Tài liệu Hướng dẫn sử dụng nikon d200

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

hướng dẫn sử dụng_nikon_d200
NIKON D200 THAÂN MAÙY . 1. 2. 3. 4. Accessory shoe : chaân ñeá ñeøn Flash . Built-in flash : ñeøn flash gaén trong . Flash pop-up button : nuùt môû ñeøn flash gaén trong . Flash sync mode button : nuùt ñaët cheá ñoä ñoàng boä flash ./ Flash compensation : ñaët buø tröø phaùt saùng flash. 5. Flash sync terminal : cöïc caém daây ñoàng boä flash . 6. Eyelect for camera stap : nôi gaén daây ñeo maùy . 7. 10-pin remote terminal : Caém daây remote coù 10 chaáu . 8. Lens release button : nuùt thaùo OK . 9. Focus-mode button : Nuùt choïn cheá ñoä AF. 10. Connector cove : naép che vuøng keát noái : • Video conector : noái keát chuyeån tín hieäu video . • DC-IN connector for optional EH-6 AC adapter : noái adapter EH-6 AC ( mua rieâng ) ñeå duøng ñieän DC . • USB connector : noái coång USB . THAÂN MAÙY II . 1. AF-assit illuminator : ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF / Self time lamp : ñeøn baùo chuïp selftime / Red-eye reduction lamp : ñeøn giaõm maét ñoû . 2. Sub-comment dial : dóa phuï chænh chöùc naêng . 3. Depth-of-preview button : nuùt xem tröôùc chieàu saâu aûnh . 4. FUNC. Button : nuùt choïn caùc cheá ñoä gaøi ñaët trong CFn f4. 5. Battery chamber cver/latch : naép pin vaø choát gaøi . 6. Tripod socket : nôi gaén chaân maùy . 7. Shutter –realease button : nuùt chuïp . 8. Eposure mode button : nuùt choïn cheá ñoä chuïp / format button : nuùt ñònh daïng card . 9. Power switch : coâng taéc nguoàn /illuminator switch : coâng taéc chieáu saùng maøn hình . 10. Exposure compensation button : nuùt ñaët buø tröø thôøi chuïp / Reset button : nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh . 11. Focal plane mark : daáu baùo vuøng khôûi ñieåm tieâu cöï . 12. ISO button : nuùt ñaët ISO . 13. Mode dial : dóa choïn cheá ñoä . 14. WB button : nuùt choïn White balance [ caân baèng traéng ]. 15. Mode dial lock realese : nuùt khoùa , môû dóa cheá ñoä . 16. Qual button : nuùt ñaët quality /size hình / Reset button : nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh . THAÂN MAÙY III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Viewfrinder eyepiece cup : mieáng ñeäm phuû quanh khung ngaém . Viewfrinder eyepiece : khung ngaém . Delecte button : nuùt xoùa hình / format button :nuùt ñònh daïng card . Bracketting button : nuùt ñaët chuïp buø tröø . Playback button : nuùt phaùt laïi hình . Menu button : nuùt môû MENU . Thumbnail button : nuùt xem laïi moät luùc nhieàu hình nhoû treân LCD . Protect button : nuùt khoùa hình khoâng cho xoùa / Help button : nuùt hieän baùo thoâng tin trôï giuùp . 9. Enter button : nuùt xaùc nhaän thao taùc / Playback zoom button : nuùt phoùng to , thu nhoû hình xem laïi . 10. Monitor : maøn hình . 11. Card slot cover latch : choát khoùa naép oå card . 