Tài liệu Kc037 lạm phát và tăng trưởng kt

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong ®êi sèng hµng ngµy, l¹m ph¸t lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ häc vÜ m«. Nã ®· trë thµnh mèi quan t©m lín cña c¸c nhµ chÝnh trÞ vµ c«ng chóng. L¹m ph¸t d· ®îc ®Ò cËp rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ kinh tÕ . §Ó triÓn khai thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, cÇn ph¶i ®éng viªn mäi nguån lùc t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. T¨ng trëng bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp ®ã lµ nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña ®iÒu tiÕt vÜ m« ë tÊt c¶ c¸c níc. Kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi c©u hái cã sù tån t¹i vµ b¶n chÊt cña mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ®· ®îc c¸c nhµ kinh tÕ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Æc biÖt quan t©m vµ trë thµnh trung t©m cña nhiÒu cuéc tranh luËn vÒ chÝnh s¸ch. ChÝnh v× nh÷ng t¸c h¹i to lín do l¹m ph¸t g©y ra cho nÒn kinh tÕ mµ viÖc nghiªn cøu l¹m ph¸t lµ ät vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cßn non nít nh nÒn kinh tÕ ë níc ta. Chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu xem l¹m ph¸t l¸ g× ? Do ®©u mµ cã l¹m ph¸t ? T¹i sao ngêi ta l¹i quan t©m ®Õn l¹m ph¸t? Bµi viÕt nµy sÏ ®iÓm l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c lý thuyÕt, c¸c b»ng chøng thùc nghiÖm vÒ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ còng nh ®a ra mét sè gîi ý vÒ híng ®iÒu tiÕt vÜ m« cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Do kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ, ch¾c r»ng trong bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc c« xem xÐt vµ phª b×nh ®Ó em cã thÓ cã bµi viÕt tèt h¬n. Ch¬ng I mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ. I. Kh¸i niÖm vÒ l¹m ph¸t 1). L¹m ph¸t lµ g× ? - L¹m ph¸t x¶y ra khi møc gi¸ chung thay ®æi. Khi møc gia t¨ng lªn ®îc gäi lµ l¹m ph¸t, khi møc gi¸ gi¶m xuèng th× ®îc gäi lµ gi¶m ph¸t. VËy, l¹m ph¸t lµ sù t¨ng lªn cña møc gi¸ trung b×nh theo thêi gian. - Cè ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp lµ m«i trêng kinh tÕ vÜ m« thuËn lîi ®Ó khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, më réng ®Çu t vµ thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. C¶ l¹m ph¸t qu¸ cao vµ l¹m ph¸t qu¸ thÊp ®Òu cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ. 2). Lý thuyÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ - L¹m ph¸t ®îc coi lµ mét hiÖn tîng tÊt yÕu cña c¸c nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng trong khi ph¶i ®èi phã víi nh÷ng mÊt c©n ®èi mang tÝnh c¬ cÊu. C¸c nhµ c¬ cÊu tin r»ng gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ cã mèi quan hÖ ®¸nh ®æi lÉn nhau. Nh÷ng lç lùc nh»m kiÒm chÕ l¹m ph¸t cã xu híng lµm t¨ng thÊt nghiÖp vµ g©y ra t×nh tr¹ng ®×nh trÖ s¶n xuÊt, vµ do ®ã bÊt lîi cho t¨ng trëng kinh tÕ. Mét x· héi dµnh u tiªn cho t¨ng trëng th× ph¶i chÊp nhËn l¹m ph¸t ®i kÌm víi nã. 3, T¨ng trëng kinh tÕ vµ c¸c c«ng cô ph¶n ¸nh §Ó ph¶n ¸nh t¨ng trëng kinh tÕ , c¸c nhµ kinh tÕ sö dông sè liÖu vÒ GDP – mét chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng thu nhËp cña mäi ngêi d©n trong nÒn kinh tÕ . §Ó ph¶n ¸nh râ h¬n vÒ t¨ng trëng kinh tÕ , ngêi ta thiÕt lËp m« h×nh t¨ng trëng kinh tÕ cã tªn lµ: “ m« h×nh solow “ . M« h×nh solow chØ ra ¶nh hëng cña tiÕt kiÖm , tû lÖ t¨ng d©n sè vµ tiÕn bé c«ng nghÖ víi sù t¨ng trëng theo thêi gian cña s¶n lîng . M« h×nh cßn x¸c ®Þnh mét vµi nguyªn nh©n g©y ra sù kh¸c biÖt lín vÒ møc sèng gi÷a c¸c níc. Sù t¨ng trëng kinh tÕ cña c¸c níc kh«ng ph¶i lóc nµo còng d¬ng mµ trong thêi k× khñng ho¶ng , nÒn kinh tÕ suy tho¸i th× møc t¨ng trëng kinh tÕ sÏ ®¹t gi¸ trÞ ©m. 4, Nguyªn nh©n g©y l¹m ph¸t 4.1. Cung øng tiÒn tÖ vµ l¹m ph¸t. 4.2. Chi tiªu c«ng ¨n viÖc lµm cao vµ l¹m ph¸t. 4.3. Th©m hôt ng©n s¸ch vµ l¹m ph¸t . 