Tài liệu Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần footprint việt nam

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 231 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp i Khoa Quản trị doanh nghiệp TÓM LƯỢC Tên đề tài: “ Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam”. Phần mở đầu: Trong phần này luận văn khẳng định được tính cấp thiết của đề tài qua đó xác lập và tuyên bố đề tài.Đồng thời nêu nên mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, trình bày kết cấu của khóa luận. Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chương I, luận văn đã làm rõ một số lý luận về chiến lược, triển khai chiến lược, nội dung của triển khai chiến lược và một số lý thuyết liên quan, nêu tổng quan các công trình nghiên có liên quan, xây dựng mô hình nội dung của đề tài bao gồm: Phân tích nội dung chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam;Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh của công ty;Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn và điều chỉnh các chính sách triển khai chiến lược kinh doanh của công ty; Quy hoạch nguồn lực để triển khai chiến lược kinh doanh của công ty. Chương II: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. Qua một số phương pháp nghiên cứu, đề tài đã đánh giá được tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai chiến lược kinh doanh của công ty.Phân tích, đánh giá được việc thiết lập các mục tiêu hàng năm ,xây dựng các chính sách,phân bổ nguồn lực để hỗ trợ cho việc triển khai chiến lược kinh doanh của công ty dựa trên các kết quả điều tra. Chương III: Các kết luận và đề xuất về việc triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. Từ phân tích thực trạng về việc triển khai chiến lược kinh doanh của công ty ở chương II, chương III đưa ra những kết quả đạt được,những tồn tại chưa giải quyết và nguyên nhân của những tồn tại đó, dự báo thay đổi môi trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.Đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp ii Khoa Quản trị doanh nghiệp LỜI CẢM ƠN! Em xin chân thành cảm ơn Quý công ty, ban lãnh đạo, các phòng ban kế toán, nhân sự, kinh doanh đã giúp đỡ và chỉ bảo cho em trong thời gian thực tập vừa qua có sự hiểu biết hơn về môi trường kinh doanh.. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Tiến Sỹ Nguyễn Hoàng Việt. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của thầy đã giúp em hoàn thành khóa luận này,đồng thời e xin gửi lời cám ơn tới bộ môn chiến lược nói riêng và các thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại nói chung đã tận tình giảng dạy ,giúp đỡ em trong quá trình học tập để có kiến thức hoàn thiện bài khóa luận . Với ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của công ty. Em hy vọng phần nào đó có thể được ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh của công ty. Với sự hạn chế về kiến thức và thời gian, bài khóa luận không tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến bổ sung và đóng góp của thầy cô và các cô chú,anh chị trong công ty để bài khóa luận của em đuợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp iii Khoa Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC.............................................................................................................i LỜI CẢM ƠN!........................................................................................................ii DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................vi DANH MỤC SƠ ĐỒ,BIỂU ĐỒ.............................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI.........4 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP....................................4 1.1 CÁC KHÁI NIÊM, ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN..................................................4 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản................................................................................4 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược....................................................................................4 1.1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh................................................................4 1.1.1.3 Nội dung của chiến lược kinh doanh...........................................................5 1.1.1.3 Khái niệm và nội dung của triển khai chiến lược........................................5 1.1.1.4 Phân biệt hoạch định và triển khai chiến lược............................................7 1.1.2Một số lý thuyết liên quan...............................................................................7 1.1.2.1 Lý thuyết về mô hình 7s của McKensy.........................................................7 1.1.2.2 Lý thuyết về nội dung triển khai chiến lược................................................9 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM...........................................12 1.3 MÔ HÌNH NỘI DUNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...............................13 1.3.1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG CLKD HIỆN TẠI CỦA DN............................13 1.