Tài liệu Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính của công ty thương mại thành hưng

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng b-íc thay ®æi to lín víi xu thÕ cña viÖc quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng ph¶i theo xu thÕ ®ã. §ã lµ viÖc ViÖt Nam x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. HiÖn nay n-íc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn mµ thµnh phÇn kinh tÕ t- nh©n ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng lµ c«ng ty TNHH ®-îc thµnh lËp 4/1997 víi sù gãp vèn cña 11 cæ ®«ng. H×nh thøc kinh doanh cña c«ng ty lµ bu«n b¸n ký göi hµng ho¸ t- liÖu s¶n xuÊt chuyªn dïng. Trong thêi gian ho¹t ®éng c«ng ty cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn t¹o ®-îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. C«ng ty nhËn thÊy r»ng vÊn ®Ò tµi chÝnh lµ rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh sù “sèng cßn” cña c«ng ty. Qua thêi gian tiÕp xóc vµ t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng ty t«i nhËn thÊy vÊn ®Ò B¸o c¸o tµi chÝnh lµ rÊt quan träng. Do ®ã trong chuyªn ®Ò cuèi kho¸ nµy t«i sÏ ®Ò cËp ®Õn “Hoµn thiÖn viÖc lËp vµ ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng”. Môc ®Ých ®¹t ®Õn cña ®Ò tµi nµy kh«ng ph¶i lµ lµm thay ®æi chiÕn l-îc cña c«ng ty mµ chØ lµ nh÷ng phÇn nµo ®ã gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, bµi viÕt nµy cã 2 phÇn chÝnh: PhÇn I: C¬ së lý luËn chung ®Ó lËp vµ ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh ë c«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng. PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Thµnh H-ng vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Nh÷ng lý luËn chung vÒ viÖc lËp vµ ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp I-/ Ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng B¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vèn vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. Nh÷ng b¸o c¸o nµy do kÕ to¸n so¹n th¶o theo ®Þnh kú nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc lËp vµ ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh. Nh×n vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh ta thÊy xuÊt hiÖn tiÒn tÖ vµ c¸c quü tiÒn tÖ. Nh-ng ®ã chØ lµ biÓu hiÖn trªn bÒ mÆt cßn bªn trong nã, ®»ng sau nã Èn dÊu nh÷ng quan hÖ kinh tÕ, nh÷ng luång di chuyÓn gi¸ trÞ phøc t¹p vµ chÝnh nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®ã lµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy ho¹t ®éng tµi chÝnh t¸c ®éng vµ ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÝ dô nh- kh«ng cã tiÒn sÏ kh«ng mua s¾m ®-îc nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc, c«ng cô, hµng ho¸,... kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®-îc s¶n xuÊt. Ng-îc l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi nguån tµi chÝnh. Kh«ng b¸n ®-îc hµng th× sÏ kh«ng cã tiÒn, kh«ng cã ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh dùa trªn nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ cã môc ®Ých, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã lîi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn mét c¸ch hîp ph¸p. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã ý nghÜa to lín nh- vËy dÉn ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cÇn thiÕt vµ quan träng. Qua ho¹t ®éng tµi chÝnh chóng ta còng thÊy ®-îc mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp vµ Nhµ n-íc qua viÖc ®ãng thuÕ, doanh nghiÖp víi c¸c mèi lµm 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ¨n, víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trªn c¬ së ®ã chóng ta míi hiÓu ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cho ai muèn ®Çu t- hay kh«ng, muèn ®Æt mèi quan hÖ bu«n b¸n hay kh«ng vµ ng-êi lao ®éng cã muèn lµm viÖc víi c«ng ty hay kh«ng? II-/ Néi dung yªu cÇu cña b¸o c¸o tµi chÝnh. 