Tài liệu Kc005 lý luận chung về phương thức sx (ptsx)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

a.PhÇn më ®Çu t rong suèt chiÒu dµi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “c«ng x· nguyªn thuû, phong kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa” . nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu híng bÞ ®µo th¶i, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña níc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ níc. ®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nhµ níc nãi chung.bëi vËy tríc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt vËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ thÞ trêng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ngîc t×nh thÕ, ®a nhµ m¸y tho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®a ra viÖc : “VËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh sau : ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc- bang ®Ìn r¹ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng Ch¬ng iii: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu nµy. b.phÇn néi dung ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. I . lùc lîng s¶n xuÊt 1. thÕ nµo lµ lùc lîng s¶n xuÊt ? 1 lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi tù nhiªn . tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ngêi . ®ã lµ kÕt qu¶ cña n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, b¶o ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi. 2. c¸c thµnh phÇn cña lùc lîng s¶n xuÊt. a. ngêi lao ®éng b. t liÖu s¶n xuÊt:  ®èi tîng lao ®éng  t liÖu lao ®éng + c«ng cô lao ®éng + nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt cho b¶o qu¶n vËn chuyÓn 3. vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng. ®Ó hiÓu hÕt ®îc vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng th× tríc hÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu t liÖu lao ®éng lµ g×? t liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp cña vËt thÓ mµ con ngêi ®Æt gi÷a m×nh víi ®èi tîng lao ®éng. chóng dÉn truyÒn tÝch cùc sù t¸c ®éng cña con ngêi vµo ®èi tîng lao ®éng. chÝnh v× thÕ mµ c«ng cô lao ®éng lµ hÖ thèng x¬ng cèt vµ b¾p thÞt cña s¶n xuÊt . trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n ®îc c¶i tiÕn . v× vËy nã “ lµ yÕu tè ®éc nhÊt vµ c¸ch m¹ng nhÊt trong lÞch sö s¶n xuÊt” Bëi vËy cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t liÖu lao ®éng mµ chñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng lµ thíc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ngêi . lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. 4. vai trß quan träng cña ngêi lao ®éng. Chóng ta ®· biÕt ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng ®èi víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thêi ®¹i kinh tÕ .Th× bªn c¹nh ®ã yÕu tè kÕt hîp víi c«ng cô lao ®éng lµ lao ®éng cña con ngêi cã vai trß v« cïng quan träng. bëi chÝnh con nguêi víi trÝ tuÖ , kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó chÕ t¹o ra t liÖu lao ®éng vµ sö dông nã ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng thÕ ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña mäi thêi ®¹i kinh tÕ. V× vËy cho dï t liÖu lao ®éng cã ý nghÜa lín lao ®Õn ®©u th× còng kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông kh«ng thÓ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi chÝnh v× vËy mµ lª nin viÕt: “Lùc lîng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n lµ ngêi lao ®éng”. II. Quan hÖ s¶n xuÊt : 1. thÕ nµo lµ quan hÖ s¶n xuÊt ? 2 quan hÖ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 2. c¸c yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt .  