Tài liệu Html dom với javascript

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

html_dom_với_javascript
Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 6 – Phần 2/2 HTML DOM với Javascript Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Nội dung ƒ Giới thiệu về HTML DOM ƒ Thuộc tính (Property) và Phương thức (Method) ƒ Xử lý sự kiện (Event) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Nội dung ƒ Giới thiệu về HTML DOM ƒ Thuộc tính (Property) và Phương thức (Method) ƒ Xử lý sự kiện (Event) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Giới thiệu về HTML DOM ƒ HTML DOM = HTML Document Object Model ƒ Xem trang web như một cây gồm nhiều nút (node) ƒ Mỗi nút là một thành phần (tag HTML, thuộc tính, nội dung của tag) ƒ DOM định nghĩa một cách để truy xuất và điều khiển các thành phần trong 1 trang web © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Giới thiệu về HTML DOM - Ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Giới thiệu về HTML DOM – Cấu trúc DOM đơn giản © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Giới thiệu về HTML DOM – Cấu trúc DOM đầy đủ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 8 Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Nội dung ƒ Giới thiệu về HTML DOM ƒ Thuộc tính (Property) và Phương thức (Method) ƒ Xử lý sự kiện (Event) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – Cú pháp chung ƒ Mỗi đối tượng DOM đều có danh sách thuộc tính (Properties) và danh sách các phương thức (Method) tương ứng. ƒ objectName.propertyName = value ƒ Ví dụ: document.bgColor = “blue”; ƒ objectName.methodName() ƒ Ví dụ: window.focus(); © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – Các loại Objects © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – window Object ƒ Là thể hiện của đối tượng cửa sổ trình duyệt ƒ Tồn tại khi mở 1 tài liệu HTML ƒ Sử dụng để truy cập thông tin window ƒ Điều khiển các sự kiện xảy ra trong window ƒ Nếu tài liệu định nghĩa nhiều frame, browser tạo 1 window object cha và các window object con cho từng frame © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – window Object (tt) Thuộc tính Phương thức – document – alert – history – confirm – location – prompt – parent – blur – frames[] – focus – name – open – status – close – event – setTimeout – screen – setInterval –… –… © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – location Object •Chứa thông tin về URL hiện tại Thuộc tính Phương thức – hash – assign(url) – host – reload() – hostname – replace(url) – href – pathname – port – protocol – search © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – history Object ƒ Cung cấp danh sách các URL đã được duyệt bởi người dùng Thuộc tính – length Phương thức – back() – go(url) – forward() © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – navigator Object ƒ Cung cấp thông tin về trình duyệt Browser Thuộc tính Phương thức – appName – javaEnabled() – appVersion –… – appCodeName – cookieEnabled – online – platform –… © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – document Object ƒ Biểu diễn cho toàn bộ các thành phần trong 1 tài liệu HTML ƒ Dùng để lấy thông tin về tài liệu, các thành phần HTML và xử lý sự kiện © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – document Object (tt) Thuộc tính – bgColor – fgColor – aLinkColor – linkColor – vlinkColor – lastModified – location – referrer Phương thức Tập hợp – clear() – close() – open(…,…) – write(text) – writeln(text) – getElementById(“id”) – getElementByName(“Name”) – getElementByTagName(“tagName”) – createTextNode(“ text ") – title anchors [ ] forms [ ] frames [ ] images [ ] links [ ] – createElement(“HTMLtag") – … © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – Image Object ƒ Truy xuất đến tag trên trang web ƒ Có thể truy xuất thông qua : – documnet.images[index] – document.images[“ImageName”] – document.ImageName ƒ Một số thuộc tính của Image Obj : – alt, border, classname, title, – width, height, hspace, vspace, – id, name, src, lowsrc, longDesc, – isMap, complete © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 6 : DOM HTML với Javascript Property & Method – form Object ƒ Dùng để truy xuất đến tag
trên trang web ƒ Có thể truy xuất thông qua – documnet.forms[index] – document.forms[“FormName”] – document.FormName ƒ Một số thuộc tính : – action, method, id, name, target – classname, title, language, dir – elements[ ] ƒ Một số phương thức : – reset( ), submit( ) © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
- Xem thêm -