Tài liệu Hướng dẫn trình bày 1 luận văn hoặc báo cáo thực tập tốt nghiệp

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP (CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC) --  -- VER. UPDATE 1 HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP (CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC) A. QUY ĐỊNH CHUNG: - Tổng số trang: ( chỉ tính từ chương 1 đến chương 5) o Số trang của Luận văn Tốt Nghiệp (Nếu có): 45-60 trang o Số trang của Báo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp: 35-50 trang o Số trang của Chuyên đề TN: 30- 45 trang Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển luận văn chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp. trên cơ sở phát triển từ Báo cáo TN và được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn TN. - Báo cáo thực tập TN (Báo cáo TN) là tên gọi báo cáo tổng hợp của SV nghiên cứu về một vấn đề cụ thể phát sinh tại đơn vị thực tập và được nộp về GVHD sau khi hoàn thành thực tập TN tại DN. B. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY. Cách sắp đặt kết cấu các trang trong báo cáo theo trình tự sau: Để thống nhất cách trình bày luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau: 1. Trang bìa chính (xem mẫu kèm theo) hình thức: - Ngành KTKT: xanh nhạt Ngành Quản Trị Kinh Doanh: vàng nhạt - Ngành Tài Chính Ngân Hàng: hồng nhạt Bìa cứng, simili xanh in chữ nhũ vàng (đối với luận văn tốt nghiệp), bìa giấy cứng khổ giấy A4 màu xanh hoặc vàng nhạt (đối với báo cáo thực tập) 2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa chính, đánh số trang dạng i,ii,iii,iv,v,vi,vii….) 3. Trang Lời cam đoan: xem mẫu kèm theo 4. Trang Lời cảm ơn: (đánh số trang tiếp thep trang bìa trong, xem mẫu kèm theo) Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên giành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo Thực tập TN, do đó không nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của Lời cảm ơn. 5. Trang Nhận xét của cơ quan thực tập (nếu có); đánh số trang tiếp theo phần lời cảm ơn, xem mẫu kèm theo. 6. Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn (đánh số trang tiếp theo của phần nhận xét của cơ quan thực tập, xem mẫu kèm theo) Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề: - Sự chuyên cần trong quá trình Thực tập TN - Kết cấu, phương pháp trình bày Cơ sở lý luận - Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài - Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn. Kết quả: Đạt (hoặc không đạt) ở mức Giởi – Khá – Trung bình… ( Không cho điểm vào trang nhận xét này). 7. Trang Nhận xét của người phản biện (đánh số trang tiếp theo trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn, xem mẫu kèm theo) - Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện - Không cho điểm vào trang nhận xét này. 8. Trang Mục lục (tiếp theo nhận xét người phản biện, xem mẫu kèm theo) : Khoảng 2 trang A4. Lưu ý: SV nên dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này. 9. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (đánh số trang tiếp theo mục lục, xem mẫu kèm theo) 10. Trang Danh mục các từ viết tắt (nếu cần): Cụm từ viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu hay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có ý nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận. 11. Trang mở đầu: bắt đầu đánh số trang là 1 - Viết ngắn gọn. - Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài,.. 12. Nội dung chính của đề tài: theo kết cấu 5 chương (trình độ Đại học) hoặc 3 chương ( trình độ Cao đẳng). - Luận văn viết trên khổ giấy A4, tối đa 50 trang và tối thiểu là 45 trang. - Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…) 13. Phụ lục: (nếu có) SV cần đánh số và đặt tên mỗi phụ lục. Nên đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của luận văn (xem mẫu kèm theo) 14. Tài liệu tham khảo: bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự ABC theo tên tác giả. C. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  Đóng cuốn: bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo – đục lỗ. Giấy khổ A4 (định lượng 70, in một mặt). Font chữ: Times New Roman, size: 13, line spacing: 1.3 lines (trừ các tiêu đề). Định lề trang giấy: Top : 2,0 cm Bottom : 2,0 cm Left : 3,0 cm Right : 2,0 cm Header : 1,0 cm Footer : 1,0 cm Gutter : 1,5 cm  Số thứ tự trang: đánh máy ở chính giữa (hoặc ở lề phải) và phía dưới mỗi trang; được tính là 1 khi bắt đầu Lời mở đầu, còn các phần trước đó và sau đó đánh số thứ tự trang theo i, ii, …  Viết theo chương, mục, các tiểu mục, (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…) Cách đánh chương mục: đánh theo số Ả Rập (1,2,3…) (không được dùng cách đánh số La mã I, II, III,…) và nhiều cấp (tối đa 4 cấp), ví dụ như sau: CHƯƠNG 1: TIÊU ĐỀ CẤP 1 SIZE 16 1.1 TIÊU ĐỀ CẤP 2 SIZE 14 (IN ĐẬM – CHỮ IN) 1.1.1 Tiêu đề cấp 3 size 14 (in đậm – chữ thường) 1.1.1.1 Tiêu đề cấp 4 size 13 (in đậm – nghiêng) Ghi chú: - Khi đánh số các tiêu đề, lưu ý không thụt vào đầu dòng. (Ví dụ như cách đánh số ở trên) - Chữ số thứ nhất, chỉ thứ tự chương Chữ số thứ hai, chỉ thứ tự mục trong chương Chữ số thứ ba, chỉ thứ tự các tiểu mục - Chữ số thứ tư, chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục.  