Tài liệu Huong dan su dung may quang pho specord 40

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 197 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13620 tài liệu

Mô tả:

H−íng dÉn sö dông m¸y Quang phæ Specord 40 1. BËt c«ng t¾c nguån ë sau m¸y: Cã 02 vÞ trÝ: 0 t−¬ng øng víi t¾t, 1 t−¬ng øng víi bËt 2. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn: Click biÓu t−îng: tr×nh sÏ d−îc khëi ®éng víi giao diÖn nh− sau: I. X¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh: 1. Click vµo Measurement trªn thanh Toolbar cña ch−¬ng tr×nh, WinASPECT.lnk trªn mµn h×nh Windows, ch−¬ng Chän Initialize Device ®Ó x¸c nhËn phÇn mÒm nhËn biÕt thiÕt bÞ ®· d−îc kÕt nèi. 3. Click vµo Measurement trªn thanh Toolbar cña ch−¬ng tr×nh, chän Set Parameter vµ cµi ®Æt c¸c tham sè cÇn thiÕt trong b¶ng Sau khi chän Set Parameter, ch−¬ng tr×nh sÏ cho ta mét hép kiÓm nh− sau: 3.1. Lµm viÖc víi Tab Setting: - Khai b¸o tªn cña mÉu hoÆc th«ng tin tïy thÝch vµo Title - Khai b¸o tªn cña ng−êi thùc hiÖn vµo Operator Cycle Mode: Cã 4 kiÓu ta cã thÓ lùa chän: None: Ch¹y th«ng th−êng theo c¸ch: Mét mÉu ch¹y mét lÇn. Manual: Cã thÓ ch¹y nhiÒu lÇn tïy theo nhu cÇu cña kü thuËt viªn. Automatic: Tù ®éng ch¹y l¹i theo sè l−îng c¸c lÇn sÏ ®−îc x¸c ®Þng b»ng sè trong b¶ng Number (l−u ý: Khi chän chÕ ®é nµy, « text Number sÏ bËt s¸ng) Time controlled: Ch¹y ch−¬ng tr×nh theo thêi gian ®Æt tr−íc. Th«ng th−êng: Ch¹y theo None. Display: §Æt c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ cña ch−¬ng tr×nh khi ch¹y: Transmitance: HiÓn thÞ kÕt qu¶ theo hÖ sè truyÒn qua sau khi ch¹y mÉu. Absorbance: HiÓn thÞ kÕt qu¶ b»ng ®é hÊp thu sau khi ch¹y mÉu. Energy: HiÓn thÞ kÕt qu¶ theo møc n¨ng l−îng. ( Th«ng th−êng dïng trong c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu liªn quan tíi vËt lý) §èi víi c¸c chØ tiªu vÒ hãa: th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo ®é hÊp thu. Correct: HiÖu chØnh Th«ng th−êng chän theo kiÓu Referance 3.2. Lµm viÖc víi Device Tab: §©y lµ Tab chøa c¸c tham sè vµ thiÕt bÞ hiÖn cã cña toµn bé hÖ thèng, ®èi víi ng−êi sö dông th«ng th−êng, kh«ng nªn thay ®æi c¸c tham sè vµ c¸c danh môc cã trong b¶ng nµy. d−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè chuÈn cña b¶ng ®Ó thiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th−êng: 3.3. Lµm viÖc víi Mode Tab: Meas. Scan: Click vµo hép kiÓm nµy, ta sÏ cã ®−îc danh s¸ch cña 4 kiÓu ®o: Scan Mode: Sö dông víi viÖc quýet phæ theo mét kho¶ng b−íc sãng nhÊt ®Þnh. Range (nm): Kho¶ng b−íc sãng sÏ ®−îc quýet (theo ý ng−êi sö dông, trong kháang cã thÓ. Tõ 1901100 nm). 3.4. Lµm viÖc víi Accessories Mode: PhÇn nµy kh«ng ®¸p øng cho hÖ thèng nµy. Sau khi khai b¸o xong, chän Save As, ®Ó l−u l¹i c¸c tham sè nµy d−íi d¹ng files, ®Æt tªn File vµ chän OK ®Ó tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. II. Ch¹y ch−¬ng tr×nh: Cho mÉu tr¾ng vµo cell ®o vµ b¾t ®Çu b»ng viÖc ®o mÉu tr¾ng. Chän Measurement, chän Reference Measurement ®Ó b¾t ®Çu ch¹y. Sau khi ch¹y mÉu tr¾ng, thay thÕ mÉu tr¾ng b»ng m·u cÇn ®o, Chän Measurement trªn thanh toolbar, chän Measurement trong menu ®Ó b¾t ®Çu ch¹y mÉu. Sau khi ch¹y xong, ch−¬ng tr×nh sÏ ®−a lu«n kÕt qu¶ ra mµn h×nh theo hai d¹ng: 1. NÕu xem d−íi d¹ng hÊp thu (Absorbance): X¸c ®Þnh theo ®Ønh cña peak vµ b−íc sãng t−¬ng øng. 2. NÕu xem d−íi d¹ng Values: X¸c ®Þnh ®é hÊp thu theo c¸c b−íc sãng t−¬ng øng. CÇn cã mét sè thao t¸c tr−íc khi xem kÕt qu¶: Chän nót Select All, Chän Update. II. X¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh l−îng: Dùng ®−êng chuÈn. 1. Chän Quant trªn thanh toolbar, chän calibration, Trªn cöa sæ trªn: DiÒn tªn vµo: Designation, tªn ng−êi sö dông vµo Operator, ®¬n vÞ tÝnh nång ®é chÊt chuÈn vµo Calibration, §¸nh dÊu vµo hép kiÓm Measure standards. Chän Calculation Tab Chän d¹ng ®−êng trong hép kiÓm Regression Model b»ng c¸ch click vµo mòi tªn: th«ng th−êng, dùng thaeo ®−ên th¾ng nªn ta chän d¹ng y=A+B*x Chän b−íc sãng t¹i Wavelength, sè ®iÓm chuÈn trong hép No. of Standards. Sakhi khai b¸o xong, chän nót Standard. TiÕp tôc khai b¸o nång ®é chuÈn cña c¸c ®iÓm chuÈn t−¬ng øng, vµ thùc hiÖn ch¹y t−¬ng tù nh− ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh ®Þnh tÝnh.
- Xem thêm -