Tài liệu Ht ql sxkd trong dn

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn mét HÖ thèng vµ hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm hÖ thèng vµ quan ®iÓm hÖ thèng trong qu¶n lý a. Kh¸i niÖm : HÖ thèng lµ mét tËp hîp nhiÒu phÇn tö ( ®¬n vÞ, bé phËn ) vµ c¸c phÇn tö ®ã ph¶i cã liªn kÕt , t¬ng t¸c lÉn nhau. §iÒu kiÖn cÇn : cã Ýt nhÊt hai phÇn tö trë lªn §iÒu kiÖn ®ñ : c¸c phÇn tö nµy cã quan hÖ t¬ng t¸c lÉn nhau Muèn cã hÖ thèng tèt th× cÇn n©ng cao c¸c mèi quan hÖ t¬ng t¸c , ngêi qu¶n lý cÇn tæ chøc cho hÖ thèng víi c¸c bé phËn g¾n kÕt víi nhau, ®iÒu nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, bÊt cø lÜnh vùc nµo còng ®Òu ph¶i xö lý. Mét hÖ thèng cã tÝnh phøc t¹p , tÝnh phøc t¹p cña hÖ thèng ë chç trong hÖ thèng cã nhiÒu ®¬n vÞ , nhiÒu bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö ®ã ph¶i t¬ng t¸c víi nhau th«ng qua c¸c quan hÖ vÒ kinh tÕ, hµnh chÝnh, luËt ph¸p vµ c¸c quan hÖ t©m lý – x· héi kh¸c. V× vËy ngëi qu¶n lý tríc hÕt ph¶i cã t duy hÖ thèng, cô thÓ lµ cã t duy ph©n tÝch hÖ thèng , tæng hîp hÖ thèng vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé; cã nh vËy th× hÖ thèng míi ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. b. Mét sè quy luËt vËn ®éng cña hÖ thèng + C¸c phÇn tö trong hÖ thèng t¬ng t¸c víi nhau b»ng nh÷ng c¸i gäi lµ c¸I vµo vµ c¸i ra. Trong hÖ thèng cã c¸c kiÓu liªn kÕt nh sau :  Liªn kÕt tuyÕn tÝnh  Liªn kÕt ngîc  Liªn kÕt ph©n kú  Liªn kÕt héi tô ®ã. Víi mét hÖ thèng phøc t¹p, c¶ 4 kiÓu nµy ®Òu ®îc ph¶n ¸nh trong hÖ thèng Mèi quan hÖ vµo, ra cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng rÊt ®a d¹ng. + Mét hÖ hiÖn thùc bÊt kú ®Òu cã thÓ ph©n t¸ch thµnh c¸c hÖ nhá h¬n gäi lµ hÖ con, ph©n hÖ. VÊn ®Ò quan träng lµ vÊn ®Ò ph©n chia hoÆc ghÐp gép c¸c 1 phÇn tö ph¶i ®¶m b¶o sao cho võa qu¶n lý toµn diÖn vµ chÆt chÏ hÖ thèng, võa ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c phÇn tö. + Møc ®é phøc t¹p cña hÖ thèng t¨ng lªn theo sè lîng ph©n tö cã trong hÖ. V× vËy cÇn tæ chøc ra sao cho viÖc qu¶n lý mét hÖ thèng ph¶i hîp lý dùa trªn c¸c mèi quan hÖ cña c¸c phÇn tö. + Trong qu¶ tr×nh vËn ®éng, hÖ thèng cã mét môc tiªu chung vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh phÇn cã c¸c môc tiªu riªng. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i kÕt hîp hµi hoµ môc tiªu chung vµ môc tiªu riªng , lÊy môc tiªu chung lµm träng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ kh«ng ®îc nhÊn m¹nh môc tiªu chung, gi¶m môc tiªu riªng; nhng còng kh«ng nªn ®èi lËp môc tiªu chung vµ môc tiªu riªng. CÇn tæ chøc mèi quan hÖ vµ lîi Ých hµi hoµ , phèi hîp vµ thiÕt kÕ c¸c môc tiªu chung vµ riªng. c. Ph©n lo¹i hÖ thèng + Theo tÝnh chÊt cña hÖ thèng  HÖ thèng kÝn  HÖ thèng më Tuy nhiªn nh×n chung c¸c quan ®iÓm ®Òu chän hÖ thèng më. Trong viÖc lùa chän hai hÖ thèng nµy ®Ó ¸p dông tæ chøc doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh hÖ thèng sÏ më vµ kÝn nh thÕ nµo cho hîp lý, më ph¶i cã ®Þnh híng lùa chän thêi ®iÓm më hîp lý ®Ó t¹o c¬ héi trong kinh doanh. + Theo néi dung ho¹t ®éng cña hÖ thèng  HÖ thèng chÝnh trÞ  HÖ thèng hµnh chÝnh  HÖ thèng kinh tÕ - x· héi  HÖ thèng khoa häc - c«ng nghÖ + Theo ph¹m vi ho¹t ®éng  HÖ thèng lín  HÖ thèng võa  HÖ thèng nhá. 2 2. HÖ thèng qu¶n lý a. Kh¸i niÖm : HÖ thèng qu¶n lý lµ mét hÖ gåm hai ph©n hÖ : ph©n hÖ mét ®ãng vai trß chñ thÓ qu¶n lý, ph©n hÖ hai ®ãng vai trß ®èi tîng bÞ qu¶n lý. Víi hÖ s¶n xuÊt kinh doanh chñ thÓ qu¶n lý t¸c ®éng tíi ®èi tîng bÞ qu¶n lý b»ng nh÷ng c¸i gäi lµ quyÕt ®Þnh. §èi tîng bÞ qu¶n lý trong hÖ s¶n xuÊt lµ n¬i 2 biÕn ®æi 3 ®Çu vµo : ®èi tîng lao ®éng (X); lao ®éng (L); vèn (V). Th«ng qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi F ( c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó biÕn ®æi thµnh ®Çu ra Y ( chñng lo¹i s¶n phÈm, sè lîng s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm…) cã mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo vµ ® îc miªu t¶ bëi hµm s¶n xuÊt ( tuyÕn tÝnh ): Y = F ( X, L, V ) DiÔn t¶ t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, biÓu diÔn díi d¹ng hµm ( hµm mò ): Y = F ( X  , L , V )  ,  ,  lµ c¸c hÖ sè t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi s¶n xuÊt, ®Çu ra cña hµm s¶n xuÊt t¨ng theo hµm mò vît tréi h¬n nhiÒu so víi hµm tuyÕn tÝnh. Yªu cÇu quan träng nhÊt trong s¶n xuÊt sù biÕn ®æi ®Çu vµo thµnh ®Çu ra vµ ®Çu ra yªu cÇu cã chÊt lîng tèt, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo chÊt lîng quyÕt ®Þnh do chñ thÓ qu¶n lý ®a ra. Díi ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp : Th«ng qua s¬ ®å díi ®©y ta nhËn thÊy cã hai thµnh phÇn chÝnh trong hÖ thèng qu¶n lý ®ã lµ chñ thÓ qu¶n lý vµ ®èi tîng bÞ qu¶n lý. Chñ thÓ qu¶n lý ë ®©y cã thÓ lµ Gi¸m ®èc, Tæng Gi¸m ®èc, hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ hay Ban Gi¸m ®èc doanh nghiÖp. Chñ thÓ qu¶n lý lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng tíi ®èi tîng bÞ qu¶n lý b»ng c¸c quyÕt ®Þnh. C¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý thùc hiÖn theo c¸c quyÕt ®Þnh vµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ cã th«ng tin ph¶n håi tíi chñ thÓ qu¶n lý nh»m gióp cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh hiÖu qu¶ thuËn lîi, s¸t thùc tiÔn cña doanh nghiÖp, phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ trêng. HÖ thèng qu¶n lý doanh nghiÖp Th«ng tin môc tiªu Th«ng tin m«i trêng Chñ thÓ qu¶n lý QuyÕt ®Þnh Th«ng tin ph¶n håi 3 X §èi tîng bÞ qu¶n lý (F) L Y V §Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng th× chñ thÓ qu¶n lý ph¶i cã n¨ng lùc tøc lµ chñ thÓ qu¶n lý ph¶i cã :  N¾m b¾t vµ vËn dông quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn. x· héi  Kinh nghiÖm  B¶n lÜnh  Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp … TÊt c¶ dùa trªn nÒn t¶ng mét con ngêi cã ®¹o ®øc cã t c¸ch tèt. Qua trªn cã thÓ nhËn