Tài liệu Huong dan lap trinh va van hanh may phay cnc emco pc mill 50

  • Số trang: 250 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1057 |
  • Lượt tải: 13
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

Huong dan lap trinh va van hanh may phay CNC EMCO PC MILL 50
häc viÖn kü thuËt qu©n sù khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh m¸y phay cnc emco pc MILL 50 Hµ Néi - 2010 häc viÖn kü thuËt qu©n sù khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT t¨ng quèc nam - trÇn anh vµng h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh m¸y Phay cnc emco pc MILL 50 (Tµi liÖu tham kh¶o dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ ®iÖn tö) Tµi liÖu nµy ®−îc biªn dÞch tõ h−íng dÉn sö dông m¸y phay CNC EMCO PC MILL 50 vµ phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling thuéc PTN CAD/CAM - Häc viÖn KTQS theo Hîp ®ång x©y dùng bµi thÝ nghiÖm sè 129/H§GKCM Hµ Néi - 2010 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Lêi nãi ®Çu Lêi nãi ®Çu PhÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling lµ mét phÇn cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o EMCO trªn c¬ së m¸y vi tÝnh c¸ nh©n (PC). Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ häc tËp ®Ó vËn hµnh vµ lËp tr×nh cho bé ®iÒu khiÓn gèc trªn PC. C¸c m¸y phay dßng EMCO PC Mill cã thÓ ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ PC b»ng phÇn mÒm EMCO WinNC dïng cho EMCO PC Mill. NÕu dïng thiÕt bÞ sè ho¸ hoÆc bµn phÝm ®iÒu khiÓn (lµ c¸c thiÕt bÞ phô trî) th× c¸c thao t¸c víi phÇn mÒm vµ ®iÒu khiÓn m¸y sÏ dÔ dµng h¬n vµ t−¬ng tù nh− trªn bé ®iÒu khiÓn gèc. §i kÌm theo cuèn tµi liÖu m« t¶ phÇn mÒm nµy cßn cã c¸c tµi liÖu sau: - Sæ tay h−íng dÉn. - Sæ tay h−íng dÉn ng−êi ®µo t¹o. - C¸c tµi liÖu tr×nh chiÕu. Néi dung cña cuèn tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D mµ tËp trung vµo giíi thiÖu c¸c chøc n¨ng quan träng mét c¸ch dÔ hiÓu vµ râ rµng nhÊt ®Ó ng−êi häc hiÓu biÕt vµ häc tËp thµnh c«ng. TÊt c¶ c¸c ý kiÕn th¾c m¾c vµ gãp ý ®èi víi tµi liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi: EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H. Department Technical Documentation A-5400 Hallein, Austria 3 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Môc lôc Môc lôc A: C¬ b¶n D: LËp tr×nh C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO ........... A1 Danh môc lÖnh......................................................... D3 Nhãm lÖnh G ....................................................... D3 Nhãm lÖnh M ....................................................... D5 C¸c chu tr×nh ....................................................... D6 C¸c ký hiÖu viÕt t¾t .............................................. D7 C¸c phÐp to¸n sè häc........................................ D11 C¸c biÕn hÖ thèng ............................................. D12 DÞch ®iÓm gèc (zero offset) ..................................... A2 HÖ to¹ ®é ................................................................ A2 HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi ........................... A2 HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi ......................... A2 D÷ liÖu dao .............................................................. A3 B: M« t¶ bµn phÝm C¸c lÖnh ch¹y dao ................................................. G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é §Ò c¸c) ........... G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é cùc)................. ChÌn v¸t mÐp, gãc l−în..................................... G2, G3, CIP Ch¹y dao theo ®−êng trßn............ G4 Thêi gian gia c«ng t¹i chç ............................ G9, G60, G601, G602, G603 §Þnh vÞ chÝnh x¸c. G64, G641 ChÕ ®é biªn d¹ng (contour) ............ G17, G18, G19 Lùa chän mÆt ph¼ng lµm viÖc... G25, G26 Giíi h¹n vïng lµm viÖc...................... G25, G26 Giíi h¹n tèc ®é trôc chÝnh ................. G33 C¾t ren ....................................................... G331/G332 Ta-r« ren kh«ng bï bµn cÆp........... G63 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp........................... Bï b¸n kÝnh dao G40-G42, G450, G451 ........... C¸c phÐp dÞch ®iÓm kh«ng G53-G57, G500-G599, SUPA ............................................ KÝch th−íc theo hÖ Inch G70, ............................ KÝch th−íc theo hÖ Metric G71 .......................... To¹ ®é, dÞch ®iÓm kh«ng ................................... LËp tr×nh tèc ®é ch¹y dao: G94, G95................. To¹ ®é cùc G110 - G112 ................................... TiÕp cËn vµ lïi dao mÒm G140-G341, DISR, DISCL, FAD ............................................ DISC.................................................................. X¸c ®Þnh va ch¹m NORM, KONT ...................... Bµn phÝm ®iÒu khiÓn vµ mµn h×nh hiÓn thÞ sè .......... B1 Bµn phÝm ch÷ vµ sè ................................................. B2 C¸c chøc n¨ng khi nhÊn shift kÐp ....................... B2 C¸c phÝm chøc n¨ng ............................................... B3 C¸c vïng trªn mµn h×nh .......................................... B4 C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y ........................................ B6 Bµn phÝm m¸y tÝnh .................................................. B8 C: VËn hµnh VËn hµnh c¬ b¶n ..................................................... Gäi menu c¬ b¶n................................................. Di chuyÓn trong cöa sæ ....................................... Di chuyÓn trong c¸c th− môc .............................. So¹n th¶o ®Çu vµo / gi¸ trÞ .................................. ChÊp nhËn / Lo¹i bá gi¸ trÞ nhËp ......................... C¸c thao t¸c víi phÝm chuét................................ C1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 Kh¸i qu¸t vÒ c¸c Vïng VËn hµnh ............................ C4 Vïng Gia c«ng (Machine) ....................................... TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu................................... DÞch chuyÓn c¸c trôc b»ng tay ............................ DÞch chuyÓn c¸c trôc theo gia sè ........................ ChÕ ®é b¸n tù ®éng (MDA) ................................. ChÕ ®é tù ®éng (AUTOMATIC) ........................... C5 C6 C6 C7 C8 C8 C16 C17 C19 C19 C21 Vïng TiÖn Ých (Services) ....................................... C¸c thiÕt lËp giao diÖn ...................................... ThiÕt lËp æ ®Üa ................................................... §äc d÷ liÖu vµo ................................................. Göi d÷ liÖu ra..................................................... Sao chÐp d÷ liÖu tõ bé nhí ®Öm ....................... C23 C23 C23 C24 C25 C26 D25 D25 D25 D27 D28 D29 D30 D32 D33 Gäi chu tr×nh .......................................................... D35 Vïng Tham sè (Parameter)..................................... C9 D÷ liÖu dao.......................................................... C9 Tham sè R (tham sè sè häc)............................... C9 Bé ®Õm ph«i (R90, R91) ................................... C10 Thêi gian gia c«ng (R98, R99) .......................... C10 D÷ liÖu thiÕt ®Æt ................................................. C11 PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng ...................................... C13 KÕt qu¶ chung cña phÐp dÞch ®iÓm kh«ng ........ C15 Vïng Ch−¬ng tr×nh (Program) ............................... Qu¶n lý ch−¬ng tr×nh......................................... T¹o th− môc ph«i .............................................. T¹o lËp, so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh........................ M« pháng ch−¬ng tr×nh ..................................... D13 D13 D13 D13 D14 D18 D19 D20 D20 D21 D21 D22 D23 D23 D24 Vïng chuÈn ®o¸n (Diagnosis) ............................... C27 HiÓn thÞ phiªn b¶n cña phÇn mÒm .................... C27 Vïng Khëi ®éng (Start-up) .................................... C28 4 C¸c chu tr×nh khoan............................................... CYCLE81 Khoan chÝnh t©m............................... CYCLE82 Khoan lç bËc..................................... CYCLE83 Khoan lç s©u..................................... CYCLE84 Ta-r« cøng ........................................ CYCLE840 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp ............... CYCLE85 KhoÐt 1, CYCLE89 KhoÐt 5 .............. CYCLE86 KhoÐt 2 ............................................. CYCLE87 KhoÐt 3 ............................................. CYCLE88 KhoÐt 4 ............................................. D·y lç th¼ng HOLES1, D·y lç trßn HOLES2 ..... D36 D37 D37 D39 D41 D43 D45 D46 D47 D47 D48 C¸c chu tr×nh phay................................................. CYCLE71 Phay bÒ mÆt ..................................... CYCLE72 Phay theo biªn d¹ng......................... CYCLE90 C¾t ren.............................................. LONGHOLE - Chu tr×nh phay c¸c lç dµi s¾p xÕp trªn mét ®−êng trßn .................................... SLOT1 - chu tr×nh phay c¸c r·nh (th¼ng) s¾p xÕp theo m¶ng trßn..................................... SLOT2 - chu tr×nh phay c¸c r·nh trßn trªn mét ®−êng trßn .................................................. POCKET1 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt........... POCKET2 - chu tr×nh phay hèc trßn .................. POCKET3 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt........... POCKET4 - chu tr×nh phay hèc trßn .................. D51 D52 D54 D56 D59 D61 D61 D64 D64 D67 D67 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c lÖnh vÒ hÖ to¹ ®é ........................................... D71 PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng (®iÓm gèc) hÖ to¹ ®é: TRANS, ATRANS ...................................... D72 PhÐp quay hÖ to¹ ®é: ROT, AROT .................. D73 Môc lôc G: LËp tr×nh n©ng cao Tham biÕn vµ tham sè sè häc.................................. G1 C¸c kiÓu tham biÕn.............................................. G1 BiÕn hÖ thèng ...................................................... G1 PhÐp thay ®æi tû lÖ hÖ to¹ ®é: SCALE, ASCALE ........... D74 PhÐp ®èi xøng hÖ to¹ ®é: MIRROR, AMIRROR ............ D75 Ch−¬ng tr×nh con .................................................. D77 §Þnh nghÜa biÕn........................................................ G2 BiÕn do ng−êi dïng ®Þnh nghÜa ............................ G2 C¸c phÐp nh¶y trong ch−¬ng tr×nh ....................... D81 C¸c phÐp nh¶y kh«ng ®iÒu kiÖn ....................... D81 C¸c phÐp nh¶y cã ®iÒu kiÖn ............................. D81 §Þnh nghÜa m¶ng...................................................... G3 Khëi t¹o c¸c gi¸ trÞ cña m¶ng, SET .................... G4 Khëi t¹o víi cïng mét gi¸ trÞ, REP ....................... G4 LËp tr×nh c¸c th«ng b¸o, MSG ............................. D82 C¸c phÐp to¸n/hµm sè häc ...................................... G7 C¸c lÖnh vÒ trôc chÝnh .......................................... ChiÒu quay trôc chÝnh ...................................... LËp tr×nh tèc ®é trôc chÝnh ................................ §Þnh vÞ trôc chÝnh ............................................. C¸c phÐp to¸n so s¸nh vµ logic............................... G8 C¸c to¸n tö so s¸nh............................................. G8 C¸c to¸n tö logic.................................................. G8 C¸c to¸n tö Bit ..................................................... G8 Møc ®é −u tiªn c¸c to¸n tö .................................. G9 D83 D83 D83 D83 Trôc A (§Çu chia) ................................................ D85 ChuyÓn ®æi kiÓu d÷ liÖu ........................................... G9 §é dµi cña chuçi, STRLEN................................ G10 TRACYL ............................................................... D86 Tèi −u ho¸ tèc ®é ch¹y dao CFTCP, CFC, CFIN .. D88 Tr¹ng th¸i c¬ b¶n (CFC) .................................. D88 C¸c lÖnh M ........................................................... M00 Dõng ch−¬ng tr×nh .................................... M01 Dõng ch−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn ................ M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ...................... M03 BËt trôc chÝnh cïng chiÒu kim ®ång hå .... M04 BËt trôc chÝnh ng−îc chiÒu kim ®ång hå .. M05 T¾t trôc chÝnh phay .................................. M06 Thay dao .................................................. M08 BËt thiÕt bÞ lµm m¸t .................................. M09 T¾t thiÕt bÞ lµm m¸t .................................. M10 G¸ kÑp ®Çu ph©n ®é ................................ M11 Gì bá ®Çu ph©n ®é .................................. M17 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con ........................ M25 Më thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp ........................ M26 §ãng thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp .................... M27 Xoay ®Çu ph©n ®é .................................... M30 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ...................... M70 §Þnh vÞ trôc chÝnh ..................................... M71 BËt thiÕt bÞ thæi phoi ................................. M72 T¾t thiÕt bÞ thæi phoi .................................. C©u lÖnh CASE...................................................... G11 CÊu tróc ®iÒu kiÖn ................................................. G12 IF-ELSE-ENDIF ................................................. G12 LÆp liªn tôc: LOOP ............................................ G12 LÆp ®Õm ®−îc: FOR .......................................... G12 LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i ®Çu vßng lÆp: WHILE ......... G13 LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i cuèi vßng lÆp: REPEAT ..... G13 Sù lång nhau ..................................................... G13 Thêi gian ®¸p øng.............................................. G13 C¸c ®iÒu kiÖn phô.............................................. G14 Kh«ng hiÓn thÞ c©u lÖnh hiÖn thêi, DISPLOF, DISPLON........................................................... G15 ThiÕt ®Æt chøc n¨ng chÆn ®¬n SBLOF, SBLON. G15 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D89 D90 D90 D90 D90 D90 D90 D90 PhÐp dêi hÖ to¹ ®é (Frames) ................................. G16 C¸c biÕn dêi hÖ to¹ ®é ®· ®Þnh nghÜa ................ G17 Chøc n¨ng trôc to¹ ®é AXNAME, ISAXIS, AX ... G19 H: Th«ng b¸o lçi C¶nh b¸o do thiÕt bÞ nhËp 3000 - 3999 ................... H2 C¶nh b¸o do m¸y 6000 - 7999 ............................... H3 C¶nh b¸o do ®iÒu khiÓn trôc 8000 - 9999 ............. H11 LËp tr×nh biªn d¹ng tù do ..................................... D91 C¸c c¶nh b¸o ®iÒu khiÓn ...................................... H15 E: HiÖu chØnh dao / §o dao C¸c c¶nh b¸o chu tr×nh ........................................ H70 HiÖu chØnh dao ........................................................ E1 PhÐp lËp tr×nh gäi dao ......................................... E1 Thay dao ............................................................. E1 VÝ dô ................................................................... E1 H−íng cña chiÒu dµi hiÖu chØnh .......................... E4 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao phay vµ dao khoan .. E4 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao l¾p trªn ®Çu quay ..... E4 §Çu quay víi bï phÇn phô .................................. E5 PhÐp ®o dao ............................................................ E6 F: Ch¹y ch−¬ng tr×nh C¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt .......................................... F1 Lùa chän ch−¬ng tr×nh ............................................. F2 B¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh, dõng ch−¬ng tr×nh ................ F3 C¸c th«ng b¸o trong khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ......... F3 §iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh .......................................... F4 T×m kiÕm c©u lÖnh ................................................... F5 5 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay 6 Môc lôc WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n A: C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO M = §iÓm gèc m¸y (Machine zero point)* Lµ ®iÓm gèc cña m¸y, ®−îc qui ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ thay ®æi. TÊt c¶ c¸c kÝch th−íc trªn m¸y ®−îc ®o dùa trªn ®iÓm gèc nµy. §iÓm gèc m¸y "M" ®ång thêi lµ gèc hÖ to¹ ®é. R = §iÓm tham chiÕu (Reference point) Lµ mét ®iÓm trong vïng lµm viÖc cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c bëi c¸c c«ng t¾c giíi h¹n hµnh tr×nh. VÞ trÝ cña c¸c bµn tr−ît ®−îc b¸o tíi bé ®iÒu khiÓn khi khi nã tiÕp cËn ®iÓm "R". Ph¶i thùc hiÖn sau tÊt c¶ c¸c lÇn t¾t nguån. N = §iÓm tham chiÕu g¸ dao (Tool mount reference point) Lµ ®iÓm gèc cho c¸c phÐp ®o dao. §iÓm "N" n»m t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh trªn hÖ thèng g¸ kÑp dao vµ ®−îc qui ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt. C¸c ®iÓm tham chiÕu trong vïng lµm viÖc W = §iÓm gèc ph«i (Workpiece zero) Lµ ®iÓm gèc cho c¸c kÝch th−íc trong ch−¬ng tr×nh gia c«ng chi tiÕt (ch−¬ng tr×nh NC). Cã thÓ ®−îc thiÕt lËp tù do bëi ng−êi lËp tr×nh vµ còng cã thÓ di chuyÓn theo ý muèn trong ch−¬ng tr×nh. * Trong m¸y CNC, cã kh¸i niÖm "zero point - ®iÓm kh«ng" cho c¸c kÝch th−íc - nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ ®iÓm gèc to¹ ®é. V× vËy chóng ta dïng lµ "®iÓm gèc" cho ®ì bÞ nhÇm lÉn trong tiÕng ViÖt. A1 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n DÞch ®iÓm gèc (zero offset) Víi c¸c m¸y phay EMCO, ®iÓm gèc m¸y "M" n»m trªn c¹nh bªn tr¸i phÝa tr−íc cña bµn m¸y. §iÓm nµy kh«ng thuËn tiÖn ®Ó lµm ®iÓm gèc cho c¸c kÝch th−íc. Víi chøc n¨ng dÞch ®iÓm gèc (zero offset), hÖ to¹ ®é cã thÓ di chuyÓn ®Õn mét ®iÓm bÊt kú trong vïng lµm viÖc cña m¸y. Trong Tham sè vïng ho¹t ®éng - phÇn DÞch ®iÓm gèc cho phÐp 4 phÐp dÞch ®iÓm gèc. Khi ®Þnh nghÜa mét gi¸ trÞ dÞch chuyÓn, gi¸ trÞ nµy ®−îc xÐt ®Õn víi lÖnh t−¬ng øng trong ch−¬ng tr×nh (G54 - G57) vµ ®iÓm gèc to¹ ®é sÏ ®−îc dÞch chuyÓn tõ ®iÓm gèc m¸y M tíi ®iÓm gèc ph«i W. Kh«ng h¹n chÕ sè lÇn dÞch chuyÓn ®iÓm gèc ph«i DÞch ®iÓm gèc (zero offset) tõ ®iÓm gèc m¸y "M" trong ch−¬ng tr×nh. ®Õn ®iÓm gèc ph«i "W". Xem chi tiÕt trong phÇn c©u lÖnh. HÖ to¹ ®é Trôc X n»m song song víi c¹nh tr−íc cña bµn m¸y, trôc Y n»m song song víi c¹nh bªn cña bµn m¸y, trôc Z th¼ng ®øng so víi bµn m¸y. Gi¸ trÞ ©m cña to¹ ®é Z m« t¶ h−íng chuyÓn ®éng cña dao tíi ph«i, gi¸ trÞ d−¬ng thÓ hiÖn lïi dao ra xa ph«i. HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi Gèc hÖ to¹ ®é n»m t¹i ®iÓm gèc m¸y M hoÆc t¹i ®iÓm gèc ph«i sau phÐp dÞch ®iÓm gèc. TÊt c¶ c¸c ®iÓm ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c kho¶ng c¸ch theo c¸c ph−¬ng X, Y, Z riªng biÖt tÝnh tõ ®iÓm gèc to¹ ®é. HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi Gèc hÖ to¹ ®é n»m t¹i ®iÓm tham chiÕu g¸ dao N hoÆc t¹i mòi dao sau khi gäi dao. To¹ ®é tuyÖt ®èi tham chiÕu tíi mét ®iÓm cè ®Þnh, LËp tr×nh t−¬ng ®èi thÓ hiÖn ®−êng dÞch chuyÓn to¹ ®é t−¬ng ®èi tham chiÕu tíi vÞ trÝ dao. thùc cña dao (tõ ®iÓm tíi ®iÓm). A2 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n D÷ liÖu dao Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n d÷ liÖu dao: Bé ®iÒu khiÓn dïng ®iÓm mòi dao hoÆc t©m dao ®Ó ®Þnh vÞ chø kh«ng dïng ®iÓm tham chiÕu g¸ dao. TÊt c¶ c¸c dao dïng ®Ó lËp tr×nh ph¶i ®−îc ®o. C«ng viÖc quan träng lµ ®o kho¶ng c¸ch tõ mòi dao tíi ®iÓm tham chiÕu g¸ dao "N". D÷ liÖu chiÒu dµi dao vµ b¸n kÝnh dao ®−îc ghi vµo bé ®¨ng ký d÷ liÖu dao. ViÖc x¸c ®Þnh b¸n kÝnh c¾t chØ cÇn thiÕt ®èi víi dao cã dïng phÐp bï b¸n kÝnh dao. Khi mÆt ph¼ng lµm viÖc lµ XY (lÖnh G17) th× c¸c d÷ liÖu dao ®−îc qui ®Þnh nh− sau: Qui ®Þnh vÒ c¸c th«ng sè cña dao L1: gi¸ trÞ tuyÖt ®èi theo h−íng Z tõ ®iÓm "N" R: b¸n kÝnh c¾t §èi víi c¸c mÆt ph¼ng lµm viÖc kh¸c, L1 lu«n th¼ng gãc so víi mÆt ph¼ng lµm viÖc. Trong tµi liÖu nµy thÓ hiÖn mÆt ph¼ng lµm viÖc th−êng dïng lµ G17. A3 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay A4 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay B: Chøc n¨ng c¸c phÝm Bµn phÝm ®iÒu khiÓn, Mµn h×nh hiÓn thÞ B1 Chøc n¨ng c¸c phÝm WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Bµn phÝm ch÷ vµ sè Dïng phÝm n©ng (shift) gãc d−íi bªn tr¸i ®Ó chuyÓn tíi chøc n¨ng thø 2 cña phÝm (®−îc thÓ hiÖn ë phÝa trªn bªn tr¸i cña phÝm). VÝ dô: = LËt trang tr−íc = DÊu phÈy C¸c chøc n¨ng khi nhÊn shift kÐp 1 lÇn shift: PhÝm ®−îc nhÊn ngay sau nã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai, tÊt c¸c phÝm sau ®ã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø nhÊt. 2 lÇn shift: TÊt c¶ c¸c phÝm ®−îc nhÊn sau ®ã ®Òu thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai (kho¸ shift). 