Tài liệu Hoàn thiện tổ chức phân tích với việc tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp

 • Số trang: 238 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 68 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

 23456789 77   ! "# $% & '()*+',-./01   23456 7289567:6;2<;6=2>567?;26@A86@89;6 7B5C6;DE5C6289F6GH;6;IJ6K8LM673N565O86 PO67Q35C6;N;6R3J526 5C28 9 = 6 S >T 6 G U= 6     V)W'X',YZ'[\]Y'-^1_'-`0a)b'Vc     -d'efghijk  23456789 77   ! "# $% & '()*+',-. /01  23456 7289567:6;2<;6=2>567?;26@A86@89;6 7B5C6;DE5C6289F6GH;6;IJ6K8LM673N565O86 PO67Q35C6;N;6R3J526 5C28 9 = 6 S >T 6 G U= 6 VWXYZ[[\][W^_`abc[d_`abc[e_fghabc[i]jWk[almWn opqr^stuvwuvxuxy   z){' |' ,} ~' € _} '- 1‚'- ƒ0 „)…' z†  ‡ˆ‰Š‹Œ‰ŽˆŒ‘Œ’“”Œ•–—Œ (u,'\XY˜[„X™[\„XY[W ,uzZ,Wš›Xk[   -]'œftxyw   0  2346789 7 00 0!"#$%0! 0& ' ()(0*+,)-) 0./+00!" 12.03#$4#0)%&' (.50/0!"% 6768 9:9;" 0!"%0/.&  <=>?@A>BC2DEF=F   ?DGHF?@;A4BC--D;ED4FB-.B?-*-.*;<7G8H I7 (K(@0L'MNOPQR (J (KJ4NOT!U0VW0WX0YZ[NOPQR J( (KS4NOPQRW!\00]'^U0VW0WY! S` _!0]P (Ka@0!0]NOPQRbc!d !0]'^[U0V g` W0W[W"ed\Yf!0\0 @'h)d#!( iJ )*+,-.J4*=)4Fj-.45)*6)7*8-49)*2:;*;<0 =)@;A iS 4BC--D;ED4FB-.)C)B?-*-.*;<7G8H I72;<4 -? JK(kl0V'![_!0]PmQnP20]-d%! iS \0NOPQRY!U0VW0W JKJ4ooNOPQRY!U0VW0Wp0_ q( !0]PmQnP20]-\00]'^U0VW0W JKSk!0'!M^Yp!NOPQRY!U0VW0 (rS Wp0_!0]PmQnP20]- @'h)d#!J ((S )*+,-.S7*+,-.*+:-.2s.;t;7*C7*Bs-4*;<-45)*6) ((a  000 234567839 9 86 5853 88 655 65885353 24 !2 9 65 "#$6%&'()(*+,-./'01&2'03&2'4.&('05&(67'87/'9&(%7'(:4&2 $$G ;0<=(4>&&?0@?(A07>7B4C&'&2'05/D9*EF/905(5C= "#H0I0/'>/'4.&('05&(67'87/'9&(%7'-30-057(J&270K&2'05,EL7 $HN 7MC;0<=(4>&&?0@?(:4&27>7B4C&'&2'05/D9*EF/905(5C= "#"5'O&2;0+&&2'P('L7'05&20I0/'>/'4.&('05&(67'87/'9&(%7' $QR -30(J&270K&2'05,EL77MC;0<=(4>&&?0@?(:4&27>7B4C&' &2'05/D9*EF/905(5C= +(E,S&8'01&2" $R$ T6U5 $RH 53V8888W56X5353 Y58Z868 [ 0D 6\ 633[ D 23VV8 D0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]   01 345689    4 !2332%45./6728 !"# !$%&'(%&)*)+,-)&0.'$)/01 "%9515%95%6#6.65: ;<<< ;2.%7%&70=1%7>%?@) ;07K% ""L M0=%N0O362*%10P%%$0Q$ "%:606,6528"%65R%./L,9062R: S#%7N0O362*% #6.%9.R9:28UR285::02%./ #UU"L !7 )7,EP%%&70=1)72N0O362*%%$0Q$ UR.)60)582R"%65R%./L,9062R H!H HX%&)Y%&6E H!HA; HX%&)Y%&6ECDE9W%& HHUH H7Z6[)17D%6\)7 H#!G H>0:]%)-'^%7 HR.