Tài liệu Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở việt nam

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------- Môc lôc Lêi c¶m ¬n............................................................................................................ Lêi më ®Çu.......................................................................................................... Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n ........................................ 1.1 – Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n......................................... 1.1.1 – Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n.................................................................................. 1.1.2 – Kinh doanh kh¸ch s¹n................................................................................ 1.1.2.1 – Kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n.......................................................... 1.1.2.2 – Chøc n¨ng kinh doanh kh¸ch s¹n.......................................................... 1.1.3 - S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n............................................................................... 1.1.4 - §Æc ®iÓm lao ®éng trong kh¸ch s¹n.............................................................. 1.1.5 – Tæ chøc lao ®éng trong khach s¹n............................................................ 1.1.6 – Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n................................................. 1.1.6.1 – Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc.................................................................. 1.1.6.2 – Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nguån nh©n lùc..................................................... 1.1.6.3 – Vai trß cña qu¶n trÞ nguån nh©n lùc.................................................... 1.1.6.4 – Môc tiªu qu¶n trÞ nguån nh©n lùc....................................................... 1.1.6.5 – Chøc n¨ng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n.......................... 1.1.6.6 – C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n .................................................................................................................. 1.1.6.6.1 – Quy m« thø h¹ng……………………………………………………… 16 1.1.6.6.2 - §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch môc tiªu cña kh¸ch s¹n………………16 1.1.6.6.3 - §Æc thï cña tõng bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng……………….18 1.1.6.6.4 – ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng…………………………………………. 1.1.6.6.5 – Tr×nh ®é n¨ng lùc t duy cña ngêi qu¶n lý………………………… 1.1.6.6.6 - §èi thñ c¹nh tranh…………………………………………………… 1.1.6.6.7 – LuËt lÖ cña nhµ níc…………………………………………………. 1.2 - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n........................................ 1.2.1 - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.............................................................. 1.2.1.1 – Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc..................................... 1.2.1.2 – Vai trß, môc tiªu cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.................... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1.3 – C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc............................ 1.2.2 – Tæ chøc thùc hiÖn vµ c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn............................ 1.2.3 - Chiªu mé tuyÓn chän………………………………………………… Ch¬ng 2: C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi............................................................. 2.1 – Giíi thiÖu chung vÒ kh¸ch s¹n.......................................................................... 2.2 – C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù vµ bé m¸y lao ®éng cña kh¸ch s¹n............................. 2.2.1 – C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña kh¸ch s¹n........................................................... 2.2.2 – C¬ cÊu lao ®éng cña kh¸ch s¹n...................................................................... 2.2.3 – Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn......................................................... 2.3 – Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi............................................................................................................... 2.3.1 – ChÝnh s¸ch cña kh¸ch s¹n ®èi víi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn................................ 2.3.2 – C¸c h×nh thøc ®µo t¹o cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n................................... 2.3.3 – HiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o ®· ®¹t ®îc............................................................ 2.4 – Mét sè tån t¹i trong vÊn ®Ò ®µo t¹o nh©n sù..................................................... Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia Hµ Néi....................................................................................................................... 3.1 –Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän 3.2 – Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n KÕt luËn........................................................................................................................ Tµi liÖu tham kh¶o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------- Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· chøng kiÕn sù ph¸t triÓn vît bËc cña ho¹t ®éng Du lÞch thÕ giíi trong ®ã cã ngµnh du lÞch cña ViÖt Nam. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi quy m« ngµy cµng to lín h¬n. §èi víi mét níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× sù ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch lµ rÊt quan träng . Ngành du lịch là ngành c«ng nghiÖp kh«ng khãi, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Hàng năm, du lịch ViÖt Nam ®ãn hµng triÖu lît kh¸ch du lich trong vµ ngoµi níc, nã còng ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh du lÞch vµ c¸c ngµnh kh¸c cã liªn quan. . §Æc biÖt n¨m nay lµ 2010 ViÖt Nam tæ chøc kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long lµ ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn h¬n, t¹o viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng. Do ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch ph¸t triÓn nhanh, thÞ trêng ®îc më réng, quan hÖ hiÓu biÕt lÉn nhau vµ trao ®æi du kh¸ch cña c¸c níc trªn ThÕ giíi kh«ng ngõng ®îc t¨ng cêng vµ cñng cè . Hµng lo¹t c¸c dÞch vô kh¸ch s¹n vËn chuyÓn, Đối với mỗi quốc gia con người lu«n là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, ph¸t triển cũng như vị thế của quốc gia ®ã trªn thế giới. Trước ®©y đ· cã một thời người ta chỉ coi trọng m¸y mãc thiết bị, coi c«ng nghệ là trung t©m của sự ph¸t triển cho nªn chỉ hướng vào hiện đại hãa m¸y mãc c«ng nghệ mà xem nhẹ vai trß của con người, kh«ng chó trọng đến c«ng t¸c đào tạo và ph¸t triển nguồn nh©n lực dẫn tới chất lượng nguồn nh©n lực kh«ng tương xứng với sự ph¸t triển. Trong những năm gần ®©y cïng với sự ph¸t triển của khoa học c«ng nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yªu cầu ngày càng cao đối với nguồn nh©n lực nãi chung và lực lượng lao động nãi riªng. Khả năng ph¸t triển của mỗi quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực con người, tri thức khoa học c«ng nghệ. Nếu như trước ®©y sự dư thừa lao động phổ th«ng là một lợi thế th× ngày nay vốn nh©n lùc cã chất lượng cao của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khÝ hiệu quả nhất để đạt được thành c«ng một c¸ch bền vững. Trong xu thế toàn cầu hãa kinh tế sự ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------cạnh tranh giữa c¸c quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thÕ lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào cã nguồn nh©n lực chất lượng cao. Nguồn nh©n lực nãi chung, lao động kỹ thuật cã chất lượng cao bãi riªng đang thực sự trở thành yếu tố cơ bản trong chiến lược ph¸t triển kinh tế x· hội của mỗi quốc gia. Nguồn nh©n lực trong tổ chức cũng giống như nguồn nh©n lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nh©n lực cũng quyết định đến sự thành bại cũng như lợi thế canh tranh của tổ chức ®ã trªn thị trường. Do ®ã c«ng t¸c đào tạo và ph¸t triển nguồn nh©n lực trong tổ chức đang là vấn đề được c¸c tổ chức quan t©m hàng đầu hiện nay. Nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp c«ng nghiệp hãa, hiện đại hãa đất nước, cïng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế ®ßi hỏi chất lượng nguồn nh©n lực ngày càng cao, nhu cầu về lao động kỹ thuật đặc biệt là lao động tr×nh độ cao cho c¸c khu c«ng nghiệp và c¸c ngành kinh tế mũi nhọn rất lớn v× vậy c¸c tổ chức rất chó trọng đến vấn đề đào tạo và ph¸t triển nguồn nh©n lực. Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t nh hiÖn nay, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó lµm ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã th× cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh thÕ nµo, ®Ò tµi “ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia” lµm khãa luËn tèt nghiÖp víi môc ®Ých hiÓu biÕt râ h¬n vÒ kh¸ch s¹n vµ mong muèn ®îc gãp mét phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. 