12. AF-area mode selector : choïn cheá ñoä vuøng AF . 13. Focus selector lock : khoaù choïn focus . 14. AF-ON button : nuùt môû AF . 15. Main command dial : dóa ñieàu khieån chính . 16. AE/AF lock button : nuùt khoùa AE / AF . 17. Mettering selector : choïn cheá ñoä ño saùng . 18. Diop adjusment control : ñieàu chænh ñoä caän cuûa maét ngöôøi söû duïng . 19. Multi selector : Heä thoáng ñieàu chænh baèng nuùt nhaán . • 5 : View more photo info : xem caùc thoâhng tin aûnh / move cursor up :chuyeån con troû leân ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu . • 4View next photo : xem hình keá tieáp / Display sub menu : hieän danh muïc phuï / Make selection : choïn gaøi ñaët . • ˜ Change number of images display : thay ñoåi soá hình phaùt laïi / Make selection : choïn gaøi ñaët. • 6 View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor down :chuyeån con troû xuống ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu . • 3 View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / Return to previos menu : trôû laïi menu tröôùc / Cancel : Xoùa . BAÕNG ÑIEÀU KHIEÅN : 1. Baùo nhieät ñoä maøu 2. Vuøng baùo toác ñoä / buø tröø Flash / ISO / trò soá WB , nhieät ñoä maøu / soá thôøi gian chôø ghi hình / tieâu cöï OK cô . 3. Baùo ñoàng boä Flash 4. Cheá ñoä chuïp Program Linh hoaït 5. Caùc cheá ñoä chuïp. 6. Baùo khi khoâng ñaët ñoàng hoà thôøi gian . 7. Kích côû hình . 8. chaát löôïng hình . 9. Vuøng neùt / cheá ñoä AF trong vuøng choïn . 10. Cheá ñoä WB . 11. Baùo soá löôïng hình / Soá löôïng hình chôø ghi vaøo card / Baùo khi keát noái vi tính / Baùo khi duøng Preset WB . 12. “K “ baùo khi soá löôïng hgi hình leân ñeán treân 1000 kieåu . 13. Baùo naêng löôïng pin . 14. Baùo cheá ñoä Flash . 15. Baùo aâm thanh . 16. baùo khaåu ñoä / khaåu ñoä OK cô / Soá laàn chuïp trong cheá ñoä chôø / Taêng giaõm buø tröø / baùo noái keát vi tính . 17. Baùo khaåu ñoä coá ñònh . 18. Baùo buø tröø Flash . 19. Baùo buø tröø thôøi chuïp . 20. baùo ISO . 21. Baùo khoùa vuøng phaùt saùng flash FV 22. Theâm chöõ vaøo hình 23. Baùo vuøng laáy neùt roäng . 24. Nhoùm söû duïng Custom . 25. Caùc nhoùm gaøi cheá ñoä chuïp theo yù. 26. Chuïp buø tröø vaø buø tröø WB. 27. Daõy phaân tích aùnh saùng / Baùo trò soá buø tröø / baùo noái keát vi tính . 28. Baùo keát noái GPS . 29. Baùo chuïp gheùp . 30. Baùo thôøi gian ñaët chuïp . KHUNG NGAÉM : 1. OÂ löôùi ( hieän khi Custom d2 ON ). 2. Voøng troøn 8 mm ño saùng troïng taâm . 3. Caûnh baùo khoâng coù card trong maùy . 4. Baùo nguoàn Pin . 5. Baùo cheá ñoä chuïp Traéng Ñen . 6. Vuøng laáy neùt trung bình . 7. Vuøng laáy neùt roäng . 8. Xaùc ñònh ñuùng neùt . 9. Ño saùng . 10. Khoùa AE . 11. Toác ñoä . 12. Khaåu ñoä 13. Cheá ñoä chuïp . 14. Baùo buø tröø Flash . 15. Baùo buø tröø thôøi chuïp . 16. ISO . 17. Vuøng baùo soá hình ñaõ chuïp / baùo soá hình chôø ghi vaøo card / Baùo WB preset / Trò soá buø tröø thôøi chuïp vaø buø tröø Flash . 