Tài liệu Honda việt nam cũng là một công ty thành công từ chính cây cầu văn hóa ấy.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ò tµi: ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n lêi nãi ®Çu HiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn réng d·i trªn toµn thÕ giíi .§ang dÇn b¾t kÞp víi xu híng chung ViÖt Nam còng ®ang trªn ®µ héi nhËp nãi chung vµ héi nhËp c«ng nghÖ th«ng tin nãi riªng ®ßi hái nhiÒu vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau mµ qu¶n lÝ nhê c«ng nghÖ phÇn mÒm lµ cùc k× quan träng trong sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp.Tuy nhiªn chØ trong lÜnh vùc qu¶n lÝ còng rÊt ®a r¹ng vµ phong phó vµ tu©n thñ nhתu quy ®Þnh vµ khuynh híng qu¶n lÝ riªng cña ngëi qu¶n lÝ.Trong c¸i ®a d¹ng cña qu¶n lÝ chóng t«i nhãm lËp tr×nh còng gãp phÇn ¸p dung c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lÝ b»ng ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n. Th«ng qua ng«n ng÷ lËp tr×nh visual basic 6.0 vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu trªn microsoft access cïng víi flash chóng t«i ®· hoµn thµnh ch¬ng tr×nh nh»m gióp cho c¸c b¹n cã thÓ n¾m b¾t ®îc chung nhÊt vÒ mét ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n.§ång thêi gióp cho ngêi qu¶n lÝ cã thÓ thao t¸c tõng bíc tiÕn hµnh qu¶n lÝ theo mét chuçi logic vµ liªn tôc .Chóng t«i cè g¾ng lµm phÇn mÒm nµy theo nh÷ng tiªu chÝ chung trong viÖc qu¶n lÝ kh¸ch s¹n hiÖn nay. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cã h¹n chóng t«i chØ cã thÓ giíi thiÖu mét m« h×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n cho nh÷ng kh¸ch s¹n võa vµ nhá.Nhng chóng t«i tin r»ng nÕu ®îc sù gãp ý vµ chia sÎ kinh nghiÖm cña c¸c b¹n gióp chóng t«i hoµn chØnh kiÕn thøc ®Ó hoµn thµnh ch¬ng tr×nh víi m« h×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n t¬ng ®èi lín vµ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi thùc tÕ vµ ®¬n gi¶n h¬n trong c«ng viÖc qu¶n lÝ cña c¸c nhµ qu¶n lÝ kh¸ch s¹n. Mong r»ng ch¬ng tr×nh cña chóng t«i cã thÓ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lÝ c¶m thÊy sù høng thó trong c«ng viÖc qu¶n lÝ cña m×nh.§ång thêi còng trë thµnh ®éng lùc cho viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lÝ cña c¸c b¹n. 1 phÇn I: giíi thiÖu chung vÒ ch¬ng tr×nh I.1.Môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh X©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n nh»m ¸p dung c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lÝ nãi chung vµ qu¶n lÝ kh¸ch s¹n nãi riªng ®Ó cã thÓ gãp phÇn theo kÞp nhÞp ®Ëp c«ng nghÖ trªn toµn cÇu.