%:cU.)080)#6R.65&0) I0 = 1 ' ^ % 7 I_ 1 6 * ) !7 0̀% / ? _ ) C , E P % d)2%230)U.R6%5R:701 HHU H7*0Ta%7;?b%& L&R5535%6 M056%.35:5L))2,%60%& ML# !7,V%3W)S`62*%M0=6<.3 #6.%9.R6 7e%&H7?b%&3K01>!Y%&%&70=1M0=6M056%.3!7.3Q5R28 M!!" U<. 3 !2335R)5.%9"%9,:6RE 56%.35:5#6.%9.R9 M#L !7,V%3W)S0O362*%M0=6<.3 M0 L,9060%& AB ADE/F1    0 2345789 4   !"#$%&#'"()*0$+)"$,)-&./01 23 2 4"(0567%&8'9:';<'"=)"$+)">/';?"!@4 A A 4"(1$B&)/0)C80'D"EFF"#'"$+G$H: A2 '<# I J"9'K)".=6LBM8';<1$01 IN 2 O1'.)"P'$,&07%&$:*Q4RST$+'48: UA 22 VWXYZ[\]X^_`^XabcdX_efX]bebXghi\Xjkklmjknn UI 2A @o:'p'Gq'%&)C8Q4RS0r4r"R9sB=T$+'48: Ut 2I @D"EF.u>E)#)@v@"r>w)T$+'48:x:2y2 UU 2t z$#';{.|&5'|9supF'"L<$#"$+"r"F"9'"L<'"r" t F"}G$"'q~u<$)*';?"0rF"9'"L<0€ 2U z$#';{.|&5'|9sB='"L<$#"$+"r"F"9u<$)* U ';?" 2 !q'%&G"<.#'07'"C'‚)F"9'K)"';<uƒFGq"<)")"$q N u>E) 2N „&sq'6{"!$H:'<#x:2y)C8@v@RQ@;>…/ NN 23 !q"<)"G$H:'<#x:2y)C8@v@v*';?"z$8< N3 '"*I 2y41$B&!@4)#)G"<:‚) 3 2@D"EF)#)'"C'‚)G$H:';8B<8"'"&)C8v*'sR9s 3A B=*†rIB<!@4'"=)"$+ 22@D"EF)#)'"C'‚)G$H:';8B<8"'"&)C8v*'s@"$)* 3A v/$w$x:2yB<!@4'"=)"$+ 2A@D"EF)#)1$B&G$H:'<#'"=)"$+)C8@v@*†r 3t x:2y2 2IO‡&0'D"EFGq'%&G$H:'<#ˆ#<)#<Gq'%&G$" 3 B<8" 2tO‡&0'D"EFGq'%&G$H:'<#ˆ)96$Gq'<# 3N  01 3456789 415145656!1"#56$%1 8"'61(1)%"%*+,-.56%/05192 9 3456789 4%5566780956&:5;45<&=7&810(1&>&5156 %?3 3456789 @,561&:5;45<&=7&810(1&>&5156 %?3 345678A B1CD45E=155&:&&'50D&3 *F$G56 56 90;-(&G&15 9565192 9 345678A 9 IF5J& 8&K1L!5645CD56M5G&N CO5 345678A A %PQ4&::&7F5J&C56 %?30;>56 56 345678A R SCO5&56&=7D&04T4&: %?3 345678A H U7567F5J&C56#O5750(11L&V5 345678A *F$G56856&K1L56114810(1 8 !56 345678A 4 W 8&K1L7F5J&T&;1&J5-'568115 O5756C56 %?3!1&&%"%*+ 345678A @ W 8/=15O5756C56 %?3!1&&%"%*+ 345678A 3 WX61=$;01&YE=C56 %?3!1&&%"%*+ 345678A 2%PQ5Z5601& %[?35L50;#565L5; 345678A W81561Z8-656 %[0;1L&J1L55C56 &&55617&P5&>& %?3!1\ 8 ] ] ] ] ] ] ] 33 22 29 H AH A4 R2 R RA R4 R@ H HR HH 011 345689   ! : 9 K J X E 2 \ b : 9 : :: :9 :K 9 9: 99 9K  "#$%&"#'"(1)"*+%%,%*-.*/01.+%'% 2 341($5%&"#6%(7*#81%#() 9 ;.<(=>%#*/0?@(*.@*ABCD :E BF*#-*(#/(G*HI.<(=>%#"#6%(7*# 9J L%##$M%&*/0"#6%(7*#(N1#1O.PQ*81R?(S'%%@1T@ K U41I.0%#O&1V0*'*PSW18)#SW*#81R?(S'% K: ;.<(=>%#P+"8)#SW*#81R?(S'%*#1)%P$5* KK C#V%&?-*@*/0?G*(1,.81R?(S'% KK UY#>%#"#6%(7*#*#1)%P$5*Z'*[%#?G*(1,.81R?(S'% KJ ]#6%(7*#^Q_`a0410N1#SW(@%&81%#`S0%#*/0(F*#-* KX ]#6%(7*#=/1=S*'*I.'(=>%# KE ;.0%#O&1V0*#1)%P$5*0c*'*8)#SW*#81R?(S'%(#_S(#d1 Jb &10%Z'*[%# ;.