18. Baùo Flash chuaån bò . 19. Baùo khoùa vuøng phaùt saùng Flash FV lock . 20. baùo Khaåu ñoä coá ñònh . 21. Heä thoáng ñieän töû baùo thôøi chuïp . 22. Auto ISO. 23. “K” hieän baùo soá hình chuïp treân 1000 kieåu . CHÖÔNG I . SÖÛ DUÏNG MAÙY . GAÉN PIN . Maùy D 200 chæ söû duïng Pin EN- EL3e . Khoâng töông thích vôùi caùc loaïi pin daønh cho D70 , D70s laø EN-EL3/a vaø caû pin duøng cho D50 hay vôùi boä gaén pin MS-D70 CR2 . Khoâng söû duïng pin khi nhieät ñoä ngoaøi trôøi döôùi 0 ñoä c hay treân 40ñoä C . Nhieät ñoä xaïc pin töø 5 – 35 ñoä C . Sau khi hoaït ñoäng maùy , Pin trôû neân noùng , haõy chôø cho pin nguoäi roài xaïc . Luoân laáy Pin ra khoûi maùy khi khoâng söû duïng . Nhöõng chæ daån treân ñaây chæ giuùp baïn söû duïng nguoàn pin cho thaät toát . Traùnh gaây toån haïi cho maùy chuïp . Khi xaïc pin , ñeøn treân boä xaïc seõ nhaáp nhaùy baùo vaø seõ ngöng nhaáp nhaùy khi xaïc ñaày . Thôøi gian xaïc pin khoaûng 2 tieáng 15 phuùt . Tình traïng pin seõ ñöôïc baùo baèng kyù hieäu treân LCD vaø trong khung ngaém vaø trong menu Setup Battery info . Caùc kyù hieäu baùo pin seõ khoâng hieän khi baïn söû duïng Adapter . Khi mua pin , baïn löu yù pin chính goác do Nikon saûn xuaát thöôøng coù tem baûo veä phaûn quang maøu vaøng coù kyù hieäu chöõ Nikon . Nikon löu yù baïn khoâng neân söû duïng caùc loaïi pin khoâng chính haõng nhaèm cho maùy hoòat ñoäng toát hôn . GAÉN CARD . Nikon D-200 söû duïng card CF . Toát nhaát laø baïn neân choïn loaïi card coù toác ñoä truyeàn taûi nhanh . Thí duï nhö card 1GB SanDisk SDCFX ( Extrteme III ) . 1. Môû choát khoùa oå card . 2. Gaén card vaøo ñuùng chieàu vaø ñoùng naép che . 3. Ñeøn baùo nhaän card seõ saùng . 4. Môû maùy vaø gaøi ñaët kích côû hình cuøng dung löôïng . FORMAT CARD . Format card laø xoùa heát nhöõng döû lieäu löu trong card ñeå laøm saïch card vaø trôû neân nhö môùi . Neáu chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format card moät laàn . 1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Format vaø Mode cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây cho ñeán khi chöõ For nhaáp nhaùy treân khung ngaém vaø treân baûng ñieàu k hieån . 2. Nhaán nuùt Format laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Trong giai ñoaïn naøy , neáu baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . Khi maùy ñang format khoâng taét maùy hay laáy pin , laáy card cho ñeán khi hoaøn taát format . THAÙO CARD . 1 . Xaùc ñònh ñeøn baùo card taét . 2. Taét maùy vaø môû choát card. 3. nhaán nuùt ñeå ñaåy card ra vaø baïn laáy card ra khoûi maùy baèng tay . Khoâng ñöôïc laáy card rakhi baïn chöa nhaán nuùt ñaåy card . CHOÏN CAÙC CHEÁ ÑOÄ GHI HÌNH . Tuyø thuoäc vaøo caùc cheá ñoä ghi hình , baïn coù theå ghi hình töøng taám , ghi hình lieân tuïc , chuïp Self-time hay ghi hình vôùi chöùc naêng ñaåy göông phaûn chieáu leân . Ñeå choïn caùc caùch thöùc ghi hình , nhaán nuùt thaùo giöõ dóa ñieàu khieån cheá ñoä vaø xoay noù veà vò trí mong muoán S : single frame : ghi hình töøng khung . thích hôïp vôùi chuû ñeà tænh .