Cách ghi Danh mục Bảng biểu, Sơ đồ, Đồ thị: DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG 1.1 – Tên bảng (đặt ở đầu bảng) ......................................................................... ......................................................................... Nguồn:............................................................. SƠ ĐỒ 1.1 – Tên sơ đồ (đặt ở cuối sơ đồ) ......................................................................... ......................................................................... Nguồn:............................................................. ĐỒ THỊ 3.1 – Tên đồ thị (đặt ở cuối đồ thị) ......................................................................... ......................................................................... Ghi chú: - Chữ số thứ nhất: chỉ tên chương - Chữ số thứ hai: chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương - Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,…  Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…  Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, logo của trường ĐHCN…có thể in màu.  Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.  Không lạm dụng từ viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải thích ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các danh mục các bảng, biểu, hình,…  Các phụ lục: là các nội dung được ghi hoặc đính kèm theo các nội dung có liên quan đến BCTN/LVTN/CĐTN nhưng không tiện để ở trong thân bài do quá dài; nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2,…) hoặc bằng chữ cái (phụ lục A, Phụ lục B,…) và có tên. Ví dụ: PHỤ LỤC 1: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp PHỤ LỤC 2: … - Cách ghi Tài liệu tham khảo: chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện BCTN/LVTN/CĐTN và được ghi theo thứ tự ABC với chuẩn là tên tác giả. Cụ thể như sau: Nếu là sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), Nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Marketing căn bản, Nhà xuất bản Lao Động – Xã hội, Tp.HCM, 2009. Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san: Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), số tạp chí, kỳ và năm xuất bản. Ví dụ: TS. Phạm Xuân Lan, “Các nhận tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với sản phẩm nước chấm tại TP.HCM”, tạp chí ĐH Công nghiệp Tp.HCM, số 2 kỳ tháng 03-2011). Nếu là tài liệu từ internet: Họ tên tác giả, tên tài liệu (trong ngoặc kép), tên cơ quan (nếu có), ngày tháng năm phát sinh dữ liệu, <đường dẫn tài liệu> Ví dụ: Trần Sĩ Chương, “Lợi thế cạnh tranh chỉ có nhờ mô trường kinh doanh tốt, ngày 09/08/2007, http://www.saga.vn/Nghiencuutinhhuong/3440.saga (Mẫu trang bìa làm theo cá nhân) (Mẫu bìa chính) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM (Bold, size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold, size 16) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài và chỉ tối đa 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH : TÊN CHUYÊN NGÀNH – MÃ CN* (xem MÃ CN ở trang sau) VD: QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 QUẢN TRỊ KINH DOANH – 111207 (Đối với cao đẳng QTKD) QUẢN TRỊ MARKETING – 111807 ( Đối với cao đẳng QTMAR) GVHD : GS-TS NGUYỄN VĂN A (Bold, IN HOA, size 14) SVTH : HUỲNH HẢI PHỤNG (Bold, IN HOA, size 14) MSSV : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) LỚP : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) KHÓA : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) TP. TP Hồ Chí Minh, tháng … năm … (Bold, size 14) (Mẫu trang bìa làm theo nhóm) (Mẫu bìa chính) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (Bold, size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold, size 16) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài và chỉ tối đa 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH: TÊN CHUYÊN NGÀNH – MÃ CN* (xem MÃ CN ở trang sau) QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 (Đối với đại học), QUẢN TRỊ KINH DOANH – 111207 (Đối với cao đẳng QTKD) QUẢN TRỊ MARKETING – 111807 (Đối với cao đẳng QT MAR) GVHD : G.S-TS Nguyễn Văn A (Ví dụ) Nhóm SVTH : (Bold, IN HOA, size 14) MSSV HỌ TÊN LỚP 11xxxxxx Nguyễn Thị A DHQT7A 11xxxxxx Lê Thị B DHMK7A 11xxxxxx Phạn Văn C DHTN7A TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm … (Bold, size 14) (*) CÁCH GHI TÊN & MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH BẬC HỆ MÃ SỐ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG NGHỀ Chính quy 211207 Liên thông 1,5 năm (CĐ-ĐH) 221207 Liên thông 3,0 năm 241207 Tại chức 231207 Chính quy 111207 Liên thông 1,5 năm (TC-CĐ) 121207 Chính quy 141207 Liên thông 1,5 năm (TC-CĐ) 151207 Ngành Kế toán - Kiểm toán và Tài chính ngân hàng liên hệ GVHD (mẫu bìa lót, giống như bìa chính) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (Bold, size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold, size 16) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài và chỉ tối đa 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 (Đối với đại học), QUẢN TRỊ KINH DOANH – 111207 (Đối với cao đẳng QTKD) QUẢN TRỊ MARKETING – 111807 (Đối với cao đẳng QT MAR) GVHD : GS-TS NGUYỄN VĂN A (Bold, IN HOA, size 14) SVTH : HUỲNH HẢI PHỤNG (Bold, IN HOA, size 14) MSSV : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) LỚP : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) KHÓA : …………………..