<(=>%#81R?(S'%*'*#O(#4%&`Q00cS=/1=S J9 ;.'(=>%#P+"T'S*'S81R?(S'%(=S%&*'*#(1)"*+%81R?(S'% JE (#_S=/1=S B'*@%&I.0PW1&1V081R?(S'%%@1T@0c%#cI.e%(=[*f" E *0S BF*#-*T@?'<I.e%Pg(=S%&hCih0j00c%#k E\ UY#>%#*#-*I.e%Pg*/0*'*BlB%#c%$N* 2b BF*#-*"#m%&ABCD(=Q*(#.@*(F%&&1'?4* : UY#>%#"#6%(7*#*#.%&*/0ABCD :\ ]#6%(7*#*#1)%P$5*0c'%#&1'#SW(@%&^n`G%&?Y#>%# 99 De%&1R?*6%To%& 3SP$d%&(#["#p%*/08#'*#(#R81R?(S'% 9X 3SP$d%&#SW(@%&(c1*#7%# 9X   0111 3456789 0 5 1 1 7 345678 !" #1 5 1 0$1%1&"1 +,  5 ' () *             8 0 2346789  !"#$#%&'""#(")*"+,-#./&0&1#23,414&%1#23,4 5#65789:;<)=&.>?@A$3B9 *"C@D#EDFG,-<5"89: V&>B:XQD&YD<]N<(#F$#^DS_B `VNQ ,"<#GD1#E,-<5"89:a)$&N&b)c"<(#3$#3dB8 a#QNQ89:&U*"NQ,AV>&["&MN^DS_&["QB,"\#1e>Q% 89:F$#FN#b)3565RW1#23A,4,"&["QB !1OTL&0"1#!AV NQ^DS_&@R&N,hiDS_C,N"#ER<]N*"QD&YD3$#," 3[#)\"1#C,N&UAVNQ&YDUNF>5#WR1#! S)a"$#*"R)c"A4&^DS+gF>89:35,-<5"&DQ "#ER%<4R0"(c*"QD&YD&MN>^DS_B V&!R4#2&MN89:a &4&)$& !"#$#&,@Q%89:kN 3Hl,&4&0&(@&,*"1eFm"&MNmB9 *"6n"&0"&,AVNQ R4#2>Q+>AV&DQ2)$"FG5#CD"1#23,4%&4&0&#!R&W1#23 ,4%oF>,>#EFGR)c"R4R1#23,4p9 *"J3,&4&,-<5"&#!+)=&&MN&["Qq&c^DN&U ^D#3[+$6&-*",-<5"DQG("B`VNQQF> &4&0&<2<4R0"<)=&1eFm"&MN>^DS_C,N"#ERU#&D"B9U#&4& 14&%#ED+V&&MN89:,"^DS_&4&Q<]N*"F@89:+D[.3&4&(#)D,4F#E&V&#E&[" F#E&1#23,4&MN3.B:&-35/&0&,>&YDF$#c0xL >F#+>&4&s#E8#23,4F#5#65?&4&)$& !"#$#&'"3# &0"&,AVR4#2F>AV&["W&MN^D(&!FG*"?:23?@69AB?CD:EF4AG9<HI5JK?>4:2394L4MNOP 9:;9<9Q7RSPT6I:UVW0S/I?X9:2Y98HI5JP:ZP:[9:4:\PK?>4:239C]AN^PP_9< 9:`94MY9PaPCQ9@b9c:acdeC]E9Q7fRRg/IME9<<262AEF94LfRRgh0SSi8HI5JPj @NOPc:a44M2k99:69:P:j9<4ME9<9:2D?dl9:CmPV:aP9:6?/5:2D?4n9<P_9<4XoIpIq RSC]Rf87G4rs4̀cAE]9:EtP=E69:9<:23cPju?27_dO9:EF4AG9<4ME9<dl9:CmP KvXdwcoxyq84:69zV:Ea9<rb98:j6P:>489?:23?@C_:23?:Ea/€sdN^9<=E69:9<:23c:}9: 4:]9:@Gc:`9HI5JV:_9<4Q9<dY984:`7P:[7G4rs=E69:9<:23cKj6@:EtPrac 9:`c@Gc:`9HI5JC]E9:;9<@Gc:`9V:aP{5:;9<CQ9@b9c:acdeCD:EF4AG9< HI5JP‚9<@69:]9:Mƒ2MFP84:2U?rmVU49s2C]rsdN^9<:F9P:U/„>?:23?9]XP:E 4:>X9:]u?b9de9j2P:?9<C]9:]u?b94M=E69:9<:23cP:N6Pj…†9‡5ˆ9 † 4O2HI5J/‰Š9<4:ƒ289:;9<=>?:23?