Ñeøn baùo seõ saùng sau khi nuùt chuïp ñöôïc nhaán . hình keá tieáp seõ ñöôïc ghi ngay neáu nhö boä nhôù ñeäm coøn troáng . CL : khi nhaán nuùt chuïp maùy seõ ghi hình moät loaït hình trong khoaûng töø 1 -4 khung hình /giaây . ( coøn tuyø thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïp , toác ñoä 1/250 giaây hay nhanh hôn vaø boä nhôù ñeäm coøn nhieàu hay ít ). Choïn ñaët khung hình treân giaây trong menu CSM d4 Shooting Speed . CH : khi nhaán nuùt chuïp maùy seõ ghi hình moät loaït hình trong khoaûng 5 khung hình /giaây . ( coøn tuyø thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïp , toác ñoä 1/250 giaây hay nhanh hôn vaø boä nhôù ñeäm coøn nhieàu hay ít ). Söû duïng khi chuïp chuû ñeà chuyeån ñoäng hay nhöõng bieåu hieän treân chaân dung chuû ñeà . Self-time : söû duïng ñeå maùy töï chuïp hoaëc traùnh rung . Mup : Mirror up : nhaán nuùt chuïp moät laàn ñeå naâng göông leân , nhaán nuùt chuïp laàn thöù hai ñeã chuïp . ( maøn traäp seõ töï ñoäng nhaûy neáu nuùt chuïp khoâng ñöôïc nhaán sau 30 giaây .) göông phaûn chieáu haï xuoáng sau khi nuùt chuïp ñöôïc nhaán . Choïn chöùc naêng naøy khi baïn chuïp ñeå traùnh rung maùy . nhöng nhôù canh neùt vaø ño saùng , boá cuïc tröôùc khi söû duïng chöùc naêng naøy . BOÄ NHÔÙ ÑEÄM . Hình chuïp tröôùc khi löu vaøo card ñöôïc chöùa taïm trong boä nhôù ñeäm ñöôïc trang bò cho maùy . Boä nhôù ñeäm cho pheùp baïn chuïp lieân tuïc . kyhi boä nhôù ñeäm ñaày , maùy seõ khoâng chuïp ñöôïc cho ñeán khi nhöõng döû lieäu trong boä nhôù ñeäm chuyeån heát vaøo trong card . Trong cheá ñoä chuïp lieân tuïc , hình aûnh seõ ñöôïc ghi lieân tieáp ñeán möùc toái ña 100 taám trong khoaûng thôøi gian nuùt chuïp coøn ñöôïc nhaán cho ñeán khi boä nhôù ñ eäm ñaày . Khi nhöõng hình aûnh ñöôïc chuyeån qua card , ñeøn baùo nhaän card saùng . Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng hình , thôøi gian chuyeån taûi seõ maát khoaûng töø vaøi giaây cho ñeáùn vaøi phuùt. Ñöøng laáy card hay pin ra trong luùc naøy . Neáu coâng taéc nguoàn ôû vò trí OFF , maùy seõ khoâng taét cho ñeán khi chuyeån taûi heát döû lieäu qua card . Ñeå taétt maùy maø khoâng muoán ghi hình töø boä nhôù ñeäm vaøo card , baïn nhaán nuùt coù daáu hieäu thuøng raùc cho ñeán khi maùy taét nguoàn . Neáu nguoàn pin caïn khi döû lieäu coøn trong boä nhôù ñeäm , nuùt chuïp seõ khoâng hoaït ñoäng vaø hình aûnh chuyeån qua card. Khi söû duïng card 1GB SanDisk SDCFX ( Extreme III ) chuïp vôùi ISO 100 Card seõ löu tröû hình vôùi thôøi gian nhö sau : • File NEF khoâng neùn +vJPEG Basic : 50giaây ( 19 aûnh ) • File NEF ( RAW) khoâng neùn : 50 giaây ( 22 aûnh ) • File JPEG ( Large ) : 35 giaây ( 37 aûnh ) . CHAÁT LÖÔÏNG AÛNH VAØ KÍCH CÔÛ .IMAGE QUALITY AND SIZE Moät trong nhöõng ñieàu quan troïng cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá laø baïn caàn phaûi xaùc ñònh chaát löôïng cuøng kích côû aûnh tröôùc khi chuïp . Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát ñöôïc Card nhôù baïn ñang söû duïng seõ chöùa ñöôïc bao nhieâu taám aûnh baïn seõ ghi ñöôïc . Chaát löôïng aûnh .( ñònh daïng ñuoâi file ) Maùy aûnh D200 Nikon chaáp nhaän ñöôïc caùc ñònh daïng hình aûnh trong caùc ñuoâi File sau : Hoaït ñoäng Ñònh daïng NEF ( RAW) NEF JPEG Fine JPEG Normal Theå hieän File coù döû lieäu 12bit ñöôïc löu tröû thaúng vaøo Card töø CCD ghi hình vôùi kyõ thuaät ñònh daïng ñieän töû Nikon NEF (Nikon Electronic Format) Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:4 JPEG JPEG Basic Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:8 Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:16 NEF + JPEG Fine NEF + JPEG Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF vaø moät hình JPEG Fine NEF + JPEG Normal NEF + JPEG Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF vaø moät hình JPEG Normal. NEF + JPEG Basic NEF + JPEG Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF vaø moät hình JPEG Basic. o NEF ( Raw) NEF+RAW : Hình aûnh file NEF chæ coù theå xem treân maùy vi tính vôùi phaàn meàm do Nikon cung caáp theo maùy hay phaàn meàm xem hình Nikon Capture 4 version 4.4( hay cuõ hôn) . Khi chuïp vôùi ñònh daïng hình NEF+JPEG , thì chæ coù hình JPEG hieän treân Monitor . Neáu baïn xoùa hình vôùi ñònh daïng NEF+JPEG , caû hai hình NEF vaø JPEG ñeàu bò xoùa. Buø tröø WB khoâng ñaët ñöôïc trong ñònh daïng NEF ( RAW ) o Teân File : Taát caû hình aûnh löu tröû trong maùy ñeàu mang teân “ DSC nnnn.xxx “ . nnnn laø 4 soá töø 0001 ñeán 9999 . xxx laø ñuoâi file NEF hay JPEG . Vôùi ñònh daïng NEF+JPEG , hình mang cuøng ñuoâi file nhöng khaùc nhau ôû chaát löôïng . Khi ghi hình trong cheá ñoä Color space ñaët ôû Adobe RGB , teân hình seõ ôû phía sau moät daáu gaïch döôùi . Thí duï :”_ DSC 0001.JPEG “. Phaàn teân “DSC” cuõa teân file coù theå thay ñoåi baèng chöùc naêng File Naming trong menu shooting . Ñònh daïng aûnh baèng Menu . Trong menu ghi hình – Shooting Menu baïn choïn ñònh daïng ñuoâi file vaø baûng ñieàu khieån seõ hieän baùo ñònh daïng baïn choïn . Ñònh daïng aûnh baèng nuùt Qual. Nhaán nuùt Qual vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi choïn ñöôïc ñinh daïng file theo yù . ( coù theå choïn chænh file RAW neùn vaø JPEG neùn trong Menu Shooting ). Côû aûnh Image size . Côû aûnh laø kích thöôùc pixel theå hieän trong moät hình . Côû aûnh nhoû ( small size) taïo moät file nhoû duøng ñeå gôûi qua e-mail hay ñöa leân trang Web . Côû aûnh Large 3872x2592 / 10MB Medium 2896 x1944 / 5.6MB Small 19360x1269 / 2.5 MB Côû hình khi in vôùi ñoä phaân giaûi khoaûng 200 dpi 49.2 