3 lÇn shift: PhÝm ®−îc nhÊn ngay sau nã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø nhÊt, tÊt c¸c phÝm sau ®ã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai. 4 lÇn shift: Lo¹i bá t¸c dông cña chøc n¨ng NhÊn 2 lÇn Bµn phÝm ch÷ vµ sè hoÆc 3 lÇn shift. B2 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Chøc n¨ng c¸c phÝm Nh¶y th¼ng tíi Vïng vËn hµnh m¸y Nh¶y ng−îc l¹i menu trªn nã (gäi l¹i) Më réng dßng phÝm mÒm trong cïng menu HiÓn thÞ menu c¬ së (chän Vïng vËn hµnh) NÕu nhÊn l¹i lÇn n÷a sÏ nh¶y ng−îc l¹i menu tr−íc ®ã ChÊp nhËn c¶nh b¸o HiÓn thÞ th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng hiÖn thêi - chØ lµm viÖc khi dßng héi tho¹i hiÓn thÞ dÊu "i". Chän cöa sæ (khi cã vµi cöa sæ ®ang hiÓn thÞ) C¸c phÐp nhËp vµo tõ bµn phÝm chØ hîp lÖ víi cöa sæ ®−îc chän. Di chuyÓn con trá lªn / xuèng Di chuyÓn con trá sang tr¸i / sang ph¶i LËt trang tr−íc / trang sau DÊu c¸ch Xo¸ (ng−îc vÒ phÝa tr−íc) PhÝm chän / lùa • • PhÐp chän c¸c gi¸ trÞ ®Çu vµo ®· ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc trong c¸c tr−êng vµ danh s¸ch ®−îc ®¸nh dÊu b»ng biÓu t−îng nµy. KÝch ho¹t / kh«ng kÝch ho¹t hép kiÓm / nót chän = kÝch ho¹t = kh«ng kÝch ho¹t PhÝm so¹n th¶o / Huû bá • ChuyÓn sang chÕ ®é so¹n th¶o trong b¶ng vµ c¸c tr−êng nhËp • Chøc n¨ng huû bá ®èi víi c¸c phÇn tö cña b¶ng vµ c¸c tr−êng ®Çu vµo (rêi mét tr−êng b»ng phÝm nµy sÏ kh«ng l−u l¹i gi¸ trÞ ®−îc nhËp vµo nh−ng thiÕt lËp l¹i gi¸ trÞ cò). Nh¶y tíi dßng cuèi (cuèi danh s¸ch) PhÝm nhËp vµo • ChÊp nhËn mét gi¸ trÞ so¹n th¶o • Më / ®ãng mét th− môc • Më file PhÝm n©ng (shift) B3 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm C¸c vïng trªn mµn h×nh 1 HiÓn thÞ vïng lµm viÖc ®−îc kÝch ho¹t 2 HiÓn thÞ kªnh ®−îc kÝch ho¹t 3 11 Cöa sæ ®−îc chän. §−êng viÒn vµ dßng tiªu ®Ò ®−îc chiÕu s¸ng. C¸c phÐp nhËp tõ bµn phÝm chØ cã hiÖu lùc trong cöa sæ nµy. 12 C¸c phÝm mÒm cét ®øng Cã 8 tr−êng hiÓn thÞ c¸c chøc n¨ng cña c¸c phÝm phÝa bªn ph¶i (t−¬ng øng trªn m¸y tÝnh lµ Shift + F1...F8) 13 ®−îc Khi cã biÓu t−îng nµy, phÝm kÝch ho¹t (cã thÓ nh¶y vÒ menu trªn nã) 14 Dßng ®èi tho¹i víi c¸c chó ý vÒ vËn hµnh ®−îc Khi ký hiÖu nµy hiÖn ra, phÝm kÝch ho¹t (th«ng tin hîp lÖ). C¸c phÝm mÒm hµng ngang Cã 8 tr−êng hiÓn thÞ c¸c chøc n¨ng cña c¸c phÝm phÝa d−íi (t−¬ng øng trªn m¸y tÝnh lµ F1...F8) HiÓn thÞ chÕ ®é lµm viÖc, khi mét chÕ ®é con ®−îc kÝch ho¹t, nã còng ®−îc hiÓn thÞ (vÝ dô: REF,INC) 4 HiÓn thÞ ®−êng dÉn (th− môc) vµ tªn cña ch−¬ng tr×nh ®−îc chän. 5 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i kªnh 6 HiÓn thÞ c¸c th«ng b¸o cña kªnh ®ang ho¹t ®éng 7 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i ch−¬ng tr×nh 15 8 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i kªnh (SKIP, DRY, 16 SBL,...) 9 Dßng c¶nh b¸o vµ th«ng b¸o 10 C¸c cöa sæ lµm viÖc, hiÓn thÞ NC Vïng hiÓn thÞ c¸c cöa sæ lµm viÖc (cöa sæ so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh), c¸c cöa sæ hiÓn thÞ NC (tèc ®é c¾t, dao). 17 B4 ®−îc Khi ký hiÖu nµy hiÖn ra, phÝm kÝch ho¹t (cã thªm c¸c chøc n¨ng më réng) WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay B5 Chøc n¨ng c¸c phÝm WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y n»m ë phÇn d−íi cña bµn phÝm ®iÒu khiÓn hoÆc mµn h×nh hiÓn thÞ. Tuú thuéc vµo lo¹i m¸y ®−îc dïng vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî ®i kÌm mµ cã mét sè phÝm ®iÒu khiÓn m¸y kh«ng ®−îc kÝch ho¹t. Bµn phÝm ®iÒu khiÓn m¸y Bµn phÝm ®iÒu khiÓn m¸y cña dßng m¸y EMCO PC-Mill SKIP - Bá qua (c¸c khèi lÖnh bÞ bá qua sÏ kh«ng ®−îc thùc hiÖn) DRY RUN - Ch¹y kh« - ch¹y kh«ng c¾t (dïng ®Ó ch¹y kiÓm tra ch−¬ng tr×nh) OPT. STOP - Dõng cã ®iÒu kiÖn (ch−¬ng tr×nh dõng t¹i