Tài liệu Huong dan hs thu thap thong tin tu kenh hinh trong sgk lich su 7

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn I- Lý do chän ®Ò tµi 1- C¬ së lý luËn Nh chóng ta ®· biÕt: C«ng cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc ®· vµ ®ang ®îc triÓn khai ë c¸c trêng phæ th«ng, ®ßi hái ®ång thêi tiÕn hµnh c¶i c¸ch hÖ thèng gi¸o dôc, vÒ néi dung ph¬ng ph¸p d¹y… C¸c bé m«n vÒ khoa häc x· héi trong ®ã cã bé m«n lÞch sö ngµy cµng ®îc nhËn høc ®óng vai trß vµ ý nghÜa cña nã trong ®o viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. Nh÷ng biÕn chuyÓn to lín s©u s¾c trong thêi ®¹i chóng ta cµng chøng tá sù ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña mét giê häc, t¹o niÒm høng thó, say mª, t×m tßi cho häc sinh. Trong ®ã vÊn ®Ò khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin trong s¸ch gi¸o khoa trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lµ vÊn ®Ò cèt lâi, quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña mét giê d¹y. Trong sè nh÷ng th«ng tin ®ã, viÖc khai th¸c nh÷ng th«ng tõ c¸c h×nh ¶nh kh«ng nh÷ng t¸i hiÖn l¹i sù kiÖn ®· x¶y ra, mµ cßn cã t¸c dông g©y høng thó cho häc sinh, lµm cho c¸c em thÝch häc lÞch sö h¬n. 2- C¬ së thùc tiÔn. B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn d¹y lÞch sö. Trong suèt thêi gian ra trêng vµ nhËn c«ng t¸c t«i c¶m nhËn r»ng lÞch sö lµ mét m«n khoa häc bëi nã ®¶m ®¬ng sø mÖnh, nhiÖm vô cña mét nhµ nghiªn cøu. Nã trau dåi cung cÊp cho thÕ hÖ trÎ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng l¹i - ®ã l¸ tÊt c¶ nhøng g× mang gi¸ trÞ vËt chÊt vµ gi¸ trÞ tinh thÇn mµ nã ®· vµ ®ang diÔn ra trong thßi gian kh«ng kÓ ng¾n dµi. §Æc biÖt m«n lÞch sö l¹i lµ m«n häc rÊt ®îc chó träng ë c¸c nhµ trêng phæ th«ng nãi chung vµ Trung häc c¬ së nãi riªng. Th«ng qua bµi gi¶ng, ngêi thÇy cã thÓ gióp cho häc sinh n¾m ®îc sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi, nh÷ng quy luËt cña x· héi, sù hng thÞnh, suy vong cña mét ®Êt níc, nh÷ng truyÒn thèng lÞch sö, nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa cña mét d©n téc hoÆc lµ cña c¶ thÕ giíi. §Ó tõ ®ã gi¸o dôc cho häc sinh lßng yªu quª h¬ng, ®Êt níc, niÒm tù hµo d©n téc, tiÕp thu vµ ph¸t huy di s¶n v¨n hãa cña nh©n lo¹i víi nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n truyÒn thèng. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· cã nhiÒu chuyªn ®Ò vÒ thay s¸ch gi¸o khoa, vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. NhiÒu bµi gi¶ng Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn ®· kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c häat ®éng cña ThÇy vµ trß, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, sù lµm viÖc cña häc sinh, c¸c em cã høng thó s«i næi trong häc tËp. Gi¸o viªn th× ®· t¸i t¹o l¹i kh«ng khÝ lich