Tài liệu Hôm nay tóc tôi màu vàng

  • Số trang: 303 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Àûác: Heute bin ich blond, coá àöëi chiïëu vúái baãn tiïëng Phaáp La fille aux neuf perruques cuãa Sophie van der Stap MEISJE MET NEGEN PRUIKEN Copyright © Sophie van der Stap, 2006 Xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn giûäa Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker vaâ Nhaä Nam, thöng qua Susanna Lea Associates, 2009 Baãn quyïìn baãn tiïëng Viïåt © Cöng ty Vùn hoáa & Truyïìn thöng Nhaä Nam, 2010. Baãn quyïìn taác phêím àaä àûúåc baão höå. Moåi hònh thûác xuêët baãn, sao chuåp, phên phöëi dûúái daång in êën hoùåc vùn baãn àiïån tûã, àùåc biïåt laâ viïåc phaát taán trïn maång Internet maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa Nhaâ xuêët baãn laâ vi phaåm phaáp luêåt vaâ laâm töín haåi àïën quyïìn lúåi cuãa nhaâ xuêët baãn vaâ taác giaã. Khöng uãng höå, khuyïën khñch nhûäng haânh vi vi phaåm baãn quyïìn. Chó mua baán baãn in húåp phaáp. NGOÅC PHONG dõch Sophie van der Stap múái hai möët tuöíi khi bõ chêín àoaán mùæc phaãi cùn bïånh ung thû daång hiïëm. Tûâ möåt sinh viïn yïu thñch cuöåc söëng luön traân ngêåp niïìm vui, chó trong möåt ngaây böîng chöëc thïë giúái cuãa cö chó coân laâ böën bûác tûúâng trùæng cuãa bïånh viïån. Nhûng cuäng chñnh trong khöng gian boá heåp naây, Sophie àaä khaám phaá ra thïë giúái aáo blouse trùæng hoaân toaân khaác xa vúái trñ tûúång tûúång cuãa mònh. Sophie àaä miïu taã traãi nghiïåm naây möåt caách chên thaânh caãm àöång trong tûå truyïån Höm nay toác töi maâu vaâng. Xuêët baãn nguyïn taác bùçng tiïëng Haâ Lan vaâo thaáng Chñn 2006, cuöën saách àaåt thaânh cöng vang döåi. Sophie hiïån àang sinh söëng taåi Amsterdam. Cö vûâa kïët thuác cuöën tiïíu thuyïët àêìu tay A Farewell offres Blue Butterfly. Cùn bïånh ung thû laâ quaäng taåm lùæng maâ cö àaä têån duång àïí têån hûúãng cuöåc söëng. Thónh thoaãng cö cuäng àöåi laåi nhûäng böå toác giaã trûúác kia cuãa mònh àïí khöng quïn quaá khûá. Con ngûúâi ta traãi nghiïåm moåi thûá bïn ngoaâi theo möåt caách khaác hùèn so vúái traãi nghiïåm nöåi têm. Àöëi vúái möåt ngûúâi ngoaâi cuöåc, nhêåp têm vaâo hoaân caãnh cuãa töi, möåt ngûúâi trong cuöåc, laâ viïåc gêìn nhû khöng thïí. Nhêåp têm vaâo töi - möåt bïånh nhên ung thû, möåt nhaâ vùn múái khúãi nghiïåp, nhêåp têm vaâo töi khi töi laâ Stella, Sue, Daisy, Blondie, Platina, Oema, Pam, Lydia hay Bebeá. Noái caách khaác laâ nhêåp têm vaâo Sophie. Töi hy voång vúái cuöën saách naây, baån seä traãi nghiïåm cêu chuyïån cuãa töi tûâ bïn trong, tûâ trong nöåi têm cuãa chñnh töi. Nïëu coá dõp àùåt chên túái Ithaka, em haäy khaát khao möåt chuyïën ài daâi lêu, möåt chuyïën ài