Tài liệu I. cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thương hiệu của các doanh nghiệp

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M ục l ục. I. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. 1. Khái niệm về thƣơng hiệu. 1.1.Thƣơng hiệu là gì. 1.2.Sự khác biệt giữa thƣơng hiệu và nhãn hiệu. 2 . Sự cần thiết của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu. 2.1.Sự cần thiết của quản lý nhà nƣớc. 2.2. Vai trò của thƣơng hiệu. 3. Mục tiêu của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu. 4. Nội dung của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu. II. Thực trạng. 1. Thực trạng. 2. Ƣu điểm. 3. Nhƣợc điểm và hạn chế. 4. Nguyên nhân. 4.1. Nguyên nhân xuất phát từ nhà nƣớc. 4.2. Nguyên nhân thuộc về phía doanh nghiệp. III. Giải pháp. 1. Giải pháp từ phía nhà nƣớc. 2. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp Việt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề mục các tài liệu tham khảo. 1. Các giáo viên khoa khoa học quản lý (xuất bản năm 2004). Giáo trình quản lý nhà nƣớc về kinh tế (tập 1 và 2). Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2. Nhà xuất bản quốc gia (xuất bản năm 2006),Tạp trí quản lý nhà nƣớc, 3. Hội Mảrketing VN (2006). Tạp trí tiêu dùng và marketing. Tác giả: hội marketing Việt Nam (2006), tạp trí marketing và sự kiện 4. Các giáo viên khoa Marketing (2004),Giáo trình quản trị marketing, NXB : Thống kê. 5. Trƣờng Đại Học Ngoại Thƣơng (2006), Tạp trí ngoại thƣơng. 6. Đại học kinh tế quốc dân (2006).Tạp trí phát triển kinh tế. 7. Khoa Marketing Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2004).Giáo trình marketing. (NXB Thống kê). 9. Kolin (1994).Từ điển tiếng anh kinh tế của Colin. 10. Jamés Comer (2004).Giáo Trình Quản trị bán hàng. 11. Phillip Copter (1994), Giáo Trình Quản Trị Marketing, NXB thống kê 12. Nguyễn Quốc Trị và Nguyễn Văn Toản (2005), Thƣơng hiệu với nhà quản trị. 13. Trƣờng đại học kinh tế quốc dân (2006), Tạp trí kinh tế. 14. Tiến sĩ Mai Văn Bƣu (2006), Giáo trình phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, NXB thống kê. 15.Khoa đầu tƣ đại học kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình đầu tƣ kinh tế. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L ỜI M Ở ĐẦU. Thƣơng hiệu là vấn đề mà không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quan tâm, nó còn đƣợc cả xã hội quan tâm. Nó là yếu tố tất yếu mà giúp cho các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh, thu lại hiệu qủa cao cho các chủ doanh nghiệp. Thƣơng hiệu là yếu tố cần thiết không thể phủ nhận. Bởi vì mỗi một khách hàng có những đặc điểm về nhu cầu là rất khác nhau, khi một số khách hàng nào đó sau khi tiêu dùng sản phẩm họ cảm thấy sản phẩm đó thật tốt, họ thực sự hài lòng về sản phẩm. Khi đó nhãn hiệu của sản phẩm đã gây đƣợc ấn tƣợng tốt đẹp trong lòng ngƣời tiêu dùng, tất nhiên sản phẩm sẽ trỏ nên nổi tiếng và sẽ đƣợc khách hàng nghĩ đến đầu tiên khi cần mua một loại sản phẩm nào đó. Thƣơng hiệu là tài sản vô giá của doanh nghiệp, mặc dù nó không thể nhìn thấy đƣợc nhƣng chúng ta có thể đánh giá đựơc giá trị của nó. Nó không chỉ mang lại lợi ích ở tầm vi mô là doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối sự phát triển của đất nƣớc. Việc xây dựng thƣơng hiệu không chỉ là xây dựng trên các mặt về sản phẩm mà còn nhiều loại hình thƣơng hiệu nhƣ là: thƣơng hiệu vùng, lãnh thổ địa phƣơng,đất nƣớc và con ngƣời…Nhờ có việc xây dựng đƣợc thƣơng hiệu đựơc cho vùng lãnh thổ hay quan trọng hơn là thƣơng hiệu hình ảnh của đất nƣớc chúng ta, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tƣ từ nứơc ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ ; trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài ra nó còn góp phần thu hút khách du lịch đến đất nƣớc vùng và lãnh thổ đó thăm quan làm tăng nguồn thu cho khu vực và đất nƣớc đó.Chính những yếu tố này làm tăng động lực cho các nhà lãnh đạo quan tâm ngày một nhiều đến marketing lãnh thổ cho điạ phƣơng đất nƣớc mình với mục đích duy nhất đó là làm tăng lợi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ích quốc gia, vùng và khu vực họ sinh sống và quản lý.Chính vai trò không thể thiếu đƣợc đối với mỗi quốc gia,vùng và lãnh thổ nên cần có sự quản lý chặt chẽ của nhà nứơc cơ quan các cấp. Bài viết còn những sai sót rất mong đƣợc cô góp ý, giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Hồng Việt đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.C Ơ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 1. Thƣơng hiệu. 1.1 .Khái niệm về thương hiệu. Thƣơng có nghĩa là kinh doanh buôn bán, thuộc sở hữu củ ai đó mà cụ thể là doanh nghiệp. Hiệu có nghĩa là ký hiệu của một doanh nghiệp trên thƣong trƣờng. Thƣơng hiệu có nghĩa là một sản phẩm hay đặc trƣng của một sản phẩm cụ thể nào đó dùng để nhận biết hoặc phân biệt với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Thƣơng hiệu còn có nghĩa là một tên thƣơng mại hay một nhãn hiệu. 1.2. Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu. Nhãn hiệu là tên hay các biểu tƣợng dùng để phân biệt hàng hóa đuợc sản xuất hoặc phân phối của một doanh nghiệp với hàng hóa đƣợc sản xuất hay phân phối của đối thủ cạnh tranh. Nhãn hiệu đuợc chính thức đăng ký thì đuợc pháp luật bảo vệ và vì vậy đƣợc gọi là nhãn hiệu đăng ký. Vậy đôi khi một số tính chất của thƣơng hiệu cũng nằm trong nhãn hiệu nhƣ: nó là một tên, nói về một sản phẩm của hay dịch vụ . Một số các nhà kinh tế khác cho rằng: “Phillip Kotler(1997)” thƣơng hiệu là nhãn hiệu đƣợc đăng ký , việc đăng ký nhãn hiệu làm cho nó trở thành thƣơng hiệu hay dịch vụ hiệu cho ngƣời sở hữu quyền duy nhất đƣợc sử dụng nó. Còn theo Gilbert A.Cherchill, thƣơng hiệu là nhãn hiệu đuợc cho một danh phận pháp lý bằng cách đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của chính phủ’. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong một số tài liệu về luật thì thƣợng hiệu đƣợc định nghĩa một cách cụ thể hơn là: bất kỳ một ký hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác đều có thể trở thành thƣơng hiệu”. Vậy thƣơng hiệu và nhãn hiệu khác nhau chủ yếu ở chỗ: chủ thể của luật về quyền sở hữu trí tuệ thuộc về nhãn hiệu, nhƣng không phải là thƣơng hiệu. Đăng kí là thuộc về nhãn hiệu chứ không thuộc thƣơng hiệu.Thể hiện uy tín, danh tiếng của hàng hóa, danh tiếng của hàng hóa, dịch vụ của công ty nó là thƣơng hiệu chứ không phải là nhãn hiệu. Ta có một bảng phân biệt giữa thƣơng hiệu và nhãn hiệu. NHÃN HIỆU THƢƠNG HIỆU 1.Khái niệm về luật pháp, tài sản hữu 1. Khái niệm về thƣơng mại, tài sản hình vô hình. 2. Hiện diện trên văn bản pháp lý. 2.Hiện diện trong tâm trí ngƣời tiêu dùng 3. DN đăng ký, cơ quan chức năng 3. DN xây dựng, ngƣòi tiêu dùng quan trọng. chấp nhận và tin tƣởng. 4. Xây dựng trên hệ thống luật pháp 4. Xây dựng do hệ thống tổ chức của quốc gia. công ty. 2. Sự cần thiết của quản lý nhà nƣớc về vấn đề thƣơng hiệu. 2.1. Sự cần thiết phải quản lý của nhà nước. -Nhất thiết cần phải có sự quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu là bởi vì xuất phát từ tầm quan trọng của thƣơng hiệu đối với sự phát triển, tồn tại của các doanh nghiệp cũng nhƣ sự phát triển chung của nền kinh tế . Thƣơng hiệu chính là tâm tuởng, cảm nghĩ tốt đẹp của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp nên nhờ nó mà khách hàng lúc nào cũng tƣởng nhớ đến nó đầu tiên khi muốn mua, chính điều này đã thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận, tăng tích lũy từ đó có nhiều điều kiện hơn cho việc mở rộng quy mô 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sản xuất cả số lƣợng và chất lƣợng. Từ những khoản lợi nhuận đó còn là khoản tiền vô cùng ý nghĩa cho doanh nghiệp thay đổi công nghệ, áp dụng ngày càng nhiều công nghệ hiện đại sản phẩm tạo ra ngày càng hoàn thiện và đáp ứng đƣợc cao hơn nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. Chính tầm quan trọng của thƣơng hiệu đã làm cho nhiều doanh nghiệp ăn cắp thƣơng hiệu của các đối thủ cạnh tranh nhằm thu đƣợc ngày càng nhiều hơn lợi nhuận mà không phải mất chi phí để tạo ra nó. Từ đó cần có sự quản lý của nhà nƣớc trong vấn đề này để tránh tình trạng ăn cắp thƣơng hiệu lẫn nhau của các công ty kinh doanh trên cùng một loại sản phẩm. 2.2. Vai trò của thương hiệu. - Đối với ngƣời tiêu dùng. +thƣơng hiệu giúp khách hàng nhanh chóng phân biệt đƣợc hàng hóa cần mua trong hàng vạn hàng hóa có cùng loại khác, góp phần xác định đƣợc nguồn gốc của nó.Mỗi hàng hóa do một nhà cung cấp khác nhau, vì thế thông qua thƣơng hiệu ngƣời tiêu dùng có thể nhận dạng dễ dàng hàng hóa và dịch vụ của từng nhà cung cấp.Khi thƣơng hiệu của doanh nghiệp đã đƣợc khẳng định thì khách hàng của họ hoàn toàn yên tâm về chất lƣợng hàng hóa, những dịch vụ kèm theo và thái độ cƣ xử của nhà cung cấp với các sự