sö, híng dÉn vµ ph©n tÝch s©u s¾c vÒ b¶n chÊt cña c¸c sù kiÖn. Tuy nhiªn, cha cã mét chuyªn ®Ò nµo híng dÉn sö dông kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lÞch sö, mµ chñ yÕu lµ gi¸o viªn tù t×m tßi nh÷ng th«ng tin vÒ kªnh h×nh ®ã th«ng qua nh÷ng tµi liÖu lÞch sö hoÆc tõ nh÷ng nguån th«ng tin kh¸c. §iÒu nµy cßn bÊt cËp nhiÒu khi kh«ng thèng nhÊt vÒ c¸ch hiÓu. §ãi víi häc sinh, viÖc c¸c em cã thÓ tù m×nh n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin tõ c¸c h×nh ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa lµ mét ®iÒu qu¸ khã. Tõ nh÷ng lÝ do trªn, t«i ®· chén ®Ò tµi “ Híng dÉn häc sinh thu thËp th«ng tin tõ nh÷ng h×nh ¶nh trong s¸ch gi¸o trong qu¸ tr×nh häc tËp m«n lÞch sö 8 - PhÇn lÞch sö viÖt nam ” §©y lµ ®Ò tµi mµ t«i ®· nung nÊu vµ viÕt thµnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trong n¨m häc 2009 - 2010. Víi thêi gian suy nghÜ cßn h¹n chÕ, t«i rÊt mong ®îc sù bæ sung gãp ý kiÕn cña nhµ nghiªn cøu chuyªn m«n vµ c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy mang nhiÒu tÝnh kh¶ thi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lÞch sö. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! II- Néi dung. 1- NhËn thøc vÊn ®Ò: XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc trng cña bé m«n LÞch sö vµ yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, còng nh thùc tiÔn d¹y häc bé m«n, viÖc biªn so¹n SGK LÞch sö THCS cã nhiÒu ®æi míi vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. S¸ch gi¸o khoa LÞch sö hiÖn nay ®îc biªn so¹n kh«ng chØ lµ tµi liÖu cña gi¸o viªn mµ cßn lµ tµi liÖu häc tËp cña häc sinh theo ®Þnh híng míi. §ã lµ, häc sinh kh«ng ph¶i häc thuéc lßng SGK mµ cÇn t×m tßi, nghiªn cøu nh÷ng sù kiÖn cã trong SGK díi sù tæ chøc, híng dÉn, gióp ®ì cña gi¸o viªn. Tõ ®ã, c¸c em tù h×nh thµnh cho m×nh nh÷ng hiÓu biÕt míi vÒ lÞch sö. Do ®ã, nh÷ng th«ng tin trong SGK mét mÆt ®îc tr×nh bÇy díi d¹ng nªu vÊn ®Ò ®Ó häc sinh suy nghÜ, MÆt kh¸c, kÌm theo c¸c th«ng tin lµ nh÷ng c©u hái, bµi tËp, yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng häc tËp kh¸c nhau, trong ®ã ®Æc biÖt t¨ng ®¸ng kÓ sè lîng kªnh h×nh. Kªnh h×nh trong SGK kh«ng chØ minh häa, lµm c¬ së cho viÖc t¹o Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn biÓu tîng lÞch sö mµ cßn lµ mét nguån cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh. Bªn c¹nh ®ã, mét sè bµi viÕt trong SGK cßn cã nhiÒu néi dung ®Ó ngá, cha viÕt hÕt, yªu cÇu häc sinh th«ng qua lµm viÖc víi tranh ¶nh, s¬ ®å, b¶n ®å… sÏ t×m tßi, kh¸m ph¸ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt liªn quan ®Õn néi dung bµi häc . 