1. Yªu cÇu. - C¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i thèng nhÊt víi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ néi dung vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - Sè liÖu, tµi liÖu cho B¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp ph¶i ®Çy ®ñ, toµn diÖn, kÞp thêi, trung thùc, chÝnh x¸c kh¸ch quan. - B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®-îc lËp vµ göi ®Õn nh÷ng n¬i nhËn b¸o c¸o trong thêi h¹n quy ®Þnh. Quy ®Þnh vÒ thêi h¹n göi b¸o c¸o: + B¸o c¸o quü lËp vµ göi ®Õn n¬i nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quü. + B¸o c¸o n¨m lËp vµ göi ®Õn n¬i nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m. 2. Néi dung cña B¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp gåm 4 biÓu mÉu sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - L-u chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra cã thÓ b¸o c¸o chi tiÕt vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý, chi tiÕt c«ng nî. * §Ó cã mét b¸o c¸o ®Çy ®ñ, chi tiÕt khi ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cÇn ph©n tÝch nh÷ng néi dung sau: a. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n - Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ nguån vèn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp - Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. c. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp - Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn - Ph©n tÝch tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng. * Sau ®©y lµ néi dung vµ c¸ch lËp mét sè B¸o c¸o tµi chÝnh chñ yÕu: III-/ Ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 1. Kh¸i niÖm. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh thùc tr¹ng cña tµi chÝnh theo hai mÆt: KÕt cÊu vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ cuèi ngµy cña ngµy cuèi quý vµ cuèi ngµy cña ngµy cuèi n¨m. Ngoµi thêi ®iÓm ®ã doanh nghiÖp cßn cã thÓ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 2. Néi dung kÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. * Néi dung: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt cÊu vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. * KÕt cÊu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã 2 phÇn ph¶n ¸nh riªng biÖt 2 néi dung vµ cã thÓ kÕt cÊu theo h×nh thøc 2 bªn hoÆc h×nh thøc 1 bªn. - Theo h×nh thøc 2 bªn: + PhÇn bªn tr¸i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt cÊu vèn kinh doanh theo tõ chuyªn m«n cña kÕ to¸n gäi lµ phÇn tµi s¶n. + PhÇn bªn ph¶i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh cßn ®-îc gäi lµ phÇn nguån vèn. - Theo h×nh thøc mét bªn: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¶ hai phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn ®-îc xÕp cïng mét bªn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong ®ã phÇn tµi s¶n ë phÝa trªn vµ phÇn nguån vèn ë phÝa d-íi. * Sè tæng céng phÇn tµi s¶n lu«n lu«n c©n b»ng víi sè tæng céng phÇn nguån vèn. V× kÕt cÊu vèn vµ nguån vèn lµ 2 mÆt kh¸c nhau cña cïng mét khèi l-îng tµi s¶n ®-îc ph¶n ¸nh vµo cïng mét thêi ®iÓm khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - ý nghÜa cña tÝnh c©n ®èi: tÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho phÐp chóng ta kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 3. C¬ së sè liÖu vµ ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. * C¬ së sè liÖu: Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n c¨n cø vµo: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr-íc. - Sè d- cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n trong c¸c sæ kÕ to¸n ë thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. * Ph-¬ng ph¸p lËp: - Cét sè ®Çu n¨m: KÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét sè cuèi kú trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr-íc ®Ó ghi theo c¸c chØ tiªu t-¬ng øng. Sè liÖu nµy ®-îc sö dông trong suèt niªn ®é kÕ to¸n. - Cét sè cuèi kú: KÕ to¸n lÊy sè d- cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n ë thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Ó ghi theo nguyªn t¾c sau: + Sè d- bªn nî cña c¸c tµi kho¶n ®-îc ghi vµo c¸c chØ tiªu ë phÇn tµi s¶n. §èi víi TK 129, TK 139, TK 159, TK 229, TK 214 sè d- ë bªn cã nh-ng vÉn ghi vµo phÇn tµi s¶n b»ng ph-¬ng ph¸p ghi sè ©m. + Sè d- bªn cã cña c¸c tµi kho¶n ®-îc ghi vµo phÇn nguån vèn. C¸c tµi kho¶n: TK 412, TK 413, TK 421 nÕu cã sè d- bªn nî vÉn ghi vµo phÇn nguån vèn b»ng ph-¬ng ph¸p ghi sè ©m. Ghi chó: §iÒu kiÖn TK 131, TK 331 lµ tµi kho¶n l-ìng tÝnh nªn ph¶i ghi theo sè d- chi tiÕt. Sè d- bªn nî ghi vµo phÇn tµi s¶n, sè d- bªn cã ghi vµo phÇn nguån vèn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt cÊu tæng kÕt cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n H×nh thøc hai bªn: Tµi s¶n §Çu n¨m Cuèi kú §Çu n¨m Nguån vèn A. Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n. A. Nî ph¶i tr¶ B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n B. Nguån vèn chñ së h÷u Tæng tµi s¶n Cuèi kú Tæng nguån vèn H×nh thøc mét bªn: Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A. TSL§ vµ §TNH B. TSC§ vµ §TDH Tæng tµi s¶n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ B. Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn IV-/ Ph-¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 1. Néi dung, kÕt cÊu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (H§KD) * Néi dung: B¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD lµ B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng chØ tiªu, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ lÖ phÝ ph¶i nép, t×nh h×nh vÒ thuÕ GTGT. * KÕt cÊu: Gåm 3 phÇn: PhÇn mét: L·i, lç PhÇn hai: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. PhÇn ba: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, ®-îc hoµn l¹i, ®-îc miÔn gi¶m. Nã lµ mét b¶ng gåm 5 cét. Cét 1: ChØ tiªu Cét 2: M· sè Cét 3: Kú tr-íc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cét 4: Kú nµy Cét 5: Luü kÕ tõ ®Çu n¨m. 2. C¬ së sè liÖu vµ ph-¬ng ph¸p lËp. * C¬ së sè liÖu. Khi lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo: - B¸o c¸o kÕt qu¶ H§KD kú tr-íc. - Sè ph¸t sinh trong kú cña c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan: TK 133, TK 333, TK 338 * Ph-¬ng ph¸p lËp: - Cét kú tr-íc: kÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét kú nµy trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña kú tr-íc ®Ó ghi. - Cét luü kÕ tõ ®Çu n¨m: KÕ to¸n lÊy sè liÖu ë cét luü kÕ tõ ®Çu n¨m cña kú tr-íc céng víi sè liÖu ë cét kú nµy trong b¸o c¸o cña kú nµy ®Ó ghi. - Cét kú nµy: + §èi víi chØ tiªu tæng doanh thu: kÕ to¸n lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn cã cña TK 511 ®Ó ghi. + C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: kÕ to¸n lÊy sè ph¸t sinh bªn nî cña TK 511 trong quan hÖ ®èi øng víi c¸c TK 532, TK 531, TK 3333, TK 3332 ®Ó ghi. + Doanh thu thuÇn: lÊy sè ph¸t sinh bªn nî cña TK 511 trong quan hÖ ®èi øng víi bªn cã cña TK 911. + L·i gép: kÕ to¸n lÊy doanh thu thuÇn trõ gi¸ vèn hµng b¸n. + Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lÊy sè ph¸t sinh bªn cã cña TK 641, TK 642 trong quan hÖ ®èi øng víi TK 911 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD: kÕ to¸n lÊy l·i gép trõ chi phÝ b¸n hµng trõ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. + Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lÊy sè ph¸t sinh bªn nî TK 711 trong quan hÖ ®èi øng bªn cã cña TK 911 ®Ó ghi. + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lÊy sè ph¸t sinh bªn cã cña TK 811 trong quan hÖ ®èi øng bªn cã cña TK 911 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: kÕ to¸n lÊy doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh trõ chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thu nhËp bÊt th-êng: c¨n cø vµo luü kÕ ph¸t sinh cã cña TK 721: C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng ®èi øng víi nî c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Ó ghi. + Chi phÝ bÊt th-êng: c¨n cø vµo sè liÖu luü kÕ ph¸t sinh nî cña TK 821 chi phÝ bÊt th-êng trong kú b¸o c¸o. + Lîi nhuËn bÊt th-êng: lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp bÊt th-êng vµ chi phÝ bÊt th-êng. + Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ: bao gåm lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, lîi nhuËn kinh doanh, lîi nhuËn bÊt th-êng. + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép: c¨n cø vµo luü kÕ ph¸t sinh bªn cã TK 3334 ®Ó ghi. + Lîi nhuËn sau thuÕ b»ng lîi nhuËn tr-íc thuÕ trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép. - Cét lòy kÕ tõ ®Çu n¨m: sè liÖu c¨n cø vµo cét luü kÕ tõ ®Çu n¨m cña kú tr-íc. Riªng ë b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña quý mét th× cét lòy kÕ tõ ®Çu n¨m b»ng cét kú nµy. V-/ B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. 