cố xảy ra đối với hàng hóa, dịch vụ. - Đối với doanh nghiệp. +Thƣơng hiệu tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm trong tâm trí ngƣời tiêu dùng.Ngƣòi tiêu dùng sẽ lựa chọn hàng hóa thông qua sự cảm nhận của mình. Khi một hàng hóa có thƣơng hiệu lần đầu tiên xuất hiện trên thị trƣờng, nó hoàn toàn chƣa có một hình ảnh nào trong tâm trí những ngƣời tiêu dùng.Những kết cấu hình dáng, kích thƣớc, màu sắc…Qua thời gian, bằng kinh nghiệm sử dụng và những thông điệp mà thƣơng hiệu truyền tải đến ngƣời tiêu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng, vị trí và hình ảnh của hàng hóa đƣợc định vị dần trong tâm trí ngƣời tiêu dùng. + Thƣơng hiệu nhƣ một lời cam kết giữa doanh nghiệp và khách hàng.Sự cảm nhận của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp dựa vào rất nhiều yếu tố nhƣ các thuộc tính của hàng hóa, cảm nhận thông qua dịch vụ kèm theocủa doanh nghiệp, uy tín hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí ngƣời tiêu dùng. Các thông điệp mà thƣơng hiệu đƣa ra trong các quảng cáo, khẩu hiệu, logo…luôn tạo ra một sự kích thích, lôi cuốn khách hàng, nó chứa đựng một nội dung nhƣ những cam kết ngầm địnhnào đó của doanh nghiệp về chất lƣợng hàng hóa hoặc những lợi ích tiềm ẩn từ việc sử dụng hàng hóa. +Thƣơng hiệu nhằm phân đoạn thị trƣờng. +Thƣơng hiệu tạo nên sự khác biệt trong quá trình phát triển của sản phẩm. +Thƣơng hiệu mang lại các lợi ích cho doanh nghiệp, một hàng hóa có thƣơng hiệu nổi tiếng hơn có thể bán đƣợc với giá cao hơn so với hàng hóa tƣơng tự nhƣng mang thƣơng hiệu xa lạ. + Thu hút đầu tƣ. + Thƣơng hiệu là tài sản vô hình và rất có giá trị của doanh nghiệp. - Quản lý về thiết kế thƣơng hiệu: thiết kế thƣơng hiệu là việc thiết kế và xây dựng hệ thống tín hiệu thƣơng hiệu, nó chính là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu nhằm bổ sung những yếu tố không thể thiếu trong định vị thị trƣờng. -Thƣơng hiệu là công cụ để vƣợt qua các rào cản kinh tế. Chỉ có việc xác lập đƣợc thƣơng hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam thì nó mới có đủ khả năng chinh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phục tình cảm của ngƣời tiêu dùng tại các nƣớc, khi đó hàng hóa đƣợc xem là có chỗ đứng thực sự trong lòng công chung quốc tế. 3. Mục tiêu của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu. -Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đang và đã ngày càng mở rộng thị trƣờng và thu đƣợc lợi nhuận cao. -Tăng cƣờng và thúc đẩy hơn nữa cho các doanh nghiệp về tầm quan trọng của thƣơng hiệu đến sự thành bại của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. -Tránh tình trạng vi phạm bản quyền thƣơng hiệu, không để tình trạng bất công bằng trong môi trƣờng kinh doanh. 4. Nội dung của quản lý nhà nƣớc về thƣơng hiệu và nhiệm vụ. Nội dung của quản lý bao gồm quản lý các doanh nghiệp trong vấn đề nhãn hiệu đăng kí bản quyền trí tuệ về thƣơng hiệu là quảnlý tất cả các mặt, các ngành nghề nhƣ công nghiệp vận tải, du lịch…trong những lĩnh vực đó lại bao gồm quản lý về nhãn hiệu, đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, xử lý những sai phạm đối với những cơ sở sản xuất vi phạm bản quyền của các doanh nghiệp khác bên cạnh đó còn phải quản lý tài sản của các thƣơng hiệu của các sản phẩm để dễ dàng hơn trong công tác giúp các doanh nghiệp cổ phần hóa, sát nhập hay tách công ty, xác định vị thế của doanh nghiệp và sức cạnh tranh, mua bán thƣơng hiệu. II. TH ỰC TR ẠNG QU ẢN L Ý NH À N ƢỚC ĐỐI VỚI THƢƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 1. Thực trạng 1.1. Những điều đáng mừng. -Trƣớc sự phát triển không ngừng trong nền kinh tế của các nƣớc. Sự tràn ngập thị trƣờng Việt Nam những sản phẩm mang nhãn mác nƣớc ngoài. Từ đó Nhà nƣớc đã thay đổi quan điểm trong quản lý và đã quan tâm không ngừng đến các 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiệp trong việc khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu cho chính doanh nghiệp của họ.Bằng một loạt các chính sách mới, cùng với sự quan tâm sâu sắc hơn của ban lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc trong việc khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm: cụ thể là liên tục các cuộc thăm hỏi, hội nghị đã đƣợc diễn ra giƣã Thủ Tƣớng Nguyễn Tấn Dũng cùng các ban ngành có liên quan đến việc xây dựng và phát triển thƣơng hiệu đã tham gia nhằm hiểu sâu hơn nhu cầu, mong muốn