4.4. L¹m ph¸t theo tû gi¸ hèi ®o¸i. 5, Mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ L¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ lµ hai mÆt cña x· héi , lµ hai vÊn ®Ò kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ . L¹m ph¸t cã thÓ coi lµ kÎ thï cña t¨ng trëng kinh tÕ nhng nã l¹i lµ hai vÊn ®Ò lu«n tån t¹i song song víi nhau . Trong thùc tÕ , kh«ng mét quèc gia nµo dï ph¸t triÓn ®Õn ®©u còng kh«ng tr¸nh khái l¹m ph¸t . BÊt cø mét nÒn kinh tÕ cña quèc gia nµo ®Òu còng ®· tr¶i qua c¸c cuéc khñnh haáng kinh tÕ vµ tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng víi nh÷ng quy m« kh¸c nhau . Tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng cao sÏ ®Èy gi¸ c¶ hµng ho¸ chung t¨ng lªn mµ tiÒn l¬ng danh nghÜa cña c¸c c«ng nh©n kh«ng t¨ng do ®ã tiÒn l¬ng thùc tÕ cña hä sÏ gi¶m ®i. §Î tån t¹i c¸c c«ng nh©n sÏ tæ chøc ®Êu tranh , b·i c«ng ®ßi t¨ng l¬ng vµ cho s¶n xuÊt tr× trÖ , ®×nh ®èn khiÕn cho nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n , tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ gi¶m.Khi nÒn kinh tÕ g¨p khã kh¨n , suy tho¸i sÏ lµm th©m hôt ng©n s¸ch vµ ®ã lµ ®iÒu kiÖn , nguyªn nh©n g©y ra l¹m ph¸t . Khi l¹m ph¸t t¨ng cao g©y ra siªu l¹m ph¸t lµm ®ång néi tÖ rÊt nhanh , khi dè ngêi d©n sÏ å ¹t b¸n néi tÖ ®Ó mua ngo¹i tÖ . TÖ n¹n tham nhòng t¨ng cao , n¹n bu«n lËu ph¸t triÓn m¹nh , t×nh tr¹ng ®Çu c¬ tr¸i phÐp t¨ng nhanh , trèn thuÕ vµ thuÕ kh«ng thu ®îc ®· g©y ra t×nh tr¹ng nguån thu cña nhµ níc bÞ tæn h¹i nÆng nÒ cµng lµm cho th©m hôt ng©n s¸ch trÇm träng dÉn ®Õn tû lÖ l¹m ph¸t cao. II. C¸c quan niÖm vÒ l¹m ph¸t trong lÞch sö kinh tÕ cËn ®¹i. - Trong lÞch sö, t×nh tr¹ng l¹m ph¸t ®îc coi lµ x¶y ra khi nµo khèi tiÒn tÖ lu hµnh qu¸ tha ®èi víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. §Ó xÐt ®o¸n t×nh tr¹ng ®ã, c¸c nhµ kinh tÕ ®· cã ba quan niÖm kÕ tiÕp nhau trong thêi gian. Ba quan niÖm nay phï hîp víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cµng ngµy cµng cao h¬n vÒ mèi t¬ng quan gi÷a tiÒn tÖ vµ kinh tÕ. 1). Quan niÖm thø nhÊt : - Cho r»ng cã l¹m ph¸t khi sè tiÒn lu hµnh so víi tr÷ kim cña ng©n hµng ph¸t hµnh qu¸ nhiÒu. Tuy quan niÖm nµy ngµy nay ®· lçi thêi, chóng ta còng cÇn xem xÐt nã. Vµo thêi kúnöa sau thÕ kû 19, khi khi chÕ ®é kim b¶n vÞ thÞnh hµnh, quan niÖm l¹m ph¸t nµy lµ mét quan niÖm th«ng thêng. Quan niÖm nµy qu¸ ®¬n gi¶n, bëi v× tû lÖ b¶o ®¶m lµ mét tiªu chuÈn qu¸ cøng r¾n. Trong thùc tÕ, cã nh÷ng trêng hîp tû lÖ b¶o ®¶m ph¸p ®Þnh vÉn ®îc t«n träng mµ l¹m ph¸t vÉn x¶y ra, bëi v× gi¸ c¶ mäi thø ®Òu lªn cao, hµng ho¸ khan hiÕm,..v.v.. 2). Quan niÖm thø hai : - Lµ mét quan niÖm ®· ®îc phæ biÕn sau cuéc thÓ chiÕn thø nhÊt kÓ tõ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933, quan niÖm nµy cã thÓ coi lµ mét quan niÖm tÜnh, vÒ l¹m ph¸t, ngêi ta so s¸nh hai khèi : khèi hµng ho¸ vµ dÞch vô cã thÓ ®em b¸n trªn thÞ tr êng vµ khèi tiÒn tÖ mµnh©n d©n cã thÓ sö dông mua hµng. NÕu hai khèi nµy cã gi¸ trÞ ngang nhau, tÝnh theo møc gi¸ c¶ hiÖn h÷u, th× kh«ng cã l¹m ph¸t hay gi¶m ph¸t. NÕu v× lý do g× ®ã khèi tiÒn tÖ t¨ng thªm trong khi khèi hµng ho¸ vµ dÞch vô vÉn kh«ng thay ®æi, tøc lµ ¸p lùc l¹m ph¸t xuÊt hiÖn. Khèi tiÒn tÖ cµng t¨ng thªm th× ¸p lùc l¹m ph¸t cµng nÆng h¬n, t×nh tr¹ng nµy khiÕn cho gi¸ mäi hµng ho¸, dÞch vô ®Òu t¨ng cao. NÕu gi¸ ®ã tiÕp tôc t¨ng th× d©n c l¹i