Tài liệu Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng anh

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… I . P h Ç n c hu n g : 1 . Lý do chän ®Ò tµi : 1.1/ C¬ së ph¸p chÕ : Víi môc ®Ých n©ng cao chÊt l îng gi¸o dôc trong thêi k× ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . Nhµ n íc ta còng nh Bé GD & §T lu«n ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cuh thÓ cña tõng n¨m häc ®èi víi ngµnh nãi chung vµ tõng nhµ tr êng nãi riªng . Cô thÓ trong n¨m häc 2006 - 2007 , nhiÖm vô ®· ® îc ®Ò ra nh sau : Tríc tiªn toµn ngµnh gi¸o dôc h ëng øng cuéc vËn ®éng " Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc " . Bªn c¹nh ®ã chóng ta tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi ch ¬ng tr×nh SGK ph¬ng ph¸p gi¸o dôc, gi¶ng d¹y . TiÕp tôc thùc hiÖn chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn , hiÖn ®¹i ho¸ gi¸o dôc , t¨ng cêng nÒn nÕp, kØ c¬ng trong gi¸o dôc . §èi víi bËc häc THCS còng cã nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô cô thÓ ®ã lµ tiÕp tôc h×nh thµnh nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn thiÕt vµ phÈm chÊt trÝ tuÖ ®Ó häc sinh cã thÓ tiÕp tôc bËc häc hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng . Cô thÓ trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc, chóng ta cÇn båi d ìng nh©n lùc, nh©n tµi cho ®Êt n íc, båi dìng ®éi ngò khoa häc kÜ thuËt, ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ trë thµnh ng êi lao ®éng cã tri thøc, v¨n ho¸, cã ®¹o ®øc, søc khoÎ , chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp còng nh trong lao ®éng ®Ó tiÕp tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®Êt n íc . Ngoµi ra, mét trong nh÷ng chñ tr ¬ng , chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ta hiÖn nay lµ më réng quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc . Ch×a kho¸ ®Ó më ra c¸nh cöa v¨n minh thÕ giíi ®ã lµ ng«n ng÷ giao tiÕp chung , vµ mét trong nh÷ng ng«n ng÷ ®îc coi träng lµ ng«n ng÷ quèc tÕ International Language - ®ã lµ tiÕng Anh . N¾m b¾t ®îc tÇm quan träng cña ngo¹i ng÷, ®Æc biÖt lµ tiÕng Anh, ngay ë bËc THCS , nhµ n íc ta ®· tró träng viÖc d¹y m«n nµy . Tuy nhiªn, ë bËc THCS chØ cÇn båi d ìng cho c¸c em c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n , tèi thiÓu vµ t ¬ng ®èi hÖ thèng vÒ TiÕng Anh hiÖn ®¹i phï hîp víi løa tuæi . Tõ ®ã gióp c¸c em dÔ dµng trong c¸c bËc häc tiÕp theo hoÆc trong viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp trong t¬ng lai . Tõ nh÷ng lÝ do, c¨n cø c¬ b¶n trªn , cho ta thÊy viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh lµ rÊt cÇn thiÕt . Bªn c¹nh ®ã viÖc gi¶ng d¹y tiÕng Anh còng lµ mét nhiÖm vô quan träng trong nhµ trêng . VÊn ®Ò dÆt ra cho mçi chóng ta nãi chung vµ c¸c gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y tiÕng Anh ë bËc THCS nãi riªng lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ tèt trong gi¶ng d¹y . V× vËy c¸c ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc lu«n ® îc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ s¸ng t¹o bëi c¸c gi¸o viªn . 1.2/ C¬ së lÝ luËn : Còng nh phÇn ®Çu t«i ®· tr×nh bµy, viÖc d¹y häc tiÕng Anh trong nhµ trêng lµ rÊt quan träng, lµ bíc khëi ®Çu ®Ó c¸c em lµm ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… quen víi tiÕng Anh, gióp c¸c em h×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n trong giao tiÕp vµ sö dông tiÕng Anh . Còng gièng nh tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc, gi¶ng d¹y trong thêi k× ®æi míi ®ã lµ lu«n ph¸t huy vai trß chñ ®éng s¸ng t¹o cho häc sinh . Trong giê häc, gi¸o viªn chØ ®ãng vai trß lµ ng êi híng dÉn, chØ ®¹o trùc tiÕp ®Ó gióp c¸c em t×m ra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n , ch©n lÝ ®óng ®¾n . Trong giê häc ë tr êng còng nh ë nhµ häc sinh lu«n ph¸t huy tèi ®a cña m×nh trong c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n : Nghe - nãi ®äc - viÕt . Qua ®ã rÌn luyÖn thãi quen lao ®éng ®éc lËp s¸ng t¹o phï hîp víi yªu cÇu cña su thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i . TiÕng Anh ®îc ®a vµo nh mét m«n häc chÝnh thøc trong tr êng häc THCS , còng lµ bíc ®Çu cho häc sinh thÊy nhu cÇu, còng nh yªu cÇu giao lu quèc tÕ, héi nhËp víi c¸c n íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc lµ rÊt quan träng . V× vËy viÖc häc tiÕng Anh còng nh c¸c ngo¹i ng÷ kh¸c lµ diÒu kh«ng thÓ thiÕu . Víi m«n häc tiÕng Anh ë tr êng THCS , häc sinh cÇn ®¹t ® îc c¸c yªu cÇu cô thÓ sau : + N¾m ®îckiÕn thøc c¬ b¶n, tèi thiÓu vµ t ¬ng ®èi hÖ thèng vÒ tiÕng Anh hiÖn ®¹i , phï hîp víi løa tuæi . + Cã kü n¨ng sö dông tiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n gi¶n díi d¹ng Nghe - Nãi - ®äc - viÕt . + Cã sù hiÓu biÕt vÒ c¸c n íc nãi tiÕng Anh nãi chung vµ n íc Anh nãi riªng . + H×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng häc tÕng Anh vµ ph¸t triÓn t duy . Nh÷ng kü n¨ng nµy sÏ gióp c¸c em ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông tiÕng mÑ ®Î vµ gãp phÇn h×nh thµnh ng«n ng÷ toµn diÖn cho häc sinh . Còng nh c¸c m«n häc kh¸c, m«n tiÕng Anh ë tr êng THCS cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng : + §èi víi häc sinh, m«n häc nµy lµ m«n häc t ¬ng ®èi míi mÎ . V× vËy häc sinh lu«n cã ý thøc tß mß kh¸m ph¸ . Do ®Æc tr ng cña bé m«n lµ t¬ng ®èi s«i næi nªn phÇn lín c¸c em ®Òu yªu thÝch . HiÖn nay ch¬ng tr×nh SGK vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®îc ®æi míi phï hîp víi t©m lý løa tuæi vµ yªu cÇu gi¸o dôc trong t×nh h×nh ®æi míi . Bªn c¹nh ®ã gia ®×nh c¸c em lu«n to¹ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc häc tËp cña häc sinh ® îc tèt . + §èi víi gi¸o viªn cã kiÕn thøc, ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cËp nhËt phï hîp víi yªu cÇu hiÖn nay, th êng xuyªn ®îc tham gia c¸c líp häc båi dìng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô . + §èi víi x· héi ®· cã c¸ch nh×n nhËn kh¸ch quan vµ tÝch cùc h¬n ®èi víi m«n häc . H¬n n÷a, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, m«n tiÕng Anh ®· trë thµnh m«n thi tèt nghiÖp còng nh thi vµo c¸c trêng cao §¼ng, §¹i häc. V× vËy ®éng lùc häc vµ ®iÒu kiÖn häc tËp ®îc tró träng h¬n . Tuynhiªn so víi nh÷ng thuËn lîi trªn, m«n häc nµy cßn tån t¹i mét sè khã kh¨n sau : + Thø nhÊt lµ c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn , kh«ng cã ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc häc tËp bé m«n nh ®µi, b¨ng, tµi liÖu tham kh¶o vµ n©ng cao rÊt h¹n chÕ . Bªn c¹nh ®ã , song song víi nh÷ng gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn quan t©m ®Õn viÖc ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… häc tËp cña häc sinh th× cßn nh÷ng gia ®×nh d©n téc thiÓu sè , do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn ch a quan t©m s©u s¾c tíi qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c em ; NhËn thøc cña häc sinh v× thÕ còng cha cao . Do vËy lµ gi¸o viªn, nhiÒu khi t«i chØ cè g¾ng truyÒn ®¹t ®ñ néi dung kiÕn thøc trong SGK , viÖc më réng trªn líp lµ rÊt h¹n chÕ vµ khã kh¨n . §iÒu ®ã dÉn ®Õn chÊt l îng bµi häc cña häc sinh còng cha cao . Ngoµi ra ®iÒu kiÖn tù häc , båi dìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n , n©ng cao tr×nh ®é cña gi¸o viªn cßn thÊp, v× vËy chÊt l îng giê gi¶ng cha thêng xuyªn ®îc n©ng cao . §Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña gi¸o viªn còng nh häc sinh , kh¾c phôc vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n nh×n chung cã nhiÒu c¸ch ®Ó gióp gi¸o viªn n©ng cao chÊt l îng giê d¹y cña m×nh . Mét trong c¸c ph¬ng ph¸p biÖn ph¸p t«i m¹nh d¹n ®Ò ra th¶o luËn trong ®Ò tµi nµy lµ : " Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh " . 1.3 / C¬ së thùc tiÔn : Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«I nhËn thÊy r»ng, häc sinh phæ th«ng ®Æc biÖt lµ häc sinh n«ng th«n miÒn nói rÊt ng¹i giao tiÕp, c¸c em qu¸ e dÌ , nhót nh¸t , ®«i khi lµ tù ti víi b¶n th©n . C¸c em kh«ng cã thãi quen bµy tá quan ®iÓm cña m×nh tr íc mét vÊn ®Ò g× ®ã, nhiÒu em cã t©m lÝ thô ®éng, chê ®îi , phô thuéc vµo ngêi kh¸c . Trong khi ®ã ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi ®ßi hái ph¶I ph¸t huty tèi ®a kh¶ n¨ng ®éc lËp, s¸ng t¹o cña häc sinh, mçi häc sinh ®Òu ph¶i cã ý kiÕn, ®Ò xuÊt vÒ mét vÊn ®Ò ®Æt ra . H¬n n÷a, m«n häc tiÕng Anh ë bËc häc THCS ®ßi hái häc sinh rÌn luyÖn trªn 4 kÜ n¨ng c¬ b¶n lµ : nghe, nãi, ®äc, viÕt . Trong ®ã ®Æc biÖt lµ kÜ n¨ng nghe vµ nãi ® îc thùc hiÖn nhiÒu ë trªn líp ( KÜ n¨ng ®äc; viÕt thêng ®îc dµnh cho c¸c bµi tËp ë nhµ ) . Do ®ã viÖc luyÖn tËp giao tiÕp cña häc sinh ë trªn líp lµ rÊt quan träng, nã gãp phÇn rÊt lín ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l îng giê d¹y còng nh chÊt lîng häc tËp cña häc sinh . Nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra lµ : Sè lîng häc sinh trong mét líp lµ t¬ng ®èi lín ( Kho¶ng 40 häc sinh ) . V× vËy viÖc híng dÉn tõng häc sinh rÌn luyÖn lµ rÊt khã thùc hiÖn . Nh chóng ta ®· biÕt , hiÑn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn ®æi míi ph ¬ng ph¸p d¹y häc trªn t¸t c¶ c¸c m«n . Cã nhiÒu ph ¬ng ph¸p ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh , hiÖu qu¶ cao vµ ét trong r¸t nhiÒu ph¬ng ph¸p ®ã lµ : " Híng dÉn häc sinh rÌn luyÖn, luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm " §èi víi ph¬ng ph¸p nµy ®· kh¾c phôc ® îc mét sè khã kh¨n trªn nh : TÊt c¶ häc sinh trong líp ®Òu ® îc häc cïng mét néi dung, cïng mét thêi ®iÓm ; Gióp gi¸o viªn tiÕt kiÖm ® îc thêi gian ; gióp c¸c em yÕu kÐm hoÆc hay xÊu hæ cã c¬ héi ®Ó ® îc cïng luyÖn tËp víi b¹n ®Ó ® îc ®a ra ý kiÕn cña m×nh . Tuy nhiªn khi ¸p dông ph ¬ng ph¸p nµy, gi¸o viªn l¹i gÆp ph¶I nh÷ng vÊn ®Ò bÊt lîi nh : §«i khi c¸c em g©y ra qu¸ ån µo, mét sè em lîi dông t×nh thÕ ®Ó nãi chuyÖn riªng , lµm viÖc riªng . V× c¸c em luyÖn tËp víi b¹n nªn nhiÒu khi c¸c em m¾c nhiÒu ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… lçi sai gi¸o viªn kh«ng biÕt . NÕu c¸c ®iÓm yÕu nµy kh«ng ® îc ®iÒu chØnh kÞp thêi th× hiÖu qu¶ cña giê d¹y häc sÏ rÊt thÊp . VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ® îc hiÖu qu¶ cao trong gi¸o dôc nãi chung còng nh ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo cÆp nãi riªng . ng êi gi¸o viªn ph¶i lµm g× ®Ó ®¹t ® îc ®iÒu ®ã ! ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt trong ®Ò tµi nµy . 2 . NhiÖm vô cña ®Ò tµi : a/ NhiÖm vô c¬ b¶n : Nh×n chung víi ®Ò tµi nµy cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau : + T×m hiÓu thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n , t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh . + T×m hiÓu lÝ thuyÕt cña ph ¬ng ph¸p "" Híng dÉn häc sinh rÌn luyÖn, luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm " ; tõ ®ã thÊy ® îc nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh khã kh¨n cña ph¬ng ph¸p . + Ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc, kh¾c phôc nh÷ng mÆt ch a thuËn lîi ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y . b/ NhiÖm vô cña gi¸o viªn : §èi víi mçi ngêi gi¸o viªn ®Òu cã nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña ngµnh giao cho nh : Thùc hiÖn c¸c qui chÕ chuyªn m«n so¹n, gi¶ng, chÊm, ch÷a bµi kiÓm tra cña häc sinh, båi d ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm, hoµn thµnh c¸c ®Çu hå s¬ sæ s¸ch … Tuy nhiªn ë ®©y, t«i chØ bµn vÒ nhiÖm vô cô thÓ cña gi¸o viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi . §ã lµ : + Tríc tiªn ®Ó thùc hiÖn ®Ò t×a nµy vµ triÓn khai vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y th× gi¸o viªn ph¶I hiÓu râ lý thuyÕt gi¸o häc ph¸p cña ph¬ng ph¸p d¹y " Híng dÉn häc sinh rÌn luyÖn, luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm " trong t×nh h×nh ®æi míi hiÖn nay . + TiÕp theo gi¸o viªn ph¶I tiÕn hµnh kh¶o s¸t t×nh h×nh häc tËp chÊt lîng häc tËp cña häc sinh ®Ó x©y dùng c¬ së thùc hiÖn ®Ò tµi sao cho hîp lý n©ng cao chÊt l îng häc tËp cña häc sinh . + Sau ®ã gi¸o viªn tiÕn hµnh viÕt ®Ò tµi, triÓn khai ®Ò tµi trong thùc tÕ gi¶ng d¹y . Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu còng nh triÓn khai ¸p dông ®Ò tµi sÏ cã nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh . V× vËy cÇn cã sù ®iÒu chØnh sao cho phï hîp ®Ó ® a ra ph¬ng ph¸p luyÖn tËp cho tõng häc sinh . H¬n n÷a ®Ó kÕt qu¶ gi¸o dôc cã chÊt l îng th× gi¸o viªn còng cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ph ¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c còng nh ®èi víi c¸c gi¸o viªn kh¸c . c/ NhiÖm vô cña häc sinh : Nh chóng ta ®· biÕt, mçi häc sinh ®Òu ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh nhiÖm vô, vai trß cña m×nh . Tríc tiªn häc sinh ph¶i cã ®ñ ph ¬ng tiÖn, ®å dïng häc tËp tèi thiÓu cho bé m«n nh : S¸ch, vë, bót, mùc … Trong giê häc lu«n cã th¸I ®é häc tËp nghiªm tóc, tÝch cùc chó ý nghe gi¶ng, luyÖn tËp theo sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn . Lµm bµi tËp vÒ nhµ ®Çy ®ñ, chuÈn bÞ bµi tèt tr íc khi lªn líp . §Æc biÖt víi bé m«n tiÕng Anh c¸c em lu«n ph¶i t¹o cho ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… m×nh phong th¸I tù tin, m¹nh d¹n kh«ng sî khã, sî sai . Mçi häc sinh biÕt tù ®Ò ra cho m×nh ph ¬ng ph¸p häc tËp hîp lý th êng xuyªn th¶o luËn , ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc häc tËp bé m«n . 