®ång thëi còng gãp phÇn vµo viÖc më réng c¸nh cöa tiÕp c©n víi c«ng nghÖ th«ng tin h¬n n÷a cho ngêi qu¶n lÝ. gióp cho ngêi qu¶n lÝ kh¸ch s¹n cã thÓ qu¶n lÝ mét c¸ch tèi u nhÊt,thuËn lîi nhÊt,nhanh chãng nhÊt ,cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian,th«ng tho¸ng trong viÖc qu¶n lÝ mét c¸ch dÔ dµng.§ång thêi gióp cho kh¸ch hµng c¶m thÊy hµi lßng vµ an t©m vÒ bé m¸y tæ chøc.Còng nh thuËn tiÖn trong viÖc ®¨ng kÝ thuª phßng vµ cac dÞch vô cua kh¸ch s¹n.sö dông ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ co thÓ tr¸nh sai sãt trong viÖc tÝnh tiÒn ®µm b¶o tÝnh c«ng b»ng cho kh¸ch hµng,Ch¬ng tr×nh nh»m gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt nhÇm lÉn do qu¶n lÝ b»ng nh÷ng tËp hå s¬ giÊy trªn ph¬ng diªn cæ ®iÓn mµ theo thãi quen ho¹c së thÝch cña tõng ngêi kh¸c nhau sÏ qu¶n lÝ kh¸c nhau.ch¬ng trinh qu¶n lÝ nµy ®a ra mét c¸ch chung nhÊt cã thÓ qu¶n lÝ ë tÊt c¶ c¸c kh¸ch s¹n.Tuy nhiªn tuú thuéc vµo kh¸ch s¹n kh¸c nhau mµ ch¬ng tr×nh chØ ph¶i söa ch÷a mét vµi chç ®¬n gi¶n la ta cã thÓ sö dông phÇn mÒm nµy cho nhiÒu kh¸ch s¹n kh¸c nhau. Môc ®Ých nh»m gióp cho ngêi qu¶n lÝ cã thÓ cËp nhËp th«ng tin kh¸ch thuª,cËp nhËp th«ng tin vÒ dÞch vô ,t×m kiÕm th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®· vµ ®ang thuª phßng ,®ång thêi cã nh÷ng c«ng cô mµ nhµ qu¶n lÝ cã thÓ tham kh¶o nh:microsoft word,microsoft excel, notepad, calculator.còng nh cã c¶ phÇn trî gióp cho ngêi qu¶n lÝ..Vµ cã thÓ ®a ra b¸o c¸o ®Ó gióp cho ngêi qu¶n lÝ cã thÓ cã c¸i nh×n tæng quan nhÊt.Trong phÇn cËp nhËp cho phÐp ngêi qu¶n lÝ co thÒ söa ch÷a th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ th«ng tin còng nh ®¬n gi¸ cña dÞch vô cã thÓ thay ®æi.Trong mçi phÇn cã thÓ lu gi÷ th«ng tin ,xo¸ bá th«ng tin vµ in th«ng tin nÕu ngêi qu¶n lÝ cÇn. I.2: yªu cÇu +yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh: thÓ. dông. _Ch¬ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin cho mét kh¸ch s¹n cô _Ch¬ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc cËp nhËt. _Ch¬ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o tinh øng dông thùc tÕ cao. _Ch¬ng tr×nh ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan vµ ®é chÝnh x¸c cao. _Ch¬ng tr×nh ph¶i h¹n chÕ ®îc tèi thiÓu nh÷ng lçi do sai sãt cña ngêi sö _Ch¬ng tr×nh ph¶i võa mang tÝnh chung nhÊt cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch s¹n võa mang tÝnh øng dông cô thÓ cho mét kh¸ch s¹n nµo ®ã mµ khi thay ®æi ®¬n gi¶n cã thÓ ¸p dông cho mét kh¸ch s¹n kh¸c. _Ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o tÝnh thèng kª chÝnh x¸c . _Ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o tÝnh tiÒn