ngêåp traân phiïu lûu vaâ kiïën thûác. K.P.Kavafis PHÊÌN I Thûá Nùm ngaây 17 thaáng Hai nùm 2005 “Thêåt tiïëc”, töi noái vêåy khi tröng thêëy múá toác trïn saân göî àùçng sau mònh. “Moåi viïåc diïîn ra quaá nhanh.” Cö chuã tiïåm nhòn töi trong gûúng. Töi coá mang theo möåt vaâi têëm hònh àïí chó cho cö êëy thêëy töi thñch kiïíu toác naâo nhêët. Àoá laâ nhûäng têëm hònh Martijn chuåp cho töi ba tuêìn trûúác khi töi vêîn coân toác. Kïí tûâ khi nhûäng tïë baâo toác trïn àêìu töi thêët baåi trong cuöåc chiïën chöëng laåi phûúng phaáp hoáa trõ, töi thêëy cö gaái trong nhûäng têëm hònh àoá ngaây caâng ñt giöëng mònh hún. Nhûäng múá toác giaã àûúåc àùåt trïn baân giûäa möåt quyïín catalogue vaâ möåt chuâm toác maái maâu vaâng maâ cö chuã tiïåm mang túái cho töi thûã. Hay möåt kiïíu toác nhû thïë naây? Chùæc chùæn laâ khöng. Têët caã nhûäng kiïíu toác naây laâm töi tröng giöëng nhû möåt ngûúâi chuyïín giúái. Khi cö chuã tiïåm thoâ tay vúái múá toác giaã daâi maâu àen, töi chúåt nghô túái nhûäng tay ghi ta trong ban nhaåc Guns N’ Roses, chó coá àiïìu laâ caái múá luâng buâng kia seä àûúåc àùåt lïn àêìu töi. Thêåt kinh khuãng! 12 SOPHIE VAN DER STAP Cûãa haâng toác giaã nùçm úã têìng dûúái cuâng cuãa Trung têm Y hoåc haân lêm Amsterdam, coân phoâng thûã nùçm trïn têìng möåt. Rêët tiïån lúåi cho nhûäng bïånh nhên khoa Ung thû, hoå coá thïí àïën thùèng àoá sau khi àûúåc truyïìn nûúác. Ngöìi caånh töi laâ meå, chõ gaái vaâ Annabel - cö baån thên nhêët cuãa töi. Chuáng töi caãm thêëy lo lùæng vaâ têët caã àïìu im lùång. Annabel vúá lêëy möåt múá toác giaã röìi àöåi thûã lïn àêìu mònh, sûå cùng thùèng dûúâng nhû biïën mêët. Cö êëy tröng thêåt khoá taã, àiïìu àoá laâm têët caã chuáng töi phaãi bêåt cûúâi. Töi ngùæm maái toác àen buöåc cao cuãa chõ gaái mònh. Chõ êëy tröng thêåt tuyïåt. Cuäng giöëng töi, chõ êëy thñch buöåc toác cao goån sau gaáy vaâ chó àïí möåt loån úã phña trûúác. Töi quan saát tiïëp maái toác àen daây cuãa Annabel, quay laåi maái toác oáng aã cuãa chõ gaái, röìi ngùæm sang maái toác ngùæn cuãa meå vaâ cuöëi cuâng laâ àaám toác lú thú chûa kõp ruång trïn àêìu töi. Ba tuêìn vûâa röìi tröi qua nhû tïn bùæn vaâ töi vêîn chûa kõp hiïíu mònh úã àêy laâm gò. Töi úã àêy laâm gò? Töi muöën ài khoãi àêy, töi muöën naáu mònh trong sûå chúã che cuãa böën bûác tûúâng nhaâ mònh. Khöng chó naáu mònh trûúác bïånh têåt maâ coân trûúác phaãn ûáng cuãa nhûäng ngûúâi khaác, búãi hoå chó khùèng àõnh caái àiïìu maâ töi muöën quïn. Haâng xoám nhòn töi vúái aánh mùæt thûúng haåi. Ngûúâi baán rau cho töi thïm möåt tuái rau quaã nhiïìu vitamin vaâo gioã haâng. Nhûäng ngûúâi baån öm töi thêåt chùåt vaâo loâng hoå. Nhûäng thaânh viïn trong gia àònh, hoå HÖM