Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chương trình dự toán 97

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ TOÁN 97 Tác giả: Ks. Trương Đăng Tân Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên Biên tập, hiệu đính: Ks. Nguyễn Thế Anh Cán bộ phòng Giá xây dựng Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng HÀ NỘI - 2007 Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên Lời tác giả Những lời bộc bạch giản dị mà đầy nhiệt huyết của tác giả Trương Đăng Tân khi gửi email đính kèm tài liệu này: Công việc chính của tôi là lập hồ sơ đấu thầu và lên khối lượng thanh quyết toán các công trình. Cơ quan tôi chưa lắp mạng (xin mãi mà không cho) nên tôi chỉ có thể vào mạng ở nhà thôi. Đề đạt với các sếp việc ứng dụng CNTT đặc biệt là ứng dụng mạng vào công việc hàng ngày mà chưa được đồng ý. (Với điều kiện khó khăn như vậy nhưng tác giả là một trong những người rất nhiệt tình tham gia trao đổi, trau dồi, làm việc và chia sẻ để nâng cao trình độ chuyên môn qua mạng-xu thế tất yếu của thời đại -> nguồn cán bộ quý và hiếm - lời người biên tập). Trước đây, tôi có biên soạn chút tài liệu để hướng dẫn mọi người trong cơ quan và bạn bè sử dụng Phần mềm Dự toán 97 phiên bản 1998. Xin gửi cho diễn đàn, xem có giúp ích được cho ai đó không nhé. Vì đây là tài liệu do tôi soạn để hướng dẫn mọi người trong cơ quan và cho bạn bè nên còn lủng củng và nghiệp dư lắm. Hãy biên tập lại cho nó dễ đọc và quan trọng là cho mọi người dễ hiểu nhé. Tôi thích dùng phiên bản này hơn phiên bản chạy trên Excel vì bản này thì toàn bộ 1 công trình có thể đóng gói trong 1 file được, dễ quản lý hơn mỗi hạng mục lại phải lập 1 file riêng như bản chạy trên excel. Thực ra điều quan trọng không phải là sử dụng chương trình dự toán nào. Mà quan trọng là chuyên môn của người cán bộ lập dự toán. Khi đã vững chuyên môn, biết nguyên lý thì chỉ cần nắm vững cách sử dụng một chương trình, thì những chương trình dự toán khác chỉ cần khả năng suy đoán cũng sử dụng được. Vì nguyên tắc là tác giả nào khi viết chương trình cũng cố gắng để cho chương trình của mình thân thiện (dễ hiểu, dễ điều khiển) đối với người sử dụng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn. http://my.opera.com/giaxaydung 1 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên H−íng dÉn sö dông ch−¬ng tr×nh DUTOAN97 §Ó cho ng¾n gän, ta quy −íc lµ nÕu nãi kÝch tøc lµ nhÊn chuét tr¸i, khi nµo nhÊn chuét ph¶i th× sÏ nãi râ lµ nhÊn chuét ph¶i ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn trong lóc thao t¸c. Ch−¬ng tr×nh Dù to¸n ®−îc cµi ®Æt t¹i th− môc DUTOAN97 cña æ C. 1. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh vµ thiÕt lËp c¸c th«ng sè ban ®Çu - KÝch ®óp chuét vµo file DUTOAN.EXE trong th− môc DUTOAN97 hoÆc biÓu t−îng cña ch−¬ng tr×nh trªn mµn h×nh Desktop (nÕu cã). - NÕu cã biÓu t−îng cña ch−¬ng tr×nh trªn thanh Shortcut Bar, b¹n cã thÓ khëi ®éng b»ng c¸ch kÝch vµo ®ã Khi ®ã sÏ hiÖn ra hép héi tho¹i sau: T¹i ®©y cã 3 lùa chän, nÕu sö dông lùa chän nµo th× kÝch vµo lùa chän ®ã. 1- T¹o 1 dù to¸n míi ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. 2- Më 1 file dù to¸n cò ®Z cã trong m¸y. 3- Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh lµm viÖc. §Ó t¹o mét dù to¸n míi ta chän lùa chän 1, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh bªn - §iÒn tªn c«ng tr×nh cÇn bãc dù to¸n (chó ý lµ tªn cña c«ng tr×nh chø kh«ng ph¶i lµ c¸c h¹ng môc nh− x©y l¾p, l¾p ®Æt ®iÖn chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n−íc…) - Sau khi ®iÒn xong tªn c«ng tr×nh, nhÊn chuét vµo nót ®ång ý NhÊn chuét tr¸i Cöa sæ lµm viÖc hiÖn ra kÝch vµo nót trªn thanh c«ng cô hoÆc kÝch vµo nót “TÖp” trªn thanh lÖnh ®¬n. http://my.opera.com/giaxaydung 2 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên XuÊt hiÖn hép tho¹i “ H¹ng môc” §iÒn tªn h¹ng môc cÇn lËp dù to¸n, quyÕt to¸n §iÒn c¸c hÖ sè chi phÝ vµo c¸c « t−¬ng øng (v× c¸c hÖ sè nµy kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi theo tõng thêi ®iÓm nªn ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn theo c¬ chÕ më ®Ó ng−êi sö dông tù quyÕt ®Þnh) Sau ®ã kÝch vµo nót “®ång ý” Chó ý dÊu “ ,” ®−îc thay b»ng dÊu “ .” Më ra mµn h×nh lµm viÖc cña h¹ng môc cÇn lËp dù to¸n, quyÕt to¸n hoÆc ®Êu thÇu KÝch vµo ®©y ®Ó më réng mµn h×nh Do ch−¬ng tr×nh chØ cã mÆc ®Þnh b¶ng dù to¸n ban ®Çu chØ cã 5 dßng ®Ó tÝnh to¸n. §Ó t¹o thªm dßng lµm nh− sau: KÝch vµo nhZn “ B¶ng biÓu “ trªn thanh thùc ®¬n, di chuét ®Õn dßng “ChÌn nhiÒu dßng” vµ kÝch. XuÊt hiÖn hép tho¹i nh− sau: - §iÒn sè dßng cÇn chÌn vµo b¶ng - KÝch vµo nót “ §ång ý” http://my.opera.com/giaxaydung 3 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên 2. N¹p C¬ së d÷ liÖu (§M, §G, GVL - mäi ng−êi quen gäi lµ n¹p dbf) Tr−íc tiªn ta ph¶i biÕt c«ng tr×nh n»m trªn ®Þa ph−¬ng nµo, th× sö dông ®¬n gi¸ cña ®Þa ph−¬ng ®ã (trong tµi liÖu nµy minh ho¹ b»ng ®¬n gi¸ cña 1082 tØnh Th¸i nguyªn vµ 600 cña B¾c K¹n). §Ó n¹p ®¬n gi¸ b¹n lµm theo c¸c b−íc sau: KÝch vµo nót “Danh s¸ch DBF” trªn thanh c«ng cô SÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh bªn: - KÝch vµo dßng “ §¬n gi¸” trong hép “KiÓu DBF”. KÝch tiÕp vµo nót “Thªm…” chØ ®Õn tÖp ®¬n gi¸ cÇn thiÕt trong æ cøng ®Ó n¹p vµo ch−¬ng tr×nh. Trong h×nh bªn ë phÇn “C¸c DBF ®ang dïng” ®Z n¹p ®¬n gi¸ cña 2 tØnh Th¸i Nguyªn vµ B¾c K¹n. Nªn b¹n thÊy cã 2 dßng, ®ã lµ ®¬n gi¸ 1082tn vµ ®¬n gi¸ 600bk (kÌm theo ®−êng). - NÕu sö dông ®¬n gi¸ nµo th× nh¸y chuét vµo dßng ®¬n gi¸ ®ã sau ®ã nhÊn chuét vµo nót “ MÆc ®Þnh”. Dù to¸n sÏ tra ®¬n gi¸ trong file ®¬n gi¸ cã dÊu (*). - TiÕp tôc nh¸y chuét vµo dßng “Gi¸ vËt t−” nÕu sö dông ®¬n gi¸ nµo th× nh¸y chuét vµo dßng gi¸ vËt t− t−¬ng øng, sau ®ã nhÊn chuét vµo nót “ MÆc ®Þnh” khi thÊy dÊu (*) chuyÓn lªn dßng gi¸ vËt t− ®ã lµ ®−îc. - T−¬ng tù nh− vËy ®èi víi “§Þnh møc dù to¸n”, “Phô lôc v÷a”, “Danh môc vËt t−”. - Sau khi ®Z n¹p xong CSDL: ®¬n gi¸, ®Þnh møc,… vµ gi¸ vËt t− cho dù to¸n cÇn dïng, bÊm vµo nót “§ãng” ®Ó tho¸t khái hép tho¹i trªn. Tõ b©y giê b¹n ®Z cã thÓ s½n sµng lËp dù to¸n råi ®Êy. 3. Nµo ta cïng b¾t ®Çu nhÐ - T¹i cét “MZ hiÖu - §¬n gi¸” ®iÒn mZ sè c«ng viÖc theo ®¬n gi¸ hiÖn hµnh, sau ®ã di chuét (hoÆc phÝm di chuyÓn cña bµn phÝm) sang « bªn c¹nh (Chó ý cã dÊu “.” ë gi÷a phÇn ch÷ vµ sè cña mZ hiÖu vµ cét “MZ hiÖu - §¬n gi¸” chø kh«ng ph¶i cét “MZ hiÖu - §Þnh møc” ®©u nhÐ) - Tr−êng hîp b¹n kh«ng nhí mZ hiÖu ®¬n gi¸ hoÆc chØ nhí mang m¸ng b¹n cã thÓ Ên ®ång thêi 2 phÝm Ctrl vµ phÝm T ®Ó t×m. Sau khi xuÊt hiÖn hép tho¹i Tra DBF b¹n cã thÓ sö dông c¸c phÝm mòi tªn ®Ó truy t×m víi tr−êng hîp b¹n kh«ng nhí mét chót nµo vÒ mZ hiÖu. Víi tr−êng hîp b¹n chØ nhí mang m¸ng vÒ mZ hiÖu b¹n cã thÓ nhÊn chuét vµo nót “T×m” cña hép tho¹i nµy. §iÒn ch÷, sè mZ hiÖu hoÆc tªn c«ng viÖc mµ b¹n nhí vµo « t×m, ®¸nh dÊu c¸c lùa chän t−¬ng øng vµo “ Ph−¬ng thøc” vµ “ Trong cét” råi nhÊn nót “ §ång ý”. H×nh minh ho¹ nh− d−íi ®©y. http://my.opera.com/giaxaydung 4 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên - Sau ®ã, chuyÓn sang « néi dung c«ng viÖc ®Ó tÝnh to¸n. Tr−êng hîp c©u ch÷ cña néi dung c«ng viÖc kh«ng phï hîp, b¹n cã thÓ söa trùc tiÕp nh− so¹n th¶o v¨n b¶n vËy. - Tr×nh tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh to¸n nh− sau: + §Æt trá text vµo sau ch÷ cuèi cña dßng néi dung ®¬n gi¸ (sau ch÷ V÷a XM 75# nh− ë h×nh trªn) vµ Ên ENTER ®Ó më réng dßng (« s¸ng sÏ ®−îc më réng) + Ghi quy c¸ch kÝch th−íc cÇn tÝnh to¸n, sö dông c¸c dÊu “ +, - , * , / “ (chó ý kh«ng sö dông phÝm “c¸ch” trong qu¸ tr×nh nhËp c¸c phÐp tÝnh) ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh, sau ®ã ®¸nh dÊu “ = “ vµ dïng phÝm ? (Shift + ?) ®Ó cho ra kÕt