Tài liệu Hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm hoà bình

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................1 1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài ...........................................................................2 1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ...............................................................................2 1.4. Kết cấu của đề tài ...........................................................................................2 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH .............................................................................4 1.1. Giới Thiệu chung về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình ..4 1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình ..............4 1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển ................................................................4 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của công ty ........................................5 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty ..........................................................................14 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ...............................................................................14 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty ..............................15 1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 – 2009 .................................................................................................15 1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft ............................20 1.3.2. Nộp ngân sách .........................................................................................22 1.3.3. Các kết quả và thành tích công ty đạt được ............................................22 1.3.4. Quản trị nhân lực .....................................................................................23 1.3.5. Quản trị tài chính công ty ........................................................................24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY PEACESOFT ...........................................................................................................27 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu và thực hiện ......................................................27 2.1.1. Nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp theo ba cấp độ của VHDN ..............27 2.1.2. Phương pháp thực hiện ...........................................................................28 2.2. Các cấp độ VHDN của công ty Peacsoft ....................................................29 2.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp .......................29 2.2.2. Những giá trị được tuyên bố ...................................................................41 2.2.3. Những quan niệm chung .........................................................................48 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. Đánh giá VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Peacesoft....51 2.3.1. Đánh giá chung .......................................................................................52 2.3.2. Mặt tích cực .............................................................................................52 2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân .........................................................................53 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH………………..55 3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động trong những năm tới .......................................54 3.2. Phƣơng hƣớng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới ..................................................................................................................55 3.3. Các giải pháp hoàn thiện VHDN công ty Peacesoft ..................................55 3.3.1. Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp........................................55 3.3.2. Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp ............................................58 3.2.3. Tuyển dụng nhân viên phù hợp với VHDN ............................................60 3.3.4. Phát huy năng lực con người: .................................................................61 3.3.5. Trang bị đồng phục cho nhân viên ..........................................................63 3.2.6. Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và cởi mở ...........................65 LỜI KẾT LUẬN ......................................................................................................68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................69 PHỤ LỤC .................................................................................................................70 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VHDN: Văn hóa doanh nghiệp Peacesoft/công ty Peacesoft Công ty cổ phần giải pháp phần mềm giải pháp phần mềm Hòa Bình TMDT: Thương mại điện tử Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft trong giai đoạn 2005 - 2009.........................................................................................................................21 Bảng 1.2. Tình hình nộp ngân sách ...........................................................................22 Bảng 1.3. Tài sản và nguồn vốn của công ty từ năm 2005 – 2009. ..........................25 Bảng 1.4. Cơ cấu về tài sản: ......................................................................................25 Bảng 1.5. Các chỉ tiêu về tài sản và khả năng thanh toán ngắn hạn ........................26 Bảng 2.1. Danh mục các nghi lễ mà công ty tổ chức ................................................32 Biểu Đồ 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft trong giai đoạn 2005 - 2009 ...............................................................................................................21 Biểu đồ 1.2. Thu nhập bình quân nhân viên công ty giai đoạn năm 2005-2009 ......24 Hộp 2.1. Mô tả buổi đá bóng của Peacesoft..............................................................34 Hộp 2.2. Giai thoại về các lãnh đạo của công ty Peacesoft ......................................35 Sơ đồ 1.1. Bộ máy quản lý của công ty ...... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định. Sơ đồ 2.1. Ba cấp độ VHDN .....................................................................................27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU 1.1. Lý do lựa chọn đề tài Trong những năm gần đây, khái niệm VHDN ngày càng được sử dụng phổ biến, vấn đề VHDN đã và đang được nhắc đến như một “tiêu chí” khi bàn về doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hình thành và hoạt động, giữa hàng trăm hàng nghìn các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực với mình, để có thể tạo ra một ấn tượng riêng có trong tâm trí kh, để thu hút người tài, tạo ra một tập thể vững mạnh. Trên hết là tăng cường năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một văn hóa mạnh. Văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gắn kết các thành viên trong một tổ chức. Doanh nghiệp là một tổ chức, một cộng đồng xã hội, cùng thống nhất hoạt động vì mục tiêu chung là lợi nhuận. Để có thể tạo nên sức mạnh cho mình, bên cạnh sức mạnh về vốn, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ,…doanh nghiệp còn có một sức mạnh vô hình, đó là văn hóa của doanh nghiệp. VHDN là toàn bộ những nhân tố văn hóa được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo ra bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang một số hạn chế nhất định: Nền văn hóa được xây dựng một cách rời rạc, chưa có hệ thống và mang tính chuyên nghiệp, nhiều doanh nghiêp chưa coi trọng vai trò của văn hóa như một vũ khí cạnh tranh,… Để có thể cạnh tranh trong điều kiện hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế này, xây dựng cho mình một bản sắc VHDN riêng có, cụ thể hơn đó là xây dựng cho mình một thương hiệu mạnh. Vấn đề VHDN là một vấn đề mà em đã được tìm hiểu qua môn học “văn hóa kinh doanh” khi học tại trường kinh tế quốc dân, đó cũng là vấn đề mà em rất yêu thích và mong muốn tìm hiểu ở một công ty cụ thể. Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình em đã quan sát và tìm hiểu vấn đề văn hóa của công ty, em nhận thấy công ty đã xây dựng cho mình nền VHDN riêng. Tuy nhiên, em nhận thấy VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình vẫn còn có một số vấn đề chưa hoàn thiện và em mong muốn tìm hiểu và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện vẫn đề này. Đó là lý do em chọn đề tài “Hoàn Lương Đức Thành 1 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiện văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài Nhận dạng, phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình. Đánh giá văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình. Đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình 1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu Vì