Tài liệu Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THÖY HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÕA THỌ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 2: TS. Hà Thị Ngọc Hà Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 02 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay đối với ngành Dệt may - đây là ngành mà kim ngạch xuất, nhập khẩu chiếm tỷ trọng khá lớn, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Chính vì vậy mà ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước với quy mô sản xuất kinh doanh lớn làm cho vấn đề cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt. Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vừa sản xuất, vừa thương mại nên lượng HTK chiếm tỷ trọng lớn, phong phú và đa dạng. HTK được xem là một trong những tài sản quan trọng nhất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Vì vậy việc tổ chức thông tin kế toán HTK có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình cung cấp thông tin về HTK cho các đối tượng bên trong và bên ngoài Tổng Công ty. Đối với đối tượng bên ngoài thì việc tổ chức thông tin kế toán HTK tốt sẽ cung cấp thông tin tới các đối tượng này một cách nhanh chóng và chính xác; giúp họ phân tích, đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó họ có thể đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Đối với đối tượng bên trong thì việc tổ chức thông tin HTK tốt giúp họ có những quyết định sản xuất đúng đắn, kịp thời, đảm bảo được lượng HTK dự trữ đúng mức, không gây ứ đọng vốn, không làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tổ chức thông tin HTK tại Tổng Công ty còn gặp phải một số hạn chế nhất định nên thông tin HTK cung cấp cho các đối tượng bên trong và bên ngoài Tổng Công ty chưa thực sự cụ thể, nhanh chóng, kịp thời làm ảnh đến quá trình hoạt động sản xuất 2 kinh doanh của Tổng Công ty, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thông tin kế toán HTK nhằm cung cấp thông tin HTK kịp thời, đầy đủ, chính xác cho các đối tượng bên trong và bên ngoài Tổng Công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các nội dung liên quan đến việc tổ chức thông tin kế toán HTK. - Phạm vi nghiên cứu: Tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, không bao gồm các Công ty con. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên các phương pháp cụ thể như: so sánh đối chiếu, thống kê, phân tích để làm rõ nội dung nghiên cứu về lý luận cũng như thực trạng tổ chức thông tin HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp luận logic để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thông tin kế toán HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. 5. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về tổ chức thông tin kế toán HTK trong doanh nghiệp. 3 Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức thông tin kế toán HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại, HTK góp phần không nhỏ trong quá trình tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. HTK từ khi mua về cho đến khi tạo ra sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau nên quá trình quản lý cũng như việc cung cấp thông tin HTK cho các đối tượng sử dụng đôi khi cũng chưa thực sự chính xác, hiệu quả. Chính vì vậy việc tổ chức thông tin kế toán HTK có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu và một số luận văn thạc sĩ đề cập khá nhiều các vấn đề liên quan về HTK với nhiều góc độ khác nhau, cụ thể được thể hiện qua: Luận văn của tác giả Nguyễn Anh Tân (2010) về “Kiểm soát nội bộ chu trình HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ” đã phân tích, đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chu trình HTK tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chu trình HTK tại Tổng Công ty. Tuy nhiên, những đề xuất này chỉ là những đề xuất cơ bản, chưa mang lại hiệu quả cho Tổng Công ty. Luận văn