Tài liệu Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty tnhh net it

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 2
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

i Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp TÓM LƯỢC 1. Tên đề tài: Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT 2. Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thủy. 3. Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 4. Thời gian nghiên cứu đề tài: Từ ngày 19/03/2012 đến ngày 18/05/2012. 5. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh và hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. - Phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp từ đó đưa ra thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT. - Kết luận và đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT. 6. Nội dung chính Nội dung đề tài nghiên cứu được chia làm bốn phần cụ thể, mỗi phần đi vào một nội dung. Phần mở đầu là là tổng quan nghiên cứu về đề tài “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT”. Ở chương này nêu bật được tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, nêu bật các vấn đề cần nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu. Sau khi nêu tổng quan về đề tài nghiên cứu thì chương 1 đi vào nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh. Chương 2 là từ các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, cùng với các dữ liệu điều tra thực tế doanh nghiệp để đánh giá thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Từ cơ sở đó đưa ra đề xuất, kết luận ở chương 3 để hoàn thiện triểnkhai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT. 7. Kết quả đạt được STT Tên sản phẩm 1 2 3 Báo cáo chính thức khóa luận tốt nghiệp Bộ số liệu tổng hợp kết quả điều tra Bộ số liệu tổng hợp kết quả phỏng vấn Xác nhận của Giáo viên HD Số lượng 1 1 1 Yêu cầu khoa học Đảm bảo tính khoa học, logic Trung thực, khách quan Trung thực, khách quan Sinh viên thực hiện LỜI CẢM ƠN GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp ii Khoa: Quản trị doanh nghiệp Qua thời gian thực tập, nghiên cứu tại công ty TNHH NET IT, được sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng. Đặc biệt là sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị phòng kinh doanh đã tạo điều kiện cho em được làm quen với thực tế kinh doanh tại công ty, giúp em củng cố kiến thức đã được học ở trường. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ông bà trong ban lãnh đạo, các anh chị trong phòng kinh doanh và toàn thể nhân viên trong công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận của mình. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài khóa luận của mình. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong bộ môn Quản trị chiến lược nói riêng và các thầy cô trong trường Đại học Thương Mại nói chung đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong quá trình học tập để có được kiến thức hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 iii Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC.............................................................................................................i LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG...............................................................................................vi DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ...........................................................................vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................viii PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................1 2. Xác lập các vấn đề nghiên cứu..........................................................................1 3. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................2 6. Kết cấu khóa luận..............................................................................................3 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.....................................................4 1.1. CÁC KHÁI NIỆM, LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN.................................4 1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh.....................................4 1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh..............................................................4 1.1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh.............................................................4 1.1.1.3. Khái niệm quản trị chiến lược....................................................................5 1.1.2. Khái niệm triển khai chiến lược kinh doanh...........................................5 1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI CÁC NĂM TRƯỚC..........................................................................................................6 1.2.1. Nghiên