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.......................................................................................14 1.3.2.1 Các nhân tố môi trường bên trong.............................................................14 1.3.2.2 Các nhân tố môi trường bên ngoài............................................................14 1.3.3 Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn và điều chỉnh các chính sách triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp............................................................15 1.3.4 Quy hoạch các nguồn lực để triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.. .17 1.3.4.1 Nguồn lực tài chính....................................................................................17 1.3.4.2 Nguồn lực con người..................................................................................17 1.3.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống thông tin............................................18 SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp iv Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM..............................................19 2.1KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM...........19 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.........................................19 2.1.2Chức năng, nhiệm vụ.....................................................................................20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty..........................................................................21 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................22 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu.................................................22 2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu..................................................................23 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM....................................23 2.3.1 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài.......................................23 2.3.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong.......................................25 2.4 PHÂN TÍCH,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM...............27 2.4.1 Thực trạng nội dung chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty.............27 2.4.1.1 Thực trạng thiết lập mục tiêu ngắn hạn của công ty.................................28 2.4.1.2 Thực trạng các chính sách triển khai chiến lược kinh doanh của công ty........29 2.4.1.3......Thực trạng việc phân bổ nguồn lực của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam.................................................................................................................33 2.4.2 Kết quả của việc thu thập từ nguồn nội bộ công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam................................................................................................................. 36 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT NAM.......39 3.1 CÁC KẾT LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM.........39 3.1.1 Những kết quả đạt được...............................................................................39 3.1.2 Những tồn tại chưa giải quyết......................................................................40 3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại...................................................................41 3.2 CÁC DỰ BÁO THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM..................42 3.2.1 Dự báo tình hình biến động của môi trường kinh doanh trong thời gian tới....42 SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp v Khoa Quản trị doanh nghiệp 3.2.1.1 Cơ hội..........................................................................................................42 3.2.1.2 Thách thức..................................................................................................43 3.2.2 Định hướng phát triển cuả công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam......43 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOOTPRINT VIỆT NAM..............44 3.3.1 Đề xuất các giải pháp....................................................................................44 3.3.1.1 Thiết lập các mục tiêu hàng năm...............................................................44 3.3.1.2 Thực hiện chính sách nhân sự...................................................................45 3.3.1.3 Đưa ra các chính sách Marketing..............................................................46 3.3.2 Các kiến nghị đối với nhà nước ..................................................................48 3.3.2.1 Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty..48 3.3.2.2 Đưa ra các chính sách hỗ trợ vốn đầu tư cho công ty...............................48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt vi Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU STT 1 2 3 4 TÊN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1:Sự khác biệt cơ bản giữa hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược. Bảng 2.4: Bảng kế hoạch thực hiện phân phối năm 20092011 Bảng 2.5: Bảng chính sách giá của sản phẩm sữa non Good Health Bảng 2.6 :Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ TRANG 7 29 32 36 phần FOOTPRINT Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ,BIỂU ĐỒ STT 1 2 3 4 Biểu đồ 2.5: Thực trạng về chính sách nhân sự của công ty cổ phần FOOTP RINT Việt Nam 5 6 TÊN SƠ ĐỒ,BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1:Mô hình 7s của McKensy. Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam Biểu đồ 2.4:Thực trạng mục tiêu chiến lược của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam 30 Biểu đồ 2.6: Thực trạng chính sách Marketing của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt NAM Biểu đồ 2.7:Thực trạng chính sách xúc tiến thương mại SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 TRANG 8 21 28 31 33 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt vii Khóa luận tốt nghiệp 7 8 Khoa Quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam Biểu đồ 2.8 :Thực trạng phân bổ nguồn lực của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam cho chiến lược kinh doanh sản phẩm sữa non Good Health 34 35 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 TỪ VIẾT TẮT DN R&D. HCM VHDN TC ASM PR SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT Doanh nghiệp Nghiên cứu và phát triển Hồ Chí Minh Văn Hóa Doanh Nghiệp Tài Chính Area Sales Manager (Gíam sát vùng) Public Relation (Quan hệ công chúng) GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 1 Khoa Quản trị doanh nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày nay,thị trường luôn luôn biến động ,nhu cầu của người tiêu dùng cũng luôn thay đổi.Điều đó,tạo nên tính cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp .Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn ,phù hợp với hoàn cảnh mới.Chiến lược kinh doanh đề ra không chỉ thoả mãn được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn mà nó còn phải phù hợp với tiềm lực nội bộ và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp tạo được vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường, tạo dựng được uy tín và thương hiệu trong lòng khách hàng. Nhưng, đưa ra một bản chiến lược kinh doanh tốt mới chỉ là bước khởi đầu. Việc triển khai chiến lược đó mới là yếu tố xác định liệu doanh nghiệp mình có thể biến các ý tưởng trên giấy tờ thành lợi nhuận hay không? Sự thiếu linh hoạt trong việc triển khai chiến lược là nguyên nhân bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Trên thực tế, triển khai chiến lược kinh doanh không phải là việc dễ dàng.Không phải bất cứ mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ diễn ra như dự định ban đầu.Để đạt được các mục tiêu và chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải có sự phân tích ,xây dựng các chính sách ,phân bổ nguồn lực phù hợp để thực hiện các kế hoạch ngắn hạn một cách hợp lý.Vì vậy công tác triển khai chiến lược kinh doanh là một giai đoạn quan trọng đảm bảo cho chiến lược của doanh nghiệp thành công. Công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam là công ty chuyên phân phối về dược phẩm, thực phẩm chức năng,mỹ phẩm …việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh đóng vai trò rất quan trong đối với công ty.Nhưng các chiến lược kinh doanh hiện tại công ty đã triển khai chưa thực sự mang lại hiệu quả.Bởi trong quá trình triển khai chiến lược kinh doanh, sự phối kết hợp giữa các mục tiêu ngắn hạn ,chính sách hỗ trợ và phân bổ nguồn lực chưa được chặt chẽ, hợp lý.Với ý nghĩa khoa học và trên thực tế nghiên cứu, tìm hiểu tại công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam,giúp e nhận thấy cần phải hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty.Vì vậy, e chọn đề tài: “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2 .XÁC LẬP CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Sau khi nghiên cứu lý thuyết về triển khai chiến lược kinh doanh và quá trình tìm SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 2 Khoa Quản trị doanh nghiệp hiểu thực tế tại công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam qua việc điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn thực tế giúp e nhận thấy việc nghiên cứu luận văn tốt nghiệp: “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cuả công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam” là phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực hiện. -Đề tài trả lời cho các câu hỏi: -Chiến lược kinh doanh là gì? Nội dung của triển khai chiến lược kinh doanh? -Mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả việc triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty. -Để đạt được hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam cần làm gì? 