Tài liệu H¬ướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 LÀM BÀI TẬP VĂN HỌC I) §Æt vÊn ®Ò: M«n v¨n tiÕng viÖt nãi chung vµ phÇn v¨n häc nãi riªng cã vÞ trÝ ®Æc biÖt trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu chung cña trêng THCS, gãp phÇn h×nh thµnh nh÷ng con ngêi cã tr×nh ®é häc vÊn phæ th«ng c¬ së, chuÈn bÞ cho hä ra ®êi hoÆc tiÕp tôc häc lªn bËc häc cao h¬n. §ã lµ nh÷ng con ngêi cã ý thøc tu dìng, biÕt yªu th¬ng gia ®×nh, bÌ b¹n, cã lßng yªu níc, yªu chñ nghÜa x· héi, biÕt híng tíi t×nh c¶m cao ®Ñp nh: Lßng nh©n ¸i, tinh thÇn t«n träng lÏ ph¶i, sù c«ng b»ng, lßng c¨m ghÐt c¸i xÊu, c¸i ¸c. §ã lµ nh÷ng con ngêi biÕt rÌn luyÖn ®Ó cã tÝnh ®éc lËp, cã t duy s¸ng t¹o, bíc ®Çu cã n¨ng lùc c¶m thô c¸c gi¸ trÞ ch©n - thiÖn - mü trong nghÖ thuËt, tríc hÕt lµ trong v¨n häc, cã n¨ng lùc thùc hµnh vµ n¨ng lùc sö dông tiÕng viÖt nh c«ng cô ®Ó t duy vµ giao tiÕp. §ã còng lµ nh÷ng ngêi cã ham muèn ®em tµi trÝ cña m×nh cèng hiÕn cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn ®øng líp trùc tiÕp d¹y m«n v¨n tiÕng viÖt líp 7, t«i thÊm nhuÇn t tëng nãi trªn ®Ó vËn dông vµo bµi gi¶ng cña m×nh vµ vËn dông vµo c¸ch: "híng dÉn häc sinh thùc hµnh b»ng c¸ch lµm bµi tËp v¨n häc". §Ó c¸c em hiÓu s©u h¬n, réng h¬n vµ thÓ hiÖn nhËn thøc, thÓ hiÖn sù tëng ®a d¹ng vµ phong phó. II) Thùc tr¹ng chung 1. Khã kh¨n. Trong ch¬ng tr×nh v¨n häc líp 7, cuèi mçi bµi häc chØ cã nh÷ng c©u hái b×nh thêng vµ nh÷ng c©u hái nµy l¹i ®îc gi¶i ®¸p ngay t¹i líp. Do ®ã vÒ nhµ c¸c em hoÆc kh«ng cã bµi tËp ®Ó lµm, hoÆc cã thÓ häc thuéc lßng ®èi víi nh÷ng bµi th¬. HoÆc khi thÓ hiÖn thµnh bµi viÕt th× chØ cã 5 bµi ®èi víi m«n tËp lµm v¨n, 4 bµi viÕt ®èi víi v¨n häc. V× vËy so víi 9 th¸ng häc mµ ph¶i viÕt cã 9 bµi tù luËn lµ qu¸ Ýt. Do ®ã khi yªu cÇu c¸c em viÕt mét ®o¹n v¨n, hay mét bµi v¨n, c¸c em viÕt qu¸ s¬ sµi hoÆc cã néi dung nhng ý tø diÔn ®¹t cha cã sù liªn kÕt chÆt chÏ, néi dung nghÌo nµn. HoÆc lªn líp 8 muèn dÉn chøng cho mét bµi. Chøng minh th× c¸c em t×m ®îc qu¸ Ýt, hoÆc cã t×m còng kh«ng ®óng chñ ®Ò. §èi víi líp 7E mµ t«i ®îc nhËn d¹y vµo n¨m häc 2005 - 2006 còng n¨m trong thùc tr¹ng nãi trªn. Tæng sè cã 45 häc sinh. Trong ®ã xÕp lo¹i vÒ v¨n ho¸: Kh¸ 6 em, trung b×nh 25 em, yÕu: 14em. Kh«ng cã lo¹i giái. 