quan hÖ vÒ t liÖu s¶n xuÊt  quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý  quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng 3. vai trß cña mçi yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt a. quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt trong ba yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt th× quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ kh¸c. bëi cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt ®ã lµ së h÷u t nh©n vµ së h÷u x· héi ®©y lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ hiÖn thùc gi÷a ngêi víi ngêi trong x· héi. b. quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt th× hai yÕu tè nµy cã vai trß quan träng gãp phÇn cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt vµ nã còng cã thÓ lµm biÕn d¹ng quan hÖ së h÷u. nãi tãm l¹i hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi quyÕt ®Þnh b¶n chÊt vµ bé mÆt cña h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi Êy. III. mèi quan hÑ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt va quan hÖ s¶n xuÊt Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo cña x· héi th× lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt chóng tån t¹i kh«ng t¸ch råi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau. h×nh thµnh quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ngêi, quy luËt vÒ sù phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lao ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng kü thuËt tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, kü n¨ng lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi. Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éng cµng thÓ hiÖn râ rµng. cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ . nhng lùc lîng s¶n xuÊt thêng ph¸t triÓn nhanh, cßn quan hÖ s¶n xuÊt cã xu híng t¬ng ®èi æn ®Þnh. Khi lùc lîng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi , quan hÖ s¶n xuÊt cò kh«ng cßn phï hîp víi nã n÷a, trë thµnh chíng ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nã. sÏ n¶y sinh m©u thuÉn gay g¸t gi÷a hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn kh¸ch quan ®ã tÊt yÕu ®ã dÉn ®Õn viÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt, më ®êng cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn.ViÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi còng cã nghÜa lµ sù diÖt vong cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®· lçi thêi vµ sù ra ®êi cña mét ph¬ng 3 thøc s¶n xuÊt míi. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng m©u thuÉn gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt míi vµ quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi lµ c¬ së kh¸ch quan cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp, ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò tÊt yÕu cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng x· héi. Ch¬ng II: ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng tr íc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng I . ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc c¬ chÕ thÞ trêng Nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®îc s¶n xuÊt vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1961. trong mét thêi gian dµi, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y thuéc diÖn b¸n hµng ph©n phèi, Nªn kh«ng gay khã kgh¨n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. 1. lùc lîng s¶n xuÊt. ®Êt níc ta võa míi tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt lªn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ suy kiÖt trÇm träng. Nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng l¾m b¾t s¶n phÈm cña ngêi d©n kh«ng cao v¶ l¹i còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó l¾m b¾t s¶n phÈm cña c¸c níc kh¸c, trong khu vùc l¹i võa rÎ l¹i chÊt nh hµng ho¸ cïng lo¹i cña trung quèc lªn chñ yÕu lµ: “ngêi viÖt nam dïng hµng viÖt nam”. h¬n n÷a t liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cò kü, l¹c hËu chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã: “chÊt lîng kh«ng cao, mÉu m·, gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña ngêi d©n”. mÆt kh¸c ngßi lao ®éng cha cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®a phÇn hä chØ lµ c«ng nh©n, n«ng d©n cha quen s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chØ cã mét sè rÊt Ýt ngêi cã tay nghÒ. v× vËy hai yÕu tè ngêi lao ®éng, vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc nay chØ cã