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. -Hệ thống một số lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. -Xem xét, tìm hiểu thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. -Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. -Đối tượng nghiên cứu: các yếu tố cấu thành quá trình triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. -Phạm vi nghiên cứu: +Nội dung: tập trung nghiên cứu vào quy trình triển khai chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm GoodHealth NewZeland,thông qua nghiên cứu các nội dung: ++Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn. ++Xây dựng các chính sách gì? để hỗ trợ các mục tiêu đã đề ra. ++Quy hoạch các nguồn lực. +Về không gian thị trường:tập trung nghiên cứu thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm GoodHealth NewZeland trên thị trường sữa non giành cho trẻ em tại Hà Nội. +Về thời gian: nghiên cứu tập trung thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty từ năm 2009-2011. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 3 Khoa Quản trị doanh nghiệp -Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp qua việc phát phiếu điều tra,phỏng vấn thực tế tại công ty. -Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ nguồn dữ liệu nội bộ của công ty: +Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam từ năm 2009- 2011. +Bảng nhân sự tại phòng nhân sự của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam từ năm 2009- 2011. .6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI -Phần mở đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài -Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. -Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. -Chương 3: Kết luận và đề xuất về hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 4 Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1 CÁC KHÁI NIÊM, ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN. 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược. Theo Alfred Chandler(1962) “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản,dài hạn của DN, đồng thời áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”. Theo Johnson&Scholes (1999) “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi,để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan”. (Nguồn:Bài giảng quản trị chiến lược Đại học Thương Mại). Như vậy,theo hai cách tiếp cận trên nói đến chiến lược của DN: Là gắn với mục tiêu được xác định rõ trong khoảng thời gian (ngày,tháng ,năm).Mục tiêu mà DN cần đạt đến trong tương lai là gì?Lợi nhuận,doanh thu, hay mở rộng thị trường hoạt động, lĩnh vực kinh doanh,…chiến lược sẽ giúp định hướng hoạt động cho doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu đó ,doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố từ môi trường bên ngoài, tiềm lực bên trong của doanh nghiệp, chiến lược sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định rõ mình sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra trong tương lai trong những điều kiện cụ thể như thế nào với những chính sách kinh doanh ra sao, biện pháp cụ thể . Chiến lược đúng đắn sẽ chỉ rõ cho doanh nghiệp cách thức phân bổ các nguồn lực hiện có để thực hiện mục tiêu đó như thế nào? Huy động, phân bổ các nguồn lực đó theo thứ tự thời gian, định mức cho lĩnh vực nào, bước đi, cách đi ra sao. Như vậy, nói đến chiến lượccủa doanh nghiệp là nói đến phương hướng, định hướng mục tiêu trong tương lai của doanh nghiệp, được xác định trong một khoảng thời gian cụ thể và đặt ra phương hướng để thực hiện mục tiêu đó. 1.1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh. “Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các hoạt động và điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp”. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 5 Khoa Quản trị doanh nghiệp Các đặc trưng cơ bản : Chiến lược kinh doanh được xác định rõ những mục tiêu cơ bản phương hướng kinh doanh cần đạt đến trong từng thời kỳ và được quán triệt đầy đủ trong các lĩnh vực hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh chỉ phác thảo những phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn, khung hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.Nó chỉ mang tính định hướng còn trong thực tiễn hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải kết hợp mục tiêu chiến lược với mục tiêu kinh tế,xem xét tính hợp lý và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường và điều kiện kinh doanh để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và khắc phục sự sai lệch do tính định hướng của chiến lược gây ra. Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để đảm bảo huy động tối đa và kết hợp tốt với việc khai thác và sử dụng các nguồn lực Chiến lược kinh doanh được phản ánh trong cả một quá trình liên tực từ xây dựng,đến tổ chức thực hiện,đánh giá,kiểm tra và điều chỉnh chiến lược. 1.1.1.3 Nội dung của chiến lược kinh doanh. Mục tiêu dài hạn:chiến lược kinh doanh luôn hướng mục tiêu, mỗi doanh nghiệp kinh doanh luôn đặt ra mục tiêu dài hạn tùy theo từng giai đoạn, thời kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mục tiêu lớn nhất luôn là thị phần,doanh thu,lợi nhuận. Phương thức cạnh tranh:chính là những công cụ, chính sách đưa ra trong ngắn hạn hay dài hạn nhằm đạt được vị thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường,cùng ngành hàng như về sản phẩm,giá, thời cơ thị trường và dịch vụ khách hàng… Định vị chiến lược:trên cùng một ngành hàng,cùng một thị trường thì doanh nghiệp cần định hướng được thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới,tập trung vào khách hàng nào, sản phẩm doanh nghiệp muốn cung cấp tới khách hàng là những gì,quy mô,chất lượng ra sao? Để từ đó có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả. Phân bổ nguồn lực:trong quá trình thực hiện chiến lược cần gắn liền với các nguồn lực bên trong doanh nghiệp về con người,vốn, trang thiết bị và các bộ phận chức năng nhằm đạt được tối đa lợi ích mang lại và mục tiêu của doanh nghiệp. 1.1.1.3 Khái niệm và nội dung của triển khai chiến lược. Khái niệm: “Triển khai chiến lược kinh doanh là việc chia nhỏ mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp thành các mục tiêu hàng năm rồi phân bổ các nguồn lực,thiết SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 6 Khoa Quản trị doanh nghiệp lập các chính sách nhằm thực hiện mục tiêu đề ra”. Nội dung của triển khai chiến lược: Thiết lập các mục tiêu hàng năm:là hoạt động phân tán trực tiếp đến tất cả các quản trị viên trong công ty.Các mục tiêu hàng năm là những hướng dẫn cho hành động, nó chỉ đạo và hướng dẫn những nỗ lực và hoạt động của các thành viên trong công ty.Các mục tiêu đề ra phải có sự nhất quán logic,sự hợp lý của tổ chức và sự hợp lý của cá nhân. Xây dựng các chính sách:là những chỉ dẫn chung nhằm chỉ ra những giới hạn về cách thức đạt tới mục tiêu chiến lược.Các chính sách được xây dựng phải cụ thể và có tính ổn định,phải tóm tắt và tổng hợp thành các văn bản hướng dẫn,các quy tắc,thủ tục mà các chỉ dẫn này đóng góp thiết thực cho việc đạt tới các mục tiêu của chiến lược chung.Một số chính sách trong triển khai chiến lược như:chính sách Marketing,chính sách nhân sự,chính sách tài chính,chính sách R&D. Phân bổ các nguồn lực:là hoạt động trọng tâm trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh,các nguồn lực nên được phân bổ thế nào giữa các bộ phận,các chức năng và đơn vị khác nhau trong tổ chức nhằm đảm bảo chiến lược được lựa chọn thực hiện một cách tốt nhất. Thay đổi cấu trúc tổ chức:cấu trúc tổ chức là tập hợp các chức năng và quan hệ mang tính chính thức xác định các nhiệm vụ mà mỗi đơn vị của doanh nghiệp phải hoàn thành,đồng thời cả các phương thức hợp tác giữa các đơn vị này.Cấu trúc tổ chức đòi hỏi những thay đổi trong cách thức kết cấu của doanh nghiệp vì cấu trúc tổ chức của một doanh nghiệp ràng buộc cách thức các mục tiêu và các chính sách được thiết lập,ràng buộc cách thức và nguồn lực được phân chia. Phát triển lãnh đạo chiến lược:là một hệ thống những tác động nhằm thúc đẩy những con người tự nguyện và nhiệt tình thực hiện các hành động cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.Là những chỉ dẫn,điều khiển,ra quyết định,động viên,điều chỉnh để hiện thực hóa tương lai. Phát huy văn hóa doanh nghiệp:văn hóa doanh nghiệp là một tập hợp các niềm tin,giá trị được chia sẻ& học hỏi bởi các thành viên của tổ chức,được xây dựng và quảng bá trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Văn hóa doanh nghiệp chi phối cách thức các thành viên trong doanh nghiệp tác động lẫn nhau và đồng thời tác động tới các bên liên quan đến doanh nghiệp.Văn hóa hình thành/ ảnh hưởng thái độ con người trong tổ chức. (Nguồn: Bài giảng quản trị chiến lược Đại học Thương Mại). SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 7 Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.1.1.4 Phân biệt hoạch định và triển khai chiến lược. Hoạch định chiến lược -Định vị các lực lượng trước khi hành động. -Qúa trình tư duy. Triển khai chiến lược -Quản lý các lực lượng khi hành động. -Qúa trình tác nghiệp. -Đòi hỏi trực giác và kỹ năng phân tích tốt. -Đòi hỏi những khích lệ và kỹ năng lãnh đạo đặc biệt. -Đòi hỏi phối hợp nhiều cá nhân,nhiều bộ phận. -Đòi hỏi phối hợp 1 vài cá nhân. -Các khái niệm, công cụ của hoạch định chiến lược tương đối như nhau giữa các tổ chức có quy mô và loại hình hành động khác nhau. -Thực thi chiến lược có sự khác nhau rất lớn giữa các quy mô và loại hình hoạt động của tổ chức. Bảng 1.1: Sự khác biệt cơ bản giữa hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược. Nhìn vào bảng so sánh trên ngoài sự khác biệt giữa hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược. Ta có thể nhận thấy: - Thực chất của việc triển khai chiến lược kinh doanh là giai đoạn hành động để biến những chiến lược được hoạch định thành hành động cụ thể.Ba công việc chính của triển khai chiến lược là:thiết lập các mục tiêu thường niên,các chính sách cho các bộ phận,và phân bổ nguồn lực. - Và một số hoạt động khác như: điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với chiến lược,môi trường văn hóa trong doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến chất lượng thực hiện công việc của mỗi cá nhân cũng như sự thành công của việc triển khai chiến lược. 1.1.2Một số lý thuyết liên quan. 1.1.2.1 Lý thuyết về mô hình 7s của McKensy. -Cho phép nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai chiến lược -Hiệu quả triển khai chiến lược không chỉ phụ thuộc vào việc quan tâm đầy đủ tới 7 nhân tố mà còn phụ thuộc vào tác động của các nhân tố này dưới góc độ hệ thống. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt 8 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Sơ đồ 1.1:Mô hình 7s của McKensy.  Chiến lược :Một loạt các hoạt động nhằm duy trì và phát triển các lợi thế cạnh tranh.  Cấu trúc:Sơ đồ tổ chức và các thông tin có liên quan thể hiện các quan hệ mệnh lệnh ,báo cáo và cách thức mà các nhiệm vụ được phân chia và hội nhập.  Hệ thống:Các quá trình,quy trình thể hiện cách tổ chức vận hành hàng ngày.  Phong cách:Những điều mà các nhà quản trị cho là quan trọng theo cách họ sử dụng thời gian và sự chú ý của họ tới cách thức sử dụng các hành vi mang tính biểu tượng.Điều mà các nhà quản trị làm quan trọng hơn rất nhiều so với những gì họ nói.  Nhân viên:Những điều mà công ty thực hiện để phát triển đội ngũ nhân viên và tạo cho họ những giá trị cơ bản.  Kỹ năng:Những đặc tính hay năng lực gắn liền với một tổ chức.  Mục tiêu cao cả:Những giá trị thể hiện trong sứ mạng và các mục tiêu.Những giá trị này được chia sẻ bởi các thành viên trong tổ chức. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 9 Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.1.2.2 Lý thuyết về nội dung triển khai chiến lược.  Thiết lập các mục tiêu hàng năm. Mục tiêu hàng năm là những mục tiêu <=1 năm. Mục tiêu hàng năm là những cái mốc mà các doanh nghiệp phải đạt được để đạt tới mục tiêu dài hạn.Cũng như các mục tiêu dài hạn ,các mục tiêu hàng năm phải đo được ,có định lượng ,có tính thách thức,thực tế phù hợp và có mức độ ưu tiên.Các mục tiêu này được đề ra ở cấp doanh nghiệp ,bộ phận chức năng và các đơn vị trực thuộc Mục tiêu chiến lược chỉ có thể thực hiện thông qua việc thiết lập mục tiêu hàng năm là sự phân chia mục tiêu tổng quát thành từng mục tiêu bộ phận,rồi từ đó làm cơ sở giao cho các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp thực hiện tạo nên sự chấp nhận và gắn bó giữa mọi người trong toàn doanh nghiệp. Các mục tiêu hàng năm như những hướng dẫn cho hành động.Nó chỉ đạo và hướng dẫn những nỗ lực và hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp.Những mục tiêu hàng năm thường được xác định bằng các chỉ tiêu khả năng thu lợi nhuận,chỉ tiêu tăng trưởng và thị phần của từng bộ phận kinh doanh ,theo khu vực địa lý,theo nhóm khách hàng và sản phẩm rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Mục tiêu hàng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai chiến lược vì nó : Là cơ sở để phân phối các nguồn lực,là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các nhà quản trị viên,là công cụ quan trọng để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn đã đặt ra,là căn cứ ưu tiên của tổ chức,của bộ phận,của phòng ban. Mục đích của việc xác định các mục tiêu hàng năm có thể tóm lược như những hướng dẫn cho hành động, nó chỉ đạo và hướng dẫn những nỗ lực và hoạt động của các thành viên trong tổ chức.Chúng cung cấp nguồn lý do chính đáng cho doanh nghiệp bằng việc minh chứng tính đúng đắn các hoạt động với những người tham gia.Chúng cũng là những tiêu chuẩn hiệu quả.Các mục tiêu hàng năm nên đo lường được phù hợp ,hợp lý có tính thách thức,rõ ràng được phổ biến trong tổ chức.Xác định trong khoảng thời gian phù hợp và kèm theo cơ chế thưởng phạt tương xứng.  