2) ThuËn lîi: Tuy cßn yÕu vÒ nhiÒu mÆt nhng c¸c em ®Òu ham muèn hiÓu biÕt nhiÒu, mong muèn ®îc thÇy c« chØ b¶o ©n cÇn, ®Æc biÖt lµ giao bµi tËp ®Ó lµm thªm, vµ ®îc thÇy c« ®¸nh gi¸ cho ®iÓm ®óng møc. §îc c¸c bËc phô huynh quan t©m, mua s¸ch vë, mua tµi liÖu tham kh¶o, hoÆc cung cÊp nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ ®îc truyÒn miÖng mµ c¸c em cÇn t×m, nh÷ng c©u truyÖn cêi mµ c¸c em ®ang cÇn hiÓu... III) Nh÷ng biÖn ph¸p. 1. Su tÇm theo chñ ®Ò. Víi biÖn ph¸p nµy t«i ®Æt ra yªu cÇu mçi chñ ®Ò c¸c em cã thÓ t×m thªm tõ 1 - 3 c©u hoÆc tõ 4 - 10 c©u. §Ó c¸c em cã t¨ng thªm t liÖu vËn dông vµo ®êi sèng, vËn dông vµo viÖc viÕt bµi ë líp 9 chøng minh .... a) §èi víi truyÖn cêi: ë líp 7 truyÖn cêi tËp trung vµo chÕ diÔu thãi keo kiÖt, bÞ ®éng nghe ngêi kh¸c mµ dÉn tíi háng viÖc: B¸m vµo néi dung trªn c¸c em ®· su tÇm thªm mét sè truyÖn nh sau: §Ïo cµy gi÷a ®êng, ba chó gÊu vµ miÕng pho m¸t, con quû vµ hai chiÕc bíu (líp) anh nhµ giµu bÞ ch¬i kh¨m (V¨n häc 7), Hµ rÇm, hµ l¹c ch«n vµo hè b¹c ®õng ch«n hè vµng... b) T×m thªm nh÷ng c©u tôc ng÷ vÒ thêi tiÕt: §ã lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ma, giã, vÒ n¾ng, vÒ rÐt, vÒ sù thuËn lîi do thêi tiÕt ®em l¹i, hay nh÷ng khã kh¨n do thêi tiÕt g©y ra. VÝ dô: - S¸ng bÓ chíp nguån, tèi rõng chí lo. - Cha chÕt kh«ng lo b»ng ®á lß ®«ng b¾c. - Nåm vµo, b¨c xuèng, may ra. - Chuån chuån bay thÊp ma ngËp bê ao. - Chuån chuån bay cao ma rµo chãng t¹nh - ¡n lóa th¸ng n¨m, tr«ng r»m th¸ng t¸m. - ma th¸ng ba hoa ®Êt, ma th¸ng t h ®Êt. - Giã gi«ng lµ chång lóa chiªm, giß bÊc lµ duyªn lóa mïa. - Lóa chiªm lÊp lã ®Çu bê - HÔ nghe tiÕng sÊm phÊt cê mµ lªn. b) T×m nh÷ng c©u tôc ng÷ b¾t ®Çu b»ng ch÷ "cha" cã néi dung phª ph¸n nh÷ng thãi h tËt xÊu: Häc hµnh kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn, hoÆc lµm kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn mµ cø ngì lµ m×nh ®· tèt ®· ®Ñp. VÝ dô: - Cha häc bß, chí lo häc ch¹y - Cha vì bäng mµ ®ßi bay bæng. - Cha ®Î «ng nghÌ ®· ®e hµng tæng. - Cha ®i c©u ®· ®ßi x¸ch giá. - Chång cha ®i hái ®· vÒ lµm d©u. c) T×m thªm nh÷ng c©u tôc ng÷, hoÆc ca dao trong ®ã cã tõ "mÑ" hoÆc tõ "C¸c" còng lµ chØ ngêi mÑ. VÝ dô - SÈy cha cßn chó, s¶y mÑ bó g× (d×) - C«ng cha nh nói Th¸i S¬n. NghÜa mÑ nh