văn hoá doanh nghiệp bao gồm các yếu tố hữu hình và các yếu tố hữu hình nên để nghiên cứu đề tài này em vừa kết hợp quan sát trực quan vừa kết hợp phương pháp điều tra với cách thức thực hiện là bảng hỏi và phỏng vấn các thành viên trong ty. Đối với hình thức phỏng vấn em tiến hành phỏng vấn Tổng giám đốc, và hai trưởng phòng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng Marketing, đó là những thành viên có thâm niên làm việc tại công ty và am hiểu về công ty cũng như văn hóa của công ty. Đối với hình thức thu thập thông tin từ bảng hỏi, em tiến hành lấy ý kiến từ 22 nhân viên từ các phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng hành chính nhân sự. Câu hỏi phỏng vấn, bảng hỏi và kết quả bảng hỏi ở phụ lục 1 và phục lục 2 từ trang 71 đến trang 76. Doanh sách về số lượng, chức vụ, phòng ban của các nhân viên tham gia phỏng vấn và trả lời bảng hỏi tham khảo ở phụ lục 3 trang 76. 1.4. Kết cấu của đề tài Đề tài này được viết với kết cấu như sau: ngoài Lời nói đầu và lời kết luận bài viết có ba chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình Chương 2: Thực trạng VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện VHDN công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình Lương Đức Thành 2 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do thời gian có hạn, sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong sự góp ý của Thầy, cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Lương Đức Thành 3 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH 1.1. Giới Thiệu chung về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hoà Bình. Tên giao dịch: PeaceSoft Solutions Corporation / PeaceSoft. Loại hình: Liên doanh với nước ngoài theo hình thức Cổ phần. Ngày thành lập: 16 tháng 4 năm 2001. Vốn điều lệ: 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ đồng). Trụ sở chính: Tòa nhà 17T10, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại và Fax: 04-251-2484 Văn phòng đại diện: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Thủy Tiên, 128 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phốHồ Chí Minh. Điện thoại và Fax: 08-292-0210. Hỗ trợ khách hàng: Đường dây nóng 1900-585-888. Giấy phép kinh doanh / Mã số thuế: 0103007937 / 0101148316, đăng ký tại Hà Nội. Website / Email: www.peacesoft.net / peace@peacesoft.net Lĩnh vực hoạt động: - Cung cấp các giải pháp phần mềm, website và cổng thông tin (Portal) cỡ vừa và lớn, các hệ thống thông tin địa lý trực tuyến (web-GIS); - Cung ứng thiết bị phần cứng, mạng và tích hợp hệ thống trong các dự án Công nghệ thông tin; - Dịch vụ tư vấn trọn gói tin học hóa tổng thể; - Phát triển và vận hành dịch vụ Thương mại điện tử (Chợ Điện Tử) và Thương mại di động. 1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển Năm 2001, xuất phát từ nhu cầu cần có tư cách pháp nhân để giao dịch với khách hàng, sinh viên đại học năm thứ 2 - Nguyễn Hòa Bình đã thành lập công ty Peacesoft. Ban đầu, công ty chủ yếu nhận làm những dự án nhỏ và chủ yếu do người sáng lập Nguyễn Hòa Bình đảm nhiệm từ tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường. Lương Đức Thành 4 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Được thành lập từ 16/4/2001, Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình (Peacesfot) là công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận được vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures (Mỹ) vào đầu năm 2005. Năm 2005 Peacesoft đã mở ra mạng xã hội mua sắm chodientu.com sau này đổi tên miền thành chodientu.vn. Chodientu cho phép các thành viên có thể giao dịch mua sắm sản phẩm. Với chodientu, Peacesoft là một trong nhưng công ty tiên phong cho thương mại điện tử ở Việt Nam Đến năm 2006 công ty mở thêm văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tại số 43B, Đường Trần Khắc Chân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007 khép lại với hàng loạt sự kiện đáng ghi nhớ của Chợ Điện Tử. Nhiều chương trình từ thiện, chương trình thúc đẩy bán hàng qua mạng và năm 2007 cũng là năm gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Từ tháng 06/2008, PeaceSoft chính thức bắt tay với Tập đoàn eBay phát triển Mạng xã hội mua sắm eBay - Chodientu và được Tập đoàn Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng đầu Nhật Bản SoftBank chọn làm đối tác chiến lược ở Việt Nam vào tháng 09/2008. 