Tài liệu Hướng dẫn etabs

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 1. Sàn một phương (one-way RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 1. Sàn một phương (one-way RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 2. Sàn một phương + dầm bẹt (one-way RC slabs with wide beams) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 2. Sàn một phương + dầm bẹt (one-way RC slabs with wide beams) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 3. Sàn hai phương (two-way RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 3. Sàn hai phương (two-way RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 4. Sàn phẳng (Flat RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 4. Sàn phẳng (Flat RC slabs) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 5. Sàn phẳng với Drops Panel (Flat slabs with drops) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 5. Sàn phẳng với Drops Panel (Flat slabs with drops) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 6. Sàn phẳng với mũ cột (Flat slabs with column heads) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 6. Sàn phẳng với mũ cột (Flat slabs with column heads) GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 7. Sàn ứng lực một phương – một nhịp GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 7. Sàn ứng lực một phương – nhiều nhịp GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 7. Sàn phẳng ứng lực GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SÀN 8. Sàn Bubble desk GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ DẦM 1. DẦM HÌNH CHỮ NHẬT – MỘT NHỊP 300 GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ DẦM 1. DẦM HÌNH CHỮ NHẬT – MỘT NHỊP 600 GIẢI PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ PHẦN 1: BÊ TÔNG CỐT THÉP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ DẦM 2. DẦM HÌNH CHỮ NHẬT – NHIỀU NHỊP 300
- Xem thêm -