1. Néi dung cña b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. Gåm 3 phÇn: - L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh - L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t- L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - T¨ng, gi¶m tiÒn - TiÒn ®Çu kú - TiÒn cuèi kú 2. Ph-¬ng ph¸p lËp. Cã 2 ph-¬ng ph¸p: - Ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp - Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a. Theo ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: Chóng ta ®iÒu chØnh lîi tøc tr-íc thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt khái ¶nh h-ëng cña c¸c nghiÖp vô kh«ng trùc tiÕp thu tiÒn hoÆc chi tiÒn ®· lµm t¨ng gi¶m lîi tøc lo¹i trõ c¸c kho¶n l·i lç cña ho¹t ®éng ®Çu t- vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· tÝnh vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ, ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc thuéc vèn l-u ®éng. * Ph-¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu cô thÓ. PhÇn mét: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ: ChØ tiªu nµy ®-îc ®iÒu chØnh cho c¸c kho¶n d-íi ®©y: - KhÊu hao TSC§: kho¶n nµy ®-îc céng vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ. - C¸c kho¶n dù phßng: Phô thuéc vµo sè d- ®Çu kú vµ sè d- cuèi kú cña c¸c kho¶n dù phßng nh- TK 129, TK 139, TK 159, TK 229: + NÕu sè d- cuèi kú lín h¬n sè d- ®Çu kú: kho¶n chªnh lÖch nµy ®-îc céng vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ. + NÕu sè d- cuèi kú nhá h¬n sè d- ®Çu kú: kho¶n dù phßng sÏ ®-îc trõ vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ. - L·i, lç do b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Sè liÖu chØ tiªu nµy sÏ ®-îc trõ vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ nÕu l·i vµ ®-îc céng vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ nÕu lç. - L·i, lç do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ chuyÓn ®æi tiÒn tÖ. + NÕu l·i: trõ vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ + NÕu lç: céng vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ - L·i, lç do ®Çu t- vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c. + NÕu l·i: trõ vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ + NÕu lç: céng vµo chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ - Thu l·i tiÒn göi trõ vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ. 2. Lîi nhuËn kinh doanh: ChØ tiªu nµy ®-îc lËp c¨n cø vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ céng hoÆc trõ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh: - T¨ng (gi¶m) c¸c kho¶n ph¶i thu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T¨ng (gi¶m) hµng tån kho - T¨ng (gi¶m) c¸c kho¶n ph¶i tr¶ - TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c - TiÒn chi cho c¸c kho¶n kh¸c 3. L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vµo víi tæng sè tiÒn chi ra tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o. PhÇn hai: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t-. 1. TiÒn thu håi tõ c¸c kho¶n ®Çu t- vµo ®¬n vÞ kh¸c 2. TiÒn thu l·i c¸c kho¶n ®Çu t- vµo ®¬n vÞ kh¸c 3. TiÒn thu do b¸n TSC§ 4. TiÒn ®Çu t- vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 5. TiÒn mua TSC§ 6. L-u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu tPhÇn ba: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 1. TiÒn thu do ®i vay 2. TiÒn thu do c¸c chñ së h÷u gãp vèn 3. TiÒn thu tõ l·i tiÒn göi 4. TiÒn ®· tr¶ nî vay 5. TiÒn ®· hoµn vèn cho c¸c chñ së h÷u 6. TiÒn l·i ®· tr¶ cho c¸c nhµ ®Çu t7. L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh b. Theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. PhÇn mét: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1. TiÒn thu b¸n hµng 2. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu Nî TK 111, TK 112 Cã TK 131, TK 136, TK 138, TK 141 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. TiÒn thu tõ c¸c kho¶n kh¸c 4. TiÒn ®· tr¶ cho ng-êi b¸n 5. TiÒn ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn Nî TK 334 Cã TK 111 6. TiÒn ®· nép thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c cho Nhµ n-íc. Nî TK 333 Cã TK 111, TK 112 7. TiÒn ®· tr¶ cho c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh¸c Nî TK 338 Cã TK 111, TK 112 8. TiÒn ®· tr¶ cho c¸c kho¶n kh¸c 9. L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c phÇn kh¸c c¸ch lËp gièng ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. VI-/ B¶n thuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh. ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®-îc lËp ®Ó gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. 1. LËp phÇn: chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Chi phÝ nh©n c«ng - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 2. LËp phÇn: t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§. 3. LËp phÇn: t×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn + Tæng quü l-¬ng + TiÒn th-ëng + Tæng thu nhËp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + TiÒn l-¬ng b×nh qu©n + Thu nhËp b×nh qu©n 4. LËp phÇn: t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn chñ së h÷u. 5. LËp phÇn: t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t- vµo ®¬n vÞ kh¸c. 6. LËp phÇn: c¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶. VII-/ ViÖc ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp dùa trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: a. So s¸nh sè cuèi kú vµ sè ®Çu n¨m cña c¸c kho¶n c¸c môc ë c¶ 2 bªn tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. b. So s¸nh sè tæng céng gi÷a sè cuèi kú víi sè ®Çu n¨m nÕu nh-: + Sè tæng céng t¨ng lªn th× chóng ta cÇn xem xÐt c¸c nguyªn nh©n sau: - Cã thÓ nguån vèn ph¸p ®Þnh ®-îc t¨ng thªm - Cã thÓ nguån vèn tù bæ sung t¨ng thªm - Cã thÓ nguån vèn liªn doanh, liªn kÕt bæ sung thªm. + Sè tæng céng gi¶m cÇn xem xÐt mét sè nguyªn nh©n sau: - Do nguån vèn liªn doanh bÞ rót bít - Cã thÓ do doanh nghiÖp tr¶ nî ng©n hµng hoÆc c¸c ®èi t-îng vay kh¸c. - Cã thÓ doanh nghiÖp thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ - Cã thÓ doanh nghiÖp thanh to¸n tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn. c. Sè tæng céng trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp nã ph¶n ¸nh quy m« vÒ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã t¹i mét thêi ®iÓm lµ cuèi kú n¨m quyÕt to¸n. §ång thêi nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn vµo c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh trªn ý nghÜa ®ã mµ ng-êi ta cã thÓ nãi r»ng: nh×n vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc doanh nghiÖp ®ang thµnh c«ng hay thÊt b¹i, ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, giµu lªn hay ®i vµo con ®-êng ph¸ s¶n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn II Thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Th-¬ng m¹i thµnh h-ng vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn viÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh I-/ Kh¸i qu¸t vµi nÐt vÒ c«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng C«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng lµ mét c«ng ty kinh doanh th-¬ng m¹i víi h¬n 4000 chñng lo¹i hµng ho¸ nªn kÕ to¸n ph¶i sö dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Bé m¸y kÕ to¸n ®-îc coi lµ kh©u quan träng trong c«ng ty vµ ®-îc bè trÝ nh- sau: KÕ to¸n tr-ëng kiªm KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n theo dâi QuÇy hµng KÕ to¸n vËt thµng ho¸ H×nh thøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ kÕ to¸n Chøng tõ Ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 13 B¶ng tæng hîp chøng tõ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II-/ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nã lµ s¶n phÈm cuèi cïng cña kÕ to¸n ph¶n ¸nh th«ng tin thùc tr¹ng tµi s¶n vµ nguån vèn t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sau ®©y cña C«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng chóng ta ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n - nguån vèn cña doanh nghiÖp lµ chñ yÕu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty th-¬ng m¹i thµnh h-ng Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A. TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 100 1.369.270.465 1.428.185.464 I. TiÒn 110 64.105.300 212.292.000 1. TiÒn mÆt t¹i quü (+NP) II. C¸c kho¶n §TTCNH 111 120 64.105.300 212.292.000 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 58.975.712 35.056.600 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 3. Ph¶i thu néi bé 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 131 132 135 138 23.488.285 9.310.000 492.183 2.880.000 22.374.417 534.303.953 567.440.146 35.487.427 IV. Hµng tån kho 140 1. S¶n xuÊt kinh doanh dë dang 2. Hµng tån kho 3. Hµng göi ®i b¸n V. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 144 146 147 150 526.063.953 8.240.000 711.822.500 24.779 559.175.367 8.240.000 613.396.900 1. T¹m øng 2. Chi phÝ tr¶ tr-íc 3. Ký quü, ký c-îc ng¾n h¹n VI. Chi SN 151 152 155 251.994.800 449.821.300 10.006.400 7.860.000 600.096.300 5.440.600 B. TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n 200 651.924.800 1.155.741.600 I. TSC§ 210 249.842.000 353.658.800 1. TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ II. C¸c kho¶n ®Çu t- TCDH 211 212 220 249.842.000 249.842.000 353.658.800 353.658.800 400.000.000 1. Gãp vèn liªn doanh III. Chi phÝ XDCB dë dang 222 230 402.082.800 400.000.000 402.082.800 250 2.021.132.265 2.583.927.246 Céng tæng tµi s¶n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguån vèn M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A. Nî ph¶i tr¶ 300 351.716.273 788.762.473 I. Nî ng¾n h¹n 310 411.771.273 756.677.473 1. Vay ng¾n h¹n 311 263.120.000 613.120.000 2. Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 313 125.541.373 136.738.416 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 315 1.352.000 1.663.757 4. Ph¶i tr¶ CNV 316 9.857.900 5.155.300 5. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 11.900.000 II. Nî dµi h¹n 320 III. Nî kh¸c 330 39.945.500 32.085.000 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 24.000.000 22.000.000 2. Ký göi, ký c-îc dµi h¹n 333 15.945.000 10.085.000 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 1.569.415.992 1.795.164.773 I. Nguån vèn quü 410 1.569.415.992 1.795.164.773 1. Nguån vèn kinh doanh 411 1.559.095.700 1.559.095.700 2. L·i ch-a ph©n phèi 416 9.840.292 235.249.073 3. Quü khen th-ëng phóc lîi 417 480.000 820.000 Céng tæng nguån vèn 430 2.021.132.265 2.583.927.246 C¨n cø vµo sè liÖu trªn ta ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. a. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Sè ®Çu n¨m ChØ tiªu A. TSL§ vµ §TNH Sè tiÒn Sè cuèi kú TØ träng (%) Sè tiÒn TØ träng (%) 1.369.207.465 67,74 1.428.185.646 55,27 I. TiÒn 64.105.300 3,17 212.292.000 8,22 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 58.975.712 2,92 35.056.600 1,35 III. Hµng tån kho 534.303.953 26,43 567.440.146 21,96 IV. TSL§ kh¸c 711.882.500 35,22 613.396.900 23,74 B. TSC§ vµ §TDH 651.924.800 32,26 1.155.741.600 44,73 249.842.000 12,36 353.658.800 13,69 400.000.000 15,48 402.082.800 15,56 I. TSC§ II. C¸c kho¶n §T kh¸c III. Chi phÝ XDCB dë dang Céng 402.082.800 2.021.232.265 15 19,90 100 2.583.927.216 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ sè liÖu trªn cho ta thÊy r»ng tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m t¨ng: 2.583.927.246 - 2.021.132.265 = 562.794.981 ® Sè t-¬ng ®èi t¨ng lªn: Lỗi! . 100 = 27,85% §iÒu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng quy m« vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®· ®-îc t¨ng lªn trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m t¨ng lªn 103.816.800® §ã lµ hiÖu sè: 353.658.800 - 249.842.000 VÒ t-¬ng ®èi t¨ng lªn: Lỗi! . 100 = 41,55% §iÒu ®ã thÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty ®· ®-îc t¨ng c-êng vÒ quy m«, vÒ n¨ng lùc nh- vËy xu h-íng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang cã chiÒu h-íng ®i lªn. VÒ c¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh kh¸c, cô thÓ lµ gãp vèn lao ®éng c©y x¨ng Phó Thuþ - Gia L©m t¨ng 400 triÖu ®ång víi sè t-¬ng ®èi t¨ng 100% thÓ hiÖn c«ng ty më réng kinh doanh, c¸c mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn t¹o ra nguån lîi tøc l©u dµi cho doanh nghiÖp. VÒ vÊn ®Ò ®Çu t- dµi h¹n ta ph©n tÝch qua tû suÊt ®Çu t-, nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ h-íng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. T¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m: Tû suÊt ®Çu t- = Lỗi! . 100 = 32,25% Tû suÊt ®Çu t- t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m: Tû suÊt ®Çu t- = Lỗi! . 