thÊy r»ng hÖ thèng vµ hÖ thèng qu¶n lý trong mét tæ chøc mét doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng. Mét hÖ thèng qu¶n lý muèn hoµn thiÖn vµ ho¹t ®éng tèt cÇn cã c¸c yªu cÇu: Tríc hÕt hÖ thèng qu¶n lý cÇn ®¹t ®îc tÝnh tèi u. §iÒu nµy thÓ hiÖn gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ ( kh©u qu¶n trÞ ph¶n ¸nh c¸ch ph©n chia chøc n¨ng qu¶n trÞ theo chiÒu ngang, cßn cÊp qu¶n trÞ thÓ hiÖn sù ph©n chia chøc n¨ng qu¶n trÞ theo chiÒu däc) ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n trÞ Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp cho nªn c¬ cÊu hÖ thèng qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. Kh«ng nh÷ng thÕ hÖ thèng qu¶n lý cßn ph¶i ®¹t ®îc tÝnh linh ho¹t. Tøc lµ c¬ cÊu hÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i trêng bªn ngoµi. C¬ cÊu hÖ thèng qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp nhê ®ã ®¶m b¶o sù phèi hîp cña c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu hÖ thèng qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt yªu cÇu nµy lµ mèi t¬ng quan gi÷a chi phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu ®îc. 3. HÖ thèng qu¶n lý kinh doanh t¹i C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi ( LOD ). 4 C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi ( LOD ) lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 714 Q§/ TCCB – L§ ngµy 15/04/1993. C«ng ty do Bé Giao th«ng vËn t¶i s¸ng lËp vµ trùc thuéc Bé qu¶n lý. HiÖn nay C«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu :  XuÊt khÈu lao ®éng  NhËp khÈu hµng ho¸ cho ngêi lao ®éng  §µo t¹o båi dìng ®Ó t¹o nguån lao ®éng xuÊt khÈu  T vÊn dÞch vô ®µo t¹o  DÞch vô du lÞch quèc tÕ ( xuÊt nhËp c¶nh, ®a ®ãn, du lÞch tham quan…)  Qu¶n lý ngêi lao ®éng theo c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng  Thùc hiÖn mét sè dÞch vô kh¸c. C«ng ty tæ chøc bé m¸y vµ hÖ thèng qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng. Díi ®©y lµ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty. quan hÖ tham mu quan hÖ qu¶n lý 5 Bé trëng Bé giao th«ng vËn t¶i Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m Phã tæng gi¸m V¨n phßng c«ng ty Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n V¨n phßng ®¹I diÖn t¹I Hµn Quèc V¨n phßng ®¹I diÖn t¹i §µI Loan V¨n phßng ®¹I diÖn t¹I Malaysia Phßng xuÊt nhËp khÈu du lÞch Trung t©m ph¸t triÓn viÖc lµm vµ dÞch vô Trung t©m xuÊt khÈu thuyÒn viªn Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng §µI Loan Trêng ®µo t¹o CNKT& L§XK GTVT Ban malayxia XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh Chi nh¸nh miÒn Nam 6 7 Bé trëng Bé giao th«ng vËn t¶i Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m Phã tæng gi¸m Chi nh¸nh miÒn Nam XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh Ban malayxia Trêng ®µo t¹o CNKT& L§XK GTVT Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng §µI Loan Trung t©m xuÊt khÈu thuyÒn viªn Trung t©m ph¸t triÓn viÖc lµm vµ dÞch vô Phßng xuÊt nhËp khÈu du lÞch V¨n phßng ®¹I diÖn t¹I Malaysia V¨n phßng ®¹I diÖn t¹i §µI Loan V¨n phßng ®¹I diÖn t¹I Hµn Quèc Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n V¨n phßng c«ng ty 8 Th«ng qua s¬ ®å tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty, ta cã nhËn xÐt nh sau : C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi qu¶n lý theo chÕ ®é thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ngêi lao ®éng. C«ng ty cã mét Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã tæng gi¸m ®èc gióp viÖc trong tõng lÜnh vùc SXKD cña C«ng ty. C«ng ty cã c¸c phßng ban tham mu vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n néi bé ( V¨n phßng C«ng ty, Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n, Phßng xuÊt - nhËp khÈu du lÞch, Trung t©m ph¸t triÓn viÖc lµm vµ dÞch vô, Trung t©m xuÊt khÈu thuyÒn viªn, Trung t©m xuÊt khÈu §µi Loan, Trêng §µo t¹o CNKT & L§XK, Ban Malaysia, XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh, Chi nh¸nh phÝa Nam vµ c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c níc Hµn Quèc, §µi Loan, Malaysia) . C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô SXKD mçi ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc giao mét m¶ng , mét thÞ trêng ®Ó kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong SXKD, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ lîi Ých cho C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi theo c¬ cÊu trùc tuyÕn – chøc n¨ng gåm 2 cÊp qu¶n lý: cÊp l·nh ®¹o C«ng ty vµ cÊp ®¬n vÞ trùc thuéc. C¬ cÊu nµy hiÖn phæ biÕn vµ thÝch hîp cho mäi doanh nghiÖp, víi u ®iÓm lµ c¬ cÊu ®¬n gi¶n, dÔ vËn hµnh vµ dÔ kiÓm tra. Theo c¬ cÊu nµy, ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp – Tæng Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cña C«ng ty. Ngoµi ra Tæng gi¸m ®èc còng ®îc sù gióp ®ì cña c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch chuyªn m«n vµ l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng – c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c phßng ban tham mu ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, ®Þnh híng ho¹t ®éng vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. XÐt vÒ c¸c mèi quan hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty th× c¸n bé qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c bé phËn vµ ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi ®îc ph©n c«ng. C«ng ty còng ®· quy ®Þnh tuú theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ trùc thuéc mµ bè trÝ nh©n sù vµ ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý. Mçi phßng ban hay c¸ ®¬n vÞ trùc thuéc ®Òu cã c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc vµ C«ng ty vÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh vµ ®îc thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng kh¸c trong ph¹m vi quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý ®ã. Th«ng qua t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña c¸c cÊp l·nh ®¹o C«ng ty, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cÇn thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ cô thÓ, ®a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ viÖc ¸p dông còng nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung cña c«ng ty víi viÖc kÕt hîp hµi hoµ c¸c môc tiªu cña tõng ®¬n vÞ sau ®ã ph¶n ¸nh víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty. Ban l·nh ®¹o C«ng ty sÏ xem xÐt trªn t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong thêi gian qua, xem xÐt kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c bé phËn ®¬n vÞ trùc thuéc, ®Ò ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn lu ý r»ng trong t×nh h×nh kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay biÕn ®éng rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cÇn triÓn khai h×nh thøc cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi gi÷a c¸c ®¬n vÞ víi c¸c cÊp l·nh ®¹o C«ng ty nh»m tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian, gióp c¸n bé l·nh ®¹o ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ trêng. §iÒu nµy v« cïng quan träng bëi lÏ nÕu quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña l·nh ®¹o c«ng ty kh«ng mang tÝnh kÞp thêi vµ phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ th× c¬ héi kinh doanh sÏ kh«ng ®Õn víi C«ng ty lÇn thø hai nªn sÏ bÞ mÊt ®i c¸c lîi Ých tõ viÖc chËm trÔ ®ã mµ cô thÓ râ nhÊt lµ doanh thu vµ lîi nhuËn ®¹t ®îc tõ ho¹t ®éng ®ã. 9 §¸nh gi¸ vÒ ®iÒu nµy cã thÓ thÊy C«ng ty trong thêi gian qua ®· nhanh chãng n¾m b¾t thêi c¬, Ban l·nh ®¹o C«ng ty còng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty, nÕu ban ®Çu chuyªn doanh chÝnh cña c«ng ty chØ lµ xuÊt khÈu lao ®éng thuyÒn viªn vµ lao ®éng trªn bé ®¬n thuÇn , vµ c¸c thÞ trêng truyÒn thèng nh : Kuwait, vµ c¸c níc Trung §«ng, Hµn Quèc, NhËt B¶n th× trong t×nh h×nh míi ban l·nh ®¹o ®· quyÕt ®Þnh nhiÒu h×nh thøc kinh doanh nh : xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, c¸c dÞch vô du lÞch vµ c¸c dÞch vô t vÊn kh¸c … nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr êng trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh. Kh«ng chØ cã thÕ, víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, C«ng ty còng nhanh chãng më thªm ®îc hai thÞ trêng míi ®Çy tiÒm n¨ng nh : §µi Loan vµ Malaysia ®ång thêi më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i hai níc nh»m n©ng cao h¬n n÷a ho¹t ®éng qu¶n lý lao ®éng còng nh n¾m b¾t nhanh chãng nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i h×nh c«ng viÖc bªn ®ã thuª lao ®éng. Tõ ®ã C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô tr¸ch vÒ c¸c thÞ trêng nµy sÏ cã nh÷ng cã chiÕn lîc hay c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ( lao ®éng phæ th«ng hay lao ®éng kü thuËt hoÆc tu nghiÖp sinh ) phï hîp ®Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu ®èi t¸c níc b¹n. Nhê ®ã trong nhiÒu n¨m liªn tôc, C«ng ty ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, hµng n¨m thu vÒ nguån ngo¹i tÖ cho ®Êt níc, nh÷ng lao ®éng ®· hoµn thµnh hîp ®ång vÒ níc lµ mét lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ ®îc ®µo t¹o qua thùc tÕ ®ang lµ nh÷ng lao ®éng ®ãng gãp hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c¸c c¬ së ®Þa ph¬ng. T×nh h×nh ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c cña C«ng ty còng cã hiÖu qu¶, tõng bíc n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. Cô thÓ lµ:  Bé phËn V¨n phßng c«ng ty lµ n¬i tæng hîp th«ng tin cña c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thµnh c¸c b¶ng tæng kÕt , b¸o c¸o tæng hîp trong C«ng ty lµm nh÷ng th«ng tin tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc, V¨n phßng c«ng ty còng lµ n¬i tæ chøc bé m¸y, c«ng t¸c c¸n bé tiÒn l¬ng, ®µo t¹o vµ båi dìng khen thëng, kû luËt còng nh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, x©y dùng c¬ b¶n.  Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n còng lµ mét ®¬n vÞ tham mu gióp C«ng ty qu¶n lý vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng còng x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, kiÓm tra xÐt duyÖt c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ngoµi ra phßng cßn qu¶n lý c¸c nguån vèn hîp ph¸p cña C«ng ty còng nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån vèn ®ã, thùc hiÖn nép Ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ chÕ ®é kiÓm kª kiÓm tra theo quy ®Þnh.  C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh : Trung t©m ph¸t triÓn viÖc lµm vµ dÞch vô du lÞch, Trung t©m xuÊt khÈu thuyÒn viªn, Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng §µi Loan, Ban Malaysia, Chi nh¸nh phÝa Nam lµ nh÷ng ®¬n vÞ phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng – chuyªn doanh chÝnh cña C«ng ty, sang c¸c níc nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, Malaysia, bao gåm c¶ xuÊt khÈu lao ®éng trªn bé vµ lao ®éng thuyÒn viªn. C¸c ®¬n vÞ nµy lu«n tæ chøc tuyÓn lao ®éng ®i xuÊt khÈu theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ theo yªu cÇu ®èi t¸c ë níc nhËp khÈu lao ®éng.  C«ng ty còng cã phßng chuyªn doanh bªn c¹nh chuyªn doanh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng nh Phßng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ - du lÞch. Phßng cã nhiÖm vô ký kÕt vµ triÓn khai c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu gåm c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ ,s¾t, thÐp phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Ngoµi ra còng cã XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh víi nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng n«ng th«n bao gåm c¸c c«ng tr×nh liªn huyÖn , x·… c¸c c«ng tr×nh d©n dông víi 10 quy m« nhá, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty kh¸c trong ngµnh ®Ó x©y dùng mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh giao th«ng.  