Tài liệu Ht mạng lưới bán hàng của cty tnhh việt thắng

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn ®èi víi mçi c«ng ty mµ Marketing lµ lµm viÖc víi thÞ trêng. ChÝnh v× thÕ, thùc tiÔn cho thÊy, Marketing lµ c«ng cô cùc kú quan träng. Ngoµi viÖc gióp c«ng ty t×m ra thÞ trêng, t¹o ra lîi thÕ nã cßn gióp c«ng ty duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®ã. Marketing lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt nghiÖp vô vµ kü thuËt th«ng qua viÖc nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng, t×m ra c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh nghiÖp vô kü thuËt ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c dßng hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. Cïng víi c¸c biÕn sè kh¸c cña Marketing - Mix: s¶n phÈm, gi¸ c¶, xóc tiÕn hçn hîp, m¹ng líi b¸n hµng còng gióp cho c«ng ty tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng tèt h¬n b»ng c¸ch gióp kh¸ch hµng cã thÓ mua s¶ nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ nh÷ng quy luËt kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng biÕn ®éng thêng xuyªn cña m«i trêng kinh doanh, cña nhu cÇu tiªu dïng lµ c¬ héi cho mçi c«ng ty vµ còng lµ th¸ch thøc to lín. Do vËy, c¸c c«ng ty ph¶i biÕt khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ cña m×nh vÒ tµi chÝnh, nh©n sù, c«ng nghÖ… th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ viÖc sö dông nh÷ng c«ng cô Marketing. ThÞ trêng lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cã ý nghÜa n phÈm cña c«ng ty ë mäi n¬i, mäi lóc. ThiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng hiÖu qu¶ lµ c«ng ty ®· cã ®îc lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n trªn thÞ trêng. Nhng ®Ó thiÕt lËp cho m×nh mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng tèt qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. NhËn thÊy tÇm quan träng cña hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng ®ang ph¸t triÓn mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng réng kh¾p ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tnnh viÖt th¾ng thÊy ®îc n¨ng lùc kinh doanh vµ thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng" Môc ®Ých nghiªn cøu: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty, tõ ®ã nªu nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña nã; dùa trªn c¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cña c«ng ty KÕt cÊu néi dung ®îc chia thµnh 3 ch¬ng: NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I: Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cña C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng V× ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn quÝ b¸u cña gsts tr©n chÝ thµnh vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kinh doanh cña C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay cã sù tham gia cña rÊt nhiÒu c«ng ty vµo cïng mét lÜnh vùc kinh doanh, c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kh«ng thÓ b¸n (hoÆc khã cã thÓ b¸n) trùc tiÕp s¶n phÈm cña m×nh ®Õn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng, mµ hä ph¶i sö dông ®Õn "c¸c trung gian Marketing". Th«ng qua c¸c trung gian, hµng ho¸ ®îc b¸n ®Õn tay ngêi tiªu dïng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, tho¶ m·n tèt h¬n môc tiªu cña c«ng ty vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÝnh nh÷ng ngêi lµm nhiÖm vô b¸n hµng trung gian nµy ®· t¹o nªn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty, ®©y lµ mét trong 4 yÕu tè quan träng bËc nhÊt cña hÖ thèng Marketing Mix. 1.1.1. Kh¸i niÖm m¹ng líi b¸n hµng. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Tuú theo nh÷ng gãc ®é nghiªn cøu kh¸c nhau, ngêi ta cã thÓ ®a ra nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ m¹ng líi b¸n hµng. XÐt ë tÇm vÜ m«, m¹ng líi b¸n hµng ®îc coi lµ con ®êng vËn ®éng cña hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Díi gãc ®é cña ngêi tiªu dïng, m¹ng líi b¸n hµng lµ tËp hîp nh÷ng trung gian nªn hä ph¶i mua s¶n phÈm víi gi¸ cao h¬n gi¸ cña ngêi s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi ngêi s¶n xuÊt, ngêi muèn tæ chøc hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng lµ sù tæ chøc c¸c quan hÖ bªn ngoµi (chuyÓn quyÒn së h÷u, ®µm ph¸n…), nh»m thùc hiÖn ho¹t ®éng b¸n hµng s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty theo c¸ch thøc, chÝnh s¸ch cña c«ng ty ®Æt ra. XÐt díi gãc ®é qu¶n lý, m¹ng líi b¸n hµng ®îc xem nh lµ mét lÜnh vùc quyÕt ®Þnh trong Marketing. M¹ng líi b¸n hµng ®îc coi lµ "mét sù tæ chøc c¸c tiÕp xóc bªn ngoµi ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu b¸n hµng cña nã". §iÒu nµy cho chóng ta thÊy tÇm quan träng cña "quan hÖ bªn ngoµi", "sù tæ chøc m¹ng líi ", "c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng"… M¹ng líi b¸n hµng lµ mét hÖ thèng nh÷ng cöa hµng, nh÷ng ®¹i lý, nh÷ng ®¹i diÖn b¸n hµng cña c«ng ty, nãi tãm l¹i m¹ng líi b¸n hµng lµ toµn bé hÖ thèng c¸c cöa hµng, vµ nh÷ng chung gian tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1.2. Vai trß hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng trong ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty. VÊn ®Ò tiªu thô gi÷ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi c«ng ty. C«ng ty kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm g×, víi gi¸ bao nhiªu mµ cßn ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng nh thÕ nµo? §©y chÝnh lµ chøc n¨ng b¸n hµng . Chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua m¹ng líi m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. C¸c m¹ng líi Marketing lµm nªn sù kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng ty. Ph¸t triÓn c¸c chiÕn lîc Marketing thµnh c«ng trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt ngµy nay lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n, phøc t¹p. ViÖc ®¹t ®îc lîi thÕ vÒ tÝnh u viÖt cña s¶n phÈm ngµy cµng trë nªn khã kh¨n. C¸c chiÕn lîc vÒ c¾t gi¶m gi¸ kh«ng chØ nhanh chãng vµ dÔ dµng bÞ copy bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn dÉn ®Õn sù gi¶m sót hoÆc bÞ mÊt kh¶ n¨ng cã lîi nhuËn. C¸c chiÕn lîc qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn s¸ng t¹o thêng chØ cã kÕt qu¶ trong ng¾n h¹n vµ bÞ mÊt t¸c dông trong dµi h¹n. V× vËy, dÔ hiÓu lµ c¸c nhµ qu¶n lý Marketing ë mäi lo¹i c«ng ty kÓ c¶ lín lÉn nhá ®Òu ®ang dån t©m trÝ cña hä ®Ó t×m ra c¸i mµ c¸c chiÕn lîc Marketing ph¶i dùa vµo ®Ó tr¹nh tranh. Cã thÓ ®· ®Õn lóc hä ph¶i tËp trung sù chó ý nhiÒu h¬n vµo c¸c m¹ng líi Marketing cña hä nh lµ c¬ së cho sù c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng. Hµng ngµn c«ng ty ®ang thÊy r»ng, ®Ó c¹nh tranh thµnh c«ng hä kh«ng ph¶i chØ cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt h¬n ngêi c¹nh tranh mµ cßn ph¶i lµm tèt h¬n kh¶ n¨ng s½n sµng cña chóng ë nh÷ng ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh, khi nµo vµ nh thÕ nµo mµ ngêi tiªu dïng muèn chóng. ChØ cã qua c¸c m¹ng líi Marketing, nh÷ng kh¶ n¨ng nµy míi ®îc thùc hiÖn. Cã ba vÊn ®Ò lín trong nÒn kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cña c«ng ty. Thø nhÊt lµ ph¶i lµm phï hîp gi÷a s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ theo khèi lîng lín víi nhu cÇu ®Æc biÖt ®a d¹ng. Qu¸ tr×nh lµm phï hîp nµy gi¶i quyÕt sù kh«ng thèng nhÊt vÒ sè lîng ph©n lo¹i vµ nghiªn cøu trong suèt qu¸ tr×nh b¸n hµng. VÊn ®Ò thø hai lµ sù kh¸c nhau vÒ kh«ng gian, liªn quan ®Õn viÖc vËn t¶i s¶n phÈm tõ ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt tíi ®Þa ®iÓm tiªu dïng. VÊn ®Ò thø ba lµ ph¶i t¹o ra sù ¨n khíp cung cÊp víi nhu cÇu khi chóng tËp trung vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. Mçi c«ng ty ®Òu ph¶i ®èi mÆt vµ gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò nµy trong hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cña m×nh. B¸n hµng lµ mét trong 4 yÕu tè trong m« h×nh chiÕn lîc Marketing-Mix. M« h×nh chiÕn lîc næi tiÕng nµy cung cÊp m« h×nh c¬ b¶n ®Ó xem xÐt m¹ng líi Marketing. M« h×nh Marketing - Mix dïng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Marketing lµ NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp mét hçn hîp c¸c chiÕn lîc gåm 4 biÕn sè Marketing cã thÓ ®iÒu chØnh c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng mµ c«ng ty ho¹t ®éng, trong ®ã cã c¸c nh©n tè m«i trêng kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn bao gåm c¸c lùc lîng m«i trêng chÝnh nh kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi, c¹nh tranh, luËt ph¸p, kü thuËt. C«ng viÖc chÝnh cña qu¶n lý Marketing lµ ®iÒu khiÓn c¸c môc tiªu tiÒm n¨ng vµ ph¸t triÓn cho phï hîp, phèi hîp c¸c chiÕn lîc s¶n phÈm, gi¸ c¶, xóc tiÕn vµ b¸n hµng ®Ó tho¶ m·n nh÷ng thÞ trêng nµy trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t. Qu¶n lý m¹ng líi Marketing lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc chÝnh cña qu¶n lý Marketing. Ngêi qu¶n lý ph¶i ph¸t triÓn, ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc liªn kÕt bªn ngoµi (m¹ng líi Marketing) theo c¸ch hç trî vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c biÕn sè chiÕn lîc kh¸c cña Marketing - Mix nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ®o¹n thÞ trêng cña c«ng ty. Tuy nhiªn chiÕn lîc b¸n hµng thµnh c«ng cÇn t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh vµ quan träng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy c¸c biÕn sè chiÕn lîc kh¸c cña Marketing - Mix. 1.1.3. C¸c dßng ch¶y trong m¹ng líi Marketing . Khi mét m¹ng líi Marketing ®· ®îc ph¸t triÓn, nhiÒu dßng ch¶y xuÊt hiÖn trong nã. Nh÷ng dßng ch¶y nµy ®ñ sù kÕt nèi vµ rµng buéc c¸c thµnh viªn trong m¹ng líi vµ c¸c tæ chøc kh¸c víi nhau trong b¸n hµng hµng ho¸ vµ dÞch vô. Tõ quan ®iÓm qu¶n lý m¹ng líi , nh÷ng dßng ch¶y quan träng nhÊt lµ: + Dßng ch¶y s¶n phÈm. + Dßng ch¶y th¬ng lîng (®µm ph¸n). + Dßng ch¶y quyÒn së h÷u. Dßngch¶y th«ng Dßng Dßng Dßng Dßng + Dßng tin. th«ng tin ®µm ph¸n s¶n phÈm së h÷u xóc tiÕn + Dßng ch¶y xóc tiÕn. êi s¶n Ngêi s¶n Ngêi s¶n Ngêi s¶n NgtÖ. êi s¶n + Ng Dßng ch¶y tiÒn xuÊt xuÊt xuÊt xuÊt xuÊt C«ng ty vËn t¶i C«ng ty vËn t¶i §¹i lý qu¶ng c¸o Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng TMQT 42 Ngêi tiªu dïng NguyÔn V¨n TuyÕn Ngêi tiªu dïng Ngêi tiªudïng Ngêi tiªu dïng Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å2 : Dßng ch¶y chÝnh trong m¹ng líi Marketing b¸n hµng hµng tiªu dïng. Ngêi s¶n xuÊt Ngêi s¶n xuÊt §¹i lý §¹i lý Ngêi ph©n phèi c«ng nghÖ Ngêi s¶n xuÊt Ngêi s¶n xuÊt Ngêi ph©n phèi c«ng nghÖ Ngêi sö dông Ngêi sö dông Ngêi sö dông Ngêi sö dông S¬ ®å 3: nghÖ Dßng ch¶y chÝnh trong m¹ng líi Marketing c«ng nghÖb¸n hµng c«ng c«ngnghÖ. nghÖ c«ng c«ng nghÖ - Dßng ch¶y s¶n phÈm: thÓ hiÖn sù di chuyÓn vËt chÊt thùc sù cña s¶n phÈm vÒ kh«ng gian vµ thêi gian, qua tÊt c¶ c¸c thµnh viªn tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy tõ ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt tíi ®Þa ®iÓm tiªu dïng cuèi cïng. - Dßng ®µm ph¸n: biÓu hiÖn sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau cña c¸c bªn mua vµ b¸n liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u s¶n phÈm. C¸c nhËn thøc r»ng c«ng ty vËn t¶i kh«ng n»m trong dßng ch¶y nµy v× nã kh«ng tham gia vµo ®µm ph¸n. §ång thêi còng ph¶i thÊy r»ng ®©y lµ dßng hai chiÒu chØ râ ®µm