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của công ty ● Lĩnh vực kinh doanh của công ty + Thiết kế Website Với dịch vụ website trọn gói, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi tin tưởng gửi gắm bộ mặt trực tuyến của doanh nghiệp mình cho sản phẩm ưu việt và đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của công ty cổ phần giải pháp phần mềm PeaceSoft. Nhằm phục vụ nhu cầu của các tổ chức - doanh nghiệp vừa và nhỏ, PeaceSoft cung cấp giải pháp trọn gói giúp thiết lập và duy trì website doanh nghiệp trên Internet từ A-Z. Dịch vụ cung cấp bao gồm: - Tư vấn lên ý tưởng và cấu trúc nội dung: chuyên viên của PeaceSoft cùng thảo luận với khách hàng về thông tin chung của tổ chức, các yêu cầu cũng như mong muốn thể hiện website, và cùng lên các bản nháp về nội dung và hình thức ngay trên máy trước khi ký hợp đồng thiết kế; Lương Đức Thành 5 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Xây dựng phần mềm và giao diện: website của KH được xây dựng dựa trên sản phẩm E4Web/E4Portal của PeaceSoft đã được Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm VN (VINASA) và Bộ Bưu chính Viễn thông (MPT) trao cúp "Sao Khuê" và biểu tượng 5 sao - chứng nhận phần mềm ưu việt nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế; bao gồm những thành phần chức năng phổ biến như: tin tức, tài liệu HTML, sự kiện, lịch làm việc, thăm dò dư luận, diễn đàn, thư viện ảnh, quản lý quảng cáo, tài nguyên download... cùng các module chức năng TMĐT như: bày bán hàng hóa, thông tin sản phẩm, giỏ mua hàng, thanh toán... - Khu vực quản trị: quản trị các trang Web, quản trị Module chức năng, quản lý người dùng, quản trị nội dung các module... - Đăng ký tên miền (Domain): giúp khách hàng chọn tên miền có ý nghĩa và phù hợp đặc thù của mình, đại diện đăng ký tại nhà cung cấp quốc tế (com, net, org...) hoặc tại Việt Nam (com.vn, vn...); - Thuê chỗ máy chủ (Hosting): website của khách hàng được vận hành với dung lượng lưu trữ lớn và tốc độ truyền dẫn dữ liệu cao tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) của PeaceSoft tại Việt Nam với hàng chục máy chủ đến từ IBM với cấu hình mạnh nhất hiện nay; - Thiết lập dịch vụ Email chuyên nghiệp dạng ten@congty.com, thiết lập truy xuất từ Mail client hoặc qua Web; - Bảo trì, phòng chống Virus và Hacker; - Dịch vụ cập nhật thông tin Website: những khách hàng thiếu nhân sự vận hành website có thể sử dụng dịch vụ này để được trợ giúp cập nhật làm cho website của mình luôn sống động; chỉ cần gửi thông tin và hình ảnh qua email hoặc tài liệu in, chúng sẽ được xử lý và đưa lên mạng với chất lượng kỹ thuật tốt nhất. + Tƣ vấn thƣơng mại điện tử Đây chính là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của công ty. Qua kinh nghiệm xây dựng và vận hành thành công Chodientu, đội ngũ chuyên gia TMĐT lâu năm ở PeaceSoft nắm được với đặc thù kinh doanh, quy mô và thị trường của khách hàng thì áp dụng hình thức TMĐT nào là hiệu quả và tiết kiệm nhất; làm thế nào để sản phẩm của của doanh nghiệp dễ tiếp cận thị trường và khách hàng tiềm năng nhất với chi phí thấp nhất. Peacesoft là một trong những công ty đi tiên phong và thấu hiểu TMĐT và Marketing trực tuyến nhất Việt Nam! Dịch vụ tư vấn ứng dụng TMĐT của PeaceSoft bao gồm: Lương Đức Thành 6 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khảo sát sản phẩm, thị trường và nhu cầu ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp; - Đề xuất loại hình ứng dụng TMĐT phù hợp nhất nên sử dụng. VD: xây dựng website hay mở gian hàng trực tuyến, tham gia cổng TMĐT nào là phù hợp, các tính năng mà website khách hàng cần có là gì... - Xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết và hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện cụ thể; - Lường trước các nguy cơ trong ứng dụng TMĐT và cách hạn chế rủi ro. VD: hacker, lừa đảo trực tuyến, nhân sự không phù hợp, các rào cản kỹ thuật...; Bên cạnh đó Marketing trực tuyến là một phần không thể thiếu đối với TMĐT, PeaceSoft giúp khách hàng: - Hoạch định nguồn lực, đánh giá và lựa chọn hình thức e-Marketing phù hợp và tiết kiệm nhất. VD: sử dụng quảng cáo trực tuyến hay Email Marketing, quảng cáo ở đâu là hiệu quả nhất, làm sao được biết đến nhiều hơn trên Google... - Tư vấn giúp khách hàng lên nội dung và ngân sách các chương trình Marketing và hỗ trợ trong quá trình thực hiện chúng; - Hỗ trợ phát triển bán hàng hiệu quả thông qua Cổng TMĐT Chodientu; + Tƣ vấn trọn gói Công nghệ thông tin - Dịch vụ tư vấn dự án của PeaceSoft bao trùm tất cả các khâu của một dự án ứng dụng Công nghệ thông tin cỡ vừa - lớn và mang tính chiến lược đối với tổ chức, bao gồm: * Khảo sát thực trạng và quy trình nghiệp vụ, tìm kiếm những điểm khả ứng Công nghệ thông tin, lên ý tưởng và lập dự án khả thi; * Kết hợp