cứu trong nước..............................................................................6 1.2.2. Nghiên cứu ngoài nước..............................................................................7 1.3. MÔ HÌNH NỘI DUNG CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH..............................................................................7 1.3.1. Mô hình nội dung của việc hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh. 7 1.3.2. Nhận diện chiến lược kinh doanh hiện tại...................................................8 1.3.3. Phân tích tình thế triển khai chiến lược kinh doanh...................................9 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp iv Khoa: Quản trị doanh nghiệp 1.3.4. Quản trị các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả triển khai CLKD....................................................................................................12 1.3.5. Quản trị chính sách triển khai chiến lược để nâng cao hiệu quả triển khai CLKD..................................................................................................................... 12 1.3.6. Quản trị phân bổ nguồn nhân lực và ngân sách triển khai chiến lược để nâng cao hiệu quả triển khai CLKD....................................................................14 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH NET IT ................................................................................................................................. 16 2.1. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP............................................................16 2.1.1. Thông tin Doanh nghiệp..............................................................................16 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực kinh doanh của công ty................16 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ........................................17 2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu....................................................................17 2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu..................................................................18 2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỞNG CỦA CÔNG TY TNHH NET IT......................18 2.3.1. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài công ty..........................................18 2.3.2. Ảnh hưởng của môi trường ngành.............................................................20 2.3.3. Ảnh hưởng của môi trường nội bộ công ty................................................23 2.3.4. Lập mô thức SWOT....................................................................................25 2.4. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỞNG CỦA CÔNG TY TNHH NET IT QUA PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP..............................................................................26 2.4.1. Thực trạng quản trị các mục tiêu ngắn hạn triển khai chiến lược thâm nhập thị trường......................................................................................................26 2.4.2. Thực trạng quản trị chính sách triển khai chiến lược..............................27 2.4.2.1. Nhận diện CLKD hiện tại của công ty......................................................27 2.4.2.2. Chính sách Marketing...............................................................................28 2.4.2.3. Chính sách nhân sự...................................................................................33 2.4.3. Thực trạng quản trị phân bổ nguồn nhân lực và ngân sách chiến lược. .35 2.4.3.1. Những nguồn lực thực hiện chiến lược của công ty:.........................35 2.4.3.2. Thực trạng phân bổ nguồn lực............................................................36 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp v Khoa: Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NET IT.........38 3.1. CÁC KẾT LUẬN VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CLKD CỦA CÔNG TY QUA NGHIÊN CỨU.......................................................................................38 3.1.1. Những thành công.......................................................................................38 3.1.2. Những hạn chế.............................................................................................39 3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế...............................................................40 3.2. CÁC DỰ BÁO THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NET IT................................42 3.2.1. Định hướng phát triển của ngành..............................................................42 3.2.2. Định hướng phát triển của công ty đến 2014.............................................43 3.