NAY TOÁC TÖI MAÂU VAÂNG 13 khoác cuâng töi. Töi nhòn vaâo gûúng vúái àöi mùæt àêîm lïå vaâ àïí cö chuã tiïåm thûã nhûäng kiïíu toác múái cho mònh. Àöi möi moång cuãa töi giúâ chó coân laâ möåt àûúâng keã àaáng súå chaåy qua phêìn dûúái khuön mùåt. Cö chuã tiïåm thûã toác cho töi caâng lêu thò caái àûúâng keã àoá caâng trúã nïn moãng manh hún coân töi caâng trúã nïn tuyïåt voång hún. Tröng töi thêåt tïå haåi. Trong gûúng töi khöng coân laâ chñnh mònh nûäa. Cuöëi cuâng töi cuäng rúâi khoãi baân laâm toác vúái möåt kiïíu àêìu baâ giaâ hoaân toaân khöng húåp vúái mònh. Múá toác trïn àêìu töi tröng xêëu tïå haåi vaâ laåi coân ngûáa nûäa. Àêy khöng coân laâ Sophie nûäa, khöng möåt chuát naâo hïët. Àoá laâ möåt phuå nûä trung niïn cûáng nhùæc vaâ buöìn teã àïën tûâ möåt núi cuäng buöìn teã vaâ cûáng nhùæc khöng keám nhû Wassenaar. Cö chuã tiïåm àöång viïn töi bùçng gioång noái àêìy vöî vïì an uãi. Chuáng töi rúâi phoâng thûã xuöëng têìng dûúái bùçng thang maáy. “Chaáu seä quen dêìn vúái viïåc àoá. Àêy khöng phaãi chuyïån ngaây möåt ngaây hai. Cöë gùæng àuâa giúän vúái noá möåt chuát nheá. Trong hai tuêìn chaáu seä laåi laâ chñnh mònh.” Vêng vêng. Laåi laâ chñnh mònh. Chñnh mònh - möåt baâ trung niïn cûáng nhùæc? Hay chñnh mònh laâ Stella? Töi quay laåi phña meå vaâ thêëy àöi mùæt baâ àaä ûúát àêîm tûâ luác naâo. Cö chuã tiïåm àaä laâm úã àêy àûúåc hai mûúi nùm vaâ laâ möåt trong ñt ngûúâi coá nhûäng mêîu toác rêët thúâi trang 14 SOPHIE VAN DER STAP naây tûâ Nhêåt Baãn vaâ Trung Quöëc. “ÚÃ nhûäng nûúác àoá ngûúâi ta laâm ra nhiïìu mêîu toác rêët àeåp vaâ thúâi trang, rêët húåp vúái möåt cö gaái treã nhû chaáu.” Töi nhòn mònh möåt lêìn nûäa trong gûúng thang maáy nhûng khöng thïí tòm thêëy tûâ “thúâi trang” vaâ “treã” úã àêu hïët. Töi chó thêëy möåt con chuöåt xaám vúái múá toác giaã trïn àêìu. Àaä hai thaáng nay töi phaãi ra ra vaâo vaâo caái bïånh viïån naây kïí tûâ lêìn töi bõ “haå caánh” xuöëng khoa àiïìu trõ cuãa baác sô K. Àoá laâ ngaây thûá Nùm, àêìu thaáng Giïng. Möåt ngaây bònh thûúâng nhû bao ngaây khaác búãi töi vêîn chûa biïët coá caã möåt khöëi u àang baám vaâo phöíi mònh. Noái möåt caách chñnh xaác hún laâ chuáng baám vaâo maâng phöíi hay tïn khoa hoåc laâ Pleura. Sau nhiïìu cuöåc heån vúái nhiïìu baác sô khaác nhau vaâ hai lêìn höåi chêín khêín cêëp, giúâ töi laåi thêëy mònh àang nùçm chúâ trong möåt khoa àiïìu trõ khaác. Chúâ möåt baác sô múái, nhûäng cö y taá múái vaâ möåt quyïín bïånh aán múái. Röìi võ baác sô múái trong böå búâ lu trùæng cuäng àaä túái. Àêìu tiïn öng ta khaám röìi sau àoá toã loâng thûúng haåi trûúác chêín àoaán töìi tïå cuãa töi. Öng bûúác vaâo phoâng àùng kyá trong khoa cuãa mònh, múã bïånh aán cuãa töi röìi