2. Môc ®Ých vµ ý nghÜa ®Ò tµi * Môc ®Ých : §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu kü h¬n ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n, vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Melia, tõ ®ã ®a ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n * ý nghÜa: 1. Nghiªn cøu vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ph©n tÝch vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Melia 3. §a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n 3. §èi tîng, ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu * §èi tîng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ: vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Melia, víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ vµ gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. * Ph¹m vi nghiªn cøu: Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp cô thÓ ë ®©y lµ kh¸ch s¹n Melia. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: Nghiªn cøu s¸ch b¸o, t¹p chÝ chuyªn nghµnh, c¸c b¸o c¸o vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n, du lÞch tõ ®ã rót ra híng ®Ò xuÊt. + Ph¬ng ph¸p thèng kª: Tõ viÖc nghiªn cøu c¬ cÊu sè lîng lao ®éng ®Ó so s¸nh vÒ sè t¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi tõ ®ã ®a ra kªt luËn t×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n 4. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, bµi khãa luËn gåm 3 ch¬ng Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Ch¬ng 2: C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia. Do thêi gian vµ vèn hiÓu biÕt kiÕn thøc cña em cã h¹n, vÝ vËy khãa luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong sù ®ãng gãp nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy hoµn thiÖn h¬n. Hoµn thiÖn khãa luËn nµy em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c ThÇy c« trong khoa cña Trêng §¹i häc D©n LËp §«ng §«, ban gi¸m ®èc , phßng nh©n sù cña kh¸ch s¹n Melia vµ ®Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TiÕn sü Ph¹m Tr¬ng Hoµng – Phã phßng, phô tr¸ch phßng hîp t¸c quèc tÕ cña trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n ®· gióp em hoµn thiÖn khãa luËn nµy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n 1.1 Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.1 Kh¸i niÖm kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n lµ c¬ së kinh doanh phôc vô kh¸ch du lÞch lu tró trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch vÒ c¸c mÆt ¨n uèng, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt kh¸c. Kh¸ch s¹n ®îc ph©n lµm hai loai: Lo¹i ®îc xÕp h¹ng : Theo Tæng côc du lÞch ViÖt Nam, c¸c kh¸ch s¹n cã chÊt lîc phôc vô cao theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®îc ph©n thµnh n¨m h¹ng ( mét sao, hai sao, …, n¨m sao) dùu trªn c¸c tiªu thøc : VÞ trÝ, kiÕn tróc, trang thiÕt bÞ, tiÖn nghi phôc vô, c¸c dÞch vô vµ møc ®é phôc vô, nh©n viªn phôc vô, an toµn vÖ sinh, an ninh. Kh¸ch s¹n h¹ng cao th× yªu cÇu vÒ chÊt lîng phôc vô trang thiÕt bÞ tiÖn nghi, sè lîng c¸c dÞch vô cµng ph¶i ®Çy ®ñ, hoµn h¶o, ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Lo¹i kh«ng ®îc xÕp h¹ng: lµ lo¹i cã chÊt lîng phôc vô thÊp, kh«ng ®¹t ®îc yªu cÇu tèi thiÓu cña h¹ng mét sao theo tiªu chuÈn ph©n h¹ng. Lo¹i kh¸ch s¹n nµy thêng phôc vô nh÷ng ®èi tîng kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi phÝ thÊp. Theo nhãm t¸c gi¶ nghiªn cøu cña Mü trong cuèn s¸ch “ Welcome to Hospitality” xuÊt b¶n n¨m 1995: “ Kh¸ch s¹n lµ n¬i mµ bÊt kú ai cung cã thÓ tr¶ tiÒn ®Ó thuª buång ngñ qua ®ªm ë ®ã. Mçi buång ngñ cho thuª bªn trong ph¶i cã Ýt nhÊt hai phßng nhá( phßng ngñ vµ phßng t¾m). Mçi buång kh¸ch ®Òu ph¶i cã giêng, ®iÖn tho¹i vµ v« tuyÕn. Ngoµi ra dÞch vô buång ngñ cã thÓ cã thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh: dÞch vô vËn chuyÓn hµnh lý, trung t©m th¬ng m¹i( víi thiÕt bÞ photocopy), nhµ hµng, quÇy bar vµ mét sè dÞch vô gi¶i trÝ. Kh¸ch s¹n cã thÓ x©y dung ë gÇn hoÆc bªn trong c¸c khu th¬ng m¹i, khu du lÞch nghØ dìng hoÆc c¸c s©n bay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2 Kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.2.1 Kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n Theo nghÜa réng: kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng cung cÊp c¸c dÞch vô phôc vô nhu cÇu nghØ ng¬i vµ ¨n uèng cho kh¸ch. Theo nghÜa hÑp: kinh doanh kh¸ch s¹n chØ ®¶m b¶o viÖc phôc vô nhu cÇu ngñ, nghØ cho kh¸ch. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt cña con ngêi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n, con ngêi cã ®iÒu kiÖn ch¨m lo ®Õn ®êi sèng tinh thÇn h¬n, con ngêi ®i du lÞch ngµy cµng t¨ng nhanh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng du lÞch, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c kh¸ch s¹n nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch vµ nhÊt lµ nh÷ng kh¸ch cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh cao ®· lµm t¨ng tÝnh ®a d¹ng trong ho¹t ®éng cña ngµnh. Ngoµi hai ho¹t ®éng chÝnh ®· nªu, ®iÒu kiÖn cho c¸c cuéc héi häp, cho c¸c mèi quan hÖ , cho viÖc ch÷a bÖnh, vui ch¬i gi¶i trÝ,… còng ngµy cµng t¨ng nhanh. C¸c ®iÒu kiÖn Êy ®· lµm cho trong néi dung cña kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n cã thªm ho¹t ®éng tæ chøc c¸c