của các doanh, cũng nhƣ những chăn trở của các doanh nghiệp. Đó chính là động lực giúp cho các doanh nghiệp phấn khởi hơn trong việc kinh doanh phát triển doanh nghiệp mình để tạo ra một sức cạnh tranh lành mạnh với các sản phẩm có nhãn hiệu nƣớc ngoài. Từ những sự quan tâm này mà ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đã xây dựng những thƣơng hiệu nổi tiếng cho chính công ty mình trong nƣớc và thế giới. Nó không chỉ là trong một lĩnh vực hàng hóa hay dịch vụ mà ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nhƣ cà phê “Trung Nguyên”, “ Phở Hai Tƣ” từ những ý tƣởng và lòng ham mê nghiên cứu mà Trung Nguyên đã ra đời, tồn tại và phát triển 30 năm nay. Phở hai tƣ xuất phát từ kinh nghiệm lâu năm trong ngành du lịch và khách sạn, trong nỗ lực tìm hƣớng đi mới mang tính đột phá, tháng 6/2003, tiến sĩ Lý Quý Trung cùng các thành viên trong gia đình -hầu hết là dân kinh doanh. Quyết định khai trƣơng thƣơng hiệu “Phở Hai Tƣ” với của hàng đầu tiên tại số 5 Nguyễn thiệp thành phố HCM, Phở tuy là một món phổ biến ở Việt Nam, xong chƣa có một thƣơng hiệu nào định vị đƣợc trên thì trƣờng mang hình ảnh của đất nƣớc hiện đại với đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế. Họ xây dựng một cửa hàng hoàn toàn mang tính ẩm thực và bản sắc văn hóa dân tộc đạt tiêu chuẩn quốc tế về mọi mặt. tại sao nó lại đƣợc đặt là “phở 24” vì nó đƣợc tạo nên từ 24 loại gia vị. Mục tiêu lớn nhất của “Phở 24” là trở thành một thƣơng hiệu nổi tiếng quốc gia và thế giới. Khách hàng mục tiêu của họ là ai? Phần lớn chiếm đến > 35-4 % là ngƣời nƣớc ngoài, còn lại là thực khách trong nƣớc là những ngƣời có thu nhập 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cao. Cùng với nó là các thƣơng hiệu kèm theo nhƣ nội thất kiến trúc AA, gốm xứ Minh Long đang cùng cộng hƣởng với phở 24, cửa hàng không chỉ mở ở Việt Nam mà còn đƣợc mở ở Jakarta. Domesco đang từng bƣớc khẳng định uy tín và thƣơng hiệu trên thị trƣờng, cùng với quá trình đổi mới đất nƣớc thì Domesco cũng không ngừng thay đổi và phát triển, đến nay nó đã trở thành một thƣơng hiệu phát triển và có uy tín trên thị trƣờng, ngoài việc sản xuất các mặt hàng truyền thống công ty còn sản xuất thêm cả nƣớc hoa và mỹ phẩm từ các nguyên liệu trong nƣớc, sản xuất nƣớc tinh khiết, kinh doanh dƣợc phẩm chế biến, lƣu thông trang thiết bị y té, hóa chất xét nghiệm và sản xuất thuốc. Nếu nhƣ năm 2001, doanh thu là 355,513 tỉ đồng. trong đó, doanh thu từ sản xuất 69 tỉ đồng thì đến năm 2005 đã lên tới 569,380 tỉ đồng, doanh thu từ sản xuất đạt 258,884 tỉ đồng.Mặt hàng sản xuất ngày càng mở rộng. Trong giai đoạn từ 2001-2005, tổng lợi nhuận đã tăng từ 13,2 tỉ đồng lên 45,159 tỉ đồng. thu nhập bình quân hàng tháng của ngƣời lao động năm 2001 là 2,174 triệu đồng đã tăng lên 4.45% triệu đồng vào năm 2005. Trong giai đoạn 2001-2005, sản phẩm của công ty đã kiêntục đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm, bình chọn là hàng Việt Nam chất lƣợng cao, đoạn cup topten thƣơng hiệu Việt, giải thƣởng sao vàng đất Việt, công ty đã đạt 37 huy chƣơng vàng, 2 huy chƣơng bạc và 1 giải vàng về giải thƣởng khác do các bộ, ban, ngành… ----- Các doanh nghiệp đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc xây dựng thƣơng hiệu. Từ việc nhận thức đƣợc tầm quan trọng của thƣơng hiệu và mối liện hệ giữa các thƣơng hiệu đã đƣợc khẳng định và có uy tín trên thị trƣờng thì các doanh nghiệp đã tận dụng các lợi thế này cho việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản phẩm không chỉ có liên quan mà đôi khi là không liên quan đến nhau nhƣng nhờ thƣơng hiệu của hàng hóa trƣớc đó mà sản phẩm sau cũng đƣợc lợi theo và lợi cho cả doanh nghiệp làm ra nó. -Ngoài gặp mặt trò chuyện khuyến khích mang tính lý thuyết mà bằng hành động cụ thể Nhà Nƣớc ta đã tổ chức ra một cuộc trao giải hàng năm cho các doanh nghiệp có thƣơng hiệu sản phẩm nổi tiếng bằng chƣơng triìn “Sao Vàng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đất Việt” một giải thƣởng cao quý mà chƣa bao giờ các doanh nghiệp đƣợc trao giải và đƣợc tôn vinh, nó đã khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng thi đua trong việc tạo ra các thƣơng hiệu nổi tiếng quốc gia.Gelimex là một trong những ví dụ điển hình. Khi nhận thức đƣợc tầm quan trọng của thƣơng hiệu đối với doanh nghiệp mình thế nào, Công ty luôn nỗ lực và bằng sự phấn đấu của toàn bộ cán bộ công ty về công