níc trong nguån ch¶y ra. - Ngåi buån ta nhí mÑ ta xa MiÖng nhai c¬m bóng, lìi lÌ c¸ x¬ng - Ai lµm cho mÑ t«i giµ Lng cong, vó d¾t cho thÇy t«i chª - ChiÒu chiÒu ra ®øng ngâ sau Tr«ng vÒ quª mÑ ruét ®au chÝn chiÒu - ChiÒu chiÒu x¸ch giá kiÐm rau Nh×n lªn mÒ mÑ ruét ®au chÝn chiÒu - C¬m cha ¸o mÑ ch÷ thÇy - MÑ giµ trong tóp lÒu tranh Sím th¨m, tèi viÕng, míi lµ ®¹o con - MÑ cï kú, ®Î con cua g¹ch. - MÑ nµo con nÊy - MÑ trßn con vu«ng. 2) KÓ l¹i c©u chuyÖn theo mét kÕt côc míi. Víi kiÓu bµi tËp nµy bíc ®Çu c¸c em ®îc lµm quen víi c¸ch viÕt bµi tëng tîng nh»m më réng t©m hån bay bæng diÖu kú cho c¸c em. VÝ dô: "NÕu c¸c em gÆp ®îc chó bÐ Tý Hon em sÏ nãi g×" Víi ®Ò bµi nµy cã nhiÒu em ®· tëng tîng rÊt kh¸c nhau. Bµi 1: Cña em Hoµng V¨n TuyÓn. - T×nh c¬ em gÆp Chó bÐ Tý Hon khi chó tõ trªn m¸y bay bíc xuèng, nhng kh«ng ph¶i tõ trong buång l¸i ra, trong lßng m¸y bay mµ ngay tõ ch©n cÇu thang. ThÕ lµ em nãi ®ïa ph¶i ch¨ng: "Chó ®· trèn vÐ, mµ trèn vÐ lµ kh«ng ®ång nghÜa víi ¨n c¾p ®Êy". Nhng Chó mØm cêi th©n thiÖn "Tí ghÐt c¨y, ghÐt ®¾ng trß trém c¾p" Ch¼ng v× thÕ mµ tí ®· lµm cho Cha xø khái mÊt tiÒn ®ã sao ?. "Em ghÐ s¸t xuèng nãi nhá víi Tý Hon. ë líp tí còng cã n¹n trém c¾m ®Êy". Tý Hon trîn trßn m¾t: - ThÕ lµ thÕ nµo ? - ThÕ nµy nhÐ ! Rë s¸ch quay phim trong giê kiÓm tra, nh×n bµi cña b¹n ®ÓchÐp, nh¾c bµi cho b¹n khi lªn b¶ng. - NÕu lóc ®ã mµ cã m×nh ë ®ã, m×nh sÏ chuÈn bÞ hai tói quÉnn h¹t sái nhá, m×nh leo lªn cöa sæ vµ nÐm tróng tay nh÷ng ngêi ®ang rë s¸ch sét so¹t. - Nhng nh thÕ vÉn chØ ®îc mét líp. - õ nhØ ! vÊn ®Ò lµ mçi b¹n häc sinh cÇn ph¶i nhËn thøc ®îc viÖc häc lµ do chÝnh m×nh, cho gia ®×nh m×nh th× míi cè g¾ng. VÝ nh ®©y lµ th©n phËn nhá bÐ xÊu sÝ m×nh ch¼ng d¸m ®Õn líp mµ m×nh còng cè g¾ng häc tËp ë cha m×nh, ë mÑ m×nh. ChÝnh v× thÕ mµ m×nh ®· th¾ng hai ngêi l¹ mÆt, vµ con chã sãi ¸c ®éc Êy. Em chia ta Tý Hon mµ lßng tr¨n trë "Sao m×nh to khoÎ thÕ nµy, l¹i ®îc häc hµnh tö tÕ, liÖu m×nh cã thÓ lµm ®îc ®iÒu cã Ých nh Tý Hon kh«ng ?". Bµi 2: Bµi cña em NguyÔn ThÞ Hång. Sau khi trë vÒ nhµ bè mÑ chó bÐ mõng vui xiÕt bao. ThÕ råi bè chó b¶o "Con ¬i ! mãn tiÒn mµ bè b¸n con cho hai ngêi kh¸ch l¹ vÉn cßn ®©y, hay lµ ta ®Õn ViÖt Nam chu du mét chuyÕn vµ xem cã gióp g× ®îc kh«ng nhÐ". Chó ®ång ý vµ cha con lËp tøc lªn ®êng. T×nh cê em gÆp ®îc Chó bÐ Tý Hon gi÷a nh÷ng ®øa trÎ lang thang trªn ®êng phè. Ch¼ng biÕt Chó bÐ Tý Hon ®· nãi g×, chØ thÊy c¸c em nhá ®ang cuèng cuång chuÈn bÞ nµo xoong chËu, x«, v¶i xanh, v¶i ®á. µ! ho¸ ra c¸c em ®ang chuÈn bÞ trß tríc nh÷ng ®¸m ®«ng mµ nh©n vËt chÝnh l¹i lµ chó bÐ Êy. Míi mÎ vµ vông vÒ c¸c em còng ch¼ng biÕt diÔn g× ngoµi vµi bµi h¸t th©n quen trªn ®êng phè. ChØ cã kh¸c trªn ®«i vai cña mét b¹n nhá nhÊt, Tý Hon trong s¾c phôc nhiÒu mÇu còng nhón nh¶y. Kh¸ch ®Õn xem ngµy mét ®«ng, ngêi ta xóm l¹i gÇn, kiÓng ch©n cho cao ®Ó mong ®îc nh×n thÊy Tý Hon. ¢m thanh ®ang rén r·, n¸o nhiÖt bæng trÇm xuèng vµ mét giäng thiÕt tha vang lªn. "Ai ¬i nªn næi n«ng nµy Sinh ra mét kiÕp lµm ngêi kÐm ai ? B©y giê bè mÑ ë ®©u ? Sinh mµ kh«ng dìng ®Ó con ngoµi ®êng C¬m thõa canh cÆn, mÉu x¬ng M¶nh ch¨n, gãc chiÕu n»m s¬ng d¶i giÇu Hëi ai cã thÊu cho lßng Yªu th¬ng che chë, gióp nghÒ lµm ¨n KÎo råi c¹m bÈy rËp r×nh Sa c¬ th× dÔ, l¸nh m×nh th× kh«ng ! Kh«ng khÝ xung quanh dêng nh chïng h¼n l¹i. Khu«n mÆt nh÷ng ngêi ®øng xung quanh lóc ®Çu r¹ng rì, hå hëi bao nhiªu th× b©y giê ®æi thay bÊy nhiªu . Cã nh÷ng ngêi ®Çu cói l¶ng ra xa, cã nh÷ng ngêi mÆt dÇn ®á tÝa. Cßn nh÷ng ngêi ®µn bµ th©n thiÖn hä më hÇu bao mÆt nh÷ng ®ång tiÒn t¬i rãi ®a tËn tay c¸c em... Ho¸ ra Tý Hon ®· gióp c¸c em nhá diÔn thuyÕt. Ph¶i råi "TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai" Nhá nh Tý Hon mµ ®îc bè mÑ nu«i dìng d¹y b¶o Tý Hon ®· lµm ®îc bao nhiªu viÖc tèt. VËy nh c¸c em nhá ë ®©y nÕu cã ®îc cha mÑ nu«i dìng, d¹y b¶o th× cha biÕt lµm tèt ®Õn ®©u ?. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn: Víi hai bµi lµm cña häc sinh vÒ mét ®Ò "Em sÏ nãi g×khi gÆp chó bÐ Tý Hon" th× ®Òu cã mét ®Æc ®iÓm chung: a) Tèt: - C¸c em ®· hiÓu ®îc phÈm chÊt tèt ®Ñp vµ nh÷ng viÖc lµm cã ý nghÜa cña Chó bÐ Tý Hon. - Tõ nh©n vËt Chó bÐ Tý Hon, c¸c em suy luËn réng ra nh÷ng sù viÖc ®ang diÔn ra ë xung quanh trong ®êi sèng hµng ngµy mµ cÇn ph¶i cã sù gióp ®ì b»ng trÝ th«ng minh cña Chó bÐ Tý Hon. C¸c em íc m¬ sau nµy lín lªn m×nh còng lµm ®îc viÖc tèt, viÖc lµm cã nghÜa. - ThÓ hiÖn sù tëng tîng cña t©m hån trÎ th¬. b) Cha tèt: Bµi thø nhÊt: §· b¸m s¸t yªu cÇu cña ®Ò, v× häc sinh ®· trùc tiÕp trß chuyÖn