cÇn nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó s¶n xuÊt, trao ®æi, ..v.v..Do ®ã ng©n hµng l¹i ph¶i ph¸t hµnh thªm tiÒn, c¸c nhµ kinh tÕ gäi lµ n¹n “l¹m ph¸t tù dìng”. Quan niÖm tÜnh vÒ l¹m ph¸t tuy gióp hiÓu râ vÒ hiÖn tîng l¹m ph¸t, nhng kh«ng cho biÕt râ nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t. ChÝnh v× thÕ mµ tõ sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933 ®· xuÊt hiÖn mét quan niÖm míi cã tÝnh c¸ch ®éng vÒ l¹m ph¸t. 3). Quan niÖm thø ba : -Trong sù tung thªm tiÒn vµo bé m¸y kinh tÕ, cÇn ph©n biÖt 2 giai ®o¹n : + Giai ®o¹n 1 : Trong ®ã nÒnkinh tÕ cha ®¹t ®Õn møc toµn dông. Trong giai ®o¹n nµy, sù tung tiÒn kh«ng hÒ ®a tíi l¹m ph¸t, nhng tíi mét lóc nµo ®ã sù t¾c nghÏn cã thÓ xuÊt hiÖn trong mét vµi lÜnh vùc hay trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Lóc ®ã ng êi ta bíc vµo giai ®o¹n hai, tøc lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ®· toµn dông. + Giai ®o¹n 2 : Trong giai ®o¹n nµy, nÕu ngêi ta tiÕp tôc tung thªm tiÒn vµo bé m¸y kinh tÕ tÊt nhiªn khèi hµng ho¸ vµ dÞch vô sÏ kh«ng sao t¨ng b»ng khèi tiÒn tÖ. N¹n l¹m ph¸t lóc ®ã x¶y ra vµ dÊu hiÖu cña nã lµ sù t¨ng gia cña mäi gi¸ c¶, gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ ngµy cµng gi¶m bít. Ch¬ng II Thùc tr¹ng l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ë ViÖt Nam. I. Nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y ra l¹m ph¸t : - L¹m ph¸t lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan, lµ vÊn ®Ò cña mäi thêi ®¹i, mäi nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ. Chõng nµo cßn tån t¹i nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ, th× cßn l¹m ph¸t, ng êi ta chØ cã thÓ kiÒm chÕ møc ®é l¹m ph¸t sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, mµ Ýt g©y ra nh÷ng hËu qu¶ tai h¹i. Tõ ®ã, cã thÓ ph©n ®Þnh nhiÒu møc ®é l¹m ph¸t sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, tõ l¹m ph¸t “níc kiÖu” (chung quanh 10%) tíi l¹m ph¸t “phi m·”, thËm chÝ lµ siªu tèc, tøc lµ t×nh tr¹ng bïng næ gi¸ c¶ hoµn toµn kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc, trong trêng hîp nµy dÊu hiÖu tiÒn tÖ hÇu nh kh«ng cßn ý nghÜa n÷a. 1). Nguyªn nh©n thø nhÊt : - L¹m ph¸t bëi t¨ng cÇu, khi cÇu kh«ng kÌm theo sù gia t¨ng s¶n xuÊt, hµng ho¸, dÞch vô. VËy t¹o tiÒn th¸i qu¸ cña lîng tiÒn tÖ diÔn ra trong bèi c¶nh nµy. 2). Nguyªn nh©n thø hai : - L¹m ph¸t do t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, khi viÖc t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt lµm t¨ng gi¸ s¶n xuÊt. Cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n : + T¨ng nh÷ng ph¬ng tiÖn ®Æc thï riªng cña s¶n xuÊt. + T¨ng chi phÝ ph©n xëng. II. Thùc tiÔn trong mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ : 1).C¸c b»ng chøng thùc nghiÖm: Nghiªn cøu gÇn ®©y nhÊt lµ cña M.Khan vµ A.Senchadji (n¨m 2000). C¸c t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c kü thuËt ph©n tÝch hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó kiÓm ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng. C«ng tr×nh cña c¸c «ng bao qu¸t sè liÖu cña 140 níc trong ®ã cã c¶ c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®· c«ng nghiÖp ho¸ trong giai®o¹n 1960-1998. Mét lÇn n÷a kÕt qu¶ cho thÊy cã tån t¹i mét møc ngìng mµ díi ®ã l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng cã mèi t¬ng quan d¬ng vµ trªn ®ã l¹m ph¸t g©y ra ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn t¨ng trëng. Mét ph¸t kiÕn rÊt cã ý nghÜa cña c¸c t¸c gi¶ lµ møc ngìng ®ã kh¸c nhau gi÷a c¸c khèi níc ë c¸c níc c«ng nghiÖp, møc ngìng nµy rÊt thÊp chØ vµo kho¶ng 1-3% n¨m, trong khi ®ã ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn møc ngìng nµy vµo kho¶ng 7-11%. B»ng chøng thùc nghiÖm ë ViÖt Nam dêng nh còng phï hîp víi kÕt qu¶ ë trªn. B¶ng díi ®©y cho thÊy mèi quan hÖ phi tuyÕn gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng trong 14 n¨m ®æi míi. Vµo nh÷ng n¨m 80, l¹m ph¸t ®· khiÕn nÒn kinh tÕ l©m vµo khñng ho¶ng. Song tõ n¨m 1992 khi chóng ta ®· kiÒm chÕ ®îc l¹m ph¸t, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ b×nh qu©n giai ®o¹n 1992-1997 lµ 8,8%, trong khi tû lÖ l¹m ph¸t b×nh qu©n lµ 9,7%. Nhng tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y l¹m ph¸t ë møc rÊt thÊp vµ GDP còng t¨ng chËm. N¡m 1998-1999 tèc ®é gi¶m xuèng díi 6%_mét hiÖn tîng ®¸ng lo ng¹i víi mét nÒn kinh tÕ nh níc ta cã tèc ®é t¨ng d©n sè 2% n¨m, tû lÖ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kho¶ng 5-7% n¨m vµ tû lÖ thÊt nghiÖp 7%. L¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ViÖt Nam 1986-1999 §¬n vÞ : % N¨m 1986 1987 1988 GDP 2.33 3.64 5.98 L¹m_ph¸t 774.7 223.1 393.8 1989 4.69 34.7 1990 5.10 67.1 1991 5.96 67.5 1992 8.65 17.5 1993 8.07 5.2 1994 8.84 14.4 1995 9.56 12.7 1996 9.34 4.5 1997 8.80 3.5 1998 5.80 9.2 1999 4.80 0.1 Tãm l¹i, c¶ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®Òu cho thÊy mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ cã thÓ biÓu diÔn b»ng h×nh ch÷ “U” ngîc. §iÒu ®ã hµmý r»ng ë mçi níc tån t¹i mét ph¹m vi l¹m ph¸t “an toµn” khi mµ l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng cã mèi quan hÖ cïng chiÒu. Trong trêng hîp ®ã, l¹m ph¸t lµ c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho t¨ng trëng kinh tÕ. Níi láng tµi kho¸ vµ tiÒn tÖ, mét mÆt, cã xu híng lµm t¨ng l¹m ph¸t, mÆt kh¸c, sÏ cã t¸c dông khuyÕn khÝch ®Çu t, më réng tæng cÇu vµ do vËy cho phÐp sö dông ®Çy ®ñ h¬n c¸c nguån lùc hiÖn cã vµ thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Tuy nhiªn, l¹m ph¸t qu¸ cao ch¾c ch¾n sÏ ¶nh hëng xÊu ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ. Trong c¶ hai trêng hîp_l¹m ph¸t qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp_chÝnh phñ ®Òu cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh sao cho cã lîi cho t¨ng trëng kinh tÕ dµi h¹n trong khi vÉn ®¶m b¶o æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. Trªn c¬ së khu«n khæ lý thuyÕt, kinh nghiÖm quèc tÕ diÔn biÕn l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua, nhiÒu häc gi¶ cho r»ng møc l¹m tèi u ®èi víi ViÖt nam cã thÓ n»m trong kho¶ng 5-7% n¨m. 2). Thùc tiÔn cña vÊn ®Ò : - Trong mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ, c©u hái ®Æt ra lµ níc cã l¹m ph¸t cao t¨ng trëng nhanh h¬n hay chËm h¬n níc cã l¹m ph¸t thÊp ? Thùc tÕ ®· ®a ra lêi gi¶i kh«ng cïng mét ®¸p sè. Trong thêi kú 1971-1991, Thuþ SÜ t¨ng trëng b×nh qu©n 1.1% n¨m, mÆc dï ®©y lµ níc cã møc l¹m ph¸t thÊp thø hai trong sè 20 níc ®îc nghiªn cøu. Trong khi ®ã Italy, T©y Ban Nha, Iceland l¹i ®¹t ®îc sù t¨ng trëng cao dï møc l¹m ph¸t h¬n 10%. - VÒ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp, lý thuyÕt cña J.M.Keynes víi luËn ®iÓm lÊy l¹m ph¸t vµ béi chi ng©n s¸ch ®Ó xo¸ khñng ho¶ng vµ thÊt nghiÖp ®· ®îc nhiÒu níc t b¶n øng dông thµnh c«ng sau thËp kØ 1933. Nhng tiÕp ®ã, tõ nh÷ng n¨m 1960, l¹m ph¸t trµn lan mµ vÉn kh«ng lo¹i trõ ®îc thÊt nghiÖp. Trong khi ®ã thêi kú1974-1991, c¸c níc l¹m ph¸t thÊp còng cã tû lÖ thÊt nghiÖp thÊp nhÊt. - Trong mèi quan hÖ gia t¨ng lîng tiÒn trong lu th«ng víi møc ®é l¹m ph¸t thùc tÕ còng kh«ng diÔn ra hoµn toµn trïng hîp víi lý thuyÕt. N¨m 1990, chóng ta t¨ng khèi lîng tiÒn giÊy trong lu th«ng thªm 73%, tû lÖ l¹m ph¸t lªn 67%. Nhng n¨m 1991, tiÒn giÊy