Tài liệu I. cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thương hiệu của các doanh nghiệp

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu §øng tríc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng cã lîi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ch©u ¸ cã nÒn kinh tÕ Ýt biÕn ®éng nhÊt.§¶ng vµ nhµ níc ta kh«ng lÊy ®ã lµm chñ quan ®Ó quªn ®i môc ®Ých cuèi cïng lµ tiÕn tíi XHCN- mét x· héi mµ trong ®ã con ngêi ®îc ®Ò cao , ®îc tù do - Êm no - h¹nh phóc. Môc tiªu ®· cã vËy vÊn ®Ò ë ®©y lµ nh÷ng ®êng lèi , chÝnh s¸ch cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay . ChÝnh s¸ch , chÕ ®é tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu liªn quan mËt thiÕt vµ cã ¶nh hëng thêng xuyªn mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi ®éng th¸i kinh tÕ, chÝnh trÞ , x· héi cña ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh rÊt râ : quan t©m ®Õn con ngêi lµ vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ ®Çu t vµo con ngêi chÝnh lµ h×nh thøc ®Çu t cã lîi nhÊt cho t¬ng lai cña chóng ta. ChØ cã quan t©m ph¸t triÓn con ngêi míi khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña hä. Mét trong nh÷ng nh©n tè kÝch thÝch ®îc kh¶ n¨ng Êy lµ lîi Ých cña hä khi tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi . c«ng tac tiÒn l¬ng nãi chung vµ h×nh thøc tiÒn l¬ng nãi riªng lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña lîi Ých ®ã. Tr¶i qua bao n¨m th¸ng th¨ng trÇm cña lÞch sö, chóng ta ®· lu«n thay ®æi ®Ó phï hîp víi bèi c¶nh x· héi. MÆc dï c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng , tiÒn thëng ®· ¸p dông kh¸ l©u ë níc ta nhng cho ®Õn nay vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp. TiÒn l¬ng vÉn cha thùc sù ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng cña nã. §Ò tµi nµy nghiªn cøu Vai trß cña c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong viªc kÝch thÝch lao ®éng nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái : tiÒn l¬ng lµ g×? tiÒn l¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l¬ng thùc tÕ ? ....... Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm hai phÇn: I/ Lý thuyÕt tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng II/ TiÒn l¬ng thùc tÕ vµ tiÒn l¬ng danh nghÜa- mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót ng¾n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn néi dung I/ Lý thuyÕt c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng . Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, ®· thõa nhËn ngêi lao ®éng ®îc tù do lµm viÖc theo hîp ®ång tù tho¶ thuËn, tù do thay ®æi c«ng viÖc , n¬i lµm viÖc phï hîp víi nhu cÇu b¶n th©n. hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ vÒ mÆt lý luËn thõa nhËn sù tån t¹i kh¸ch quan cña ph¹m trï thÞ trêng søc lao ®éng , nªn tiÒn l¬ng kh«ng chØ lµ ph¹m trï ph©n phèi mµ cßn lµ ph¹m trï trao ®æi, ph¹m trï gi¸ trÞ . TiÒn ®Ò nµy yªu cÇu khi x©y dùng c¸c c¬ chÕ tiÒn l¬ng , h×nh thøc tiÒn l¬ng, ph¶i nghiªn cøu môc ®Ých, ®éng c¬ lµm viÖc còng nh nhu cÇu vµ lîi Ých cña ngêi lao ®éng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt , ph¸t triÓn x· héi . 