>XP‚9<<2a942UcP:ZM69:;9<C>9ADCDV:b 9Q9<KaPA9:C]4:67|99:;9<XY?PB?PT69:]u?b94MP>cP6EAs2CO2:EF4AG9< HI5J4ME9<A2D?V239=E69:9<:23cc:b2As27t4CO29:2D?MT2ME:~94L7_24MNƒ9< V29:=E69:Pj9:2D?4:6XAn2/5j2PaP:V:aP8HI5JP:N6Aac\9<AN^PV‹CŒ9<PT6 9:]u?b94MP>cP6E4ME9<u?b94MP_9<4X/pj9:2D?99AD4MŒ9<4v7AN^P9:]u?b9deu?694v784:2U?rm C`9=9<4:[P::^cPaPdEF2:}9:c:v94[P:4ME9<4:mP:]9:V2k74Ea9C]:F9P:U4ME9< Aa9:<2a4n9<4:k9:;9<c:a4:239C]99AD4MY9/„EAj8:F9P:UPT6C23PC`9=9<c:v94[P:4ME9< V2k74Ea9Pj4:kb9::N“9<dO94O2C23PKaPA9:4MŒ9<4v7C]4:mP:239V2k74Ea99:”7 c:a4:239A9<C]4M9<9:;9<C>9AD9:]u?b94Mu?694v7AŠ9<4:ƒ2<2b2u?XU49:;9< C>9ADc:a4:2397G4PaP:4s2N?/x?>4c:a44L4:mP4U9]X8:E]94:239C23PC`9=9<PaP dEF2:}9:CO29:;9<9G2=?9<C]c:N~9<c:acc:v94[P:4ME9<PaP:42UcP`9V2k74Ea9 4M?XD94:s9<C]4ME9<PaP:42UcP`9V2k74Ea9=m64MY9Aa9:<2aMT2MEd]9:;9<C>9AD P>c4:2U44ME9<A2D?V2397O2PT6HI5J/ IME9<dl9:CmPxy8HI5JA|K?>4:2394F27G4rs=E69:9<:23cKvXdwco„5xyq 1234567C]Pj@NOPc:a44M2k99:>4A9:/JGc:`9HI5JA|AN^P4nP:\P4F27G4rs „5xy1234567d]9:;9<=E69:9<:23cPju?27_dO9zy]9:;9<4n9<P_9<4XKvX =m9<oIpIx„q1234567o‘:69IM?9<H2Y980SS•q/–EF4AG9<4ME9<dl9:CmPAtP4:—z xy8PaP„5xy9j2P:?9<C]PaPIpIx„9j2M2Y9<A69<c:b2As27t4CO29:2D?V:j V:Q94ME9<9:;9<9Q7CL6u?6/5:2D?C>9ADu?b94M7O29bXr29:4ME9<A2D?V2397_2  0 234567896 6 2 99 96 623! 92"#89$# 4%67 62 & '()*+,#-223 676 .67 4%67 4'/ 067 23 676231672229*3*4566472 (8 676 .6799:# 67; )*+,6<9=2+ #)*+,23 67*3*456 9>9#92?796 .67 ! 9= 8 167 9= 98@# 9=(36 9A67B66 C6799 2"6 23267 9=6229( 8-223 676 .6767B66 C6 623D67)*+,8 167E674'BF; 6231672()*+,G8 167H#24'6 F; 6238 167I6 ?  D6J676 .67?!6A623 62C#69 67?6 .67?!6A 296 0 2 :6939B67(*3 67* 9=68$ 2 89:#2 689:#2 6?9B66-9H-K)*<+,LG 8 1672 :I6 J6723D672C#: 0676 .6789:#23 929$22 & '(*3 67 )$22 J89:#2 66 .67?!6A8 1674'IM#I@2?799$2#-2 2672 :( <"2 $)*+,G8 16722 4'6 .672-672& N676 48 1677C3 4' 6 .676 46672& 279 22-678 23 67 6 67 9=( + 4?OI!2 22P?9=I6  D68 167J67?!6A23D672C#4' 6 6 62C#2 9$?O6 0672 & '8Q2 O289:#2 623 672 6 89:#2 6? 26 $23 676 792672 :6 .67 2 9=6?67B66 C6; 6 .67 2 9=689:#2 6R S6279 9=)*+,H6 4667(T C62& #-2 4%67 G4'?O6 06723 67)*+,6 46729/ 0673!2 26 $2P8 C2"# 9:$6I6  D6$6?O6 06723 672 6 89:#2 6?>9U674 3 8$2O689:#2 6(,69?O2 E C62& 8 1672 & ' 6 =?79?9= 224'#029B 9=; )*+,23 675+4V<9=2+ #6B23B6( 4!2 22P6 .67?!6AO6?2 29W69B6 6+7 9B6E96 G  D6XA29YZ[\]^_`ab]^_c^d`ed^f`g]^_hd`^ija^iabd^_k]l^dmn]l^`abo^pqd^drs^tauv^ _[w]^]xa^yx^_z[]l^dwd^{[s]`^]l`abf^|g}^p~f#XA29 VO6629$6€; #"6 ( ‚^ƒc]l^„os]^]`…]l^d†]l^_z‡]`^]l`aˆ]^deo^d‰^paˆ]^„os]^ *3B62 $7979G6 9A67 9B6E8 6 9B6 62792 9$28$??O6 067 2 ;20 C62& K**T*L23 6789:#2 669 679H9=27Š6?79 29 "6 89:# 2 629 &6 (+ .6767 9B6E6G67776? ?9=?O6 067 4%67  C62& #H9: 