Tài liệu Hội chứng viêm phúc mạc cấp

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Hội chứng viêm phúc mạc cấp
Héi chøng viªm phóc m¹c cÊp ThS. Ph¹m Hoµng Hµ Bé m«n Ngo¹i Môc tiªu häc tËp 1. Tr×nh bÇy ®-îc tæn th-¬ng GPB, sinh bÖnh häc vµ c¸c nguyªn nh©n th-êng gÆp cña VPM. 2. Tr×nh bÇy ®-îc triÖu chøng LS, CLS cña VPM toµn thÓ. 3. Tr×nh bÇy ®-îc triÖu chøng LS, CLS cña mét sè nguyªn nh©n VPM th-êng gÆp nhÊt. §Æt vÊn ®Ò • VPM lµ mét héi chøng do nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra. • §Þnh nghÜa: VPM lµ t×nh tr¹ng viªm cÊp cña phóc m¹c do vi khuÈn hoÆc chÊt ho¸ häc (dÞch axit cña d¹ dµy, dÞch kiÒm cña mËt, tiªu ho¸). • 2 lo¹i VPM: VPM toµn thÓ, VPM khu tró • Lµ cÊp cøu ngo¹i khoa th-êng gÆp cÇn chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ tÝch cùc (phÉu thuËt vµ håi søc tèt). Tæn th-¬ng GPB 1. Phóc m¹c: viªm dÇy, phï nÒ. 2. æ phóc m¹c: dÞch, mñ, gi¶ m¹c. 3. Ruét: phï nÒ, gi·n, ø ®äng dÞch, mÊt nhu ®éng. 4. Nguyªn nh©n VPM: VRT, thñng DD… Tæn th-¬ng VPM VPM RT Sinh bªnh häc L©y nhiÔm phóc m¹c C¬ hoµnh D§ TBPM tæn th-¬ng ho¹t ho¸ bæ thÓ HÊp thu BH thÊm thµnh m¹ch BC , ®¹i thùc bµo HÖ l-íi néi m« XuÊt tiÕt HT Fibrin + m¹c nèi, ruét Khu tró NK DiÖt vi khuÈn Khái ¸p xe VPM toµn thÓ HËu qu¶ cña VPM 1. T¹i chç: • Tho¸t dÞch: 4-6l/ngµy. • KÝch thÝch thÇn kinh phóc m¹c: - Thµnh bông: ®au, co cøng. - Ruét: liÖt ruét (gi·n, phï nÒ, tho¸t dÞch) HËu qu¶ cña VPM 1. Toµn th©n: • NhiÔm khuÈn huyÕt. • Suy TH: sèc do NK, nhiÔm ®éc, gi¶m KLTH. • Suy HH: gi¶m di ®éng c¬ hoµnh, viªm, phï tæ chøc. • Suy gan: viªm gan nhiÔm khuÈn. • Suy thËn: NK, NhiÔm ®éc, gi¶m KLTH. Nguyªn nh©n VPM Ph©n lo¹i: • VPM thø ph¸t: ®a sè - VK x©m nhËp do tæn th-¬ng ®-êng tiªu ho¸, vÕt th-¬ng thµnh bông. - VK: VK cña ®-êng TH (Gr (-): ¸i khÝ vµ kÞ khÝ). - §iÒu trÞ b»ng PT. • VPM tiªn ph¸t: rÊt Ýt gÆp - VK x©m nhËp qua ®-êng m¸u. - VK: 1 lo¹i (phÕ cÇu) - §iÒu trÞ néi. TriÖu chøng c¬ n¨ng 1. §au bông: • §au liªn tôc, kh¾p bông. • VÞ trÝ khëi ph¸t: tuú nguyªn nh©n. 2. N«n, buån n«n. 3. BÝ trung, ®¹i tiÖn. TriÖu chøng toµn th©n 1. NhiÔm khuÈn, nhiÔm ®éc: • Sèt cao 39 - 40 0C, m¹ch nhanh. • L-ìi bÈn, thë h«i. • VÎ mÆt hèc h¸c (bé mÆt VPM). 2. Cã thÓ cã sèc NK, suy ®a t¹ng: • M¹ch nhanh, HA tôt <90mmHg. • VËt v·, li b× . • ThiÓu niÖu, v« niÖu Kh¸m thùc thÓ TriÖu chøng thùc thÓ 1. Bông co cøng: dÊu hiÖu ®Æc tr-ng vµ quan träng nhÊt. 2. Ph¶n øng thµnh bông. 3. C¶m øng PM: dÊu hiÖu Blumberg. 4. Gâ ®ôc vïng thÊp, mÊt vïng ®ôc gan. 5. Nghe: bông im lÆng. 6. TR: Douglas phång vµ ®au TriÖu chøng XN m¸u XN m¸u: • BC t¨ng cao: 15000 – 20000 BC/ml. • T¨ng BC ®a nh©n. • Tèc ®é l¾ng m¸u t¨ng. Sinh ho¸: • Rèi lo¹n ®iÖn gi¶i vµ th¨ng b»ng kiÒm toan X quang bông • Ruét gi·n, thµnh dµy, møc n-íc h¬i. • Mê bông d-íi. • LiÒm h¬i. X quang bông X quang bông Siªu ©m æ bông • DÞch æ bông: d-íi gan, r·nh ®¹i trµng, Douglas. • Ruét gi·n, ø ®äng dÞch, kh«ng nhu ®éng. • Cã thÓ thÊy nguyªn nh©n VPM: sái mËt, ¸p xe gan vì… Chôp c¾t líp vi tÝnh
- Xem thêm -