x 32.9 cm 36.8 x 24.7 cm 24.6 x 16.5 cm Ñaët côû aûnh baèng Menu Trong menu ghi hình – Shooting Menu baïn choïn côû hình ( image size ) vaø baûng ñieàu khieån seõ hieän baùo côû hình baïn choïn . Ñaët Côû aûnh baèng nuùt Qual. Nhaán nuùt Qual vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi choïn ñöôïc côû aûnh theo yù . Söû duïng 1GB SanDisk SDCFX ( Extreme III ) chuïp vôùi ISO 100 Card seõ löu tröû hình nhö sau : Chaát löôïng aûnh NEF (Raw) JPEG Fine Côû hình Côû File Soá hình ghi vaøo theû 60 167 294 650 332 578 1200 650 1100 2200 44 49 55 Soá hình trong boä nhôù ñeäm 22 37 56 74 54 74 76 57 75 76 19 19 19 --L M S L M S L M S L M S 15.8MB 4.8 MB 2.7 MB 1.2 MB 2.4 MB 1.4 MB 0.63 MB 1.2MB 0.7 MB 0.33 MB 20.7 MB 18.6 MB 17.1 MB NEF + JPEG Normal L M S 18.3 MB 17.2 MB 16.5 MB 50 54 57 19 19 19 NEF + JPEG Basic L M S 17.1 MB 16.5 MB 16.2 MB 55 57 58 19 19 19 JPEG Normal JPEG Basic NEF + JPEG Fine • Taát caû caùc soá MB ñöôïc tính gaàn nhö chính xaùc . Côû hình cuûa file JPEG coù theå khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo caûnh chuïp . ÑAËT ÑOÄ NHAÏY SAÙNG ISO . ISO SETTING . Ñoä nhaïy saùng ñöôïc choïn theo töông ñöông vôùi ñoä nhaïy cuûa phim töø ISO 100 ñeán ISO 1600 ñöôïc môû roäng vôùi H 0.3 = ISO2000 , H 0.7 = ISO 2500 vaø H 1.0 = ISO 3000 . Choïn ISO baèng Menu . Trong menu ghi hình – Shooting Menu baïn choïn ISO vaø baûng ñieàu khieån seõ hieän baùo ISO baïn choïn . Choïn baèng nuùt ISO . Nhaán nuùt ISO vaø xoay dóa ñieàu khieån cho ñeán khi hieän baùo soá ISO baïn choïn ISO Auto . Khi baïn choïn Custom b1 ISO Auto , maùy seõ töï ñoäng ñieàu chænh ISO cho phuø hôïp vôùi vuøng saùng nôi chuïp . ( choïn toái ña ISO 200 ,400, 800,vaø 1600 ) Ñoä nhaïy saùng cuõng khoâng theå naâng leân treân 1600 trong ISO auto vaø khi choïn ISO treân 1600 cuõng khoâng theå ñaët ISO Auto . Taêng giaõm vuøng ISO . Tuyø thuoäc vaøo caùch choïn trong Custom b2 , baïn coù theå taêng giaõm ISO theo 1/2 böôùc hay 1 böôùc . ÑAËT WB WHITE BALANCE . Nhöõng nguoàn saùng maøu phaûn chieáu töø chuû ñeà coù nhöõng saéc maøu khaùc nhau . Trong baát kyø nguoàn saùng naøo duø döôùi baàu trôøi saùng hoaëc u aùm , hay döôùi aùnh saùng cuûa ñeøn Neon , boùng ñeøn vaøng ; maét con ngöôøi vaãn nhaän ra ñöôïc vaät theå maøu traéng . Vôùi phim chuïp thoâng thöôøng , vaät theå seõ bò aùp saéc döôùi caùc nguoàn saùng maøu maïnh phaûn chieáu ñeán chuû ñeà . Nhaát laø döôùi aùnh saùng maøu nhaân taïo ( ñeøn Neon , ñeøn boùng troøn ) . Rieâng ñoái vôùi maùy aûnh kyõ thuaät soá , nguoàn saùng maøu ñöôïc ñieàu chænh töø nhöõng thoâng tin cuûa caùc caõm öùng hình aûnh ( CCD ) tuyø thuoäc vaøo saéc maøu ñeå ghi nhaän caùc maøu traéng cuûa chuû ñeà. Ñieàu naøy goïi laø Caân baèng traéng . Vôùi maøu saéc thieân nhieân , baïn choïn caân baèng saéc traéng baèng caùch ñaët cho hôïp vôùi nguoàn saùng tröôùc khi chuïp . Khi chuïp trong phoøng