9=602 :**T*4'?O6 0677Š6?796 .67?!6A9B6 623 67 2#?9#-2-89:#2 6(+ .6716723"6 9B6 62792 E C6 2& 23 67)*+,?6 .67?!6A9B6 68 7‹#Œ 5(39Ž932V9 ) 6MK‘LGIM#I@2 C62& ?6 79?9=89:# 2 6?9B6K)*.2 2346%6 9?0$@5682369,59223490A7"68 %B83C.5 DE 6283 % 3%!3#$ 692.62-6EB9%68F-.!2G92!3#$ 662H68E?6I%6868627J5$K !2EL&(()*+82369,59 983 23F36 55%5..5:;<%69?0292346 !20 E#!3#$% 622345N59 $O2P62N5EI62!3#$ 6.2 234662H68 $O2P6229G3EQ95689.!25O6$@592R!3683232GES68F36"9* %68682369,5 EB9ET562$O2P6229G39 9O6893234662 9262T 99 62H68E 6283 5 D83237 6268234.2GES68F36"9&' EQ682369,526239 5 D0A7"68 %68;2-.![N5 * 983EQ!F5-6 683349-.%568 %6883 3EG6292346!2G92!3#$ 62P5 DEQ0A 7"68 -.%56883 3EG6EJ59 95S9!3#$ 6&'';)*V 9 983VF7 * 4 $9 582X 65FZ* 3.802F7W*V %.6%X5%.24$32:;<';>0A7"68$O 2P62\6]%762^$%B83C.925 D+\.2 2346687692_683 6F-6* %69?0 !N5.2`6925 D+\9a68625 D9668392#2923462A68234$$S 9 922345N562^$62-6734683 6F-62_90 30%689 93!26F36N5 6&(;)* %68682369,59 9 9 983b63 0b63 0c $3b67% W3d 5505$ e%* f576e%*45.%3 73:;<'=>622689 62H682629O68%680A7"68  9ES6837HF3459 !2 92268N53$O2O6836*V 9 983.2 234662 2689 68622GES68!3627 629 !2 92268%68 T 9EI62% 3 %0 3.2G$%g685%68$h395S9!3#$ 6&ij)*+2H689O68%P62682369,563 %6EQ682369,5 %68N5 6243F-.!2G92292346!2G92!3#$ 6383 3!2C995S9!3#$ 60 9ES68362H682 "9!3#$ 6!2 9 62^$.2 2346% 62H680 3.2G$92#T% * 5623662H68682369,56 !2O6892k% $S9 929"2#$L3F362483H  33492P62262!N5!3#$ 6*+83% 08l6!$S9 92m68N5 $L3N5 62483H .2`69232345F9 !3#$ 6E_9934F%68$SFG3!3#$ 69"2#n5 +\92 EB9E9-.E6 2_992kE9-.2$S9 9283 63.*X_!2 962H68682369,5%6-.%56892 5Fo629!3#$ 639262E_%68N5 624392 2#292346!3#$ 692 5p!3#$ 696683292346* D62H68682369,5%6869q5 +\29EQT5234669 8J6;< 67$N5 * 5-62H68682369,55 +\63925689r662352G692973 89ESFR2529262!3#$ 6*+85s6tP62159S680:;<<(>68236 9,529%G685 +\69 E % !F5-65 +\EQ999.2 %3#66268 J$62268%2G69202h%BEL33N56%I9O68962356EE_% *+3  0 232454326789 2 4 252322 2424!"#$%&'()! 32*+94 ,2- 4.4+87 ,/0&&12"23444 ,25242 789 232868789 9+()!32*+832 :;24<=> ,4 ,5? 424"4789 2:5 @"2423#(832 :2A2 434 5 44B4 2789 C4C232868789 9+ + B4 ,2 0&&%D0&&1(832 :EF#@"5ECG43 G789 4HII 4B+ J424#,4 3232#,2K2*+L: 55 3 HM5 4 @+42 -4+# $%N'()!32*+832 :9#O84PQ84R#/0&S&24 , 25789 232!"5 4?9 9+;,4T> L+4 424 5 G3I 4TC552423#2*+!"6224?L:U :44HVI 5 G364TC5 @"4H435 G32*+ 789 (94 ,22*+832 :2A244C#J4#?54 24 +232242 W5 G32A4H5?!789 232!"