Xây dựng các chính sách. Trong thực tế,việc thiết lập các chính sách là cách thức hiệu quả nhất giúp các nhà quản trị để giải quyết các công việc lặp đi lặp lại thường ngày mà các chính SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 10 Khoa Quản trị doanh nghiệp sách này được áp dụng khi mỗi trường hợp xảy ra. Chính sách là những nguyên tắc chỉ đạo, những phương pháp thủ tục ,quy tắc ,hình thức và những công việc hành chính được thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy công việc theo những mục tiêu đề ra. Chính sách là những công cụ thực thi chiến lược ,các chính sách đặt ra những phạm vi quy chế ép buộc và những giới hạn đối với các hành động quản trị có thế thực hiện thưởng phạt cho hành vi cư xử,chúng làm rõ gì có thế và không thể làm khi theo đuổi các mục tiêu của công lý. Các chính sách cho các nhân viên và quản trị viên biết họ được mong muốn những gì qua đó làm tăng khả năng các chiến lược thực thi thắng lợi.Chúng cũng làm cơ sở cho kiểm soát quản trị ,cho phép hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức ,làm giảm thời gian ra quyết định ,làm rõ việc gì được làm bởi ai. Các chính sách có thể được áp dụng cho tất cả các bộ phận và phòng ban.Dù phạm vi và hình thức như thế nào thì các chính sách cũng được sử dụng như một cơ chế thực thi chiến lược và đạt được mục tiêu. Như vậy, việc thiết lập và tuân thủ các chính sách là cần thiết đối với việc triển khai chiến lược mà còn đảm bảo hoạt động của tổ chức và các thành viên .  Phân bổ các nguồn lực. Phân bổ nguồn lực là một hoạt động quản trị trung tâm trong tổ chức thực hiện chiến lược,thông thường các doanh nghiệp phân bổ các hoạt động của doanh nghiệp theo ý chủ quan của các nhà quản lý mang nặng yếu tố chính trị.Nhưng trong quản trị chiến lược đòi hỏi các nguồn lực phải được phân bổ theo mức độ ưu tiên tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược và mục tiêu hàng năm đã thông qua. Nội dung chủ yếu trong công tác đảm bảo các nguồn lực là phân nguồn lực tài chính; nguồn lực vật chất; nguồn nhân sự và nguồn lực về công nghệ.Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện chiến lược thì thực chất việc phân bổ nguồn lực thường tập trung chủ yếu vào phân bổ nguồn lực. Đảm bảo và phân bổ nguồn vốn thường căn cứ vào chiến lược cấp công ty và đảm bảo phân bổ vào mục đích sử dụng hiệu quả nhất.Phân bổ nguồn lực cần phải đảm bảo những vấn đề sau: Cần xem xét lại định hướng tổng quát của việc phân bổ nguồn vốn,xem xét các khoản chi đã hợp lý chưa,có thể giúp họ hoàn thành được công việc mà chiến lược kinh doanh đặt ra chưa,ấn định các lĩnh vực chung cần hay không cần đầu tư vào. Phân tích nhu cầu về vốn như vốn lưu động ,hàng tồn kho, nợ phải thu, xem SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 11 Khoa Quản trị doanh nghiệp xét các vấn đề phân phối thu nhập, đồng thời lập ngân sách về vốn,đây là công cụ quan trọng phục vụ cho việc thực hiện và kiểm tả quản lý vốn. Phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.Cơ cấu tài chính có ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn và mức chi phí huy động các nguồn vốn cho thực hiện chiến lược và ảnh hưởng đến việc thực hiên mục tiêu lợi nhuận.Nhưng cơ cấu tài chính cũng bị ảnh hưởng các mục tiêu và chiến lược tổng quát của doanh nghiệp. Gía trị đích thực của bất kỳ chương trình phân phối nguồn lực nào nằm ở kết quả đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.Sự phân bổ nguồn lực không đảm bảo cho việc triển khai chiến lược thắng lợi vì chương trình, nhân lực bộ phận,sự kiểm soát và lòng tận tụy phải truyền sức sống vào những nguồn lực được phân phối.  Thay đổi cơ cấu tổ chức. Chiến lược được thực hiện thông qua việc thiết kế tổ chức.Bởi vì thực chất của việc thực hiện chiến lược là cách mà doanh nghiệp tạo ra sự bố trí sắp xếp và cơ chế hoạt động của tổ chức cho phép doanh nghiệp có thể theo đuổi chiến của mình một cách hiệu quả nhất. Cơ cấu tổ chức điều phối các hoạt động của nhân viên để họ có thể làm việc với nhau và thực hiện chiến lược một cách có hiệu quả nhất nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh,khuyến khích động viên các nhân viên và đưa ra một cơ chế khuyến khích động viên cho các nhân viên học phương pháp làm việc mới. Cơ cấu tổ chức định hướng các nhân viên ứng xử và quy định sẽ hoạt động như thế nào trong vị trí của tổ chức.Nếu một ban giám đốc điều hành muốn biết tại sao việc ra quyết định trong doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian,hoặc tại sao lại thiếu sự hợp tác giữa bộ phận bán hàng và các khâu sản xuất; hoặc tại sao việc đổi mới sản phẩm quá chậm,thì cần phải xem xét việc thiết kế cơ cấu tổ chức đã hợp lý chưa và phải phân tích xem cơ cấu tổ chức cơ sở đã điều phối và động viên các hành vi ứng xử của nhân viên như thế nào.Thiết kế cơ cấu tổ chức hợp lý cho phép doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và thuận lợi trong tổ chức thực hiện chiến lươc. Mỗi chức năng của doanh nghiệp cần được triển khai trong tương quan với các hoạt động tạo ra giá trị để làm nâng cao hiệu quả,chất lượng,đổi mới công nghệ hoặc trách nhiệm đối với khách hàng.Vì vậy cơ cấu tổ chức được thiết kế phải cho phép nó có thể thực hiện được các chức năng ,kỹ năng của mình được chuyên môn hóa và có hiệu lực.Ứng với mỗi chiến lược,mỗi một doanh nghiệp mà ban lãnh đạo SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 12 Khoa Quản trị doanh nghiệp chọn lựa mô hình tổ chức thích hợp đối với doanh nghiệp.Có nhiều mô hình cơ cấu tổ chức như:cơ cấu chức năng; cơ cấu bộ phận;cơ cấu theo đơn vị kinh doanh chiến lược; cơ cấu ma trận.  