Tài liệu hướng dẫn sử dụng custom tables trên spss

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 190 |
  • Lượt tải: 0
jacker_le

Đã đăng 63 tài liệu

Mô tả:

Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng SÖÛ DUÏNG LEÄNH CHAÏY BAÛNG CUSTOM TABLES Baûng taàn soá 1 bieán phaân loaïi hay thöù baäc Baûng thoáng keâ laø hình thöùc toùm taét vaø trình baøy döõ lieäu cô baûn nhaát. Trong SPSS caùc leänh chaïy baûng khaù phong phuù, deã duøng nhaát laø caùc leänh Basic Tables, General Tables, vaø Table of Frequencies. Tuy nhieân trong moät soá nguoàn caøi ñaët SPSS, do vaán ñeà license maø ngöôøi söû duïng chæ coù Custom Tables maø khoâng coù caùc leänh vöøa lieät keâ ôû treân. Thaäm chí khi caøi ñaët SPSS töø moät soá nguoàn caøi ñaët vôùi license bò haïn cheá, ngöôøi söû duïng ñoâi khi chæ coù leänh chaïy baûng ñôn giaûn nhaát laø Frequency (trong menu Descriptive Statistics) vaø Multiple Response (ñeå toùm taét döõ lieäu töø caùc caâu hoûi ngöôøi traû lôøi ñöôïc choïn nhieàu hôn 1 traû lôøi). Phaàn naøy trình baøy caùc leänh chaïy baûng Custom Tables caên baûn ñeå coù theå söû duïng khi SPSS ñaõ caøi ñaët khoâng coù caùc leänh Basic Tables vaø General Tables. Ñeå minh hoïa, chuùng ta söû duïng döõ lieäu trong file Data thuc hanh quen thuoäc. Haõy môû file naøy ra. Khi söû duïng Custom Tables, caàn chuù yù khai baùo loaïi thang ño cuûa caùc döõ lieäu trong töøng bieán moät. Neáu chuùng ta khoâng khai baùo ñuùng loaïi thang ño thì coù nhieàu khaû naêng chuùng ta seõ khoâng choïn ñöôïc haøm thoáng keâ phuø hôïp vôùi bieán caàn xöû lyù khi chaïy baûng Custom Tables. Coù 3 caáp baäc ño löôøng cuûa bieán laø: - Nominal: döõ lieäu töø thang ño ñònh danh - Ordinal: döõ lieäu töø thang ño thöù baäc - Scale: döõ lieäu töø thang ño khoaûng caùch vaø thang ño tæ leä Chuùng ta coù theå khai baùo caáp baäc ño löôøng cuûa töøng bieán trong SPSS baèng caùch chuyeån qua cheá ñoä Variable View trong cöûa soå data. Muoán khai baùo baän ño löôøng cuûa bieán naøo thì vaøo doøng töông öùng vôùi bieán ñoù vaø di chuyeån oâ choïn (baèng phím muõi teân hay di chuyeån troû chuoät ñeán vaø click vaøo) ñeán oâ cuoái cuøng beân tay phaûi Measure. Luùc ñoù daáu … vaø muõi teân ñi xuoáng hieän ra goïi yù chuùng ta click vaøo daáu muõi teân ñeå choïn caáp baäc ño löôøng phuø hôïp vôùi döõ lieäu trong bieán ñang choïn. Chuùng ta coù theå ñònh nghóa caáp baäc ño löôøng laàn löôït cho töøng bieán. Tröôøng hôïp coù nhieàu bieán coù baäc ño löôøng gioáng nhau, coù theå copy thuoäc tính caáp baäc ño löôøng naøy cuûa 1 bieán aùp duïng cho nhöõng bieán töông töï baèng leänh copy vaø paste bình thöôøng. Sau khi ñònh nghóa xong caáp baäc ño löôøng cho taát caû caùc bieán trong taäp tin, baây giôø chuùng ta ñaõ saün saøng cho vieäc chaïy baûng toùm taét Custom Tables. 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Töø menu choïn leänh: Analyze > Tables > Custom Tables nhö hình döôùi ñaây Leänh naøy môû ra moät hoäp thoaïi nhö hình ôû trang sau. Trong hoäp thoaïi naøy caùc bieán naèm trong khung Variables ôû goùc treân beân traùi. Phaàn lôùn cuûa hoäp thoaïi ôû beân phaûi theå hieän daïng baûng seõ chaïy ra cho ngöôøi xöû lyù thaáy tröôùc. Trong ví duï naøy, chuùng ta muoán xem thöû coù bao nhieâu ngöôøi trong maãu khaûo saùt ôû Haø Noäi vaø coù bao nhieàu ngöôøi trong maãu khaûo saùt ôû TPHCM. 