2- Ph¬ng ph¸p sö dông kªnh h×nh. Kªnh h×nh trong SGK lÞch sö gåm nhiÒu lo¹i: b¶n ®å, s¬ ®å, h×nh vÏ, tranh ¶nh lÞch sö. Mçi lo¹i cã mét ph¬ng ph¸p sö dông riªng. Song tùu trung l¹i cã thÓ sö dông trong tr×nh bÇy kiÕn thøc míi, cñng cè khiÕn thøc ®· häc, ra bµi tËp vÒ nhµ vµ trong kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.Riªng ®èi víi h×nh vÏ, tranh ¶nh lÞch sö l¹i cã hai d¹ng : Dïng ®Ó minh häa cho kªnh ch÷ hoÆc víi t c¸ch lµ nguån cung cÊp th«ng tin, kiÕn thøc cho ngêi häc. Sù phong phó, ®a d¹ng cña kªnh h×nh trong SGK nh vËy, ®ßi hái gi¸o viªn khi sö dông ph¶i linh ho¹t, s¸ng t¹o. VÝ dô, ®èi víi nh÷ng kªnh h×nh ®îc tr×nh bÇy víi t c¸ch ®Ó minh häa cho kªnh ch÷ th× viÖc sö dông chóng còng chØ dõng l¹i ë viÖc minh häa nh»m lµm cho néi dung bµi gi¶ng sinh ®éng, phong phó, hÊp dÉn h¬n. Gi¸o viªn kh«ng sö dông chóng trong cñng cè bµi häc hay trong kiÓm tra, ®·nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Khi sö dông nh÷ng kªnh h×nh lo¹i nµy, gi¸o viªn kh«ng ®Æt vÊn ®Ò b»ng c¸c c©u hái gîi më ®Ó häc sinh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Gi¸o viªn còng kh«ng nªn cho häc sinh ®øng lªn thuyÕt tr×nh vÒ néi dung cña kªnh h×nh ®ã, v× nã vît qu¸ søc cña c¸c em. Gi¸o viªn cã thÓ giao nhiÖm vô cho häc sinh vÒ nhµ t×m hiÓu tríc néi dung cña chóng ®Ó c¸c em cã biÓu tîng ban ®Çu vÒ c¸c sù kiÖn , hiÖn tîng, nh©n vËt lÞch sö… thÓ hiÖn trong kªnh h×nh. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét viÖc lµm khã kh¨n ®èi víi häc sinh v× viÖc t×m kiÕm tµi liÖu kh«ng ph¶i dÔ dµng, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh miÒn nói. Do vËy, khi giao nhiÖm vô cho häc sinh, gi¸o viªn ph¶i tïy vµo tong ®iÒu kiÖn , hoµn c¶nh häc tËp cña häc sinh ®Ó vËn dông cho phï hîp. Trong giê gi¶ng bµi míi , v× ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp nªn gi¸o viªn chØ tËp trung giíi thiÖu, thuyÕt minh mét sè h×nh vÏ, tranh ¶nh ( nÕu nh bµi häc cã nhiÒu tranh ¶nh), cßn nh÷ng h×nh ¶nh kh¸c, gi¸o viªn chØ nªn dõng l¹i ë viÖc giíi thiÖu cho häc sinh quan s¸t vµ s¬ lîc mét vµi nÕt chÝnh ®Ó häc sinh n¾m ®îc biÓu tîng ban ®Çu vÒ chóng mµ th«i. Néi dung thuyÕt minh kªnh h×nh ph¶I phong phó, sinh ®éng hÊp dÉn, kÕt hîp víi lêi nãi Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn truyÒn c¶m sÏ cã søc thuyÕt phôc cao ®èi víi häc sinh, t¹o nªn ë c¸c em nh÷ng xóc c¶m thùc sù, néi dung bµi gi¶ng v× thÕ còng sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n, häc sinh trë nªn yªu thÝch viÖc häc tËp m«n LÞch sö h¬n. Th«ng thêng, kªnh h×nh nãi chung vµ h×nh vÏ, tranh ¶nh nãi riªng ®îc tr×nh bµy víi t c¸ch lµ nguån cung cÊp th«ng tin, kiÕn thøc, ®îc in kÌm theo c©u hái ®Ó häc sinh tù “ lµm viÖc ” víi SGK díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn, nh»m rót ra nh÷ng kiÕn thøc lÞch sö nhÊt ®Þnh. §Ó sö dông tèt lo¹i kªnh h×nh nµy, tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ néi dung lÞch sö ®îc ph¶n ¸nh qua h×nh vÏ, tranh ¶nh… TiÕp ®ã, gi¸o viªn