qu¶ (sö dông dÊu chÊm (.) ®Ó thay cho dÊu phÈy (,) cña ®¬n vÞ thËp ph©n) NÕu tiÕp tôc c¸c phÐp tÝnh, dïng phÝm ENTER ®Ó më réng dßng. Sau khi tÝnh to¸n xong c«ng viÖc, chuyÓn sang c«ng viÖc kh¸c l¹i tuÇn tù ®iÒn mZ hiÖu ®¬n gi¸ vµo dßng tiÕp theo. Cø thÕ lÆp l¹i cho ®Õn hÕt dù to¸n cña h¹ng môc. Chó ý : - Khi nhËp ®óng vµ tÝnh to¸n ®óng th× c¸c dßng ch÷ trong dßng c«ng viÖc nµy sÏ cã mµu xanh, nÕu nã cã mµu ®á lµ ta ®Z lµm sai, ph¶i xem l¹i, nÕu mµu ®á ë cét mZ hiÖu ®¬n gi¸ th× ®ã lµ ta nhËp sai mZ hiÖu hoÆc ®¬n gi¸ cña tØnh ®ã kh«ng cã mZ hiÖu c«ng t¸c nh− b¹n gâ (hoÆc thiÕu dÊu chÊm (.) t¹i vÞ trÝ gi÷a phÇn ch÷ vµ phÇn sè cña mZ hiÖu ®¬n gi¸). - Tr−êng hîp néi dung c«ng viÖc kh«ng cã trong ®¬n gi¸ ta ph¶i ®iÒn “TT” hoÆc bÊt kú ký hiÖu nµo ®ã vµo cét mZ hiÖu ®¬n gi¸, tr−êng hîp nµy ta ph¶i ®iÒn ®¬n gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng m¸y thi c«ng cho c¸c dßng c«ng viÖc nµy. Lóc nµy t¹i cét mZ hiÖu ®¬n gi¸ sÏ cã dßng ch÷ mµu ®á. - Khi thùc hiÖn phÐp tÝnh mµ kh«ng ra kÕt qu¶ (=?) ta ph¶i xem l¹i c¸c phÐp tÝnh to¸n xem c¸c phÐp tÝnh vµ c¸c dÊu to¸n tö ®Z ®óng ch−a (chó ý c¸c kho¶ng sö dông phÝm c¸ch ph¶i ®−îc xo¸ bá), sau ®ã xo¸ dÊu =? ®i vµ lµm l¹i . - T−¬ng tù nh− vËy, nÕu trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, ph¸t hiÖn nhËp d÷ liÖu sai, cã thÓ söa trùc tiÕp t¹i c¸c dßng sai ®ã, sau dïng phÝm =? ®Ó cho ra kÕt qu¶. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu thiÕu dßng th× ta l¹i lµm bæ sung dßng nh− phÇn trªn ®Z tr×nh bµy. Sau khi ®Z nhËp xong toµn bé dù to¸n, tiÕn hµnh c¾t bá c¸c dßng cßn thõa b»ng c¸ch kÝch vµo c¸c dßng thõa t¹i cét ®Çu tiªn (cét cã thÓ hiÖn c¸c sè thø tù dßng) gi÷ nguyªn ®õng th¶ chuét, kÐo chuét xuèng ®Õn hÕt b¶ng ®Ó ®¸nh dÊu c¸c dßng thõa, vµo nót “b¶ng biÓu” trªn thanh lÖnh ®¬n, kÝch vµo dßng “Xo¸ c¸c dßng” hoÆc Ên tæ hîp phÝm Ctrl + X. http://my.opera.com/giaxaydung 5 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên §Æt chuét vµo ®©y, kÝch gi÷ nguyªn kh«ng nh¶ tay vµ kÐo xuèng hÕt b¶ng - Tr−êng hîp nÕu muèn cã 1 dßng næi bËt B¹n nh¸y chuét ph¶i vµo c¸c PhÇn c¶i t¹o dßng ®ã lµ b¹n sÏ ®−îc mét ……………. dßng toµn ch÷ in hoa. Nh¸y PhÇn x©y míi ph¶i chuét mét lÇn n÷a l¹i trë ……………. vÒ ®Þnh d¹ng ch÷ ban ®Çu. PhÇn c¶i t¹o ……………. PhÇn x©y míi ……………. - Sau khi ®Z nhËp xong b¶ng diÔn gi¶i khèi l−îng, kÝch vµo nót “ B¶ng biÓu” vµ di chuét xuèng dßng “ KÕt xuÊt b¶ng” vµ kÝch. SÏ xuÊt hiÖn b¶ng nh− h×nh sau: KÝch vµo nót “ Ph©n tÝch vËt t−” ®Ó ch−¬ng tr×nh tù ®éng ph©n tÝch vËt t− tiªu hao. - TiÕp tôc kÝch vµo nót “ B¶ng biÓu” vµ di chuét xuèng dßng “ KÕt xuÊt b¶ng” vµ kÝch. SÏ xuÊt hiÖn l¹i b¶ng nh− ë trªn, kÝch vµo nót “B¶ng tæng hîp vËt t−” ®Ó ch−¬ng tr×nh tæng hîp l−îng vËt t− tiªu hao cña h¹ng môc c«ng tr×nh nµy. - T−¬ng tù nh− vËy, kÝch vµo nót “B¶ng bï gi¸ vËt t−…” ®Ó tiÕn hµnh bï gi¸ vËt t− theo thêi ®iÓm. XuÊt hiÖn hép tho¹i CLVT Cã 3 lùa chän, lùa chän lÊy mét c¸i phï hîp b»ng c¸ch kÝch vµo « trßn mµu tr¾ng t−¬ng øng ë ®Çu dßng. Sau ®ã nhÊn chuét vµo nót “§ång ý” http://my.opera.com/giaxaydung 6 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên XuÊt hiÖn b¶ng tæng hîp bï gi¸ vËt t− nh− sau: T¹i b¶ng nµy, nhËp vËt t− theo gi¸ th«ng b¸o tõng thêi ®iÓm vµo cét ®¬n gi¸ th«ng b¸o (chó ý ®¬n vÞ tÝnh). Nh÷ng vËt t− nµo kh«ng cã trong th«ng b¸o gi¸ th× c¾t bá nh− c¾t bá c¸c dßng ®Z tr×nh bµy ë trªn. Sau khi ®Z hoµn thµnh b¶ng chªnh lÖch vËt t−, ta kÝch tiÕp vµo nót “B¶ng biÓu” vµ chän nót “Tæng hîp kinh phÝ” XuÊt hiÖn b¶ng tæng hîp kinh phÝ nh− sau: http://my.opera.com/giaxaydung 7 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên Do ch−¬ng tr×nh thiÕt lËp c¸c th«ng sè theo hÖ thèng v¨n b¶n h−íng dÉn cò (TT09, TT07…)-®©y còng lµ h¹n chÕ cña tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh dù to¸n hiÖn nay – bÞ bã cøng. Do nhu cÇu cña mét sè ng−êi vÉn sö dông c¸ch tÝnh ®u«i dù to¸n theo Th«ng t− 08/2001 nªn ch−¬ng tr×nh vÉn ®Ó c¶ 2 c¸ch tÝnh (cò theo TT08/2001 vµ c¸ch tÝnh míi theo TT04/2005) T¹i b¶ng nµy, trong phÇn chi phÝ kh¸c, cã thÓ c¸c hÖ sè kh«ng ®óng, b¹n söa l¹i theo c¸c h−íng dÉn cña tõng thêi ®iÓm. C¸ch söa: b¹n xem c«ng thøc tÝnh to¸n trong th«ng t− h−íng dÉn vµ nhËp c«ng thøc tÝnh to¸n gièng nh− Excel. T¹i dßng chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y cã thÓ cã phô cÊp khu vùc. §Ó cho ch−¬ng tr×nh cã thÓ tÝnh to¸n ®−îc, t¹i « c«ng thøc cña dßng chi phÝ nh©n c«ng ta céng gép c¶ chi phÝ nh©n c«ng vµ phô cÊp khu vùc: Chi phÝ nh©n c«ng + phô cÊp : B*3.36*(1+0.1/2.342) Chi phÝ m¸y + phô cÊp: C*1.4*(1+0.1/2.493*4%) (Chó ý c¸c hÖ sè theo tõng ®Þa ph−¬ng) §Ó tæng hîp kinh phÝ (th−êng gäi lµ tÝnh ®u«i) theo Th«ng t− 04/2005/TT-BXD sau khi kÕt xuÊt b¶ng tæng hîp kinh phÝ b¹n chÌn thªm dßng, c¾t bá phÇn b«i ®en nh− trong h×nh trªn (b«i ®en c¸c dßng cÇn c¾t vµ nhÊn Ctrl+ X) vµ söa l¹i c«ng thøc. Nh− vËy lµ b¹n vµ t«i ®Z cïng nhau thùc hiÖn xong mét b¶ng tÝnh dù to¸n 1 h¹ng môc c«ng tr×nh míi. §Ó tiÕp tôc tÝnh to¸n cho h¹ng môc tiÕp thep b¹n kÝch vµo nót “H¹ng môc” trªn thanh lÖnh ®¬n, kÝch vµo dßng “T¹o h¹ng môc míi” vµ tiÕp tôc thao t¸c nh− ®Z lµm víi