Tài liệu Hồi sức cấp cứu

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

hồi sức cấp cứu
C¸c nhÞp chËm hay gÆp trong HSCC C¸c nhÞp chËm 1. NhÞp chËm xoang 2. HC nót xoang bÖnh lý (suy nót xoang) 3. Block AV 4. NhÞp tho¸t vµ c¸c nh¸t tho¸t nhÞp chËm xoang §Þnh nghÜa: khi nhÞp xoang cã tÇn sè < 60 ck/ph Nguyªn nh©n: VËn ®éng viªn C-êng TK phã giao c¶m (PX phÕ vÞ, RL TKTV, TALNS…) Do thuèc Xö trÝ: Gi¶i quyÕt nguyªn nh©n Atropin NhÞp chËm xoang Héi chøng nót xoang bÖnh lý Lµ t×nh tr¹ng RL ho¹t ®éng cña nót xoang (suy nót xoang) ®-îc biÓu hiÖn bëi: TS tim kh«ng ®Òu, cã thÓ chuyÓn sang LN chËm nghiªm träng Cã c¸c c¬n ngÊt CÇn xÐt chØ ®Þnh cÊy m¸y t¹o nhÞp vÜnh viÔn cho BN Héi chøng nót xoang bÖnh lý (Sick Sinus Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp I: Kho¶ng PR cña tÊt c¶ c¸c nhÞp ®Òu dµi > 0,2s Phøc bé thÊt b×nh th-êng (nÕu kh«ng cã bloc nh¸nh kÌm theo) TÇn sè tim chËm hoÆc cã thÓ b×nh th-êng Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp I: Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp II: KiÓu Mobitz 1: (chu kú Wenckebach): Kho¶ng PR cña c¸c nhÞp tim dµi dÇn ra cho ®Õn 1 nhÞp kh«ng dÉn (cã P kh«ng cã QRS), sau ®ã l¹i quay trë l¹i chu kú ban ®Çu. Bloc nhÜ thÊt Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp II: KiÓu Mobitz 2: - 2 sãng P míi cã mét phøc bé QRS (Bloc 2:1) hoÆc 3 sãng P míi cã 1 QRS (bloc 3:1)... - Kho¶ng PR cña c¸c nhÞp dÉn lu«n b»ng nhau Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp II: KiÓu Mobitz 2: Bloc 3:1 Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp II: KiÓu Mobitz 2: Bloc 2:1 Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp III: Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp III: NhÞp nhÜ vµ thÊt hoµn toµn ph©n ly nhau: C¸c sãng P cã tÇn sè nhanh h¬n tÇn sè thÊt vµ hoµn toµn kh«ng liªn quan ®Õn QRS NhÞp thÊt chËm, QRS gi·n réng, cã mãc, sãng T ng-îc chiÒu víi chiÒu cña sãng khö cùc thÊt TÇn sè thÊt phô thuéc vµo vÞ trÝ cña æ chñ nhÞp thÊt (th©n bã His, nh¸nh bã Bloc nhÜ thÊt Bloc AV cÊp III: nhÞp tho¸t Kh¸i niÖm: Khi x¶y ra ngõng xoang, c¸c chñ nhÞp thø ph¸t sÏ ph¸t xung “cøu hé” cho tim g©y ra c¸c nh¸t tho¸t Khi cã ≥ 6 nh¸t tho¸t liªn tiÕp → nhÞp tho¸t §Æc ®iÓm: §Õn chËm h¬n nhÞp c¬ b¶n: RR’ dµi h¬n RR Cã thÓ lµ nhÞp tho¸t nhÜ, bé nèi, nhÞp tho¸t thÊt Nh¸t tho¸t nhÜ vµ nh¸t tho¸t bé nèi C¸c nhÞp chËm Nguyªn nh©n: RL ®iÖn gi¶i, nhiÔm toan nÆng ThiÕu oxy nÆng (suy h« hÊp) Ngé ®éc BÖnh c¬ tim BÖnh tim thiÕu m¸u côc bé Suy tim nÆng BÈm sinh T¨ng ¸p lùc néi sä Nguyªn nh©n kh¸c C¸c nhÞp chËm BiÕn chøng: RL huyÕt ®éng (tôt HA), ®au ®Çu, mÖt mái C¬n ngÊt tim (nhÞp rÊt chËm) C¬n nhÞp nhanh, xo¾n ®Ønh, rung thÊt
- Xem thêm -