100 = 44,73% Nh- vËy tû suÊt ®Çu t- cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m t¨ng lªn 12,48% (44,73 32,25) vµ nh×n vµo sù t¨ng lªn cña tû suÊt ®Çu t- chñ c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang ®-îc më réng. T×nh h×nh cña c«ng ty hÕt søc kh¶ quan. * §èi víi tµi s¶n lo¹i A: Vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp cuèi kú/®Çu n¨m t¨ng lªn 148.186,7 triÖu ®ång = 212.292 - 64.105,3 chñ yÕu lµ tiÒn mÆt ®iÒu nµy lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty ®-îc thuËn lîi h¬n. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VÒ c¸c kho¶n hµng tån kho cuèi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng lªn 33.136.193 triÖu ®ång = 567.440.146 - 534.303.953. Cho ta thÊy mét ®iÒu kh«ng æn lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th-¬ng m¹i nÕu kh«ng gi¶m bít hµng tån kho ®Ó thu håi vèn hoÆc ®-a vèn l-u ®éng vµo vßng quay liªn tôc th× sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc kinh doanh. Cô thÓ lµ víi sè tån kho 534.303.953 ®Çu n¨m mµ kh«ng gi¶m (nghÜa lµ kh«ng b¸n ®-îc hµng mµ l¹i mua thªm hµng ®Ó l¹i t¨ng lªn tån kho 33.136.193 ®ång lµ mét ®iÒu hÕt søc nguy hiÓm. Chøng tá c«ng ty kh«ng b¸n ®-îc hµng. Hµng bÞ lçi mèt, kh«ng ®-îc ®-a vµo thÞ tr-êng tiªu thô. - VÒ c¸c kho¶n ph¶i thu c«ng ty ®· gi¶m ®-îc: 23.919.192 ®ång. Víi sè t-¬ng ®èi gi¶m 1,57%. ThÓ hiÖn c«ng ty ®· tÝch cùc thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu gi¶m bít hiÖn t-îng ø ®äng vèn trong kh©u thanh to¸n lµm cho viÖc sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. a. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng nguån vèn cña c«ng ty. Sè ®Çu n¨m ChØ tiªu A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî thanh to¸n 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n NS 4. Ph¶i tr¶ CNV 5. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c II. Nî kh¸c 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 2. Ký göi c-íc dµi h¹n B. Nguån vèn CSH I. Nguån vèn quý 1. Nguån vèn kinh doanh 2. L·i ch-a ph©n phèi 3. Quü khen th-ëng phóc lîi Céng Sè tiÒn Sè cuèi kú Tû träng Sè tiÒn Tû träng 451.716.273 22,35 788.762.473 30,52 411.711.273 263.120.000 125.541.373 1.352.000 9.857.980 11.900.000 39.945.500 24.000.000 15.945.000 1.569.415.992 20,37 13,02 6,21 0,067 0,49 0,59 1,98 1,19 0,79 77,65 756.677.473 613.120.000 136.738.416 1.663.757 5.155.300 29,28 23,73 5,29 0,06 0,20 32.085.000 22.000.000 10.085.000 1.795.164.773 1,24 0,85 0,39 69,48 1.569.415.992 1.559.095.700 9.840.292 480.000 2.021.132.265 77,65 77,14 0,49 0,20 100 1.795.164.773 1.559.095.700 235.294.073 820.000 2.583.927.246 69,48 60,35 9,10 0,03 100 Theo sè liÖu cña b¶ng trªn cho thÊy tµi chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ nguån vèn chñ së h÷u. §©y lµ c«ng ty TNHH nªn vèn cña c¸c cæ ®«ng lµ nguån vèn chñ yÕu cña c«ng ty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cuèi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng lªn 225.748.781 ®ång chÝnh lµ: Lỗi! . 100% = 14,38% 1.759.164.773 - 1.569.415.992 Víi tû sè t-¬ng ®èi t¨ng lªn lµ: Trong ®ã l·i ch-a ph©n phèi cuèi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng lªn: 225.408.781® Nh-ng ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty còng nh- møc ®é tù chñ trong kinh doanh vµ nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh mµ c«ng ty ph¶i ®-¬ng ®Çu th× chóng ta cÇn tÝnh ®Õn chØ tiªu: Tû suÊt cña;nguån vèn tù cã = Lỗi! . 100% NÕu tû sè ®ã cµng cao th× thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng cao. T¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m lµ: Lỗi! . 100% = 77,65% Nh-ng ®Õn cuèi kú th× tû sè nµy gi¶m cßn 69,48%. §iÒu nµy cã thÓ cho thÊy c«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh. L·i cña c«ng ty kh«ng thÓ dïng ®Ó chia cho c¸c cæ ®«ng mµ ph¶i dïng ®Ó ®Çu t- l¹i lµm nguån vèn l-u ®éng. ThÓ hiÖn c«ng ty ph¶i ®Çu t- thªm b»ng c¸ch vay c¸c ®èi t-îng kh¸c mÆc dï c¸c kho¶n nî tr-íc cã phÇn gi¶m, ®· thanh to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ gi¶m ®¸ng kÓ nh-ng c¸c kho¶n nî míi l¹i t¨ng lªn. Qua viÖc ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty thÓ hiÖn b»ng viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng, t×nh h×nh ph©n bæ vèn vµ nguån vèn