ph¸n liªn quan ®Õn sù trao ®æi song ph¬ng gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ë tÊt c¶ c¸c cÊp cña m¹ng líi . - Dßng ch¶y quyÒn së h÷u: thÓ hiÖn sù chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ë ®©y, l¹i mét lÇn n÷a c«ng ty vËn t¶i kh«ng n»m trong dßng ch¶y nµy v× nã kh«ng së h÷u s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, nã chØ t¹o thuËn lîi cho sù trao ®æi. - Dßng ch¶y th«ng tin: Chóng ta thÊy r»ng C«ng ty vËn t¶i xuÊt hiÖn ë dßng ch¶y nµy vµ dßng th¶y th«ng tin tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi diªu dïng cuèi cïng ®Òu lµ th«ng tin hai chiÒu. TÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu tham gia vµo dßng th«ng tin vµ c¸c th«ng tin nµy ®îc chuyÓn qua l¹i gi÷a tõng cÆp thµnh viªn. PhÇn lín c¸c th«ng tin nµy liªn quan ®Õn mua, b¸n vµ xóc tiÕn, ®Õn sè lîng, chÊt lîng hµng ho¸, thêi gian, ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng, thanh to¸n v.v… NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Dßng ch¶y xóc tiÕn: thÓ hiÖn sù hç trî vÒ truyÒn tin s¶n phÈm cña ngêi s¶n xuÊt cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn m¹ng líi díi h×nh thøc qu¶ng c¸o, b¸n hµng c¸ nh©n, xóc tiÕn b¸n vµ quan hÖ c«ng céng. ë ®©y cã sù tham gia cña c¸c ®¹i lý qu¶ng c¸o cung cÊp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô qu¶ng c¸o. Ngêi s¶n xuÊt vµ ®¹i lý qu¶ng c¸o sÏ lµm viÖc cïng nhau ®Ó ph¸t triÓn c¸c chiÕn lîc xóc tiÕn hiÖu qu¶ trong m¹ng líi . Néi dung cña c¸c dßng ch¶y trong m¹ng líi cung cÊp c¬ së kh¸c nhau ®Ó ph©n biÖt gi÷a qu¶n lý b¸n hµng vËt chÊt vµ qu¶n lý m¹ng líi . Qu¶n lý m¹ng líi liªn quan ®Õn qu¶n lý tÊt c¶ c¸c dßng ch¶y trong khi qu¶n lý b¸n hµng vËt chÊt chØ liªn quan ®Õn qu¶n lý dßng ch¶y s¶n phÈm. MÆt kh¸c, néi dung c¸c dßng ch¶y cña m¹ng líi cung cÊp c¬ së khoa häc ®Ó ph©n biÖt c¸c thµnh viªn cña m¹ng líi khái c¸c c«ng ty kh«ng ph¶i thµnh viªn. ChØ cã nh÷ng ai cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng ®µm ph¸n vÒ mua, b¸n vµ chuyÓn quyÒn së h÷u míi ®îc x¸c ®Þnh lµ thµnh viªn cña m¹ng líi Marketing. Tõ quan ®iÓm c¸c dßng ch¶y cña m¹ng líi chØ c¸c thµnh viªn tham gia vµo dßng ch¶y ®µm ph¸n vµ chuyÓn quyÒn së h÷u míi lµ c¸c thµnh viªn cña m¹ng líi Marketing. Tõ quan ®iÓm qu¶n lý, néi dung c¸c dßng ch¶y cña m¹ng líi cung cÊp khung lµm viÖc rÊt h÷u Ých ®Ó hiÓu ph¹m vi vµ tÝnh phøc t¹p cña qu¶n lý m¹ng líi . B»ng viÖc suy nghÜ vÒ c¸c dßng ch¶y cho thÊy r»ng qu¶n lý m¹ng líi cã ph¹m vi réng h¬n qu¶n lý dßng s¶n phÈm vËt chÊt trong m¹ng líi . C¸c dßng ch¶y kh¸c nh ®µm ph¸n, quyÒn së h÷u, th«ng tin, tiÒn tÖ vµ xóc tiÕn… còng ph¶i ® îc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu b¸n hµng cña c«ng ty. Néi dung c¸c dßng ch¶y trong m¹ng líi Marketing còng gióp t×m ra ®éng lùc tù nhiªn cña c¸c m¹ng líi Marketing. Danh tõ "dßng ch¶y" ®Ó chØ sù chuyÓn ®éng vµ h¬n n÷a ®ã lµ môc tiªu cña c¸c m¹ng líi b¸n hµng. Nh÷ng sù thay ®æi, c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan hoµn toµn cã thÓ x¶y ra. Nh÷ng h×nh thøc míi cña b¸n hµng, c¸c lo¹i trung gian kh¸c nhau xuÊt hiÖn trong m¹ng líi , trong khi c¸c lo¹i kh¸c biÕn mÊt, c¸c cÊu tróc c¹nh tranh thêng xuyªn lµm gi¶m mét sè thu nhËp cña ngêi b¸n hµng nhng l¹i t¨ng thªm mét sè thu nhËp kh¸c. Sù thay ®æi nh÷ng yÕu tè cña hµnh vi mua vµ nh÷ng h×nh thøc míi cña küthuËt còng t¨ng thªm nh÷ng nh©n tè lµm thay ®æi m¹ng líi Marketing. C¸c dßng ch¶y cña m¹ng líi ph¶i ®îc ®¶m b¶o vµ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi ®ã. C¸c chiÕn lîc m¹ng líi tiÕn bé vµ qu¶n lý m¹ng líi hiÖu qu¶ lµ cÇn thiÕt lµm cho ®iÒu ®ã x¶y ra. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1.4. Chøc n¨ng cña m¹ng líi b¸n hµng. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña tÊt c¶ c¸c m¹ng líi b¸n hµng lµ gióp ®a s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng víi ®óng møc gi¸ mµ hä cã thÓ mua, ®óng chñng lo¹i hä cÇn, ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm mµ hä yªu cÇu. Thùc chÊt c¸c m¹ng líi b¸n hµng ®· gi¶i quyÕt 3 m©u thuÉn c¬ b¶n gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu ®a d¹ng nhng víi sè lîng Ýt cña ngêi tiªu dïng víi s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm cô thÓ nhng víi khèi lîng lín; gi÷a s¶n xuÊt thêng ë mét ®Þa ®iÓm nhng tiªu dïng réng kh¾p hoÆc ngîc l¹i; m©u thu©n gi÷a thêi gian s¶n xuÊt vµ thêi gian tiªu dïng kh«ng trïng khíp víi nhau. Cho dï c¸c nhµ s¶n xuÊt cã sö dông c¸c trung gian trong m¹ng líi hay kh«ng th× c¸c chøc n¨ng nµy cña m¹ng líi vÉn ph¶i ®îc thùc hiÖn. Lµm viÖc víi m¹ng líi Marketing kh«ng ph¶i tù hái cã thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy hay kh«ng mµ lµ quyÕt ®Þnh ph©n c«ng ai sÏ thùc hiÖn chóng vµ víi møc ®é nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao nhÊt bëi v× c¸c chøc n¨ng nµy tån t¹i cã tÝnh kh¸ch quan. Sau ®©y lµ c¸c chøc n¨ng Marketing ®îc thùc hiÖn trong m¹ng líi b¸n hµng: - Mua: ViÖc mua hµng ho¸ cña ngêi b¸n ®Ó sö dông hoÆc b¸n l¹i. - B¸n: Thùc hiÖn b¸n s¶n phÈm tíi ngêi tiªu dïng cuèi cïng hay nh÷ng ngêi mua c«ng nghiÖp. - Ph©n lo¹i: Lµ c¸c chøc n¨ng ®îc c¸c trung gian thùc hiÖn ®Ó lµm gi¶m ®i sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô do ngêi s¶n xuÊt t¹o ra vµ nh÷ng lo¹i mµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Chøc n¨ng nµy gåm 4 qu¸ tr×nh kh¸c nhau: ph©n lo¹i, tËp hîp, ph©n bæ vµ s¾p xÕp. - Ph©n lo¹i: lµ qu¸ tr×nh chia lo¹i hµng cung cÊp kh«ng ®ång nhÊt thµnh c¸c nhãm hµng t¬ng ®èi ®ång nhÊt. - TËp hîp: lµ qu¸ tr×nh ®a nh÷ng mÆt hµng t¬ng tù tõ mét sè nguån tËp trung l¹i thµnh nguån cung cÊp ®ång nhÊt lín h¬n. - Ph©n bæ: Lµ qu¸ tr×nh ph©n chia, bao gåm viÖc chia nguån cung cÊp ®ång nhÊt thµnh bé phËn nhá vµ nhá h¬n n÷a. - S¾p xÕp: lµ qu¸ tr×nh ph©n lo¹i bao gåm viÖc t¹o nªn mét tËp hîp s¶n phÈm cã liªn quan víi nhau trong sö dông. - TËp trung: lµ qu¸ tr×nh tËp hîp hµng ho¸ tõ nhiÒu n¬i vÒ mét n¬i. - Tµi chÝnh: lµ viÖc cung cÊp tÝn dông hoÆc cÊp tiÒn ®Ó thóc ®Èy viÖc giao dÞch. - Dù tr÷: lµ viÖc duy tr× hµng tån kho vµ b¶o vÖ s¶n phÈm ®Ó cung cÊp dÞch vô kh¸ch hµng tèt h¬n. - Ph©n h¹ng: ph©n lo¹i s¶n phÈm thµnh c¸c cÊp kh¸c nhau trªn c¬ së chÊt lîng. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - VËn t¶i: lµ sù vËn chuyÓn hîp lý hµng ho¸ tõ n¬i chóng ®îc s¶n xuÊt ra tíi n¬i chóng ®îc mua hoÆc sö dông. - ChÊp nhËn rñi ro: chÊp nhËn rñi ro kinh doanh trong vËn chuyÓn vµ së h÷u hµng ho¸. - Nghiªn cøu Marketing: thu thËp th«ng tin liªn quan nh c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng, khèi lîng b¸n mong muèn, c¸c xu híng kh¸ch hµng, c¸c lùc lîng c¹nh tranh… 1.2. CÊu tróc m¹ng líi b¸n hµng (m¹ng líi Marketing). 1.2.1. Kh¸i niÖm. CÊu tróc m¹ng líi lµ mét tËp hîp c¸c tæ chøc mµ c«ng viÖc b¸n hµng ®îc ph©n chia cho hä theo nh÷ng c¸ch thøc thÝch hîp. C¸c biÕn sè cña cÊu tróc m¹ng líi : - ChiÒu dµi m¹ng líi : ®îc ph¶n ¸nh bëi cÊp ®é trung gian tham gia vµo m¹ng líi b¸n hµng ®ã. - ChiÒu réng cña m¹ng líi : lµ sè lîng c¸c trung gian ë mçi cÊp cña m¹ng líi . C¸c d¹ng trung gian tham gia vµo m¹ng líi b¸n hµng. C¸c biÕn sè trªn t¹o nªn sù kh¸c nhau cña tõng hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. 1.2.2. Ph©n lo¹i m¹ng líi b¸n hµng. M¹ng líi b¸n hµng ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc: theo møc ®é trung gian, theo sù ®éc lËp hay phô thuéc gi÷a c¸c thµnh viªn m¹ng líi . 1.2.2.1. Ph©n lo¹i m¹ng líi b¸n hµng theo møc ®é trung gian. Nhµ s¶n xuÊt (4) (3) (2) (1) Tæng ®¹i lý Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n lÎ S¬ ®å 4: Ph©n lo¹i m¹ng líi b¸n hµng theo møc ®é trung gian NguyÔn V¨n TuyÕn Ngêi tiªu dïng cuèi cïng TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sè møc ®é trung gian trong m¹ng líi b¸n hµng t¹o nªn m¹ng líi b¸n hµng cã ®é dµi ng¾n kh¸c nhau: * M¹ng líi 1: §©y lµ lo¹i m¹ng líi b¸n hµng trùc tiÕp tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng kh«ng th«ng qua c¸c trung gian b¸n hµng. CÊu tróc m¹ng líi nµy ®îc ¸p dông cho c¸c lo¹i hµng ho¸ dÔ háng, dÔ vì vµ nh÷ng lo¹i hµng ho¸ ®ßi hái kü thuËt cao, ph¶i cã sù híng dÉn sö dông mét c¸ch tû mû hoÆc còng cã thÓ sö dông víi nh÷ng hµng ho¸ mµ ngêi s¶n xuÊt ®éc quyÒn b¸n hµng. Víi lo¹i m¹ng líi nµy, nã ®¶m b¶o sù giao tiÕp chÆt chÏ cña nhµ s¶n xuÊt, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm trªn thÞ trêng, ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña nhµ s¶n xuÊt trong b¸n hµng. Th«ng tin mµ nhµ s¶n xuÊt thu ®îc sÏ thùc h¬n vµ h÷u Ých h¬n, nhµ s¶n xuÊt ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña hä mét c¸ch dÔ dµng h¬n lµ th«ng qua c¸c trung gian b¸n hµng. Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm trªn th× m¹ng líi b¸n hµng trùc tiÕp cã h¹n chÕ lµ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ thÊp, tæ chøc vµ qu¶n lý m¹ng líi sÏ phøc t¹p h¬n, vèn cña c«ng ty chu chuyÓn chËm, nguån nh©n lùc bÞ ph©n t¸n. Nh×n chung, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, quy m« më réng th× cÊu tróc m¹ng líi nµy rÊt hiÕm, nã chiÕm tû träng nhá trong toµn bé hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng bëi nã chØ phï hîp víi nÒn s¶n xuÊt cã quy m« nhá, quan hÖ thÞ trêng hÑp. * M¹ng líi 2: §îc gäi lµ m¹ng líi mét cÊp. ë ®©y, ®Ó hµng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu dïng, nhµ s¶n xuÊt th«ng qua ngêi b¸n lÎ. Víi lo¹i m¹ng líi nµy, mét mÆt nã vÉn ph¸t huy ®îc lîi thÕ cña m¹ng líi b¸n hµng trùc tiÕp, mÆt kh¸c nã lµm t¨ng chøc n¨ng chuyªn m«n ho¸, ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù ®ßi hái kh¾t khe cña kh¸ch hµng lµ ®¶m b¶o hµng ho¸ ph¶i cã mÆt ë kh¾p n¬i, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc mua b¸n ®îc dÔ dµng th× cÊu tróc m¹ng líi b¸n hµng nµy vÉn cha ph¶i lµ tèi u. * M¹ng líi 3: §©y lµ lo¹i m¹ng líi 2 cÊp. Trong m¹ng líi , ngoµi ngêi b¸n lÎ cßn cã thªm ngêi b¸n bu«n, cÊu tróc nµy thêng ®îc sö dông phæ biÕn cho nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp, ®îc mua thêng xuyªn. * M¹ng líi 4: Lµ m¹ng líi 3 cÊp. Nã ®îc sö dông khi cã nhiÒu nhµ s¶n xuÊt nhá vµ nhiÒu ngêi b¸n lÎ. Mét ®¹i lý ®îc sö dông ®Ó gióp phèi hîp cung cÊp s¶n phÈm víi khèi lîng lín ®Õn thÞ trêng môc tiªu. Lo¹i m¹ng líi 3 vµ 4 lµ lo¹i m¹ng líi dµi vµ ®Çy ®ñ nhÊt. §©y lµ lo¹i m¹ng líi phæ biÕn trong ho¹t ®éng b¸n hµng hµng ho¸. Nã gi¶i quyÕt ®îc m©u NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thuÉn: s¶n xuÊt tËp trung, tiªu dïng réng kh¾p. Tuy nhiªn víi viÖc sö dông m¹ng líi dµi th× chi phÝ cho viÖc thiÕt lËp m¹ng líi lµ lín, viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý m¹ng líi b¸n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i ®Çu t vµ qu¶n lý mét c¸ch thÝch hîp ®Ó tr¸nh trïng lÆp vµ gi¶m chi phÝ xuèng. 