dÞch vô bæ sung (gi¶i trÝ, thÓ thao, y tÕ, dÞch vô ch¨m sãc s¾c ®Ñp, dÞch vô giÆt lµ…) Ngµy nay ngêi ta vÉn thõa nhËn c¶ nghÜa hÑp vµ nghÜa réng cña kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n vµ ®Òu bao gåm c¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung. Cã thÓ ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n nh sau: Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së cung cÊp c¸c dÞch vô lu tró, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bæ sung cho kh¸ch nh»m ®¸p øng nhu cÇu ¨n, nghØ vµ gi¶i trÝ cña hä t¹i c¸c ®iÓm du lÞch nh»m môc ®Ých cã l·i. 1.1.2.2 Chøc n¨ng kinh doanh kh¸ch s¹n - Chøc n¨ng vÒ kinh tÕ: Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña ngµnh du lÞch vµ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña nghµnh. Mèi quan hÖ gi÷a kinh doanh kh¸ch s¹n vµ ngµnh du lÞch cña mét quèc gia kh«ng ph¶i lµ mèi quan hÖ mét chiÒu mµ ngîc l¹i, kinh doanh kh¸ch s¹n còng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch vµ ®Õn ®êi sèng kinh tÕ- x· héi nãi chung cña mét quèc gia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------Ngoµi ra, kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn gãp phÇn t¨ng cêng thu hót vèn ®Çu t trong vµ ngoµi níc, huy ®éng vèn nhµn rçi trong nh©n d©n. ThËt vËy, ®Çu t vµo kinh doanh kh¸ch s¹n v× ®em l¹i hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t cho nªn chØ tõ sau khi cã chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ nhµ níc ®Õn nay ®· thu hót ®îc mét lîng lín vèn ®Çu t cña níc ngoµi vµo ngµnh nµy. - Chøc n¨ng vÒ x· héi: Th«ng qua viÖc tháa m·n nhu cÇu tham quan, nghØ ng¬i cuèi tuÇn mét c¸ch tÝch cùc cho sè ®«ng ngêi d©n ®· gãp phÇn n©ng cao møc sèng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. §iÒu ®ã cµng lµm t¨ng thªm nhu cÇu vÒ t×m hiÓu di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña ®Êt níc vµ c¸c thµnh tùu cña c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc cña §¶ng ta, gãp phÇn gi¸o dôc lßng yªu níc vµ lßng tù hµo d©n téc cho thÕ hÖ trÎ. ý nghÜa x· héi kh¸c cña kinh doanh kh¸ch s¹n lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy ngêi d©n c¸c níc, c¸c d©n téc gÆp nhau vµ lµm quen víi nhau do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù gÇn gòi gi÷a mäi ngêi tõ kh¾p n¬i, tõ quèc gia, c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi ®Õn ViÖt Nam. §iÒu ®ã lµm t¨ng ý nghÜa môc ®Ých v× hßa b×nh h÷u nghÞ vµ t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc cña kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng . C¸c kh¸ch s¹n lín, hiÖn ®¹i lµ n¬i diÔn ra c¸c cuéc häp, c¸c héi nghÞ cÊp cao hoÆc c¸c héi nghÞ theo c¸c chuyªn ®Ò, c¸c ®¹i héi, c¸c cuéc gÆp gì c«ng vô kinh tÕ, chÝnh trÞ v¨n hãa. §ã chÝnh lµ n¬i chøng kiÕn nh÷ng sù kiÖn ký kÕt c¸c v¨n b¶n chÝnh trÞ, kinh tÕ quan träng trong níc vµ thÕ giíi.T¹i c¸c kh¸ch s¹n còng thêng tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng v¨n hãa nh hßa nh¹c, trng bµy nghÖ thuËt hoÆc triÓn l·m … Theo c¸ch ®ã , kinh doanh kh¸ch s¹n ®ãng gãp tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn, giao lu gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi trªn nhiÒu ph¬ng diÖn kh¸c nhau. 1.1.3 S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n Kh¸i niÖm: S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n lµ tÊt c¶ nh÷ng dÞch vô vµ hµng hãa mµ kh¸ch s¹n cung cÊp nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng kÓ tõ khi hä lien hÖ víi kh¸ch s¹n lÇn ®Çu ®Ó ®¨ng ký bång cho tíi khi tiªu dung xong vµ rêi khái kh¸ch s¹n. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n: - S¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n mang tÝnh v« h×nh: Do s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n kh«ng tån t¹i díi d¹ng vËt chÊt, kh«ng thÓ nh×n thÊy hay sê thÊy cho nªn c¶ ngêi cung cÊp vµ ngêi tiªu dïng kh«ng thÓ kiÓm tra ®îc chÊt lîng cña nã ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------tríc khi b¸n vµ khi mua, s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n kh«ng thÓ vËn chuyÓn mµ kh¸ch ph¶i ®Õn kh¸ch s¹n ®Ó tiªu dïng. - S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô kh«ng thÓ lu kho cÊt tr÷ ®îc: qu¸ tr×nh “ s¶n xuÊt” vµ tiªu dïng c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n gÇn nh trïng nhau vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. §Æc ®iÓm nµy cña kh¸ch s¹n gièng nh s¶n phÈm cña ngµnh hµng kh«ng, mét m¸y bay cã 100 chç ngåi, nÕu chØ b¸n ®îc 60 chç th× 40 chç cßn l¹i bÞ Õ, nh thÕ h·ng hµng kh«ng ®· kh«ng bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ cè ®Þnh cho 40 chç ngåi còng t¬ng tù nh kh¸ch s¹n nÕu mçi ®ªm mµ kh¸ch s¹n cã nh÷ng buång kh«ng cã kh¸ch thuª th× kh¸ch s¹n ®· bÞ Õ sè buång ®ã, sè buång bÞ Õ ®ã th× kh«ng thÓ b¸n bï vµo ngµy h«m sau do ®ã c¸c kh¸ch s¹n ph¶i lu«n