$NX'(Y5" 4 ,22*+ 23232 :.4+87 ,"2-/0&S02;4 ,25424 242W 789 232F4"4HB 9 9+,2-V3444Z[\]^_`]a]bc]de]a] Z[\]fg(7?L:Hh223232 :24<="J44 2C4C424 789 V 4T"#2iI 4T#,4F2*+44B (84T23 4423>64K4?2324 ,22 52!I 4*j2 ,"!@j 4H434FJ24 244H4K2*+L 445 G32*+789 Hh2 4 ,2$%0'( 94H!#@HI 2U4#?6->23442 52!I 88.864 2 2*+789 ,44@ 24L344424 5 G3(8#4 ,624H+2 23444 ,2"@HI 2U4#?4k2424"44 ,25242 4FJ24lI 2W2HM4 22*+789 6k2 "4T86878 9 9+(8,2-V4T4FJ2423223444 ,2HI2"HI2 " 2 ,L+244C#Y5" )!34HI"54:>U!"C5 42 O+k+> I 789 232@+44 9 9+ 24" 232868789 9+ ,(Y5" !"C5-m@j 88.8n4H434FJ24789 (9" +6)!32AEoE4TC 5242424 4FJ24":44HV2*+2424FJ24I 4 2 789 232868789 9+( pqrsturvwxyrz{|wxzru}yr ~j2 ,4 ,22*+)!3"4"4 2424FJ244W 2HM4 2789 ,2-VE324:44HV2*+2424FJ24I 4 2 2*+789 232897)9 9+Q4M 34 3:44HV"#B 4T Hh254:-3(  0 234564789 96 67969 9 99 63 !4"# $%&'()*+ ,-69./0611216345 6306 3 64#7 98 9 : !99;6999?99=7.==="6>9@9A 7 !99:45 0="6>9634 90611219B 98C 99 6<6 96345 630999?969="6>9@6  :9E17F#13 9./,94K;69694D6 :9996 :9 994 4789 894DC =7.==="6>94E17F9A7694D996345! 6M989E17F 65 991[1*\] 67! #13 9./6;65L6L46^696356M989="6>9 7=7.==X11216345! 563069 6;65L6 3 64 Q4^699T: 5!19 L69 4 696356M989="6>9 6345! 6 9_47896 ;6:=G `ab'()13 9./:c:!47899 63T!6;68= 9W d 98 696 e6991[1*\] 67! 19 L4 "="6>9 9 5! !6M989 ="6>9 :9E17F65 991[1*\] 67! S13 9./4T9T63=6 6 56Q4^="6>9 "99 9847!3!99 L ==46 6M989=" 6>976 96f97g :9E17F634991[1*\] 67! S hijklmjnopqrjstjuvwxjsmjqrvmyqjz{|j ]^49 678 98#29 678 9899 C4E1]7F69 S1346 69 E17F6M989="6>9=L } 9 6 9 63S]049 678 9899@4789,+ ,-6 }: ^ 5 630E17FS ]^=5  989?2 5 527?25*9@A+,-. B C2 -D72,>92+?2 E998F-9GH2,7IJ2,7KG E9L9%A9M7N2I27 +,-.3O5 )57*5<2712!272725039442P #,6,69 6L@Q # Q2:,>2R27@S5TU '72+,-.57/ 2 B >22712V-TU5039 442P5 5,6,TV69 6L:-712A9 > )23925W, 5X5&257 7YG 57/ 502712V-TU5039442PZ #,6,TV7[5 Q2 50 )57*5'72 +,-.:Z4 X57 ( 5 57 7*5 7S57223O5 >\27'QG!348GZ]5^:%:+( 39X A9 >50?23923O5 >\27'QG >2D7]]5E:L:-73@G U92 257/_`ab_`cd_ efgeh_ije_kl_dm_nfon_pfqe_drnf_dsteh_uvw_dsxef_yz{|_}dm_nfon_df~n_fwe_pfqe_drnf_f€_ dm_nfon_n‚eh_dƒn_pfqe_drnf„_d…w_efgeh_†{‡ˆ_n‰_uvw_b‚_Š‹e_ŠŒ_efgeh_zz‡†_ftŽn_dp_ ktŒe_`q_~eh_n‘€_’wd_{€b:-Q> ! 3O227?25*9Q )57*5782 ;57 >239 >\27+,-.!'72+,-.5W“2@I 7S57222?2U92 257/27?2 5*9 B2712V-TUC2 -50 )57*5'72+,-.M742'5 5!27 272 79?2Q 7S5722+,-.