lu th«ng chØ t¨ng 41%, tû lÖ l¹m ph¸t l¹i lªn tíi 64%; Trong khi ®ã hai n¨m 1992 vµ 1993 tiÒn ph¸t hµnh thªm tíi 70-80% nhng tû lÖ l¹m ph¸t l¹i ®îc kÐo xuèng 17,6% (1992) vµ 5,2% (1993). ë níc ta, qu¸ tr×nh kÐo l¹m ph¸t xuèng vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë møc thÊp còng ®îc ghi nhËn lµ thµnh tùu næi bËt trong c«ng cuéc ®æi míi. Cã thÓ kh¸i qu¸t diÔn biÕn cña l¹m ph¸t vµ kÕt qu¶ kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë níc ta trong b¶ng sau ®©y : % chØ sè t¨ng gi¸ b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô (CPI) N¨m C¶ n¨m 1986 774.7 1987 223.1 1988 393.8 1989 34.7 1990 67.4 1991 67.6 1992 17.6 1992 5.2 1994 14.4 1995 ( dù kiÕn) 15.0 B¶ng trªn chothÊy sau nhiÒu n¨m liÒn l¹m ph¸t ë møc 3 con sè/n¨m, n¨m 1989 lÇn ®Çu tiªn ta ®· kÐo l¹m ph¸t xuèng hai con sè. §Æc biÖt n¨m 1993, l¹m ph¸t tõ 17,6% (1992) xuèng 5,2%, nhng GDP vÉn ®¹t møc t¨ng cao 7,2%. Tuy vËy chóng ta vÉn cha ®a ®îc l¹m ph¸t xuèng møc mong muèn vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n trong t¬ng lai. Do chç møc l¹m ph¸t kh«ng ®îc dù b¸o chÝnh x¸c trong nhiÒu trêng hîp ®· h¹n chÕ tÝnh ham muèn chÊp nhËn rñi ro cña c¸c nhµ ®Çu t. §ång thêi g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, l·i suÊt vµ thuÕ. V× vËy, cïngvíi viÖc kÐo l¹m ph¸t xuèng 1 con sè cßn næi lªn mét vÊn ®Ò rÊt träng yÕu lµ ph¶i gi÷ ®îc møc l¹m ph¸t ®ã æn ®Þnh. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc trªn nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· ®Ò cËp ®Õn yªu cÇu x©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tµi chÝnh hiÖu qu¶; tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t; d÷ tr÷ quèc gia ®ñ m¹nh vµ can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ ®óng lóc... Xin nhÊn m¹nh thªm mét sè ®iÓm nh sau : + Thø nhÊt : §Èy m¹nh h¬n n÷a qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ tËn dông tèi ®a u thÕ cña thÞ trêng vµ khai th¸c tèi u tiÒm n¨ng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Nhê vËy mµt¨ng nhanh sè lîng chñng lo¹i vµchÊt lîng hµng ho¸ cung øng ra thÞ trêng. + Thø hai : æn ®Þnh gi¸ c¶ nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu vµ nh÷ng mÆt hµng mµ nhµ níc ®éc quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh. + Thø ba : Thíc ®o th«ng thêng nhÊt cña l¹m ph¸t lµ CPI, nhng viÖc ®o lêng CPI kh«ng ph¶i lu«n chÝnh x¸c. V× nã võa kh«ng thÓ hiÖn ®îc ®Çy ®ñ nh÷ng biÕn ®æi chÊt lîng hµng ho¸ vµ do nhng sai sãt vÒ mÆt kü thuÊt tÝnh to¸n. + Thø t : CÇn nhËn thøc r»ng chèng vµ kiÒm gi÷ l¹m ph¸t kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých cña ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m«, mµ chØ lµ c«ng cô, ph¬ng tiÖn, c¸ch thøc ®Ó t¹o m«i trêng vµ kÝch thÝch t¨ng trëng kinh tÕ. NghÜa lµ toµn bé c«ng cô, c¸ch thøc vÜ m« ®Òu ph¶i híng tíi mét môc ®Ých duy nhÊt lµ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. Tãm l¹i, chèng vµ kiÒm gi÷ l¹m ph¸t ®ßi hái ph¶i võa sö dông kÕt hîp nhiÒu c«ng cô, biÖn ph¸p ®ång bé; võa ph¶i nghiªn cøu lý thuyÕt kh«ng ngõng vµ kiÓm nghiÖm thêng xuyªn mäi lý thuyÕt trong thùc tiÔn. Ch¬ng III C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc l¹m ph¸t I, Nh÷ng biÖn ph¸p t×nh thÕ Nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®îc ¸p dông víi môc tiªu gi¹m tøc thêi “c¬n sèt l¹m ph¸t “ trªn c¬ së ®ã sÏ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p æn ®Þnh tiÒn tÖ l©u dµi . C¸c biÖn ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông khi nÒn kinh tÕ l©m vµo t×nh tr¹ng siªu l¹m ph¸t . Thø nhÊt :c¸c biÖn ph¸p t×nh thÕ thêng ®îc chÝnh phñ c¸c níc ¸p dông , tríc hÕt lµ gi¶m lîng tiÒn