Studio , chöùc naêng Auto WB khoâng thích hôïp ñeå choïn . Baïn coù theå choïn WB theo nhieät ñoä maøu hay ñaët Preset . Ñaët WB baèng Menu Trong menu ghi hình – Shooting Menu baïn choïn White Balance vaø baûng ñieàu khieån seõ hieän baùo ISO baïn choïn . Ñaët WB baèng nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån cho ñeán khi maøn hình hieän baùo cheá ñoä Wb baïn choïn . Chænh WB möùc toát nhaát Ngoaøi cheá ñoä K vaø Preset , coù theå tinh chænh WB ñeå ñeàn buø möùc bieán ñoåi cuûa maøu saéc trong nguoàn saùng hoaëc ñeå theå hieän maøu noùng hay laïnh theo yù trong aûnh chuïp . chænh veà möùc + cao nhaát ñeå theå hieän hình aûnh coù saéc hôi xanh hay buø tröø trong nguoàn saùng vuøng chuïp coù saéc vaøng hay ñoû. Chænh veà möùc – thì aûnh coù maøu vaøng hay ñoû nheï hay chuïp buø tröø maøu trong nguoàn saùng xanh . Tinh chænh WB trong daõy töø + 3 ñeán – 3 . Duøng chöùc naêng WB trong Memu shooting hay nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï . Chænh trong Menu WB . Chænh baèng nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï. Choïn nhieät ñoä maøu . Coù theå ño WB baèng nhieät ñoä maøu . Maùy cho daõy nhieät ñoä maøu töø 2.500K ñeán 10.000 K Choïn nhieät ñoä maøu töø Menu shooting . Trong menu shooting , choïn Choose Color Temp . Vaø choïn theo yù . Di chuyeån muõi teân ñeå choïn , Gaøi ñaët xong . Nhaán nuùt muõi teân naøy ñeå thoaùt ra khoûi Menu . Choïn nhieät ñoä maøu töø nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï ñeå ñaët nhieät ñoä maøu theo yù . Preset White Balance . Preset WB söû duïng luùc chuïp trong vuøng coù nhieàu nguoàn saùng khaùc nhau hay buø tröø trong vuøng nguoàn saùng mang moät saéc maøu maïnh . Preset Wb cuõng coøn duøng ñeå laáy laïi vuøng traéng trong caùc hình ñaõ chuïp . Coù hai caùch söû duïng Preset WB . 1. Direct measure : duøng vaät theå xaùm hay traéng ñeå maùy ghi nhaän WB . 2. Copy from existing photograph : Sao cheùp Wb töø hình trong card hay trong vuøng Wb töø phaàn meàm Nikon Capture 4 version 4.4 hay cuõ hôn . Measuring a Value for WB . WB coù theå ñöôïc ño töø vuøng phaûn chieáu vaät theå xaùm hay traéng . Vuøng nhaän WB naøy ñöôïc ñaët töï ñoäng trong preset d-0 . 1. Ñaët vaät theå traéng hay xaùm döôùi nguoàn saùng ñeå ghi hình . Mieáng card xaùm chuaån cuõng ñöôïc söû duïng ñeå ño WB trong studio . 2. Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi PRE hieän treân baõng ñieàu khieån . 3. Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï cho ñeán khi d-0 hieän baùo khi baïn söû duïng ngay sau khi ñaët Preset WB . 4. Rôøi tay khoûi nuùt WB roài nhaán trôû laïi cho ñeán khi daáu PRE baét ñaàu nhaáp nhaùy . 5. Ngaém trong khung phaûi phuû ñaày vaät theå xaùm hay traéng . Khi nhaán nuùt chuïp , maùy khoâng ghi hình nhöng ghi nhaän vuøng WB . Vuøng Preset WB cuõng ñöôïc ghi nhaän khi baïn chuïp ño khoâng ñuùng neùt . Neáu baïn khoâng muoán choïn ño PRE thì nhaán nuùt WB ñeå trôû laïi caùc cheá ñoä khaùc . 