Tài liệu K- ho-ch ho-t --ng t-ng --i svtn tr--ng --i h-c công nghi-p thanh ph- h- chi minh c- s- thanh hóa

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch hoạt động tổng đội SVTN trường đại học công nghiệp thanh phố hồ chi minh cơ sở Thanh Hóa I. Danh sách đăng ký. tt Họ tên Ngày sinh sđt Quê quán Lớp 1 2 3 4 5 - Yêu cầu các đồng chí sau khi đăng ký là thành viên của tổng đội: +. Ý thức kỷ luật tốt, làm việc trên tinh thần tự nguyện . +. Có đồng phục (áo đoàn). +. Tinh thần tự nguyện, sẵn sàng trong công việc của đội. +tinh thần làm việc tập thể cao không đùn đẩy trách nhiệm, công việc được giao. +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... +....................................................................................................................... .......................................................................................................................... Tất cả hoạt động vì trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Cơ Sở Thanh Hóa.
- Xem thêm -