Tài liệu Hương. hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 1 thanh hóa

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ GIÁO VIÊN HD SINH VIÊN TH MSSV LỚP : TH.S. VÕ THỊ MINH : LÊ THỊ HƯƠNG : 11012563 : CDKT13CTH THANH HÓA, THÁNG 06 NĂM 2014. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài chuyên đề tốt nghiệp do chính em thực hiện, số liệu được thu thập được ở Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá là hoàn toàn trung thực và có sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty. Những lời cam đoan trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai phạm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường. Ngày ….tháng ….năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Lê Thị Hương LỜI CẢM ƠN SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh Trong suốt thời gian thực hiện, để bài chuyên đề tốt nghiệp của em có thể hoàn thành, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ, sự đóng góp ý kiến rất nhiều thầy cô và các anh chị trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM. Đặc biệt là cô giáo Võ Thị Minh đã hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú trong các phòng ban của Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá. Đặc biệt là phòng kế toán đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bài chuyên đề tốt nghiệp này do sự hiểu biết và kiến thức của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi một vài sai sót. Mong quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin kính chúc các quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe, học tập tốt và đạt nhiều thành công trong công việc. Ngày 20 tháng 06 năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Lê Thị Hương NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ………Ngày tháng năm 2014 GIẢNG VIÊN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ………Ngày tháng năm 2014 GIẢNG VIÊN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NVL : Nguyên vật liệu PX : Phân xưởng GH : Giao hàng SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh VT : Vật tư HC – KT : Hành chính – kế toán BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn BP : Bộ phận CBKT : Cán bộ kĩ thuật KT : Kế toán GĐ : Giám đốc TKHT : Thống kê hiện trường CDN : Chủ doanh nghiệp CN : Công nghiệp CCDC : Công cụ dụng cụ CN : Chi nhánh NM : Nhà máy NXB : Nhà xuất bản TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định ĐVT : Đơn vị tính NL : Nhiên liệu. DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán ghi thẻ song song........................................................11 Sơ đồ 1.2: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.............................................12 Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư.............14 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. < Thuế GTGT khấu trừ>.........................................................................15 Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kì:.............16 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự kế toán của nhật kí chung...........................................17 Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ:...............................18 Sơ đồ 1.8: Hình thức nhật kí – chứng từ.............................................................19 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán hình thức nhật ký sổ cái:.............................................19 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ kế toán hình thức kế toán trên máy vi tính............................20 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình sản xuất....................................................................25 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty........................................28 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán.........................................................................30 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty...........................................32 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................2 5. Kết cấu của chuyên đề.......................................................................................3 CHƯƠNG 1...........................................................................................................4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP.................................................................................................4 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.................................................................................................4 1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu...........................................................................4 1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu:...........................................................................4 1.1.3. Vai trò của nguyên vật liệu..........................................................................4 1.1.4. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu:.................................................................5 1.1.5. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc về kế toán nguyên vật liệu...................................................................................................................5 1.1.5.1. Khái niệm, nội dung của kế toán nguyên vật liệu:...................................5 1.1.5.2. Ý nghĩa của kế toán nguyên vật liệu:.......................................................6 1.1.5.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu.....................................................6 1.1.6. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.........................................................6 1.1.6.1. Phân loại nguyên vật liệu.........................................................................6 1.1.6.2. Đánh giá nguyên vật liệu:.........................................................................7 1.1.6.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu:...................................................7 1.1.6.2.2. Tính giá nguyên vật liệu:.......................................................................7 1.2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.........................................................................................8 1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng...................................................................8 1.2.1.1. Tài khoản sử dụng....................................................................................8 1.2.1.2. Chứng từ sử dụng:....................................................................................9 Chứng từ ghi sổ.....................................................................................................9 1.2.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu.......................................................10 1.2.2.1. Phương pháp kế toán ghi thẻ song song:................................................10 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 1.2.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:.................................................11 1.2.2.3. Phương pháp ghi sổ số dư:.....................................................................13 1.2.3. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu........................................14 1.2.3.1. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên...............................................................................................14 1.2.3.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì:............................................................................................................16 1.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng:............................................................17 1.2.4.1. Hình thức nhật ký chung........................................................................17 1.2.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ......................................................................18 1.2.4.3. Hình thức nhật ký - chứng từ.................................................................19 1.2.4.4. Hình thức nhật ký sổ cái.........................................................................19 1.2.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.........................................................20 CHƯƠNG 2.........................................................................................................21 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ.....................................................................................................21 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.....................................................................21 2.1.1. Lịch sử hình thành.....................................................................................21 2.1.2. Vốn điều lệ................................................................................................22 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty........................................................22 2.1.4. Thị trường của Công ty.............................................................................22 3.1.5. Vị trí, vị thế của Công ty...........................................................................22 2.1.6. Đặc điểm quy trình và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.............23 2.1.6.1.Đặc điểm về hoạt động xây lắp...............................................................23 2.1.6.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh..............................................24 2.1.7. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của Công ty.............................25 2.2.NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN..25 2.2.1. Thuận lợi...................................................................................................25 2.2.2. Khó khăn...................................................................................................26 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 2.2.3. Những định hướng phát triển....................................................................26 2.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC...............................................................................27 2.3.1. Cơ cấu chung.............................................................................................27 2.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty.............................................27 2.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban................................................28 2.3.2. Cơ cấu phòng Kế toán...............................................................................29 2.4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.......................................30 2.5. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY..............................31 2.5.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty......................................................31 2.5.1.1.Sơ đồ trình tự ghi sổ................................................................................31 2.5.