h¹ng môc ®Çu tiªn. §Ó cã thÓ di chuyÓn qua c¸c h¹ng môc, nh¸y chuét vµo nót “H¹ng môc” vµ di chuyÓn chét, bÊm vµo dßng “XÕp líp”, sau ®ã bÊm vµo nhZn cña h¹ng môc cÇn di chuyÓn ®Õn. Cø tuÇn tù nh− vËy cho ®Õn khi lËp xong toµn bé dù to¸n cña c¶ c«ng tr×nh. 3. In Ên dù to¸n Sau khi lËp xong dù to¸n, ®Ó in tµi liÖu dù to¸n ta lµm nh− sau: NhÊn chuét vµo nót “TÖp” trªn thanh thùc ®¬n, di chuét vµ nh¸y vµo dßng “§Æt m¸y in vµ trang in” vµ ®Æt c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cho m¸y in nh− in ngang giÊy, kho¶ng c¸ch c¸c lÒ giÊy… sau ®ã nhÊn nót “§ång ý” http://my.opera.com/giaxaydung 8 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên TiÕn hµnh in: KÝch vµo nót “TÖp” trªn thanh lÖnh ®¬n, di chuét vµ kÝch vµo vµo dßng “in” hoÆc b¹n chØ cÇn nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+P T¹i b¶ng “ Print” cã c¸c lùa chän: - In b¶ng hiÖn thêi: Dïng ®Ó in trang hiÖn hµnh ®ang më trªn m¸y (nªn dïng lùa chän nµy ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc tõng b¶ng biÓu mét). - In toµn bé dù to¸n: Dïng ®Ó in tÊt c¶ c¸c b¶ng biÓu cã trªn dù to¸n. - In h¹ng môc: Dïng ®Ó in toµn bé c¸c b¶ng biÓu cã trong h¹ng môc lùa chän. - In c¸c b¶ng: Dïng ®Ó in tÊt c¶ c¸c b¶ng lùa chän cña c«ng tr×nh. Sau khi lùa chän xong, nhÊn chuét vµo nót “Xem tr−íc” ®Ó cã thÓ xem toµn bé b¶ng biÓu tr−íc khi in NÕu xem xong kh«ng cã chØnh söa g×, nhÊn vµo nót cã biÓu t−îng h×nh m¸y in ®Ó in b¶ng biÓu. Tr−êng hîp kh«ng cã m¸y in, hoÆc kh«ng −ng ý víi c¸ch tr×nh bµy cña ch−¬ng tr×nh, ta cã thÓ kÕt xuÊt ch−¬ng tr×nh ra EXCEL ®Ó tù tr×nh bµy vµ in Ên, bëi v× nÕu copy d÷ liÖu ®Õn n¬i cã m¸y in mµ kh«ng cµi ch−¬ng tr×nh dù to¸n nµy th× sÏ kh«ng in ®−îc. 4. KÕt xuÊt d÷ liÖu ra EXCEL - Më ch−¬ng tr×nh EXCEL. - Quay trë l¹i ch−¬ng tr×nh dù to¸n, kÝch vµo nót cã biÓu t−îng ch÷ X cña Nót kÕt xuÊt Excel trªn thanh lÖnh ®¬n ®Ó kÕt xuÊt. Sau khi kÝch vµo nót kÕt xuÊt sÏ xuÊt hiÖn b¶ng sau: T¹i hép tho¹i nµy cã c¸c lùa chän t−¬ng tù nh− lùa chän ®Ó in, khi chän xong lùa chän, kÝch vµo nót kÕt xuÊt Khi ®Z kÕt xuÊt sang EXCEL, c¸c b¶ng tÝnh sÏ t−¬ng tù nh− c¸c b¶ng biÓu th«ng th−êng trong EXCEL, b¹n cã thÓ chØnh söa, copy ®Ó ®em ®Õn n¬i cã m¸y in ®Ó in. http://my.opera.com/giaxaydung 9 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên Trong qu¸ tr×nh thao t¸c ®Õn ®©y, nÕu b¹n ph¸t hiÖn ra sai sãt g× ®ã trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n quy c¸ch kÝch th−íc, b¹n ph¶i quay l¹i b¶ng diÔn gi¶i khèi l−îng ®Ó tÝnh l¹i phÐp tÝnh sai ®ã, sau ®ã lÇn l−ît kÕt xuÊt c¸c