Tài liệu Investment and construction jont stock company 5

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi Më §Çu Quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ héi nhËp khu vùc lµ mét xu thÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ trªn toµn thÕ giíi . Cïng víi viÖc gi¶m bít hµng lo¹t c¸c rµo c¶n gi÷a c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®îc thùc hiÖn ë ch©u ¢u, Ch©u ¸, Ch©u mü la Tinh, c¸c thÞ trêng ®ang trë lªn nhÊt thÓ ho¸ vµ mang tÝnh toµn cÇu .Bèi c¶nh ®ã t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc, ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. Cïng víi sù më réng bu«n b¸n vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi nhiÒu c«ng ty thÞ trêng trong níc ngµy cµng trë nªn nhá bÐ .Më réng ho¹t ®éng kinh doanh ra thÞ trêng bªn ngoµi lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt . Tuy nhiªn kinh doanh quèc tÕ kh«ng gièng nh kinh doanh trong níc , c¸c c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Thiªn Th¶o kh«ng n»m ngo¹i lÖ ®ã. Lµ mét trong mêi c«ng ty ®øng ®Çu trong níc vÒ bu«n b¸n,ph©n phèi dîc phÈm;c«ng ty cã nhiÒu ®èi t¸c ë níc ngoµi,nªn c«ng ty cÇn ®Õn ngo¹i tÖ ®Ó giao dÞch lµm ¨n. Trong kinh doanh c«ng ty kh«ng tr¸nh khái vÒ rñi ro hèi ®o¸I,nã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Thiªn Th¶o víi sù gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty anh chÞ phßng kÕ to¸n tµi vô, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña c« gi¸o th¹c sü TrÇn ThÞ Thanh Tó em ®· ®i s©u nghiªn cøu rñi ro hèi ®o¸i vµ ¶nh hëng cña nã vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p hạn chÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Thiªn Th¶o. LuËn v¨n ®îc kÕt cÊu lµm ba ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ rñi ro hèi ®o¸i vµ c¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i t¹i c«ng ty c« phÇn dîc phÈm Thiªn Th¶o. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Thiªn Th¶o. Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò t¬ng ®èi phøc t¹p vµ cßn míi mÎ, kh¶ n¨ng nghiªn cøu cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Nguyễn Thị Thu 1 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ rñi ro hèi ®o¸I vµ c¸c gi¶I ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i. 1.1. Rñi ro hèi ®o¸i trong doanh nghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm Rñi ro hèi ®o¸i lµ rñi ro khi c¸c nghiÖp vô tiÒn mÆt t¬ng lai cña mét c«ng ty chÞu c¶nh hëng bëi sù biÕn ®éng tû gi¸. Hay rñi ro hèi ®o¸i cßn lµ sù kh«ng ch¾c ch¾n vÒ gi¸ trÞ cña mét kho¶n thu nhËp hay chi tr¶ do sù biÕn ®éng tû gi¸ g©y ra cã thÓ lµm tæn thÊt ®Õn gi¸ trÞ dù kiÕn cña hîp ®ång. Trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thêng xuyªn ph¶i ®èi diÖn víi rñi ro hèi ®o¸i, ®èi víi nhµ nhËp khÈu rñi ro hèi ®o¸i x¶y ra khi ngo¹i tÖ mµ nhµ nhËp khÈu ph¶i tr¶ trong t¬ng lai lªn gi¸ so víi b¶n tÖ, hay ®èi víi nhµ xuÊt khÈu rñi ro hèi ®o¸i x¶y ra khi ngo¹i tÖ nhµ xuÊt kh©ñ sÏ nhËn trong t¬ng lai gi¶m gi¸ so víi b¶n tÖ. Sù biÕn déng vÒ tû gi¸ lµm cho c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu trë lªn kh«ng ch¾c ch¾n, mäi chuyÖn cã thÓ trë nªn tèt ®Ñp h¬n còng cã thÓ trë nªn tåi tÖ h¬n do cã sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i, ®iÒu nµy dÉn ®Õn lµm ®¶o lén hiÖu qu¶ kinh doanh cña Doanh nghiÖp. §øng tríc vÊn ®Ò nh vËy, Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän mét trong hai quyÕt ®Þnh h¹n chÕ hay kh«ng h¹n chÕ. Kh«ng h¹n chÕ tøc lµ Doanh nghiÖp chÊp nhËn sù m¹o hiÓm sÏ kiÕm ®îc mét kho¶n l·i nÕu chªnh lÖch tû gi¸ theo híng cã lîi cho Doanh nghiÖp, ngîc l¹i Doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu mét kho¶n lç cßn gäi lµ thiÖt h¹i do chªnh lÖch tû gi¸ theo h¬ng bÊt lîi cho Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn Doanh nghiÖp còng cã thÓ lùa chän mét sù ch¾c ch¾n ®èi víi nghiÖp vô tiÒn mÆt t¬ng lai cña m×nh b»ng c¸ch t×m mäi c¸ch ®Ó h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i cã thÓ g©y ra cho Doanh nghiÖp. B»ng c¸ch bá tiÒn ra mua mét sù ch¾c ch¾n mµ ®«i khi kh«ng bao giê dïng ®Õn.Tuy vËy sù ch¾c ch¾n dÉu sao vÉn h¬n sù m¹o hiÓm nhÊt lµ ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp kh«ng m¹nh l¾m vÒ nguån lùc tµi chÝnh. H¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trong kinh doanh lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt nhng h¹n chÕ nh thÕ nµo cho nã hiÖu qu¶ th× kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái sù am hiÓu vÒ kü thuËt, kÕt hîp víi sù khÐo lÐo vÒ nghÖ thuËt vµ nh¹y c¶m víi m«i trêng kinh doanh, do ®ã cÇn ph¶i nhËn biÕt vµ dù ®o¸n ®îc møc ®é rñi ro hèi ®o¸i ®èi víi c¸c nghiÖp vô tiÒn mÆt t¬ng lai tõ ®ã cã biÖn ph¸p phï hîp. *§Æc trng cña rñi ro hèi ®o¸i. Khi tham gia kinh doanh quèc tÕ Doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu lo¹i rñi ro nhng cã lÏ rñi ro hèi ®o¸i t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n Nguyễn Thị Thu 2 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh quèc tÕ. NÐt ®Æc trng dÔ nhËn thÊy nhÊt ®ã lµ díi sù biÕn ®éng cña tû gi¸ th× c«ng ty nªn lùa chän n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh nh thÕ nµo. Nã cã hai kh¶ n¨ng. Lµ n¾m b¾t lÊy c¬ héi kinh doanh, phßng tr¸nh sù t¸c ®éng cña rñi ro hèi ®o¸i ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh theo kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n ®Æt ra. Kh¶ n¨ng nµy c¬ héi kinh doanh lµ nhiÒu møc hiÖu qu¶ mang l¹i cã thÓ tû lÖ thuËn víi møc ®é t¸c ®éng cña rñi ro. Tøc lµ c«ng ty cµng më réng ph¹m vi, lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ cña m×nh th× c¸c nguån ph¶i tr¶, ph¶i thu trong t¬ng lai cµng lín h¬n