1/ TiÒn l¬ng lµ g× ? Theo quan ®iÓm cña nhµ lý luËnCacMac th× : tiÒn l¬ng trong chñ nghÜa t ban lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng , nhng l¹i biÓu hiÖn nh gi¸ c¶ cña lao ®éng . §©y lµ mét ®Þnh nghÜa kh«ng khã hiÓu nhng ®Æt nã trong nªn kinh tÕ thÞ trêng ta ph¶i nh×n nhËn vµ gi¶i thÝch nã ë mét gãc ®é kh¸c. TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï tæng hîp lu«n lu«n ®éng v× nã n»m ë tÊt c¶ c¸c kh©u nh: s¶n xuÊt , trao ®æi , ph©n phèi vµ tiªu dïng. ë gãc ®é nhµ níc tiÒn l¬ng lµ c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò æn ®Þnh x· héi, ph¸t triÓn x· héi vµ ®iÒu tiÕt kinh tÕ.NÕu kh«ng sö dông tèt chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng sÏ g©y bÊt æn cho c¸c ngµnh kinh tÕ , gi¸o dôc vµ an ninh quèc phßng . C¶i c¸ch tiÒn l¬ng chÝnh lµ ®Çu t tèt h¬n cho con ngêi vµ x· héi . ë gãc ®é ngêi sö dông lao ®éng , tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ ®óng tr¶ ®ñ cho ngêi lao ®éng. TiÒn l¬ng lµ mét phÇn cña chi phÝ s¶n xuÊt nªn còng ph¶i ®îc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë gãc ®é ngêi lao ®éng , tiÒn l¬ng ph¶i lµ nguån thu nhËp chÝnh , lµ nguån t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ ®ñ ®Ó kÝch thÝch ng¬i lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Do ®ã hä cÇn ®îc tr¶ ®óng , tr¶ ®ñ víi søc lao ®éng ®· bá ra . 2/ tiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Do chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi nªn b¶n chÊt tiÒn l¬ng ë níc ta sÏ hoµn toµn thay ®«Ø so víi c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp . Trong thêi bao cÊp chóng ta ®· hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ m¸y mãc r»ng:cø cã c¬ chÕ së h÷u toµn d©n vµ chÕ ®é lµm chñ tËp thÓ vÒ t liÖu s¶n xuÊt lµ tù nhiªn ngêi lao ®éng trë thµnh ngêi chñ t liÖu s¶n xuÊt.Nh÷ng ngêi cïng së h÷u t liÖu s¶n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt ®i cïng víi nã lµ quan niÖm cho r»ng : nÒn kinh tÕ XHCN kh«ng ph¶i lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mµ lµ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng trªn c¬ së kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung . vµ do ®ã vÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng mµ lµ mét ph¹m trï thu nhËp quèc d©n ®îc nhµ níc ph©n phèi mét c¸ch cã kÕ ho¹ch cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp bao gåm hai phÇn: ngoµi phÇn tiÒn l¬ng ®îc nhµ níc ph©n phèi theo c¸c thang , b¶ng l¬ng cßn cã phÇn b»ng hiÖn vËt . PhÇn nµy chiÕm tû träng lín so víi phÇn l¬ng c¬ b¶n b»ng tiÒn . Sau mét thêi gian thùc hiÖn ®· cã rÊt nhiÒu bÊt cËp n¶y sinh , cô thÓ lµ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng nµy ®· lµm cho ngêi lao ®éng lµm viÖc mét c¸ch thô ®éng , gi¶m tÝnh s¸ng t¹o, vµ tõ ®ã ®· lµm thñ tiªu ®éng lùc cña ngêi lao ®éng . Nh×n nhËn thÊy nhng bÊt hîp lý trong chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng , ®¶ng vµ nhµ níc ta ®· th«ng qua nghÞ quyÕt ®¹i héi VI , vµ mét sè nghÞ quyÕt kh¸c ®· quyÕt ®Þnh: chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc . V× vËy trong lÜnh vùc tiÒn l¬ng vµ tr¶ c«ng lao ®éng , ®Þnh híng c¬ b¶n cña chÝnh sach tiÒn l¬ng míi ph¶i lµ mét hÖ thèng ®îc ¸p dông cho mäi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ quèc d©n , ®ång thêi c«ng nhËn sù ho¹t ®éng cña thÞ trêng søc lao ®éng . MÆt kh¸c ®Ó tiÒn l¬ng ®óng víi b¶n chÊt kinh tÕ cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam , ph¶i lµm cho tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña nã . 