b¶ng nh− b×nh th−êng. 5. HiÖu chØnh Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã nhu cÇu ®æi tªn b¶ng biÓu ch¼ng h¹n lµ b¶ng khèi l−îng quyÕt to¸n chø kh«ng ph¶i lµ dù to¸n, hoÆc th«ng b¸o gi¸ quý 1/2006 chø kh«ng ph¶i lµ quý 4/2005 b¹n lµm nh− sau: KÝch vµo nót “TÖp” trªn thanh lÖnh ®¬n, di chuét vµ kÝch vµo dßng” C¸c tuú chän”. H×nh minh ho¹ nh− sau: Khi xuÊt hiÖn hép tho¹i OPTION b¹n cã thÓ söa tªn c¸c b¶ng biÓn hoÆc thay ®æi ph«ng ch÷, ®é réng cña c¸c cét theo sù h−íng dÉn, råi kÝch vµo nót “§ång ý”. 6. Tr×nh tù l−u (ghi) b¶n dù to¸n vµo æ cøng vµ ®ãng ch−¬ng tr×nh Ch−¬ng tr×nh cho phÐp ghi d÷ liÖu cña dù to¸n thµnh tõng FILE cã d¹ng *.VKT KÝch vµo nót “ TÖp” trªn thanh lÖnh ®¬n, di chuét vµ kÝch vµo dßng “Ghi dù to¸n” Sau khi xuÊt hiÖn hép tho¹i SAVE Ta cã thÓ ®Æt tªn FILE vµo « tªn tÖp Víi tèi ®a 7 ký tù vµ kh«ng cã dÊu c¸ch Sau ®ã kÝch vµo nót “§ång ý” ®Ó l−u (ghi) File vµo æ cøng. Sau khi ®Z ghi xong dù to¸n, muèn tho¸t khái ch−¬ng tr×nh b¹n nh¸y chuét vµo nót “TÖp”, di chuét vµ nh¸y vµo dßng “Tho¸t ra” http://my.opera.com/giaxaydung 10 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh Tác giả: Ks.Trương Đăng Tân – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Thái Nguyên Khi muèn më l¹i mét FILE ®Z ghi, b¹n kÝch ho¹t ®Ó më ch−¬ng tr×nh, t¹i hép tho¹i New or open b¹n kÝch vµo nót më mét dù to¸n ®Z ®−îc lµm tõ tr−íc T¹i « tªn tÖp, b¹n t×m ®Õn FILE cÇn t×m vµ nhÊn chuét vµo nót “§ång ý”. Trªn ®©y lµ s¬ l−îc vÒ c¸ch sö dông ch−¬ng tr×nh, cßn rÊt nhiÒu chøc n¨ng rÊt tuyÖt vêi kh¸c nh−ng t«i cè t×nh kh«ng bµy ra víi mong muèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c b¹n sÏ tù t×m tßi vµ kh¸m ph¸ ra ®−îc v× víi ng−êi lµm viÖc b»ng m¸y tÝnh, kh«ng cã g× thó vÞ h¬n tù m×nh kh¸m ph¸ ra ®iÒu g× ®ã míi mÎ, s¸ng t¹o §ã còng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu khã kh¨n l¾m v× ch−¬ng tr×nh cã giao diÖn vµ ®èi tho¹i b»ng ng«n ng÷ ViÖt Nam nªn còng rÊt dÔ sö dông. Trong tµi liÖu nµy chóng t«i chØ chó träng ®Õn néi dung vµ chuyªn m«n, kh«ng ®Çu t− cho kh©u tr×nh bµy, dµn trang tµi liÖu, nªn h×nh thøc cã thÓ kh«ng lµm c¸c b¹n võa ý. Mong c¸c b¹n th«ng c¶m. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ®Z sö dông tµi liÖu. HÑn gÆp l¹i c¸c b¹n trong phÇn tiÕp theo: H−íng dÉn c¸ch sö dông tiÖn Ých DBF edit ®i cïng Dù to¸n 97 ®Ó thiÕt lËp c¬ së d÷ liÖu: §¬n gi¸, ®Þnh møc Nhµ n−íc, ®Þnh møc néi bé cña Nhµ thÇu, gi¸ vËt t−, tõ ®iÓn vËt t−, tõ ®iÓn c«ng viÖc. http://my.opera.com/giaxaydung 11 Biên tập, hiệu đính: KS.Nguyễn Thế Anh
- Xem thêm -