ph¶i dù kiÕn vµ x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p sÏ sö dông chóng trong tong bµi cô thÓ. Ph¬ng ph¸p nµy thêng hay sö dông trong d¹y häc ®èi víi lo¹i kªnh h×nh nµy lµ gi¸o viªn híng dÉn häc sinh quan s¸t ( ®Çu tiªn lµ quan s¸t tæng thÓ råi míi quan s¸t chi tiÕt ) kÕt hîp víi miªu t¶, ph©n tÝch, ®µm tho¹i th«ng qua hÖ th«ng c©u hái gîi më cña gi¸o viªn ®Ó häc sinh tù rót ra ®îc nh÷ng kÕt luËn . ë ®©y, khi häc sinh t×m hiÓu néi dung kªnh h×nh qua c¸c c©u hái gîi më, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c em lµm viÖc c¸ nh©n hoÆc theo nhãm hoÆc c¶ líp. 3 - Nh÷ng vÝ dô cô thÓ. Trong ch¬ng tr×nh lÞch sö líp 8 - PhÇn lÞch sö ViÖt Nam cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i: b¶n ®å, s¬ ®å, h×nh vÏ, tranh ¶nh lÞch sö… Tuy nhiªn, trong khu«n khæ ®Ò tµi nµy t«i chØ giíi thiÖu ph¬ng ph¸p sö dông mét sè b¶n ®å, s¬ ®å, h×nh vÏ, tranh ¶nh lÞch sö tiªu biÓu. * H×nh 84 - Qu©n Ph¸p tÊn c«ng §¹i ®ån ChÝ Hßa. H×nh 84 ®îc sö dông khi d¹y môc I, ý 2 – ChiÕn sù ë Gia §Þnh nh÷ng n¨m 1859. GV cÇn cho HS quan s¸t kÜ bøc tranh, gîi ý mét sè c©u hái ®Ó c¸c em th¶o luËn nhãm. - §¹i ®ån ChÝ Hßa ®îc x©y dung nhµm môc ®Ých g×? - Cuéc chiÕn ë §¹i ®ån ChÝ Hßa diÔn ra nh thÕ nµo? - V× sao §¹i ®ån ChÝ Hßa bÞ thÊt thñ nhanh chãng? - §¹i ®ån ChÝ Hßa thÊt thñ dÉn dÕn hËu qu¶ g×? Sauk hi HS th¶o luËn, GV chèt l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n. * H×nh 86 -Lîc ®å nh÷ng ®Þa diÓm næ ra khëi nghÜa ë Nam k× ( 18601875) Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn Lîc ®å nµy ®îc sö dông khi d¹y môc II - Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1873. GV giíi thiÖu kh¸i qu¸t lîc ®å, híng dÉn HS quan s¸t kÕt hîp víi theo dâi néi dung SGK ®Ó th¶o luËn mét sè c©u hái sau: - Quan sat lîc ®å, em thÊy quy m« c¸c cuéc khëi nghÜa nh thÕ nµo? - KÕt hîp víi lîc ®å vµ SGK em h·y chØ ra nh÷ng ®Þa ®iÓm cã c¸c cuéc khëi nghÜa lín? - KÕt qu¶ cña c¸c cuéc khëi nghÜa nµy? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ phong trµo kh¸ng Ph¸p cña nh©n d©n s¸u tØnh Nam K×? Trªn c¬ së ý kiÕn cña HS, GV cÇn chèt nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ ®Þnh híng ®Ó HS chØ ra ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña cuéc kh¸ng chiÕn. * H×nh 91 - C«ng sù phßng thñ Ba §×nh Lîc ®å nµy ®îc sö dông khi d¹y môc II, ý 1 - Khëi nghÜa Ba §×nh ( 1886 - 1887 ). Khi sö dông, GV híng dÉn HS quan s¸t lîc ®å, kÕt hîp víi néi dung SGK vµ gîi më mét sè c©u hái cho HS t×m hiÓu: - HÖ thèng phßng thñ Ba §×nh ®îc x©y dung ë ®©u vµ x©y dung nh thÕ nµo? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch bè phßng cña nghÜa qu©n Ba §×nh? - ChiÕn thuËt chñ yÕu cuqr nghÜa qu©n lµ g×, em cã suy nghÜ g× vÒ chiÕn thuËt ®ã? Sau khi HS th¶o LuËn, GV dùa vµo lîc ®å lîc thuËt diÕn biÕn cuéc khëi nghÜa. * H×nh 92 - Lîc ®å vÞ trÝ M· Cao Lîc ®å nµy cã thÓ sö dông sau khi GV lîc thuËt cuéc tÊn c«ng v©y h·m Ba §×nh cña Ph¸p, nghÜa qu©n ph¶i më ®êng m¸u rót lªn M· Cao, trong Môc II, ý 1 - Khëi nghÜa Ba ®×nh (1886 - 1887 ). GV chØ giíi thiÖu cho HS M· Cao lµ c¨n cø nghÜa qu©n tiÕp tôc chiÕn ®Êu sau khi rót khái Ba §×nh. * H×nh 95 - Lîc ®å c¨n cø H¬ng Khª Lîc ®å nµy ®îc sö dông khi d¹y môc II, ý 3 - Khëi nghÜa H¬ng Khª ( 1885 - 1895 ). Khi sö dông, tríc hÕt GV giíi thiÖu khÝa qu¸t lîc ®å, híng dÉn HS quan s¸t, kÕt hîp víi SGK vµ gîi më: Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn - Em h·y x¸c ®Þnh c¨n cø chÝnh cña nghÜa qu©n trªn lîc ®å? - V× sao nghÜa qu©n H¬ng Khª l¹i chän c¨n cø Ngµn Tr¬I lµm ®¹i b¶n doanh? - VÞ trÝ cña H¬ng Khª cã lîi g× cho nghÜa qu©n, nã cã g× kh¸c g× víi c¨n cø Ba §×nh vµ B·i SËy? - ChiÕn thuËt vµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña nghÜa qu©n lµ g×? - Cuéc khëi nghÜa tr¶i qua mÊy giai ®o¹n, kÕt qu¶ ra sao? * H×nh 96 - Lîc ®å c¨n cø Yªn ThÕ Lîc ®å nh»m cô thÓ hãa vÞ trÝ ®Þa lÝ cña c¨n cø Yªn thÕ, GV cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó gi¶ng vÒ diÔn biÕn cña cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ ( 1884 – 1913 ). Khi sö dông, GV gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu vµ híng dÉn HS quan s¸t.: - Dùa vµo lîc ®å, em h·y x¸c ®Þnh c¨n cø chÝnh, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña nghÜa qu©n. chiÕn thuËt ®¸nh ®Þch chñ yÕu cña nghÜa qu©n lµ g×? - Cuéc khëi nghÜa cjia lµm mÊy giai ®o¹n? - Cuéc khëi nghÜa nµy cã g× kh¸c víi c¸c cuéc khëi nghÝa cña phong trµo CÇn V¬ng? Qua ®ã nãi lªn ®iÒu g×? *H×nh 99 - N«ng d©n ViÖt Nam trong thêi k× Ph¸p thuéc Bøc ¶nh nµy ®îc sö dông khi d¹y môc II, ý 1- C¸c vïng n«ng th«n. GV cho HS quan s¸t ¶nh vµ gîi më mét sè c©u hái ®wr HS th¶o luËn: - Quan s¸t ¶nh, em thÊy ngêi n«ng d©n ®ang lµm g×? - T¹i sao hä ph¶I kÐo cµy thay tr©u? - V× sao ngêi n«ng d©n ph¶i lao ®éng vÊt v· nh vËy nhng vÉn bÞ ®ãi? - Em cã suy nghÜ g× vÒ ®êi s«ng cña ngêi n«ng d©n ViÖt Nam díi thêi Ph¸p thuéc? Trªn c¬ së ý kiÕn cña HS, GV chèt l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ kh¶ng ®Þnh díi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p ngêi n«ng d©n ViÖt Nam bÞ bäc lét ®Õn cïng cùc, ®êi sèng cña hä v« cïng khoa kh¨n, v× vËy hä lu«n ®I ®Çu trong c¸c cuéc ®Êu tranh ®ßi tù do vµ no Êm. * H×nh 100 - C«ng nh©n ViÖt Nam trong thêi k× Ph¸p thuéc Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn Bøc ¶nh nµy ®îc sö dông khi d¹y môc II, ý 2 - §« thÞ ph¸t triÓn, sù xuÊt hiÖn cña c¸c giai cÊp, tÇng líp míi. GV cho HS quan s¸t kÜ bøc tranh, gîi më mét sè c©u hái cho HS th¶o luËn: - Quan s¸t bøc tranh, em thÊy nh÷ng ngêi thî ®ang lµm g×, trang phôc cña hä ra sao? - §iÒu kiÖn lao ®éng cña