3 . Giíi h¹n cña ®Ò tµi : Dùa trªn nh÷ng yªu cÇu cña viÖc ®æi míi ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Dùa trªn c¬ së lý luËn cña ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th«ng qua viÖc luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm . Víi giíi h¹n cña ®Ò tµi nµy, t«i m¹nh d¹n th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p h íng dÉn häc sinh rÌn luyÖn, luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm ë líp t«I gi¶ng d¹y . Qua ®ã cay dùng cho c¸c em tinh thÇn häc tËp tÝch cùc, ®éc lËp, cã nhiÒu s¸ng t¹o . Gióp c¸c em cã thãi quen gióp ®ì nhau trong häc tËp thóc ®Èy sù tù tin cÇn thiÕt h¹n chÕ sù e dÌ nhót nh¸t . §Æc biÖt víi bé m«n nµy cÇn gióp c¸c em ph¸t triÓnc¸c kÜ n¨ng giao tiÕp c¬ b¶n, v× vËy víi ®Ò tµi nµy , t«i tËp trung nghiªn cøu, ¸p dông mét sè biÖn ph¸p, ph ¬ng ph¸p híng cÉn häc sinh luyÖn t¹p theo tõng cÆp tõng nhãm ë nh÷ng líp t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y . Qua ®Ò tµi nµy, môc ®Ých ®¹t ® îc cña t«i nh»m n©ng cao chÊt lîng giê gi¶ng cña gi¸o viªn ; N©ng cao chÊt l îng häc tËp cña häc sinh , th«ng qua viÖc lµm phong phó ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, kÕt hîp víi nhiÒu ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y , còng nh kÕt hîp víi c¸c bé m«n kh¸c . Qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l îng häc tËp cña häc sinh , ®¶y m¹nh h¬n n÷a nÒn gi¸o dôc cña n íc nhµ . VÊn ®Ò c¬ b¶n lµ gióp c¸c em häc sinh miÒn nóج ®Þa ph ¬ng cã ph¬ng ph¸p häc tËp hîp lý phï hîp víi yªu cÇu hiÖn t¹i gãp phÇn gióp häc sinh miÒn nói theo kÞp miÒn xu«i . 4 . §èi tîng nghiªn cøu : Trong n¨m häc 2006 - 2007 , t«I ® îc giao nhiÖm vô gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh 6, 7, 9 . Môc ®Ých cña t«i còng gièng nh tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn kh¸c lµ lu«n t×m ra ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hîp lý gióp häc sinh hiÓu bµi, chÊt l îng gi¸o dôc ®îc n©ng cao . Trong ®Ò tµi nµy, tiÕp thu ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo cÆp, theo nhãm vµ ¸p dông trùc tiÕp vµo nh÷ng líp t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y . V× vËy c¸c häc sinh trong líp t«i gi¶ng d¹y sÏ lµ ®èi t îng nghiªn cøu chÝnh vµ trùc tiÕp trong ®Ò tµi nµy . T«I sÏ cè g¾ng ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc c¶i tiÕn ®Ó häc sinh cã thÓ tiÕp thu bµi gi¶ng mét c¸ch dÏ dµng nhÊt . C¸c em sÏ cã mét kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó tiÕp thu , tiÕp tôc bËc häc cao h¬n hoÆc gãp phÇn cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n gióp c¸c em ®i vµo cuéc sèng lao ®éng . §Î lµm ® îc ®iÒu ®ã , ngêi gi¸o viªn ph¶I thùc sù hiÓu t©m lý løa tuæi cña c¸c em häc sinh , hiÓu t©m lý gi¸o dôc häc løa tuæi, tõ ®ã c¸c ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y , gi¸o dôc míi ® îc n©ng cao . Bªn c¹nh ®ã, b¶n th©n t«i muèn hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh th× mét m×nh b¶n th©n t«i vµ c¸c häc sinh ch a ®ñ vµ rÊt khã thùc hiÖn, mµ cÇn cã sù gióp ®ì cña ban gi¸m hiÖu , c¸c tæ chuyªn m«n , c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm, c¸c gi¸o viªn bé m«n ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… kh¸c . Tríc tiªn lµ c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y cïng bé m«n, t«i sÏ cïng th¶o luËn , d¹y thùc nghiÖm ®Ó ®Ò ra ph ¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn tèi u . Bªn c¹nh ®ã , t«i kÕt hîp víi c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n kh¸c vÝ dô nh gi¸o viªn d¹y to¸n, v¨n, sö , ®Þa … T«i sÏ so s¸nh c¸c ph ¬ng ph¸p d¹y thneo cÆp, theo nhãm gi÷a c¸c bé m«n ®Ó thÊy ®îc sù gièng nhau vµ kh¸c nhau qua ®ã häc hái tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y . C¸ch sö lý c¸c t×nh huèng s ph¹m trong líp cña c¸c ®ång nghiÖp giµu kinh nghiÖm . Hay nãi mét c¸ch kh¸c c¸c ®ång nghiÖp cña t«i chÝnh lµ mét trong nh÷ng t¸c nh©n quan träng gióp t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy . Bªn c¹nh c¸c nh©n tè quan träng trªn, th× yÕu tè gia ®×nh phô huynh häc sinh lµ kh«ng thÓ thiÕu . Bëi v× c¸c em sèng trong m«i trêng nh thÕ nµo ? ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ thêi gian cã ®¶m b¶o cho c¸c em häc tËp ® îc tèt hay kh«ng ? C¸c bËc phô huynh cã quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c con em m×nh hay kh«ng ? Gi¶i ®¸p ® îc vÊn ®Ò nªu trªn còng lµ mét phÇn kh«ng nhá gióp t«i ¸p dông ® îc c¸c ph¬ng ph¸p mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n . Vµ ®iÒu quan träng , b¶n th©n t«i, gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y , thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, còng víi c¸c tµi liÖu , sù ®ãng gãp ý kiÕn , gióp ®ì cña b¹n bÌ ®ång nghÞªp sÏ ®¶m b¶o sù hoµn thiÖn cña ®Ò tµi . Tríc tiªn t«i xem xÐt møc ®é hiÓu thÊu ®¸o cña t«i vÒ lÝ thuyÕt ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo cÆp, theo nhãm , sau ®ã t«i su tÇm thªm c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bé m«n vµ ®Ò tµi . Nh×n chung ®Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy th× mét ®èi t îng, mét nh©n tè duy nhÊt nµo ®ã kh«ng thÓ gióp t«i hoµn thµnh tèt ® îc ®Ò tµi , mµ ph¶i cã sù g¾n kÕt gi÷a c¸c ®èi t îng, sù kÕt hîp hµi hßa c¸c ph¬ng ph¸p . Cã nh vËy ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i míi mang l¹i hiÖu qu¶ cao . ChÊt l îng gi¶ng d¹y cña t«i míi gãp phÇn ®îc n©ng cao . 5 . Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu : §Ó ®Ò tµi cã hiÖu qu¶ cao, chóng ta cÇn cã ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu ®óng ®¾n . Tríc tiªn ph¶i cã sù quan s¸t ®¸nh gi¸ t×nh h×nh häc sinh, chÊt l îng häc tËp, ý thøc häc tËp ë gia ®×nh cña c¸c em . Khi ®¸nh gi¸ ® îc t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh , t«i lùa chän néi dung nghiªn cøu , tõ ®ã t«i quyÕt ®Þnh t×m tßi tµi liÖu phï hîp phôc vô cho ®Ò tµi , tiÕp theo t«i t×m hiÓu, tham kh¶o ý kiÕn cña ®ång nghiÖp . Cïng víi tµi liÖu ®· thu thËp ® îc , t«i viÕt ®Ò c¬ng sau ®ã ®a ra tæ chuyªn m«n cïng th¶o luËn . § îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tæ chuyªn m«n, t«i thùc hiÖn viÕt ®Ò tµi . Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi trªn lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tÕ häc sinh , t«i kÕt hîp ®iÒu chØnh c¸c thiÕu sãt , bÊt cËp n¶y sinh . Nãi chung ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy ®ã lµ ph¬ng ph¸p tæng hîp, tæng hîp tõ tµi kiÖu , tæng hîp ý kiÕn ... Nhng ®iÒu quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o ¸p dông lÝ thuyÕt ; b¸m s¸t lý thuyÕt vµo gi¶ng d¹y ë trªn líp . 6 . Thêi gian nghiªn cøu : ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… N©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc , gi¶ng d¹y kh«ng nh÷ng lµ cña bé m«n tiÕng Anh mµ lµ cña tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c . §©y còng kh«ng ph¶i lµ mét nhiÖm vô dÔ dµng , do ®ã ®Ó cã thêi gian nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi, do ®ã t«i ph¶i ph¶i dµnh ra kho¶ng thêi gian rÊt lín tr íc ®ã ®Ó t×m ra vÊn ®Ò , ®Þnh h×nh ®Ò tµi nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m häc tr íc . ë ®©y do ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn t«i chia kho¶ng thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi cña t«i nh sau : 6.1./ Th¸ng 9 : - Quan s¸t ®¸nh gi¸ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh . - Lùa chän néi dung nghiªn cøu , tªn ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm . - Su tÇm thu thËp tµi liÖu cã liªn quan ®Õn néi dung nghiªn cøu . - D¹y thùc nghiÖm . 6.2 /Th¸ng 10 : - §¨ng kÝ tªn ®Ò tµi . - X©y dùng ®Ò c¬ng . - Th«ng qua tæ chuyªn m«n th¶o luËn, xÐt duyÖt . 6.3 th¸ng 11 : - ViÕt ®Ò tµi . - D¹y thùc nghiÖm . 6.4 / Th¸ng 12, 1,2,3,4,5 : - ¸p dông vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y . - §óc rót kinh nghiÖm, söa ®æi bæ sung kÞp thêi . 7 . Tµi liÖu tham kh¶o : - SGK, SGV c¸c líp 6,7,8,9 . - Teach English ( Adrian Doff) . - T©m lý gi¸o dôc häc . I I . N éi du n g ® Ò t µ i : 1 . Néi dung thùc hiÖn : Còng nh t«i ®a tr×nh bµy ë phÇn “ Lý do chän ®Ò tµi” th× chÊt lîng lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc . Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò dÔ dµng ®èi víi gi¸o viªn vµ häc sinh . Trong khi ®ã m«n häc nµy lµ m«n häc cßn míi mÎ ë ®Þa ph¬ng vµ lµ m«n khã . Do vËy, cßn thiÕu c¸c gi¸o viªn dµy d¹n kinh nghiÖm mµ hÇu hÕt lµ gi¸o viªn trÎ, th©m niªn nghÒ nghiÖp cha cao . V× vËy ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, c¸c gi¸o viªn tiÕng Anh chóng t«i ®Òu ph¶i tù m×nh tõng b íc t×m ra ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt cho c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n . Th«ng qua c¸c chñ ®iÓm gÇn gòi trong cuéc sèng cña c¸c em nh : b¹n bÌ, gia ®×nh, tr êng häc, m«i trêng søc kháe ... rÌn luyÖn cho c¸c em