goåi: “Cö Van der Stap”, àöìng thúâi àûa mùæt nhòn khùæp phoâng röìi lùång leä nhòn töi. Möåt con nhoác, chùæc hùèn trûúác àoá öng ta àaä nghô vêåy vïì töi. Coân trûúác mùæt töi HÖM NAY TOÁC TÖI MAÂU VAÂNG 15 hiïån ra möåt khuön mùåt àeåp, traåc ngoaâi böën mûúi tuöíi, möåt böå búâ lu trùæng. Töi àûúåc úã laåi khu khaám bïånh cuãa öng àuáng möåt tuêìn nhûng caái nhòn àêìu tiïn êëy àöëi vúái töi cuäng laâ quaá àuã röìi. Dûúâng nhû àûúåc höìi sinh nhúâ võ baác sô múái, töi thong thaã bûúác vaâo cùn phoâng trùæng toaát cuãa öng. Ún Chuáa, àêy laâ thïë giúái cuãa àaân öng. Bïånh viïån laâ núi lyá tûúãng àïí töi quïn ài nöîi cö àún vïì mùåt thïí xaác cuãa mònh. Võ baác sô naây thêåt dïî chõu khiïën töi ngaåc nhiïn sau bao nhiïu võ vö duyïn maâ töi gùåp trûúác àoá. Àaä hai thaáng nay töi thûúâng xuyïn àûúåc chuyïín vaâo bïånh viïån Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, tûâ khoa àiïìu trõ naây túái khoa àiïìu trõ khaác. Tûâ trïn xuöëng dûúái, tûâ àùçng trûúác ra àùçng sau. Ài ài vïì vïì. Taám trúå lyá, hai baác sô phuå khoa, möåt baác sô phöíi vaâ ba lêìn trõ liïåu bùçng khaáng sinh. Têët caã àïìu khöng àem laåi kïët quaã naâo. Bïånh têåt cuãa töi vêîn y hïåt nhû ngaây àêìu: thónh thoaãng laåi nhoái àau àêu àoá, möåt laá phöíi bõ sûng huyïët, troång lûúång giaãm thïm vaâi cên. Thïm vaâo àoá laâ möåt khuön mùåt vö cuâng nhúåt nhaåt. Trong luác töi vûâa phaãi thuêåt laåi dûä liïåu vïì mònh lêìn thûá baãy trùm saáu mûúi taám - úã nhûäng khoa maâ maáy moác hoaânh traáng laâm nïn àiïìu kyâ diïåu nhû thïë naây ngûúâi ta vêîn chûa têåu àûúåc böå maáy tñnh xûã lyá dûä liïåu trung têm - töi vûâa chùm chuá quan saát võ baác sô múái cuãa mònh. Trïn têëm biïín àïì tïn laâ doâng chûä: BAÁC SÔ K. KHOA PHÖÍI. Töi àoaán öng múái khoaãng ngoaâi böën mûúi. Lõch laäm, àiïín trai, thöng 16 SOPHIE VAN DER STAP minh. Möåt anh chaâng àaâo hoa hay möåt ngûúâi àaân öng haånh phuác bïn töí êëm cuãa mònh? Hay laâ caã hai? Vêën àïì naây töi seä lïn maång xaác minh sau, töi nghô. Böå búâ lu trùæng che ài àûúåc nhiïìu thûá nhûng àöi giaây thò khöng. Möåt àöi giaây da àen, coá àûúâng viïìn. Khöng phaãi dêëu hiïåu xêëu maâ cuäng chùèng töët. Nhûng nhêån àõnh cuãa töi laâ so vúái têìm tuöíi naây thò àoá laâ möåt dêëu hiïåu töët nhiïìu hún xêëu. Quanh cöí baác sô laâ chiïëc öëng nghe. Töi àûúåc yïu cêìu nùçm lïn baân cuãa baác sô vaâ phaãi keáo cao chiïëc aáo phöng, tuy nhiïn chiïëc aáo ngûåc maâu àen àang mùåc thò àûúåc pheáp taåi võ. Võ baác sô àùåt chiïëc öëng nghe laånh leäo vaâo ngûåc töi trûúác, sau àoá laâ vaâo söëng lûng àang run lêíy bêíy. Öng nghe coân töi thúã. Töi thúã trong khi öng nghe. Töi nghe, öng laâ ngûúâi thúã. “Coá àiïìu gò àoá khöng