Phát huy văn hóa và lãnh đạo doanh nghiệp. Phát huy văn hóa: Chiến lược kinh doanh được thiết lập dựa trên cơ sở văn hóa vốn có của doanh nghiệp.Bốn nguyên tắc cơ bản thực hiện thay đổi văn hóa doanh nghiệp cho phù hợp với chiến lược kinh doanh mới bao gồm: xác định các yếu tố văn hóa phù hợp; tổ chức báo cáo; học tập về các khía cạnh văn hóa; xác định tầm quan trọng của sản phẩm văn hóa và mức độ tương hợp của chúng với chiến lược dự định làm cơ sở cho việc đánh giá những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gây ra; xác định các yếu tố văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc hình thành triển khai chiến lược kinh doanh và đánh giá chiến lược kinh doanh. Lãnh đạo doanh nghiệp: Lãnh đạo chiến lược là một hệ thống (một quá trình) những tác động nhằm thúc đẩy những con người(hay một tập thể) tự nguyện và nhiệt tình thực hiện các hành động cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Lãnh đạo chiến lược giúp nhận dạng, khám phá và khai thác cơ hội cho doanh nghiệp,chấp nhận rủi ro,luôn hướng về sự đổi mới. 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. Cuốn sách : “Khái luận về quản trị chiến lược” của FREDR DAVID đề cập đầy đủ các vấn đề về quản trị chiến lược từ khái luận về chiến lược,quản trị chiến lược và các vấn đề liên quan về triển khai chiến lược của doanh nghiệp. Cuốn giáo trình: “Chiến lược kinh doanh quốc tế” của GS.TS Nguyễn Bách Khoa trình bày về bản chất và vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế và vấn đề triển khai chiến lược trong môi trường kinh doanh quốc tế. Luận văn tốt nghiệp: “Gỉai pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển thương mại Hà Nội” của Nguyễn Đức Chung khoa đào tạo quốc tế, giáo viên hướng dẫn PGS.TS Đinh Văn Thành.Đề tài này đi sâu vào nghiên cứu công tác triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty ,nêu ra những nội dung cơ bản của công tác triển khai chiến lược kinh doanh ,thực trạng, các vấn đề còn tồn tại đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển thương mại Hà Nội. SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt Khóa luận tốt nghiệp 13 Khoa Quản trị doanh nghiệp Luận văn tốt nghiệp: “Tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH phát triển thương mại Minh Ngọc” của Đoàn Thị Hướng khoa quản trị doanh nghiệp ,giáo viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Thị Uyên.Đề tài này đề cập đến công tác triển khai chiến lược kinh doanh của công ty và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực tổ chức triển khai chiến lược tại công ty. Với đề tài “Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần FOOTPRINT Việt Nam”,đối tượng tiếp cận ở đây là các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai chiến lược kinh doanh của công ty và phạm vi nghiên cứu xoay quanh việc thiết lập các mục tiêu ngắn hạn và các chính sách hỗ trợ cho việc triển khai chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm sữa non GoodHealth trên thị trường Hà Nội của công ty, nhận diện được những cơ hội ,thách thức trong công tác thực hiện chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến,đề xuất giúp công ty hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn. 1.3 MÔ HÌNH NỘI DUNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.3.1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG CLKD HIỆN TẠI CỦA DN Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp cần xác định cho các đơn vị kinh doanh các mục tiêu khác nhau.Mục tiêu của đơn vị kinh doanh sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.Đối tượng nhắm đến là sản phẩm và thị trường,vì vậy các mục tiêu mà các đơn vị kinh doanh là tăng thị phần,tăng khả năng cạnh tranh… Chiến lược kinh doanh được tổ chức triển khai ở các doanh nghiệp như:  Chiến lược thâm nhập thị trường: Là chiến lược giới thiệu các sản phẩm dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp thông qua các nỗ lực Marketing. Với sự phát triển kinh tế ngày một tăng cao,mức sống của người dân ngày được cải thiện và nâng cao vì vậy việc sử dụng sữa cho trẻ em được các gia đình có con nhỏ quan tâm hơn.Nắm được nhu cầu của thị trường doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm sữa non Good Health. Thị trường mà doanh nghiệp khai thác chủ yếu là địa bàn thành phố Hà Nội,nơi có dân cư và mức sống của người dân cao.Với việc thực hiện chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp tăng thị phần trên thị trường Hà Nội.Doanh nghiệp đã lựa chọn những công cụ Marketing như quảng cáo trên các kênh truyền hình, tổ chức hội nghị khách hàng qua đó tham khảo ý kiến của khách hàng về mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. Với lợi thế cạnh tranh so với các đổi thủ cạnh tranh về sản phẩm có chất lượng được khẳng đinh bởi nhà cung cấp Good Health Newzealand ngoài ra công ty SV: Nguyễn Thị Ngà – K7HQ1K1 GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Việt
- Xem thêm -