(Bold, IN HOA, size 14) (trình bày theo cá nhân hay nhóm) TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm … (Bold, size 14) Trang i (Mẫu trang Lời cam đoan) LỜI CAM ĐOAN (Bold, IN ĐẬM, size 13) Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nếu trong bài báo cáo tốt nghiệp (luận văn tốt nghiệp)** này là tôi tự thu thập, trích dẫn. Tuyệt đối không sao chép từ bất kỳ một tài liệu nào. (size 13) Tác giả báo cáo tốt nghiệp (luận văn tốt nghiệp) ……………., ngày……tháng…….năm 20…. ** Chọn 1 trong 3 tên báo cáo tùy theo hình thức được phân công thực hiện. Trang ii (Mẫu) LỜI CẢM ƠN ( bold, size 16, xếp sau lời cam đoan hoặc sau trang lót nếu không có trang lời cam đoan) size 14 ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Trang iii Trang iii (Mẫu) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP (nếu có) Bold, size 14, xếp sau trang Lời cảm ơn Họ tên sinh thực tập: Lớp: Cán bộ hướng dẫn thực tập : ........................................................................................................ Bộ phận:........................................................................................................................................ Sau thời gian sinh viên…………thực tập tại đơn vị chúng tôi có những nhận xét như sau: 1. Về ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan: (3 điểm) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 2. Về đạo đức tác phong: (1 điểm) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 3. Về năng lực chuyên môn: (6 điểm) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ………………, ngày…..tháng……năm 20….. Xác nhận của cơ quan thực tập Cán bộ hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) Lưu ý: phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ quan thực tập (Mẫu) Trang iv Trang iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Bold, size 14, xếp sau trang nhận xét của cơ quan thực tập) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ……………..……, ngày…....tháng…..…năm 20….. Giảng viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) Trang v Trang iv (Mẫu ) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN (Bold, size 14, xếp sau trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ……………..……, ngày…....tháng…..…năm 20….. Giảng viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên Trang vi (Mẫu) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ (XEM HD PHẦN C) (In đậm, IN HOA, size 14) BÁNG 1.1 (size 13, 14)................................................ BẢNG 1.2..................................................................... …….............................................................................. …….............................................................................. SƠ ĐỒ 1.1 …….............................................................................. …….............................................................................. …….............................................................................. HÌNH 1.1 …….............................................................................. …….............................................................................. Ghi chú: - Xếp sau trang Mục lục Các bảng biểu phải có ghi: - Thứ tự bảng, bao gồm 2 chữ sô. Chữ số đầu là chỉ thứ tự chương, chữ số thứ hai là số thứ tự của bảng, biểu hay sơ đồ trong chương đó. - Tên bảng - Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,… Ví dụ: Sơ đồ 4.3: Sơ đồ thể hiện qui trình bàn hàng. Nguồn: phòng kinh doanh công ty ABC Trang vii Trang vii (Mẫu) KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT (size 14) (Được xếp sau trang Danh mục Các bảng, sơ đồ, hình) SXKD : (size 13, 14) Sản xuất kinh doanh CTM : Chế tạo máy QTKD : ……………… Quản trị kinh doanh ……………………………………………………………………………………. Ghi chú: Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận. Trang viii Trang viii (Mẫu) MỤC LỤC ( Bold, size 16) Lời mở đầu: (size 14) Trang CHƯƠNG 1................................................... 1.1.................................................................. 1.1.1 1.1.2 1.1.3............................................................... ....................................................................... 1.2 1.2.1 1.2.2…........................................................... 1.3.................................................................. ....................................................................... 22 CHUƠNG 2.................................................. 30 2.1……………………………………….… 2.1.1………………………………….…….. 2.1.2…………………………………….….. 2.2………………………………….……… ………………………………….…………. CHƯƠNG 3 3.1…………………………….……………. 3.1.1………………………….…………….. 3.1.2………………………….…………….. 3.2 ………………………..…………...... KẾT LUẬN PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ghi chú: - In đậm và IN HOA tên chương, tiêu đề của các chương, mục lớn - Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương Trang viii 1 7 50 120 - Chữ số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương - Chữ số thứ 3,…, chỉ thứ tự các tiểu mục - Chữ số thứ 4,..., chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục. Lưu ý : không dùng quá 4 chữ số trong luận văn Trang viii Chương 1: Giới thiệu tổng quan 1 LỜI MỞ ĐẦU (size chữ 16-18) (Sinh viên phải viết theo các nội dung sau) (SIZE 13, 14) 1. Tính cấp thiết (lý do chọn đề tài) 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Bố cục (kết cấu) đề tài Lưu ý : Đánh số trang bắt đầu từ lời mở đầu là 1 GVHD: TS. Nguyễn Văn A SVTT: Huỳnh Hải Phụng – TCKT36A
- Xem thêm -