víi Chó bÐ Tý Hon. Cßn bµi thø häc sinh míi ®øng ë ngoµi cuéc ®Ó quan s¸t nh×n nhËn. 3) KiÓm bµi tËp so s¸nh. §Ò bµi: Häc xong hai truyÖn "¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng" cña nhµ v¨n PuSkin vµ vë kÞch "Giuèc§anh muèn trë thµnh nhµ b¸c häc" cña M«§ie. Em thÊy nh©n vËtmô vî vµ nh©n vËt «ng Gièc §anh cã ®iÓm g× gièng nhau ?. Víi ®Ò bµi nµy gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm nh sau: + ThÓ hiÖn ®îc nhËn thøc cña em vÒ nh©n vËt «ng Gièc§anh vµ mô vî «ng l·o ®¸nh c¸ cã chung mét ®iÓm ®ã lµ tham lam, ham muèn. + §iÒu xuÊt ph¸t tõ ban ®Çu gÇn nh lµ sè kh«ng. + Nhng c¶ hai ®iÒu kh«ng muèn bá ra mét tý søc lùc. + C¶ hai ®Òu thÊt b¹i. §©y lµ mét ®Ò bµi cã yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña c¶ hai t¸c phÈm, ph¶i so s¸nh ®Ó t×m ra c¸i chung vµ tõ ®ã thÓ hiÖn t×nh c¶m cña c¸ nh©n m×nh. X¸c ®Þnh yªu cÇu nh trªn, häc sinh ®· vÒ nhµ tù lµm. Cã mét häc sinh ®· viÕt mét sè bµi nh sau: Häc xong hai t¸c phÈm "¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng" cña nhµ v¨n PuSkin vµ " "«ng Gièc§anh muèn trë thµnh nµh b¸c häc" cña M« Lye. Em thÊy nh©n vËt mô vî vµ «ng «ng Gièc§anh ®Òu cã ®Æc ®iÓm gièng nhau lµ rÊt ham muèn, íc väng nhng l¹i kh«ng chÞu lµm ®îc viÖc g× ®Ó thùc hiÖn ham muèn Êy. VÝ dô nh mô vî «ng l·o ®¸nh c¸, mô cã ham muèn vÒ vËt chÊt: M¸ng lîn, nhµ... vµ ham muèn vÒ ®Þa vÞ trong x· Héi: NhÊt phÈm phu nh©n, n÷ hoµng, long v¬ng. Cßn «ng Gièc§anh ham muèn trë thµnh nhµ b¸c häc, mµ nhµ b¸c häc lµ ngêi cã kh¶ n¨ng ph¸t minh s¸ng chÕ lµm lîi cho triÖu, triÖu ngêi, nh vËy víi ham muèn trªn, hä muèn m×nh lµ ngêi cã Ých trong x· Héi, cã ®Þa vÞ trong x· héi, chØ huy mäi ngêi theo ý m×nh. Nhng h·y xem m×nh thùc hiÖn nh÷ng viÖc lµm ®Ó ®¹t ®îc tham väng íc muèn ®ã b»ng nh÷ng c¸ch nµo. Víi «ng Gièc§anh, thÇy d¹y m«n häc nµo «ng còng cho r»ng ®ã lµ l¾m canh thËp cÈm, l¾m tiÕng vµng ãc, hoÆc kh«ng cã thø luËn lý nµo cã thÓ k×m h¶m ®îc t«i, t«i ph¶i ®îc tha hån næi nãng, tha hå tøc giËn. Häc chÝnh lµ lao ®éng mµ lµ ®· lao ®éng th× ph¶i bá søc lùc, trÝ tuÖ, ph¶i biÕt hy sinh, ph¶i biÕt k×m chÕ nh÷ng c¸ tÝnh thêng t×nh nh: Hay ¨n, hay ngñ, hay ch¬i ®Ó tÊt c¶ dµnh cho häc, häc mäi n¬i, mäi lóc, nhng víi «ng Gièc§anh, «ng rÊt muèn häc, vµ chØ muèn häc