Tài liệu Hop dong1

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐHCN TP. HCM Số: /QĐ-ĐHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v Giao nhiệm vụ thi công xây dựng Công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà K - Trường ĐHCN Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở Thanh Hoá HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCN TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. Căn cứ luật xây dựng số: 16/2003/QH-11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ luật đấu thầu số: 61/2005/QH-11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ nghị định số: 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. Căn cứ Quyết định số: /QĐ - ĐHCN ngày / /2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC và dự toán công trình; Xét đề nghị của ban lãnh đạo cơ sở Thanh Hoá – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phê duyệt giao nhiệm vụ xây dựng: Công trình: Cải tạo, sửa chữa lát gạch nền Nhà K trường ĐHCN TP. HCM – Cơ sở Thanh Hoá Cho ông: Nguyễn Văn Khánh - Chức vụ: Giám đốc công ty Địa chỉ : Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá CMND số: do công an tỉnh Thanh Hoá cấp ngày Giá trị xây lắp: 360.210.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn) Hình thức giao: Trọn gói. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Điều 2: Chủ đầu tư (BQLDA) có trách nhiệm ký hợp đồng với bên nhận thi công là Ông Lê Văn Phong. Đồng thời tổ chức chỉ đạo giám sát thi công, theo đúng luật xây dựng và các Nghị định ban hành, nghiệm thu thanh quyết toán các hạng mục và toàn bộ công trình đã hoàn thành. Điều 3: Các Ông, Bà văn phòng UBND, ban QLDA công trình, bên nhận thầu thi công, ban tài chính xã, địa chính và thủ trưởng các ban ngành có liên quan và Ông Nguyễn Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - HIỆU TRƯỞNG Như điều 3 của QĐ; Lưu VP, Nguyễn Thiên Tuế Huyện Quảng Xương Mẫu số: C51-X (Ban hành theo TT số: 146 /2011 /TT-BTC ngày 26/10/2011 của BTC) UBND xã Quảng Thọ Mã:………………. HỢP ĐỒNG GIAO THẦU Số: 01/HĐ-XL Căn cứ Bộ Luật dân sự số: 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ Luật đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật đấu thầu. Căn cứ Quyết định số: /QĐ - ĐHCN ngày / /2014 của Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương Về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC và dự toán Công trình Căn cứ Quyết định số: /QĐ - ĐHCN ngày tháng năm 2014 của Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ về việc giao nhiệm vụ thi công xây dựng công trình trên Hôm nay, ngày tháng năm 2014, Tại UBND xã Quảng Thọ Chúng tôi gồm: Một bên là UBND xã Quảng Thọ: (Bên giao thầu, gọi tắt là Bên A) Ông/Bà: Lê Văn Chiến Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Ông/Bà: Chức vụ: Có TK số: Tại: Kho bạc nhà nước huyện Quảng Xương Một bên là: Bên nhận thầu, gọi tắt là Bên B) Ông/Bà: Lê Văn Phong Địa chỉ: xã Quảng Thọ - huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hoá: CMND số: 171898666 do công an tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 06/12/1011 Tài khoản số: 3500205641706 Agribank chi nhánh Thanh Hóa - PGD Môi Cùng thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc: Bên B nhận làm hợp đồng cho Bên A, gồm những công việc và các yêu cầu kỹ thuật như sau: - Thi công xây dựng Công trình: Đường ra bãi rác xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa - Thi công xây dựng từ khi khởi công đến khi hoàn thành, bảo hành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng - Thi công đúng theo thiết kế đã được phê duyệt Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng là 01 tháng (30 ngày) - Ngày bắt đầu: ngày tháng năm 2014 - Ngày kết thúc: ngày tháng năm 2014 Điều 3: Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán: Giá trị của Hợp đồng: 29.535.000đ (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn) - Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản - Thời hạn thanh toán quy định như sau: Thanh toán theo khối lượng công việc xây lắp hoàn thành Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên: 1- Bên A: (Bên giao thầu): - Bàn giao cho bên B hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình - Bàn giao mặt bằng, tim mốc - Thành lập Ban quản lý dự án và Ban giám sát để theo dõi tiến độ và kỹ thuật thi công công trình - Thanh toán cho bên B theo khối lượng công việc hoàn thành 2- Bên B:(Bên nhận thầu) - Thi công theo đúng bản vẽ thiết kế - Đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường - Đảm bảo đầy đủ các hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm thu công việc và giai đoạn thi công - Sửa chữa bất kỳ sai sót nào mà Chủ đầu tư yêu cấu Điều 5: Các cam kết chung: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc 2 bên tự trao đổi thống nhất giải quyết, nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ Hợp đồng kinh tế đã quy định. Điều 6: Hợp đồng được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản làm căn cứ thực hiện. Đại diện bên nhận thầu Đại diện bên giao thầu Chủ tịch UBND xã
- Xem thêm -