%:-712,6,TV3O527?25*9Q2712“2@I M27!275WC2 - 7B 257WG(97[550R27@S5M27!27 >9GA2 72 QTU: U92 2!SM(2 7S572227?25*9+,-.5W2712“2@I2QG >2 B2 ”E998$E9LE:,70 M7 57 7•27?25*95&2'5 5,6,–579G•2 7Q275 5 Q2 5 5,6,TV >2 Q2: —˜™š›œžŸ™ ›¡ ™žŸ›¢£ž™¤¥¦™™ TUQ R27@S550#S 75W27A9!27272@439G4M7 5 279 7B 2 >?2 I'Q2>2M7§5X2345:"3O25 5V-TU507B 2 57WG(9 B!27 79Q¨8G§57( © >ª242#@4 )2#!27272 >2 5X2345:Z[5!«@G #3O2!272725039G44257WG(9Q2712,6,69 6L7[55 5 Q2:, 5X 7S5722A9 >#“'39¬7­2@Y29L27Q39X2®< C22-7?25*9M27 (.T8G!S2% 9E27Q39X2® 795C]67(+( 2@Q +• 2.,Q57;27%F27?25*95 5 Q29-?2 72M?5 52¯E998 E996 E9L9 E9LL E9LE@Q,)2M( M27 (C2 25 52¯E9L9 E9LL E9LE,7° ' M27 (C2 -%F 742 2542'@A47\27 )57*5 >?25 5 >2'5W5 5 ,6,TVC2 -F 742 2 >?26 'B57 Q57;275W2712,6,TVC2 -542 ' >?273“2 22 742 2B57K2@Q >?2 7I >3°257*2M7 2 ±-7?25*9 #“' >?2K, 5X¨ 5I273O52712,6,TVC2 -50 )57*5'72 +,-.PD7]5]5E:L:"9M7–503O5M( 39X 742 25792@A )57*5+,-.< 2712,6,TVC2 -5] 7• , 5X 7S5722 79 72712!1297]5@]57 27?25*92712@Y2A5] 7•50?2392:-712!1293O5, 5X 7O >2  0 2345467893 9 5 6 465346746339637893 !3"9 #7893 9 $%!3"9 &' (6 ) 49 663 6*99 3 +96,-*993./ 01933263 934 6465(6778 9:;< =9>?@A-*B3=63783 B63"9 0193B C3 9D?#A(3263 9B3=63B C39D?&A53E6B C39785*F6D? NOPQRSTMU 78 5 3,6%>(6 )V33*93 9 5 3,6%65 +9 /98 -*993.93 9 7%9$643C'!W9 78 93 9 8 5 55*9639 7866 6X9 01939 3 +96,643CT93 9 5 33*643C J3>Y<!6B5*909 F +9F)93Z6765(67DY@7 +9F)95837 6 F9 3U6[34 J9 /)9 0G[938/)90G6%678 5(67TY\]:G93B C39DY#!3"9 0193B C39D Y&^ %:5837 66;5(L67_34U646B C39643CT̀ 63 9 8 5 98:V 60193F8:09 234546'MC33*93 9 5 98:T(6 )V 6*9668 5 34663026 F43*9B C39?Y<0a9 3AT633 278 3 5= B 5*9B C39?Y@0a9 3AT 6*978 F6B C3966X9 FU63"97G 6B C39?Y<0a9 3A783X9 /H9 33X9 96X9 FU0+93"9 9 3X9 9= 63E9 ' bcdQRSTMU 78 5 "6%>(6 )3263 93e9 7%9U 78 <933U 9 B369309 66(!(78= "97G6B C39 J3>5(L67f9 a 026 3263 9B C39D938/)90G6%6?H9 3U6T3H9 3U6T63;G63 34 J9 /)90G[63;G6334 J9 38937 +9Af9 a 49 B/)B C39939  0 2345667859 5 259 2 5 262639 2256595 7!2 5"597# $%&'59 659 526 2596 ()*45 +2' 69,5 -.(6/5 7!2 50565912*3  5456.2 /("597# $%&'59 659 52 457826. $5. &*59 + +59 5-2 0 26956256595 626605923 :5)*5;76592<*6= 7!2 6 > >&7 &?59(6=59355659 659 5 @59)* 12*.24578A(6=593526*B:5$<*1229 ?522*.2 5 2C59567 @26D2(6<5 926 +59229 ?5 5A(6=593556E569 6 * F2 5;790 +A529 42G5 6F26 5(6=59355659560)*45 H ? . $ 5I5JK659 @26D2-.