lÖnh M01) RESET - ThiÕt lËp l¹i Gia c«ng tõng khèi lÖnh Dõng / B¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh DÞch chuyÓn c¸c trôc b»ng tay TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu cho tÊt c¶ c¸c trôc Dõng / B¾t ®Çu gia c«ng §iÒu chØnh tèc ®é trôc chÝnh thÊp h¬n / 100% / cao h¬n B6 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Dõng / Khëi ®éng trôc chÝnh; Trôc chÝnh khëi ®éng trong chÕ ®é JOG vµ INC1...INC10000: Cïng chiÒu kim ®ång hå: NhÊn nhanh phÝm Ng−îc chiÒu kim ®ång hå: NhÊn vµ gi÷ phÝm Më / §ãng cöa Quay ®Çu ph©n ®é Më / §ãng thiÕt bÞ kÑp Quay m©m (®µi) dao BËt / T¾t thiÕt bÞ lµm m¸t T¾t / BËt c¸c thiÕt bÞ phô Bé chän chÕ ®é Nót chØnh tèc ®é ch¹y dao Dõng khÈn cÊp (më kho¸ b»ng c¸ch kÐo lªn) Ch×a më cho c¸c vËn hµnh ®Æc biÖt PhÝm b¾t ®Çu cho c¸c lÖnh NC bæ xung PhÝm thiÕt bÞ kÑp bæ xung PhÝm consent Kh«ng chøc n¨ng B7 ; Ýt nhÊt lµ 1 phót. B8 ViÖc g¸n c¸c chøc n¨ng phô trî ®−îc diÔn gi¶i trong ch−¬ng "C¸c chøc n¨ng phô trî". MILL 100/125/155: BËt / T¾t lµm m¸t MILL 50/55: BËt / T¾t thæi phoi ý nghÜa cña tæ hîp phÝm CTRL+ 2 phô thuéc vµo lo¹i m¸y: NhÊn ESC chÊp nhËn mét sè c¶nh b¸o. NhÊn Shift + F10 hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng (AUTOMATIC, JOB,...) trong cét phÝm mÒm th¼ng ®øng. NhÊn F10 hiÓn thÞ c¸c vïng ho¹t ®éng (Gia c«ng, tham sè,...) trong dßng phÝm mÒm n»m ngang. §Ó kÝch ho¹t c¸c chøc n¨ng trªn c¸c phÝm nµy, NhÊn ®ång thêi víi phÝm ALT hoÆc CTRL. C¸c phÝm ®−îc ®¸nh dÊu ®Ëm lµ c¸c phÝm chøc n¨ng ®Ó ®iÒu khiÓn vµ gia c«ng, Bµn phÝm m¸y tÝnh C¸c phÝm chøc n¨ng m¸y trong khèi phÝm sè chØ ®−îc kÝch ho¹t khi kh«ng kÝch ho¹t phÝm NumLock WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay VËn hµnh C: VËn hµnh VËn hµnh c¬ b¶n C¸c thao t¸c vËn hµnh cña SINUMERIK 810D/840D ®−îc tæ chøc trong 6 menu, ®−îc gäi lµ c¸c Vïng VËn hµnh: • Gia c«ng • Tham sè • Ch−¬ng tr×nh • TiÖn Ých • ChuÈn ®o¸n • Khëi ®éng S¸u vïng vËn hµnh ®ã ®−îc hiÓn thÞ trong menu c¬ b¶n trªn dßng menu n»m ngang. Gäi menu c¬ b¶n NhÊn phÝm ®Ó hiÓn thÞ menu c¬ b¶n víi 6 vïng vËn hµnh trong dßng menu n»m ngang. Tõ bÊt kú menu nµo, menu c¬ b¶n còng cã thÓ ®−îc gäi b»ng phÝm nµy. NhÊn phÝm nµy thªm mét lÇn n÷a sÏ trë vÒ menu tr−íc ®ã. PhÝm t−¬ng ®−¬ng trªn bµn phÝm m¸y tÝnh: F10 Di chuyÓn trong cöa sæ • Thay ®æi cöa sæ Víi phÝm nµy b¹n cã thÓ thay ®æi cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t (cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch t« mµu ®−êng viÒn ). C¸c phÐp nhËp chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trong c¸c cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t. • PhÐp cuèn trong cöa sæ. Cuèn tõng trang vÒ tr−íc hoÆc sau (lËt trang). • Di chuyÓn con trá trong cöa sæ (lªn, xuèng, sang tr¸i, sang ph¶i). C1 WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay VËn hµnh Di chuyÓn trong c¸c th− môc • Chän file / th− môc • §ãng / Më th− môc §ãng / më th− môc ®−îc chän • Më file Më file khi nã cã thÓ ®−îc xö lý trong bé so¹n th¶o. NhËp gi¸ trÞ, chän lùa • ®Ó kÝch ho¹t / lo¹i bá c¸c Dïng phÝm nót chän hoÆc hép kiÓm. = kÝch ho¹t = kh«ng kÝch ho¹t (lo¹i bá) • C¸c tr−êng nhËp ChuyÓn sang chÕ ®é nhËp NhËp vµo mét gi¸ trÞ hoÆc nhãm ký tù (vÝ dô: tªn file) tõ bµn phÝm ký tù. PhÇn mÒm sÏ tù ®éng chuyÓn vµo chÕ ®é nhËp khi con trá ®· ®Æt vµo mét tr−êng nhËp tr−íc ®ã. • ChÊp nhËn gi¸ trÞ nhËp b»ng phÝm "Input". Gi¸ trÞ sÏ ®−îc nhËp vµo. • Dïng phÝm ®Ó chuyÓn ®æi gi÷a c¸c gi¸ trÞ ®· ®−îc thiÕt lËp tr−íc (vÝ dô: vÒ tr−íc, ®Õn sau). C2
- Xem thêm -