Tài liệu Htttkt_chuong3 [compatibility mode]

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

3.1. Tổng quan về các quy trình kế toán 3.1.1 Tiếp cận kế toán theo quy trình KD Nội dung CHƯƠNG 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. CAÙC QUY TRÌNH KEÁ TOAÙN Tổng quan về các quy trình kế toán Quy trình bán hàng Quy trình mua hàng Quy trình sản xuất Quy trình tài chính Quy trình quản lý nguồn lực. Vốn Ñaàu tö Döï tröõ Tieâu thuï Saûn xuaát Hoaït ñoäng kinh doanh cô baûn 1 nmh 2 °Hoaït ñoäng kinh doanh laëp ñi laëp laïi °Caùc söï kieän kinh teá laø keát quaû cuûa hoaït ñoäng kinh doanh cuõng laëp ñi laëp laïi °Keá toaùn ghi cheùp söï kieän kinh teá baèng caùc nghieäp vuï keá toaùn 3 1 3.1.2. Mục đích  Việc xem xét, tổ chức hệ thống kế tóan xử lý họat động kinh doanh theo quy trình kinh doanh gọi là tiếp cận kế toán theo quy trình kinh doanh  Tùy quan điểm có thể chia họat động kinh doanh làm 4 hay 5 quy trình.  Nhấn mạnh tính liên tục của họat động kinh doanh và xử lý kế tóan ° Các họat động kế tóan để xử lý họat động kinh doanh theo quy trình gọi là quy trình kế tóan Ví dụ: Họat động kế tóan xử lý quy trình bán hàng còn gọi là quy trình kế toán bán hàng 4 nmh 3.1.3 Các loại quy trình KD  Ví dụ Quan niệm 5 quy trình: quy trình bán hàng; quy trình mua hàng; quy trình sản xuất; quy trình tài chính; quy trình quản lý nguồn lực.  Chỉ ra rõ ràng mối quan hệ giữa các sự kiện trong quy trình -> kiểm sóat họat động  Dễ dàng phân tích, thiết kế hệ thống kế tóan xử lý nghiệp vụ 5 6 2 3.3 Quy trình sản xuất 3.2. Quy trình mua hàng  Mối quan hệ giữa các quy trình Söï kieän kinh teá Hoaït ñoäng mua haøng traû tieàn quy trình quy trình quy trình quy trình quy trình baùn haøng mua haøng saûn xuaát taøi chính QLN.löïc Heä thoáng Baùo caùo keá toaùn 7 nmh Yeâu caàu haøng töø boä phaän lieân quan  Nhaän haøng töø ngöôøi cung caáp  Thanh toaùn tieàn Hoaït ñoäng saûn xuaát DL quy trình mua haøng TT Baùo caùo Mua haøng Söû duïng caùc yeáu toá saûn xuaát Nhaäp kho thaønh phaåm Chi phí kinh doanh TT toång hôïp Ví Duï: Quy trình SX HTbaùo caùo taøi chính Ví duï Löu ñoà Quy trình mua haøng: 8 DL quy trình SX Baùo caùo sx HTbaùo caùo taøi chính 9 3 3.5 Quy trình taøi chính 3.4 Quy trình baùn haøng - Giao haøng hoaù, dòch vuï vôùi khaùch haøng Baùo caùo TC Baùo caùo BH Hoaït ñoäng baùn haøng - Đơn đặt hàng 3.6 Quy trình quaûn lyù nguoàn löïc Hoaït ñoäng taøi chính DL - Thu tieàn baùn haøng quy trình baùn haøng TT - Ñaàu tö taøi chính HTbaùo caùo taøi chính - Chi phí taøi chính Hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn löïc DL quy trình taøi chính HTbaùo caùo taøi chính  Kieåm soaùt Taøi saûn daøi haïn  Kieåm soaùt nhaân söï quy trình QLNLöïc TT HTbaùo caùo taøi chính Ví Duï: Quy trình QLTSCÑ Ví Duï: Quy trình Baùn haøng 10 nmh DL TT Baùo caùo TSDH, nhaân söï 11 12 4
- Xem thêm -