(6/545781LM59 26D25N5924578;I6 > 56592<*6= 2622563 7!592' 6567$*OI<*6= (6=5935  45678P6' '2Q;QI<*6= (6=5935 560)*45 +23(2"6' '2Q;RI<* 6= (6=5935 456.2 /(045656057 2"6' '2Q;SI<*6= (6=5935 2226*B:59 "6' '2Q;T;I6 > 1$ 7!59597# 7!2(6=5935O5@59$560 )*45 H7!2(6=5935 +59225I5JK6 7 0UUV-9W2456595I523 6265923-.(6/54578X0(6=5935 YZ560)*45 H ? 5 6056 :5 7!2 5[ 7!59456787!2(6=5935 ? 56595I5JK23 @26D2-. (6/54578 0Q\YZ456.2 /(AQ45656057 2 0 2 ? 22'26*B:559056 6=5935 26*B:59 )*45 H +59 ]56F2457823YU560)*45 H56057 2 +59 ]56F2> 5" 5V ? 8.50 269568.J(A(6=59359 5 >(; K5. &*59(6=59350> )*4(6=59352356595. &*5952^556*A2-  0 (6=5935 560)*45 H ? 225I5JK23 @26D24578065923-.(6/550BA 26 > > )*4(6=59357!2 +_56-0B567$*O4> )*4 +4 # 2<*6= (6=5935  45678P6' '2Q;U4> )*4 +4 #  560)*45 +23(2 +595I5JK6  7"6' '2Q;Z4> )*4 +4 # 2<*6= (6=5935 456.2 /(0456560 57 2"6' '2Q;\4> )*4 +4 # 2<*6= (6=5935 26*B:59 "6' '2Q;0; [*6 237!2& * 6* 6/(A529 42% H& *(6'2'26)* +_56 596 :52D*2`*/55567$*O abcdefghdijdkldmnojhpdmnqmdrsthu5+:52$8(6759(6( */5- 526D59A`*/5 5> 6!(9 596 :52D* H */5 6F2 v5 @26D2(6<5 926 +59)*56 2 (6 6*B +G22 56A569 A 73506w +!24578;I' 6529 4/5&'59 +59w 267592`*/55567$*O x. 0A5+59596 :52D* H */5"I6759yO`*/55> 6!(9 6 65963 H */52-45(6 + 5. 6_56(6<5 92635993(06 * F2634578  01 3456789 5 5 7  !"#$ 5%4 $ $$&5' 4&5( ) *+ , &( 5 $-%65./5*01 7565.2$35 44!( 5 5 6789:;<=9=>?=@9AB9:>CD:9EF9:>GHIJ6K-%65.&#$  5'  7 44 59 L ) *J-M -%65.3 5' N ! 48 9 5OP*J-M !"#$!Q44 5'1R ! 4S8&TU5.67!5(1 8 V !8 8$W X!5 - 4 5M(5.YJ6K-%65.UZ !Q 1[5 *4 9 9 *\ % -%65.5 +8 !"#$ 5%4] #$ -%65./555"P4-%65.&($W X5 ]$W X^ L4 . W LO 5%4]$W X/55.6_9`a7!5L8& 5 b 44&V5 # 5 ^ % 5X75c Y&d 59 1,*V5Xef 5g& 5M(89 5OPX 1 U) UZ 62+9] , 1 O6h5 44_9i`a^ 1[55jf5754 *V6# $5"$k 2 P O6h5 e^ Wk5 2&d gl 9  !"#$ % !"LO /55. 5 +0 m $ / 85" 6#$ 5( 44!(&(&'Y2$ / 7 5O5$$ 7 5. ]$W X Z1n h 5.644_9`a 99Ioi5.`415 `+8/ 4+" 5. -M $p$U5. \&W+&#$  7 1V5L4 . 5%4q5 r/5q5 5 rl 5%46K6 /55 l 5%4] #$/5$W Xl 5%4$-%65.2$/5&5' 4$-%65.* 2$l 5%4 /1s/55" 6#$ 5( l 5%45 i5.`41/5!5 5.1 $]U5" 44 /55 tuvwxyz{v|}z{v{}~v€v‚ƒv„…†v o!5" % &P P$1/544  N1 ‡,678ˆ 5( 6K6 '6 b5) $W X -M _9`a- U,$ _9`a - 4 5.$5. l 345678I &d 7671 ‰*&, 445. -M $ $$$W X /55.644_9`a - 4 5.$l a4678ˆ 5( 1R) ]$W X L5 ) _9`ab5- 4 5.$PL51R6/ Z1&O1UO 5.6!5(1  *\6K6 '6 b5) $W X L5 ) _9`a- U,$ _9`a - 4 5.$5. l aV 678Š5' 48] #$8$W X5 ]$W X s /55.6 _9`a4499Io5. 4+&( ‹ 4 % 1T1b 81T+"m + W 
- Xem thêm -