Trêng ®µo t¹o CNKT & L§XK : lµ mét ®¬n vÞ ®Æc thï cña C«ng ty. Së dÜ nh vËy lµ do ®©y lµ n¬i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vµ chÊt lîng lao ®éng , t¹o nguån lao ®éng cã tay nghÒ phôc vô cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng( nh vÒ kiÕn thøc còng nh lµ vÒ ngo¹i ng÷ ). Bªn c¹nh ®ã Trêng còng ®µo t¹o thªm vÒ l¸i xe m« t« , « t«; ®µo t¹o s ph¹m cÊp I; tËp huÊn.  C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµn Quèc, NhËt B¶n, Malaysia, §µi Loan lµ n¬i qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng vµ nh÷ng víng m¾c gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¹i lý vµ m«i giíi. Ngoµi ra c¸c v¨n phßng còng lµ n¬i t×m hiÓu t×nh h×nh thÞ trêng t¹iníc së t¹i råi t×m hiÓu vÒ nhu cÇu c«ng viÖc, còng nh nguån lao ®éng cã thÓ xuÊt khÈu, thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ…  HiÖn nay, tæng sè CBCNV trong C«ng ty gåm 144 ngêi trong ®ã :  Lao ®éng n÷ 76 ngêi ( chiÕm 53 %)  Tr×nh ®é §H vµ trªn §H : 96 ngêi  Tr×nh ®é C§ : 3 ngêi  Tr×nh ®é T¹i chøc : 9 ngêi  C«ng nh©n kü thuËt vµ l¸i xe : 36 ngêi. PhÇn hai Nhu cÇu th«ng tin cho viÖc lËp ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm chiÕn lîc : Trong qu©n sù, thuËt ng÷ chiÕn lîc thêng ®îc dïng theo nghÜa c¸c kÕ ho¹ch lín, ®îc khëi th¶o trªn c¬ së tin ch¾c lµ c¸i g× ®èi ph¬ng cã thÓ lµm, kh«ng thÓ lµm hoÆc sÏ lµm khi xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn nµo ®ã. Nhng trong kinh doanh, thuËt ng÷ chiÕn lîc ®îc hiÓu lµ hÖ thèng c¸c ®êng lèi vµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®a doanh nghiÖp ®¹t ®Õn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. ChiÕn lîc bao gåm : 11  C¸c ®êng lèi tæng qu¸t, c¸c chñ tr¬ng cña doanh nghiÖp sÏ thùc thi trong mét thêi gian ®ñ dµi  C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp  C¸c nguån lùc c¸c tiÒm n¨ng ®îc sö dông ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu ®ã; c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh viÖc thu hót vµ ph©n bæ cc¸c nguån lùc c¸c tiÒm n¨ng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu nµy. Nh vËy doanh nghiÖp ph¶i quyÕt ®Þnh lo¹i h×nh kinh doanh, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng sinh l·i mong muèn. KÕt qu¶ cuèi cïng cña chiÕn lîc lµ tr¶ lêi c©u hái : doanh nghiÖp sÏ ®i vÒ ®©u? ChiÕn lîc kh¸c víi kÕ ho¹ch dµi h¹n, lµ chiÕn lîc kh«ng chØ dõng ë phÇn lËp ra c¸c nhiÖm vô thùc hiÖn mµ cßn gi÷ vai trß chÝnh trong chØ ®¹o thùc hiÖn kiÓm tra ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c nhiÖm vô thùc hiÖn. ChiÕn lîc lµ mét qu¸ tr×nh cßn v¨n b¶n thµnh lËp ban ®Çu chØ cã thÓ gäi lµ kÕ ho¹ch chiÕn lîc th«i. 2. ChiÕn lîc kinh doanh a. Kh¸i niÖm : ChiÕn lîc kinh doanh lµ nghÖ thuËt x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc, ®Þnh híng chiÕn lîc vµ c¸c biÖn ph¸p chiÕn lîc nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng ®Çy biÕn ®éng. b. Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh ChiÕn lîc kinh doanh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Nhê cã chiÕn lîc kinh doanh mµ doanh nghiÖp gi÷ ®îc thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. Kh«ng nh÷ng thÕ doanh nghiÖp cßn biÕt râ môc tiªu cña m×nh, ®Þnh híng thùc hiÖn vµ cã c¸c biÖn ph¸p chiÕn lîc … ®Òu phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi chiÕn lîc kinh doanh , nã ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho doanh nghiÖp, lîi Ých cã ®îc do tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ cho viÖc mua s¾m c¸c yÕu tè ®Çu vµo; tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt; tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè ®Çu ra… c. Quy tr×nh x©y dùng vµ lùa chän chiÕn lîc kinh doanh  Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i trêng kinh doanh. + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp. + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ m«i trêng bªn trong doanh nghiÖp.  X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu chiÕn lîc.  X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh.  Lùa chän chiÕn lîc kinh doanh.  Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh.  X¸c ®Þnh môc tiªu thêng niªn ( hµng n¨m ) 12  X©y dùng kÕ ho¹ch hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh ( cô thÓ ho¸ néi dung chiÕn lîc nhiÒu n¨m ).  Ph©n phèi nguån lùc cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh  X¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh.  §¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn lîc. d. Nhu cÇu th«ng tin cho viÖc lËp chiÕn lîc kinh doanh cho doanh nghiÖp. Ngêi qu¶n lý trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn, ra quyÕt ®Þnh rÊt cÇn th«ng tin. Muèn vËy th× cÇn tæ chøc mét hÖ thèng th«ng tin ®iÒu khiÓn, cã vai trß trong viÖc thiÕt lËp chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®îc miªu t¶ qua s¬ ®å : Th«ng tin m«i trêng X¸c ®Þnh môc tiªu Thu thËp th«ng tin X L Cô thÓ ho¸ môc tiªu thµnh nhiÖm vô HÖ s¶n xuÊt – kinh doanh H×nh thµnh c¸c P/¸n Lùa chän p/¸n X©y dùng m« h×nh to¸n häc ThuËt to¸n vµ gi¶i Tham mu L·nh ®¹o QuyÕt ®Þnh NhËn xÐt vÒ s¬ ®å : Qua s¬ ®å trªn ta nhËn thÊy bíc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh lµ x¸c ®Þnh môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña doanh nghiÖp tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng còng nh c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nhµ qu¶n trÞ cÇn n¾m ®îc tr¹ng th¸i cña hÖ thèng mµ m×nh ®ang tæ chøc qu¶n lý th«ng qua c¸c th«ng tin ph¶n håi. C¸c th«ng tin tõ m«i trêng còng gãp phÇn phôc vô cho viÖc h×nh thµnh môc tiªu. Th«ng tin tõ m«i trêng cã thÓ lµ th«ng tin vÒ t×nh h×nh gi¸ c¶ c¸ nguyªn liÖu dïng trong s¶n xuÊt, c¸c nhu cÇu vÒ s¶n phÈm , t©m lý tiªu dïng cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn c¸c thÞ trêng cña doanh nghiÖp, c¸c nguån lùc dù tr÷ cña doanh nghiÖp…) sau ®ã cÇn cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu, ®Ó môc tiªu trë thµnh hiÖn thùc, cµng cô thÓ cµng tèt. Cã thÓ víi 13 mçi môc tiªu cÇn cã c¸ híng ®i râ rµng vµ c¸c gi¶i ph¸p phï hîp. Muèn h×nh thµnh môc tiªu cÇn cã nhiÒu ph¬ng ¸n, lùa chän nhiÒu c¸ch ®i vµ lùa chän c¸ch tèt nhÊt, th«ng qua bé phËn tham mu vµ ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ó ra quyÕt ®Þnh. Tõ quyÕt ®Þnh ®ã chØ ®¹o bé phËn hÖ s¶n xuÊt – kinh doanh thùc hiÖn. Mét ®iÒu ®¸ng lu ý r»ng c¸c th«ng tin thu thËp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. Th«ng tin ph¶i phong phó vµ s¸t víi thùc tiÔn. CÇn ®a d¹ng c¸c nguån thu thËp th«ng tin nh»m cã mét c¸i nh×n tæng quan h¬n vÒ t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. 