1.2.2.2. Ph©n lo¹i m¹ng líi b¸n hµng theo møc ®é liªn kÕt. C¸c m¹ng líi Marketing M¹ng líi ®¬n vµ m¹ng líi th«ng th êng VMS ®îc qu¶n lý HÖ thèng m¹ng líi liªn kÕt däc (VMS) VMS hîp ®ång VMS tËp ®oµn C¸c tæ chøc Chuçi b¸n lÎ ®îc ng §éc quyÒn S¬ ®å 5: M¹ng líi Marketing theo møc ®é liªn kÕt hîp t¸c b¸n lÎ êi BB ®¶m b¶o kinh tiªu * M¹ng líi th«ng thêng: M¹ng líi liªn kÕt th«ng thêng lµ mét hÖ thèng m¹ng líi bao gåm mét m¹ng líi c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ b¸n bu«n vµ nhµ b¸n lÎ, ho¹t ®éng t¬ng ®èi ®éc lËp. nh÷ng th¬ng vô bu«n b¸n ®îc h×nh thµnh mét c¸ch ®¬n lÎ hoÆc ngÉu nhiªn gi÷a c¸c bªn mµ kh«ng cã rµng buéc l©u dµi lÉn nhau. V× vËy hä lu«n t×m c¸ch tèi ®a ho¸ lîi Ých cña m×nh cho dï cã lµm gi¶m lîi Ých cña toµn bé hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Kh«ng mét thµnh viªn nµo trong m¹ng líi cã søc m¹nh kiÓm so¸t ®èi víi c¸c thµnh viªn cßn l¹i. Trong m¹ng líi kh«ng cã sù thèng nhÊt dÉn ®Õn cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ gi÷a c¸c thµnh viªn trong m¹ng líi . C¸c thµnh viªn tham gia vµo hÖ thèng m¹ng líi nµy rÊt ®¬n gi¶n bëi nã ®¶m b¶o sù tù do cho c¸c bªn tham gia. Tuy nhiªn do tÝnh kh«ng bÒn v÷ng nªn c¸c thµnh viªn thêng xuyªn ph¶i x©y dùng mèi quan hÖ míi vµ g©y nªn sù tèn kÐm chi phÝ. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * HÖ thèng m¹ng líi liªn kÕt däc: §©y lµ nh÷ng m¹ng líi ®· ®îc tæ chøc, thiÕt kÕ theo nh÷ng tÝnh to¸n tõ tríc ®Ó ®¶m b¶o sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c thµnh viªn trong m¹ng líi víi nhau. Môc tiªu cña tõng thµnh viªn ®îc ®Æt trong môc tiªu chung cña c¶ hÖ thèng. Nhµ s¶n xuÊt, nhµ b¸n bu«n, nhµ b¸n lÎ ho¹t ®éng nh mét thÓ thèng nhÊt. Mét thµnh viªn cã m¹ng líi cã thÓ ®îc hëng u ®·i trong bu«n b¸n, v× vËy gi÷a c¸c thµnh viªn trong m¹ng líi ®îc ph©n chia c«ng viÖc mét c¸ch phï hîp, ®¶m b¶o ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c¶ hÖ thèng. Víi m¹ng líi liªn kÕt däc, qu¸ tr×nh ®µm ph¸n diÔn ra mét c¸ch dÔ dµng bëi lîi Ých cña tõng thµnh viªn ®îc ®Æt trong lîi Ých cña toµn hÖ thèng. Cã 3 lo¹i m¹ng líi VMS : - M¹ng líi VMS ®îc qu¶n lý: ®©y lµ m¹ng líi liªn kÕt däc mµ ë ®ã mét thµnh viªn cã nh÷ng c¬ së søc m¹nh tù nhiªn vèn cã cña hä. Vµ v× vËy hä trë thµnh ngêi l·nh ®¹o trong m¹ng líi , c¸c thµnh viªn kh¸c tù nguyÖn ®i theo chÊp nhËn nh÷ng yªu cÇu vµ chiÕn lîc mµ hä ®a ra. - M¹ng líi VMS tËp ®oµn: ®©y lµ nh÷ng m¹ng líi liªn kÕt däc mµ mçi thµnh viªn trong m¹ng líi ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña mçi tæ chøc, mçi c¸ nh©n. Thùc chÊt quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong m¹ng líi giê trë thµnh quan hÖ cña mét tæ chøc. §©y lµ kiÓu m¹ng líi cã møc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn gi÷a c¸c thµnh viªn lµ cao nhÊt v× kiÓu m¹ng líi nµy cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh mÖnh lÖnh. + Víi hÖ thèng VMS tËp ®oµn, nã sÏ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ theo quy m« trong ho¹t ®éng b¸n hµng. Nã cho phÐp chñ ®éng ph©n chia c¸c c«ng viÖc b¸n hµng mét c¸ch tèt nhÊt. §ång thêi VMS tËp ®oµn cã kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ cung cÇu thÞ trêng mét c¸ch chñ ®éng. Tuy nhiªn c¸i g× còng cã hai mÆt cña nã. M¹ng líi VMS tËp ®oµn dÔ dÉn ®Õn ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô, nh thÕ lîi Ých cña x· héi sÏ kh«ng ®îc tèi ®a ho¸. - M¹ng líi VMS hîp ®ång: C¸c thµnh viªn trong m¹ng líi ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng b¶n hîp ®ång. C¸c thµnh viªn trong m¹ng líi cã søc m¹nh ngang nhau, c«ng viÖc tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña c¸c bªn ®îc ghi trong hîp ®ång. + M¹ng líi VMS hîp ®ång theo kiÓu hîp t¸c b¸n lÎ: Díi søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t, nh÷ng ngêi b¸n lÎ, b¸n nhá tËp hîp nhau l¹i thµnh hîp t¸c x·, lËp kÕ ho¹ch mua hµng ho¸ víi khèi lîng lín cña c¸c bªn ®îc ghi trong hîp ®ång. Sau ®ã hä míi ph©n chia víi nhau sè lîng hµng ho¸ ®ã. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Chuçi t×nh nguyÖn do ngêi tiªu bÊn hµng ®¶m b¶o. §©y lµ m¹ng líi VMS theo kiÓu hîp ®ång, cã ngêi b¸n bu«n ®øng ra ký hîp ®ång ®Ó chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp hµng cho mét sè ngêi b¸n lÎ. Hä còng hîp ®ång víi nhau vÒ ho¹t ®éng b¸n s¶n phÈm cho thÞ trêng nh qu¶ng c¸o cho c¶ chuçi héi viªn cïng mét møc gi¸. Nh vËy nh÷ng ngêi b¸n bu«n ®· tæ chøc trªn c¬ së tù nguyÖn gióp ®ì nhau ®øng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh víi nh÷ng m¹ng líi b¸n hµng lín. + §éc quyÒn kinh tiªu lµ hÖ thèng m¹g líi b¸n hµng cã mèi liªn hÖ kinh doanh chÆt chÏ gi÷a ngêi chñ quyÒn, ngêi së h÷u hµng ho¸ dÞch vô víi ngêi nhËn quyÒn, ngêi ®îc sö dông nh÷ng thø mµ hä së h÷u trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngêi nhËn quyÒn ph¶i tr¶ cho ngêi chñ quyÒn phÝ ®éc quyÒn. Nãi tãm l¹i, tÝnh phô thuéc vµ sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c thµnh viªn m¹ng líi lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng theo chiÒu däc. Cã thÓ nãi trªn thÞ trêng hiÖn nay, sù c¹nh tranh dÇn dÇn kh«ng ph¶i x¶y ra gi÷a c¸c c«ng ty ®éc lËp mµ x¶y ra gi÷a hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng theo chiÒu däc hoµn chØnh cã tr¬ng tr×nh trung t©m ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt vµ cã ¶nh hëng ®Õn ngêi mua lín nhÊt. Víi nhu cÇu phong phó vµ ®a d¹ng nh hiÖn nay, cïng víi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng, c¸c c«ng ty kh«ng chØ x©y dùng cho m×nh mét cÊu tróc m¹ng líi b¸n hµng duy nhÊt mµ ph¶i cã m¹ng líi m¹ng líi b¸n hµng phong phó, réng kh¾p, ®em l¹i lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n cho c«ng ty. 1.2.3. C¸c thµnh viªn cña m¹ng líi b¸n hµng. M¹ng líi Marketing lµ sù tæ chøc c¸c tiÕp xóc bªn ngoµi ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t c¸c môc tiªu b¸n hµng cña nã. Nh÷ng ngêi tham gia vµo m¹ng líi b¸n hµng lµ c¸c c«ng ty, c¸c c¸ nh©n cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp kinh doanh trªn thÞ trêng. C«ng ty ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, th¬ng lîng ®Ó thiÕt kÕ m¹ng líi . ChÝnh c¸c chøc n¨ng ®µm ph¸n (mua b¸n, chuyÓn quyÒn së h÷u) lµ c¨n cø ®Ó ph©n chia qu¶n lý gi÷a c¸c thµnh viªn m¹ng líi . Nh÷ng ngêi tham gia vµo chøc n¨ng trªn, ngêi ®îc nèi víi nhau bëi c¸c dßng ch¶y ®µm ph¸n vµ së h÷u ®îc coi lµ thµnh viªn cña m¹ng líi b¸n hµng. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nh÷ng ngêi tham gia m¹ng líi Cã ®µm ph¸n Thµnh viªn chÝnh thøc cña m¹ng líi Kh«ng ®µm ph¸n C¸c tæ chøc bæ trî Ngêi tiªu dïng Nhµ Nhµ Nhµ b¸n lÎ cuèi cïng s¶nS¬ xuÊt b¸n bu«nviªn cña m¹ng líi b¸n ®å 6: C¸c thµnh hµng * Nhµ s¶n xuÊt: hä lµ rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nhng hä ®Òu cè g¾ng s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm tèt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Muèn vËy th× nhµ s¶n xuÊt kh«ng chØ cÇn cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm gi¸ c¶ hîp lý, mµ nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o cho hµng ho¸ cña m×nh s½n sµng ë c¸c thÞ trêng. Nhng th«ng thêng c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kh«ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®Þa lý, chuyªn m«n ho¸, ®Ó lµm c«ng viÖc ®ã. Do vËy nhµ s¶n xuÊt ph¶i chuyÓn c«ng viÖc b¸n hµng hµng ho¸ ®Õn c¸c thÞ trêng môc tiªu cho c¸c thµnh viªn kh¸c cña m¹ng líi nh nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ. * Nhµ b¸n bu«n: hä lµ thµnh viªn cña hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, hä mua khèi lîng lín tõ nhµ s¶n xuÊt, ®Ó b¸n víi khèi lîng nhá h¬n cho ngêi b¸n lÎ. Kho¶ng c¸ch cña c¸c trung gian ®Õn víi ngêi mua gÇn h¬n lµ nhµ s¶n xuÊt. Trung gian b¸n bu«n cã vai trß cùc kú quan träng trªn thÞ trêng vµ víi hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, hä cã mét khèi lîng vèn, quan hÖ thÞ trêng lín vµ møc ®é tËp trung ho¸ cao. Nhng mµ ngµy nay, khi mµ møc ®é tËp trung ho¸ ®ang ngµy cµng dÇn dÇn Ýt ®i, thay vµo ®ã lµ møc ®é chuyªn m«n ho¸ vÒ mét lo¹i ngµnh, s¶n phÈm. Do vËy nhµ b¸n bu«n ®ang ngµy cµng trë nªn võa vµ nhá. Ngêi b¸n bu«n ®îc chia ra lµm nhiÒu lo¹i: trong ®ã cã 3 lo¹i chÝnh. Sù C¸cnhau tæ chøc ph©n chia nµy dùa trªn sù kh¸c vÒ sëb¸n h÷ubu«n hµng ho¸, ph¬ng thøc kinh doanh ®éc lËp hay phô thuéc nhµ s¶n xuÊt. Nh÷ng trung gian ®éc lËp NguyÔn V¨n TuyÕn B¸n bu«n hµng ho¸ Nh÷ng trung gian ®îc lµm chñ bëi nhµ s¶n xuÊt §¹i lý m«i giíi vµ b¸n hµng ho¸ ¨n hoa hång Chi nh¸nh vµTMQT 42 ®¹i lý b¸n cña nhµ s¶n xuÊt Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 7: C¸c lo¹i b¸n bu«n * Nhµ b¸n lÎ: hä lµ nh÷ng ngêi thêng xuyªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng cuèi cïng. V× vËy hä lµ ngêi hiÓu râ nhÊt nhu cÇu vµ íc muèn cña kh¸ch hµng. Hä cã hÖ thèng cöa hµng phong phó vµ ®a d¹ng. Hä ®¶m b¶o cho tÝnh s½n sµng cña hµng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho ngêi mua. * Ngêi tiªu dïng cuèi cïng: ®©y lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp sö dông s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt. Ngêi tiªu dïng cuèi cïng t¹o nªn thÞ trêng môc tiªu cña c«ng ty vµ nã ®îc ®¸p øng bëi c¸c thµnh viªn kh¸c cña m¹ng líi nh nhµ b¸n bu«n, nhµ b¸n lÎ… vµ còng chÝnh hä lµ ngêi ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn doanh sè cña c¸c thµnh viªn m¹ng líi , cña nhµ s¶n xuÊt. Mét sù thay ®æi nho nhá trong hµnh vi mua, trong nhu cÇu cña kh¸ch hµng cuèi cïng còng ®ñ ®a c«ng ty ®Õn bªn bê vùc th¼m. 1.3. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý m¹ng líi b¸n hµng. 1.3.1. Tæ chøc (thiÕt kÕ) m¹ng líi . ThiÕt kÕ m¹ng líi lµ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn m¹ng líi b¸n hµng míi ë nh÷ng n¬i cha tån t¹i hoÆc ®Ó c¶i tiÕn nh÷ng m¹ng líi b¸n hµng hiÖn t¹i. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¹ng líi gåm 7 bíc: - NhËn d¹ng nhu cÇu thiÕt kÕ m¹ng líi . - X¸c ®Þnh vµ phèi hîp m¹ng líi b¸n hµng. - Ph©n lo¹i c«ng viÖc b¸n hµng. - Ph¸t triÓn c¸c cÊu tróc thiÕt kÕ m¹ng líi . - §¸nh gi¸ c¸c biÕn sè ¶nh hëng ®Õn cÊu tróc m¹ng líi . - Lùa chän cÊu tróc m¹ng líi tèt nhÊt. - T×m kiÕm c¸c thµnh viªn m¹ng líi . Tuú vµo môc ®Ých thiÕt kÕ m¹ng líi lµ ®Ó ph¸t triÓn, më réng t¹i nh÷ng khu vùc thÞ trêng míi hay ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi hiÖn t¹i mµ ngêi qu¶n lý sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý m¹ng líi riªng. ë ®©y chóng ta xem xÐt viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi díi gãc ®é "Hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng" th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn sè cña c«ng ty, tuyªn truyÒn môc tiªu vµ chiÕn lîc Marketing víi viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi b¸n hµng. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.1.1. ThÞ trêng môc tiªu vµ viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi . ThiÕt kÕ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng lµ nh»m môc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu vµ íc muèn cña thÞ trêng môc tiªu. Do vËy nhµ qu¶n lý cÇn xem xÐt c¸c biÕn sè cña thÞ trêng mét c¸ch cÈn thËn, tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt. Cã hµng lo¹t nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn m¹ng líi b¸n hµng: Thø nhÊt lµ: Sù ¶nh hëng cña yÕu tè ®Þa lý thÞ trêng. Mäi ho¹t ®éng b¸n hµng ®Òu g¾n víi mét khu vùc thÞ trêng nhÊt ®Þnh. C¸c d÷ liÖu th«ng tin vÒ mét sè khu vùc ®Þa lý: tØnh, thµnh phè, n«ng th«n, miÒn nói … lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý ph©n chia vïng thÞ trêng. Cã nh÷ng khã kh¨n vÒ thÞ trêng mµ buéc c¸c nhµ c«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng ®îc hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng do chi phÝ qu¸ lín, c«ng t¸c vËn chuyÓn phøc t¹p. §ång thêi mét sù thay ®æi cña ®Þa lý thÞ trêng còng cã thÓ lµ c¬ héi lín cña c«ng ty, vÝ dô nh sù di d©n, sù xuÊt hiÖn cñ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt… tÊt