hä nh thÕ nµo? - Em suy nghÜ g× vÒ ®êi s«ng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam thêi Ph¸p thuéc? Sau khi HS tr¶ lêi, GV chèt l¹i c¸c néi dung chÝnh vµ kh¼ng ®Þnh víi ®Æc ®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt nam, hä sím trë thµnh lùc lîng l·nh ®¹o trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. III - Thùc nghiÖm ®Ò tµi vµ kÕt qu¶ thu ®îc. Trong n¨m häc 2009 - 2010, Sau khi hoµn thµnh ®Ò tµi t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ kÕt qu¶ thu ®îc lµ kh¶ quan. Cô thÓ: - TØ lÖ häc sinh yªu thÝch m«n LÞch sö cao h¬n so víi häc k× I ( thêi k× ®iÒu tra lµ cuèi häc k× I vµ sau bµi 30 cña häc k× II). - §a sè HS cã høng thó khi häc m«n Lich sö - KÕt qu¶ kiÓm tra mét tiÕt cao h¬n so víi k× I. Häc KÐm YÕu TB Kh¸ Gái SL % SL % SL % SL % SL % k× I 17 16,66 19 18,6 63 61,8 3 2,94 0 0 II 5 5,1 17 17,3 65 66,3 9 9,2 2 2,1 IV - KÕt luËn chung vµ ®Ò xuÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn , cïng víi viÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p biªn so¹n SGK lÞch sö, ®ßi hái GV vµ HS ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. Trong ®ã, GV víi t c¸ch lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp cña HS trong qu¸ tr×nh häc tËp, cÇn n¾m b¾t ®îc nh÷ng ®iÓm míi cña SGK nãi chung, hÖ thèng kªnh h×nh - mét nguån kiÕn thøc quan träng trong SGK nãi riªng. T«i hi väng víi néi dung cña ®Ò tµi nµy sÏ gióp GV gi¶ng d¹y m«n LÞch sö gi¶m bít khã kh¨n khi khai th¸c, sö dông kªnh h×nh trong SGK. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy t«i mong r»ng PGD nªn cã mét cuéc héi th¶o ®Ó cho GV cã c¬ héi trao ®æi kinh nghiÖm viÖc sö dông kªnh h×nh trong SGK lÞch sö THCS. Trêng THCS Th¹ch LËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n lÞch sö N¨m häc: 2009 - 2010 GV: NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn Trªn ®©y lµ phÇn tr×nh bµy mµ t«i ®· rót ra ®îc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i trêng Trung häc c¬ së còng nh trong qu¸ tr×nh häc tËp, tham gia c¸c chuyªn ®Ò thay s¸ch gi¸o khoa cña ngµnh gi¸o dôc. Tuy nhiªn ®Ó cã ®îc ®Ò tµi nµy, t«i ®· tham kh¶o vµ tiÕp thu ý kiÕn cña ®ång nghiÖp còng nh dùa vµo tµi liÖu s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch gi¸o khoa ®Ó rót ra kinh nghiÖm riªng cho m×nh. Vµ còng nhê cã nh÷ng suy nghÜ nµy mµ t«i cµng c¶m thÊy tù tin h¬n trong viÖc d¹y häc lÞch sö. V - Tµi liÖu tham kh¶o. - S¸ch gi¸o khoa lÞch sö 8 ( Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ) - Híng ®Én sö dông kªnh h×nh trong SGK lÞch sö THCS ( NguyÔn ThÞ c«i, NXB gi¸o dôc ) - Mét sè tµi liÖu kh¸c tõ Internet. Môc lôc LÝ do chän ®Ò tµi Néi dung ®Ò tµi Thùc nghiÖm ®Ò tµi vµ kÕt qu¶ thu ®îc KÕt luËn chung vµ ®Ò xuÊt Tµi liÖu tham kh¶o Trêng THCS Th¹ch LËp 1 3 8 9 10
- Xem thêm -