öín”, öng noái. Tuy nhiïn nhûäng lúâi noái àêìy tuyïåt voång àoá thûåc sûå khöng laâm töi thêëy súå haäi. Thêåm chñ töi coân caãm thêëy nheå nhoäm búãi coá gò àoá khöng öín vúái cú thïí töi, àoá laâ àiïìu töi àaä nghô tûâ trûúác. Sûå mïåt moãi, khoá thúã, àöi goâ maá xanh xao, àoá múái laâ nhûäng àiïìu múái. Têët caã nhûäng gò töi muöën laâ tòm kiïëm lúâi giaãi cho vêën àïì naây trong höåp thuöëc kia, röìi sau àoá tiïëp tuåc chûäa trõ nhû töi vêîn laâm tûâ trûúác àïën nay. Töi àûúåc chó àõnh ài laâm xeát nghiïåm, vêåy laâ vêîn chûa àûúåc pheáp vïì nhaâ. Àêìu tiïn laâ ài chuåp X-quang úã têìng möåt, sau àoá laåi phaãi quay laåi. Cêìm quyïín bïånh aán HÖM NAY TOÁC TÖI MAÂU VAÂNG 17 múái trïn tay töi ngoan ngoaän rúâi khoãi phoâng. Bïånh viïån àöëi vúái töi vêîn coân laâ möåt cuöåc phiïu lûu vúái nhûäng ngûúâi àaân öng àiïín trai, ên cêìn vaâ húi àöåc àoaán. Coân giúâ, giúâ töi phaãi ài àêu? Quay trúã laåi vúái baác sô K cuâng kïët quaã chiïëu chuåp phöíi. Töi laåi nùçm trïn möåt chiïëc baân. Nhûng lêìn naây laâ trong phoâng àiïìu trõ úã toâa nhaâ bïn caånh. PHOÂNG NÖÅI SOI VAÂ XEÁT NGHIÏåM CHÛÁC NÙNG PHÖÍI laâ nhûäng gò töi àoåc àûúåc khi bûúác vaâo. “Nhûäng bûác aãnh naây tröng khöng khaã quan lùæm”, baác sô K noái. “Laá phöíi phaãi cuãa chaáu coá chûáa dõch loãng vaâ phaãi huát chuáng ra.” “Huát ra aå?” “Àuáng, huát ra bùçng möåt öëng dêîn lûu àûúåc gùæn vaâo lûng chaáu.” Töi nuöët nûúác miïëng. Töi khöng biïët öëng dêîn lûu laâ caái thûá gò song nghe bõ gùæn möåt thûá gò àoá vaâo lûng coá veã chùèng hay ho lùæm. Töi laåi phaãi keáo cao chiïëc aáo phöng möåt lêìn nûäa, vaâ lêìn naây thêåm chñ coân phaãi cúãi hùèn ra. Khúãi àêìu töët àeåp àêy, töi nghô vêåy. Caã chiïëc aáo ngûåc cuãa töi cuäng bõ thaáo khuy. Lûng vaâ ngûåc töi bùæt àêìu nöíi àêìy gai öëc, töi nhòn chùçm chùçm chiïëc kim to àuâng daâi ngoùçng maâ baác sô K, cö y taá - ngûúâi töi nghô chùæn hùèn laâ àöìng tñnh - vaâ Floris, möåt thûåc têåp sinh, àang chùm chuá soi xeát. Hay noái caách khaác: coá túái caã saáu con mùæt àang àöí döìn vïì phña àöi goâ böìng àaão cuãa töi. Hoùåc cuäng coá thïí hoå chó 18 SOPHIE VAN DER STAP nhòn vaâo chiïëc kim seä xuyïn qua lûng túái laá phöíi phaãi cuãa töi? Roä raâng tröng Floris cuäng khöng ñt lo lùæng hún töi. Cêåu ta àûáng caách ra möåt khoaãng nhêët àõnh, laâm theo nhûäng yïu cêìu cuãa baác sô K vaâ vêët vaã sûã duång nhûäng y cuå cuãa thêìy mònh. Trong khi àoá cö y taá giaãi thñch cho töi àiïìu gò seä diïîn ra ngay sau àoá vaâ lyá do vò sao caác baác sô nhêån thêëy têìm quan troång cuãa viïåc phaãi àuåc möåt löî túái laá phöíi cuãa töi: “Trïn nhûäng têëm hònh naây coá thïí quan saát thêëy khoaãng ba phêìn tû lñt chêët loãng tuå giûäa maâng