Tài liệu Hop dong kinh te cty

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CTY TNHH HOÀNG VIỆT -----------*---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ (V/v: Mua bán gỗ Lim Lào) -------**----------Số : 03/HĐKT - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989. của hội đồng nhà nước và căn cứ văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành. - Căn cứ luật dân sự số 33/2015- QH-11 của Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14/6/2015. - Căn cứ vào pháp luật thương mại ban hành ngày 27/6/2005. của Quốc Hội nước CHXHCNVN cos hiệu lực ngày 27/06/2006 - Căn cứ vào nhu cầu của hai bên Hôm nay, Ngày tháng 07 năm 2015. Tại trụ sở công ty TNHH. Hoàng Việt chúng tôi gồm: BÊN A: BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH. HOÀNG VIỆT. - Địa chỉ: Thôn Thọ Trung, xã Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa. - Mã số Thuế: 2802192596. - Tài khoản: - Do Ông: Hoàng Kim Trọng. Giám đốc công ty làm đại diện. BÊN B: ÔNG: -- Địa chỉ: Thanh Hóa. - Mã số Thuế: - Tài khoản: - Đại diện Ông: Sauk khi bàn bạc thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán gỗ Lim xẻ Lào với các điều khoản cụ thể sau : Điều 1: Tên hàng- Số lượng- Đơn giá: Gỗ Lim Lào theo đơn đặt hang của Ông: TT Tên sản phẩm 1 Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp 2 3 Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) Số lượng Khối lượng (m3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp Lim hộp 15 Li m hộp 14 16 Lim hộp 17 Lim hộp TỔNG CỘNG Bằng chữ: Điều 2: Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: - Gỗ xẻ chưa qua bào, sấy - Gỗ cưa vuông - Gỗ ôm tim - Qui cách gỗ theo từng lóng. Điều 3: Phương thức thời hạn thanh toán thực hiện - Thanh toán bằng: - Bên B thanh toán tiền cho Bên A một lần và nhận hàng tại kho của Bên A. hàng hóa được giao nhận một lần. Điều 4: - Bên A có trách nhiệm xác nhận hồ sơ lâm sản, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bên B, để nhân hàng tai kho. - Bên A giao đủ số lượng Gỗ theo hợp đồng. - Bên B chịu trách nhiêm bốc xếp và vân chuyển về kho của Bên B. Điều 5:Hai bên cam kết thực hiện nhiêm túc các điều khoản ghi trên hợp đồng này,Trường hợp phát sinh tranh chấp hai bên cùng thương lượng để giải quyết, Nếu hai bên không thương lượng và giải quyết được thì cơ quan Pháp lý đưa ra Quyết định cuối cùng để giải quyết tranh chấp, Mọi phí tổn bên nào có lỗi thì phải chịu. Mọi sửa đổi Hợp đồng chỉ có giá trị bằng văn bản có xác nhận của hai bên. Hợp đồng này được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản. Hợp đồng có hiệu lực sau khi hai bên ký nhận ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIÊN BÊN B
- Xem thêm -