nghệ, chất lƣợng, kiểu dáng, giá thành sản phẩm, và khả năng đáp ứng tốt mọi yêu cầu của ngƣời tiêu dùng nên thƣơng hiệu Gelimex đã chiếm đƣợc cảm tình đặc biệt từ phía khách hàng, năm 2004 doanh thu là 130 USD cùng với những danh hiệu và phần thƣởng cao quý. Công ty đã thiết lập các đại lý mua,bán, liên kết kinh doanh ,sản xuất với các đôí tác, mở rộng hoạt động quy mô, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển mạng lƣới kinh doanh. Bên cạnh đó còn có rất nhiều công ty có thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ: Goldsun, Dầu Ăn Tƣờng An, An Phƣớc…nổi tiếng về chất lƣợng sản phẩm, cũng nhƣ chất lƣợng phục vụ. Thẩm mỹ viện Loan Anh phun xăm thẩm tốt nghiệp và đi đào tạo từ hàn quốc về với con mắt tinh tế, con mắt nghiệp vụ Loan anh sẽ và mãi là nơi làm đẹp tốt nhất cho phụ nữ có thể che hoàn toàn khuyết điểm, toát lên vẻ đẹp tự nhiên… -Sự thành công đó là nhờ các doanh nghiệp này đã đầu tƣ một cách thích đáng và có hiệu quả vào việc xây dựng thƣơng hiệu, có tính chuyên nghiệp trong đào tạo và con mắt nhà nghề. Sự đầu tƣ này không chỉ là mang nghĩa là theo chiều rộng mà là chủ yếu theo chiều sâu của vấn đề. -Chúng ta đã thấy có những sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng thế giới mang thƣơng hiệu Việt Nam đó là các thƣơng hiệu nhƣ: Bia đại việt, cà phê trung nguyên, đệm kyndan…mặc dù doanh số và thị phần của các doanh nghiệp còn rât ít ỏi nhƣng những thành tựu đó quả là đáng trân trọng. Bởi lẽ để tạo đƣợc một thƣơng hiệu nổi tiếng quốc gia đã là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi, sáng tạo không ngừng của các thành viên công ty, kết hợp với những khỏan chi phí 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khổng lồ mà nhà quản lý giám mạo hiểm bỏ ra trong công việc kinh doanh của mình. -Hội nhập là điều kiện vô cùng lớn cho các doanh nghiệp VN trong việc xuất khẩu thêm đƣợc nhiều hàng hóa có thuơng hiệu nổi tiếng thế giới, các doanh nghiệp lớn, giới thƣợng lƣu, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đáng rất hào hứng khi VN ra nhập WTO vì họ là ngƣời đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất trong trƣờng hợp này, vì họ đã sớm nhận thức đƣợc tầm quan trọng của hội nhập và cách để phát triển cho doanh nghiệp của mình đó là điều vô cùng đáng mừng cho nƣớc ta. Họ nghĩ rằng đó là điều kiện cho họ có nhiều điều kiện tìm tòi, và học hỏi kiến thức kinh doanh của các doanh nghiệp nƣớc ngoài, liên doanh, sẽ đẩy nhanh đƣợc sự phát triển cũng nhƣ sự minh bạch hóa trong các chính sách, cơ chế, nâng cao trí thức cũng nhƣ tầm nhìn cho các doanh nghiệp này. 1.2. Hạn chế. Bên cạnh những thành tựu đó nhà nƣớc còn gặp phải một số hạn chế trong quá trình quản lý nhƣ là: - Mặc dù đã có những cố gắng trong việc cải thiện chính sách cũng nhƣ sự quan tâm nhƣng những thành tựu thu đƣợc là chƣa cao hoặc chƣa có kết quả gì cả, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam vẫn không đƣơc cải thiện, điều này chứng tỏ chính sách đƣa ra còn chƣa phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của các doanh nghiệp.Tính phức tạp của các chính sách là chƣa đƣợc điểu chỉnh, Trong khi đó Việt Nam chƣa sử dụng công nghệ tiên tiến và chƣa đƣợc nhà nƣớc quan tâm toàn diện. + Theo điều tra của phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam về năng lực cạnh tranh và xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt Nam chỉ có 23.8 % doanh nghiệp có hàng xuất khẩu, 13.7% doanh nghiệp có triển vọng xuất khẩu , 62.5% doanh nghiệp hoàn toàn không có khả năng xuất khẩu. Nó là do: - Năng xuất lao động chƣa cao. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Chất lƣợng và tính độc đáo của sản phẩm còn thấp. - Trình độ công nghệ hạn chế. -Thị trƣờng đầu ra cho sản phẩm còn chƣa ổn định. -Chí phí đầu vào cao, gía cả không cạnh tranh đuợc với hàng nhập khẩu. Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của VN theo xếp hạng của WEF. Vị trí của VN chƣa bao giờ thoát khỏi vị trí số 20. Năm Xếp hạng. 1997 49/53 1998 43/53 1999 48/53 2000 53/59 2001 60/75 2002 65/80 2003 65/80 2004 77/104. Năm 1997 VN là một trong các nƣớc có vị trí cạn tranh thấp nhất. Năm 98 đã vƣơn lên vị trí 43/53 nhƣng không phải do VN đã lỗ lực mà nhiều nƣớc trong khu vực gặp khủng hoảng. 