c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh tiÕng nghe- Nãi - §äc – ViÕt . Gióp c¸c em hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng , còng nh khuyÕn khÝch c¸c em x©y dùng tinh thÇn th¸i ®é, tr¸ch nhiÖm ®èi víi b¶n th©n, b¹n bÌ, gia ®×nh ... bªn c¹nh ®ã m«n häc phÇn nµo gióp c¸c em tiÕp cËn víi c¸c nÒn v¨n hãa trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c n íc nãi tiªng Anh . Nhng trong 4 kÜ n¨ng ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… c¬ b¶n, c¸c em chñ yÕu rÌn luyÖn 2 kÜ n¨ng “ Nghe – Nãi ” . C¸c kÜ n¨ng nµy ®îc rÌn luyÖn díi nhiÒu h×nh thøc nh : Nghe b¨ng ®µi, nghe b¹n bÌ, nghe c« gi¸o nãi víi b¹n bÌ, thÇy c« ... Mét trong nhiÒu ph¬ng ph¸p th«ng dông, cã hiÖu qu¶ gióp rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng nµy ë líp ®«ng häc sinh lµ ph ¬ng ph¸p “ RÌn luyÖn theo cÆp, theo nhãm ” . Trong tµi liÖu SGK ®æi míi th× c¸c bµi t¹p trong SGK lu«n cã nh÷ng yªu cÇu nh : + Listen and read . Then practice With a partner . + Listen and repeat . then ask and answer with a partner . + Work in groups of four, make a similar dialogue ... Nh vËy c¸c d¹ng bµi tËp trªn lu«n yªu cÇu häc sinh luyÖn tËp Nghe – Nãi víi b¹n ... C¸c bµi tËp tren th êng lµ t×nh huèng c¸c bµi héi thäa, qua c¸c t×nh huèng giao tiÕp, gi¸o viªn gióp häc sinh biÕt ®îc tõ míi, c¸c mÉu c©u, cÊu tróc ng÷ ph¸p míi . V× thÕ viÖc cho häc sinh rÌn luyÖn theo cÆp, theo nhãm lµ c«ng viÖc thêng xuyªn ë trªn líp häc tiÕng Anh VD : Unit 2 ; English 7 – Exercise . Bµi tËp yªu cÇu : Listen . Then practice With a partner . §Ó tiÕn hµnh bµi tËp nµy, gi¸o viªn h íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c bíc sau : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Híng dÉn häc sinh t×nh huèng +§o¸n t×nh huèng, néi dung bµi h«i tho¹i cña bµi héi tho¹i . - Híng dÉn tõ míi . + §äc tõ míi - Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi theo + §äc bµi theo cÆp . cÆp . + Mét vµi cÆp ®äc to tr íc líp - ( Söa lçi ph¸t ©m cho häc * Now answer sinh ) +Hái vµ tr¶ lêi theo cÆp . + Mét vµi cÆp tr¶ lêi to tr íc líp - Híng dÉn c¸ch lµm bµi tËp . . - Ch÷a lçi ( NÕu cã ) + ViÕt c©u tr¶ lêi ®óng vµo vë bµi tËp . * About you : (as the same) (Híng dÉn c¸c bíc t¬ng tù ) Qua vÝ dô trªn cho thÊy ®©y lµ mét trong c¸c vÝ dô ®iÓn h×nh sö dông ph¬ng ph¸p luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm . Trong vÝ dô nµy còng nh c¸c bµi tËp t¬ng tù, phÇn lín thêi gian trong bµi dµnh cho häc sinh luyÖn tËp vµ gi¸o viªn chØ ®ãng vai trß “ Monitor/guider” – Ngêi híng dÉn / ngêi ®iÒu hµnh . Trong khi HS luyÖn tËp, GV ®i quanh líp theo dâi, gióp ®ì nh÷ng em, nh÷ng cÆp cßn yÕu . Khi yªu cÇu c¸c em luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm th× l îng ng«n ng÷ ®îc luyÖn tËp trong ®¬n vÞ líp, ®¬n vÞ thêi gian sÏ ® îc nhiÒu h¬n . VÝ dô : Unit 1 Exercise 2 / page 11 – TiÕng Anh 8 . ViÖc miªu t¶ h×nh d¸ng ng êi cã thÓ thùc hiÖn cïng mét thêi gian víi ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… tÊt c¶ 6 ngêi vµ ®iÒu quan trong lµ tÊt c¶ c¸c em ®Òu ® îc luyÖn nãi . ViÖc gäi mét vµi häc sinh ®äc, tr¶ líi tr íc líp chØ lµ ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra sù hiÓu bµi cña c¶ líp, GV ch÷a kçi chung cho c¶ líp . Ta cã thÓ so s¸nh cïng víi bµi nµy : NÕu GV kh«ng sö dông ph¬ng ph¸p luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm mµ gäi tõng HS lªn tr¶ lêi : NÕu lÇn lît c¶ líp ®Òu ®îc tr¶ lêi th× rÊt mÊt thêi gian, nhng ngîc l¹i chØ cÇn tr¶ lêi song 8 c©u hái th× trong líp chØ cã 8 em ®îc luyÖn tËp, ®îc gi¸o viªn ch÷a lçi cßn c¸c em kh¸c kh«ng ®îc GV ch÷a lçi, vµ GV còng kh«ng thÓ ch¾c ch¾n ®îc r»ng c¶ líp cã hiÓu bµi hay kh«ng . ThËm trÝ nh÷ng em ® îc ®øng dËy ph¸t biÓu th× chØ ®îc luyÖn tËp víi 1 c©u , c¸c em kh¸c c¶ giê sÏ kh«ng ®îc nãi, luyÖn tËp c©u nµo . DÇn dÇn sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch©y ú , ®Æc biÖt nh÷ng em nhót nh¸t vµ l êi nh¸c , v× vËy viÖc luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm sÏ gióp thu hót, l«i cuèn tÊt c¶ c¸c em tham gia, c¸c em cã c¬ héi häc tËp gióp ®ì lÉn nhau, gióp c¸c em yÕu kÐm cã c¬ héi luyÖn tËp nhiÒu h¬n . Tuy nhiªn trong qóa tr×nh luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm sÏ x¶y ra mét sè ®iÒu bÊt lîi sau : - Líp häc g©y ån µo, cã thÓ g©y ¶nh h ëng tíi c¸c líp häc bªn c¹nh, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn líp häc nh hiÖn nay, mÆc dï ®©y lµ nh÷ng tiÕng ån tÝch cùc