3. Nhu cÇu th«ng tin cho viÖc lËp chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi ( LOD ). Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng, C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi nhËn thøc rÊt râ vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng nhanh chãng cña thÞ trêng, c¸c h×nh thøc c¹nh tranh míi cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh còng nh cña nhiÒu nh©n tè kh¸c. Chuyªn doanh chÝnh cña C«ng ty lµ xuÊt khÈu lao ®éng, hiÖn nay ho¹t ®éng nµy ®ang cã nhiÒu phøc t¹p vµ c¹nh tranh cao ®èi víi C«ng ty. Ngoµi ra, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña c«ng ty nh : xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, x©y dùng c«ng tr×nh … còng gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh tõ nhiÒu phÝa ( kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, thÞ trêng, gi¸ c¶, nguyªn liÖu…). §¸nh gi¸ ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ nh÷ng thiÕu sãt trong ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ®· ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh vµ nhu cÇu th«ng tin ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ®ã thµnh c«ng; gióp C«ng ty gi÷ v÷ng vÞ trÝ trªn th¬ng trêng ®Çy biÕn ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Víi t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty ®ang theo ®uæi chiÕn lîc kinh doanh víi néi dung tæng qu¸t nh sau:  C«ng ty ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh doanh æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng.  N©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ trêng trong thêi gian tíi.  Ph¸t triÓn thÞ trêng vµ më réng thÞ phÇn trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh.  Doanh thu vµ lîi nhuËn hµng n¨m ®îc duy tr× t¨ng æn ®Þnh. Trong t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty, ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh bªn c¹nh chiÕn lîc cÊp C«ng ty th× c¸c phßng ban trong C«ng ty còng nh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc còng cÇn ®Ò ra nh÷ng chiÕn lîc cÊp ®¬n vÞ phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ còng nh kh«ng ®îc qu¸ xa chiÕn lîc chÝnh cña C«ng ty. Mét vÊn ®Ò quan träng kh«ng kÐm ®ã lµ viÖc tæ chøc thu thËp th«ng tin ®Ó x¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng thu thËp th«ng tin cã vai trß v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh lËp chiÕn lîc kinh doanh, g¾n liÒn víi nã lµ ho¹t ®éng xö lý th«ng tin ®îc thu thËp mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ chÝnh x¸c gióp lµm c¬ së cho c¸c ®¬n vÞ vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty lËp chiÕn lîc kinh doanh cho C«ng ty, t¹o nªn nh÷ng yÕu tè tèt nhÊt ®Ò chiÕn lîc ®îc thùc hiÖn thµnh c«ng. Nhu cÇu th«ng tin cña c¸c ®¬n vÞ cho viÖc lËp chiÕn lîc kinh doanh th«ng thêng b¾t nguån tõ viÖc xem xÐt nh÷ng ®iÓm m¹nh , yÕu trong ho¹t ®éng vµ tæ chøc cña ®¬n vÞ ®ã. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc ®iÒu nµy , ®¬n vÞ dùa theo nh÷ng th«ng tin ®· thu thËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau mµ lËp nªn chiÕn lîc kinh doanh. Víi c«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi, víi chuyªn doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c¸c thÞ trêng Hµn Quèc, NhËt B¶n, §µi Loan, 14 Malaysia; víi c¸c lo¹i h×nh lao ®éng thuyÒn viªn vµ lao ®éng trªn bé. Trong thêi gian gÇn ®©y næi lªn mét vÊn ®Ò vÒ sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng kh¸c trong níc vµ quèc tÕ. Thªm vµo ®ã t×nh h×nh lao ®éng t¹i c¸c thÞ trêng diÔn biÕn phøc t¹p mét sè lao ®éng bá trèn, ph¸ vì hîp ®ång lao ®éng víi ®èi t¸c bªn níc së t¹i, c¸c nguån lao ®éng xuÊt sang §µi Loan vµ Malaysia vÉn cßn h¹n chÕ. Tríc t×nh h×nh nµy c¸c ®¬n vÞ phô tr¸ch ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng sang c¸c thÞ trêng trªn nh : Trung t©m ph¸t triÓn viÖc lµm vµ dÞch vô du lÞch, Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng §µi Loan, Ban Malaysia, Trung t©m xuÊt khÈu thuyÒn viªn, Chi nh¸nh phÝa Nam; ®· cã ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin ®Ó lËp chiÕn lîc xuÊt khÈu lao ®éng trong thêi gian tíi. Cô thÓ lµ :  C¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, víi c¸c th«ng t, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh víi tõng thÞ trêng cô thÓ, c¸c chÕ tµi vµ h×nh thøc ph¹t khi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh nªu trªn. C¸c th«ng tin trªn do c¸c Bé vµ ngµnh liªn quan chuyÓn tíi C«ng ty, C«ng ty tiÕp nhËn t¹i V¨n phßng sau ®ã chuyÓn tíi tõng bé phËn ®¬n vÞ cã liªn quan xö lý vµ thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh ®ã, tuú theo t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty, ®îc coi lµ th«ng tin bªn ngoµi.  