2000 vị trí liên tục giảm khi các nền kinh tế bị khủng khoảng dẫn đến tuơng quan so với 99,5 % đã bị sụt 5 bậc , đã bị loại ra khỏi tốp 50 nƣớc, năm 2000 đã bị loại ra khỏi tôp 50 nƣớc. 2001 đứng 60/75, 2002 VN giữ vị trí số 16 đứng từ cuối bảng , 2003 vị trí của VN giứ nguyên, 2004 bị xếp hạng 77/104. +Theo thống kê cho thấy việc mở rộng thị trƣờng ở nƣớc ngoài đối với các sản phẩm việt Nam là vô cùng thành công trong việc quảng bá thƣơng hiệu và tăng thêm nguồn doanh thu cho doanh nghiệp khi mà có sự tham gia của cộng đồng nguời Việt ở nƣớc ngoài nhƣ số liệu sau: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ở nƣớc ngoài nhờ vào kiều bào ở Nga là 80%, 60% tại Sec, 50% là tại Balan, 34% tại Rumani, 27% tại Bungari, 11% là tại Hungari. -Chƣa có những chính sách quản lý chặt chẽ đối với thƣơng hiệu của các doanh nghiệp, cùng với kết hợp không đồng bộ giữa các cơ quan ở các tỉnh, Thành Phố trong việc đăng kí bản quyền thƣơng hiệu dẫn đến các doanh nghiệp làm nhái sản phẩm dễ dàng qua mặt các cơ quan quản lý mà bao lâu sao mới biết và lúc đó xử lý là quá muộn vì không biết đƣợc cơ sở nào sản xuất ra nó. Chƣa có những chính sách xử phạt nặng đối với những doanh nghiệp vi phạm bản quyền thƣơng hiệu. + Điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là việc các công ty vi phạm bản quyền trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp ngày càng phổ biến với nhiều hình thức tinh vi. Nhƣng lại không đƣợc nhà nứơc quản lý một cách sát sao, và nhanh chóng xử lý ví dụ nhƣ: Công ty bánh kẹo “Hải Hà” đã và đang tạo dựng đƣợc thƣơng hiệu kẹo nổi tiếng đƣợc nguời tiêu dùng ƣ chuộng với mẫu mã đẹp, chất lƣợng sản phẩm cao rất ngon, mà giá lại rẻ. Mất nhiều công nghiên cứu và chi phí cho hàng loạt các công nghệ sản xuất đó và vui mừng với thành công mới này thì doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo “Hacco” cũng nhái lại sản phẩm này cả về chất lƣợng kẹo lẫn kiểu dáng vỏ, chỉ thay đổi lôgo của công ty và nhãn tên công ty này. Sau vụ kiện vi phạm bản quyền này các nhà quan chức về tòa án chỉ cảnh cáo và phạt tài chính với số tiền vô cùng nhỏ. Rất nhỏ so với số lợi nhuận mà Hacco thu đƣợc từ việc vi phạm bản quyền này. Lại một trƣờng hợp vi phạm bản quyền về kiểu dáng công nghiệp nữa là “xe máy” công ty xe máy Honda đang bị nhái kiểu dáng công nghiệp ở quy mô rộng mà nhiều vụ việc vẫn chƣa phát hiện và xử phạt đƣợc hết, Không chỉ Honda mà còn cả công ty xe máy Future, Dream, Wave… cũng đang bị vi phạm nghiêm trọng kiểu dáng công nghiệp bằng các ký hiệu nhìn qua thì rất khó phát hiện nhƣ: HDNOA với Honda. Hay là việc gián tem giả trên nhán hiệu Honda, nhiều trƣòng hợp vi phạm kiểu dáng công nghiệp khi bị kiểm tra phát hiện thì lại đổ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lỗi cho nhà kinh doanh tự ý thay thé chứ không phải do cơ sở sản xuất, điều này không những ngây khó khăn cho nguời tiêu dùng mà còn dễ dàng qua mắt các nhà kiểm tra kiểm soát. Việc làm còn tinh vi hơn là họ sản xuất ở những điểm nhỏ lẻ, khác nhau dễ tung ra thị trƣờng bán lẻ. Hay việc nộp đơn tra cứu đăng kí mẫu xe ở cục SHTT, cục đăng kiểm khác với mẫu xe đƣợc sản xuất và đƣa vào lƣu thông trên thực tế. Giá trị hàng hóa rẻ hay không không quan trọng, quan trọng là có thể làm nhái đƣợc từ kẹo cho đến xe máy, rồi cả đối với thức ăn cho lợn cũng bị vi phạm bản quyền, rồi đạm cho cây… -Hình phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm bản quyền mà nhà nƣớc đƣa ra là quá thấp so với những khoản lợi mà các doanh nghiệp thu đƣợc từ việc vi phạm đó, do không có một sự điều tra kỹ lƣỡng nào về các hình phạt nên đƣa ra trong vấn đề này. Theo thống kê của cục sở hữu trí tuệ tính đến thời điểm này thƣơng hiệu con heo vàng đã bị hơn 25 đơn vị phạm về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp với hơn 38 sản phẩm vi phạm “con heo vàng”. Đây là thƣơng hiệu đứng thứ hai về vi phạm bản quyền toàn quốc sau thƣơng hiệu Lavie. Thƣơng hiệu con heo vàng của công ty trách nhiệm hữu hạn bị 5 đơn vị khác nhái thành: 5 con heo vàng, con lợn vàng, heo vàng…với kiểu dáng rất giống con heo vàng, làm cho ngƣời tiêu dùng rất khó phân biệt đƣợc. Cụ thể là sau khi kiện thì công ty TNHH hà thành đã bị thu giữ 1 tấn hàng giả và xử phạt hành chính 6 triều đồng, công ty này đã có cam kết là không vi phạm tiếp vào ngày 29/3/2005. Tuy nhiên công ty này lại tiếp tục vi phạm khi tung ra thị trƣờng sản phẩm “Siêu heo vàng”. Nó là thƣơng hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn “Vic” đã đăng kí ở cục sở hữu trí tuệ. Qua vụ việc này công ty đã quyết tâm cao trong việc chống hàng giả bằng cách công ty sẽ thƣởng nóng 4 triệu đồng/ vụ cho cục sở hữu trí tuệ và công nghiệp và 8 triệu đồng / vụ hàng giả (khi có quyết định chính thức về việc xử lý vi pham kèm theo giấy các giấy 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tờ khác có liên quan đối với các cơ sở vi phạm) cho các cơ quan chức năng nếu phát hiện đƣợc hàng giả, hàng nhái thƣơng hiệu con heo vàng. +Afiex đang phải đƣơng đầu với gian lận thƣơng mại vì gắn sai nhãn mác cho sản phẩm thủy sản chế biến, điều này cho thấy ý thức xây dựng thƣơng hiệu của ngay cả các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng chƣa cao, hết sức hạn chế ở nhiều mặt. Đi dạo vòng quanh siêu thị giày trên đƣờng lý trinh thắng thành phố Hồ Chí Minh, quanh đi quẩn lại chỉ có vài kiểu dáng giầy da bóng lộn chỉ nhìn thấy lớp xi bên ngòai chứ chƣa cảm nhận vẻ đẹp của lớp da, các chuyên gia thuộc da (nhƣ doanh nghiệp hƣng thái Quận hai thành phố HCM) đôi khi phải bực mình năng lực thiết kế và óc thẩm mỹ của các chuyên gia thời trang Việt Nam,do Chúng ta thiết kế kiểu dáng sản phẩm chủ yếu dựa trên tƣ duy chủ quan và ngẫu hứng thậm trí “bắt trƣớc mẫu mã nƣớc ngoài”. Các chuyên gia kiểu dáng mỹ thuật công nghệ lại thiếu tƣ duy marketing và làm việc theo những tiêu trí cái đẹp “truyền thống, bản sắc văn hóa” để phục vụ cho thị trƣòng tiêu dùng quốc tế, nghĩa là buộc họ phải theo cái gu thẩm mỹ yếu kém của ta, dƣ luân đôi khi vẫn kỳ thị với sự phá cách của thế hệ 8x mà trong đó ít nhiều các bạn trẻ này, với tƣ duy phóng khoáng, họ đang trải nghiệm những khám phá phong cách đƣơng đại củ văn hóa thời trang quốc tế. Không ai hiểu đƣợc chữ “Cool” để làm ra những sản phẩm thời trang “cool” thật sự, những cái tên thƣơng hiệu “cool’ thực sự bị coi là ngoại lai trong khi bản thân sứ mệnh của các thƣơng hiệu này là chinh phục thị trƣờng thế giới, với vị thế của một nƣớc nhỏ về của khu vực châu á rộng lớn, Việt Nam có nhiều nét tƣơng đồng với Italy của châu Âu. Trong lĩnh vực xuất khẩu thƣơng hiệu thời trang Việt Nam rất cần có đƣợc năng lực tƣ duy và sáng tạo nhƣ ngƣời ý để vƣợt qua đƣợc những rào cảnlà các đối thủ ở Châu Á và dẫn đầu bằng “thƣơng hiệu và thời trang” chứ không phải tiếp tục làm thuê gia công với thu nhập lao động rẻ mạt.Các giải thƣởng mà bộ tặng cho các doanh nghiệp xuất khẩu chỉ dựa trên “số lƣợng xuất khẩu” đơn thuần kể cả xuất thô và xuất gia công. Chƣa có một tiêu chí nào rõ ràng để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa mang thƣơng hiệu Việt Nam, bởi không có chi phí và nỗ lực nào 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan trọng và mang lại hiệu quả bền vững hơn là nỗ lực xác lập thƣơng hiệu ngay tại các thị trƣờng đích, nơi mà thƣơng hiệu Việt Nam chỉ là chàng Davis đối mặt với những gã khổng lồ Goliath. nếu chúng ta có riêng một cơ chế hấp dẫn dành cho thƣơnghiệu Việt Nam, thì doanh nghiệp cũng phấn khởi và nỗ lực đầu tƣ thƣơng hiệu Việt của họ đƣợc xã hội tôn vinh và một phần nào bù đắp chi phí cho xây dựng thƣong hiệu, thay vì chỉ chạy theo con số “doanh số xuất khẩu gia công” rỗng tuếch. + Tên thƣơng hiệu Việt nam không nhất thiết phải là thuần Việt. Trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc có những nhãn hiệu nhƣ Debon, LG, Lenono…nhận lĩnh Sứ mệnh chinh phục thị trƣờng quốc tế, tinh thần dân tộc đƣợc hòa lẫn và ẩn dấu bên trong những phong cách phá cách thời thƣợng mang tính hội nhập xuất hiện bên ngoài để chinh phục ngƣời tiêu dùng quốc tế. Tinh thần quốc tế hay sứ mệnh quốc tế là những tiêu trí mà các thƣơnghiệu này, dẫn đầu Sony đƣợc xác lập cao hơn tinh thần dân tộc ẩn chứa bên trong thƣơng hiệu, “sứ mệnh đa quốc gia”. - Việc đầu tƣ xây dựng các trƣờng đào tạo cán bộ nhân viên quản lý thƣơng hiệu là chƣa có một điều cốt yếu là để quản lý đƣợc vấn đề thƣơng hiệu thì ngay cán bộ quản lý cũng phải biết rõ về nó thì hiệu quả làm việc mới cao và chính xác. Nhƣng thực tế cho thấy nhiều cán bộ trong ban kiểm soát bản quyền sở hữu công nghệ là chƣa có đủ trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này. hiện nay nghề quản lý là đang rất đắt hàng với mức lƣơng mà ai cũng phải mơ ƣớc, để quản lý đƣợc tốt các doanh nghiệp trong vấn đề phát triển thƣơng hiệu cũng nhƣ việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ phát triển thƣơng hiệu thì đầu tiên phải chú ý đến đội ngũ các nhà làm marketing. Thật