Tài liệu Hội nhập tài chính quốc tế và mức giá quốc gia bằng chứng quốc tế và việt nam

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

Trang i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ầu r n ràng ác qu c gia ASEAN bắ v i nh ng ho ời c a C ng chuẩn bị cho sự ồng kinh t ASEAN (AEC). ỷ ê bi t chúng tôi t p trung nghiên c ầu tiên v nghiên c tỷ giá h B . ờng hợp Vi t Nam c là công trình ng c a h i nh p tài chính lên m c giá qu i ch nổi có qu n lý hi n t i Vi t Nam. ê ự ử ụ ê ồ ử ụ ồ P e -OLS time-fixed effects. C ê Pe e 24 e P C C 2 S P T ợ Kinh T World Bank, ẽ . C ằ OEC , d ỷ ỷ giá ị ổ thì Tuy nhiên ờ ợ V và cho riêng ằ , chúng tôi ỷ ẽ ơ ị ý e P ờ ị ầ P : ầ ờ ẽ ị gia lên Bài ỷ ia có ê ầ ổ ẽ ê ơ các nhà ho ơ ê Bài ịnh chính sách các qu quan tr iv i n nói chung và Vi t Nam nói ơ riêng v ụ ợ ợ ợ . ầ ằ Trang ii MỤC LỤC I IT I 2 TỔ 3 ....................................................................................................... 1 Q A CÁC ƯƠ Á IÊ CỨ TRƯ C ĐÂY .................................. 2 IÊ CỨ .................................................................. 7 3.1 Xây dựng mô hình hồi quy: ..........................................................................7 3.2 C 3.3 Thu th p và xử lý d li u: ...........................................................................12 3.4 P 4B K t qu ki P : ..................................................................12 ..............................................................13 O ......................................................14 : ........................................................................................15 ịnh Wald: ............................................................................15 4 VÀ CÁC KẾT Q Ả ầ 2 ỘI D : .......................................................................10 ê IÊ CỨ .................................... 18 K ự : ...........................................................................19 42K ự OEC 4 .............................................................................................................20 4 K 5 K 52 5 V -2010 ........................26 ..........................................................................................................29 ý V : ...................................................................30 e : ............................................................33 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................. 34 hụ lục .................................................................................................................................. 36 Trang iii DA MỤC TỪ VIẾT TẮT e OECD: Organisation for Economic Co- B BS-KL: S e e ổ ợ - e S e e e ơ NHTW: Ngân hàng OLS: Pane O e ơ PPP: e - Kravis và Lipsey ỷ LYS: e e S e ơ ơ PWT: Penn World Tables ỷ RR: e WDI: C B e ICP: Q C P e C ơ S Q ê Trang iv DA SÁC BẢ VÀ Ì B :K ồ 24 B 2: K ồ 2 B :K ồ 2 B 4: K ồ ổ e ỷ LYS ............................................................... 