t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó lµm t¨ng tèi ®a sè lîng buång b¸n ra mçi ngµy. - S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n cã tÝnh cao cÊp: kh¸ch cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ kh¸ch du lÞch, hä lµ nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cao h¬n møc tiªu dïng th«ng thêng cho nªn yªu cÇu vÒ chÊt lîng cña s¶n phÈm mµ hä bá tiÒn ra trong thêi gian ®i du lÞch lµ rÊt cao v× vËy kh¸ch s¹n kh«ng cßn sù lùa chän nµo kh¸c lµ ph¶i cung cÊp nh÷ng dÞch vô cã chÊt lîng cao nÕu muèn b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho ®èi tîng kh¸ch hµng rÊt khã tÝnh, hay nãi c¸ch kh¸c th× kh¸ch s¹n muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cã thÓ dùa trªn viÖc lu«n lu«n ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. - S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n cã tÝnh tæng hîp cao: ®Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. V× vËy trong c¬ cÊu cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n th× cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô bæ xung vµ c¸c dÞch vô bæ xung gi¶i trÝ ngµy cµng t¨ng lªn. C¸c kh¸ch s¹n muèn t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu vµ t¨ng tÝnh c¹ch tranh cña m×nh ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× ph¶i t¹o ra tÝnh kh¸c biÖt cña s¶n phÈm. - S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chØ ®îc thùc hiÖn víi sù tham gia trùc tiÕp cña kh¸ch hµng: sù hiÖn diÖn trùc tiÕp cña kh¸ch hµng trong thêi gian cung cÊp dÞch vô ®· buéc c¸c kh¸ch s¹n t×m mäi c¸ch ®Ó kÐo kh¸ch tõ rÊt nhiÒu n¬i kh¸c nhau ®Õn víi kh¸ch s¹n ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh. Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n lý cßn ph¶i ®øng trªn lËp trêng cña kh¸ch hµng sö dông dÞch vô tõ khi thiÕt kÕ, x©y dùng bè trÝ còng nh mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ vµ lùa chän c¸ch thøc trang trÝ néi thÊt bªn trong vµ bªn ngoµi cña 1 kh¸ch s¹n. - S¶n phÈm kh¸ch s¹n chØ ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt ®Þnh: mét kh¸ch s¹n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸c ®iÒu kiÖn nµy cßn tïy thuéc vµo c¸c quy ®Þnh cña mçi quèc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------gia cho tong lo¹i, h¹ng vµ cßn tïy thuéc vµo møc ®é ho¹t ®éng, ph¸t triÓn kinh doanh du lÞch ë ®ã 1.1.4 §Æc ®iÓm lao ®éng trong kh¸ch s¹n - S¶n phÈm lµ dÞch vô chiÕm tû träng lín, vÝ vËy lao ®éng trong kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ lao ®éng dÞch vô - TÝnh chuyªn m«n hãa cao dÉn ®Õn khã thay thÕ lao ®éng - Khã cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa dÉn ®Õn sè lîng lao déng nhiÒu trong cïng mét thêi gian vµ kh«ng gian( cha kÓ cã mÆt cña ngêi tiªu dïng) nhiÒu lo¹i chuyªn m«n nghÒ nghiÖp dÉn ®Õn viÖc khã kh¨n trong tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh. - Thêi gian lµm viÖc cña hÇu hÕt c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n kinh doanh lu tró vµ ¨n uèng phô thuéc vµo thêi gian tiªu dïng cña kh¸ch. - Cêng ®é lao ®éng kh«ng ®ång ®Òu, mang tÝnh thêi ®iÓm cao, ®a d¹ng vµ phøc t¹p. - C¸c ®Æc ®iÓm vÒ ®é tuæi, giíi tÝnh, h×nh thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ - C¸c ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh tæ chøc lao ®éng( giê trong ngµy, ngµy trong tuÇn, tuÇn trong th¸ng, th¸ng trong n¨m) TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn ®· ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n ph¶ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau: Thø nhÊt võa tiÕt kiÖm lao ®éng võa ®¶m b¶o chÊt lîng lao ®éng trong khi lao ®éng trong kh¸ch s¹n cã hÖ sè lu©n chuyÓn cao, cã xu híng t¨ng vµ lín h¬n so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. Thø hai, ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ chÝnh x¸c cho tõng chøc danh b¶o ®¶m tÝnh hîp lý c«ng b»ng trong ph©n phèi lîi Ých c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. 1.1.5 Tæ chøc lao ®éng trong kh¸ch s¹n ViÖc thiÕt lËp tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n mét mÆt ph¶i ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n, mÆt kh¸c ph¶i dùa vµo c¸c kh¶ n¨ng tæ chøc lao ®éng cã thÓ trong kh¸ch s¹n: kh¶ n¨ng chuyªn m«n hãa, kh¶ n¨ng bé phËn hãa , kh¶ n¨ng sö dông quyÒn lùc, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t, kh¶ n¨ng ®iÒu phèi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------Kh¶ n¨ng chuyªn m«n hãa: lµ theo nguyªn lý th©m canh b¶o ®¶m chÊt lîng vµ n¨ng suÊt cao h¬n qu¶ng canh hoÆc tr¨m hay kh«ng b»ng tay quen. Kh¶ n¨ng bé ph©n hãa lµ ph©n chia theo chc n¨ng vµ tÝnh chÊt c¸c c«ng viÖc mµ mçi nh©n viªn ®¶m nhËn cã liªn hÖ víi nhau. Mçi bé ph©n cã thÓ gäi lµ phßng ban, tæ tïy theo ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp hoÆc theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c. Kh¶ n¨ng sö dông quyÒn lùc: lµ tËp trung thèng nhÊt hay giao vµ chia sÎ quyÒn lùc cho tõng chøc danh t¬ng øng. Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t lµ ®Þnh lîng ph¹m vi kiÓm so¸t cho gi¸m s¸t viªn. Ph¹m vi gi¸m s¸t nhá hay lín ( hÑp hay réng) ph¶i c¨n cø vµo s« lîng cô thÓ. Khi lùa chän ph¹m vi kiÓm so¸t cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè: tÝnh t¬ng tù cña c«ng viÖc, ®µo t¹o vµ chuyªn m«n hãa, sù æn ®Þnh cña c«ng viÖc, sù thêng xuyªn t¸c ®éng qua l¹i, sù hîp nhÊt c«ng viÖc, sù ph©n t¸n nh©n viªn Kh¶ n¨ng ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng : lµ sù ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau t¹o ra sù nhÞp nhµng liªn kÕt víi nhau t¹o ra hµnh ®éng thèng nhÊt ®Ó thùc thi nhiÖm vô. Ba h×nh thøc cã thÓ ¸p dông trong kh¸ch s¹n lµ: liªn hîp gãp phÇn, liªn hîp liªn tôc vµ liªn hîp t¬ng hç xoay chiÒu + Liªn hîp gãp phÇn lµ c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn bëi c¸c c¸ nh©n kh¸c hoÆc c¸c nhãm chøc n¨ng nhng Ýt bÞ ¶nh hën cña t¸c ®éng qua l¹i. Do ®ã cµn ph¶i tiªu chuÈn hãa c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng nh©n viªn. VÝ dô: nh©n viªn ®iÖn tho¹i, nh©n viªn phôc vô buång vµ nh©n viªn thu tiÒn mçi ngêi cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô cña hä mét c¸ch ®éc lËp, c¸c nç lùc cè g¾ng cña hä ®Òu híng tíi mét kÕt qu¶ cô thÓ nh c¸c cuéc ®iÖn tho¹i ®îc xö lý ®óng c¸ch, nhanh, kÞp thêi chÝnh x¸c; buång ngñ vµ khu vùc hµnh lang ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ, s¾p xÕp mét c¸ch gän gµng, ng¨n n¾p, cã tÝnh thÈm mü cao; thu ®óng thu ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n tiªu dïng cña kh¸ch t¹i kh¸ch s¹n. §ßi hái sù t¨ng cêng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¸m s¸t. + Liªn hîp liªn tôc lµ ®Çu ra cña c«ng viÖc nµy trë thµnh ®Çu vµo cña c«ng viÖc kia ( tÝnh d©y chuyÒn trong s¶n xuÊt dÞch vô). V× vËy cÇn cã sù liªn kÕt chÆt chÏ ®Ó ho¹t ®éng liªn tôc b¶o ®¶m cho s¶n xu©t d©y chuyÒn cña kh¸ch s¹n t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng ®¹t n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao. Trong kinh doanh kh¸ch s¹n, h×nh thøc liªn hîp liªn tôc lµ kh¸ phæ biÕn. §iÓn h×nh lµ quy tr×nh lµm thñ tôc ®¨ng ký buång cho kh¸ch cÇn co sù liªn hîp gi÷a bé phËn ®ãn tiÕp, bé phËn buång vµ bé phËn kÕ to¸n hoÆc ho¹t ®éng gi÷a bé phËn phôc vô bµn víi bÕp hay bar. S¶n phÈm ®Çu ra cña bé phËn nµy trë thµnh nguyªn liÖu ®Çu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------vµo cña bé phËn kia. H×nh thøc liªn hîp liªn tôc nµy sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt, khi mµ hÖ thèng ph©n phèi vµ phôc vô ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý, ®îc tiªu chuÈn hãa, c¸c m¾t xÝch gi÷a c¸c c«ng viÖc ph¶i ®îc quan t©m ®óng møc v× ë ngay mçi m¾t xÝch thêng cã nhiÕu vÊn ®Ò ph¸t sinh + Liªn hîp t¬ng hç xoay chiÒu lµ sù ®iÒu ph«i mang tÝnh quy m« lín. Trong ®ã, c¸c bé phËn hoÆc c¸ nh©n cung cÊp cho nhau ®Çu vµo vµ c¶ ®Çu ra. §Çu ra cña bé phËn( c¸ nh©n) nµy lµ ®Çu vµo díi d¹ng th«ng tin cho c¸c bé ph©n( c¸ nh©n) kh¸c. Do ®ã kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña bé phËn nµy cã ¶nh hëng trùc tiÕp tøc thêi tíi kÕt qu¶ vµ chÊt lîng ho¹t ®éng cña bé phËn kh¸c trong toµn kh¸ch s¹n. H×nh thøc liªn hîp t¬ng hç xoay chiÒu lµ ®Æc trng ®iÓn h×nh cña tæ chøc lao ®éng trong kh¸ch s¹n. VÝ dô bé phËn ®ãn tiÕp cña kh¸ch s¹n vµ bé phËn phôc vô buång lµ mét h×nh thøc liªn hîp t¬ng hç xoay chiÒu ®Æc trng. Khi cã kh¸ch tr¶ buång, bé phËn ®ãn tiÕp ph¶i th«ng b¸o cho bé phËn buång cã buång trèng cha lµm vÖ sinh. §Õn lît m×nh bé phËn buång ®· lµm vÖ sinh c¸c buång mµ kh¸ch võa tr¶ ®· ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o, s½n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch míi. Nh vËy , c¶ bé phËn ®ãn tiÕp vµ phôc vô buång ®Òu cung cÊp ®Çu vµo ®Çu ra cho nhau, phèi hîp nhÞp nhµng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô dÞch vô buång ngñ. 1.1.6 Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n 1.1.6.1 Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc: BÊt kú tæ chøc nµo còng ®îc t¹o thµnh bëi c¸c thµnh viªn lµ con ngêi hay nguån nh©n lùc cña nã, nªn cã thÓ nãi nguån nh©n lùc cña tæ chøc bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc trong tæ chøc ®ã, cßn nh©n lùc ®îc hiÓu lµ nguån nh©n lùc cña mçi con ngêi mµ nguån lùc nµy gåm cã thÓ lùc vµ trÝ lùc, thÓ lùc chØ søc kháe cña th©n thÓ 1.1.6.2 Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nguån nh©n lùc: Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n trÞ quan träng bËc nhÊt cña kh¸ch s¹n, cã thÓ xem lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n vµ gai gãc v× tû lÖ thay ®æi nh©n c«ng ë c¸c vÞ trÝ lµ rÊt lín( hÖ sè lu©n chuyÓn lao ®éng cao) so víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c