vµ ® îc phÐp . - Bªn c¹nh ®ã khi c¸c em tù luyÖn tËp th× cã thÓ sÏ m¾c nhiÒu lçi sai mµ GV kh«ng biÕt . - Ngoµi ra nhiÒu em sÏ tranh thñ nãi chuyÖn, lµm viÖc riªng trong khi c¶ líp luyÖn tËp, th©m chÝ cã nh÷ng em ngåi im . §Ó h¹n chÕ ®îc c¸c ®iÒu bÊt lîi trªn, gi¸o viªn cÇn ®Æt ra nh÷ng qui ®Þnh râ rµng vµ lu«n yªu cÇu c¸c em luyÖn tËp, thùc hiÖn theo c¸c bíc ®· qui ®Þnh . VÝ dô : Khi b¾t ®Çu bÊt cø mét bµi tËp nµo th× GV ®Òu h íng dÉn chi tiÕt c¸ch thùc hiÖn, lµm mÉu mét vµi vÝ dô sau ®ã cho c¸c em tù luyÖn tËp vµ söa lçi vµ nh»m tr¸nh ®îc hiÖn tîng m¾c lçi nhiÒu ë häc sinh th× gi¸o viªn sÏ xÕp nh÷ng em häc kh¸ ngåi cïng luyÖn tËp víi nh÷ng em häc kÐm . Tuy nhiªn GV còng kh«ng lÊy hiÖn t îng m¾c lçi nhiÒu lµ ®iÒu qóa trÇm träng, bëi v× khi gi¸o viªn ch÷a lçi th× c¸c em sÏ tù biÕt söa lçi vµ nhí l©u h¬n . VËy gi¸o viªn ph¶i tæ chøc vµ h íng dÉn häc sinh tiÕn hµnh ho¹t ®éng nh thÕ nµo ? còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c , ho¹t ®éng theo cÆp, theo nhãm cã thÓ nhanh chãng trë nªn quen thuéc víi HS vµ khi vµo bµi GV chØ cÇn ® a ra yªu cÇu “ Work in pairs , pleasd ” hoÆc “Work in groups, please !” th× häc sinh cã thÓ luyÖn tËp ngay víi cÆp / nhãm cña m×nh . Cã nghÜa lµ ngay nh÷ng giê ®Çu tiªn gi¸o viªn qui ®Þnh c¸c cÆp , c¸c nhãm cô thÓ . + §èi víi PaiWork – CÆp häc sinh th× hai em ngåi c¹nh nhau sÏ lµ mét cÆp hoÆc víi b¹n ngay sau hoÆc ngåi ngay tr íc m×nh . Víi nh÷ng líp lîng HS häc kh¸ th× viÖc chia cÆp rÊt ®¬n gi¶n . Nhng víi nh÷ng líp nhiÒu häc sinh kÐm th× khi chia cÆp gi¸o viªn ph¶i lu ý c¸c em häc kh¸ sÏ kÌm c¸c em häc kÐm , c¸c em m¹nh d¹n sÏ kÌm víi c¸c em nhót nh¸t , hay sÊu hæ . ……………………………………………………………………..Trang Trêng THCS d©n téc néi tró 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… + ®èi víi Group work – Nhãm häc tËp th× tïy vµo t×nh h×nh cña líp , tïy vµo t×nh h×nh bµi häc ®Ó chia , cã thÓ chia nhãm 3, nhãm 4, nhãm 5 häc sinh . VËy nÕu mét bµn cã 2 HS ngåi th× hai bµn sÏ lµ mét nhãm , nÕu mét bµn cã 4 em ngåi th× bµn ®ã sÏ lµ mét nhãm . Còng nh cÆp häc sinh th× nhãm luyÖn tËp còng cÇn lu ý c¸c em kh¸ giái kÌm c¸c em yÕu kÐm . Sau khi chia c¸c cÆp, c¸c nhãm mét c¸ch râ rµng , rµnh rÏ th× khi cã yªu cÇu th× häc sinh sÏ tù luyÖn tËp theo cÆp theo nhãm cña m×nh . Qua qu¸ tr×nh luyÖn tËp, gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ , phª b×nh, khen ngîi c¸c cÆp , c¸c nhãm . H íng dÉn bµi tËp mét c¸ch râ rµng cã vÝ dô c¸ch thùc hiÖn bµi tËp ; Vµ khi HS luyÖn tËp, GV ph¶i quan s¸t HS mét c¸ch kü l ìng, ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®ang luyÖn tËp , tuy nhiªn còng kh«ng qu¸ ån µo g©y ¶nh hëng tíi c¸c líp kh¸c . Gi¸o viªn cã thÓ qui ®Þnh møc ®é ©m lîng lêi nãi cña c¸c em . Gi¸o viªn cã thÓ tham gia luyÖn tËp víi tõng nhãm . Gióp ®ì, khuyÕn khÝch c¸c em ® a ra ý kiÕn cña m×nh . Trªn ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p t«i ¸p dông , dùa trªn c¬ së lÝ luËn vµ dùa trªn c¬ së thùc tiÔn cña ph ¬ng ph¸p luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm ®Ó h íng dÉn häc sinh thùc hiÖn ë líp t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y . Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp v× vËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i vÉn ph¶i tiÕp tôc ®iÒu chØnh , ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tèt , h¹n chÕ, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu . 2 . KÕt qu¶ : §¸nh gia kÕt qu¶ gi¸o dôc lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi . §èi víi t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ¸p dông mét trong c¸c ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®æi míi lµ ph ¬ng ph¸p “ Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm” . T«i nhËn thÊy r»ng : Thø nhÊt, cïng víi c¸c ph¬ng ph¸p ®æi míi kh¸c th× ph ¬ng ph¸p nµy kh«ng nh÷ng rÊt phï hîp víi ®Æc tr ng cña bé m«n vµ cßn rÊt phï hîp víi nhiÒu m«n kh¸c . Trong m«n häc tiÕng Anh th× ho¹t ®éng nhãm phï hîp víi rÊt nhiÒu phÇn trong bµi häc : vÝ dô phÇn Warmup, Cotrolled , practice … vµ phï hîp víi nhiÒu kiÓu bµi kh¸c nhau nh : §äc bµi khãa, luyÖn tËp hái vµ tr¶ lêi … Qua thùc tÕ th× víi phÇn ho¹t ®éng cÆp , nhãm th× häc sinh rÊt s«i næi häc tËp t¹o ra sù m¹nh d¹n, tho¶i m¸i cña häc sinh , c¸c em yÕu kÐm nhót nh¸t dÇn lÊy l¹i ® îc sù tù tin . Nh×n chung mÆc dï tiÕng Anh lµ mét m«n häc khã nh ng phÇn lín c¸c em ®Ò yªu thÝch, m«n häc kÕt qu¶ ngµy cµng ® îc n©ng cao . 3 . Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶I ph¸p thùc hiÖn : Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi SKKN “ H íng dÉn häc sinh luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm” b¶n th©n t«i rót ra ®îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau : + Ph¬ng ph¸p nµy lµ mét trong sè c¸c ph ¬ng ph¸p daþ häc ®æi míi phï hîp víi ®Æc tr ng cña bé m«n . V× vËy cÇn ¸p dông linh ho¹t vµo tõng bµi häc , tõng ®èi t îng häc sinh . ……………………………………………………………………..Trang 10 Trêng THCS d©n téc néi tró S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… + CÇn tr¸nh häc sinh g©y qua ån µo vµ lµm viÖc riªng trong giê th× gi¸o viªn ph¶i ®ãng vai trß lµ mét “ Monitor/guider” – Ngêi híng dÉn / ngêi ®iÒu hµnh hÕt søc nghiªm tóc , theo dâi chÆt chÏ ho¹t ®éng cña häc sinh ; Cã c¸c biÖn ph¸p , vÝ dô ®¸nh gi¸ cho ®iÓm , ®Ó t¹o sù thi ®ua tÝch cùc gi÷a c¸c cÆp, c¸c nhãm . + CÇn ®¶m b¶o c¸c cÆp, c¸c nhãm ho¹t ®éng ®óng chñ ®Ò, theo ®óng híng yªu cÇu cña bµi häc còng nh cña gi¸o viªn th× tríc khi cho häc sinh luyÖn tËp th× gi¸o viªn ph¶I h íng dÉn kÜ lìng c¸ch lµm bµi ; Vµ sau khi cho c¶ líp kuyÖn tËp th× gi¸o viªn gäi mét sè cÆp , nhãm ®Ó kiÓm tra l¹i ; §Æc biÖt khuyÕn khÝch c¸c ph¬ng híng, ph¬ng ¸n tr¶ lêi kh¸c nhau ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh . + CÇn kÕt hîp víi c¸c gi¸o viªn kh¸c còng nh c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng häc cña häc sinh còng nh n©ng cao chÊt lîng häc tËp cña häc sinh . 4 . KÕt luËn : Lu«n ®æi míi néi dung, ph ¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y lµ yªu cÇu hµng ®Çu cña ngµnh gi¸o dôc còng nh cña gi¸o viªn, häc sinh, gia ®×nh häc sinh … B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y , t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh luyÖn tËp theo cÆp, theo nhãm . §©y chØ lµ c¸c ý kiÕn nhá nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y , tuy nhiªn kh«ng cã ph ¬ng ph¸p nµo lµ duy nhÊt tèi u . V× vËy ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao cho ®Ò tµi nµy, ngoµi sù nç lùc cè g¾ng phÊn ®Êu cña gi¸o viªn vµ häc sinh th× viÖc kÕt hîp víi c¸c ph ¬ng ph¸p kh¸c còng nh kÕt hîp víi c¸c gi¸o viªn c¸c bé m«n kh¸c lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu . Dï gi¸o viªn cã sö dông ph ¬ng ph¸p nµo th× häc sinh còng vÉn lµ ®èi tîng trung t©m trong bµi gi¶ng . Trong khi ®ã ®èi víi m«n tiÕng Anh th× tËp trung ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng Nge – nãi ®äc – viÕt . Mµ kÜ n¨ng nghe – nãi lµ chñ yÕu , V× vËy viÖc ph¸t huy, t¨ng cêng thêi gian nãi cña häc sinh lµ rÊt quan träng . T«i hi väng ®Ò tµi nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao , gióp t«i ®óc rót kinh nghiÖm ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao . MÆc dï vËy trong mét giê häc cô thÓ còng cÇn thiÕt kÕt hîp nhiÒu ph ¬ng ph¸p gi¸o dôc , gi¶ng d¹y kh¸c nhau . 5 . KiÕn nghÞ ®Ì xuÊt : §èi víi b¶n th©n t«i lµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n vµ còng lµ ngêi th¶o luËn ®Ò tµi SKKN nµy . VËy ®Ó cho ®Ò tµi ® îc ¸p dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y còng nh n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y t«i m¹nh d¹n ®Ò ®¹t mét sè kiÕn nghÞ sau : + §èi víi c¸c lo¹i ph ¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc dµnh cho m«n tiÕng Anh cßn thiÕu nhiÒu . V× vËy ®Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc d¹y häc bé m«n ®îc n©ng cao h¬n . ……………………………………………………………………..Trang 11 Trêng THCS d©n téc néi tró S¸ng kiÕn kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… + §èi víi phô huynh häc sinh cÇn dµnh nhiÒu thêi gian quan t©m nh¾c nhë viÖc häc tËp ë nhµ cña häc sinh , còng nh cã th¸i ®é tÝch cùc h¬n ®èi víi viÖc häc tËp cña con em m×nh . B¶n th©n t«i sÏ cè g¾ng tù häc, tù rÌn luyÖn mét c¸ch th êng xuyªn nh»m n©ng cao kiÕn thøc nãi chung còng nh chuyªn m«n nghiÖp vô nãi riªng . §èi víi ban gi¸m hiÖu nhµ tr êng còng nh c¸c ®ång nghiÖp kh¸c , t«i rÊt mong nhËn ® îc sù ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng ph ¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cã chÊt l îng, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng . T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Yªn ThÕ , Ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2006 Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ Mai ……………………………………………………………………..Trang 12 Trêng THCS d©n téc néi tró
- Xem thêm -