7 P ổ - 2010) .................... 21 OECD (1997 - 2010) ......... 22 P Hình 2: ị OEC (1997-2010) ....... 25 Hình 1: ị ẫ (1997 - 2010) .............. 18 e ỷ RR ................................................................. 8 Hình 3: K ị P e S ......... 16 Hình 4: K ị P e ............ 17 Hình 5: K ị e S .......... 17 Hình 6: K ị e ............ 17 P Hình 7: K t qu hồi quy cho Vi t Nam sử dụng d li u WDI (1997-2010) ............ 27 Hình 8: K t qu hồi quy cho Vi t Nam sử dụng d li u PWT (1997-2010) ........... 28 Trang 1 I IT I ổ ự ê ờ ự ự ẽ ơ ầ ê ẫ ụ ị ồ ờ ơ ầ ên, ử ụ ổ ê ị ờ ơ ẽ ự ổ ằ ơ ợ ử ụ ợ ụ ỷ V ? Và chính ? sách tỷ ằ ằ ẫ ị ự ự ê ơ ồ C ự ê OEC O S ê Bằ ợ ơ ử ụ ị ê ỷ – Pe e 2 2 – e ị PPP ồ ợ ợ ị OEC ồ ờ e ỷ C ợ ị ỷ ợ ợ ự Trang 2 2 TỔ Q A CÁC IÊ CỨ TRƯ C ĐÂY C ầ ơ ê C 2 Borio và ê Be ằ ê ỷ e ị ắ ê ợ ờ ợ ị ơ ê ầ ị ờ ỷ ê ơ ; ờ ơ ơ ị ụ ị ờ ; ẫ ổ ổ ị e 2 ử ẫ ơ ụ ụ ắ ầ ơ ơ ụ ơ ẩ ẩ ờ ợ ẩ ê ẩ ợ ê ẩ ị ị ờ ổ ẩ này g ẩ ơ ẩ ơ ẩ ẫ ổ ơ ê Sự ẩ lên ằ ầ ẽ ồ ầ ầ ầ ầ ê ự ợ ờ ầ ắ C : ờ Trang 3 ổ ẻ ơ Bắ ồ ự e , ợ ỷ K e e PPP 8 ơ ê B S ằ ự ơ ầ PPP ơ ợ ý ờ ợ ị ờ ằ ê 64 ằ ự ự ị ị K e ự 8 Be ằ ý ầ ị ê ê S ầ ờ ự ằ ầ ờ ự ên. Theo Balassa- e ơ Sự ự ầ ơ ự ự trong ơ ơ và chúng ê ơ ơ ỗ ê B ỷ ự B ồ ằ C ầ ờ ý , ỷ ầ ự ợ ử ụ PPP ơ 64 ; ê ơ ơ e PPP ự PPP ơ ơ ợ ị B 2 6 e ỷ ự B ơ ằ ỷ ơ 2 % ị ỷ ỷ ơ ự ê Trang 4 ơ ử ự ê K e ơ 88 B ằ ê ơ ằ ẽ ơ ị ơ ằ ơ è ơ ử ẽ ẽ ẫ ụ ơ ử ị ơ ợ K ý ợ ồ ê K e 88 ử ợ gia càng cao lên. ờ Mathias Hoffmann và Peter Tillmann (2012) ê B K ợ ý ằ ỷ ị Bằ ờ ự ee 2 ằ ị ơ ờ ị ị ự ị ờ ợ ị ờ ê ị , ụ ờ e ; ợ ị ờ ụ ỗ ằ ẽ vào ụ ị ơ ầ ơ ợ Sự ị ờ ờ ẽ ơ ợ ẽ ổ ỷ ê ơ ợ ằ ỷ ị ẽ ợ ụ ẵ ổ ợ ị ợ OEC ị ờ K ợ ợ Trang 5 ị ờ ằ ê ị ờ ị ợ ợ ị V ơ ử ụ ê ổ ê ơ ợ ờ ử ụ ụ ỷ ổ ỷ ơ ỷ ợ Ả ợ ý ỷ ự ê ầ ị e ự ê ầ ơ ê ị ị ự ê , ị ự ầ ắ P ầ ị ờ K ê ê ằ ử ụ ầ ị ờ ơ ” ơ ê ơ ự ị e ơ ồ ờ ợ ổ ị “ ồ ờ làm gia ắ ự ơ ầ ợ Sự ổ ơ ơ ẽ ị ơ V ờ ợ ầ ợ , ờ ê ờ ờ ê ờ ầ ẽ ị ị ị ị ị ợ ổ ê ơ ê ờ ơ ỷ ầ ị ợ ị ê ử ụ ị ơ V ỷ ị ử ụ ầ ổ ỷ ơ ầ ờ ờ ự : ê ờ ợ Trang 6 ỷ ợ ẽ ý ợ ỷ ổ C ê ơ ơ . Trang 7 3 3.1 ƯƠ Á IÊ CỨ Xây dựng mô hình hồi quy: Hình 1: Mối quan hệ giữa mức giá quốc gia (NPL) và hội nhập tài chính (FIN) dưới chế độ tỷ giá cố định và thả nổi theo cách phân loại LYS. Trang 8 Hình 2: Mối quan hệ giữa mức giá quốc gia (NPL) và hội nhập tài chính (FIN) dưới chế độ tỷ giá cố định và trung gian theo cách phân loại RR. ỗ ự ầ ê ỷ ự ợ ồ -2 ỷ ỷ ị . n nh có ơ ợ ỷ ị ẽ ơ Trang 9 ỷ ằ ổ ơ ự ự ợ ợ ị ê ụ - ” C “ ơ - ự “ ơ ụ ỷ ị ” này ợ ợ ự “ ê e ồ ợ ự ê ial integration and national price levels: The role of the e e e e e” Mathias Hoffmann và Peter Tillmann. C ụ ồ : Log NPLit = c + β0 x FIN it + β1{FLOit x FIN it} + β2FLOit + ’Xit + εit (1) V P ờ it ờ FINit là FLOit: ờ ỷ ằ ỷ ổ ằ ợ (có ý FLOit x FINit: εit ơ O ắ Vector Xit : X’it = (log GDPit, OPEN