của tác giả Bùi Thị Lan Anh (2013) trong “Hoàn thiện tổ chức kế toán HTK nhằm tăng cường quản lý HTK tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vận tải Đại Cát Lộc” đã đi sâu tìm hiểu vào các vấn đề về tổ chức kế toán HTK tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vận tải Đại Cát Lộc. Phân tích được những mặt mạnh và những tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện hơn 4 nữa việc tổ chức kế toán HTK nhằm tăng cường quản lý HTK tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vận tải Đại Cát Lộc. Luận văn của tác giả Bùi Thị Luyến (2010) về “Hoàn thiện kiểm toán chu trình HTK trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện”. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu thực tiễn quy trình kiểm toán chu trình HTK do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam tiến hành cho khách hàng kiểm toán thường xuyên và khách hàng kiểm toán năm đầu tiên. Từ đó nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình HTK trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện. Luận văn của tác giả Đặng Thị Phương (2010) về “Hoàn thiện công tác kế toán HTK tại Công ty Cổ phần Thương mại Hòa Dung” đã tập trung đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán HTK trong doanh nghiệp để tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán HTK tại Công ty Cổ phần Thương mại Hòa Dung. Từ đó nêu lên những tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán HTK tại Công ty Cổ phần Thương mại Hòa Dung. Tuy nhiên, những giải pháp mà tác giả đưa ra còn mang tính chung chung, chưa thực sự cụ thể nên rất khó khăn cho Công ty trong quá trình thực hiện khắc phục những tồn tại này. Ngoài các luận văn tham khảo trên, trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả còn tham khảo các tài liệu sau: Giáo trình kế toán tài chính - Phần 1&2 do tập thể Tác giả bộ môn Kế toán tài chính, Khoa kế toán - kiểm toán, Trường đại học kinh tế TP.HCM biên soạn; Giáo trình kế toán tài chính của tác giả Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy, nhà xuất bản Tài chính năm 2008; Giáo trình hệ thống thông tin kế toán của tác giả Nguyễn Mạnh Toàn 5 và Huỳnh Thị Hồng Hạnh, nhà xuất bản Tài chính năm 2011; Tài liệu giảng dạy kế toán quản trị do Th.S Đinh Xuân Dũng, Trưởng bộ môn Tài chính kế toán - Khoa quản trị kinh doanh 1, chủ biên với sự tham gia của nhiều giảng viên bộ môn Tài chính kế toán, ... Bên cạnh đó, tác giả còn tham khảo một số văn bản pháp quy: - Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính - Chuẩn mực số 02 - HTK ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Thông tư số 161/2007/TT/BTC ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Song những đề tài nghiên cứu trên chưa có nghiên cứu nào tập trung vào việc tổ chức thông tin kế toán HTK trong doanh nghiệp. Chính vì vậy tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ” nhằm đi sâu nghiên cứu thực trạng tổ chức thông tin kế toán HTK tại Tổng Công ty, thấy được những mặt còn thiếu sót, hạn chế để đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm cung cấp thông tin HTK cho nhà quản trị được cụ thể, chính xác, từ đó giúp nhà quản trị có thể đưa ra được những chiến lược kinh doanh kịp thời và hiệu quả. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN KẾ TOÁN 1.1.1. Khái niệm thông tin kế toán Thông tin kế toán là thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của tổ chức; là những thông tin quan trọng, cần thiết phục vụ cho quản lý kinh tế. 1.1.2. Vai trò của thông tin kế toán - Đối với những người sử dụng bên trong doanh nghiệp - Đối với những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp 1.1.3. Yêu cầu đối với thông tin kế toán Có các quan điểm về yêu cầu đối với thông tin kế toán như: a. Quan điểm của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ - FASB b. Quan điểm của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế IASB: c. Theo tiêu chuẩn của CobiT3: d. Quan điểm của chuẩn mực kế toán Việt Nam: 1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1. Khái niệm về hàng tồn kho trong doanh nghiệp Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02, HTK là những tài sản: - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; - Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang; - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ; 7 1.2.2. Phân loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp a. Phân loại theo mục đích sử dụng và công dụng của hàng tồn kho: b. Phân loại hàng tồn kho theo nguồn hình thành: c. Phân loại hàng tồn kho theo yêu cầu sử dụng: d. Phân loại hàng tồn kho theo kế hoạch dự trữ, sản xuất và tiêu thụ: e. Phân loại hàng tồn kho theo phẩm chất: f. Phân loại hàng tồn kho theo địa điểm bảo quản: g. Phân loại hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán số 02: 1.2.3. Đặc điểm của HTK trong doanh nghiệp - HTK chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng tài sản lưu động. - HTK được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. - HTK tham gia toàn bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh - HTK gồm có nhiều loại khác nhau. - HTK có khả năng bị giảm giá so với giá trị sổ sách. 1.2.4. Vai trò của hàng tồn kho trong doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, HTK có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là tất cả những nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện tại hoặc tương lai. 1.2.5. Yêu cầu quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp Để nắm bắt thông tin HTK một cách kịp thời, tránh tình trạng khan hiếm hoặc ứ đọng HTK thì cần phải quản lý HTK thường xuyên nhằm đảm bảo quan hệ đối chiếu phù hợp giữa giá trị và hiện vật, giữa các số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp, giữa số liệu ghi trong sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho. 8 1.3. TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1. Tổ chức xây dựng bộ mã hàng tồn kho trong doanh nghiệp Xây dựng bộ mã HTK có nghĩa là qui định cho mỗi loại HTK một ký hiệu riêng bằng hệ thống các chữ số (có thể kết hợp với các chữ cái) để thay thế tên gọi, qui cách, kích cỡ của chúng. Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng bộ mã cho HTK theo cách riêng của mình, song cần đảm bảo yêu cầu nhận dạng sản phẩm một cách nhanh chóng, dễ ghi nhớ, tránh nhầm lẫn hay trùng lắp. 1.3.2. Tổ chức lập chứng từ hàng tồn kho trong doanh nghiệp Trong kế toán HTK, có thể thấy việc tổ chức chứng từ kế toán có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng vì chứng từ là nền tảng đầu tiên của quá trình lên sổ sách kế toán, lên các báo cáo. Chứng từ HTK gồm có: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Nhằm tăng cường hiệu quả việc sử dụng chứng từ, đảm bảo tính kịp thời và hợp lý, bộ phận kế toán phải tổ chức cũng như xây dựng quy trình luân chuyển cho từng loại chứng từ như: - Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho - Quy trình luân chuyển phiếu xuất kho 1.3.3. Tổ chức tài khoản hàng tồn kho trong doanh nghiệp Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành để áp dụng cho tài khoản HTK. Trên cơ sở tài khoản cấp 1 và cấp 2 đã được quy định, doanh nghiệp có thể tiến hành chi tiết hóa tài khoản thêm các cấp (cấp 3, 4) nhằm chi tiết tài khoản HTK cụ thể hơn, phù hợp cho việc quản lý cũng như cung cấp thông tin HTK cho nhà quản trị trong mỗi doanh nghiệp. 9 1.3.4. Tổ chức sổ kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Doanh nghiệp căn cứ vào các quy định về sổ kế toán trong Luật kế toán để tiến hành mở các sổ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Trong HTK, các sổ kế toán được mở sẽ tương ứng với từng tài khoản của HTK. Tuy nhiên để phục vụ cung cấp thông tin cho nhà quản trị, kế toán có thể áp dụng hệ thống sổ sách kế toán HTK do Bộ Tài chính ban hành để tự thiết kế ra những sổ kế toán chi tiết dựa vào việc tổ chức tài khoản chi tiết. 1.3.5. Tổ chức báo cáo hàng tồn kho trong doanh nghiệp a. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp: Tùy theo mô hình hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà sẽ hình thành nên BCTC hay BCTC hợp nhất. Thông tin kế toán HTK trong báo cáo này được thể hiện trên: - Bảng cân đối kế toán - Bảng xác định kết quả hoạt động kinh doanh - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Còn đối với BCTC hợp nhất, điều mà các đối tượng bên ngoài quan tâm là phương pháp hợp nhất HTK giữa các Tập đoàn, Tổng Công ty. b. Báo cáo kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp: Thông tin HTK trên Báo cáo kế toán quản trị chủ yếu cung cấp cho nhà quản trị bên trong doanh nghiệp. Các báo cáo HTK này được lập không cần phải tuân theo các quy định do Bộ Tài chính ban hành mà được lập theo yêu cầu của nhà quản trị, nó được xem là các báo cáo nhanh, nó có thể được lập theo tuần, theo tháng hoặc bất kỳ thời điểm nào khi nhà quản trị có yêu cầu. Nội dung HTK trên các báo cáo này cần đảm bảo cung cấp 10 thông tin chính xác, cụ thể, đầy đủ và phải đảm bảo tính so sánh được của thông tin nhằm giúp cho nhà quản trị trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Gồm có các báo cáo như: Báo cáo tình hình dự trữ hàng hoá cuối kỳ; Báo cáo HTK chậm luân chuyển; Báo cáo tồn kho tại từng thời điểm; báo cáo Nhập - xuất - tồn, …. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Hàng tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Hầu như vốn lưu động của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hàng tồn kho này nên nó sẽ quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà thông tin về hàng tồn kho rất quan trọng cho những ai cần quan tâm, hay nói cách khác thông tin hàng tồn kho rất quan trọng cho đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn thông tin hàng tồn kho có chất lượng thì trong doanh nghiệp cần phải tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tốt. Chính vì vậy Chương 1 của luận văn đã đi vào tìm hiểu khái quát lý luận cơ bản về tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Luận văn đã nêu cụ thể những vấn đề chung về hàng tồn kho cũng như việc tổ chức tạo lập thông tin kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở lý luận cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thực trạng tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ ở nội dung Chương 2. 11 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 2.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ  Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962. Qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay Tổng Công ty đã có rất nhiều Công ty may và nhà máy sợi. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Gồm có: Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban chức năng, Văn phòng. 2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ a. Tổ chức bộ máy kế toán: Việc tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng Công ty khá rõ ràng và hợp lý. Gồm có: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán tổng hợp, Kế toán tiền mặt, Kế toán tiền gửi ngân hàng, … b. Hình thức kế toán áp dụng: Tổng Công ty đã áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ cũng như sử dụng phần mềm kế toán máy Bravo để hạch toán chứng từ, sổ sách kế toán. 2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 12 2.2.1. Đặc điểm của hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ a. Đặc điểm nguyên vật liệu: Bao gồm đặc điểm nguyên liệu chính và vật liệu phụ. b. Đặc điểm thành phẩm được sản xuất ra: Gồm có đặc điểm của sản phẩm sợi và sản phẩm may mặc. c. Đặc điểm công cụ dụng cụ: 2.2.2. Cách phân loại, sắp xếp hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ HTK tại Tổng Công ty được phân loại, sắp xếp theo ngành may và ngành sợi. 2.2.3. Vai trò và yêu cầu quản lý hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Vốn lưu động của Tổng Công ty chiếm phần lớn trong HTK, vì vậy HTK đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhìn nhận được vấn đề đó, Tổng Công ty đã đặt ra yêu cầu cần phải quản lý HTK để cho quá trình nhập - xuất HTK đúng, đủ, kịp thời, đáp ứng cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. 