Tài liệu Hướng dẫn sử dụng vision 2010 - part 43

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Visio 2010 SƠ ĐỒ THỰC TẾ PHỤ LỤC Thiết lập tùy chọn trong MS Visio 2010 tại bảng tùy chọn Option. Visio 2010 Hình a : tổng quát (General)  Show Mini Toolbar on selection : hiển thị thanh công cụ nhỏ .  Enable Live Preview : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview.  Enable Live Preview in Shape Window : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview trên cửa sổ Shape.  Color scheme : màu nền của MS Visio 2010  ScreenTip style : hiển thị kiểu hướng dẫn ScreenTip  User name : tài khoản sử dụng.  Initials : kí tự đầu tiên của tài khoản,dùng để viết tắt. Visio 2010 Hình b : kiểm tra (Proofing)  Change how Visio corrects and formats text as you type : thay đỗi kiểm tra chính tả.  Ignore words in UPPERCASE : bỏ qua gạch dưới những chử viết hoa.  Ignore words that contain numbers : bỏ qua gạch dưới những chữ số.  Ignore Internet and file address : bỏ qua những tập tin chứ địa chỉ website.  Flag repeated words : đánh dấu những từ cần nhắc lại.  Visio 2010 Enforce accented uppercare in French : bắt buộc viết hoa trọng âm tiếng Pháp.  Suggest from main dictionary only : đề nghĩ từ từ điển.  French mode : tùy chọn cho kiểu tiếng Pháp  Spanish mode : tùy chọn cho kiểu tiếng Tây Ban Nha.  Check spelling as you type : kiểm tra chính tả khi nhập chữ.  Hide spelling error : lỗi chính tả được ẩn đi.  Hình c : lưu lại (Save) Visio 2010 Save AutoRecover information every : lưu với tính năng tự động phục hồi.  Prompt for document properties on first save : hiển thị khung thuộc tính ở lần lưu đầu tiên.  The server draft location on this computer : lưu lại bản nháp từ máy tính.  The web server : lưu tại máy chủ web.  Server draft location : đường dẫn bản nháp. Hình d : ngôn ngữ (Language) Visio 2010   Hình e1 : bảng mở rộng (Advance) 
- Xem thêm -