với chủ đầu tư tìm kiếm nguồn vốn (nếu cần thiết); -*Xây dựng hồ sơ mời thầu và trình tự đấu thầu, tìm kiếm các đơn vị có năng lực tham gia dự thầu; * Mời các chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực cùng tham gia vào khâu thẩm định và đánh giá hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu; * Giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Một số kết quả tư vấn thành công tiêu biểu của PeaceSoft gồm có: * Dự án tin học hóa tổng thể ngành Y tế thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, trị giá gần 5 tỷ VNĐ; * Dự án xây dựng Hệ thống thông tin Thị trường lao động, Bộ LĐTBvàXH; Lương Đức Thành 7 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Dự án xây dựng Cổng thông tin Bắc Bộ; - Ngoài ra dịch vụ tư vấn của PeaceSoft còn thể hiện trong quá trình thực hiện dự án với khách hàng như: lựa chọn giải pháp nào cho phù hợp, sản phẩm cần có những chức năng gì, cần lường trước những khó khăn hay rủi ro nào, quy trình bảo mật cần thiết lập ra sao, chuẩn thông tin cần xây dựng thế nào cho chuyên nghiệp... Phí tư vấn được tính như sau: tính thông qua hợp đồng dự án tư vấn trọn gói; miễn phí tư vấn trong các dự án mà PeaceSoft thi công; tư vấn theo vụ việc, tính phí theo giờ tư vấn. Bằng sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin và quản lý dự án, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, công ty Peacesoft luôn cam kết đem lại những lời khuyên và sản phẩm có chất lượng cao và tiết kiệm nhất giúp đem lại những hiệu quả ưng ý nhất từ ứng dụng Công nghệ thông tin đến cho khách hàng. ● Các sản phẩm tiêu biểu của công ty Những sản phẩm tiêu biểu liên quan đến lĩnh vực TMĐT và có sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến của PeaceSoft bao gồm 2 cổng TMĐT Chodientu, Ebay.chodientu và công cụ thanh toán trực tuyến - website nganluong.vn. Cụ thể như sau: + CỔNG TMĐT chodientu Cổng TMĐT Chodientu là sản phẩm của sự hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG. Chodientu là sàn giao dịch TMĐT theo mô hình C2C và B2C trong nước được nhắc đến như eBay của Việt Nam; với môi trường giao dịch thương mại trực tuyến lớn: có cộng đồng hơn 200.000 thành viên, hàng nghìn nhu cầu mua bán và đấu giá mới mỗi ngày, có hàng nghìn website gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp tích hợp với hàng trăm nghìn sản phẩm bày bán, xấp xỉ 45.000 lượt truy cập hàng ngày, có một môi trường giao dịch giao dịch hiệu quả - tiện ích an toàn. Có hai hình thức thanh toán các hóa đơn mua hàng trên Chodientu.vn là thanh toán qua Nganluong hoặc là thanh toán trực tiếp cho người bán. Trong đó, thanh toán trực tiếp là phương thức không được khuyên dùng tại Chodientu bởi sự tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận xuất phát từ cả người mua lẫn người bán, nếu muốn giao dịch được an toàn Chodientu luôn khuyên người dùng sử dụng hình thức thanh toán qua Nganluong. Lương Đức Thành 8 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cổng TMĐT CHỢĐIỆNTỬ đã đạt danh hiệu “Giải pháp TMĐT tiêu biểu nhất Việt Nam” do Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA), Bộ Thông tin Truyền thông (MICT), Bộ Công thương (MIT) xét chọn và trao tặng, là 1/149 thương hiệu “Sao Vàng Đất Việt” uy tín hàng đầu Việt Nam. + Cổng TMĐT Ebay.chodientu Sau 4 tháng chạy thử nghiệm, sáng ngày 27/4/2009 Liên doanh Chơ điện tửeBay đã chính thức ra mắt cổng TMĐT xuyên biên giới tại hai địa chỉ http://ebay.chodientu.vn và www.ebay.vn. Chodientu-eBay sẽ là nơi trung gian nhận tiền thanh toán của người đặt mua hàng tại Việt Nam và đại diện mua hàng từ eBay, vận chuyển, thực hiện các thủ tục hải quan… rồi giao tận tay cho khách hàng trong vòng 2 tuần. Người mua hàng có thể thanh toán trực tuyến ngay bằng vnđ qua website Nganluong.vn không cần tài khoản PayPal. Như vậy, lần đầu tiên ngườidùng Internet Việt Nam đã có thể ngồi tại nhà tùy ý lựa chọn, mua sắm hay tham gia săn các phiên đấu giá sản phẩm giá rẻ, độc đáo, kỳ lạ hoặc không thể tìm thấy ở Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới chỉ bằng việc Click chuột mà không còn phải lo ngại về các rào cản như: thanh toán, vận chuyển, thủ tục hải quan và lòng tin của người bán đối với các giao dịch xuất phát từ Việt Nam. Sản phẩm Cổng TMĐT xuyên biên giới Ebay.chodientu hợp tác cùng Tập đoàn eBay Inc là sàn mua-bán xuyên biên giới liên kết với cộng đồng trực tuyến khổng lồ của eBay.com. Đây là cổng giao dịch xuyên biên giới đầu tiên tại Việt Nam và thứ ba tại châu Á sau Nhật Bản (eBay liên doanh với Yahoo! Nhật) và Hàn Quốc (eBay trực tiếp thiết lập). Trong giai đoạn đầu, tạm thời sẽ là mua hàng từ eBay Mỹ với hàng chục triệu mặt hàng phong phú đủ mọi thể loại, sau đó sẽ mở rộng ra các website khác và quốc gia khác. + Cổng thanh toán trực tuyến NgânLƣợng.vn Sáng 27/4, liên doanh Chodientu-eBay đã chính thức ra mắt cổng thanh toán trực tuyến dành cho TMĐT nội địa và xuyên biên giới tại địa chỉ Nganluong.vn sau 4 tháng chạy thử nghiệm. Cổng thanh toán điện tử Nganluong.vn là trung gian đứng ra chi và thu hộ cho người mua và người bán giống như mô hình cổng thanh toán quốc tế Paypal. Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để người mua thanh toán mua hàng trực tuyến, là công cụ tiện lợi và an toàn để người bán nhận tiền bán hàng qua mạng. Hiện nay, Nganluong.vn là công cụ duy nhất để có thể thực hiện thanh toán trực tuyến cho các giao dịch TMĐT tại các website chodientu.vn và Lương Đức Thành 9 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ebay.chodientu.vn; đồng thời Nganluong.vn cũng được eBay lựa chọn là công cụ thanh toán trực tuyến nội địa Việt Nam duy nhất cho các giao dịch mua và bán hàng lên eBay toàn cầu.Theo đó, người mua và người bán có thể lập tài khoản trên Nganluong để tiến hành các giao dịch thương mại qua môi trường Internet. Nganluong không thu phí người mua, chỉ thu phí của người bán 1.000 đồng và 1% tổng giá trị của mỗi giao dịch. Đặc biệt, Nganluong liên thông thanh toán độc quyền với eBay và Paypal. Các khách hàng Việt Nam có tài khoản tại Nganluong.vn có thể mua hàng trên eBay mà không cần có tài khoản trên Paypal. Hiện nay, Nganluong đã kết nối với một số ngân hàng như Vietcombank, ngân hàng Đông Á, Techcombank, VIB-Bank, và các ngân hàng dùng thẻ VISA, Master, Amex hay JCB, cho phép chủ tài khoản của các ngân hàng này chuyển tiền sang tài khoản tại Nganluong.vn mà không cần các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking. Dự kiến sắp tới, liên doanh Chodientu-eBay sẽ tiếp tục mở rộng kết nối cổng thanh toán Nganluong với các ngân hàng khác. ● Thị trƣờng + Thị trƣờng chính của công ty - Thị trường đầu ra: các đối tượng tiêu thụ sản phẩm mà công ty hướng tới gồm: * Người Việt Nam có thu nhập khá, ổn định, có hiểu biết về internet và TMĐT; * Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tham gia TMĐT để giới thiệu hàng hóa/sản phẩm hoặc dịch vụ của mình; tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng thị trường; xây dựng quan hệ trực tuyến với khách hàng; mở kênh tiếp thị trực tuyến; tìm đối tác cung cấp nguyên vật liệu nhập khẩu; tìm cơ hội xuất khẩu… * Ngoài ra công ty cũng chú trọng hướng tới một thị trường đặc biệt hơn đó là các du khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam và thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. - Thị trường đầu vào: là các dịch vụ và sản phẩm có thể triển khai được trên mạng; đối với công ty PeaceSoft tập trung chú trọng vào các loại hình dịch vụ và sản phẩm như sau: * Về dịch vụ: các phần mềm và dịch vụ máy tính; thiết kế và bảo trì trang web; các dịch vụ đấu giá. * Về sản phẩm: điểm mạnh của công ty là tập trung vào các mặt hàng điện tử, hàng công nghệ cao, ngoài ra thị trường đầu vào mà công ty hướng tới còn là rất Lương Đức Thành 10 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều các chủng loại sản phẩm như sách, đĩa CD, phim ảnh, quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm, dược phẩm… + Các khách hàng chính của công ty - Các trường đại học: PeaceSoft đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc, lâu bền và tin cậy dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chu đáo với nhiều các khách hàng trong và ngoài nước, trong đó có các gương mặt tiêu biểu của các tổ chức và doanh nghiệp lớn. Một số khách hàng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: * Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (NEU): Tư vấn và cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử tích hợp trên Internet và trong Intranet; * Đại học Sư phạm: Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập; * Dự án Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục: Tư vấn và triển khai dự án; * Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội: Cổng thông tin; * Đại học Thủy Lợi Hà Nội: Cổng thông tin; * Đại học Văn hóa Hà Nội: Trang Web thông tin thư viện. - Các Bộ, Ban ngành: PeaceSoft đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc, lâu bền và tin cậy dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chu đáo với nhiều các khách hàng trong và ngoài nước, trong đó có các gương mặt tiêu biểu của các tổ chức và doanh