trong ý tëng, häc trong n¬i ®Çu m«i, chãt lìi th× sao cã thÕ gäi lµ häc. H¬n n÷a «ng lµ ngêi dèt n¸t nhng l¹i giÊu dèt, nhng cµng dÊu dèt l¹i thÊy «ng cµng dèt. Cßn víi mô vî «ng l·o ®¸nh c¸, chØ cÇn nghe «ng l·o nãi con c¸ vµng muèn tr¶ ¬n lµ mô vî ®ßi ngay c¸i m¸ng lîn, ®ßi ngay ng«i nhµ. Nh÷ng ®ßi hái nµy lµ chÝnh ®¸nh v× mô cÇn cã mét nghÒ ®Ó lµm ¨n. §ßi mét ng«i nhµ ®Ó che ma, che n¾ng v× tuæi mô ®· cao, søc mô ®· yÕu. Nhng chØ v× thÊy ®ßi qu¸ dÔ mµ cø ®ßi lµ ®îc, cho nªn sau khi cã vËt chÊt, mô muèn cã ®Þa vÞ trong x· héi. Nh: Lµm nhÊt phÈm phu nh©n, lµm n÷ hoµng. Vµ còng nh «ng Gièc§anh tõ nhu cÇu cÇn thiÕt mô ®· chuyÓn thµnh tham lam, thµnh tham väng. Mµ ®Ó cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã trong tay mô kh«ng hÒ ph¶i mÊt mét tý søc lùc nµo. Mô cha hÒ lµm ¬n cho ai, mô cha hÒ c¶m ¬n con c¸ vµng mét c©u sau mçi lÇn yªu cÇu cña mô dÆt ra, con c¸ vµng liÒn ®¸p øng ngay, râ rµng lµ mét con ngêi "ThÊy bë ®µo m·i" vµ cuèi cïng mô ®· chuèc lÊy thÊt b¹i, mô ®· chuèc lÊy®au khæ, mô ®· trë l¹i cuéc ®êi khèn khæ, m¸ng lîn søt mÎ vµ tóp lÒu r¸ch n¸t. Nh vËy c¶ hai nh©n vËt xa c¸ch nhau vÒ ®Þa lý. Kh¸c nhau vÒ giíi tÝnh nhng ®Òu gièng nhau ®oa lµ: Sù lêi nh¸c, kh«ng muèn lao ®éng mµ muèn hëng thu, kh«ng muèn lao ®éng mµ muèn quang vinh. §ã chÝnh lµ nh÷ng con ngêi tham väng, ®ã lµ nh÷ng tham väng ngu xuÈn. Víi tham väng Êy chØ dÉn ®Õn mét kÕt côc "kh«ng vÉn hoµn kh«ng" Mô vî vÒ víi tóp lÒu r¸ch, «ng Gièc§anh dèt n¸t vÉn hoµn dèt. NhËn xÐt cña gi¸o viªn: a) Tèt: HÇu hÕt c¸c em ®· lµm bµi. Riªng bµi cña em NguyÔn V¨n Têng ®· ®¹t ®îc yªu cÇu mµ c« gi¸o ®Ò ra ®ã lµ: ChØ ra ®îc sù gièng nhau gi÷a hai nh©n vËt ë hai t¸c phÈm mô vî cña «ng l·o ®¸nh c¸ vµ «ng Gièc§anh ®Òu cã ham muèn vµ ham muèn ®· chuyÓn thµnh tham väng ngu xuÈn. V× hä kh«ng lao ®éng mµ chØ muèn su«ng. - C¸ch tr×nh bÇy cã lý lÏ. Cã dÉn chøng vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m c¨m ghÐt khinh bØ. - HiÓu t¸c phÈm, n¾m ®îc néi dung cña t¸c phÈm. - V©n dông thµnh ng÷, tôc ng÷ vµo viÕt v¨n. - Bµi viÕt cã bè côc ba phÇn râ rµng. b) Nhîc: Víi ®Ò bµi mang tÝnh chÊt so s¸nh, tæng hîp, nhiÒu em còng bì ngì cha biÕt c¸ch viÕt, chØ míi lµm næi râ ®îc nh©n vËt mô vî cßn nh©n vËt Gièc§anh chØ nãi qua. - HoÆc khi viÕt