thÓ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta thêi ®ã mµ th«i. 2. quan hÖ s¶n xuÊt díi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp cña nhµ níc th× kh«ng riªng g× nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng mµ c¸c nhµ m¸y kh¸c còng trong ®iÒu kiÖn nh vËy. ®îc sù bao bäc cña nhµ níc tõ kh©u ph©n phèi cho tíi tiªu thô s¶n phÈm.chÝnh h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi nµy ®· kh«ng g©y khã kh¨n g× cho viÖc tiªu thô. H¬n n÷a v× nhµ níc qu¶n lý nªn kh«ng cã sù së h÷u t nh©n ë ®©y mµ chØ cã quan hÖ së h÷u nhµ níc t liÖu s¶n xuÊt. MÆt kh¸c vÒ tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y qu¸ cång kÒnh ®å sè vÒ sè lîng c¸n bé, c«ng nh©n mµ kh«ng cã h×nh thøc tinh gi¶n bé m¸y s¶n xuÊt. V× thÕ mµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ®©y chØ lµ nh©n tè bÞ ®éng díi sù qu¶n lý cña nhµ níc, sè lîng tËp thÓ th× ®«ng nhng søc m¹nh tËp thÓ th× kh«ng cã mµ søc m¹nh c¸ nh©n th× cµng kh«ng cã. chÝnh v× vËy mµ c¶ hai yÕu tè lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt chØ cã thÓ ®¸p øng ®ßi hái tríc m¾t cña nh©n d©n ta vÒ sù thiÕu thèn s¶n phÈm mµ cha kÓ ®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi d©n. 4 II. ph¬ng thøc s¶n xuÊt sau c¬ chÕ thÞ trêng Tõ 1980-1990 sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng díi sù trµn ngËp cña s¶n phÈm cña níc ngoµi ®Æc biÖt lµ cña trung quèc vÒ “ chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp vµ gi¸ thµnh rΔ th× s¶n phÈm cña nhµ m¸y kh«ng cßn ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi d©n. lªn kinh tÕ cña nhµ m¸y ®· trë lªn thua lç nhiÒu lóc ®· ph¶i ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian dµi (6 th¸ng liÒn) lµm cho c«ng nh©n vµ c¸n bé nhµ m¸y trë lªn bi quan dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé. 1. lùc lîng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy th× víi c«ng nh©n chñ yÕu lµ n«ng d©n , qu©n nh©n kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n. v× vËy mµ tay nghÒ vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ãi hái cña s¶n xuÊt n÷a. h¬n n÷a m¸y mãc qu¸ cò l¹c hËu kh«ng cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm “cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp, hÊp dÉn ,gi¸ rΔ . v¶ l¹i nhiªn liÖu s¶n xuÊt thÊp, cã chÊt lîng kÐm nh d©y tãc bãng ®Ìn , dÉn tíi tuæi thä ng¾n, kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt cña phÝch níc rÊt kÐm. Do vËy mµ s¶n phÈm kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi d©n . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã ®· ®a s¶n phÈm cña nhµ m¸y tíi chç kh«ng cã søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp (trung quèc) ®ang trµn ngËp thÞ trêng khi ®ã . 2. quan hÖ s¶n xuÊt sau khi nhµ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng bëi nhËn thÊy c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kh«ng cßn phï hîp n÷a.h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi ®· bÞ xo¸ bá vµ kh«ng cßn tån t¹i n÷a,®· ®a nhµ m¸y vµo t×nh tr¹ng ph¶i tù t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, ph¶i tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i .h¬n n÷a bé m¸y s¶n xuÊt lín víi sè lîng lín c«ng nh©n vµ c¸n bé cã tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . chÝnh v× vËy mµ khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n nhµ m¸y r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç kÐo dµi (n¨m 1960 lµ 16 tû ®ång) nãi tãm l¹i nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi thùc tr¹ng nhµ m¸y lµm ¨n thua lç lµ do lùc lîng s¶n xuÊt chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngêi d©n “do tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng cao” . quan hÖ s¶n xuÊt víi “ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n qu¸ nhiÒu kh«ng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao” . ChÝnh hai thµnh phÇn nµy ®· lµm cho nhµ m¸y bÞ lung lay trong t×nh tr¹ng ®ãng cöa tríc c¬ chÕ thÞ trêng . Ch¬ng III: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn d¹ng ®«ng . I .