it, log SIZE it, OPENit x log GDP it, DUR it, CREDIT it) ’ là vec- ơ V ờ ồ Pit P ầ ờ ơ OPENit ờ OPEN và GDP. DURit là ờ OPENit x logGDPit: ờ ồ SIZEit là dân ơ ỷ 2 e Trang 10 ờ C E ị P it: ờ ơ ợ ụ ơ P e -O S 3.2 ơ ờ ử ị Cái nhìn đầu tiên về dữ liệu ị ờ ờ ợ ợ ị ê ờ ị e ự ị ơ ợ ờ ơ ị ợ ơ ờ , ị ị ợ ơ ờ ụ ẵ ằ ị (complete asset markets) ẽ ỗ ị ị ị ụ ờ ờ ự ờ ị ợ ị ầ ờ ơ nhau. ị ờ ý ợ ợ ê ị ị ờ ằ ờ ị ợ V ợ ử ụ ụ ơ ê , ụ ụ ợ ỷ ỷ ị ơ ự ầ ự ê e ê ầ ơ ê ị ị ị ợ ổ ơ ờ ự ê ử ụ Trang 11 ỷ ị ự ầ ắ P ầ K ị ê ờ ê ử ụ ầ ị ờ ơ ” ằ ử ụ ơ ê ị ồ ơ ổ ổ ị ị ợ ê ơ ờ “ ồ ợ V ầ ợ ắ ự ơ ị ầ ổ ỷ ị ầ ờ ơ e ờ ị β0 >0 ờ β0+ β1<0 ằ ê P ỷ ỷ ẽ ợ ỷ ằ ị ê V ị ơ ê ờ ơ ợ ử ụ Sự ổ ẽ ổ C ị ị e Theo Balassa (1964), Samuelson (1964), K ự là BS-K ầ 8 ẽ ờ 64 ằ B ự ầ ờ ự ị ự ắ ợ ị ê ơ ê ầ ơ ờ ờ ầ c ờ ị ờ ẽ ị ờ ự ơ ị ơ ê ị ợ ỷ ầ ị C ằ ơ Sự ra p ầ ự ơ ơ ơ ơ ơ ợ K ồ ự ự ị e C ê Be ờ Trang 12 ầ ê ê ầ khi P ờ ự ị ằ ự ê ơ ờ ơ ờ ơ ờ ằ ẽ ơ OPE ẽ B ơ OPE P: ợ ằ (2006), ông ự ê ơ ê ẽ ẽ C P B ơ ê , chúng tôi ự ơ ơ ụ ẫ ự ự ự e B 3.3 ử ự ợ (2006) và M.Hoffmann và P.Tillmann (2012). Thu thập và xử lý dữ liệu: ẫ ê ồ 2 ổ Q C e Ú ổ Kỳ; Q P 24 -2010, ợ OEC P ầ B Bồ có : B e 2 :V e e Ấ Pe Ecuador, Braxin, Argentina và Nam Phi. 33 M c iá c C u c i L ị ợ Pe B e P C 2 6 Trang 13 1 B ợ C C ơ ơ ử ụ S Q ị ợ ự ơ ê PPP ụ ỗ ê Kỳ, ị ê ỷ ê ợ P P ử ụ ự ợ ph ơng ẵ . : PWT tính toán m c giá qu c gia cho qu ∑ (2) CP; si,us 332 i nhậ t i ch nh u c t 6 ý ê ị ồ i,j I ợ ự ỷ ợ j ự 2 ằ ợ ụ ổ ằ ẻ ê ự , ự mà ợ ợ ự ụ ỷ ợ ị trong thự ẵ K e ằ 1 . ơ ơ ê 2 Q ự PPP ằ ê ợ chúng tôi ằ ợ CP ị ờ ầ ý ờ Mô t chi ti t v các ph ơ ợc sử dụng b i Ngân hàng Th gi i xem World Development Indicators (2000). Cho các ph ơ ợc sử dụng trong Penn World Tables xem Summers và Heston et al. (2002) 2 Xem Handbook of the International Comparison Programme (2000) v mô t ầ c a các cu c kh o sát t ICP. ị Trang 14 ờ ự ê ụ ự ờ ị B ờ (FIN) ợ ờ ử dụ ợ ự ê e e - Ferretti (2001,2003, 2007) và (3) it it) K OPE ằ ổ trên GDPit.3 C C ợ it ơ ờ 2 8 S e 2 ý ự ê 3 3 3 h n l i ch đ t ê iá h i đ ái L ầ ỷ ơ ơ Cơ ị ý ổ e ổ ờ e e S ự ự ự Sự e ị ợ ự e e e 2 V - e 2 4, ê ự S ổ ị ợ e e S Ph ờ ý ự ỷ ổ ị ự ê ỷ ỷ ơ ắ ự S 2 ắ ự ồ ỷ ỷ ổ ỷ - ổ toàn. 3 ợ ờ C e e “E e e (http://www.philiplane.org/) ” Philip R. Lane 5, Trang 15 ử ụ P ỷ 6 ự ồ ự ị ỷ C ị ờ ờ ợ B ồ -6), trong ổ ử ê ỷ : ỷ ị ỷ 2 ổ Cụ ị 6;B ; e e S ị Oit ỷ ổ –2 ổ 4– ị ổ ỷ ị ợ ỷ ị gian). 3 3 4 Bi n kiểm s át P Log GDPit: l ầ ờ OPEN ử ẩ S E ợ ợ ơ ằ ợ e ờ P ợ P ằ : ờ P ê ồ ờ ổ ự = 2 ự ỷ = e e ẫ ỷ ị e ự S K t quả kiểm định Wald: ẵ ê http://econ.worldbank.org. K ẽ ờ “ ê = ỗ ụ D ơ =2 ỷ ê CREDIT: 4 ỷ ầ ổ 3.4 P ê ỷ ồ ẩ chia cho e” Be P ự4 ợ ợ ằ Trang 16 K ị 0 P e ỷ ị S ằ H0 d  khác nhau lên NPL ị trung gian) và ỷ ổ. Hình 3: Kết quả kiểm định Wald với dữ liệu PWT theo cách phân loại tỷ giá LYS ồ : Hình 4: Kết quả kiểm định Wald với dữ liệu PWT theo cách phân loại tỷ giá RR ồ :
- Xem thêm -