th× viÕt ®îc qu¸ ng¾n. IV: KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp v¨n häc líp 7 t«i thÊy nh sau: 1) RÌn cho c¸c em tinh thÇn häc tËp, kh«ng nh÷ng häc trong t¸c phÈm, trong s¸ch vë mµ cßn ph¶i häc ë ngoµi ®êi sèng, nh muèn t×m hiÓu c¸c c©u ca dao tôc ng÷, c¸c em ph¶i cÇn tíi ngêi giµ, ngêi tõng tr¶i ®Ó c¸c em hiÓu thªm gi¸ trÞ cña c©u "ngêi giµ lµ pho sö sèng" 2) RÌn luyÖn cho c¸c em thãi quen viÕt bµi tù luËn, thÓ hiÖn c¸ch hiÓu, c¸ch nhËn thøc cña m×nh vÒ t¸c phÈm, vÒ nh©n vËt trong t¸c phÈm. 3) Híng tíi sù tëng tîng ®a d¹ng vµ phong phó cña mçi em vµ t×m hiÓu ®îc c¸c em ®ang quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò g× x¶y ra ë xung quanh. 4) RÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh c¨m ghÐt, tÝnh khinh bØ, nh÷ng thãi xÊu nh ¨n c¾p, chØ biÕt hëng thô mµ kh«ng biÕt lao ®éng. 5) Qua c¸ch viÕt bµi phª ph¸n, mçi em sÏ nhËn ra r»ng mçi íc m¬ sÏ chØ trë thµnh hiÖn thùc khi ®i kÌm víi nã lµ mét qu¸ tr×nh lao ®éng nghiªm tóc. 6) RÌn luyÖn thãi quen tù häc, rÌn luyÖn vÒ ch÷ viÕt. 7) KÕt qu¶ cô thÓ sau mét n¨m häc 2005 - 2006 XÕp lo¹i Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm §Çu n¨m 0 em 6 em 25 em 14 em 0 em Cuèi n¨m häc 0 em 12 em 29 em 4 em 0 em V: KÕt luËn §Ó lµm ®îc nh trªn vµ cã kÕt qu¶ t«I nhËn thÊy nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1) Gi¸o viªn ph¶i chÞu khã chÊm, ch÷a bµi cho häc sinh ngµy sau khi c¸c em hoµn thµnh bµi tËp c« giao. 2) Gi¸o viªn ph¶i t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh ngµy ë líp, ®Ó tõ ®ã vÒ nhµ c¸c em say sa t×m hiÓu. 3) NhËn ®îc sù ®ång t×nh ñng hé cña c¸c em häc sinh, cña phô huynh häc sinh. 4) Gi¸o viªn ph¶i cã ®Þnh híng vÒ bµi tËp ®Ó híng dÉn c¸c em tæng hîp, tëng tîng. 5) Gi¸o viªn ph¶i biÕt tr©n träng mçi bµi lµm cña c¸c em, chØ ra c¸i hay tèt vµ nh¾c nhë nh÷ng c¸i cha tèt ®Ó c¸c em cã niÒm tin. Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm mµ t«i ®· lµm vµ bíc ®Çu thu ®îc mét sè kÕt qu¶. RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2006 Ngêi viÕt bµi Phßng gi¸o dôc huyÖn …………. Trêng THCs …………. ------------@&?-------------- Ngêi thùc hiÖn: §¬n vÞ c«ng t¸c: kinh nghiÖm Híng dÉn häc sinh líp 7 lµm bµi tËp v¨n häc N¨m häc: 200 - 200 ******************
- Xem thêm -