Tài liệu Hướng dẫn ôn tập hình học chương 1 lớp 7

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 292 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61285 tài liệu

Mô tả:

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 7 - Năm học: 2012 – 2013 ĐỀ KIỂM TRA: Bài 1: Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau. Bài 2: a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. b) Vẽ hình minh họa, viết GT/KL bằng kí hiệu Bài 3: Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả a A bởi hình vẽ sau: b Bài 4: a) Hãy phát biểu định lí được diễn tả bởi hình vẽ sau. b) Viết giả thiết và kết luận của định lí đó bằng kí hiêu B c a b Bài 5: Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.” Bài 6 : Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận và chứng minh định lí: “Nếu hai đường thẳng cùng vuông goc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.” Bài 7: Cho hình vẽ bên. Biết hai đường thẳng a và �1  700 . b song song với nhau và A 1/ Hãy viết tên các cặp so le trong và các cặp góc trong cùng phía. �3 ; B �3 2/ Tính số đo của A 3/ Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại M. Chứng tỏ rằng: c  b M 3 4 1 b 4 2 400 3 C A m 1200 1) Vì sao m // n? x 2) Tính số đo x của góc ABD D n B Hình 2 b 2 1 B4 1 a B Hình 1 Bài 9: Cho hình vẽ (hình 2). 1 4 Bài 8: Cho hình 1: ( a //b, Bˆ 2 40 0 ) a) Chỉ ra góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía với góc B2. b) Tính số đo các góc: B̂4 ˆ ,A ˆ . c) Tính số đo các góc: A 2 4 a A2 3 2 3 A Bài 10: Vẽ hình theo trình tự sau: a) Góc xOy có số đo 600 , điểm A nằm trong góc xOy b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox c) Đường thẳng n đi qua A và song song với Oy Bài 10: Cho đoạn thẳng AB dài 12cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ cách vẽ. �1  D �1 và Bài 11: Cho hình vẽ bên. Biết C AC  AB . a) Vì sao AC// BD ? b) Chứng tỏ rằng: DB  AB Bài 12: Hình vẽ sau cho biết a//b , Aˆ  400 , � AOB  900 . Tính số đo của góc B1 a A 40 0 2 1) B b Bài 13: Cho hình vẽ. Biết : �  100 0 va� � x�� AO  300 , AOB OBy  110 0 . x A x' 30 Chứng minh: xx’ // yy’. 100 y O y' 110 B Bài 14: Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 120 0, B 0 Ĉ z = 120 . a) Tính số đo A B̂ y? z b) Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao? x Bài 15: Cho hình vẽ. Biết �B1 = 400; � C2 = 400 a) Đường thẳng a có song song với đườngthẳng b không ? Vì sao? b) Đường thẳng b có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao? c) Đường thẳng a có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao? � = 900, Bài 16: Cho hình vẽ , biết AB // DC , A � = 600. D Số đo các góc B và C là : B y C A a A B b 1 C 2 c � =1300 thì: Bài 17: Cho hình vẽ (H.2), có B 1 � là: Số đo của góc A 1 B 1 1300 A 1 H.2 Bài 18: � = 900. � = 700, C Cho hình vẽ: Biết a // b. A Tính số đo của góc B1 và D1 1 700 A 1 D Bài 19: � = 300 ; B � = 450; Cho hình vẽ sau: Biết A � = 750. AOB Chứng minh rằng : a // b a B C A a 0 30 O 450 b B Bài 20 : Cho hình vẽ sau: �  AOt � là hai a) Qua O vẽ tia Ot // Ax sao cho xAO góc so le trong. Vẽ được mấy tia Ot, vì sao? b) Tính số đo góc AOB? Bài 21: Cho hình vẽ bên. Biết E là trung điểm của AB ; ME vuông góc AB tại E và ME, MF lần lượt � . � là tia phân giác của AMB và AMC 1/ Vì sao EM là đường trung trực của đoạn thẳng AB ? 2/ Chứng tỏ rằng: MF//AB B M E A C F Bài 22: Cho hình vẽ . 1) Vì sao m // n ? � 2) Tính số đo của ABD C m ? D . A 120° n B b HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN HÌNH HỌC CHƯƠNG I Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án GT a  c; KL a Pb bc - Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm - Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB: trên tia AB, lấy điểm M sao cho: AM = 12 = 6 (cm) 2 d A B M - Qua M, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB Ta có: d là đường trung trực của đoạn thẳng AB 11 12 Vẽ đường thẳng c đi qua O và song song với a. Vì a//c nên b//c , ta có: � A  0�2  400 (so le trong). Mà a A 40 2 1 0�1  0�2  900 � 0�  900  0� 1 1 13 14 15 1 a  AB � �� a Pb b  AB � �C �  400 B b) Ta có: 1 2 Mà: Hai góc này ở vị trí so le trong Nên: b P c 16 17 b a) c) c 2 1) ? B 2 � 0�1  900  400  500 �  500 (so le trong). Vậy 0�  B 0 a Pb � �� a Pc b Pc � A a B b 1 C 2 c 18 GT �  700 , C �  900 a // b. A KL � = ?; D � =? B 1 1 1 + Ta có: 700 A 1 D a / /b � 0 � �� b  CD � D1  90 a  CD � � là cặp góc trong cùng phía � và B + Ta có:a // b mà A 1 19 � B �  1800 � B � = 1100 nên: A 1 1 - Ghi đúng giả thiết – kết luận GT: �  30 0 , B �  450 ; AOB �  750 . A KL: a // b 300 b 0 �  450 � Ot // b + Suy ra tOB + Suy ra a // b A a O + Kẻ Ot // a qua O. �  30 + Tính được tOA a B C 450 B b
- Xem thêm -