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DÔANH CỦA CÔNG TY TNHH NET IT....................44 3.3.1. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện triển khai CLKD của công ty TNHH NET IT.......................................................................................................44 3.3.1.1. Đề xuất về quản trị các mục tiêu ngắn hạn để triển khai chiến lược thâm nhập thị trường.......................................................................................................44 3.3.1.2. Đề xuất về quản trị chính sách triển khai chiến lược...............................45 3.3.1.3. Đề xuất về quản trị phân bổ nguồn nhân lực và ngân sách chiến lược. .50 3.4. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC, CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN NHẰM HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NET IT.......................................................................................................51 KẾT LUẬN PHỤ LỤC GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 vi Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Sự khác biệt giữa Hoạch định & Triển khai CL..................................6 Bảng 2.1. Đặc điểm công ty TNHH NET IT.......................................................17 Bảng 2.2. Thời gian mục tiêu ngắn hạn của NET IT..........................................27 Bảng 2.3. Tần suất nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp NET IT..............29 Bảng 2.4. Chiến lược định giá của NET IT..........................................................31 Bảng 2.5. Các công cụ xúc tiến thương mại mà NET IT hiện đang sử dụng.. . .33 Bảng 2.6. Công cụ đãi ngộ nhân sự của Công ty TNHH NET IT......................36 Bảng 2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong 3 năm gần đây.......................................................................................................................... 37 Bảng 2.8. Đề xuất mục tiêu hàng năm của NET IT đến 2014.............................46 Bảng 2.9. Đề xuất chính sách tuyển dụng nhân sự năm 2013 tại công ty TNHH NET IT...................................................................................................................49 Bảng 2.10. Đề xuất kế hoạch phân bổ ngân sách chiến lược 2013.....................52 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp vii Khoa: Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình tăng cường hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh.....7 Hình 1.2. Khung phân tích SWOT.......................................................................12 Hình 2.1. Mô thức SWOT của công ty TNHH NET IT......................................26 Hình 2.2. Biểu đồ % về một số mục tiêu cụ thể của NET IT năm 2012.............27 Hình 2.3. Biểu đồ % các chiến lược dài hạn mà NET IT theo đuổi đến 2014...28 Hình 2.4. Biểu đồ % doanh thu mà Doanh nghiệp có được hiện tại trong từng lĩnh vực................................................................................................................... 30 Hình 2.5 . Biểu đồ % các phối thức xúc tiến TM và hiệu quả đạt được............34 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 viii Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CL ĐHTM CLKD DN DNVVN R&D PGS.TS TH.S NXB VND TM GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt Chiến lược Đại học Thương Mại Chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghiên cứu và phát triển Phó giáo sư. Tiến sĩ Thạc sỹ Nhà xuất bản Việt Nam Đồng Thương Mại SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh khốc liệt và khủng hoàng triền miên như hiện nay, quản trị chiến lược luôn luôn đóng vai trò tiên phong cho con đường thành công của một doanh nghiệp. Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp xác lập mục tiêu dài hạn, từ những mục tiêu ngắn hạn, cách thức và phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt mục tiêu ấy. Triển khai chiến lược kinh doanh là một giai đoạn có ý nghĩa quyết định, đảm bảo sự thành công chủ yếu của toàn bộ quá trình quản trị chiến lược. Vì thực tế là khi một doanh nghiệp hoạch định một chiến lược nhưng khi áp dụng vào thực tế không tránh khỏi những ảnh hưởng bởi môi trường đầy biến động. Khi đó vấn đề hoạch định ban đầu không đảm bảo phù hợp trong bối cảnh hiện tại, Do đó doanh nghiệp cần phải có biện pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho phù hợp với môi trường kinh tế để đạt hiệu quả cao. Công ty TNHH NET IT là một doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin- viễn thông, vì vậy việc tăng hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với công ty. Công ty đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên trong thời gian thực tập tại công ty em đã thấy việc triển khai chiến lược kinh doanh của công ty vẫn còn