vµ møc ®é ®a d¹ng c¸c ®ång tiÒn cµng t¨ng trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nÕu c«ng ty chän kh¶ n¨ng. N¾m b¾t lÊy c¬ héi kinh doanh vµ ®èi diÖn víi sù t¸c ®éng cña rñi ro hèi ®o¸i. Kh¶ n¨ng nµy c¬ héi mang l¹i gi÷a sù m¹o hiÓm vµ thµnh c«ng lµ ngang nhau c«ng ty cã thÓ ®¹t ®îc thµnh c«ng rÊt lín nhng kh¶ n¨ng nµy cã møc rñi ro rÊt cao xÐt trong tæng rñi ro ®èi víi c¬ héi kinh doanh v× thÕ ®Ó n¾m b¾t ®îc c¬ héi kinh doanh an toµn th× nªn thùc hiÖn c«ng t¸c h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i g©y ra th× tèt h¬n. Nhng ®«i khi nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt tËn dông c¬ héi mét c¸ch triÖt ®Ó v× kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh quèc tÕ nãi riªng lu«n bao giê còng g¾n liÒn víi sù rñi ro vµ m¹o hiÓm. V× thÕ mµ chóng ta ph¶i biÕt tËn dông c¸c nÐt ®Æc trng cña rñi ro hèi ®o¸i ®a ra quyÕt ®Þnh phï hîp nhÊt do trong trêng hîp kh«ng h¹n chÕ cho mét c¬ héi kinh doanh l¹i tèt h¬n so víi h¹n chÕ. Cho nªn ph¶i xÐt trªn thµnh c«ng cña c¬ héi mang l¹i vµ chi phÝ bá ra hoÆc cã thÓ bá qua c¬ héi kinh doanh mang l¹i ®Ó ®a c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn . 1.1.2. Ph©n lo¹i rñi ro hèi ®o¸i Dùa trªn ph¹m vi ¶nh hëng,rñi ro hèi ®o¸i ®îc ph©n lo¹i thµnh : 1.1.2.1. Rñi ro nghiÖp vô Lµ sù kh«ng ch¾c ch¾n cña c¸c luång tiÒn mÆt ph¶i tr¶, ph¶i thu trong t¬ng lai cña Doanh nghiÖp. 1.1.2.2. Rñi ro kinh tÕ Lµ sù thÓ hiÖn bÊt kú ¶nh hëng nµo cña sù giao ®éng tû gi¸, ®Õn luång tiÒn mÆt t¬ng lai cña c«ng ty. 1.1.2.3. Rñi ro chuyÓn ®æi Nã ®îc xuÊt hiÖn khi mét c«ng ty ®a quèc gia chuyÓn ®æi c¸c sè liÖu tµi chÝnh cña nã sang mçi chi nh¸nh theo ®ång tiÒn trong níc cña nã thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp. 1.2. C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i cña Doanh nghiÖp Nguyễn Thị Thu 3 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1. Quan ®iÓm Tríc khi Doanh nghiÖp ra bÊt kú quyÕt ®Þnh nµo liªn quan ®Õn h¹n chÕ rñi ro th× cÇn nhËn diÖn tõng rñi ro nghiÖp vô ®èi víi mét c¬ së tiÒn tÖ cña ®ång tiÒn. C«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh rñi ro cña nã b»ng biÖc xem xÐt t×nh tr¹ng c¸c hîp ®ång ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thu trong t¬ng lai.Ch¼ng h¹n mét hîp ®ång cã mét kho¶n ph¶i thu b»ng USD nÕu ®ång USD lªn gi¸ so víi VN§ th× Doanh nghiÖp thu ®îc mét kho¶n l·i. MÆt kh¸c, mét hîp ®ång kh¸c cã mét kho¶n ph¶i tr¶ b»ng EUR nÕu EUR lªn gi¸ so víi ViÖt Nam ®ång th× l¹i lµ mét bÊt lîi cho Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, møc ¶nh hëng tæng thÓ sÏ ®îc bï trõ mét phÇn, v× vËy ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong c¸c hîp ®ång vµ kÕt qu¶ chung th× c«ng ty cã thÓ mong muèn h¹n chÕ t×nh tr¹ng tiÒn tÖ thuÇn cña nã ®Ó tr¸nh nh÷ng ¶nh hëng ngîc chiÒu cã thÓ dÉn tíi kÕt qu¶ cña nã do sù biÕn ®éng cña gi¸ trÞ tiÒn tÖ. §Ó x¸c ®Þnh rñi ro thuÇn vÒ mçi ®ång tiÒn trong hîp ®ång. C¸c ®ång tiÒn thanh to¸n ®èi víi kÕt qu¶ thu ®îc ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt. Tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ c«ng ty phßng ngõa riªng biÖt mét hîp ®ång ®Ó gi¶m rñi ro chung cña c¶ c«ng ty do ph¶i g¸nh chÞu mét chi phÝ nghiÖp vô, v× vËy Doanh nghiÖp ph¶i nhËn diÖn ®îc møc ®é rñi ro. Vµ lùa chän ®ång tiÒn ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n phï hîp v× tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng theo thêi gian vµ chÞu t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh cã nªn h¹n chÕ, hay kh«ng h¹n chÕ th× tèt h¬n h¹n chÕ bao nhiªu, h¹n chÕ nh thÕ nµo, vµ møc ®é chÞu ®ùng rñi ro hèi ®o¸i cña c«ng ty mµ cã dù b¸o vÒ tû gi¸ hîp lý ®Ó thiÕt lËp mét môc tiªu lîi nhuËn cao. §Ó h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i ®¹t kÕt qu¶ tèt. Díi ®©y xin ®Ò cËp râ mét sè kü thuËt h¹n chÕ. 1.2.2. Mét sè kü thuËt h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i 1.2.2.1.H¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n Hîp ®ång kú h¹n lµ;trong suèt thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång, th× gÝa trÞ cña hîp ®ång kú h¹n kh«ng ®îc tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ l¹i,do ®ã kh«ng ®Æt ra yªu cÇu ph¶i bæ sung hay gi¶m kho¶n ký quü. Yªu cÇu ký quü kh«ng cã quy ®Þnh b¾t buéc víi tÊt c¶ c¸c hîp ®ång kú h¹n. Khi hîp ®ång ®Õn h¹n ,c¸c bªn tham gia hîp ®ång tiÕn hµnh thanh to¸n vãi nhau theo gi¸ ®· tho¶ thuËn ngay tõ khi ký hîp ®ång . §Ó h¹n chÕ rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i b»ng hîp ®ång kú h¹n lµ th«ng qua hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n c¸c ®¬n vÞ cè ®Þnh tû gi¸ mua hay b¸n ngo¹i tÖ víi ng©n hµng, tõ ®ã cè ®Þnh kho¶n ph¶i tr¶ hay ph¶i thu b»ng Nguyễn Thị Thu 4 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 néi tÖ. Sö dông h¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n ®èi víi kho¶n tr¶ c«ng ty ph¶i mua hîp ®ång cã kú h¹n kho¶n ph¶i tr¶ ghi b»ng ®ång tiÒn ®ã. XÐt mét vÝ dô minh ho¹: Mét c«ng ty Mü cÇn 100.000 GPB sau 60 ngµy ®Ó tr¶ cho nhµ xuÊt khÈu Anh . Gi¶ xö tû gi¸ kú h¹n 60 ngµy lµ 1,40 USD,tû gi¸ giao ngay hiÖn t¹i lµ 1,35USD vµ tû gi¸ giao ngay sau 60 ngµy lµ 1,5 0 USD . NÕu c«ng ty Mü kh«ng h¹n chÕ : Sè USD cÇn ®Ó mua 100.000 GPB hiÖn t¹i lµ : 1,35 x 100.000= 135000 USD Sè USD cÇn ®Ó mua 100.000GPB sau 90 ngµy lµ : 1.5 x 100.0000 = 150.000 USD Do ®ã c«ng ty bÞ thiÖt h¹i lµ ; 150.000- 135.000 =15.000 USD NÕu c«ng ty Mü h¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n th× sè USD thùc tÕ bá ra mua GBP lµ ; 1,40 x 100.000 =140.000 USD C«ng ty bÞ thiÖt h¹i lµ : 150.000- 140.000 = 10.000 USD Nh vËy c«ng ty h¹n chÕ nã sÏ ®îc hëng lîi so víi viÖc kh«ng h¹n chÕ lµ 5000 USD H¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n so víi kh«ng h¹n chÕ kho¶n ph¶i thu. XÐt vÝ dô : Mét c«ng ty ®øc cã kho¶n ph¶i thu 10.000.000 EUR trong vßng 9 th¸ng . Tû gi¸ giao ngay 1EUR =0.6773USD c«ng ty sî r»ng EUR xuèng giÊ so víi USD trong t¬ng lai . Do dã , nã cã thÓ b¸n 10.000.000 EUR theo hîp ®ång kú h¹n 9 Th¸ng víi tû gi¸ kú h¹n 1EUR = 0,6700 USD . TrÞ gi¸ kho¶n ph¶i thu nÕu kh«ng h¹n chÕ lµ: 0.6773 x10.000.000 = 6.773.000USD TrÞ gi¸ kho¶n ph¶i thu nÕu ®èi víi c«ng ty §øc lµ : 0,6700 x10.000.000 = 6.700.000 USD Kho¶n l·i do h¹n chÕ cña c«ng ty §øc lµ : 6.773.000 - 6700.000 = 730.000 USD H¹n chÕ kho¶n ph¶i thu lµ tho¶ thuËn mét hîp ®ång kú h¹n ®Ó b¸n mét lîng ngo¹i tÖ sÏ nhËn ®îc nh lµ kÕt qu¶ cña kho¶n ph¶i thu. 1.2.2.2. H¹n chÕ b»ng hîp ®ång t¬ng lai H¹n chÕ b»ng hîp ®ång t¬ng lai rÊt gièng víi hîp ®ång kú h¹n. Khi c«ng ty mua hîp ®ång t¬ng lai hÇu nh ®· h¹n chÕ ®îc hÇu hÕt c¸c rñi ro tû gi¸. Tuy nhiªn ,rñi ro tû gi¸ kh«ng ®îc triÖt tiªu mét c¸ch hoµn toµn. Bëi v× kho¶n l·i tõ tµi kho¶n ký quü kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®ñ ®Ó bï ®¾p cho Nguyễn Thị Thu 5 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chªnh lÖch tû gi¸ giao ngay mét c¸ch hoµn h¶o. 1.2.2.3. H¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ Mét h¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ bao gåm viÖc sö dông mét t×nh tr¹ng thÞ trêng tiÒn tÖ bï ®¾p mét t×nh tr¹ng kho¶n ph¶i tr¶ hoÆc ph¶i thu trong t¬ng lai. H¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ ®èi víi kho¶n ph¶i thu lµ vay b»ng ®ång tiÒn ghi trªn kho¶n ph¶i thu, ®æi nã thµnh tiÒn ®Þa ph¬ng vµ ®Çu t nã. Sau ®ã tr¶ kho¶n vay b»ng luång tiÒn mÆt vµ tõ kho¶n ph¶i thu víi kho¶n ph¶i tr¶ lµ vay ®ång néi tÖ vµ ®æi ra thµnh ®ång tiÒn ghi trªn kho¶n ph¶i tr¶. §Çu t sè tiÒn nµy ®Õn khi chóng ®îc cÇn ®Ó tr¶ kho¶n ph¶i tr¶. Ngoµi ra cßn ¸p dông IRP (Interest Rate Parity) ®èi víi phßng ngõa th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ. XÐt vÝ dô : Mét c«ng ty Mü cÇn tr¶ 100.000 GBP sau 60 ngµy . L·i suÊt ®Çu t chøng kho¸n lµ 0.5% th¸ng ë Anh . 1.00.000 Sè tiÒn göi ®Ó phßng ngõa = = 955,025 GBP 1+0,005 Kho¶n tr¶ b»ng GBP Gi¶ sö tû gi¸ giao ngay lµ : 1.40 USD th× 1.393.035 USD sÏ ®îc ®ßi hái ®Ó mua chøng kho¸n ë Anh .sau 60 ngµy chøng kho¸n sÏ hÕt h¹n vµ t¹o ra 100.000 GBP cho c«ng ty Mü mµ sau ®ã cã thÓ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p kho¶n ph¶i tr¶ cña nã bÊt luËn tû gi¸ USD / GBP cã thay ®æi nh thÕ nµo .Khi c«ng ty Mü thÝch phßng ngõa kho¶n ph¶i tr¶ kh«ng cÇn sè d tiÒn mÆt cña nã cã thÓ vay 1.393.035 USD tõ mét ng©n hµng Mü vµ ®æi sè USD nµy lÊy GBP ®Ó mua chøng kho¸n Anh . Bëi v× kho¶n ®Çu t vµo GBP sÏ bï ®¾p ®uîc t×nh tr¹ng ph¶i tr¶ trong t¬ng lai , c«ng ty Mü chØ cÇn quan t©m dÕn sè USD ph¶i tr¶ cho kho¶n tÝn dông sau 30 ngµy . H¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ c«ng ty h¹n chÕ kho¶n ph¶i t¶ cã thÓ tãm t¾t nh sau ; B1vay 1.393.035. USD tõ ng©n hµng Mü , l·i suÊt 0.7% th¸ng B2 §æi 1.393035 USD ra GBP theo tû gi¸ 1.40 USD ®îc 995.025 GBP B3 Sö dông sè GBP ®æi ®îc ®Ó mua chøng kho¸n ë Anh víi l·i su¸t 0,5% th¸ng . B4 ; tr¶ kho¶n vay cña ng©n hµng Mü sau 30 ngµy céng l·i suÊt Sè tiÒn vay = 1.393035+1393.035 x0.007 = 1.402.786,2USD. H¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ ®èi víi kho¶n ph¶i thu . Còng t¬ng tù nh h¹n chÕ kho¶n ph¶i tr¶ , c«ng ty cã mét kho¶n ph¶i thu trong t¬ng lai . Mét h¹n chÕ ®¬n gi¶n th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ , c«ng Nguyễn Thị Thu 6 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty sÏ vay ngo¹i tÖ thÓ hiÖn trªn kho¶n ph¶i thu trong t¬ng lai vµ ®Çu t vµo dång tiÒn trong níc. 1.2.2.4. H¹n chÕ b»ng quyÒn chän tiÒn tÖ C¸c kü thuËt h¹n chÕ nh hîp ®ång kú h¹n vµ thÞ trêng tiÒn tÖ cã thÓ g©y h¹i khi ®ång tiÒn ph¶i tr¶ gi¶m gi¸ hoÆc ®ång tiÒn ph¶i thu t¨ng gi¸ trong kú h¹n chÕ. Nh thÕ kh«ng h¹n chÕ sÏ tèt h¬n h¹n chÕ b»ng c¸c kü thuËt trªn. Mét kü thuËt h¹n chÕ gióp c«ng ty tr¸nh ®îc sù thay ®æi tû gi¸ thuËn chiÒu lµ quyÒn chän tiÒn tÖ. Tuy nhiªn mét c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc liÖu nh÷ng lîi thÕ cña h¹n chÕ b»ng quyÒn chän tiÒn tÖ cã ®¸ng so víi gi¸ thµnh cho nã kh«ng? * H¹n chÕ kho¶n ph¶i tr¶ lµ mét quyÒn chän tiÒn tÖ thÓ hiÖn ®ång tiÒn vµ sè lîng liªn quan ®Õn kho¶n ph¶i tr¶. * H¹n chÕ kho¶n ph¶i thu lµ mua quyÒn chän b¸n tiÒn tÖ thÓ hiÖn ®ång tiÒn vµ sè lîng liªn quan ®Õn kho¶n ph¶i thu. 1.2.2.5. H¹n chÕ b»ng Swap tiÒn tÖ Nã liªn quan ®Õn hai c«ng ty cã nhu cÇu dµi h¹n kh¸c nhau. Phßng ngõa b»ng Swap tiÒn tÖ lµm cho sè lîng mua mét ®ång tiÒn lu«n b»ng sè lîng b¸n mét ®ång tiÒn cho nªn kh«ng bao giê lµm thay ®æi tr¹ng th¸i vÒ ngo¹i tÖ. NÕu cã thay ®æi trong tû gi¸ giao ngay cña c¸c ®ång tiÒn còng kh«ng lµm ph¸t sinh kho¶n lç hay kho¶n l·i nµo, do cã giao dÞch Swap. NÕu nh ®ång ngo¹i tÖ lªn gi¸, sè ngo¹i tÖ bÞ mÊt ë ®Çu b¸n giao dÞch sÏ ®îc bï ®¾p ë ®Çu mua cña giao dÞch tiÕp theo. 1.2.2.6. H¹n chÕ b»ng vay song song Mét kho¶n vay song song bao gåm mét sù chuyÓn ®æi tiÒn tÖ gi÷a hai tû gi¸ víi mét cam kÕt ®æi l¹i tiÒn tÖ theo mét tû gi¸ nhÊt ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm trong t¬ng lai. Nã thÓ hiÖn hai Swap tiÒn tÖ, mét Swap t¹i lóc khëi ®Çu hîp ®ång vay vµ Swap kia t¹i ngµy nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Nh÷ng h¹n chÕ trªn gióp c«ng ty cã thÓ lo¹i trõ, nã tr¸nh rñi ro nhng cã khi l¹i kh«ng thÓ lo¹i trõ hoµn toµn rñi ro hèi ®o¸i. Do ®ã, ®Ó h¹n chÕ, gi¶m bít rñi ro hèi ®o¸i c«ng ty nªn sö dông mét sè biÖn ph¸p h¹n chÕ sau. 1.2.3. C¸c kü thuËt h¹n chÕ thay thÕ 1.2.3.1.H¹n chÕ chÐo Lµ mét ph¬ng ph¸p phæ biÕn nh»m gi¶m rñi ro nghiÖp vô khi ®ång tiÒn kh«ng thÓ h¹n chÕ ®îc. Thùc chÊt cña h¹n chÕ nµy lµ khi mét c«ng ty sî ®ång tiÒn ph¶i tr¶ t¨ng gi¸ vµo lóc ®Õn h¹n ph¶i tr¶ so víi ®ång néi tÖ, nªn nã sÏ t×m kiÕm mét ®ång tiÒn kh¸c cã thÓ h¹n chÕ ®îc vµ cã t¬ng quan cao, so víi ®ång tiÒn ph¶i tr¶. Nã sÏ thiÕt lËp mét hîp ®ång kú h¹n víi ®ång Nguyễn Thị Thu 7 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÒn nµy. NÕu hai ®ång tiÒn cã t¬ng quan cao so víi ®ång néi tÖ th× tû gi¸ gi÷a hai ®ång tiÒn nµy cã thÓ phÇn nµo æn ®Þnh theo thêi gian. Sau khi mua hîp ®ång kú h¹n víi ®ång tiÒn ®ã, C«ng ty cã thÓ ®æi ®ång tiÒn ®ã lÊy ®ång tiÒn ph¶i tr¶. NÕu t¬ng quan trªn cµng lín th× chiÕn lîc h¹n chÕ chÐo cµng cã hiÖu qu¶ sÏ lµm cho c«ng ty c¸ch lý khái sù biÕn ®éng tû gi¸. 