c¶ sÏ t¹o nªn mét khu vùc thÞ tr êng míi. Nhµ qu¶n lý ph¶i nhanh nh¹y n¾m b¾t ®îc nh÷ng vÊn ®Ò nµy v× nã cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi . Thø hai lµ: Sù ¶nh hëng cña kÝch cì thÞ trêng. ë ®©y chóng ta ®Ò cËp ®Õn sè lîng ngêi mua vµ mua tiÒm n¨ng trªn khu vùc thÞ trêng x¸c ®Þnh. Chóng ta h·y xem xÐt m« h×nh vÒ sù liªn quan gi÷a kÝch cì thÞ trêng vµ cÊu tróc m¹ng líi : Chi phÝ mét ®¬n vÞ Cd d S¬ ®å 8: Sù ¶nh hëng cña khèi lîng ngêi mua trong chi phÝ t¬ng ®èi cña m¹ng líi trùc tiÕp vµ m¹ng líi cã thµnh phÇn trung gian Cd: Chi phÝ cña m¹ng líi trùc tiÕp. d : Chi phÝ gi¶m dÇn theo quy m« do sù tham gia cña c¸c trung gian chuyªn m«n ho¸ t¹i c¸c khu vùc thÞ trêng lín. Theo s¬ ®å trªn, ban ®Çu, chi phÝ cho mét ®¬n vÞ lµ cao do chi phÝ giao dÞch cao vµ do dù tr÷ cho m¹ng líi lín. NÕu quy m« thÞ trêng lµ nhá th× sÏ rÊt khã cho viÖc t¹o lËp m¹ng líi ®ã. Nhng khi quy m« thÞ trêng t¨ng lªn, chi phÝ cho viÖc t¹o lËp m¹ng líi ®èi víi mét khèi lîng lín kh¸ch hµng sÏ gi¶m xuèng. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T¹i ®iÓm C: chi phÝ cña m¹ng líi trùc tiÕp c©n b»ng víi m¹ng líi cã sö dông trung gian. Nhng víi khèi lîng kh¸ch hµng lín th× chi phÝ cña c¸c trung gian sÏ thÊp h¬n. Do vËy, sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ sè lîng ngêi mua trªn mét khu vùc thÞ trêng sÏ lµ c¬ së ®Ó nhµ qu¶n lý m¹ng líi xem xÐt ®¸nh gi¸ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng hiÖn t¹i tõ ®ã ®Ò xuÊt nhu cÇu thiÕt kÕ m¹ng líi trong t¬ng lai. Thø ba lµ: sù ¶nh hëng cña mËt ®é thÞ trêng ®Õn viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi . §ã lµ khèi lîng kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trªn mét ®¬n vÞ ®Þa lý. Khi mËt ®é thÞ trêng lµ lín th× ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ lîng tån kho sÏ thÊp. Ngîc l¹i, nÕu mËt ®é thÞ trêng nhá th× hµng ho¸ sÏ ®îc vËn chuyÓn Ýt h¬n vµ lîng tån kho sÏ nhiÒu h¬n. Thø t lµ : sù ¶nh hëng cña hµnh vi thÞ trêng, c¸c yÕu tè hµnh vi thÞ trêng lµ: - ThÞ trêng mua khi nµo? - ThÞ trêng mua ë ®©u? - ThÞ trêng mua nh thÕ nµo? - Ai mua? NhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn m¹ng líi lµ ph¶i ®¶m b¶o sù cã mÆt cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng bÊt kú lóc nµo kh¸ch hµng muèn. Tuy nhiªn nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i lµm sao cho lîng tån kho cña c¸c thµnh viªn m¹ng líi lµ nhá nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc tÝnh s½n cã cña hµng ho¸. §©y lµ yªu cÇu cña viÖc thiÕt kÕ m¹ng líi . KiÓu cöa hµng mµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng lùa chän vµ vÞ trÝ cña nã sÏ quyÕt ®Þnh thÞ trêng mua ë ®©u. Nã cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn yÕu tè ®Þa lý thÞ trêng. Cã nh÷ng kh¸ch hµng thÝch mua t¹i chî, cã ngêi muèn mua ë siªu thÞ, ®¹i lý… tÊt c¶ ®ã lµ thãi quen cña kh¸ch hµng vµ nhµ qu¶n lý ph¶i t×m hiÓu xem thãi quen ®ã nh thÕ nµo vµ nã cã dÔ thay ®æi kh«ng. Ngµy nay c«ng viÖc bËn rén khiÕn mäi ngêi lu«n c¶m thÊy thiÕu thêi gian, v× vËy hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cÇn ph¶i b¶o ®¶m sù thuËn tiÖn vµ dÔ dµng trong mua b¸n vµ dÔ ph©n biÖt víi c¸c cöa hµng kh¸c. Sù thÝch thó trong thay ®æi mua s¾m cña kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh thÞ trêng mua s¾m nh thÕ nµo? - Mua víi khèi lîng lín. - Mua t¹i nhµ. - Yªu cÇu dÞch vô hay kh«ng… NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¸p øng tõng lo¹i hµnh vi trªn mµ nhµ qu¶n lý ph¶i thiÕt kÕ mét m¹ng líi m¹ng líi b¸n hµng ®a d¹ng vµ phong phó. + Ai mua? §©y còng lµ vÊn ®Ò kh¸ quan träng. Víi nh÷ng mÆt hµng nh may mÆc… th× chñ yÕu lµ ngêi tiªu dïng, ngêi sö dông s¶n phÈm lµ ngêi mua. V× thÕ, th«ng qua hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, c«ng ty ph¶i thÓ hiÖn râ ®îc uy tÝn, h×nh ¶nh cña m×nh tríc kh¸ch hµng. 1.3.1.2. C¸c yÕu tè cña c«ng ty vµ thiÕt kÕ m¹ng líi . C¸c yÕu tè bªn trong c«ng ty chÝnh lµ søc m¹nh ®Ó c«ng ty quyÕt ®Þnh m×nh cã thÓ v¬n tíi c¸c thÞ trêng môc tiªu hay kh«ng vµ v¬n tíi ®ã b»ng c¸ch nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Quy m« cña c«ng ty: sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn kiÓu m¹ng líi , quyÕt ®Þnh viÖc b¸n hµng tèi u c¸c c«ng viÖc b¸n hµng cho c¸c thµnh viªn m¹ng líi . - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: ®©y lµ mét trong nh÷ng lý do mµ c«ng ty ph¶i sö dông trung gian. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt th× c«ng ty Ýt ph¶i phô thuéc vµo c¸c thµnh viªn m¹ng líi vµ v× vËy cÊu tróc m¹ng líi cña c«ng ty lùa chän sÏ kh¸c víi c¸c c«ng ty cã kh¶ n¨ng nh m×nh. - Sù trî gióp vÒ qu¶n lý: ®©y lµ mét b»ng chøng tÝch cùc thÓ hiÖn sù quan t©m cña nhµ s¶n xuÊt. C¸c thµnh viªn m¹ng líi lu«n muèn biÕn nhµ s¶n xuÊt cã trî gióp hä trong viÖc qu¶n lý kinh doanh kh«ng. Sù trî gióp nµy ®îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt: ®µo t¹o, ph©n tÝch tµi chÝnh, ph©n tÝch thÞ trêng. 