VÒ t×nh h×nh lao ®éng vµ sè lîng lao ®éng xuÊt khÈu : c¸c Trung t©m sÏ thu thËp th«ng tin trªn c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh lao ®éng cña Bé Lao ®éng, c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ vÒ sè lîng vµ c¸c ngµnh nghÒ cho phÐp xuÊt khÈu lao ®éng, hay c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh b¸o, ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh, m¹ng Internet,…( th«ng tin bªn ngoµi ) ®Ó biÕt râ xu híng vµ sè lîng ngêi trªn c¶ níc mçi n¨m bíc vµo tuæi lao ®éng, qua ®ã gãp phÇn x¸c ®Þnh sè lîng vµ lo¹i h×nh lao ®éng cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trong thêi gian t¬Ý.  VÒ chÊt lîng lao ®éng : ®Ó t×m th«ng tin vÒ vÊn ®Ò nµy c¸c ®¬n vÞ cÇn thu thËp th«ng tin tõ c¸c n¬i phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c lao ®éng viÖc lµm, c¸c Së gi¸o dôc ®µo t¹o c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. N¾m b¾t ®îc th«ng tin nµy c¸c ®¬n vÞ sÏ cã kh¶ n¨ng ®a ra c¸c ph¬ng híng vÒ lùa chän lo¹i h×nh lao ®éng cã chÊt lîng ra sao ®Ó phï hîp víi yªu cÇu tuyÓn chän cña c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. §©y còng lµ nguån th«ng tin bªn ngoµi C«ng ty vµ ®îc thu thËp ®ång thêi cã xö lý c¸c sè liÖu thèng kª ®ã ®Ó lùa ra c¸c th«ng tin phï hîp cho viÖc ra chiÕn lîc kinh doanh.  VÒ t¹o nguån lao ®éng xuÊt khÈu : trong giai ®o¹n c¹nh tranh nh hiÖn nay viÖc t×m nguån lao ®éng ®Ó xuÊt khÈu còng lµ mét mèi quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng sÏ liªn hÖ víi c¸c ®Þa ph¬ng cã nhu cÇu xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó tuyÓn khi cã chØ tiªu cña c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. C¸c ®¬n vÞ sÏ dùa trªn sè lîng lao ®éng ë tõng ®Þa ph¬ng ®Ó tæng hîp vµ lùa chän lao ®éng cã thÓ vÒ tr×nh ®é lao ®éng hoÆc c¸c ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn vµ lµ u thÕ cña lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng ®ã. Víi th«ng tin nµy c¸c ®¬n vÞ ph¶i thu thËp tõ c¸c uû ban nh©n d©n c¸c tØnh ®Þa ph¬ng vÒ t×nh h×nh lao ®éng t¹i ®ã råi cã kÕ ho¹ch cô thÓ. C¸c ®Þa ph¬ng ®îc tuyÓn th«ng thêng lµ nh÷ng n¬i cã nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng cña nh©n d©n cßn khã kh¨n, nh»m gióp ®ì cho bµ con n¬i ®©y c¶i thiÖn cuéc sèng.  VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng: ®©y lu«n lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh lo¹i h×nh ®µo t¹o cho lao ®éng cã mét ý nghÜa víi ho¹t ®éng tuyÓn chän. §Ó x¸c ®Þnh ®îc h×nh thøc ®µo t¹o c¸c ®¬n vÞ ph¶i dùa vµo th«ng tin tõ m«i trêng bªn ngoµi tøc lµ c¸c th«ng tin vÒ xu híng nghÒ nghiÖp hiÖn nay ®Ó ®¸p øng kÞp thêi víi c¸c yªu cÇu tuyÓn dông 15 cña ®èi t¸c; vÝ nh hiÖn nay c¸c lo¹i h×nh lao ®éng ®ang ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn lµ lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ vÒ c«ng nghÖ th«ng tin hoÆc liªn quan ®Õn ®iÖn tö…c¸c lo¹i h×nh lao ®éng phæ th«ng dÇn dÇn h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã c¸c trung t©m còng cÇn trao ®æi th«ng tin víi Trêng ®µo t¹o ®Ó cã ®îc mét chiÕn lîc vÒ lao ®éng xuÊt khÈu tèi u, phï hîp kh¶ n¨ng cña c¸c trung t©m vµ t¹i n¬i ®µo t¹o.  Trong thêi gian tíi, dùa trªn sè liÖu vµ t×nh h×nh thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ xuÊt khÈu lao ®éng nh hiÖn nay( th«ng tin tõ c¸c Trung t©m vÒ sè lîng lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ quy ®Þnh xuÊt khÈu lao ®éng…), c¸c trung t©m ®· tÝnh to¸n vµ dù kiÕn sè lao ®éng sÏ xuÊt khÈu trong thêi gian tíi trung b×nh mçi n¨m tõ 3500 ®Õn 4500 lao ®éng bao gåm c¶ lao ®éng thuyÒn viªn vµ lao ®éng trªn c¹n, c¸c Trung t©m sÏ chó träng h¬n n÷a tíi viÖc xuÊt khÈu lao ®éng kü thuËt, lao ®éng qua ®µo t¹o vÒ ®iÖn tö hoÆc tin häc, nh»m n©ng cao tay nghÒ còng nh thu nhËp cña ngêi lao ®éng, th«ng qua ®ã duy tr× doanh thu xuÊt khÈu lao ®éng cho doanh nghiÖp qua tõng n¨m. C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cho C«ng ty t¹i thÞ trêng Hµn Quèc, NhËt B¶n, Malaysia, §µi Loan, vèn lµ nh÷ng ®Þa chØ qu¶n lý vµ thu thËp nh÷ng th«ng tin ph¸t sinh vÒ t×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty t¹i c¸c níc ®ã, trong thêi gian qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn còng cã cè g¾ng lµm tèt c«ng t¸c ®¹i diÖn tai c¸c níc nªu trªn, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c trêng hîp cña lao ®éng , t¹o niÒm tin cho ®èi t¸c vÒ C«ng ty. Tuy nhiªn trong viÖc lËp chiÕn lîc cho c¸c v¨n phßng trong giai ®o¹n tíi cÇn tríc hÕt :  Gi÷ v÷ng nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ quan ®iÓm chÝnh trÞ trong c¸ch gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng lao ®éng, b¶o ®¶m quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. Muèn vËy cÇn ®µo t¹o tèt cho c¸c c¸n bé vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô còng nh vÒ t tëng, n©ng cao vai trß cña c¸c c¸n bé t¹i v¨n phßng ®¹i diÖn.  C¸c v¨n phßng cÇn chó ý thu thËp th«ng tin tõ thÞ trêng së t¹i, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vµ nhu cÇu phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ xuÊt khÈu sang thÞ trêng ®ã, råi b¸o c¸o cho c¸c trung t©m trong níc biÕt ®Ó cã ho¹t ®éng ®iÒu tiÕt thÝch hîp. Ngoµi ra c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cßn t¹o mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c tèt ®Ñp nh»m duy tr× ho¹t ®éng sau nµy, bè trÝ c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ vÒ C«ng ty, c¸c h×nh thøc ®¸p øng vµ c¸c dÞch vô c¸c ®¬n vÞ sÏ cung cÊp, nh»m më réng c¸c ®èi t¸c lµm ¨n, bªn c¹nh viÖc duy tr× c¸c mèi quan hÖ truyÒn thèng , c¸c thÞ trêng truyÒn thèng. Mét ®¬n vÞ lu«n lu«n bªn c¹nh c¸c trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng, lµ n¬i hç trî tèt nhÊt cho ho¹t ®éng nµy chÝnh lµ trêng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng xuÊt khÈu. §©y lµ mét ®¬n vÞ ®Æc thï trong bé m¸y cña c«ng ty. NhiÖm vô chÝnh cña Trêng lµ ®µo t¹o lao ®éng víi c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng trong níc. Ngoµi ra Trêng cßn phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng trong C«ng ty ®µo t¹o ng¾n h¹n cho c¸c lao ®éng chuÈn bÞ xuÊt khÈu, gióp hä trang bÞ vÒ kiÕn thøc còng nh tay nghÒ trong lao ®éng nh»m gióp hä kh«ng bì ngì khi tham gia lao ®éng t¹i thÞ trêng níc ngoµi cã tr×nh ®é kü thuËt cao h¬n vµ kû luËt h¬n. Còng nh c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong C«ng ty, trêng còng x¸c lËp chiÕn lîc ho¹t ®éng trong thêi gian tíi, th«ng qua viÖc thu thËp th«ng tin còng nh xö lý ®Ó cã chiÕn lîc kinh doanh phï hîp víi môc tiªu cña ®¬n vÞ vµ cña toµn C«ng ty. Nhu cÇu th«ng tin cña trêng chñ yÕu tËp trung vµo c¸c m¶ng sau : 16  C«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Trêng : lµ mét ho¹t ®éng quan träng diÔn ra t¹i trêng, c¸c häc viªn tõ c¸c n¬i ®¨ng ký theo häc c¸c líp ng¾n h¹n vÒ c¸c ngµnh nghÒ kü thuËt, líp häc ngo¹i ng÷ cho c¸c häc viªn, c¸c phßng chøc n¨ng víi thiÕt bÞ phï hîp… ®Ó lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, Trêng cÇn dùa trªn c¸c sè liÖu th«ng tin vÒ nhu cÇu lao ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó kÞp thêi chuyÓn híng ®µo t¹o, biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh míi vÒ nh÷ng ngµnh nghÒ míi phï hîp víi ®ßi hái cña thÞ trêng còng nh cña c«ng viÖc. C¸c th«ng tin nµy cã thÓ lÊy tõ nhiÒu nguån nh trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, còng nh lÊy tõ c¸c bé ban ngµnh liªn quan trong c«ng t¸c viÖc lµm ( Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, Së gi¸o dôc - ®µo t¹o c¸c t×nh thµnh phè…). Víi c¸c lao ®éng ®i xuÊt khÈu, phÇn ®«ng lµ c¸c lao ®éng phæ th«ng, Trêng cÇn kÞp thêi n©ng cao trang thiÕt bÞ d¹y häc, c¸c h×nh thøc häc ngoµi ng÷ phï hîp nh»m gióp häc viªn tiÕp thu c¸c kiÕn thøc. Thªm vµo ®ã Trêng cÇn thu thËp th«g tin tõ c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng vÒ t×nh h×nh vµ chØ tiªu tuyÓn lao ®éng ®Ó tõ ®ã cã c¸c híng ®µo t¹o vµ bè trÝ ®µo t¹o hîp lý, ®¶m b¶o chÊt lîng lao ®éng ®îc ®µo t¹o tõ Trêng, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng nãi chung.  §Çu t c¬ së vËt chÊt trong ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ khu ký tóc x¸ cho häc viªn : muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy Trêng cÇn xem xÐt t×nh h×nh vµ sè lîng häc viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay còng nh kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña Trêng, Trêng còng cÇn thu thËp th«ng tin c¸c nguån ®Çu t tõ bé phËn kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ , vµ nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña C«ng ty nh»m x¸c ®Þnh vµ cã h×nh thøc triÓn khai phï hîp, trong giíi h¹n cho phÐp; quan träng nhÊt lµ n©ng cÊp trang thiÕt bÞ häc tËp cho häc viªn, n©ng cao c¸c m¸y mãc phôc vô gi¶ng d¹y, n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn vÒ c¸c ngµnh nghÒ kü thuËt vµ cã t×nh míi mÎ víi c¸c nghÒ hiÖn t¹i ( nh vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh…)x©y míi vµ söa ch÷a nh÷ng khu xuèng cÊp, n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ, ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ tr×nh ®é lao ®éng vµ chÊt lîng cña hä khi xuÊt khÈu.  Trêng dùa trªn th«ng tin vÒ lu lîng häc viªn trong thêi gian gÇn ®©y, x©y dùng vµ tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc doanh thu æn ®Þnh vµ duy tr× trong thêi gian tíi. Doanh thu dù kiÕn trong ho¹t ®éng ®µo t¹o n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, trung b×nh ®¹t trªn 2 tû ®ång. Mét ngµnh kinh doanh cña C«ng ty còng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong tæng doanh thu ph¶I kÓ ®Õn phßng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. ®©y ®îc coi lµ mét lÜnh vùc cã nhiÒu thay ®æi trong ho¹t ®éng bëi lÏ nã phô thuéc vµo yÕu tè thÞ trêng vµ c¸c nguån hµng cung cÊp, thªm vµo ®ã ho¹t ®éng cña phßng còng chÞu t¸c ®éng lín vÒ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ vµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ( c¸c mÆt hµng nh m¸y mãc, thiÕt bÞ , s¾t thÐp, phôc vô cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i ). Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y, doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra thÓ hiÖn ë møc doanh thu c¸c n¨m t¨ng vît møc. Trªn c¬ së nh÷ng khã kh¨n vµ nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua, phßng cã chiÕn lîc ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi :  Duy tr× doanh thu æn ®Þnh qua c¸c n¨m , ®Ó ®Ò ra ®îc chØ tiªu nµy ®¬n vÞ ph¶I dùa vµo c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m×nh trong thêi gian gÇn ®©y, ph©n tÝch c¸c mÆt m¹nh, yÕu ®Ó ®Ò ra mét møc doanh thu phï hîp vµ ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng ®¹t ®îc , ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ ®Ò ra doanh thu thÊp , khi ®¹t ®îc cao h¬n th× cho lµ tiÕn bé mµ cÇn x¸c ®Þnh møc tèi ®a cã thÓ ®¹t nh»m n©ng cao h¬n n÷a ho¹t ®éng cña c¸c c¸n bé , hiÖu qu¶ lµm viÖc.  N©ng cao ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th«ng qua viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu, n©ng cao u thÕ c¹nh tranh cña phßng. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy phßng cÇn thu thËp th«ng tin tõ bªn ngoµi thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu 17 ( vÒ sè lîng vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n, c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ nícvµ h¶i quan, …). Kh«ng nh÷ng thÕ phßng còng cÇn dùa trªn nh÷ng kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ m×nh trong giai ®o¹n tíi, thay ®æi c¸c h×nh thøc kinh doanh phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, ph¸t triÓn c¸c nguån hµng vµ c¸c dÞch vô ®I kÌm, n©ng cao c¸c kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ.  Ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cho lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ b»ng c¸ch ¸p dông c¸c h×nh thøc cña Marketing ë møc ®é phï hîp víi t×nh h×nh ®¬n vÞ , nh»m t¨ng cêng h¬n n÷a c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong vµ ngoµi níc, còng nh cã nguån hµng æn ®Þnh, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña ®¬n vÞ trong m«i trêng hiÖn t¹i.  