chÝnh x¸c vµ in ho¸ ®¬n ®Çy ®ñ cho tõng kh¸ch hµng. +Yªu cÇu vÒ ngêi sö dông : 2 cã liªn quan. _BiÕt sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh nh÷ng ch¬ng tr×nh øng dông ®¬n gi¶n. _BiÕt më ch¬ng tr×nh øng dông cña visual basic 6.0. vµ mét vµi ch¬ng tr×nh _Cã kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n lÝ . I.3: h¹n chÕ Do vÊn ®Ò qu¶n lÝ kh¸ch s¹n cã rÊt nhiÒu c¸c m¶ng qu¶n lÝ kh¸c nhau nh: _Qu¶n lÝ nh©n sù cña kh¸ch s¹n _Qu¶n lÝ vÒ thuª phßng _Qu¶n lÝ vÒ dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ _Qu¶n lÝ vÒ dÞch vô ¨n uèng _Qu¶n lÝ vÒ tæ chøc tiÖc _Qu¶n lÝ vÒ c¸c dÞch vô kh¸c Trong c¸c m¶ng qu¶n lÝ ë trªn nhãm lËp tr×nh chóng t«i chØ ®a ra ®îc c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lÝ vÒ thuª phßng vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Nhãm lËp tr×nh chóng t«i víi mong muèn ngoµi viÖc ®a ra ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ nh thÕ nµy cßn mong muèn ®îc giíi thiÖu s¶n phÈm trªn m¹ng internet ®Ó cã thÓ liªn hÖ bæ trî cho c¸c nhµ qu¶n lÝ kh¸ch s¹n mong muèn cã ®îc ch¬ng tr×nh.Xong do nhiÒu ®iÒu kiªn kh¸ch quan còng nh chñ quan c¶ vÒ vËt chÊt còng nh thêi gian mong muèn ®ã chóng t«i cha thÓ hoµn thµnh ®îc phÇn II: c¬ së d÷ liÖu ch¬ng 1: b¶ng II.1.1 table: chiphidv (chi phÝ dÞch vô) field name makt maphong madv tiendv data type text(10) text(10) text(10) number description m· kh¸ch hµng m· phßng m· dÞch vô tiÒn dÞch vô II.1.2: table: dichvu (dÞch vô) field name madv tªndv data type text(10) text(50) description m· dÞch vô tªn dÞch vô 3 II.1.3 : table: loaiphong (lo¹i phßng) field name maloai tenloai soluong gia>1tuan gia<1tuan data type text(10) text(50) number number number description m· lo¹i tªn lo¹i sè lîng ®¬n gi¸ theo tuÇn ®¬n gi¸ theo ngµy 4 II.1.4 : table phong (phßng) field name maphong maloai tinhtrang data type text(10) text(10) yes/no description m· phßng m· lo¹i t×nh tr¹ng II.1.5 : table: thuephong (thuª phßng) field name makt maphong ngaythue ngaytra tinhtrang tongtien data type text(10) text(10) date/time date/time yes/no number description m· kh¸ch thuª m· phßng thuª ngµy b¾t ®Çu thuª phßng ngµy tr¶ phßng t×nh tr¹ng tæng tiÒn II.1.6:table: ttkhachthue (th«ng tin kh¸ch thuª) field name makt tenkt ngaysinh gioitinh quoctich socmnd diachi ghichu data type text(10) text(50) date/time text(6) text(10) number text(50) memo description m· kh¸ch thuª tªn kh¸ch thuª phßng ngµy sinh giíi tÝnh quèc tÞch sè chøng minh th nh©n d©n ®Þa chØ ghi chó 5 ch¬ng 2: truy vÊn II.2.1 : thongke (thèng kª) II.2.2 : thu 6 II.2.3 : tiendv (tiÒn dÞch vô) II.2.4 : tientp (tiÒn thuª