phöíi vaâ laá phöíi cuãa chaáu, chuáng töi seä duâng öëng dêîn lûu àïí huát chuáng ra.” “AÂ!” “Nïëu coá muã vaâng chaãy ra tûâ öëng dêîn lûu thò àoá chùèng phaãi dêëu hiïåu töët àeåp gò”, cö tiïëp tuåc. “Nhû thïë nghôa laâ coá viïm nhiïîm úã àêu àoá.” “AÂ.” Cö y taá àaä rêët chuá têm túái liïìu lûúång thuöëc mï seä tiïm cho töi, song àaáng tiïëc sûå chuá têm àoá vêîn chûa àuã búãi töi vêîn caãm thêëy chiïëc kim kia choåc qua lûng vaâo trong ngûúâi töi nhû thïë naâo. Àau quaá! Baác sô K lêåp tûác coá mùåt vúái thuöëc giaãm àau vaâ cêìm lêëy chiïëc kim tûâ tay àöìng nghiïåp. Chêët loãng àûúåc huát ra bùçng möåt chiïëc öëng daâi vaâ trong suöët. Maâu cuãa noá khöng vaâng song theo nhêån àõnh sau àoá thò noá cuäng khöng öín chuát naâo. Töi àûúåc àûa trúã laåi khoa àiïìu trõ cuãa baác sô K. HÖM NAY TOÁC TÖI MAÂU VAÂNG 19 Öng xin söë àiïån thoaåi cuãa töi. Têët nhiïn laâ töi rêët sùén saâng cho. Ngay töëi höm sau öng àaä goåi cho töi. “Viïåc àiïìu trõ cuãa chaáu vêîn coân nhiïìu röëi rùæm. Töi muöën chaáu nhêåp viïån möåt tuêìn àïí chuáng töi coá thïí tiïën haânh caác cuöåc xeát nghiïåm khaác. Chuáng ta seä bùæt àêìu bùçng chuåp nöåi soi.” “Chuåp nöåi... gò cú aå?” “Chuáng töi seä phaãi raåch trïn lûng chaáu möåt àûúâng daâi khoaãng 2 xùng ti meát àïí àûa vaâo lûng chaáu möåt maáy chuåp siïu nhoã, àöìng thúâi lêëy ra möåt ñt mö.” “ÖÌ... thöi àûúåc, nïëu viïåc àoá laâ bùæt buöåc...” Töi àùåt maáy xuöëng veã rêët kiïn cûúâng, song ngay sau àoá nhûäng gioåt nûúác mùæt àêìu tiïn laä chaä tuön rúi vò cuöåc phiïu lûu múái sùæp túái, cuöåc phiïu lûu laå thûúâng maâ töi bõ àêíy vaâo. Töi run lêíy bêíy vaâ lêìn àêìu tiïn töi caãm thêëy súå haäi thûåc sûå. Súå haäi cho thên thïí mònh. Súå haäi cho cuöåc söëng cuãa mònh. “Chùèng qua laâ baác sô muöën con luác naâo cuäng úã gêìn öng êëy thöi”, töi àuâa böë meå mònh röìi lêëy tay lau nûúác mùæt. Töi nùçm úã àoá, trong cùn phoâng sún trùæng, trïn chiïëc giûúâng phuã ga trùæng, trong böå àöì nguã maâu trùæng vaâ giûäa hai cö y taá cuäng mùåc àöì trùæng. Möåt öëng dêîn àûúåc àùåt trong muäi, möåt öëng búm khñ maâng phöíi - di chûáng tûâ lêìn chuåp nöåi soi, möåt tuái chêët loãng àêìy boåt phña trïn àêìu töi. Àoá laâ têët caã trûâ hai tûâ dïî chõu. Höìi höåp, gioång vùn hay, trêìm lùång, buöìn baä. Cuöëi cuâng töi 20 SOPHIE VAN DER STAP cuäng àoåc xong cuöën truyïån àoá. Baác sô K, ngûúâi tûâ giúâ àoáng möåt vai troâ quan troång trong trñ tûúãng tûúång cuãa töi, ngaây naâo cuäng túái hoãi thùm tònh hònh sûác khoãe cuãa töi vaâ Anna Karenina. Coân töi thò nghô mònh luác naâo cuäng khoãe hún cö êëy. Möåt tuêìn sau töi ngöìi cuâng böë trong möåt cùn phoâng cuãa khoa àiïìu trõ maâ töi àaä trúã nïn nhùén mùåt, àöëi