một số vấn đề hạn chế như việc xác định mục tiêu dài hạn, công tác phòng ngừa giảm thiểu rủi ro và các chính sách trong thực thi triển khai chiến lược kinh doanh. Qua nghiên cứu lý thuyết về chiến lược kinh doanh nói chung, quá trình quản trị chiến lược kinh doanh nói riêng, và việc nghiên cứu thực tế trong quá trình thực tập tại công ty TNHH NET IT (kết quả điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn nhân viên và một số cán bộ quản lý của công ty), có thể thấy hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh của công ty là chưa tốt làm tác động tới hiệu quả kinh doanh cũng như vị thế chiến lược của doanh nghiệp. Do đó “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT” là có ý nghĩa thực tiễn, cấp thiết. 2. Xác lập các vấn đề nghiên cứu Vấn đề chính của đề tài là: “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT”, trong đó đề tại tập trung đi vào nghiên cứu những nội dung cụ thể để trả lời cho câu hỏi sau: - Triển khai chiến lược kinh doanh là gì? GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 2 Khoa: Quản trị doanh nghiệp - Mô hình và nội dung nghiên cứu làm thế nào để hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh? - Doanh nghiệp NET IT đang triển khai chiến lược kinh doanh nào? Hiệu quả triển khai chiến lược? - Việc triển khai các chính sách và phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp ra sao? Hạn chế và thành công? - Giải pháp nào giúp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT. 3. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài Khóa luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT” làm rõ 3 mục tiêu cơ bản sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến chiến lược kinh doanh, triển khai và hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh. - Phân tích các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để từ đó tìm ra thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT. - Kết luận và một số đề xuất nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: “ Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT”. Bao gồm các nhân tố liên quan và quy trình triển khai chiến lược kinh doanh của công ty. Cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh.  Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Về không gian: nghiên cứu quá trình triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH NET IT về tăng doanh số bán các mặt hàng máy tính xách tay, điện tử , thiết bị tin học. - Về thời gian: nghiên cứu số liệu trong 3 năm 2009-2010-2011. - Về nội dung: nghiên cứu tập trung chủ yếu về hoàn thiện triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của công ty TNHH NET IT trên địa bàn Hà Nội. 5. Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ tác giả trong việc nghiên cứu đề tài Khóa luận, sử dụng 2 phương pháp: - Phương pháp dựa trên sơ sở lý luận: duy vật biện chứng. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 3 Khoa: Quản trị doanh nghiệp - Phương pháp bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn chuyên gia. 6. Kết cấu khóa luận Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, kết luận, mục lục, khóa luận có kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của hoạt động kinh doanh. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH NET IT. Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty’ TNHH NET IT. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 4 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1. CÁC KHÁI NIỆM, LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN 1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh 1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược là thuật ngữ được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (Strategos) dùng trong quân sự. Ở thập kỷ 60 của thế kỷ XX, chiến lược được ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh và từ đó thuật ngữ chiến lược kinh doanh được ra đời. - Alfred Chandler (1962) định nghĩa: “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản, dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”. - Johnson và Scholes (1999) đã định nghĩa: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để áp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan”. Vậy chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu dài hạn và nghệ thuật sử dụng các nguồn lực có hiệu quả thông qua một chuỗi các hành động nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. 1.1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh Bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được phải có bước đi đúng đắn, có định hướng cụ thể trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường nhiều biến động như hiện nay thì chiến lược kinh doanh có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:  Thiết lập chiến lược hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống hơn, logic hơn đến sự lựa chọn chiến lược.  