3/ C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng : 3.1/H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: Tr¶ l¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng dùa vµo tû lÖ tiÒn c«ng cho mét ®¬n vÞ thêi gian vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ hay noi mét c¸ch kh¸c lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng mµ sè lîng cña nã tû lÖ thuËn víi thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éng ë nh÷ng c«ng viÖc kh«ng tÝnh ®îc b»ng s¶n phÈm. Thêi gian lµm viÖc cã thÓ tÝnh theo giê , ngµy , tuÇn , th¸ng ... nhng thêng tÝnh b»ng l¬ng gi¸ giê. TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông víi ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý. §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× h×nh thøc nµy chØ ¸p dông trong mét sè trêng hîp sau :  C«ng viÖc kh«ng ®Þnh møc chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c ®îc ®Ó ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm.  Khi tèc ®é c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn b»ng m¸y mãc , theo d©y chuyÒn . ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *Khi tr¶ l¬ng theo ngµy,tuÇn,th¸ng nhµ t b¶n cã thÓ kÐo dµi ngµy lao ®éng *T¨ng cêng ®é lao ®éng *Nhµ t b¶n cã thÓ ¸p dông l¬ng giê khi cã Ýt viÖc lµm,l¬ng ngµy ,tuÇnvµ th¸ng khi cã nhiÒu viÖc lµm. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã nhiÒu nhîc ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm,cha kÝch thÝch vËt chÊt lín ®èi víi c¸ nh©n ngêi lao ®éng v× cha g¾n thu nhËp cña mçi ngêi v¬Ý kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· ®¹t ®îc trong thêi gian lµm viÖc ®ã.Víi h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ,tiÒn l¬ng thêng ®Ó mang tÝnh b×nh qu©n,nhiÒu lóc bËc l¬ng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng tr×nh ®é ngêi lao ®éng do viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng qu¶n lý lµ khã chÝnh x¸c.§Ó gi¶m bít tÝnh b×nh qu©n th× vai trß cña tiÒn l¬ng trong h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã xu híng ®äc n©ng cao. 3.2/H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng dùa trùc tiÕp vµo sè lîng ,chÊt lîng s¶n phÈm mµ hä ®· hoµn thµnh. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng ®îc ¸p dông réng r·i ë c¸c doanh nghiÖp,nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm.HiÖn nay cïng víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian,c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ,c¸c c¬ së thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm víi nhiÒu chÕ ®é linh ho¹t. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã nhiÒu u ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: * Chñ t b¶n tiÕt kiÖm chi phÝ tr¶ l¬ng cho hÖ thèng bé m¸y ®èc c«ng * Ngêi c«ng nh©n v× lîi Ých cña m×nh mµ c¶i tiÕn kÜ thuËt,t¨ng cêng ®é lao ®éng, n©ng cao tay nghÒ dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng,khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ë tõng ngêi th× ngêi ®ã cã lîi nhng khi mäi ngêi ®Òu ganh ®ua ®a n¨ng suÊt ®ã lªn lµ n¨ng suÊt lao ®éng trung b×nh cña x· héi ,th× nhµ t b¶n h¹ thÊp ®¬n gi¸ l¬ng xuèng dÉn ®Õn c«ng nh©n cµng lµm nhiÒu th× tiÒn l¬ng cµng Ýt ®i. C¨n cø vµo ®¬n gi¸ s¶n phÈm vµ ®èi tîng tr¶ l¬ng,h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã nhiÒu chÕ ®é kh¸c nhau,¸p dông cho tõng ®èi tîng trong tõng trêng hîp cô thÓ,cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. II/TiÒn l¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l¬ng thùc