phßng) 7 II.2.5 : ttkt (th«ng tin kh¸ch thuª) 8 phÇn III: ch¬ng tr×nh chÝnh III.1 : ®¨ng nhËp Ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ kh¸ch s¹n mang tinh b¶o mËt riªng cña kh¸ch s¹n ®ã . ®¶m b¶o c¸c yÕu tè mµ ngêi kh«ng phËn sù kh«ng thÓ vµo ®îc ch¬ng tr×nh ®Ó phôc vô cho c¸c môc ®Ých kh«ng nh÷ng kh«ng cã lîi cho kh¸ch s¹n ®ã mµ cßn cã nhiÒu nguy c¬ lµm tæn h¹i ®Õn uy tÝn còng nh tµi s¶n cña kh¸ch s¹n.§Ó ®¶m b¶o dîc ®iÒu ®ã chóng t«i x©y dùng ch¬ng tr×nh mµ khi muèn vao ®îc ch¬ng tr×nh th× ph¶i tr¶i qua phÇn ®¨ng nhËp : Tríc hÕt lµ nhËp tªn cña ngêi sö dông ®· cµi ®Æt s½n ,vµ sau ®ã b¹n nhËp mËt khÈu mµ chØ cã ngêi trùc tiÕp qu¶n lÝ míi biÕt ®îc sau ®ã nhÊp chuét vµo OK cßn nÕu b¹n kh«ng muèn ®¨ng nh©p n÷a th× nhÊp vµo cancel. Khi b¹n nhËp sai mat khÈu th× b¹n sÏ kh«ng vµo ®îc hÖ thèng. ViÖc ®¨ng nhËp nh h×nh díi: III.2 : giao diÖn chÝnh Sau khi ®¨ng nhËp thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lÝ kh¸ch s¹n.XuÊt hiÖn giao diÖn chÝnh mµ ë ®ã b¹n cã thÓ qu¶n lÝ ®îc toµn bé hÖ thèng 9 III.3 : ®¨ng kÝ phßng thuª Tõ giao diÖn chÝnh nhÊp vµo môc ®¨ng kÝ phßng thuª cho kh¸ch hµng ®a ®Õn giao diÖn ®¨ng kÝ.Tríc hÕt lµ t×m kiÕm vÒ: _lo¹i phßng: +sd: phßng ®«i b×nh thêng +ss: phßng ®¬n b×nh thêng +vs: phßng ®¬n cao cÊp +vd: phßng ®«i cao cÊp _t×nh tr¹ng: sau khi chän ®îc lo¹i phßng nhÊp search sÏ view ra c¸c m· phßng vµ t×nh tr¹ng cña nã.Dùa vµo ®ã ngêi sö dông cã thÓ chän phßng ®ang trèng cho kh¸ch thuª. 10 Sau khi chän ®îc phßng b¹n sang phÇn nhËp th«ng tin vÒ: _M· kh¸ch thuª(khi m· bÞ trïng sÏ ph¶i nhËp l¹i) _M· phßng thuª(®· ®îc t×m kiÕm m· phßng cßn trèng ë trªn ) _ngµy ®ªm cã c¸c nót lÖnh thªm.lu,ngµy ®ªm,print. TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ m· kh¸ch vµ m· phßng ®ang sö dông ®îc view trªn líi. Sau khi hoµn thµnh b¹n cã thÓ tho¸t b»ng nót tho¸t ®Ó trë vÒ giao diªn chÝnh. 11 12 III.4 :söa th«ng tin Khi cã nh÷ng sai sãt trong viÖc nhËp th«ng tin vÒ kh¸ch thuª mµ b¹n chot lu vµo råi mµ b¹n muèn söa l¹i nh÷ng th«ng tin ®ã b¹n cã thÓ vµo phÇn söa th«ng tin tõ giao diÖn chÝnh sÏ xuÊt hiÖn from söa th«ng tin.§Ó söa ®îc th«ng tin b¾t buéc b¹n ph¶i nhËp m· kh¸ch hoÆc sè chøng minh nh©n d©n.Sau ®ã nhÊp vµo t×m kiÕm ®Ó ch¬ng tr×nh ®a ra th«ng tin cña kh¸ch thuª vµ nhÊp vµo söa ®Ó söa trùc tiÕp.Sau khi söa xong ban lu vµo vµ thoat khái phÇn söa th«ng tin kªt thóc phÇn söa. 13 III.5 : tÝnh tiÒn thuª phßng Khi kh¸ch thuª tr¶ phßng ®Ó tÝnh tiÒn phßng tõ giao diÖn chÝnh b¹n nhÊp vµo tiÒn thuª phßng xuÊt hiÖn from tÝnh tiÒn .Tríc hÕt b¹n ph¶i nhËp m· phßng vµ nhÊp vµo search sÏ view ra th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ ngµy ®Õn ,ngµy ®i vµ ®a ra tæng tiÒn thuª phßng.NÕu kh¸ch hµng yªu cÇu in ra th× ta còng cã thÓ in ra cho kh¸ch hµng.Sau ®ã sÏ l u l¹i ®Ó kiÓm tra. 14 III.6 : tÝnh tiÒn dÞch vô §Ó tÝnh tiÒn dÞch vô cã 2 c¸ch: _Tõ giao diÖn chÝnh nhÊp vµo tÝnh tiÒn dÞch vô _Tõ tÝnh tiÒn thuª phßng nhÊp vµo nót tiÕp SÏ cho ra form tÝnh tiÒn dÞch vô. Tríc hÕt lµ môc nhËp th«ng tin dÞch vô: Thao t¸c: _nhÊp vµo m· phßng vµ chän m· phßng cÇn tÝnh, search cho ra th«ng tin cÇn nhËp lµ m· kh¸ch hµng , tªn kh¸ch hµng ,m· dÞch vô,sè tiÒn cÇn tr¶ sau ®ã lu vµo .NÕu ngêi kh¸ch thuª sö dông nhiÒu dÞch vô th× l¹i tiÕp tôc nhÊp vµo nót thªm vµ thao t¸c l¹i. Tõ form ë trªn ta nhÊp vµo tÝnh tiÒn dÞch vô ®Ó tÝnh tiÒn dÞch vô: Thao t¸c : nhËp m· kh¸ch thuª ,search sÏ view ra m· dÞch vô, tªn dÞch vô,tiÒn tr¶ cho tõng lo¹i dÞch vô.Sau ®ã nhÊp vµo tÝnh tæng sÏ ®a ra tæng tiÒn tr¶ cho dÞch vô. NhÊp vµo in ®Ó in ra tæng tiÒn tiÒn dÞch vô, vµ tho¸t vÒ giao diÖn chÝnh. 15 16 III.7 : in ho¸ ®¬n Sau khi kh¸ch tr¶ phßng vµ thanh to¸n tiÒn ngêi qu¶n lÝ ph¶i cã nhiÖm vô in ho¸ ®¬n cho kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc: §Ó in ®îc ho¸ ®¬n b¹n cÇn nhËp m· phßng vµ in ra 2 lo¹i ho¸ ®¬n lµ: _ho¸ ®¬n phßng _ho¸ ®¬n dÞch vô 17 III.8 :cËp nhËp Trong qu¶n lÝ kh¸ch s¹n kh¸ch thuª phßng lµ liªn tôc hµng ngµy nªn viÖc cËp nhËp th«ng tin míi vÒ kh¸ch thuª lµ cÇn thiÕt .§ång thêi do c¬ cÊu tæ chøc ngµy cµng ®îc n©ng cÊp nªn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô còng do xu híng cña kh¸ch hµng mµ kh¸ch s¹n cã thÓ bæ sung hoÆc lo¹i bá c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®ã.Ch¬ng tr×nh cã 2 lo¹i cËp nhËp lµ: _cËp nhËp vÒ th«ng tin kh¸ch thuª _cËp nhËp vÒ dÞch vô §Ó cã thÓ vµo ®îc ch¬ng tr×nh cËp nhËp cña tng lo¹i trªn ta vµo menu cËp nhËp chän 1 trong 2 vÊn ®Ò cÇn cËp nhËp. 18 III.8.1: cËp nhËp th«ng tin kh¸ch thuª Sau khi vµo menu chon cËp nhËp chän tiÕp th«ng tin kh¸ch thuª sÏ xuÊt hiÖn b¶ng chän nh sau: Khi cËp nhËp míi th«ng tin kh¸ch thuª b¹n ph¶i nhËp hÕt tÊt c¶ nh÷ng th«ng ë trªn .TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin ®ã b¹n cã thÓ lu hoÆc tiÕp tôc nhËp tiÕp hoÆc tho¸t hoÆc cã thÓ söa nh÷ng lçi sai, hoÆc xo¸ vµ huû th«ng tin võa lu.Khi b¹n muèn tiÕp tôc c«ng viÖc b¹n cã thÓ nhÊp vµo tiÕp ch¬ng tr×nh sÏ trë vÒ phÇn ®¨ng kÝ phßng thuª ë trªn. 19 III.8.2 : cËp nhËp dÞch vô Sau khi vµo menu cËp nhËp chän dÞch vô, xuÊt hiÖn b¶ng chän danh môc dÞch vô: tríc hÕt nhËp míi m· dÞch vô míi vµ tªn cña dÞch vô cã thÓ sö dông ®îc c¸c thao t¸c vÒ thªm, lu, söa , xo¸ ,huû bá ,in vµ thoat khái ch¬ng tr×nh cËp nhËp dÞch vô. 20
- Xem thêm -