1.2.3.2. §a d¹ng ho¸ c¸c ®ång tiÒn Kü thuËt h¹n chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng ty liªn quan ®Õn xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu, cã luång tiÒn mÆt vµo nhiÒu h¬n ra ®èi víi mçi ngo¹i tÖ… C«ng ty sÏ bÞ thiÖt h¹i khi ®ång néi tÖ t¨ng gi¸ bëi v× mét hoÆc mét sè ngo¹i tÖ thu vµo sÏ ®æi ®îc Ýt néi tÖ h¬n. NÕu nh chØ cã mét néi tÖ th× sÏ ¶nh hëng m¹nh ®Õn gi¸ trÞ b»ng néi tÖ cña luång tiÒn vµo. Nhng khi cã nhiÒu ngo¹i tÖ trong luång tiÒn vµo cña c«ng ty th× ¶nh hëng ®ã sÏ kh«ng t¸c ®éng lín ®Õn gi¸ trÞ b»ng néi tÖ ®èi víi tæng luång tiÒn vµo, v× mçi ®ång tiÒn chØ thÓ hiÖn mét phÇn nhá cña tæng luång tiÒn vµo vµ v× thÕ ®a d¹ng ho¸ ®ång tiÒn ®Ó gi¶m rñi ro ®èi víi ®ång tiÒn vµo. 1.2.4. Mét sè kü thuËt h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i kh¸c. 1.2.4.1. TiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕn hµnh hîp ®ång nhËp khÈu song song víi hîp ®ång xuÊt khÈu vµ ngîc l¹i B»ng c¸ch lÊy l·i tõ hîp ®ång nµy bï ®¾p cho lç hîp ®ång kia, rñi ro hèi ®o¸i sÏ ®îc trung hoµ. 1.2.4.2. T¹o lËp vµ sö dông quü dù phßng ®Ó bï ®¾p rñi ro hèi ®o¸i Víi ph¬ng ph¸p nµy c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i cã chiÕn lîc h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i mµ tiÕn hµnh t¹o lËp quü dù phßng. Quü nµy ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn do chªnh lÖch tû gi¸. Khi tû gi¸ biÕn ®éng thuËn lîi dïng ®Ó bï lç khi tû gi¸ biÕn ®éng bÊt lîi cho c«ng ty. 1.2.4.3. ¸p dông nh÷ng ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ vµ thanh to¸n linh ho¹t, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh trÞ gi¸ hîp ®ång nÕu cã sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ g©y ra 1.3. So s¸nh c¸c kü thuËt h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i: 1.3.1. So s¸nh c¸c kü thuËt h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trong ng¾n h¹n C¸c c«ng cô h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trªn ®Òu cã nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm riªng cña nã. Khi tû gi¸ biÕn ®éng ngîc l¹i víi dù ®o¸n cña nhµ kinh doanh th× ho¸ ra kh«ng h¹n chÕ rñi ro l¹i tèt h¬n. Thùc tÕ nµy ®Æt ra cho nhµ qu¶n lý hai vÊn ®Ò quan träng cÇn gi¶i quyÕt: * Cã nªn h¹n chÕ ngõa rñi ro hèi ®o¸i hay kh«ng? Trêng hîp nµo nªn h¹n chÕ? Trêng hîp nµo kh«ng nªn? * H¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i b»ng c«ng cô nµo? Hîp ®ång kú h¹n sö Nguyễn Thị Thu 8 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông thÞ trêng tiÒn tÖ, hîp ®ång t¬ng lai, hîp ®ång quyÒn chän, hîp ®ång ho¸n ®æi, hay c«ng cô nµo kh¸c. §Ó minh ho¹ cho vÊn ®Ò nµy vµ hiÓu râ h¬n vÒ c¸c c«ng cô h¹n chÕ chóng ta xÐt vÝ dô sau: Ngµy 14/02/2008 c«ng ty Lufthansa ®· ký mét hîp ®ång víi mét c«ng ty cña Anh trÞ gi¸ 2.000.000 GBP. Thanh to¸n b»ng GBP. Sau 180 ngµy tû gi¸ giao ngay cña GBP hiÑn t¹i 1,50 USD; tû gi¸ kú h¹n 180 ngµy cña GBP hiÖn t¹i lµ 1,47 USD. L·i suÊt Anh Mü L·i tiÒn göi 180 ngµy 4,5% 4,5% L·i tiÒn vay 180 ngµy 5,0% 5,0% Mét quyÒn chän mua GBP hÕt h¹n sau 180 ngµy cß gi¸ trÞ thùc thi lµ 1,48 USD vµ gi¸ mua lµ 0,03 USD Mét quyÒn chän b¸n GBP hÕt h¹n sau 180 ngµy cã gi¸ trÞ thùc thi lµ 1,49 USD vµ gi¸ mua lµ 0,02 USD. Theo dù b¸o tû gi¸ giao ngay t¬ng lai sau 180 ngµy cña Lufthansa lµ: X¸c xuÊt 20% 70% 10% KÕt qu¶ cã thÓ 1,43 USD 1,46 USD 1,52 USD C«ng ty Lufthansa ph¶i c©n nh¾c viÖc sö dông 1 trong c¸c c«ng cô ®Ó x¸c ®Þnh gi¶i ph¸p tèt nhÊt. H¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n. Mua GBP kú h¹n 180 ngµy. Sè USD cÇn sau 180 ngµy = kho¶n ph¶i tr¶ GBP x Tû gi¸ kú h¹n GBP 2.000.000 x 1,47 = 2.940.000 USD * H¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ: Vay USD ®æi thµnh GBP, ®Çu t GBP, hoµn tr¶ kho¶n vay sau 180 ngµy: Sè GBP ph¶i ®îc ®Çu t 2000.000 /(1+0,045 ) = 1.913.880 Sè tiÒn b»ng USD cÇn ®Ó ®æi thµnh GBP ®Ó göi: 1.913.880 x 1,50 = 2.870.820 USD L·i suÊt vµ gèc cña kho¶n vay USD sau 180 ngµy: 2.870.820 x (1 + 0,05) = 3.014.436 USD * H¹n chÕ b»ng quyÒn chän mua: Mua mét quyÒn chän mua (tÝnh to¸n díi ®©y gi¶ thiÕt r»ng quyÒn chän ®îc thùc thÞ vµo ngµy cÇn GBP hoÆc kh«ng ®îc thùc thi) Gi¸ thùc tÕ th× 1,48 USD gi¸ mua 0,03 USD). Nguyễn Thị Thu 9 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tû gi¸ giao ngay cã thÓ sau 180 ngµy 1,43 USD 1,46 USD 1,52 USD Gi¸ quyÒn chän 0,03 USD 0,03 USD 0,03 USD Thùc thi Tæng gi¸ quyÒn ph¶i tr¶ chän cho 1 GBP Kh«ng Kh«ng Cã 1,46 USD 1,49 USD 1,51 USD Tæng gi¸ ph¶i tr¶ cho 2.000.000 GBP 2.920.000 USD 2.980.000 USD 3.020.000 USD X¸c xuÊt 20% 70% 10% * Gi÷ nguyªn kh«ng h¹n chÕ: Mua 2.000.000 CBP trªn thÞ trêng giao ngay sau 180 ngµy. Tû gi¸ giao ngay dù tÝnh Sè USD cÇn ®Ó mau X¸c xuÊt sau 180 ngµy 2.000.000 GBP 1,43 USD 2.860.000 20% 1,46 USD 2.920.000 70% 1,52 USD 3.040.000 10% Mçi gi¶i ph¸p thay thÕ ®îc ph©n tÝch ®Ó dù tÝnh chi phÝ danh nghÜa b»ng USD tr¶ cho kho¶n ph¶i tr¶ ghi b»ng GBP. Chi phÝ ®îc biÕt ch¾c ch¾n ®èi víi h¹n chÕ b»ng tû gi¸ kú h¹n vµ h¹n chÕ qua thÞ trêng tiÒn tÖ. Tuy nhiªn chi phÝ sö dông quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn kh«ng h¹n chÕ tuú thuéc vµo tû gi¸ giao ngay sau 180 ngµy. H¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n tèt h¬n h¹n chÕ th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ bëi v× chi phÝ b»ng USD Ýt h¬n râ rµng 2.940.000 USD so víi 3.014.360 USD. NÕu so víi viÖc h¹n chÕ hîp ®ång quyÒn chän mua cho thÊy cã mét c¬ héi 80% lµ h¹n chÕ b»ng quyÒn chän sÏ ®¾t h¬n lµ h¹n chÕ b»ng kú h¹n. Do ®ã trong trêng hîp nµy h¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n lµ tèi u ®èi víi quyÕt ®Þnh phßng ngõa rñi ro hèi ®o¸i ®èi víi mét kho¶n ph¶i tr¶. Tuy nhiªn kh«ng h¹n chÕ l¹i lµ gi¶i ph¸p tèi h¬n c¶ v× cã ®Õn 90% x¸c xuÊt chi phÝ b»ng USD Ýt h¬n so víi quyÕt ®Þnh h¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n. Nh vËy, quyÕt ®Þnh tèt nhÊt lµ kh«ng nªn h¹n chÕ. Nhng nÕu Lufthansan quyÕt ®Þnh h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i th× nªn sö dông hîp ®ång kú h¹n do ®«i khi cã ®é chªnh lÖch vÒ dù b¸o tû gi¸. MÆt kh¸c nã ph¶i thêng xuyªn ®Þnh kú ®¸nh gi¸ c¸c quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tû gi¸ giao ngay, tû gi¸ kú h¹n, l·i suÊt… * §èi víi kho¶n ph¶i thu viÖc ph©n tÝch c¸c kü thuËt h¹n chÕ còng ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh viÖc ph©n tÝch c¸c kü thuËt h¹n chÕ kho¶n ph¶i tr¶ tõ ®ã c«ng ty cã quyÕt ®Þnh han chÕ rñi ro hèi ®o¸i mét c¸ch tèi u nhÊt. MÆc dï hîp ®ång kú h¹n cè ®Þnh ®îc gi¸ trÞ c¸c kho¶n chi tr¶, hay thu Nguyễn Thị Thu 10 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËp bÊt luËn sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng nh»m gióp c«ng ty cã thÓ cã thÓ x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ kinh doanh nhng nã vÉn cha hoµn toµn thuËn lîi cho c«ng ty nÕu tû gi¸ biÕn ®éng ngîc l¹i víi dù kiÕn. Ch¼ng h¹n trong trêng hîp ®ång nhËp khÈu, v× nhµ nhËp khÈu sî r»ng ngo¹i tÖ sÏ lªn gi¸ trong t¬ng lai so víi néi tÖ nªn quyÕt ®Þnh mua ngo¹i tÖ cã kú h¹n ®Ó h¹n chÕ rñi ro. NÕu khi ®¸o h¹n ngo¹i tÖ gi¶m gi¸ ®iÒu nµy ¶nh hëng bÊt lîi cho c«ng ty so víi viÖc kh«ng h¹n chÕ th× tèt h¬n. Thay v× bÞ rµng buéc trong hîp ®ång kú h¹n, C«ng ty cã thÓ mua ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng víi gi¸ thÊp h¬n. Vµ ®èi víi hîp ®ång nhËp khÈu th× ngîc l¹i do ®ã hîp ®ång cã kú h¹n cha ph¶i lµ c¸ch h¹n chÕ tèi u, song dÉu sao nã còng gióp nhµ qu¶n lý yªn t©m h¬n trong sù ®èi diÖn víi rñi ro hèi ®o¸i. MÆt kh¸c khi sö dông thÞ trêng tiÒn tÖ ngoµi nh÷ng u ®iÓm nã mang l¹i cho c«ng ty h¹n chÕ rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i b»ng ho¹t ®éng vay vµ cho vay. Song trong trêng hîp kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty kh«ng ch¾c ch¾n hîp ®ång dÔ bÞ ®æ bÓ th× viÖc h¹n chÕ b»ng c«ng cô th«ng qua thÞ trêng tiÒn tÖ rÊt nguy hiÓm do kho¶n thu, kh«ng thu ®îc mµ kho¶n ph¶i tr¶ ®Õn h¹n vÉn ph¶i tr¶. Do ®ã nhµ xuÊt khÈu ph¶i tiªn liÖu ®îc tríc khi ra quyÕt ®Þnh h¹n chÕ. Tuy nhiªn c«ng ty còng ph¶i xem xÐt ®Õn c«ng cô kh¸c nh h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i b»ng hîp ®ång quyÒn chän mua vµ quyÒn chän b¸n. §©y lµ mét c«ng cô h¹n chÕ linh ho¹t h¬n so víi h¹n chÕ b»ng hîp ®ång kú h¹n, thÞ trêng tiÒn tÖ v× nã phô thuéc vµo ý muèn cña ngêi mua hîp ®ång cã muèn thùc thi hîp ®ång hay kh«ng khi hîp ®ång ®¸o h¹n. NÕu cã lîi ngêi mua hîp ®ång sÏ thùc thi hîp ®ång nÕu bÊt lîi th× ngêi mua hîp ®ång quyÒn chän cã thÓ kh«ng thùc thi hîp ®ång vµ chÞu mÊt phÝ quyÒn chän ®Ó mua, b¸n ngo¹i tÖ ngoµi thÞ trêng víi tû gi¸ cã lîi. C«ng cô nµy tuy linh ho¹t song møc phÝ quyÒn kh¸ cao cã thÓ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ chung cña C«ng ty theo chiÒu híng bÊt lîi. Ngoµi ra cßn cã thÓ ¸p dông c¸c c«ng cô kh¸c nh lµ hîp ®ång t¬ng lai phï hîp ®èi víi c¸c hîp ®ång cã quy m« nhá. Nh÷ng c«ng cô h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i ng¾n h¹n trªn ®©y cã u vµ nhîc ®iÓm vµ nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè kh¸c nh: tû lÖ l·i suÊt, tû gi¸ giao ngay trªn thÞ trêng… Tõ ®ã nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ph¶i biÕt ¸p dông linh ho¹t, ph©n tÝch, so s¸nh c¸c kü thuËt ®Ó chän ra mét kü thuËt tèi u nhÊt. Nhng còng ph¶i c©n nh¾c cã nªn h¹n chÕ hay kh«ng h¹n chÕ th× tèt h¬n. Nh vÝ dô ®Ò cËp ë trªn th× kh«ng h¹n chÕ l¹i tèt h¬n v× ®«i khi bá tiÒn ra mua mét sù ch¾c ch¾n mµ kÕt qu¶ l¹i kh«ng dïng ®Õn nã. Cho nªn nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ph¶i ®a ra mét gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt cho mâi hîp ®ång cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o c¸c Nguyễn Thị Thu 11 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i thu trong t¬ng lai tr¸nh ®îc sù biÕn ®éng (rñi ro) hèi ®o¸i g©y nªn. Trªn ®©y lµ nh÷ng c«ng cô h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trong ng¾n h¹n nã chØ phï hîp víi c¸c th¬ng vô trong thêi gian ng¾n h¹n, cßn dµi h¹n nã l¹i kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. Do ®ã khi ¸p dông c¸c kü thuËt h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trong dµi h¹n chóng ta ph¶i xem xÐt nªn lùa chän kü thuËt nµo lµ tèi u: ®îc ¸p dông cho h¹n chÕ dµi h¹n nh lµ b»ng hîp ®ång kú h¹n dµi h¹n , Swap tiÒn tÖ, h¹n chÕ b»ng vay song song, thu sím tr¶ trÔ, h¹n chÕ chÐo, ®a d¹ng ho¸ c¸c ®ång tiÒn. C¸c gi¶i ph¸p nµy ®ßi hái g¾n liÒn víi chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n cña c«ng ty kinh doanh quèc tÕ. 1.3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i cña doanh nghiÖp Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña mét ®ång tiÒn nµy ®îc biÓu thÞ b»ng mét ®ång tiÒn kh¸c . Nh vËy tû gi¸ lµ mét ph¹m trï chÞu sù chi phèi cña qui luËt cung cÇu , qui luËt gi¸ c¶ … VÒ c¬ b¶n c¸c nh©n tè ¶nh h ëng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ chia lµm hai lo¹i sau ; 1.3.2.1. Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i Nh×n trªn gãc ®é vÜ m« , nÒn kinh tÕ cña mét níc ,cã thÓ nãi r»ng nÒn kinh tÕ cña mét nø¬c cã tèc ®é ph¸t triÓn , t¨ng trëng cao th× gi¸ trÞ ®ång tiÒn cña níc ®ã æn ®Þnh ,søc mua ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cã xu híng t¨ng ®Æc biÖt lµ søc mua ®èi néi .Sù æn ®Þnh søc mua ®èi néi cña mét ®ång tiÒn lµ kÕt qu¶ cña hµng lo¹t c¸c nh©n tè bªn trong cña nÒn kinh tÕ trong ®ã tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµ c¸i quyÕt ®Þnh . Trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ më viÖc t¨ng trëng nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ ®¹t ®îc khi nã thùc sù híng ngo¹i .Nãi ®Õn kinh tÕ híng ngo¹i lµ nãi ®Õn viÖc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ , lµ nãi ®Õn t¨ng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô . ViÖc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu sÏ cã t¸c ®éng ®Õn c¸n c©n th¬ng m¹i , cung cÇu vÒ ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i . Ngoµi ¶nh hëng cã tÝnh híng ngo¹i nãi ttªn cã thÓ kÓ ®Õn hµng lo¹t c¸c t¸c déng hèi ®o¸i kh¸c cña sù t¨ng trëng ®èi víi c¸c yÕu tè vÜ m« cña nÒn kinh tÕ liªn quan ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i . C¸c yÕu tè vÜ m« quan träng ph¶i kÓ ®Õn lµ ; T×nh h×nh ng©n s¸ch cña chÝnh phñ , thu nhËp vµ niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n vµo ®ång tiÒn quèc gia ....... *. C¸n c©n thanh to¸n. C¸n c©n thanh to¸n lµ b¶ng c©n ®èi ghi l¹i c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi Nguyễn Thị Thu 12 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr¶ cña mét quèc gia víi níc ngoµi ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c luång ngo¹i tÖ vµo vµ ra. V× vËy, t×nh tr¹ng c¸n c©n thanh to¸n cã ¶nh hëng rÊt lín tíi cung cÇu ngo¹i tÖ, trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i. C¸n c©n thanh to¸n thÆng d thÓ hiÖn nguån thu hay luång ngo¹i tÖ vµo nhiÒu h¬n ngo¹i tÖ ph¶i tr¶ hay luång ra.Nã sÏ lµ mét ®iÒu kiÖn ch¾c ch¾n t¨ng cung ngo¹i tÖ, hç trî gi¸ trÞ ®ång néi tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a néi tÖ vµ ngo¹i tÖ gi¶m ®i. Ngîc l¹i trong trêng hîp c¸n c©n thanh to¸n thiÕu hôt dÉn tíi cÇu ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng ®îc chi tr¶ t¨ng, tûgi¸ gi÷a néi tÖ vµ ngo¹i tÖ sÏ chiô søc Ðp t¨ng lªn lµm gi¶m gi¸ trÞ ®ång néi tÖ. *. L¹m ph¸t vµ søc mua. §èi víi bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo l¹m ph¸t còng lµ mét nh©n tè quan träng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn søc mua cña ®ång tiÒn níc ®ã. Do møc l¹m ph¸t vµ c¸c ®èi s¸ch cña chÝnh phñ ®èi víi l¹m ph¸t kh¸c nhau ®øng díi gãc ®é søc mua cña tiÒn tÖ mçi ®ång tiÒn cã møc biÕn thiªn kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ. Quan hÖ vÒ tû lÖ l¹m ph¸t trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i. GI¶ sö mét níc A cã møc l¹m ph¸t kh«ng thay ®æi. Trong khi níc B cã møc l¹m ph¸t 100% theo quy luËt mét gi¸ vµ thuyÕt ngang gi¸ mua th× nÕu ®Çu n¨m tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn A vµ B lµ 1/1 th× cuèi n¨m tû lÖ sÏ gi¶m lµ 1/2 mét ®ång tiÒn níc A ¨n hai ®ång tiÒn níc B. GI¶ thuyÕt møc l¹m ph¸t cña mét níc kh«ng thay ®æi thùc tÕ lµ khong cã c¬ së. Do vËy tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ tuú thuéc chñ yÕu vµo chªnh lÖch tû gi¸ l¹m ph¸t hai níc. Cã thÓ tÝnh ®îc møc chªnh lÖch vµ t¸c ®éng nã ®Õn tû gi¸ nh sau: Tû gi¸ tríc khi cã ¶nh hëng l¹m ph¸t cña ®ång A vµ B lµ A = e*B L¹m ph¸t níc A lµ Ia, l¹m ph¸t níc B lµ Ib (trong cïng mét ®¬n vÞ thêi gian). Sau l¹m ph¸t ta cã: (1+Ia) *A = e*(1+Ib) *B 1A = e*(1+Ib) *B (1+Ia) e*(1+Ib) A/B = (1+Ia) Nh vËy hÖ sè biÕn ®éng cña tû gi¸ sÏ lµ tû sè (1+Ib)(1+Ia). Th«ng thêng níc nµo cã møc l¹m ph¸t lín h¬n th× søc mua néi ®Þa cña ®ång tiÒn níc ®ã gi¶m thiÓu h¬n vµ ®ång tiÒn ®ã sÏ gi¶m gi¸ so víi ®ång tiÒn cña níc kia. *. L·i suÊt vµ lîi tøc dù tÝnh Nguyễn Thị Thu 13 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý hèi ®o¸i tù do, lu th«ng c¸c luång vèn gi÷a c¸ níc kh«ng bÞ c¶n trë th× l·i suÊt, hay nãi cô thÓ h¬n lµ møc chªnh lÖch l·i suÊt g©y ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tû gi¸ hèi ®o¸i. Níc nµo cã l·i suÊt ng¾n h¹n cao h¬n sÏ thu hót trùc tiÕp c¸c luång vèn ng¾n h¹n vµo, t¨ng cung ngo¹i hèi vµ cã t¸c ®éng lµm gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i, ngîc l¹i níc nµo cã l·i suÊt thÊp nhu cÇu chuyÓn ngo¹i hèi ra níc ngoµi ®Çu t vµo níc ngoµi cã l·i suÊt cao sÏ lµm t¨ng cÇu ngo¹i hèi, g©y t¸c ®éng lµm t¨ng tû gi¸ hèi ®o¸i. Gi¶ sö trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t thay ®æi, tû gi¸ gi÷a ®ång A vµ B lµ e =A/B L·i xuÊt tiÒn göi mét n¨m ®ång A lµ Ia vµ l·i suÊt tiÒn göi ®ång B lµ 1b/ NÕu ngêi göi tiÒn b»ng ®ång A. sau mét n¨m sÏ ®îc: A+A*Ia = A * (1+Ia) (1) NÕu ®æi ra ®ång B vµ göi theo l·i suÊt níc B sÏ ®îc: (a = b * e) B*e + B*e *Ib = B * e (1 +Ib) (2) Sau mét n¨m møc tû gi¸ c©n b»ng sÏ lµ : A A*(1+Ia) =e = B B*e(1+Ib) Nh vËy nÕu l·i suÊt Ib t¨ng lªn, trong khi l·i suÊt Ia kh«ng ®æi th× møc tû gi¸ sÏ gi¶m ®i, hay ®ång B lªn gi¸ so víi ®ång A, vµ nÕu l·i suÊt Ia t¨ng lªn trongkhi l·i suÊt Ib kh«ng thay ®æi th× tû gi¸ e sÏ t¨ng lªn, hay ®ång A lªn gi¸ víi ®ång B. Trªn thùc tÕ, ®«i khi chªnh lÖch l·i suÊt kh«ng ph¶i lóc nµo còng g©y t¸c ®éng ®Õn luång lu©n chuyÓn cña c¸c ®ång tiÒn vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. YÕu tè chÝnh quyÕt ®Þnh tíi c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t