nghiệp lớn. - Một số khách hàng thuộc khối chính phủ, bộ, ban, ngành: * Đài Truyền hình Việt Nam (VTV): Dự án Cổng thông tin giải trí cho các chương trình truyền hình; * Sở Y tế Hà Nội (HHS): Tư vấn tin học hóa tổng thể toàn ngành; Cung cấp thiết bị và tích hợp hệ thống; Triển khai phần dịch vụ hành chính công; Cung cấp giải pháp Cổng thông tin; * Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA): Tư vấn tổng thể, triển khai giải pháp Cổng thông tin thị trường lao động và phân tích CSDL việc làm; * Bộ Y tế (MOH), Sở Y tế và các tỉnh - thành Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Học viện Quân y: Tư vấn và cung cấp thiết bị và giải pháp bản đồ trực tuyến phòng chống thảm họa; * Bộ Nông nghiệp: Hệ thống Đánh giá và Quản lý chất lượng hàng nông sản; Lương Đức Thành 11 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Hội Địa -Tin học Việt - Nhật (JVGC): Giải pháp Email Robot hỗ trợ thu thập dữ liệu từ xa qua XML email và một số giải pháp web-GIS ứng dụng trong lĩnh vực lịch sử và khảo cổ; * Microsoft Việt Nam (MSVN): Giải pháp DEMO Chính phủ điện tử trên nền các sản phẩm công nghệ của Microsoft; * Báo Lao Động: Cổng thông tin việc làm; * Báo Giáo dục TP.HCM: Báo điện tử; * Báo Thương mại (Bộ Thương Mại): Cổng thông tin du lịch; * Tạp chí Thế giới Vi tính (PCWorld Vietnam): Cổng thông tin hướng dẫn tiêu dùng sản phẩm công nghệ Mua gì? - Ở đâu? - Các doanh nghiệp: Các khách hàng là doanh nghiệp của công ty là các đối tượng có nhu cầu tham gia thương mại điện tử để giới thiệu hàng hóa/sản phẩm hoặc dịch vụ của mình; tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển thị trường; xây dựng mối quan hệ trực tuyến với khách hàng; mở kênh tiếp thị trực tuyến.... Các dịch vụ chủ yếu công ty cung cấp cho đối tượng này là thiết kế trang Web, tư vấn thương mại điện tử Một số khách hàng là doanh nghiệp Công Ty TNHH Thương Mại Việt Long Địa chỉ 187 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại 04.8516417 – 04.5122684 Website www.dienmayvietlong.com.vn Công Ty VINH THỊNH mobile Địa chỉ 47D Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại 04.9742829 Website www.vinhthinh.com.vn Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp Delta Địa chỉ 54 - 56 Tuệ Tĩnh - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại (04) 8217885 Website www.deltacorp.com.vn Công Ty CP Thông Minh MK Địa chỉ : P502 và1004 Khu A, M3 M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa Hà Nội Điện thoại 84 4 2 750 239/ 2 750 242 Lương Đức Thành 12 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website www.mksmart.com.vn Công Ty CP Du Lịch và Vận Tải Vy Linh Địa chỉ Đường Lê Trọng Tấn - TP Hà Đông - Hà Tây Điện thoại (034)53.53.53 Website www.taxihadong.com.vn ● Các đối tác của công ty + Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG (US) : Được thành lập từ năm 1964, IDG (Mỹ) là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, truyền thông, nghiên cứu thị trường và tổ chức các sự kiện lớn cho các doanh nghiệp. Vào năm 2007, doanh số của IDG vào khoảng 3,02 tỉ USD với hơn 13,640 nhân viên trên toàn thế giới. -DG Ventures là một chuỗi quỹ đầu tư mạo hiểm có mạng lưới toàn cầu đang quản lý hơn 2 tỷ đô la. Trong 15 năm qua, các quỹ này đã đầu tư vào hơn 220 công ty. Hệ thống IDG Ventures gồm 6 quỹ đầu tư hoạt động độc lập ở Bắc Mỹ và châu Á. Mỗi quỹ đầu tư đại diện cho tập đoàn của mình là International Data Group (IDG) - tập đoàn truyền thông công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, được toàn quyền quyết định việc đầu tư. -IDG chính thức đầu tư vào PeaceSoft từ tháng 03/2005 vào việc phát triển Cổng Thương mại Điện tử CHỢĐIỆNTỬ.VN. + SoftBank (Japan): Softbank là Tập đoàn Tin học số 1 Nhật Bản trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, Internet, điện thoại di động, máy dịch ngôn ngữ điện tử, xuất bản tạp chí tin học. Cuối những năm 90 thế kỷ XX, Tập đoàn này được định giá trên 100 tỉ USD trên thị trường chứng khoán. Hiện nay, Softbank là cổ đông lớn của 4 trong số 12 tập đoàn kinh doanh Internet lớn nhất thế giới. Với 2 đại gia, trong đó là GeoCities và ZDNet. Sau khi mua lại Công ty Vodafone Nhật Bản, Softbank đã có ngay được trên 15 triệu thuê bao cùng hệ thống cơ sở hạ tầng của mạng lưới điện thoại di động. Chiến lược phát triển và mục tiêu trở thành số 1 của Softbank trong lĩnh vực điện thoại di động Softbank chính thức đầu tư tư vào PeaceSoft từ tháng 09/2008 vào việc phát triển Cổng Thương mại Điện tử Chodientu.vn. + eBay(US): Thành lập năm 1995, tập đoàn eBay kết nối hàng trăm triệu người