øng dông lùc lîng s¶n xuÊt 1. ngêi lao déng tríc t×nh h×nh ®ã nhµ m¸y d· quyÕt ®Þnh ®µo t¹o l¹i ,båi dìng n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng chuyªn m«n cho nh÷ng c«ng nh©n cßn l¹i ë nhµ m¸y. ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao - ®a lao ®éng ra níc ngoµi ®Ó häc hái tiÕp thu kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 5 2. t liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ viÖc øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, tr×nh ®é lao ®éng nguyªn liÖu trong níc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®Ó n©ng cao chÊt lîng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· hµng ho¸ , tÊt yÕu ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. nhÊt lµ viÖc nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh mua vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt cña trung quèc ®Ó cã søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ cïng lo¹i cña níc ngoµi ®ang trµn ngËp thÞ trêng néi ®Þa ( nhÊt lµ hµng trung quèc) ®ang lµm lòng ®o¹n thÞ trêng viÖt nam. MÆt kh¸c nhµ m¸y ®· tæ chøc huy ®éng vèn mét c¸ch s¸ng t¹o, viÖc mua d©y truyÒn c«ng nghÖ cao, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã ngay mét sè vèn rÊt lín mµ nhµ m¸y trong t×nh tr¹ng nh vËy nªn viÖc vay vèn ng©n hµng rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. do vËy mµ nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh ®Ó c«ng nh©n tham gia ®ãng gãp ý kiÕn. chÝnh v× vËy mµ nguån vèn cña nhµ m¸y ®îc tÝch luü tõ quü khen thëng, vµ sè tù cã cña c«ng nh©n cha dïng ®Õn cho c«ng ty vay. V× thÕ mµ trong mét thêi gian ng¾n n¨m 1994 c«ng ty ®· cã mét sè vèn rÊt lín 20 tû ®ång ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ cao. (n¨m 1992 lµ c«ng ty phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ) II quan hÖ s¶n xuÊt Nhµ m¸y ®· ph¸t huy trÝ tôª tËp thÓ, cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y s¶n xuÊt tinh gi¶n bé m¸y c¸n bé, c«ng nh©n ®îc chän lµm kh©u “®ét ph¸” .L·nh ®¹o nhµ m¸y ®· nhanh chãng gi¶m sè c¸n bé vµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Nhng viÖc tinh gi¶n bé m¸y lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Ó tr¸nh x¶y ra th¾c m¾c cã thÓ dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé, còng nh tr¸nh tinh gi¶n mét c¸ch th« b¹o mµ l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· tæ chøc “ héi nghÞ diªn hång” ®Ó b¸o c¸o tríc ®¶ng viªn vµ quÇn chóng vÒ t×nh h×nh khã kh¨n cña nhµ m¸y chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i gi¶m bít sè lîng c¸n bé , c«ng nh©n ®Ó cñng cè bé m¸y gi¶m nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®Ò nghÞ mäi c«ng nh©n c¸n bé trong nhµ m¸y cã thÓ hiÕn kÕ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng ph¬ng ph¸p dùa vµo trÝ tuÖ tËp thÓ.sau c¸c buæi th¶o luËn con sè ngêi t×nh nguyÖn xin nghØ viÖc lªn tíi 680 ngêi .bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt tíi nhµ m¸y ®Òu hoµn toµn míi ®· t¹o tiÒn ®Ò cho sù ®æi míi cña c¸c viÖc tiÕp theo.chØ víi viÖc chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y, gi¶m bít lao ®éng nh trªn. ®· ®a nhµ m¸y tho¸t khái sù khñng ho¶ng trÇm träng vµ ®a nhµ m¸y ngµy cµng tiÕn cao vµ xa h¬n. III. kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn R¹ng ®«ng Víi viÖc øng dông thµnh c«ng c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Lµ lùc lîng s¶n xuÊt víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ cao, vµ c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Quan hÖ s¶n xuÊt ®îc ®iÒu chØnh sao cho 6 phï hîp víi nhµ m¸y vµ c¬ chÕ thÞ trêng, ®· ®a nhµ m¸y tíi nh÷ng thµnh c«ng bíc ®Çu. N¨m 1994: c«ng ty víi  doanh thu t¨ng : 11 lÇn  nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng : 33 lÇn  l·i(7 tû ®ång )so víi n¨m 1990 lµ ( lç 16 tû ®ång)  thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ngêi t¨ng: 5,5 ngêi vµ cø nh vËy vÞ trÝ cña c«ng ty ngµy cµng ®îc cñng cè, ®øng v÷ng vµ tån t¹i l©u dµi trªn thÞ trêng vÞªt nam th¸ng 1 n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1990 nh sau:  gi¸ trÞ tæng s¶n lîng : 5,96 lÇn  doanh thu tiªu thô : 14,73 lÇn  nép ng©n s¸ch nhµ níc: 63,96 lÇn  thu nhËp b×nh qu©n : 9, 06 lÇn  vèn kinh doanh : 11,75 lÇn nh vËy tõ chç cã nguy c¬ bÞ ®ãng cöa, sau 10 n¨m nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· trë thµnh mét c«ng ty lín m¹nh cã tiÕng trong vµ c¶ ngoµi níc. Tõ chç mét doanh nghiÖp bªn bê vùc ph¸ s¶n nh phÝch níc – Bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, ®· kh«i phôc l¹i vÞ thÕ cña m×nh nhê vµo ®æi míi tæ chøc trong nhµ m¸y, tr×nh ®é ngêi lao ®éng ®îc chuyªn m«n cao. ¸p dông m¸y mãc hiÖn ®¹i cho n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng mÉu m· ®Ñp ®· ®a doanh nghiÖp tån t¹i lín m¹nh ®Ó ®ñ søc chiÕm lÜnh thÞ trêng viÖt nam. c. phÇn kÕt luËn B»ng thùc tÕ hiÖn nay cña c«ng ty phÝch níc- bãng ®Ìn r¹ng ®«ng chóng ta ®· biÕt ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo mµ c«ng ty ®· ®¹t ®ù¬c. nhê sù nhanh trÝ cña l·nh ®¹o nhµ m¸y, ®· l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó nhµ m¸y cã ®ñ søc tån t¹i vµ c¹nh tranh. Nhµ m¸y ®· vËn dông thµnh c«ng lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt trong triÕt häc vµo thùc tÕ thùc tr¹ng cña nhµ m¸y tríc ngìng cöa cña c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ ®¹t ®îc. ®ã lµ nh÷ng tiªu thøc cã thÓ tho¶ m·n ®îc bÊt cø mét kh¸ch hµng khã tÝnh nµo vÒ “chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶ phï hîp tói tiÒn cña ngêi tiªu dïng” . Theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n em: NÕu bÊt cø mét thµnh phÇn kinh tÕ nµo biÕt vËn dông lý luËn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt mét c¸ch cã s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn nÒn s¶n xuÊt cña 7 doanh nghiÖp m×nh . Trªn c¬ së kinh nghiÖm cña nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, th× ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp ®ã sÏ vît qua ®îc nh÷ng “th¸ch thøc vµ khã kh¨n” tríc ngìng cöa cña c¬ chÕ thÞ trêng. Vµ ®Æc biÖt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do “ apta” hiÖn nay. Môc lôc a. phÇn më ®Çu................................................................................ b. phÇn néi dung.............................................................................. ch¬ngI: c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi· c¸c thµnh phÇn ®ã............................................................................................ I. lùc lîng s¶n xuÊt .......................................................................................... II. quan hÖ s¶n xuÊt........................................................................................... III. mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ........................... ch¬ngII: ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc – r¹ng ®«ng tr íc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng................................................................................ I. ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc c¬ chÕ thÞ trêng...................................................... II. ph¬ng thøc s¶n xu¸t sau c¬ chÕ thÞ trêng...................................................... ch¬ngIII: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng.................................................................................................. I: øng dông lùc lîng s¶n xuÊt............................................................................ II: øng dông quan hÖ s¶n xuÊt........................................................................... III: kÕt qu¶ ®îc ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng hiÖn nay............ C. phÇn kÕt luËn.............................................................................10 8 tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh triÕt häc m¸c-lªnin do th¹c sü.PGS ph¹m v¨n duyªn vµ nhµ gi¸o nguyÔn ®¨ng quang chñ biªn xuÊt b¶n th¸ng 1 n¨m 2002 2. nh÷ng t×nh huèng trong kinh trong kinh doanh vµ qu¶n lý (viÖn nghiªn cøu qu¶n lý vµ kinh doanh – trêng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh hµ néi) xuÊt b¶n n¨m 2002 9
- Xem thêm -