cho phÐp chóng ta rót ra kÕt luËn s¬ bé sau ®©y: - VÒ quy m« tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®-îc t¨ng lªn, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt ®-îc t¨ng c-êng viÖc ph©n bè vèn t-¬ng ®èi hîp lý, c¸c kho¶n nî ph¶i thu gi¶m, t×nh h×nh ®Çu t- chiÒu s©u më réng mÆt hµng kinh doanh cã xu h-íng rÊt tèt. - Nh-ng cã nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng tèt trong c«ng ty, ®ã lµ víi mét ®¬n vÞ kinh doanh th-¬ng m¹i kh«ng nªn ®Ó tån t¹i kho nhiÒu hµng ho¸. ë ®©y vèn hµng tån kho chiÕm gÇn 1/3 sè vèn kinh doanh. Trong ®ã vèn tµi s¶n cè ®Þnh vµ x©y dùng c¬ b¶n chiÕm 1.369.138,5 triÖu ®ång. Nh- vËy c«ng ty rÊt Ýt vèn l-u ®éng ®Ó kinh doanh, muèn cã vèn th× ph¶i ®i vay trong khi kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®ang gi¶m rÊt bÊt lîi trong viÖc vay vèn. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III-/ Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. Khã kh¨n trong vÊn ®Ò tµi chÝnh mµ c«ng ty Th-¬ng m¹i Thµnh H-ng gÆp ph¶i ®ang lµ mèi lo ng¹i ®èi víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c cæ ®«ng gãp vèn. Víi mËt ®é d©n c- cña thÞ trÊn Gia L©m vµ vïng xung quanh cïng víi møc thu nhËp ch-a cao th× siªu thÞ Thµnh H-ng ch-a b¸n ®-îc hµng lµ ®iÒu tÊt yÕu. V¶ l¹i do viÖc tæ chøc qu¶n lý kh«ng ®-îc tèt, viÖc kinh doanh mÆt hµng cïng víi chÊt l-îng hµng ho¸, kh©u phôc vô vµ gi¸ c¶ ch-a phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Kh¸ch hµng n¨m ®Çu ®Õn víi c«ng ty rÊt ®«ng vµ ngµy cµng th-a dÇn do doanh nghiÖp kh«ng gi÷ ®-îc uy tÝn cña m×nh. NÕu ®Õn víi siªu thÞ Thµnh H-ng chóng ta sÏ thÊy ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay l¾ng xuèng rÊt nhiÒu so víi n¨m ngo¸i. C¸c quÇy hµng víi s¶n phÈm ®· cò kh«ng b¸n ®-îc ®Ó thay thÕ s¶n phÈm míi. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n, nh©n viªn b¸n hµng ®· kh«ng võa lßng víi thñ tr-ëng, kh«ng tho¶ m·n víi ®ång l-¬ng cña m×nh nªn ®· rêi c«ng ty ®i t×m c«ng viÖc míi rÊt nhiÒu. C«ng ty ®· ph¶i cho thuª mét nöa diÖn tÝch ®Ó gãp thªm vµo nguån vèn kinh doanh cña m×nh. Qua ®ã ta thÊy viÖc c«ng ty Thµnh H-ng ®ang lµm ¨n sa sót. NÕu kh«ng t×m ph-¬ng h-íng kinh doanh míi nh- ®Èy m¹nh bu«n b¸n, t×m ®-îc b¹n hµng ®Ó lÊy l¹i ®-îc thÕ ®øng ban ®Çu trªn thÞ tr-êng th× c«ng ty kh«ng thÓ c¹nh tranh næi víi t- nh©n kh¸c. C¸c c«ng ty t- nh©n mÆc dï nhá h¬n nh-ng hä biÕt tæ chøc kinh doanh phï hîp víi ®êi sèng d©n c- ch-a cao, ng-êi d©n ch-a quen ®i mua s¾m hµng trong siªu thÞ. Bªn c¹nh yÕu tè chñ quan trªn th× doanh nghiÖp còng ®ang gÆp ph¶i khã kh¨n do kh¸ch quan mang l¹i. §ã lµ t×nh h×nh kinh tÕ chung cña ®Êt n-íc n¨m qua gÆp nhiÒu khã kh¨n. Khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc, ®Çu t- gi¶m, søc mua cña d©n chóng gi¶m, víi t×nh h×nh ®ã doanh nghiÖp ch-a ®ñ n¨ng lùc ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh. Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy kh«ng xuÊt hiÖn chØ tiªu dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Nh- vËy toµn bé sè hµng tån kho cuèi kú lµ theo gi¸ mua thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n chøng tõ, nÕu b¸n ®Ó thu håi vèn th× mét ®iÒu ch¾c ch¾n c«ng ty kh«ng thu ®-îc 75% gi¸ trÞ tån kho trªn. VÒ tµi s¶n cè ®Þnh, mét chØ tiªu kh«ng kÐm phÇn quan träng. ThÕ nh-ng toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty qua h¬n 2 n¨m kinh doanh còng ch-a khÊu hao ®-îc ®ång nµo. Nh- vËy tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn mµ còng kh«ng ®-îc tÝnh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do ®ã c«ng ty nªn lËp quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó cã mét kho¶n tµi chÝnh bï vµo phÇn tµi s¶n bÞ hao mßn nÕu kh«ng tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ c«ng ty l¹i ph¶i lÊy tõ vèn kinh doanh ®Ó bï ®¾p phÇn khÊu hao ®ã. ViÖc kinh doanh cña c«ng ty kh«ng cã mÊy kh¶ quan nh-ng dï sao c«ng ty ®· biÕt më réng kinh doanh b»ng viÖc liªn doanh më c©y x¨ng t¹i Phóc Thuþ Gia L©m. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nã gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý thÊy ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ng-êi qu¶n lý thÊy ph¶i nªn lµm g× ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. 20
- Xem thêm -