2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Haõy choïn teân bieán tp baèng caùch click chuoät vaøo teân bieán tp trong khung Variables. Luùc ñoù 2 phaân loaïi (Haø Noäi vaø TPHCM) cuûa bieán tp xuaát hieän trong oâ Categories ngay trong oâ beân döôùi. 3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Duøng troû chuoät click vaøo teân bieán tp vaø keùo thaû bieán naøy vaøo khung coù chöõ Rows beân tay phaûi nhö hình döôùi: Khi thaû nuùt chuoät ra thì daïng baûng xuaát hieän ngay trong oâ beân tay phaûi nhö hình sau. Trong daïng baûng naøy chæ môùi coù haøm maëc ñònh ñoái vôùi bieán ñònh danh laø Count (ñeám taàn soá). Ñeå tính theâm nhöõng coät soá lieäu toùm taét khaùc thì haõy click vaøo nuùt N% Summary Statistics. Leänh naøy môû ra hoäp thoaïi caáp hai laø Summary Statistics. 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Trong hoäp thoaïi naøy, choïn teân haøm Column N% trong oâ Statistics beân thay traùi vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt muõi teân qua phaûi. Haøm Column N% xuaát hieän ôû doøng thöù hai trong khung Display (hieån thò soá keát quaû cuûa haøm). Ñeå thay ñoåi soá thaäp phaân cuûa soá lieäu tính ra, haõy nhaáp vaøo oâ töông öùng trong coät cuoái Decimal… ñeå choïn soá löôïng soá thaäp phaân. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Apply to Selection vaø nuùt Close ñeå ñoùng hoäp thoaïi naøy vaø trôû veà hoäp thoaïi caáp 1 ban ñaàu. Baây giôø daïng thöùc baûng seõ chaïy ra hieän ra trong khung beân thay phaûi, baây giôø ñaõ xuaát hieän theâm coät soá lieäu toùm taét thöù nhì beân tay phaûi. 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Tuy nhieân baûng naøy vaãn coøn thieáu doøng toång coäng, muoán xuaát hieän doøng toång coäng haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt Categories and Totals… hoäp thoaïi sau xuaát hieän: 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Trong hoäp thoaïi treân, nhaáp choïn muïc Total trong khung Show ôû cuoái hoäp thoaïi, roài nhaáp nuùt Apply trôû veà hoäp thoaïi ban ñaàu nhö hình döôùi. Trong hình naøy doøng Total ñaõ xuaát hieän trong khung daïng baûng maãu. Nhaáp nuùt OK leänh thöïc hieän vaø baûng keát quaû sau xuaát hieän: Coù theå laäp haøng loaït baûng taàn soá ñôn bieán khaùc töông töï nhö treân. Baây giôø chuùng ta chuyeån qua baûng 2 bieán. Baûng keát hôïp 2 bieán phaân loaïi hay thöù baäc MôûÛ laïi hoäp thoaïi Custom Tables, click choïn bieán cuõ (bieán tp) trong khung beân tay phaûi keùo thaû traû veà danh saùch bieán beân tay traùi. Choïn bieán gtinh ñöa vaøo oâ Rows beân tay phaûi, daïng baûng seõ hieän trong khung beân phaûi nhö sau: 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Tieáp theo ñöa theâm bieáp tp vaøo oâ Columns, baây giôø daïng maãu baûng keát hôïp giöõa bieán tp vaø bieán gtinh xuaát hieän trong khung nhö hình döôùi: Nhaáp nuùt OK, baûng keát quaû xuaát hieän nhö ñaõ thaáy trong khung maãu nhö sau: 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Nhìn vaøo baûng keát quaû naøy thaáy vaãn coøn thieáu coät toång coäng. Trôû laïi leänh chaïy baûng Custom Tables, nhaáp chuoät choïn bieán tp ôû oâ Columns. Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Categories and Total hoäp thoaïi sau môû ra: Trong hoäp thoaïi naøy, nhaáp choïn muïc Total trong khung Show ôû phaàn döôùi cuûa hoäp thoaïi, roài nhaáp nuùt Apply trôû veà hoäp thoaïi ban ñaàu, vaø thaáy daïng baûng hoaøn chænh coù coät Total xuaát hieän trong khung maãu nhö hình sau: 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Thaáy daïng baûng trong khung maãu hoaøn chænh, baây giôø nhaáp nuùt OK thì baûng keát quaû hieän ra nhö trong baûng döôùi ñaây: Trong baûng treân vaãn coøn thieáu doøng Total, baïn coù theå thöïc hieän töông töï nhö treân, nhöng nhôù laø nhôù nhaáp chuoät choïn bieán gtinh ôû doøng tröôùc khi nhaáp chuoät choïn Categories and Total. Töông töï như vaäy, chuùng ta coù theå thöïc hieän nhanh choùng caùc baûng keát hôïp 2 bieán döõ lieäu ñònh tính nhö baûng sau ñaây. Trong baûng naøy chuùng ta duøng chuoät nhaáp keùo thaû bieán gtinh ra vaø ñöa bieán hocvan vaøo oâ doøng (Rows), bieán tpho vaãn ôû oâ coät (Columns), nhaáp nuùt OK vaø coù baûng keát quaû. Baûng keát quaû naøy cho bieát cô caáu maãu khaûo saùt ôû töøng thaønh phoá theo hoïc vaán. 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Baûng keát hôïp 3 bieán ñònh tính Chuùng ta coù theå môû roäng baûng treân thaønh ví duï minh hoïa cho baûng keát hôïp 3 bieán ñònh tính. Haõy vaøo menu choïn Analyze > Tables > Custom Tables môû ra laïi hoäp thoaïi nhö ôû treân. Trong hoäp thoaïi naøy, haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt Layers ôû goùc treân beân phaûi cuûa hoäp thoaïi ñeå môû ra khung Layer nhö hình sau ñaây. 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng OÂ Layer naøy chöùa bieán phaân loaïi maø chuùng ta muoán taùch keát quaû cuûa baûng trong khung maãu thaønh caùc lôùp (layer) baûng khaùc nhau theo töøng phaân loaïi cuûa bieán phaân loaïi naøy. Trong ví duï naøy, chuùng ta duøng chuoät nhaáp vaøo teân bieán tp (thaønh phoá) ôû oâ columns keùo thaû vaøo khung Layers. Sau ñoù duøng chuoät nhaáp keùo bieán gtinh trong danh saùch bieán beân tay traùi thaû vaøo oâ Columns. Daïng baûng keát quaû seõ chaïy ra xuaát hieän trong khung baûng maãu. Tieáp theo nhaáp nuùt OK, baûng keát quaû seõ chaïy ra trong cöûa soå output. 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Trong baûng keát quaû naøy, chuùng ta chæ thaáy coù baûng keát quaû cô caáu hoïc vaán cuûa töøng nhoùm nam nöõ ôû Haø Noäi (phaân loaïi thöù nhaát cuûa bieán tpho). Ñeå thaáy baûng keát quaû naøy ôû TPHCM thì haõy ñöa troû chuoät nhaáp ñuùp vaøo baûng keát quaû naøy ñeå chuyeån sang cheá ñoä hieäu chænh, vaø chöõ Layer xuaát hieän ngay tröôùc chöõ thaønh phoá Haø Noäi. Cuoái doøng chöõ thaønh phoá Haø Noäi coù nuùt muõi teân ñi xuoáng, haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt naøy xoå xuoáng 1 danh saùch caùc lôùp baûng (layer) khaùc nhau, haõy nhaáp choïn lôùp TPHCM thì baûng keát quaû cuûa TPHCM xuaát hieän. 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Baûng toùm taét caùc bieán ñònh löôïng Ñoái vôùi caùc bieán ñònh löôïng thì ñaïi löôïng toùm taét thöôøng duøng laø trung bình coäng. Söû duïng laïi caùc döõ lieäu file data thuc hanh, chuùng ta thöïc hieän moät soá baûng toùm taét caùc bieán ñònh löôïng. Töø menu choïn leänh Analyze > Tables > Custom Tables môû ra hoäp thoaïi Custom Tables quen thuoäc. Trong hoäp thoaïi naøy, haõy choïn 7 bieán töø c29a1 ñeán c29a7 (möùc ñoä haøi loøng veà 7 khía caïnh noäi dung cuûa tôø baùo SGTT) baèng caùch nhaáp chuoät vaøo bieán c29a1 roài baám vaø giöõ phím Shift treân baøn phím, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo bieán c29a7. Sau khi choïn xong khoái bieán, duøng chuoät baám keùo thaû khoái bieán naøy vaøo oâ Rows trong khung beân tay phaûi nhö trong hình sau roài nhaáp nuùt OK. baûng keát quaû hieän ra. 