giÊy trong nÒn kinh tÕ nh ngõng ph¸t hµnh tiÒn vµo lu th«ng . BiÖn ph¸p nµy cßn gäi lµ chÝnh s¸ch ®ãng b¨ng tiÒn tÖ . Tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng cao ngay lËp tøc ng©n hµng trung ¬ng ph¶i dõng c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ®a ®Õn t¨ng cung øng tiÒn tÖ nh ngõng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô triÕt khÊu vµ t¸i triÕt khÊu ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông , dõng viÖc mua vµo c¸c chøng kho¸n ng¾n h¹n trªn thÞ trêng tiÒn tÖ , kh«ng ph¸t hµnh tiÒn bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch. Nhµ níc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m lîng tiÒn cung øng trong nÒn kinh tÕ nh: ng©n hµng trung ¬ng b¸n ra c¸c chøng kho¸n ng¾n h¹n trªn thÞ trêng tiÒn tÖ , b¸n ngo¹i tÖ vµvay , ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî cña chÝnh phñ ®Ó vay tiÒn trong nÒn kinh tÕ bï ®¾p cho béi chi ng©n s¸ch nhµ níc , t¨ng l·i suÊt tiÒn göi ®Æc biÖt lµ t¨ng l·i suÊt tiÒn göi tiÐt kiÖm d©n c . c¸c biÖn ph¸p nµy rÊt cã hiÖu lùc v× trong mét thêi gian ng¾n nã cã thÓ gi¶m bít ®îc mét khèi l¬ngj kh¸ lín tiÒn nhµn rçi trong d©n c do ®ã gi¶m ®îc søc Ðp lªn gi¸ c¶ hµng ho¸ vÇ dÞch vô trªn thÞ trêng . ë viÖt nam c¸c biÖn ph¸p nµy ®· dîc ¸p dông thµnh c«ng vµo cuèi nh÷ng n¨m 80, ®Çu nh÷ng n¨m 90 . Thø hai :thi hµnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh th¾t chÆt nh t¹m ho·n nh÷ng kho¶n chi cha cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ , c©n ®èi l¹i ng©n s¸ch vµ c¾t gi¶m chi tiªu ®Õn møc cã thÓ ®îc . Thø ba : t¨ng quü hµng ho¸ tiªu dïng ®Ó c©n ®èi víi sè lîng tiÒn cã trong lu th«ng b»ng c¸ch khuyÕn khichs tù do mËu dÞch , gi¶m nhÑ thuÕ quan vµ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c ®Ó thu hót hµng ho¸ tõ ngoµi vµo. Thø t : ®i vay vµ xin viÖn trî tõ níc ngoµi . Thø n¨m : c¶i c¸ch tiÒn tÖ , ®©y lµ biÖn ph¸p cuèi cïng khi c¸c biÖn ph¸p trªn cha ®em l¹i hiÖu qu¶ mong muèn . II. Nh÷ng biÖn ph¸p chiÕn lîc §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p cã t¸c ®éng l©u dµi ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nµy sÏ t¹o ra søc m¹nh kinh tÕ l©u dµi cho ®Êt níc Thø nhÊt : thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ më réng lu th«ng hµng ho¸. §©y lµ biÖn ph¸p chiÕn lîc hµng ®Çu ®Ó h¹n chÕ l¹m ph¸t , duy tr× sù æn ®Þnh tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . S¶n xuÊt trong níc cµng ph¸t triÓn th× cµng t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho sù æn ®Þnh tiÒn tÖ . Chó träng thu hót ngo¹i tÖ qua viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ , ph¸t triÓn ngµnh du lÞch … Thø hai : kiÖn toµn bé m¸y hµnh chÝnh , c¾t gi¶m biªn chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh . Thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p nµy sÏ gãp phÇn to lín vµo viÖc gi¶m chi tiªu thêng xuyªn cña ng©n s¸ch do ®ã gi¶m béi chi ng©n s¸ch nhµ níc . Thø ba : t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nhµ níc trªn c¬ së t¨ng c¸c kho¶n thu cho ng©n s¸ch mét c¸c hîp lý , chèng thÊt thu , ®Æc biÖt lµ thÊt thu vÒ thuÕ , n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc . III. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë níc ta hiÖn nay T×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña níc ta trong nh÷ng n¨m võa qua ®¹t ®îc sù æn ®Þnh vµ cã chiÒu híng tèt, n¹n l¹m ph¸t ®· ®îc kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi tõ 67.5% n¨m 1991 xuèng cßn 17,5% n¨m 1992, 5,2% (1993), 14.2% (1994), trong khi ®ã vÉn ®¶m b¶o møc t¨ng trëng kinh tÕ 8,6% (!992), 8,1% (1993), 8,7% (1994). Tû gi¸ VN§ so víi ®«la Mü tõ cuèi n¨m 1991 lµ 14,194 VN§ ®· lªn gi¸ dÇn vµ gi÷ ë møc trªn díi 10.800 VN§/USD tõ th¸ng 11.1992 cho ®Õn nay. §ång thêi c¸n c©n thanh to¸n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. MÆt kh¸c xuÊt nhËp khÈu cã xu híng t¨ng lªn. §Ó kh¾c phôc vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t trong giai ®o¹n hiÖn nay cÇn ph¶i thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé nh sau : - Tríc hÕt ph¶i khèng chÕ tû lÖ béi chi ng©n s¸ch ë díi møc 5% GDP. Bëi vµ béi chi ng©n s¸ch lµ mét nh©n tè quan träng g©þ ra sù mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu. - Ph¶i n©ng cao s¶n lîng hµng ho¸ trªn c¬ së ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng, n«ng nghiÖp, cô thÓ lµ t¹o ra nhiÒu l¬ng thùc, thùc phÈm, mét sè hµng ho¸ lµ t liÖu s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ lµ nhiªn liÖu, n¨ng lîng. MÆt kh¸c cÇn tiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ, c¶i tiÕn kü thuËt ®¶m b¶o tõng bíc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. - VÒ lÜnh vùc ng©n hµng víi tr¸ch nhiÖm lµ mét ngµnh ®ãng vai trß quan träng nhÊt trong viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t, cÇn tiÕn hµnh c¸c bíc sau : + N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së tÝch cùc huy ®éng vèn vµ cho vay hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n + KiÓm so¸t chÆt chÏ cung øng tiÒn tÖ cña ng©n hµng nhµ níc cho môc tiªu ngo¹i tÖ, æn ®Þnh thÞ trêng ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ ®ång ViÖt Nam. + N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc. + T¨ng cêng hiÖu lùc cña c«ng t¸c thanh tra ®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i. + Xö lý t«t mèi quan hÖ víi ng©n s¸ch nhµ níc, ph¸t triÓn thÞ trêng vèn, ®ång thêi xóc tiÕn nhanh viÖc thiÕt lËp thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam vµ sù hoµ nhËp cña thÞ trêng nµy vµo céng ®ång kinh tÕ quèc tÕ, nhÊt lµ tõ khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn thø 7 cña khèi ASEAN ®Ó thuhótnhanh chãng h¬n n÷a nguån vèn níc ngoµi gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Ngoµi ra cÇn tæ chøc qu¶n lý nî níc ngoµi cã kÕ ho¹ch vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn vµo ViÖt Nam díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh vay vèn cña IMF, WB, ADB,.. Tãm l¹, trong t×nh h×nh hiÖn nay cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ vi m« vµ vÜ m« cña nhµ n íc (gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò th©m hôt ng©n s¸ch, chÊn chØnh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®iÒu hµnh tèt gi¸ c¶ vµ lu th«ng hµng ho¸,..) ®Ó ®¶m b¶o võa t¨ng trëng kinh tÕ võa kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë møc tèt nhÊt. KÕT LUËN KiÒm chÕ l¹m ph¸t lµ mét vÊn ®Ò cã tÇm quan träng hµng ®Çu trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña c¸c níc nãi chung vµ ë ViÖt Nam ta nãi riªng. Tõ khi §¶ng vµ nhµ níc ta chuyÓn nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· xem nã lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch tríc m¾t, còng nh vÒ l©u dµi, nªn ®· tiÕn hµnh cïng lóc nhiÒu biÖn ph¸p cã kÕt qu¶ vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. V× vËy viÖc t×m hiÓu b¶n chÊt , nguyªn nh©n g©y ra l¹m ph¸t lµ ®iÒu hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt . Tõ ®ã ta cã thÓ t×m ra gi¶i ph¸o tèi u nhÊt ®Ó kh¾c phôc l¹m ph¸t vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt . L¹m ph¸t lu«n ®i kÌm víi t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ kÎ thï cña t¨ng trëng kinh tÕ . NÕu chÝnh phñ kh«ng cè nh÷ng chÝnh s¸ch ta× chÝnh linh ho¹t th× nÒn kinh tÕ sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i , l¹m ph¸t ë møc cao nh nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kØ 80 ë níc ta. TµI LIÖU THAM KH¶O 1. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 9-1999 2. T¹p chÝ ng©n hµng sè 16-1999, sè 18-1999, sè 3-2000 3. T¹p chÝ tµi chÝnh th¸ng 8-1998, th¸ng 9-1999, th¸ng 10-2001 4. T¹p chÝ ng©n hµng sè 12-2001 5. T¹p chÝ Céng s¶n sè 9-2000 6. B¸o Sµi Gßn gi¶i phãng 17-4-1999 7. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vÜ m« 8. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ Phô lôc Lêi më ®Çu ................................................................................................................1 Ch¬ng I – Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ...................................................................................................................2 I. Kh¸i niÖm vÒ l¹m ph¸t ...........................................................................................2 1. L¹m ph¸t lµ g× ?...................................................................................................2 2. Lý thuyÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ..........................2 3. T¨ng trëng kinh tÕ vµ c¸c c«ng cô ph¶n ¸nh ......................................................2 4. Nguyªn nh©n g©y l¹m ph¸t .................................................................................3 5. Mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ...............................................3 II. C¸c quan niÖm vÒ l¹m ph¸t trong lÞch sö kinh tÕ cËn ®¹i .....................................3 1. Quan niÖm thø nhÊt.............................................................................................4 2. Quan niÖm thø hai ..............................................................................................4 3. Quan niÖm thø ba................................................................................................5 Ch¬ng II – Thùc tr¹ng l¹m ph¸ vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ë ViÖt nam ..................................................................................................................6 I.Nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y ra l¹m ph¸t ......................................................................6 1. Nguyªn nh©n thø nhÊt .........................................................................................6 2. Nguyªn nh©n thø hai ...........................................................................................6 II. Thùc tiÔn trong mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ........................6 1. C¸c b»ng chøng thùc nghiÖm .............................................................................6 2. Thùc tiÔn cña vÊn ®Ò ...........................................................................................8 Ch¬ng III – C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc l¹m ph¸t .....................................................11 I. Nh÷ng biÖn ph¸p t×nh thÕ ....................................................................................11 II. Nh÷ng biÖn ph¸p chiÕn lîc ................................................................................12 III. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë níc ta hiÖn nay .................12 KÕt luËn..................................................................................................................15 Tµi liÖu tham kh¶o..................................................................................................16
- Xem thêm -