Trong môc tiªu ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh , xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh còng ®· cã ®Ò ra vµ dù tÝnh thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån ®Ó hoµn thµnh môc tiªu chiÕn lîc. Trong thêi gian qua xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh tuy cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng n«ng th«n, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông nhng vÉn lµ quy m« võa vµ nhá. ChÝnh v× vËy môc tiªu ®Ò ra :  Duy tr× æn ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y dùng trong giai ®o¹n tíi, ®¬n vÞ cÇn thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån nh th«ng tin cña ®¬n vÞ, th«ng tin trong ngµnh, th«ng tin trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ…c¸c th«ng tin cã thÓ vÒ t×nh h×nh thÞ tr êng x©y dùng, c¸c yªu cÇu trong qu¶n lý ®Çu t x©y dùng cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng quy ®Þnh, th«ng tin vÒ tµI chÝnh kÕ to¸n, c¸c nguån lùc cÇn huy ®éng trong thêi vô lµm viÖc…  Chñ ®éng khai th¸c thªm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ngµnh, ngoµi ngµnh, cè g¾ng khai th¸c c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. §¬n vÞ cÇn n¾m b¾t th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t x©y dùng t¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¶ thi, nhanh chãng thu thËp th«ng tin vÒ c¸c híng cña dù ¸n, ph©n tÝch vµ nhanh chãng ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ký hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh, chíp thêi c¬ t¹o nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cao , t¹o viÖc lµm cho lao ®éng.  N©ng cao chÊt lîng lao ®éng cã tay nghÒ kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé trong xÝ nghiÖp nh»m lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ho¹t ®éng x©y dùng. §iÒu ®¬n vÞ cÇn thùc hiÖn ®ã lµ thu thËp th«ng tin vÒ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o lao ®éng kü thuËt t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ ®ã ®µo t¹o lao ®éng nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã c¸c c¸n bé trong xÝ nghiÖp còng cÇn ®îc ®µo t¹o vÒ c¸c kü n¨ng qu¶n lý, tæ chøc lµm viÖc khoa häc, c¸c c¸n bé còng cÇn cËp nhËt th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ trêng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ®¬n vÞ qua nhiÒu nguån th«ng tin nh b¸o chÝ , ®µi truyÒn h×nh, m¹ng Internet …  TiÕp tôc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng trong vµ ngoµi ngµnh, n©ng cao mèi quan hÖ tríc ®ã ®ång thêi còng gióp xÝ nghiÖp tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh mét c¸ch ®a d¹ng qua th«ng tin tõ phÝa ®èi t¸c liªn doanh, do ®ã ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt. Kh«ng nh÷ng thÕ, cÇn thu thËp vµ t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c kh¸c, cã nh÷ng ®iÓm xÝ nghiÖp cã thÓ bæ sung hoÆc khi liªn kÕt sÏ t¹o hiÖu qu¶ lín h¬n … liªn hÖ ®Ó hîp t¸c. Do ®ã ®¬n vÞ cã nhiÒu c¬ héi trong x©y dùng h¬n. C¸c môc tiªu chiÕn lîc cña c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty ®îc h×nh thµnh c¸c b¶n b¸o c¸o, vµ ®îc ®a tíi phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ V¨n phßng C«ng ty lµ hai bé 18 phËn tham mu trong C«ng ty. Víi c¸c b¶n chiÕn lîc cã th«ng tin vÒ c¸c kho¶n dù to¸n thu chi , phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n sÏ xem xÐt dùa trªn ng©n s¸ch dµnh cho tõng bé phËn vµ tõng môc ®Çu t, sau ®ã sÏ tr×nh bµy thµnh b¶n phª duyÖt tr×nh lªn Tæng Gi¸m ®èc xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. Víi c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc vµ qu¶n lý cña tõng ®¬n vÞ , V¨n phßng C«ng ty lµ n¬i sÏ xem xÐt gi¶i quyÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc c¸n bé vµ nh©n sù trong C«ng ty, b¶o ®¶m lîi Ých cho ngêi lao ®éng ®îch gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lý. Tuy nhiªn còng nh phong Tµi chÝnh – KÕ to¸n, V¨n phßng còng cã c¸c v¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Ó tr×nh Tæng Gi¸m ®èc phª duyÖt. Bíc cuèi cïng, c¸c ph¬ng ¸n vµ c¸c th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh vµ chiÕn lîc cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty ®îc ®a ra ®Ó Tæng Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c tham mu cña bé phËn Tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ V¨n phßng( c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®Þnh lîng vµ chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù vµ qu¶n lý…) phï hîp víi néi dung ph¸t triÓn chiÕn l îc tæng qu¸t nªu trªn. C¸c quyÕt ®Þnh ®ã sÏ lµ c¬ së ®Ó c¸c ®¬n vÞ trong giai ®o¹n tríc m¾t bè trÝ nguån lùc còng nh c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®· ®Ò ra, gãp phÇn vµo môc tiªu chung cña toµn C«ng ty, gióp C«ng ty duy tr× vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng vµ c¹nh tranh khèc liÖt. 19 TµI liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “Qu¶n trÞ kinh doanh” – GS §ç Hoµng Toµn, GS §ç Kim Truy – NXB Thèng kª, 2002. 2. Gi¸o tr×nh “ Qu¶n trÞ häc” - TS. §oµn ThÞ Thu Hµ - TS.NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn - NXB Tµi chÝnh Hµ Néi, 2002 3. Gi¸o tr×nh “ ChiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp”PGS.TS NguyÔn Thµnh §é - TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn - NXB Thèng kª, 2002. 4. C¸c tµi liÖu vµ c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty. Môc lôc PhÇn I : HÖ thèng vµ hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm hÖ thèng vµ quan ®iÓm hÖ thèng trong qu¶n lý 2 2. HÖ thèng qu¶n lý 4 3. HÖ thèng qu¶n lý kinh doanh t¹i C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi 5 20
- Xem thêm -