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Trong baûng keát quaû naøy caùc trung bình tính ra moät caùch töï ñoäng khoâng coù soá thaäp phaân. Ñeå coù keát quaû tính trung bình coù 1 hay 2 chöõ soá thaäp phaân, chuùng ta môû laïi hoäp thoaïi Custom Tables, nhaáp chuoät vaøo nuùt N% Summary Statistics môû ra hoäp thoaïi caáp 2 sau: 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Trong hoäp thoaïi naøy, haøm ñaõ choïn saün laø haøm tính trung bình (Mean) vì caùc bieán naøy ñaõ ñöôïc khai baùo laø Scale (thang ño khoaûng caùch) [neáu bieán ñöôïc khai baùo laø nominal hay ordinal thì maùy töï ñoäng choïn haøm Count]. Ñöa troû chuoät nhaáp vaøo oâ öùng vôùi haøm Mean ôû doøng vaø coät Format môû ra moät danh saùch caùc ñònh daïng xoå xuoáng, haõy choïn ñònh daïng ñaàu tieân theå hieän möùc ñoä thoâng thöôøng nhaát. Keá tieáp nhaáp nuùt vaøo oâ keá beân (oâ döôùi chöõ Decimal) … Nuùt muõi teân leân xuoáng hieän ra cho pheùp nhaáp vaøo ñoù ñeå taêng hay giaûm soá löôïng soá thaäp phaân tính ra. Trong ví duï naøy chuùng ta choïn moät soá thaäp phaân. Roài nhaáp nuùt Apply to Selection ñeå trôû ra hoäp thoaïi ñaàu tieân. Trong khung baûng maãu cuûa hoäp thoaïi naøy chuùng ta coù theå thaáy ñaõ xuaát hieän moät soá thaäp phaân. Nhaáp nuùt OK, baûng keát quaû sau hieän ra: 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Töông töï, chuùng ta coù theå keát hôïp vieäc toùm taét caùc keát quaû naøy vôùi moät vaøi bieán ñònh tính khaùc. Trong ví duï naøy, chuùng ta ñöa bieán thu nhaäp hoä gia ñình vaøo oâ columns ñeå xem chi tieát möùc ñoä haøi loøng veà noäi dung cuûa baùo SGTT theo töøng nhoùm ñoái töôïng coù thu nhaäp hoä gia ñình khaùc nhau. 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Chi tieát hôn nöõa, chuùng ta ñöa theâm bieán tp vaøo oâ Layers ñeå taùch keát quaû naøy cho rieâng töøng thaønh phoá nhö ôû phaàn tröôùc. Baûng keát quaû ñaàu tieân laø ôû thaønh phoá Haø Noäi. Ñeå thaáy baûng keát quaû ôû TPHCM, cuõng nhaáp ñuùp vaøo baûng keát quaû chuyeån qua cheá ñoä hieäu chænh, thì Layer xuaát hieän vaø chuùng ta coù theå thoaûi maùi löïa choïn lôùp baûng mong muoán laø TPHCM. 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hoaøng Troïng - PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SPSS – Phuï luïc leänh chaïy baûng Baûng toùm taét caùc bieán gheùp töø caùc bieán cuûa caâu hoûi choïn nhieàu traû lôøi Ñoái vôùi caâu hoûi coù theå choïn nhieàu traû lôøi, do ngöôøi traû lôøi choïn nhieàu yù neân khi nhaäp vaøo seõ coù nhieàu bieán. Neáu toùm taét caùc bieán naøy baèng nhöõng leänh thoâng thöôøng nhö baûng taàn soá (Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies) hay baûng tuøy bieán (Analyze > Custom Tables) thì öùng vôùi 1 caâu hoûi loaïi naøy, coù nhieàu bieán thì seõ ra nhieàu baûng taàn soá rôøi raïc, ít coù yù nghóa neáu khoâng coäng caùc baûng naøy laïi vôùi nhau. Ñeå coù baûng toùm taét hoaøn chænh, chuùng ta caàn keát hôïp caùc bieán naøy laïi. Ñi keøm vôùi Custom Tables, SPS cung caáp leänh keát hôïp bieán naøy. Töø menu choïn Analyze > Tables > Multiple Response Sets nhö sau: 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- Xem thêm -