2.3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 2.3.1. Thực trạng tổ chức xây dựng bộ mã hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Tổng Công ty đã xây dựng bộ mã HTK khá hợp lý để cung cấp thông tin cho việc lập chứng từ, sổ sách kế toán. Tuy nhiên, cách xây dựng bộ mã tại Tổng Công chưa thực sự cụ thể khi cung cấp thông tin cho nhà quản trị bên trong Tổng Công ty. 13 2.3.2. Thực trạng tổ chức chứng từ kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Được Tổng Công ty thể hiện qua việc tổ chức chứng từ trong quá trình nhập kho và xuất kho. Chứng từ nhập kho - xuất kho được Tổng Công ty lập và luân chuyển khá chặt chẽ, lưu theo thứ tự giúp cho việc theo dõi và kiểm tra được dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như chứng từ được lập mà không có sự phê chuẩn bởi các bên liên quan, không quy định cụ thể thời gian luân chuyển chứng từ lên Phòng kế toán dẫn đến chậm trễ trong việc nhập liệu. 2.3.3. Thực trạng tổ chức tài khoản, sổ sách kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hào Thọ a. Thực trạng tổ chức tài khoản hàng tồn kho tại Tổng Công ty Tổng Công ty đã tiến hành triển khai chi tiết tài khoản HTK thành những tài khoản nhỏ hơn giúp cho việc theo dõi, quản lý HTK được chặt chẽ. Tuy nhiên, HTK trong Tổng Công ty gồm có rất nhiều loại lại sử dụng cho cả ngành may và ngành sợi nên việc chi tiết tài khoản này chỉ mới đủ cung cấp thông tin cho việc hình thành nên các báo cáo phục vụ đối tượng bên ngoài mà chưa đủ đáp ứng cung cấp thông tin HTK cho nhà quản trị bên trong Tổng Công bởi việc chi tiết tài khoản HTK này chỉ mới dừng lại ở một mức độ nhất định mà chưa thực sự được chi tiết một cách cụ thể. b. Thực trạng tổ chức sổ sách kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Sổ sách kế toán HTK tại Tổng Công ty đã được mở đầy đủ, áp dụng theo đúng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành. 2.3.4. Thực trạng tổ chức lập báo cáo kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 14 a. Báo cáo tài chính liên quan đến hàng tồn kho tại Tổng Công ty BCTC tại Tổng Công ty là BCTC hợp nhất. Trong BCTC hợp nhất, HTK được thể hiện:  Trên bảng CĐKT và bảng xác định kết quả HĐKD hợp nhất: Thông tin HTK được trình bày trên bảng CĐKT hợp nhất và bảng xác định kết quả HĐKD hợp nhất được Tổng Công ty lập và trình bày theo đúng với quy định của Bộ Tài chính, đồng thời cũng đã tuân thủ theo các chuẩn mực của kế toán ban hành. Các chỉ tiêu HTK trên bảng CĐKT và bảng xác định kết quả HĐKD hợp nhất được Tổng Công ty lập như sau: Lấy số liệu HTK trên BCTC của Tổng Công ty cộng với số liệu HTK trên BCTC các Công ty con.  HTK trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất: Trong thuyết minh BCTC hợp nhất, Tổng Công ty đã thuyết minh phần bằng chữ cũng như phần thuyết minh bằng số về HTK một cách khá cụ thể, chi tiết. Tóm lại, BCTC hợp nhất tại Tổng Công ty được lập theo đúng quy định của Bộ tài chính. Tuy nhiên, việc lập BCTC hợp nhất tại Tổng Công ty chưa thực sự được quan tâm, họ chỉ lập cho có hình thức rồi sau đó Tổng Công ty sẽ thuê Công ty kiểm toán về làm lại. b. Báo cáo kế toán quản trị hàng tồn kho tại Tổng Công ty Tổng Công ty cũng đã lập các báo cáo quản trị HTK nhằm phục vụ cung cấp thông tin HTK cho nhà quản trị bên trong Tổng Công ty. Tuy nhiên, các báo cáo này chỉ mới được in ra từ kế toán tài chính là chủ yếu. Hơn nữa do quá trình tổ chức tài khoản HTK tại Tổng Công ty chưa thực sự chi tiết nên việc hình thành các báo cáo này chưa được cụ thể, rõ ràng theo từng loại HTK nên nhà quản trị 15 rất khó khăn trong việc nắm bắt thông tin HTK này. Ngoài ra, Tổng Công ty cần lập thêm “Báo cáo tồn kho tại từng thời điểm” để cung cấp thông tin HTK bất kỳ khi nào nhà quản trị có yêu cầu để có kế hoạch kịp thời cho từng loại HTK. 