1.3.1.3. ChiÕn lîc Marketing vµ thiÕt kÕ m¹ng líi . ChiÕn lîc m¹ng líi b¸n hµng lu«n ph¶i ®Æt trong chiÕn lîc Marketing chung cña toµn c«ng ty. ViÖc phèi hîp tèt c¸c yÕu tè Marketing - Mix sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¹ng líi . Nh chóng ta ®· biÕt, môc tiªu cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, cña bÊt kú hÖ thèng Marketing hay hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng nµo còng lµ nh»m ®¹t ®îc lîi nhuËn, thÕ lùc vµ an toµn trong kinh doanh. Môc tiªu ®ã sÏ ®îc thùc hiÖn khi vµ chØ khi cã sù cè g¾ng, phèi hîp nhÞp nhµng, ¨n ý cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng Marketing - Mix vµ c¸c thµnh viªn trong hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Trong qu¶n lý Marketing, viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng Marketing - Mix vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, tiªu thô, xóc tiÕn liªn hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng môc tiªu tèt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh cã ý nghÜa rÊt lín trong chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty ë mçi thêi kú, mçi giai ®o¹n kh¸c nhau mµ c«ng ty cã híng ®Çu t kh¸c nhau. NÕu c«ng ty ®ang x¸c ®Þnh lµ më réng thÞ trêng, ph¶i ®¶m b¶o NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tÝnh s½n sµng cña s¶n phÈm th× lóc nµy c«ng ty nªn cã sù u tiªn trong hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng. Song m¹ng líi b¸n hµng chØ lµ mét bé phËn trong hÖ thèng Marketing - Mix, nã cã quan hÖ h÷u c¬ víi c¸c biÕn sè kh¸c. Sù thµnh c«ng cña hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng g¾n liÒn víi sù thµnh c«ng cña hÖ thèng Marketing Mix ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña thÞ trêng môc tiªu. 1.3.2. TuyÓn chän thµnh viªn m¹ng líi . XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒukiÖn bªn trong: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi, c«ng ty ®· x©y dùng ®îc nh÷ng cÊu tróc m¹ng líi b¸n hµng phï hîp nhÊt cho m×nh ®Ó lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng viÖc tiÕp theo mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn thùc hiÖn lµ tuyÓn chän c¸c thµnh viªn m¹ng líi . Nh chóng ta ®· biÕt, ®Ó thiÕt kÕ ®îc mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cã hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn cña. Nhng bï vµo ®ã, c«ng ty cã c¶ mét lîi thÕ c¹nh tranh trong dµi h¹n, gãp phÇn vµo viÖc h×nh thµnh nªn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng ®ã lµ c«ng t¸c tuyÓn chän c¸c thµnh viªn m¹ng líi . C¸c thµnh viªn cña m¹ng líi mÆc dï lµ c¸c c«ng ty c¸ nh©n ®éc lËp nhng ®Òu lµ sù më réng cña nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c thµnh viªn nµy sÏ cã t¸c ®éng trë l¹i nhµ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, bÊt kú mét c«ng ty nµo còng ph¶i tuyÓn chän c¸c thµnh viªn m¹ng líi mét c¸ch cÈn thËn ®Ó hä cã t¸c ®éng tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng nh uy tÝn cña c«ng ty sau nµy. 1.3.2.1. T×m kiÕm danh s¸ch c¸c thµnh viªn m¹ng líi nhiÒu tiÒm n¨ng. Cã rÊt nhiÒu nguån th«ng tin cã gi¸ trÞ gióp nhµ qu¶n lý m¹ng líi t×m kiÕm ®îc thµnh viªn m¹ng líi ®ã lµ: - Tæ chøc b¸n hµng theo khu vùc: ®©y lµ lùc lîng b¸n s½n cã cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Hä sÏ cung cÊp nh÷ng nguån th«ng tin vÒ c¸c trung gian cña m¹ng líi , vÒ c¸c trung gian tiÒm n¨ng trong vïng. Nh÷ng th«ng tin cña hä lµ nh÷ng th«ng tin cùc kú cã gi¸ trÞ bëi hä lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trong khu vùc nµy, hä hiÓu vÒ thÞ trêng trong khu vùc ®ã vµ hä biÕt ai lµ ngêi cã n¨ng lùc, cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Ó trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña c«ng ty. - C¸c nguån tin th¬ng m¹i. - C¸c kh¸ch hµng: §©y còng lµ mét nguån th«ng tin quan träng bëi kh¸ch hµng lµ ngêi cã ý kiÕn rÊt thùc. Bëi vËy c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c cuéc nghiªn cøu ®èi víi ngêi tiªu dïng ®Ó t×m ra thµnh viªn m¹ng líi tiÒm n¨ng. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thÓ sö dông c¸c nguån kh¸c nh : NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Qu¶ng c¸o. - Tham gia héi chî. - Th«ng qua b¸o chÝ, ng©n hµng, t vÊn… 1.3.2.2. C¸c tiªu chuÈn lùa chän thµnh viªn m¹ng líi . C¸c tiªu chuÈn nµy ®îc ®Æt ra theo yªu cÇu cña tõng c«ng ty. Tuy nhiªn cã mét sè tiªu chuÈn mµ mäi c«ng ty ®Òu ph¶i th«ng qua lµ: - §iÒu kiÖn tÝn dông vµ tµi chÝnh: ®©y lµ tiªu chuÈn ®îc lùa chän nhiÒu nhÊt ®Ó chÊp nhËn c¸c thµnh viªn m¹ng líi trong t¬ng lai. Do vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i ®iÒu tra xem trong nh÷ng thµnh viªn tiÒm n¨ng, thµnh viªn nµo cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng ty. - Søc m¹nh b¸n hµng: ®©y lµ tiªu chuÈn cùc kú quan träng cña c¸c thµnh viªn m¹ng líi . Tiªu chuÈn nµy ®îc ®¸nh gi¸ dùa vµo c¸c thíc ®o: + ChÊt lîng cña lùc lîng b¸n. + Sè lîng ngêi b¸n thùc sù ®ang lµm viÖc. + Kh¶ n¨ng hç trî cña lùc lîng b¸n hµng. - Kh¶ n¨ng bao phñ thÞ trêng: c¸c nhµ s¶n xuÊt lu«n cè g¾ng ®Ó ®¹t ®îc viÖc bao phñ thÞ trêng víi Ýt nhÊt sù trïng lÆp. ChÝnh v× vËy mµ sö dông c¸c thµnh viªn m¹ng líi cã hiÖu qu¶ sÏ tr¸nh ®îc sù trïng lÆp, tr¸nh g©y sung ®ét vµ sù l·ng phÝ vÒ tiÒn cña. - Ho¹t ®éng b¸n: th«ng tin nµy cho biÕt vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c¸c trung gian. - Kh¶ n¨ng qu¶n lý: thµnh viªn cã gi¸ trÞ lµ nh÷ng thµnh viªn cã kh¶ n¨ng qu¶n lý tèt. NhiÖm vô cña hä lµ ph¶i qu¶n lý mét ®éi ngò b¸n hµng cña m×nh, tæ chøc duy tr× lùc lîng b¸n, ®µo t¹o vµ ph©n chia c«ng viÖc cho hä ®Ó hä cã ®îc nh÷ng kü n¨ng trong c«ng t¸c b¸n hµng. 1.3.3. Qu¶n lý m¹ng líi b¸n hµng. 1.3.3.1. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn m¹ng líi . Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn m¹ng líi vµ nhµ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ hai chiÒu. Mèi quan hÖ ®ã cµng mËt thiÕt cµng dÔ ®i ®Õn môc tiªu chung cña c¶ hÖ thèng. Muèn vËy nhµ s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu cña c¸c trung gian vµ cã híng gióp ®ì gi¶i quyÕt. - Trî gióp vÒ dßng s¶n phÈm: nhµ s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung cÊp cho c¸c thµnh viªn m¹ng líi dßng s¶n phÈm tèt nhÊt, cã kh¶ n¨ng b¸n ®îc víi doanh sè cao, ®¹t ®îc lîi nhuËn cao. NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42
- Xem thêm -