Đạt tới những mục tiêu của tổ chức bằng và thông qua con người.  Quan tâm một cách rộng lớn tới các đối tượng liên quan đến DN (stakeholders).  Gắn sự phát triển ngắn hạn trong dài hạn.  Quan tâm tới cả hiệu suất (effeciency) và hiệu quả (effectiveness). Tóm lại chiến lược kinh doanh có vai trò rất quan trọng, nó là cơ sở quyết định thành công hay thất bại trên thương trường của bất cứ một doanh nghiệp nào. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 5 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 1.1.1.3. Khái niệm quản trị chiến lược Để doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung thì tất cả các thành viên trong doanh nghiệp phải hiểu rõ chiến lược doanh nghiệp và cùng nỗ lực. Điều này phải được thực hiện từ các cấp lãnh đạo trong DN.  Khái niệm quản trị chiến lược: “Quản trị chiến lược được định nghĩa là một tập hợp các quyết định và hành động được thể hiện thông qua kết quả của việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược, được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của tổ chức.” (Nguồn: Bài Giảng Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại) Quản trị chiến lược là một chuỗi các hoạt động được liên kết với nhau theo một quy trình đã được lên kế hoạch từ trước, các công việc này đều có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với nhau. Quản trị chiến lược vừa là khoa họa, vừa là nghệ thuật. QTCL là một khoa học vì quản trị là quá trình cần dựa trên các quy luật của quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ… cũng như ứng dụng các luận điểm và thành tựu của các môn xã hội học, tâm lý học…. Quản trị chiến lược là một nghệ thuật vì xét đến đối tượng quản trị là quản trị con người. Nên để đạt được hiệu quả mong muốn cần phải có bí quyết, có năng lực dùng người ở mỗi nhà quản trị. Nghệ thuật tạo ra quyết định và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bế tắc. 1.1.2. Khái niệm triển khai chiến lược kinh doanh Triển khai chiến lược là một giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược tại doanh nghiệp. Nó là quá trình chuyển từ ý tưởng chiến lược đã được hoạch định thành các hành động cụ thể, đi từ bao quát đến cụ thể, từ tầm nhìn chung rộng lớn cho đến ngân sách cụ thể hàng năm. Vậy triển khai chiến lược kinh doanh là việc cụ thể hóa hay chia nhỏ các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp thành những mục tiêu ngắn hạn, kết hợp với phân bổ nguồn lực hợp lý, thiết lập chính sách nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Triển khai chiến lược kinh doanh có ảnh hưởng quan trọng đến phòng ban chức năng, các hoạt động của doanh nghiệp. Đối với thực thi chiến lược thì kỹ năng của mỗi cá nhân là rất cần thiết. Triển khai chiến lược có những đặc điểm khác biệt với hoạch định chiến lược, cụ thể như sau: GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 6 Khoa: Quản trị doanh nghiệp Bảng 1.1. Sự khác biệt giữa Hoạch định & Triển khai CL Hoạch định chiến lược Triển khai chiến lược Định vị các lực lượng trước khi hành động Quản lí các lực lượng khi hành động Quá trình tư duy Quá trình tác nghiệp Đòi hỏi trực giác và kĩ năng phân tích tôt Đòi hỏi những khích lệ và kỹ năng lãnh đạo đặc biệt Đòi hỏi phối hợp nhiều cá nhân, nhiều bộ phận mới có thể đạt được mục tiêu chung Đòi hỏi phối hợp 1 vài cá nhân Triển khai chiếến lược có sự khác biệt nhau rấết lớn giữa các quy mô và loại hình hoạt động của tổ chức. Các khái niệm, công cụ của hoạch định chiếến lược tương đôếi giôếng nhau giữa các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô và loại hình hoạt động khác nhau (Nguồn: tác giả) 1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI CÁC NĂM TRƯỚC 1.2.1. Nghiên cứu trong nước Qua tìm hiểu một số đề tài luận văn có liên quan đến triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại thư viện trường Đại học Thương Mại, phần lớn các đề tài chủ yếu nghiên cứu về các giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh của các công ty. - Đề tài: “Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển Thương mại Hà Nội” do sinh viên Nguyễn Đức Chung, lớp K41A5trường Đại học Thương Mại thực hiện. - Đề tài: “Tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược phát triển dịch vụ Internet tại công ty FPT Telecom”. Do sinh viên Phùng Tiến Quân, K42A2- trường Đại học Thương Mại. - Bên cạnh đó còn có đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của TS.Phạm Thúy Hồng, giảng viên trường ĐHTM: “Hoàn thiện tổ chức và triển khai chiến lược Marketing của các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đề tài này có liên quan GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 7 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Quản trị doanh nghiệp đến công tác triển khai chiến lược nhưng góc độ tiếp cận hẹp hơn, đi sâu vào triển khai chiến lược Marketing hơn là CLKD. - Thêm nữa là một số tài liệu, sách có đề cập đến công tác triển khai chiến lược kinh doanh như: Giáo trình Chiến lược kinh doanh quốc tế của giáo sư- thạc sỹ Nguyễn Bách Khoa, Triển khai chiến lược kinh doanh của tác giả Đào Công Bình. Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (1998). 1.2.2. Nghiên cứu ngoài nước Qua nghiên cứu đã có các cuốn sách viết về Quản trị chiến lược như Strategic Management: A Methodologiccal Approach- Rowe& Mason& K. Dickel& R. Mann& R.Mockler (1998), Strategic Management- Chris Jeffs… Ngoài ra cũng có rất nhiều nhà nghiên cứu người Mỹ và Anh nói về QTCL. Bởi chiến lược kinh doanh là yếu tố tạo nên sự thành công hay thất bại của bất kỳ một DN nào trên thế giới. Tuy nhiên các sách và tài liệu trên chỉ là những lý luận, bài giảng nói chung về quản trị chiến lược, mà chưa có đề tài nào nghiên cứu về hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh trong một doanh nghiệp. 1.3. MÔ HÌNH NỘI DUNG CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.3.1. Mô hình nội dung của việc hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh Hình 1.1: Mô hình tăng cường hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh Nhận diện chiến lược kinh doanh hiện tại Phân tích tình thế triển khai chiến lược kinh doanh Quản trị các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp Chính sách Marketing Quản trị chính sách triển khai chiến lược Quản trị phân bổ nguồn nhân lực và ngân sách chiến lược GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt Chính sách nhân sự SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 8 Khoa: Quản trị doanh nghiệp (Nguồn: tác giả) GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 9 Khoa: Quản trị doanh nghiệp 1.3.2. Nhận diện chiến lược kinh doanh hiện tại Nhận diện chiến lược kinh doanh hiện tại bao gồm loại hình chiến lược, và mục tiêu chiến lược hiện tại của DN đang thực hiện. Công ty có thể theo đuổi những chiến lược sau: chiến lược đa dạng hóa, chiến lược cường độ, chiến lược tích hợp. Chiến lược đa dạng hóa: cở sở của chiến lược này là việc doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác nhau, da dạng hóa sản phẩm xung quanh năng lực lõi của doanh nghiệp. Trong đó có 3 loại chiến lược đa dạng hóa: - Đa dạng hóa đồng tâm: DN bổ sung những sản phẩm dịch vụ mới nhưng có liên quan đến sản phẩm dịch vụ cũ. - Đa dạng hóa hàng ngang: DN bổ sung thêm hàng hóa dịch vụ mới cho các khách hàng hiện tại của doanh nghiệp. - Đa dạng hóa hàng dọc: DN bổ sung thêm hoạt động kinh doanh mới không có liên quan đến hoạt động hiện tại của DN. Chiến lược cường độ: đòi hỏi sự nỗ lực cao độ nhằm cải tiến vị thế cạnh tranh của DN với các sản phẩm dịch vụ hiên thời. Bao gồm có 3 loại chiến lược cường độ: - Thâm nhập thị trường: chiến lược nhằm gia tăng thị phần của các sản phẩm dịch vụ hiện tại thông qua nỗ lực Marketing. - Phát triển thị trường: giới thiệu sản phẩm dịch vụ của DN vào những thị trường mới. - Phát triển sản phẩm: tìm kiếm doanh số bán thông qua cải tiến hoặc biến đổi những sản phẩm dịch vụ hiện tại. Chiến lược tích hợp: cho phép DN giành được những nguồn lực mới, tăng tiềm lực cạnh tranh. Cho phép DN giành quyền kiểm soát với các nhà phân phối, nhà cung cấp hoặc các đối thủ cạnh tranh. Bao gồm: - Chiến lược tích hợp phía trước: giành quyền sở hữu hoặc tăng quyền kiểm soát đối với các nhà phân phối hoặc các nhà bán lẻ. - Chiến lược tích hợp phía sau: giành quyền sở hữu hay gia tăng quyền kiểm soát đối với các nhà cung ứng cho DN. - Chiến lược tích hợp hàng ngang: chiến lược tìm kiếm quyền sở hữu hoặc gia tăng quyền kiểm soát đối với các đối thủ cạnh tranh của DN. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 10 Khoa: Quản trị doanh nghiệp Mục tiêu chiến lược hiện tại: với mỗi loại hình chiến lược thì các doanh nghiệp có những mục tiêu cụ thể phù hợp với chiến lược đã chọn. Một số mục tiêu cụ thể như mục tiêu về lợi nhuận, thị trường, mục tiêu về tài chính, lợi thế cạnh tranh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận… Tùy vào đặc điểm kinh doanh và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp mình mà có thể đưa ra cho phù hợp. - Lợi thế cạnh tranh: Là những ưu thế của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp khác không có được, là nhân tố chính góp phần nên sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Hay có thể hiểu là những giá trị lợi ích mà doanh nghiệp đem đến cho khách hàng, tạo nên đặc trưng của doanh nghiệp. 1.3.3. Phân tích tình thế triển khai chiến lược kinh doanh Hoàn thiện triển khai chiến lược là công việc pphải được tiến hành thường xuyên, mỗi giai đoạn lại cần phải xây dựng một mô thức SWOT khác nhau để xác định tình thế kinh doanh, phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Trên cơ sở nhận dạng các nhân tố chiến lược môi trường bên trong và bên ngoài của DN để từ đó đề ra các CL khả thi có thể lựa chọn. Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weakness (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp một phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay một đề án kinh doanh .  Bốn chiến lược cơ bản của mô hình SWOT (1) SO (Strength- Opportunities): các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường. (2) WO (Weakness- Opportunities): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các điểm yếu của công ty để tận dụng cơ hội thị trường. (3) ST (Strength- Threats): các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. (4) WT (Weakness- Threats): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế các điểm yếu của công ty để tránh các nguy cơ từ thị trường. Để thực hiện phân tích SWOT cho vị thế cạnh tranh của một công ty phải đặt những câu hỏi sau: - Strengths: Lợi thế của mình là gì? Công việc nào mình làm tốt nhất? Nguồn lực nào mình cần, có thể sử dụng? Ưu thế mà mình có là gì. Cần thực tế chứ không khiêm tốn. Các ưu thế được hình thành khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn nếu tất cả các đối thủ cạnh tranh cung cấp các sản phẩm chất GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 11 Khoa: Quản trị doanh nghiệp lượng cao thì một quy trình sản xuất với chất lương như vậy không phải là một ưu thế mà là điều cần thiết phải có để tồn tại trên thị trường. - Weakness: có thể cải thiện điều gì? Công việc nào mình làm tốt nhất? Cần tránh làm gì? Phải xem xét vấn đề trên cơ sở bên trong và cả bên ngoài. Người khác có thể nhìn thấy điểm yếu mà bản thân mình không thấy. Vì sao đối thủ cạnh tranh có thể làm tốt hơn mình? Lúc này cần phải nhận định một cách thực tế và đối diện với sự thật. - Opportunities: cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào mà doanh nghiệp đã biết? Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi công nghệ và thị trường dù là quốc tế hay trong phạm vi hẹp, từ sự thay đổi trong chính sách của nhà nước có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của công ty, từ sự thay đổi khuôn mẫu xã hội, hay các sự kiện… Phương thức tìm kiếm hữu ích nhất là rà soát lại các ưu thế của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ hội nào xuất hiên nếu loại bỏ được chúng. - Threats: những trở ngại mà doanh nghiệp gặp phải? Các đối thủ canh tranh đang làm gì? Những đòi hỏi đặc thù về công việc, về sản phầm hay dịch vụ có thay đổi gì không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì với công ty hay không? Có vấn đề gì về nợ quá hạn hay dòng tiền? Liệu có yếu điểm nào đang đe dọa công ty? Các phân tích này thường giúp tìm ra những việc cần phải làm và biến yếu điểm thành điểm mạnh. Mô hình phân tích SWOT thích hợp cho việc đánh giá hiện trạng của công ty thông qua việc phân tích tình hình bên trong (Strengths và Weakness) và tình hình bên ngoài (Opportunities và Threats) công ty. SWOT thực hiện lọc thông tin theo một trật tự dễ hiểu và dễ xử lý hơn. Các yếu tố bên trong cần phân tích có thể là: - Văn hóa công ty. - Hình ảnh công ty. - Cơ cấu tổ chức. - Nhân lực chủ chốt. - Khả năng sử dụng các nguồn lực. - Kinh nghiệm đã có. - Hiệu quả hoạt động. - Năng lực hoạt động. - Danh tiếng thương hiệu.. - Thị phần. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6 Khóa luận tốt nghiệp 12 Khoa: Quản trị doanh nghiệp - Nguồn tài chính. - Hợp đồng chính yếu. - Bản quyền và bí mật thương mại. Các yếu tố bên ngoài cần phân tích có thể là: - Khách hàng. - Đối thủ cạnh tranh. - Xu hướng thị trường. - Nhà cung cấp.. - Đối tác. - Thay đổi xã hội. - Công nghệ mới. - Môi trường kinh tế. - Môi trường chính trị và pháp luật. Chất lượng phân tích của mô hình SWOT phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu thập được. Thông tin cần tránh cái nhìn chủ quan từ một phía, nên tìm kiếm thông tin từ mọi phía: Ban giám đốc, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối tác. Hình 1.2. Khung phân tích SWOT Strengths - Năng lực, lợi thế cạnh tranh. - Sản phẩm, dịch vụ độc đáo. - Nguồn lực tài sản, con người. - Kinh nghiệm, kiến thức. - Hoạt động Marketing và phân phối, giá cả, xúc tiến. - Opportunities Phát triển thị trường, tăng doanh thu. Xu hướng của ngành, lối sống. Thị trường mới. Thông tin và nghiên cứu. Số lượng sản xuất nền kinh tế. Weakness - Những lỗ hổng trong năng lực. - Thiếu sức cạnh tranh. - Tài chính yếu kém. - Tính đạo đức, khả năng lãnh đạo kém. - Tính tin cậy của dữ liệu thấp. Threats - - Ảnh hưởng về mặt chính trị và luật pháp. - - Ảnh hưởng về mặt môi trường. - - Sự phát triển công nghệ thông tin và khả năng cập nhật của doanh nghiệp. - - Nhu cầu thị trường. - (Nguồn: tác giả) GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt SVTH: Vũ Thị Thủy – K44A6
- Xem thêm -