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ...............................................................32 2.5.2. Các chính sách khác..................................................................................33 2.6. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ.....................................................................................................33 2.6.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty..................................................33 2.6.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty........................................................34 2.6.3. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty.........................................................35 2.6.3.1. Tính gía nguyên vật liệu nhập kho.........................................................35 2.6.3.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho..........................................................35 2.6.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty.............................................36 2.6.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu.................................................................40 2.6.5.1. Thủ tục nhập kho NVL...........................................................................40 2.6.5.1.1. Chứng từ sử dụng................................................................................40 2.6.5.1.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh..........................................................41 2.6.5.2.Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu............................................................42 2.6.5.2.1.Quá trình ghi sổ và chứng từu sử dụng tại công ty..............................42 2.6.5.2.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh..........................................................42 CHƯƠNG 3.........................................................................................................48 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh GIẢI PHÁP THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ.....................................................................................................48 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY. 48 3.1.1 Nhận xét chung...........................................................................................48 3.1.2. Ưu điểm.....................................................................................................48 3.1.3. Nhược điểm...............................................................................................50 4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty..........................................................................................................................50 4.2.1. Cơ sở lý luận để hoàn thiện.......................................................................50 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện..................................................................................51 KẾT LUẬN.........................................................................................................57 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................58 SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tai và đứng vững trên thị trường. Để có thể đứng vững được trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải đạt được hiệu quả cao trong lao động sản xuất kinh doanh tức là phải có lợi nhuận. Nhưng để đạt được lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chính mình, làm sao để thành công và phát triển, làm sao để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác tức là đòi hỏi một doanh nghiệp phải tạo ra được những sản phẩm mà uy tín của mình được giữ vững độ tin cậy cao tạo cho khách hang một sự tin tưởng khi làm ăn với nhau. Mặt khác doanh nghiệp cần chú trọng quan tâm đến các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sao cho phù hợp, có hiệu quả nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đúng tiêu chuẩn mà giá cả phải chăng. Có như thế thì mới thu hút được khách hàng và chiếm lĩnh thị trường hiện nay. Trong doanh nghiệp yếu tố cơ bản không thể thiếu được cho quy trình sản xuất đó là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, nó là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Do đó chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí để sản xuất ra sản phẩm, nó có tác động và quyết định rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải quản lý kinh cần quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu sử dụng, có như thế mới vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất – tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, vừa có biện pháp hữu hựu để chống mọi hiện tượng xâm phạm tài sản của đơn vị. Để làm được yêu cầu trên, các doanh nghiệp phải sử dụng các công cụ quản lý trong đó kế toán là một công cụ quản lý giữ vai trò trọng yếu nhất. Nhận thấy sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến công tác kế nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Công tác kế toán của doanh nghiệp Phạm vi - Không gian: Nghiên cứu tại công ty Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá -Thời gian: Các số liệu được khảo sát, thu thập năm 2012, và đề xuất giải pháp cho các năm tiếp theo. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện chuyên đề này trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: Phương pháp kế toán: Thông qua việc thu thập các chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá để ghi chép vào các chứng từ sổ sách, biểu mẫu có liên quan, sử dụng các sơ đồ hạch toán tổng quát về Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất làm cơ sở đối chiếu với thực trạng hạch toán ở Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá - Phương pháp quan sát: Khảo sát thực tế - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu: Dựa vào số liệu tổng hợp thu thập được để tính toán các chỉ tiêu phản ánh tình hình cơ bản của nhà máy, trên cơ sở đó so sánh và rút ra nhận xét. - Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn ý kiến của các cán bộ lãnh đạo trong SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh các lĩnh vực kinh tế tài chính, quản lý và sản xuất em đã thu thập được nhiều ý kiến vô cùng quý báu làm nền tảng để đưa ra những giải pháp hoàn thiện. - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập những số liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài chuyên đề này. 5. Kết cấu của chuyên đề Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Thanh hóa, ngày tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Lê Thị Hương SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm được sản xuất. 1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu - Tham gia vào một chu kỳ sản xuất - Thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra. - Chiếm tỷ lệ khá lớn trong chi phí giá thành sản phẩm và là một bộ phận dự trữ của doanh nghiệp. 1.1.3. Vai trò của nguyên vật liệu Nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh.Trên thực tế để sản xuất ra bất kỳ một sản phẩm nào thì doanh nghiệp đều phải cần đến nguyên vật liệu – đầu vào không thể thiếu. Chất lượng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu đầu vào như thế nào ?. Điều này là tất yếu bởi vì nó ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, lợi nhuận và sự tồn tại của sản phẩm cũng như doanh nghiệp.Vì vậy việc phấn đấu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm đồng nghĩa với việc giảm chi phí nguyên vật liệu một cách hợp lý. Mặt khác, xét về vốn thì nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng của vốn lưu động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh cần phải tăng tốc luân chuyển vốn lưu động và không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, tiết kiệm. SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh Như vậy, nguyên vật liệu có ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp. 1.1.4. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu Quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm từ khâu thu mua đến khâu bảo toàn sử dụng, dự trữ là một vấn đề khó khăn và cần quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp. - Khâu thu mua: Phát sinh ngoài quá trình sản xuất của doanh nghiệp song nó liên quan trực tiếp.Thực hiện tốt khâu thu mua không những đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên, liên tục mà còn đảm bảo được số lượng, quy cách, giá cả của nguyên vật liệu giúp cho sản xuất hoàn thành kế hoạch đặt ra.Ngược lại, nếu thực hiện không tốt nó sẽ gây khó khăn cho quá trình sản xuất. - Khâu bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu cũng phải quan tâm, chú ý.Doanh nghiệp cần phải xác định mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho từng loại nguyên vật liệu đảm bảo không thiếu hụt và tránh ứ đọng.Góp phần hạ thấp chi phí tồn kho, làm tăng vòng quay của vốn nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Khâu sử dụng: Nguyên vật liệu phải quản lý chặt chẽ sử dụng sao cho tiết kiệm trên cơ sở xác định các định mức dự toán.Nhu vậy, doanh nghiệp mới có thể hạ thấp được chi phí, từ đó hạ thấp được giá thành để tăng lợi nhuận. Quán triệt những yêu cầu quản lý nguyên vật liệu sẽ thực hiện tốt công tác kế toán nguyên vật liệu. 1.1.5. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc về kế toán nguyên vật liệu. 1.1.5.1. Khái niệm, nội dung của kế toán nguyên vật liệu Kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thiết thực trong quản lý, kiểm soát tài sản của doanh nghiệp, thúc đẩy việc cung cấp kịp thời, đồng bộ những nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng đối tượng sử dụng, ngăn ngừa các hiện tượng hư hỏng, mất mát, lãng phí và có thể tránh được tình trạng ứ đọng hay khan hiếm vật tư ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Mặt khác, kế toán nguyên vật liệu là công cụ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.Kế toán nguyên vật SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh liệu có tính chính xác hợp lý, kịp thời, đầy đủ thì nhà quản lý mới nắm bắt được chính xác tình hình thu mua, dự trữ, xuất dùng, thực hiện kế hoạch nhập – xuất – tồn kho, giá cả thu mua và tổng giá trị từ đó để ra biện pháp quản lý thích hợp. 1.1.5.2. Ý nghĩa của kế toán nguyên vật liệu: Kế toán nguyên vật liệu cần phải thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh các yêu cầu đặt ra, có như vậy mới càng ngày càng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp. 1.1.5.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nguyên vật liệu kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp nguyên vật liệu trên các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp. - Tính toán và phân bổ chính xác kịp thời giá trị vật chất xuất dùng cho các đối tượng khác nhau, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao vật liệu, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử dụng sai mục đích, lãng phí. - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ vật liệu, phát hiện kịp thời vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng và có biện pháp giải phóng để thu hồi vốn nhanh chóng và hạn chế những thiệt hại. - Thực hiện việc kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về vật liệu tham gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu. 1.1.6. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 1.1.6.1. Phân loại nguyên vật liệu Vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có công dụng khác nhau, được sử dụng ở nhiều bộ phận khác nhau, có thể được bảo quản dự trữ trên nhiều địa phương khác nhau. SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh - Căn cứ vào công dụng chủ yếu vật liệu được chia thành 2 loại: + Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất để cấu tạo nên thực thể bản thân của sản phẩm. + Vật liệu phụ: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để nâng cao chất lượng cũng như tính năng, tác dụng của sản phẩm và các loại vật liệu phục vụ cho quá trình hoạt động và bảo quản các loại vật liệu lao động phục vụ cho công việc lao động của công nhân. + Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu được dùng để tạo ra năng lượng phục vụ cho sự hoạt động của các loại máy móc thiết bị và dùng trực tiếp cho sản xuất + Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại vật liệu được sử dụng cho việc thay thế, sữa chữa các loại tài sản cố định là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn. + Các loại vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu không thuộc những loại vật liệu đã nêu trên như bao bì đóng gói sản phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình sản xuất và thanh lý tài sản. Một điểm cần chú ý ở cách phân loại này là có những trường hợp loại vật liệu nào đó có thể là vật liệu phụ ở hoạt động này hoặc ở doanh nghiệp này nhưng lại là vật liệu chính ở hoạt động khác hoặc ở doanh nghiệp khác. - Căn cứ vào nguồn cung cấp nguyên vật liệu: + Vật liệu mua ngoài. + Vật liệu tự sản xuất. + Vật liệu có từ nguồn khác. <được cấp, nhận vốn góp…> 1.1.6.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 1.1.6.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu được đánh giá theo giá thực tế. Ngoài việc đánh giá theo giá thực tê, các doanh nghiệp còn sử dụng giá hạch toán. SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 1.1.6.2.2. Cách tính giá nguyên vật liệu * Tính giá vật liệu nhâp kho: - Vật liệu mua ngoài: Giá nhập kho = Giá mua ghi trên hóa đơn + chi phí thu mua thực tế Khoản giảm giá được hưởng - Vật liệu tự sản xuất: Giá nhập kho là giá thành thực tế sản xuất vật liệu. - Vật liệu thuê ngoài chế biến: Giá nhập kho = Giá xuất vật liệu đem chế biến + Tiền thuê chế biến + Chi phí vận chuyển, bốc dở vật liệu đi và về - Vật liệu được cấp: Giá nhập kho = giá do đơn vị cấp thông báo + chi phí vận chuyển, bốc dở - Vật liệu nhận vốn góp: Giá nhập kho là giá do hội đồng định giá xác định < được sự chấp nhận của các bên có liên quan> - Vật liệu được biếu tặng: Giá nhập kho là giá thực tế được xác định theo thời gian trên thị trường. * Tính giá vật liệu xuất: Tính giá theo giá thực tế.Ngoài ra còn có các phương pháp khác như sau: - Phương pháp giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này, vật tư xuất thuộc lô nào theo giá nào thì được tính theo đơn giá đó. Phương pháp này thường được áp dụng cho những doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được. Ưu điểm: Xác định được chính xác giá vật tư xuất làm cho chi phí hiện tại phù hợp với doanh thu hiện tại. Nhược điểm: Trong trường hợp đơn vị có nhiều mặt hàng, nhập xuất thường xuyên thì khó theo dõi và công việc của kế toán chi tiết vật liệu sẽ rất phức tạp - Phương pháp bình quân: Theo phương pháp này, trị giá xuất của vật liệu bằng số lượng vật liệu xuất nhân với đơn giá bình quân. Đơn giá bình quân có thể xác định theo 1 trong 3 phương pháp sau: SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh *** Phương pháp Bình quân cuối kỳ trước: Đơn giá bình quân cuối Trị giá vật tư tồn đầu kỳ Số lượng vật tư tồn đầu kỳ kỳ trước Ưu điểm: Phương pháp này cho phép giảm nhẹ khối lượng tính toán của kế = toán vì giá vật liệu xuất kho tính khá đơn giản, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biến động của vật liệu trong kỳ. Nhược điểm: Độ chính xác của việc tính giá phụ thuộc tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu. Trường hợp giá cả thị trường nguyên vật liệu có sự biến động lớn thì việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp này trở nên thiếu chính xác. *** Phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ: Đơn giá BQ cả kỳ dự trữ = (Trị giá vật tư tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư nhập trong kỳ) / (S.lượng vật tư tồn đầu kỳ + S.lượng vật tư nhập trong kỳ) Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có ít danh điểm vật tư nhưng số lần nhập, xuất của mỗi danh điểm nhiều. Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, giảm nhẹ được việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, không phụ thuộc vào số lần nhập xuất của từng danh điểm vật tư. Nhược điểm: Dồn công việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho vào cuối kỳ hạch toán nên ảnh hưởng đến tiến độ của các khâu kế toán khác. *** Phương pháp Bình quân liên hoàn ( bình quân sau mỗi lần nhập): Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập VL, kế toán tính đơn giá bình quân sau đó căn cứ vào đơn giá bình quân và lượng VL xuất để tính giá VL xuất. Đơn giá BQ liên hoàn = (Trị giá VT tồn trước lần nhập n + Trị giá VT nhập lần n) / (S.lượng VTtồn trước lần nhập n + S.lượng VT nhập lần n) Phương pháp này nên áp dụng ở những doanh nghiệp có ít danh điểm vật tư và số lần nhập của mỗi loại không nhiều. Ưu điểm: Phương pháp này cho giá VL xuất kho chính xác nhất, phản ánh kịp thời sự biến động giá cả, công việc tính giá được tiến hành đều đặn. Nhược điểm: Công việc tính toán nhiều và phức tạp, chỉ thích hợp với SVTH: Lê Thị Hương – MSSV: 11012563 – Lớp : CDKT13CTH Trang : 9
- Xem thêm -