6. Neáu maùy ghi nhaän ñuùng , treân baõng ñieàu khieån seõ baùo chöõ Good vaø trong khing ngaém seõ chôùp saùng chöõ Gd . Neáu vuøng ghi aûnh quaù saùng hay quaù toái , maùy seõ baùo chöõ noGd trong khung ngaém vaø treân baõng ñieàu khieån . Baïn phaûi trôû laïi töø böôùc 4 . Vuøng WB môùi ñöôïc löu trong preset d-0 vaø khi baïn söû duïng phaûi choïn preset d-0 .Neáu khoâng choïn vuøng löu khi ño Preset , WB seõ töï set nhieät ñoä maøu 5,200K töông ñöông Direct Sunlight . Vuøng môùi chöùa Preset WB d-0 ñöôïc duy trì cho ñeán khi baïn ño thay theá noù . Tröôùc khi ño vuøng môùi thay theá , baïn coù theå sao cheùp d-0 ñeán baát cöù vuøng preset naøo khaùc , treân 5 vuøng preset WB ñöôïc löu tröû . Maùy ghi nhaän töø vuøng preset d-0 ñeán preset d-4 . Coù theå choïn Preset baèng nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï ñeå choïn ñaët preset töø d- 0 ñeán d-4 . Buø tröø WB WB Bracketing Chuïp buø tröø WB khi baïn aùp duïng chuïp lieân tuïc nhieàu hình . vuøng chuïp buø tröø laø vuøng WB ñang ñaët treân maùy . WB buø tröø khi baïn chuïp trong vuøng coù nhieàu nguoàn saùng khaùc nhau . Tuy nhieân , chöùc naêng naøy seõ khoâng thích hôïp khi baïn choïn K hay PRE .Hoaëc baïn choïn ñònh daïng file laø NEF , NEF+ JPEG Fine , NEF+ JPEG normal, NEF+ JPEG Basic . 1. choïn WB Bracketing töø Custom setting e 5 . 2. Nhaán nuùt BKT vaø xoay dóa ñieàu khieån chính ñeå choïn soá laàn chuïp trong caûnh buø tröø . Khi choïn ñaët soá , daáu WB-BKT seõ hieän treân baûng ñieàu khieån . Neáu soá laàn chuïp trong cheá ñoä buø tröø naøy nhieàu hôn soá löôïng hình coøn laïi ñeå ghi vaøo card , Full seõ hieän baùo treân baûng ñieàu khieån vaø soá baùo hình seõ nhaáp nhaùy . Vieäc chuïp laïi seõ ñöôïc baét ñaàu khi gaén card môùi . 3. Nhaán nuùt BKT vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï ñeå choïn trò soá taêng giaõm WB . 4. Boá cuïc , laáy neùt vaø chuïp . Ñeå xoùa chöùc naêng WB buø tröø naøy , nhaán nuùt BKT vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho soá laàn chuïp veà 0 . Chöùc naêng naøy cuõng ñöôïc xoùa vôùi hai nuùt reset . Löu yù : • WB BKT khoâng thích hôïp vôùi ñònh daïng file NEF + JPEG Fine , NEF + JPEG Normal , NEF + JPEG Basic . Khi ñaët caùc ñònh daïng naøy cuõng xoùa chöùc naêng WB BKT ñaõ gaøi ñaët . • WB BKT thích hôïp vôùi moïi cheá ñoä chuïp ( luoân caø cheá ñoä chuïp selt-time vaø chuïp lieân tuïc ) . Neáu taét maùy trong luùc ñeøn baùo card ñang ghi nhaän , Nguoàn ñieän seõ töï taét sau khi caùc hình ñaõ ñöôïc ghi vaøo card . Neáu baïn khoâng muoán ghi hình trong chöùc naêng naøy , nhaán nuùt coù daáu hieäu “ thuøng raùc “ ñeå taét maùy . Nhôù vaãn giöõ nuùt naøy ít nhaát 1 giaây sau khi nguoàn ñieän taét . CHÖÔNG II CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP
- Xem thêm -