tÓ níc ta-mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót ng¾n Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng ®· ®îc soi s¸ng díi nhiÒu gãc ®é ë phÇn trªn.Nhng ®Õn phÇn II nµy ta thÊy l¹i n¶y sinh hai kh¸i niÖm kh¸ míi mÎ:tiÒn l¬ng danh nghÜa-tiÒn l¬ng thùc tÕ.Vëy chóng ®¹i diªn cho lao ®«ng nµo vµ cã t¸c ®éng,¶nh hëng g× tíi nhau kh«ng. 1/TiÒn l¬ng danh nghÜa: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo ®Þnh nghÜa cña Mac th×:tiÒn l¬ng danh nghÜa lµ sè tiÒn mµ ngêi c«ng nh©n nhËn ®îc sau khi ®· lµm viÖc cho chñ t b¶n.Hay nãi mét c¸ch kh¸c,th× nã chÝnh lµ gi¸ trÞ søc lao ®éng ®îc nhµ t b¶n tÝnh b»ng tiÒn ®Ó tr¶ cho ngêi c«ng nh©n.TiÒn l¬ng danh nghÜa kh«ng ph¶n ¸nh râ møc sèng cña ngêi c«ng nh©n. 2/TiÒn l¬ng thùc tÕ: Lµ tæng khèi lîng vµ chÊt lîng cña nh÷ng t liÖu tiªu dïng mµ ngêi c«ng nh©n mua ®îc b¨ngf tiÒn l¬ng danh nghÜa.TiÒn l¬ng thùc tÕ lu«n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c møc sèng cña ngêi c«ng nh©n. NÕu thÞ trêng æn ®Þnh kh«ng cã l¹m ph¸t th× l¬ng thùc tÕ chÝnh lµ l¬ng danh nghÜa.Cßn ngîc l¹i th× l¬ng thøc tÕ lu«n lu«n nhá h¬n l¬ng danh nghÜa v× thÕ nÕu muèn x¸c ®Þnh l¬ng thùc tÕ th× ph¶i tÝnh ®Õn l¬ng danh nghÜa,nhng còng ph¶i tÝnh ®Õn gi¸ c¶ vËt phÈm tiªu dïng,vµ tiÒn tr¶ c¸c kho¶n dÞch vô vµ thuÕ. 3/Thùc tÕ vÊn ®Ò tiÒn l¬ng danh nghÜa-tiÒn l¬ng thùc tÕ ë ViÖt Nam *Khu vùc kinh tÕ nhµ níc TiÒn l¬ng cña ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng trong khu vùc kinhtÕ nhµ níc kh«ng chØ thÊp mµ cßn toßn t¹i nhiÒu bÊt hîp lý h¬n so víi c¸c khu vùc,thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.ë c¸c khu vùc kinh tÕ kh¸c tuy còng kh«ng Ýt tån t¹i nhng bíc ®Çu ®· thÓ hiÖn xu híng tiÕn bé h¬n so víi khu vùc kinh tÕ nhµ níc.Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng, viÖc lµm,khu vùc thµnh thÞ ngµy07/03/2000 do bé lao ®«ng th¬ng binh vµ x· héi phèi gîp víi tæng côc thèng kª thùc hiÖn cho thÊy :tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2000 cã kho¶ng 5740 doanh nghiÖp nhµ níc(gi¶m gÇn 6500 doanh nghiÖp so víi n¨m 1990).Víi tæng sè lao ®éng chiÕm kho¶ng 1,8 triÖu ngêi,trong ®ã cã gÇn 90% lao ®éng cã viÖc lµm thêng xuyªn vµ trªn 10 % kh«ng cã viÖc lµm hoÆc viÖc lµm kh«ng thêng xuyªn. Thªm vµo ®ã lµ vÊn ®Ò møc l¬ng tèi thiÓu.Sau nhiÒu n¨m thay ®æi c¬ cÊu,c¶i c¸ch møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu trong doanh nghiÖp nhµ níc hiÖn nay ®îc quy ®Þnh lµ 210.000®/th¸ng .§©y lµ mét møc l¬ng qu¸ thÊp kh«ng ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng chø cha nãi tíi t¸i s¶n xuÊt më réng,kh«ng ®ñ chi cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña ngêi lao ®éng cha kÓ cßn ph¶i nu«i thªm con,b¶o hiÓm tuæi giµ.Trong khi ®ã,quü l¬ng vµ c¸c kho¶n chi trî cÊp,phô cÊp ®· chiÕm kho¶ng 29 % tæng chi ng©n s¸ch(theo sè liÖu cu¨ ban tæ chøc chÝnh phñ).Ngoµi tiÒn l¬ng ng©n s¸ch cßn ph¶i chi rÊt nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng.ChÝnh v× thÕ khi x©y dùng møc l¬ng tèi thiÓu chÝnh phñ dêng nh bÞ rµng buéc nÆng nÒ bëi sù eo hÑp cña ng©n s¸ch nhµ níc nªn thêng ®a ra nh÷ng møc gi¸ t liÖu sinh ho¹t,tiªu dïng thÊp xa so víi møc thùc tÕ.Do ®ã tiÒn l¬ng lu«n ®øng tríc m©u 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thuÉn lµ thÊp so víi nhu cÇu cña ngêi lao ®éng nhng l¹i cao víi kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch. * Khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi Theo ®iÒu tra cña B¸o ph¸t triÓn kinh tÕ th¸ng 04/1999 tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 1999, cã gÇn 1500 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· bíc vµo ho¹t ®éng thu hót h¬n 275.000 lao ®éng lµm viÖc trùc tiÕp vµ hµng chôc v¹n lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc x©y dùng ,gia c«ng ,dÞch vô vµ phôc vô cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi.TiÒn l¬ng,thu nhËp t¬ng ®èi æn ®Þnh,møc l¬ng b×nh qu©n kho¶ng 74 USD/th¸ng ,t¬ng ®¬ng 1.020.000 VND/th¸ng. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü, thuËt cao ,tay nghÒ giái ®îc ®·i ngé tho¶ ®¸ng h¬n.Lao ®éng cã thu nhËp cao nh vËy ,gi¸ c¶ t liÖu tiªu dïng còng kh«ng g©y ¶nh hëng g× mÊy so víi møc l¬ng danh nghÜa trªn .Kho¶ng c¸ch gi÷a tiÒn l¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l¬ng thùc tÕ ®· ®îc rót ng¾n. *Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Theo sè liÖu cña b¸o thêi b¸o kinh tÐ sè ra th¸ng 09/2002 th× tæng sè lao ®éng trong c¸c c¬ së ngoµi quèc doanh lµ2.979.000 ngêi.Møc tiÒn c«ng b×nh qu©n kho¶ng 350.000-400.000®ång/th¸ngb»ng kho¶ng 50 % møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ 39 % møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi..... Cã kho¶ng 32 % c¬ së doanh nghiÖp tr¶ møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n tõ 300.000 ®ång/th¸ng trë xuèng;kho¶ng 19% c¬ së doanh nghiÖp tr¶ møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n tõ 301.000-400.000 ®ång/th¸ng ;sè cßn l¹i tr¶ trªn 400.000/th¸ng.§©y kh«ng ph¶i lµ mét møc l¬ng cao nhng nã ®ang gãp phÇn gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam. Lêi kÕt Th«ng qua nh÷ng vÊn ®Ò t«i võa nªu trªn chóng ta ®· thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tr¶ l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp.Nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých kinh tÕ cña nhµ níc,tËp thÓ vµ mçi c¸ nh©n. Søc lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cña ngêi c«ng nh©n chØ ®îc ph¸t huy khi hä ®îc kÝch thÝch s¶n xuÊt b»ng chÝnh tiÒn l¬ng mµ hä nhËn ®îc. ChÝnh v× thÕ §¶ng vµ nhµ níc ta ph¶i tÝch cùc ®Èy m¹nh h¬n trong c«ng t¸c c¶i c¸ch tiÒn l¬ng v× mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn;song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt do kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ.T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh ®ã vµ mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp kh¸c ®Ó tiÓu luËn ®îc hoµn thiÖn h¬n. Môc lôc A.PhÇn më B.PhÇn néi dung I.Lý thuyÕt c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng. 1.TiÒn l¬ng lµ g×? 2.TiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 3.C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng 3.1 H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian 3.2 H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm II.TiÒn l¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l¬ng thùc tÕ ë níc ta-mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót ng¾n 1.TiÒn l¬ng danh nghÜa 2.TiÒn l¬ng thùc tÕ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.Thùc tÕ vÊn ®Ò tiÒn l¬ng danh nghÜa-tiÒn l¬ng thùc tÕ ë ViÖt Nam. Tµi liÖu tham kh¶o: *KÕt qu¶ ®iÒu tra cña bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi th¸ng 3/2000 *Thêi b¸o kinh tÕ th¸ng 9/2002 *B¸o ph¸t triÓn kinh tÕ th¸ng 4/1999. 8
- Xem thêm -