trên toàn thế giới mỗi ngày, cho phép họ có thể khám phá những cơ hội mới và đổi mới cùng Lương Đức Thành 13 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhau. Tập đoàn eBay làm được điều này bằng cách cung cấp những sàn Internet cho sự lựa chọn thương mại, thanh toán và truyền thông toàn cầu. Ngày từ lúc khởi đầu, tập đoàn eBay đã mở rộng để sở hữu một số trong những thương hiệu mạnh nhất thế giới như eBay, PayPal, Skype, StubHub, Shopping.com và một số trang web khác. Hiện nay có hơn 200 triệu người sử dụng eBay trên toàn cầu, và 80 triệu trang đăng hàng trực tuyến vào mọi thời điểm. eBay hiện diện tại 40 thị trường trên toàn thế giới và cung cấp sân chơi cho cả người bán và người mua. Tiền thân là một trang web bán các bộ sưu tập và hàng độc, eBay đã phát triển thành một thị trường nơi mà bạn có thể mua bán hầu như mọi thứ. Từ các vật phẩm thông dụng như điện thoại di động, DVD, sách cho đến quần áo, bộ sưu tập và cả xe hơi. Tập đoàn eBay chính thức bắt tay hợp tác chia sẻ thương hiệu và lợi nhuận cùng chodientu.vn vào tháng 06/2008. 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty tổ chức bộ máy theo mô hình trực tuyến chức năng, các phòng và bộ phận được sắp xếp dàn trải theo chiều ngang. Mô hình trên là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm loại hình kinh doanh cũng như đặc điểm về nhân sự của công ty. Bộ máy quản lý chức năng tinh gọn, hiệu quả có thể phát huy tốt vai trò và giảm tối đa mức chi phí. Mỗi phòng ban đảm nhận một chức năng rõ ràng, không bị chồng lấn tránh gây ra những xung đột khi giải giải quyết công việc có liên quan. Quy mô công ty không lớn, nên các phòng ban có thể dễ dàng phối hợp với nhau trong công việc, tạo nên hiệu quả cao nhất. Chi nhánh văn phòng đại diện ở TP HCM cũng có cơ cấu tổ chức tương tự như trụ sở chính của công ty với chức năng tương tự nhưng tinh gọn hơn do qui mô nhỏ hơn. Lương Đức Thành 14 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý của công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giám đốc Trưởng phòng đại diện chi nhánh TP HCM Phó giám đốc Phòng Kỹ thuật chợ điện tử Phòng Phát triển thị trường Phòng Marketing Phòng Dự án Phòng Giao dịch & CSKH Phòng Quản lý chất lượng Văn phòng đại diện TP HCM Phòng Kinh doanh Phòng Thiết kế 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty ● Ban giám đốc + Giám đốc: là người điều hành, tổ chức và quyết định mọi hoạt động của Công ty. + Phó giám đốc: là người hỗ trợ, giúp đỡ cho giám đốc và là người điều hành trực tiếp với các phòng ban. ● Các phòng ban + Phòng kế toán – hành chính – nhân sự - Bộ phận kế toán Lương Đức Thành 15 Lớp: QTKDTH48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Kế toán trưởng: tổ chức công tác kế toán của Ban quản lý theo theo đúng luật kế toán, chuẩn mực kế toán , chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp; ký các chứng từ kế toán và các giao dịch với ngân hàng; giao dịch với các tổ chức tài chính để khai thác nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các hoạt động của dự án. * Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm về giá thành kế hoạch, giá thành thực hiện, và tất cả các số liệu Báo cáo tổng hợp. Kiểm tra, xem xét toàn bộ số liệu kế toán. Lập và kiểm tra các báo cáo tổng hợp, báo cáo Tài chính. Theo dõi định mức sản phẩm và tính giá thành thực hiện cho toàn bộ các sản phẩm. Theo dõi tình hình nộp ngân sách và đối chiếu với cơ quan thuế. Nghiên cứu các văn bản chính sách chế độ mới áp dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hướng dẫn, huấn luyện nhân viên kế toán chi tiết về nghiệp vụ kế toán cũng như cách hạch toán vào phần mềm. Tư vấn, hỗ trợ trưởng phòng trong công tác quản lý nhân sự thuộc cấp. Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng. * Kế toán chi tiết: Tiến hành hạch toán các chứng từ theo nội dung kinh tế phát sinh, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên. - Bộ phận hành chính và nhân sự * Tổ chức tuyển dụng lao động. * Quản lý lao động: Chấm công và giám sát việc tuân thủ nội quy làm việc, quy định, chính sách, thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy trình. Thực hiện các việc liên quan đến Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…v..v Tổ chức giới thiệu, giải thích, chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa của các chính sách, nội quy, quy định. * Giải quyết chế độ: Tổ chức thực hiện chế độ đối với người lao động trong các trường hợp chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao đông….v..v Lương Đức Thành 16 Lớp: QTKDTH48C
- Xem thêm -