diïån chuáng töi laâ möåt keã vuång vïì ngoaåi haång. Baác sô K ài dûå höåi nghõ naâo àoá möåt tuêìn. Höm àoá laâ thûá Tû, ngaây 26 thaáng Giïng nùm 2005. ÚÃ nhaâ sêm banh àaä àûúåc ûúáp laånh. Chuáng töi tin rùçng töi bõ nhiïîm khuêín gò àoá, trûúâng húåp tïå nhêët coá thïí laâ möåt loaåi nêëm maâ töi rûúác vaâo ngûúâi trong chuyïën ài xuyïn ÊËn Àöå vaâ Iran. Khöng loaåi trûâ khaã nùng àoá laâ möåt loaåi sacöm, u aác tñnh, hiïëm gùåp, song nhû sau naây töi àûúåc biïët thò khaã nùng àoá rêët ñt khi xaãy ra. Àoá chùæc chùæn laâ nùçm ngoaâi kïë hoaåch cuãa töi. Ngaây àoá töi coân caãm thêëy phêën chêën trûúác sûå xuêët hiïån cuãa möåt baác sô múái. “Chuáng töi àaä coá kïët quaã tûâ phoâng thñ nghiïåm. Möåt tin khöng töët. Chaáu bõ ung thû.” Ngûúâi àöìng nghiïåp khaá cöåc löëc cuãa võ baác sô maâ töi yïu quyá ngöìi khoanh tay trïn baân laâm viïåc cuãa baác sô K. Töi ngöìi àoá, miïång haá höëc. Töi nùçm lùn ra àêët khoác loác. Töi thu mònh dûúái gêìm baân laâm viïåc vò choaáng vaáng. Khöng thïí naâo laåi laâ sûå thêåt. Nhûng àöìng thúâi noá HÖM NAY TOÁC TÖI MAÂU VAÂNG 21 laåi laâ möåt sûå thêåt hiïín nhiïn. Böë töi ngûúâi cûáng àúâ, vò töi maâ cöë gùæng giûä àïí nûúác mùæt khöng chaãy ra. Trong töi vêîn coân hiïån roä caãnh töi nhòn öng vaâ nghô: Meå vûâa múái traãi qua möåt àúåt hoáa liïåu. Caã böë vaâ meå àïìu àaä phaãi chõu àûång nhiïìu. Vêåy maâ giúâ àêy mònh laåi úã trong tònh caãnh naây. Meå töi traãi qua àúåt hoáa trõ cuöëi cuâng múái chó vaâi thaáng trûúác taåi àêy, chó caách cùn phoâng töi àang úã coá möåt haânh lang vaâ möåt têìng cêìu thang, cùn phoâng maâ noá vûâa àöí uåp xuöëng àêìu töi vúái têët caã sûác maånh cuãa mònh. Giúâ thò meå töi àaä khoãe trúã laåi vaâ àöi goâ böìng àaão cuãa baâ vêîn àûúåc pheáp nùçm laåi trïn ngûåc. Cuöëi cuâng töi cuäng àûáng dêåy, töi giêëu mònh trong chiïëc mùng tö daây uyåch vaâ chó muöën möåt àiïìu duy nhêët laâ ài khoãi àêy. Töi mùåc aáo mùng tö búãi luác àoá laâ thaáng Giïng vaâ trúâi rêët laånh. Laånh leäo nhû úã bïånh viïån Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Laånh leäo nhû quaäng àûúâng tûâ khoa phöíi àïën khoa ung thû. Sau gioåt nûúác mùæt thûá chñn trùm chñn mûúi chñn töi cuöån mònh vaâo chiïëc mùng tö êëm aáp vaâ bûúác chên ài möåt caách hoaâi nghi. Bïn ngoaâi trúâi ngaây caâng laånh hún. Töi phaãi chaåy tröën, töi ûúác giaá nhû coá thïí quay ngûúåc laåi àûúåc nhûäng phuát vûâa tröi qua trong cuöåc àúâi mònh. Cún aác möång naây chó coá töi vaâ böë chûáng kiïën. Cho àïën nay chûa bao giúâ xaãy ra vúái bêët kyâ ngûúâi thên naâo quanh chuáng töi. Coá thïí chñnh vò vêåy maâ moåi chuyïån àöëi vúái töi trúã nïn thêåt siïu thûåc, àöìng thúâi cuäng àêìy àau àúán
- Xem thêm -