vậy, đi kèm với vấn đề phát triển thƣơng hiệu đó là ngƣời làm marketing, đó là nguồn nhân lực không thể thiếu đƣợc trong mỗi công ty có quan tâm đến việc xây dựng thƣơng hiệu. Nghề giám đốc marketing hiện nay đang rất hấp dẫn nó là do nghề này phải đối mặt với nhiều thách thức rất thú vị, thách thức cũng là một phần làm nên thú vị cho mỗi công việc. Vì nó đòi hỏi công việc này phải thay đổi và sáng tạo liên tục, phải 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 làm mới mình và cố gắng nắm bắt, và chế ngự những khó khăn, thay đổi trong công việc. + Làm giám đốc thƣơng hiệu là đồng nghĩa với việc chựu trách nhiệm về xây dựng nền móng của thƣơng hiệu, định vị thƣơng hiệu, đề ra những chiến lựơc phát triển thƣơng hiệu, định vị thị trƣờng, truyền thông quảng bá, thậm trí cả tuyển dụng nhân viên và đào tạo cán bộ quản lý thƣơng hiệu nếu cần. + Một giám đốc thƣơng hiệu phải để mắt đến mọi vấn đề cóliên quan đến sản phẩm, từ hình thành sản phẩm, sản xuất, giá thành, đóng gói, vận chuyển và phân phối, và thực hiện chiến lƣợc tung ra thị trƣờng những sản phẩm mới, làm mới hình ảnh thƣơng hiệu. + Giám đốc thƣơng hiệu yêu cầu một ngƣời cần có sức sáng tạo không ngừng. Đó là khi những sáng tạo của cá nhân, khả năng và những gì tích lũy đƣợc, trong học tập trong cuộc sống đƣợc huy động tổng lực trong mỗi hành động, trong mỗi suy nghĩ. Là một giám đốc doanh nghiệp phải là ngƣời am hiểu nếu không muốn nói đến là ngƣời góp phần vào tạo ra văn hóa cho doanh nghiệp mình, xác định văn hóa doanh nghiệp, nhận diện đƣợc những khác biệt của nó so với các đối thủ cạnh tranh và sau đó là tìm ra một cá tính đặc trƣng và phù hợp thống nhất với công ty và thị trƣờng. Những công việc này đòi hỏi cần cân nhắc rất kỹ lƣỡng khi ra quyết định. + Sức hấp dẫn từ thu nhập cao. Những con số thống kê cho thấy từ nhiều nguồn khác nhau đều thấy mức lƣơng trả cho những GĐTH, mức lƣơng có thể khác nhau và là niềm ƣớc mơ của nhiều ngƣời vói mức lƣơng này là tất nhiên còn phụ thuộc vào những yêu tố nhƣ kinh nghiệm, trình độ của ứng viên, bản thân công ty và môi trƣờng làm việc của mỗi quốc gia.Theo thông kê ở Mỹ cho thấy mức lƣơng trả cho những giám đốc Marketing không hề nhỏ với mức lƣơng bình quân của GĐTH là 88.838 USD/ năm. Con số tối thiểu một GĐTT nhận đƣợc là 40.000 USD/ năm. Còn theo con số thống kê của www.about.com thì mức lƣơng bình quân của năm của GĐTT là 76.100 USD/ năm. Trên 50% GĐTT có thu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhập khoảng từ 65.597 tới 87.169 USD/năm, trợ lý giám đốc vào khoảng 4000060000 USD so với mức lƣơng của giám đốc. ở VN thì dù cho ngƣòi giám đốc vẫn chƣa cóthu nhập cao bằng với thu nhập của nứơc ngoài trong cùng lĩnh vực thì nó cũng là một trong những nghề đựơc trả lƣơng cao nhất trong giới nhân sự cao cấp. Cụ thể là có khoảng từ 24000 USD/năm - 36.000USD/năm, còn mức phổ biến dừng lại ở 6000 – 18000 USD/năm. mặc dù là có mƣc lƣơng hấp dẫn nhƣng VN vẫn chƣa thực sự có nhiều nhà marketing nổi tiếng và giỏi trong lĩnh vực, chính vì vậy đã gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển chiến lƣợc của công ty, có khi là các doanh nghiệp đang cần ngƣời có năng lực nhƣng lại không đủ tài chính chi trả cho mức lƣơng cao vì các công ty nƣớc ngoài đã chớp lấy cơ hội này vì họ trả với giá cao hơn, nguồn nhân lực thì phong phú nhƣng lại chƣa thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của sự phát triển nên ở nứoc ta xảy ra tình trạng thất nghiệp thì cứ thất nghiệp, ngƣời thì làm không hết việc. Điều này là do các nhà lãnh đạo chƣa thực sự có các mối liên hệ cũng nhƣ việc tạo ra các mối quan hệ đào tạo cán bộ nhân viên cho cả nhà nƣớc và doanh nghiệp là chƣa đạt đƣợc gì nhiều, lĩnh vực liên kết với nƣớc ngoài trong việc gửi nhân viên đi đào tạo với học bổng là chƣa đuợc mở rộng. 2. Những mặt đạt đƣợc của quản lý Nhà nƣớc đối với thƣơng hiệu. -Nhờ có những chính sách mới và sự quan tâm thích đáng của nhà nƣớc mà ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đã tự xây dựng thƣơng hiệu đựơc cho chính công ty của mình. -Đã có sự thắt chặt hơn trong công tác quản lý đối với việc đăng kí bản quyền thƣơng hiệu và nhanh chóng phát hiện các tình huống vi phạm bản quyền, và xử lý kịp thời. -Mở ra nhiều chƣơng trình trao giải đến các doanh nghiệp có thƣơng hiệu nổi tiếng quốc gia, giúp khuyến khích các doanh nghiệp có tinh thần cao hơn, cũng 20
- Xem thêm -