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc Tổng Công ty đã xây dựng bộ mã, thiết lập các chứng từ, tổ chức các tài khoản HTK khá hợp lý. Tổng Công ty đã lập BCTC hợp nhất liên quan đến HTK cũng như lập các báo cáo kế toán quản trị HTK để cung cấp thông tin HTK cho các đối tượng sử dụng. Tổng Công ty đã áp dụng phần mềm kế toán Bravo 6.3 trong công tác kế toán của mình. 2.4.2. Những tồn tại a. Tồn tại trong tổ chức xây dựng bộ mã hàng tồn kho tại Tổng Công ty Việc xây dựng bộ mã HTK tại Tổng Công chưa phù hợp, chưa có tính khoa học. b. Tồn tại trong tổ chức lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho tại Tổng Công ty - Quá trình nhập kho NVL: Phiếu nhập hàng không có xác nhận của các bên liên quan và không được đánh số thứ tự. Phiếu nhập kho thì được lập hai lần bởi Phòng KHTT và Phòng kế toán. - Quá trình xuất kho NVL chỉ dựa vào phiếu xuất do nhân viên cân đối đơn hàng chuyển sang là chưa hợp lý. 16 - Quá trình luân chuyển phiếu nhập kho, phiếu xuất kho lên Phòng kế toán còn chậm trễ nên việc nhập liệu chưa được kịp thời. c. Tồn tại trong tổ chức tài khoản kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Việc chi tiết tài khoản HTK tại Tổng Công ty chỉ mới dừng lại ở một mức độ nhất định mà chưa chi tiết tài khoản một cách cụ thể. d. Tồn tại trong việc lập các báo cáo hàng tồn kho tại Tổng Công ty Việc lập BCTC hợp nhất liên quan đến HTK tại Tổng Công ty còn mang tính hình thức, chỉ đơn giản cộng ngang các chỉ tiêu tương ứng trên các BCTC của Tổng Công ty, các Công ty con. Các báo cáo cung cấp thông tin HTK cho nhà quản trị còn mang tính tổng quát, chưa được lập một cách cụ thể, rõ ràng. 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 Nội dung trong chương 2 đã giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ như quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức chức bộ máy quản lý cũng như tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Tổng công ty. Những hiểu biết này phần nào đã giúp cho việc tìm hiểu thực trạng tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty được dễ dàng và thuận tiện. Thực trạng tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty bao gồm những thực trạng như tổ chức xây dựng bộ mã hàng tồn kho, tổ chức chứng từ hàng tồn kho, tổ chức tài khoản hàng tồn kho, tổ chức sổ sách kế toán cũng như tổ chức lập các báo cáo hàng tồn kho tại Tổng Công ty. Qua tìm hiểu và phân tích những thực trạng này cho thấy, việc tổ chức thông tin kến toán hàng tồn kho chưa được đầy đủ, rõ ràng, còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn quá trình cung cấp thông tin hàng tồn kho cho các đối tượng sử dụng. Từ những thiếu sót, hạn chế đó, luận văn sẽ đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn việc tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Những giải pháp khắc phục này sẽ được trình bày tiếp theo ở Chương 3. 18 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện tổ chức xây dựng bộ mã hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Việc xây dựng bộ mã hàng tồn kho tại Tổng Công ty là rất quan trọng và cần thiết. Bao gồm xây dựng bộ mã cho NVL, thành phẩm, công cụ dụng cụ.  Xây dựng bộ mã cho NVL: * Cách hoàn thiện xây dựng bộ mã HTK cho NVL chính đối với ngành may như sau: Mã: 10101001AD Được phân cách bộ phận ghép nối như sau: 1 - 01 - 01 - 001 - A - D Trong đó: + 1: Ký tự thể hiện theo ngành (1 là ngành may, 2 là ngành sợi) + 01: Ký tự thể hiện vật liệu chính hay vật liệu phụ + 01: Ký tự thể hiện nhà cung cấp + 001: Ký tự cho biết loại vải (001: vải chính, 002: vải lót, 003: dựng)
- Xem thêm -