lµ t×nh h×nh æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ bÊt æn th× viÖc ®¬n ph¬ng t¨ng l·i suÊt ng¾n h¹n cña mét quèc gia kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh lµ sÏ thu hót ®îc nhiÒu luång ngo¹i hèi mµ ®«i khi cßn t¹o ra nhu cÇu chuyÓn ngo¹i hèi ra ®Ó tr¸nh ¶nh hëng rñi ro tû gi¸ vÒ gi¸ trÞ t¶i s¶n. * Sù ho¹t ®éng cña Nhµ níc Nhµ níc ®ãng vai trß quan träng trong chÝnh s¸ch tû gi¸, ®«i khi Nhµ níc cã thÓ cã mét sè t¸c ®éng trùc tiÕp chñ quan nh»m thay ®æi cung cÇu ngo¹i tÖ b»ng c¸c biÖn ph¸p cã tÝnh quy chÕ nh : CÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, Ên ®Þnh c¸c thÓ thøc chuyÓn vèn, thêi h¹n thanh to¸n víi níc ngoµi còng nh c¸c ®iÒu kiÖn riªng biÖt víi kho¶n cho vay vµ ®Çu t, ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña Nhµ níc nh:C¸c ®iÒu kho¶n vÒ thuÕ hay c¸c Nguyễn Thị Thu 14 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 biÖn ph¸p ®iÒu chØnh l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch thu hót vèn hay ngîc l¹i, ng¨n c¶n ®Çu t ®èi víi mét lo¹i tiÒn nµo ®ã. Sù ho¹t ®éng cña Nhµ níc kh«ng thÓ t¸ch rêi ho¹t ®éng cña ng©n hµng trung ¬ng. §èi víi nh÷ng ng©n hµng níc ¸p dông chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã qu¶n lý cña Nhµ níc nh ViÖt Nam th× nh÷ng ho¹t ®éng nµy l¹i cµng ®ãng vai trß quan träng, cã thÓ kÕt hîp hÇng lo¹t c¸c biÖn ph¸p can thiÖp cña ng©n hµng trung ¬ng ®Ó t¸c ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng nh l·i suÊt chiÕt khÊu, sö dông quü b×nh æn hèi ®o¸i, ph¸ gi¸ tiÒn tÖ….môc tiªu quan träng nhÊt cña c¸c ho¹t ®éng nµy lµ nh»m h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng khuyÕn ®iÓm cña chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi ®ång thêi t¹o ra m«i trêng thuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. *. C¸c YÕu tè t©m lý C¸c yÕu tè t©m lý thêng g©y ra nh÷ng t¸c ®éng ng¾n h¹n vµ tøc thêi tíi tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng. Tin tøc, pháng ®o¸n, b×nh luËn tõ thÞ trêng th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng dÉn ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu c¬ mua, ®Çu c¬ b¸n, g¨m gi÷ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ g©y x¸o trén tû gi¸, nh÷ng biÕn ®éng do yÕu tè t©m lý kh«ng ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu thùc tÕ mµ chØ cã tÝnh t¹m thêi, xu híng vËn ®éng tû gi¸ do t©m lý cuèi cïng sÏ ®îc tù ®iÒu chØnh trë l¹i møc tû gi¸ c©n b»ng ban ®Çu. Nh÷ng yÕu tè t©m lý t¸c ®éng ®Õn t©n lý thêng xuÊt ph¸t tõ tin tøc vÒ nÒn kinh tÕ, vÒ rñi ro cña hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng vÒ c¸c quyÕt s¸ch quan träng cña chÝnh phñ vµ ng©n hµng trung ¬ng vÒ l·i su©t, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, gi¸ c¶… T¸c ®éng do yÕu tè t©m lý ®«i khi cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÝnh s¸ch tû gi¸ vµ thÞ trêng hèi ®o¸i, g©y ra nh÷ng có sèc ng¾n h¹n, khã lêng tríc ®èi víi nh÷ng ngêi lµm chÝnh s¸ch. V× vËy, nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ ho¹t ®éng ®Çu c¬, tr¸nh ®a ra nh÷ng tin tøc kh«ng s¸t thùc " thæi phång" lªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 1.3.2.2. VÒ phÝa c«ng ty Tr×nh ®é cña nh©n viªn cßn h¹n chÕ,cha cã chuyªn gia ph©n tÝch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸I,c«ng ty chñ yÕu vÉn dùa vµo kinh nghiÖm lµ chÝnh. C¬ së vËt chÊt vµ vèn cßn h¹n chÕ nªn kh«ng n¾m b¾t kÞp th«ng tin thÞ trêng, quü dù tr÷ rñi ro hèi ®o¸I cña c«ng ty qu¸ Ýt. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· ¶nh hëng r¸t nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Nh vËy, díi t¸c ®éng cña sù biÕn ®éng tû gi¸ th× nã sÏ cã nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn tiªu cùc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Do dã ®Ó phßng tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc khai th¸c mÆt tÝch cùc th× c¸c c«ng ty ph¶i cã ph¬ng ¸n kinh doanh Nguyễn Thị Thu 15 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tèi u vµ lùa chän c¸c quyÕt ®Þnh h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i ®óng víi bèi c¶nh diÔn ra trong tõng ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña m×nh nh»m ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh tèt nhÊt. 1.3.3. BiÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i ¶nh hëng ®Õn lîi Ých cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ThÞ trêng trong níc ngµy cµng trë nªn nhá bÐ, ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp.Do ®ã, viÖc tiÕn hµnh më réng ra thÞ trêng níc ngoµi lµ nhu cÇu bøc thiÕt. Tuy vËy kinh doanh ë níc ngoµi, kh«ng gièng nh kinh doanh t¹i thÞ trêng trong níc c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò nh lµ huy ®éng vèn, maketing quèc tÕ….c¸c rñi ro kinh tÕ, chÝnh trÞ, c¸c vÊn ®Ò d©n téc, v¨n ho¸….do ®ã, ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh thµnh c«ng trªn thÞ tr êng quèc tÕ th× c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh còng nh nh÷ng ph¬ng ¸n tèi u ®Ó phßng tr¸nh nh÷ng rñi ro vît qua nh÷ng rµo c¶n vµ n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Trong c¸c nguy c¬ vµ rñi ro mµ c¸c Doanh nghiÖp ph¶i ®èi diÖn th× rñi ro hèi ®o¸i t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ kh¸ m¹nh, sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ lµm cho Doanh nghiÖp thu ®îc lîi tõ sù chªnh lÖch tû gi¸ thùc hiÖn so víi dù kiÕn hoÆc bÞ lç hay tæn th©t mét kho¶n, khi ph¶i tr¶ ph¶i thu trong t¬ng lai. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ ViÖt Nam chñ yÕu chØ tham gia vµo thÞ trêng quèc tÕ th«ng qua h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu , hµng ho¸ dÞch vô , do ®ã nã kh«ng n»m ngoµi sù t¸c ®éng cña sù biÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i §èi víi nhµ nhËp khÈu . Chóng ta thÊy viÖc thanh to¸n mét giao dÞch gi÷a hai doanh nghiÖp cña hai níc kh¸c nhau b¾t buéc ph¶i th«ng qua nghiÖp vô hèi ®o¸i, th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng , mét trong hai bªn ph¶i ®æi ®ång tiÒn níc m×nh thµnh ngoaÞ tÖ hoÆc ngîc l¹i .§èi víi nhµ kinh doanh nhËp khÈu , th× ®Ó mua hµng ho¸ tõ níc ngoµi doanh nghiÖp ph¶i dïng mét lo¹i tiÒn ®Ó tr¶ cho nhµ xuÊt khÈu , cã thÓ lµ ®ång tiÒn níc xuÊt khÈu hoÆc mét ®ång tiÒn m¹nh kh¸c tuú theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn . Nh vËy nhµ nhËp kh¶u ViÖt Nam khi mua hµng sÏ bÞ mÊt ®i sè tiÒn quy b»ng ®ång ViÖt Nam , cßn nhµ xuÊt khÈu th× sÏ thu b»ng USD v× vËy tû gi¸ USD /VND sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh . XÐt mét vÝ dô sau : Mét hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ gi÷a nhµ nhËp kh¶u ViÖt Nam vµ nhµ xuÊt khÈu Mü . Gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 100.000 USD thêi h¹n thanh to¸n 60 ngµy , thanh to¸n b»ng USD , . Gi¶ sö ngµy ký kÕt hîp ®ång mua b¸n tû gi¸ Nguyễn Thị Thu 16 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµ 1USD =14000 VND . nhng ®Õn ngµy thanh to¸n tû gi¸ lµ ; 1USD = 14500 VND . Nh vËy sè tiÒn nhµ nhËp khÈu ph¶i chi tr¶ lµ : 100.000 x 14000 = 1.400.000.000 VND T¹i ngµy thanh to¸n nhµ nhËp khÈu ph¶i tr¶ thùc tÕ lµ : 100.000 x 14500 = 1.450.000.000 VND Do ®ã nhµ nhËp khÈu bÞ lç mét kho¶n lµ ; 50.000.000 VND VËy cã thÓ nhËn thÊy r»ng khi gi¸ ®ång ngo¹i tÖ USD t¨ng lªn so víi VND th× nhµ nhËp khÈu ph¶i bá ra mét lîng VND lín h¬n ®Ó mua sè lîng ngo¹i tÖ nhÊt ®Þnh ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ ,. MÆt kh¸c nhµ nhËp khÈu cã nguy c¬ bÞ thu hÑp thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm nhËp khÈu do hµng hoµ kÐm søc c¹nh tranh tèc dä quay vßng vèn chËm , tû suÊt sinh lîi gi¶m lµm ¶nh hëng dÕn kÕt qu¶ kinh doanh chung cña Doanh nghiÖp . Nguyễn Thị Thu 17 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm thiªn th¶o. 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Cæ PhÇn Dîc phÈm thiªn th¶o. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty CP dîc phÈm Thiªn Th¶o Trô së giao dÞch: 28\178 Th¸i Hµ – §èng §a – TP Hµ Néi §iÖn tho¹i: 0435370654 Fax:0435370650 C«ng ty cp dîc phÈm Thiªn Th¶o lµ ph¸p nh©n theo luËt ph¸p ViÖt Nam kÓ tõ ngµy ®¬c cÊp ®¨ng ký kinh doanh,cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng,ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn vµ ®iÒu luËt c«ng ty. ký kinh doanh sè: 0102016159 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi cÊp ngµy : 23/02/2005 Ngêi ®¹i diÖn : T« Tr¬ng QuyÒn - Chøc vô : Chñ tÞch héi ®ånh qu¶n trÞ Ngµnh nghÒ kinh doanh:  Bu«n b¸n dông cô y tÕ. . B¸n lÎ dông cô y tÕ trong c¸c c¶ hµng chuyªn doanh; .B¸n bu«n thiÕt bÞ y tÕ. .B¸n lÎ mü phÈm (trõ mü phÈm cã h¹i cho søc khoÎ con ngêi) .B¸n bu«n mü phÈm (trõ mü phÈm cã h¹i cho søc khoÎ con ngêi) .B¸n lÎ l¬ng thùc,thùc phÈm; .B¸n bu«n thùc phÈm; .S¶n xuÊt thùc phÈm ®Æc biÖt nh:®å ¨n dinh dìng ,s÷a vµ c¸c thùc phÈm dinh dìng ,thøc ¨n cho trÎ nhá,thùc phÈm cã chøa thµnh phÇn hãc m«n; .Doanh nghiÖp lµm dÞnh vô b¶o qu¶n thuèc; .Doanh nghiÖp b¸n bu«n thuèc; .Nhµ thuèc doanh nghiÖp; .Ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý doanh nghiÖp (kh«ng bao gåm t vÊn ph¸p luËt vµ tµi chÝnh.) 2.1.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty s¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Lµ c«ng ty chuyªn kinh doanh vµ ph©n phèi dîc phÈm phôc vô søc khoÎ cho moi ngêi nªn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ph¶i gän nhÑ vµ phï hîp ®¶m b¶o cho kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn. Nguyễn Thị Thu 18 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæ chøc qu¶n lý bé m¸y cña c«ng ty : Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, 1 tæng gi¸m ®èc,1 phã tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc,c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm tham mu vµ gióp viÖc cho ban tæng gi¸m ®èc trong viÖc gia quyªt ®Þnh qu¶n lý. Nguyễn Thị Thu 19 TCB K38 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2.1. S¬ ®å bé m¸y c«ng ty Héi §ång Qu¶n trÞ Tæng Gi¸m §èc Phã Tæng Gi¸m §èc 2.1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 2.1.2.2.1 Tæng gi¸m ®èc vµ Phã tæng gi¸m ®èc : - Tæng gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung, trùc tiÕp n¾m b¾t t×nh h×nh tµi Kho Phßng kÕ Phßng PhßngMa Phßng chÝnh, ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch, giao nhiÖm vô cho cÊp díirketting vµ trùc tiÕp kiÓm to¸n hµnh b¸ntrahµng chÝnh viÖc thùc hiÖn.Trùc tiÕp qu¶n lý c¸c phßng nh©n sùban chøc n¨ng: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng kinh doanh, phßng tµi vô. §ång thêi gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. - Phã tæng gi¸m ®èc: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m vµ trùc tiÕp theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh tiÕn ®é kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng còng nh møc t¨ng trëng cña c¸c khu vùc thÞ trêng. 2.1.2.2.2. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Lµ phßng ban cã vÞ trÝ rÊt quan träng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña phßng nµy lµ c¸c sè liÖu lµm c¬ së gióp ban gi¸m ®èc ®a ra mäi quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ kinh doanh. NhiÖm vô cña phßng:  H¹ch to¸n kÕ to¸n.  Phèi hîp víi phßng kinh doanh tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng thu nî cho c«ng ty.  Qu¶n lý, gi¸m s¸t t×nh h×nh t¨ng gi¶m khèi lîng tµi s¶n cña c«ng ty. Nguyễn Thị Thu 20 TCB K38
- Xem thêm -