v× s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ dÞch vô. 1.1.6.3 Vai trß cña qu¶n trÞ nguån nh©n lùc: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµnh kh¸ch s¹n ®îc t¹o thµnh bëi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c nhau rÊt lín vÒ quy m« vµ lo¹i h×nh. C¸c kh¸ch s¹n nhá cã thÓ cho r»ng kh«ng cÇn ®Õn mét gi¸m ®èc hay mét chuyªn gia qu¶n trÞ nh©n lùc riªng biÖt. Dï kh¸ch s¹n cã quy m« lín hay nhá ®Òu ph¶i coi träng chøc n¨ng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Sù kh¸c biÖt ë chç trong bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n cã bé phËn chuyªn m«n riªng víi c¸c chuyªn gia qu¶n trÞ nguån nh©n lùc hay chøc n¨ng nµy lµ kiªm nhiÖm cña chñ kh¸ch s¹n, gi¸m ®èc hay trëng c¸c bé phËn . YÕu tè quan träng bËc nhÊt tao ra dÞch vô kh¸ch s¹n lµ con ngêi. ChÊt lîng ngêi lao ®éng trong kh¸ch s¹n quyÕt ®Þnh chÊt lîng dÞch vô mµ kh¸ch s¹n cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n trªn thÞ trêng . Qu¶n lý ë mçi cÊp trong kh¸ch s¹n suy cho cïng ®Òu híng vÒ kh¸ch cña kh¸ch s¹n. §©y lµ mét yÕu tè quan träng bËc nhÊt t¹o ra søc c¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh. Kh¸ch s¹n chØ cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn b»ng c¸ch thu hót, ®µo t¹o vµ khÝch lÖ nh÷ng con ngêi giái th«ng qua viÖc thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi con ngêi g¾n víi c«ng viÖc vña hä trong bÊt cø tæ chøc nµo. Kh«ng mét ho¹t ®éng nµo cña tæ chøc mang l¹i hiÖu qu¶ nÕu thiÕu“ qu¶n trÞ nguån nh©n lùc”. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ nguyªn nh©n cña thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®èi víi bÊt cø tæ chøc nµo. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ mét bé ph¹n kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n trÞ kinh doanh. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n lµ hÖ thèng c¸c triÕt lý, chÝnh s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng ®Ó thu hót ®µo t¹o vµ duy tr× ph¸t triÓn søc lao ®éng con ngêi cña kh¸ch s¹n nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u cho c¶ kh¸ch s¹n lÉn thµnh viªn. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lµ mét phÇn cña qunr trÞ kinh doanh , nã liªn quan tíi con ngêi trong c«ng viÖc vµ c¸c quan hÖ cña hä trong kh¸ch s¹n, lµm cho hä cã thÓ ®ãng gãp tèt nhÊt vµo sù thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n liªn quan tíi c«ng t¸c tæ chøc thu hót c¸c øng cö viªn cho c«ng viÖc, tuyÓn chän, giíi thiÖu, s¾p ®Æt nh©n viªn thùc thi nhiÖm vô cô thÓ, tr¶ c«ng xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ hä bá ra, x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña hä cho sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai, lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kh¸ch s¹n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.4 Môc tiªu qu¶n trÞ nguån nh©n lùc: §èi víi c¸c kh¸ch s¹n nãi riªng, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi nãi chung, c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån nh©n lùc ®Òu cã ba môc tiªu c¬ b¶n sau: + Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + §¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc. C¸ nh©n ®îc kÝch thÝch, ®éng viªn nhiÒu nhÊt t¹i n¬i lµm viÖc vµ trung thµnh, tËn t©m víi kh¸ch s¹n. + X©y dùng ®éi ngò ngêi lao ®éng cã chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc t tëng qu¶n lý vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. 1.1.6.5 Chøc n¨ng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n + Thu hót nguån nh©n lùc : chøc n¨ng nµy chó träng vÊn ®Ò ®¶m b¶o cã ®ñ sè lîng nh©n viªn víi phÈm chÊt phï hîp cho c«ng viÖc cña kh¸ch s¹n. Chøc n¨ng nµy boa gåm nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu nh : dù b¸o vµ ho¹ch ®Þnh nh©n lùc; ph©n tÝch c«ng viÖc; tuyÓn chän nh©n lùc, thu thËp, lu gi÷ vµ xö lý th«ng tin vÒ nh©n lùc cña kh¸ch s¹n. + §µo t¹o, ph¸t triÓn: chøc n¨ng nµy chó träng ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng lùc cña nh©n viªn ®¶m b¶o cho nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cã kü n¨ng tr×nh ®é lµnh nghÒ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao vµ t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho nh©n viªn ph¸t triÓn tèi ®a c¸c n¨ng lùc c¸ nh©n, c¸c kh¸ch s¹n thêng ¸p dông c¸c ch¬ng tr×nh ®inh híng vµ ®µo t¹o cho nh©n viªn míi x¸c ®Þnh ®îc thùc tÕ, gióp nh©n viªn lµm quen víi c«ng viÖc cña kh¸ch s¹n. §ång thêi c¸c kh¸ch s¹n thêng lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o, huÊn luyÖn nh©n viªn mçi khi cã sù thay ®æi vÒ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ho¨c quy tr×nh c«ng nghÖ, kü thuËt. Chøc n¨ng nµy thêng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh: híng nghiÖp, huÊn luyÖn, ®µo t¹o kü n¨ng thùc hµnh cho c«ng nh©n; båi dìng n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ cËp nhËt kiÕn thøc qu¶n lý. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------+ Duy tr× nguån nh©n lùc : chøc n¨ng nµy chó träng tíi duy tr× vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Chøc n¨ng nµy cã 2 nhãm chøc n¨ng nhá ®ã lµ kÝch thÝch, ®éng viªn nh©n viªn vµ duy tr× ph¸t triÓn mèi quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp trong kh¸ch s¹n. Chøc n¨ng kÝch thÝch ®éng viªn liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m khuyÕn khÝch, ®éng viªn nh©n viªn trong kh¸ch s¹n lµm viÖc h¨ng say nhiÖt t×nh, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ hoµn thµnh c«ng viÖc víi chÊt lîng cao. Chøc n¨ng quan hÖ lao ®éng liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng nh»m hoµn thiÖn m«i trêng lµm viÖc vµ c¸c mèi quan hÖ trong c«ng viÖc nh: ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, gi¶i quyÕt khiÕu tè tranh chÊp lao ®éng, giao tÕ nh©n viªn, c¶i thiÖn m«i trêng lµm viÖc, y tÕ, b¶o hiÓm vµ an toµn lao ®éng . Gi¶i quyÕt tèt chøc n¨ng quan hÖ lao ®éng võa gióp cho c¸c kh¸ch s¹n t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ vµ c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp, võa lµm cho nh©n viªn ®îc tháa m·n víi c«ng viÖc vµ víi kh¸ch s¹n. 1.1.6.6 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n: C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n trÞ kinh doanh. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ®Òu ý thøc ®îc ®iÒu ®ã vµ hä ®· vµ ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. Song kh«ng ph¶i bÊt cø kh¸ch s¹n nµo còng thu ®îc sù hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c nµy. Bëi mét nguyªn nh©n quan träng lµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc kh«ng chØ bÞ chi phèi bëi tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña ngêi qu¶n lý mµ nã cßn bÞ t¸c ®éng lín cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè chñ quan. Sau ®©y lµ mét sè nh©n tè tiªu biÓu : 1.1.6.6.1. Quy m« thø h¹ng kh¸ch s¹n ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. Quy m« cña kh¸ch s¹n quyÕt ®Þnh sè lîng ngêi lao ®éng ®ång thêi víi ph¬ng thøc qu¶n trÞ nh©n lùc. §èi víi kh¸ch s¹n cã quy m« lín th× sè lîng lao ®éng cÇn thiÕt trong kh¸ch s¹n ph¶i lín, vµ ph¬ng thøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n ph¶i ®îc ho¹ch ®Þnh râ rµng, sÏ cã nhiÒu bé phËn chuyªn m«n ho¸. Song ngîc l¹i mét kh¸ch s¹n nhá, nÕu duy tr× nguån lao ®éng lín th× sÏ t¹o ra sù l·ng phÝ nh©n lùc vµ nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------H¹ng cña kh¸ch s¹n sÏ t¸c ®éng ®Õn sè lîng vµ chÊt lîng c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n tõ ®ã nã quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. Cô thÓ lµ nã ¶nh hëng ®Õn tæ chøc tuyÓn chän, víi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lùc... 1.1.6.6.2. §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch môc tiªu cña kh¸ch s¹n Mçi kh¸ch s¹n ®Òu ®Þnh híng cho m×nh mét thÞ trêng môc tiªu vµ chÝnh thÞ trêng môc tiªu nµy ®· t¸c ®éng ®Õn híng qu¶n trÞ nh©n lùc cña kh¸ch s¹n *§èi tîng kh¸ch: Trong thÞ trêng môc tiªu, ®èi tîng kh¸ch mµ kh¸ch s¹n híng tíi lµ ai?, vµ ®èi tîng kh¸ch ®ã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× trªn c¸c ph¬ng diÖn nh nh©n chñng häc (®é tuæi, giíi tÝnh, thu nhËp, tr×nh ®é v¨n ho¸, nhËn thøc... ); t©m lý (møc ®é yªu thÝch m¹o hiÓm, ®Æc ®iÓm mua b¸n, tiªu dïng...); v¨n ho¸ (truyÒn thèng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, tÝn ngìng...). ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi ph¬ng thøc vµ cÊp ®é chÊt lîng phôc vô vµ cã nghÜa lµ nã t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ lao ®éng t¹i kh¸ch s¹n. *Nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n: Tõ ®Æc ®iÓm kh¸ch cña thÞ trêng môc tiªu dÉn tíi nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n vµ trªn c¬ së ®ã kh¸ch s¹n sÏ quyÕt ®Þnh cung cÊp s¶n phÈm v¬Ý chÊt lîng, sè lîng vµ chñng lo¹i ra sao? Vµ ®Ó cung øng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch tiªu dïng, ngêi qu¶n lý ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong qu¶n lý. Ngµy nay, yÕu tè cèt lâi ®Ó ph©n th¾ng b¹i thuéc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Do vËy mµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ®· ®îc c¸c nhµ qu¶n lý sö dông triÖt ®Ó nh»m ®a ra s¶n phÈm cao vµ cã tÝnh c¹nh tranh. *TÝnh biÕn ®éng cña sè lîng kh¸ch. §Æc ®iÓm nµy ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. Sù biÕn ®éng cña sè lîng kh¸ch ®· t¸c ®éng ®Õn sè lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n thêng xuyªn vµ liªn tôc. Vµo thêi ®iÓm chÝnh vô lîng kh¸ch ®«ng nguån lao ®éng kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô, kh¸ch s¹n buéc ph¶i tuyÓn thªm nh©n lùc vµ sù qu¶n lý ph¶i cã sù ®iÒu chØnh. Song khi ngoµi thêi vô th× l¹i dÉn ®Õn sù l·ng phÝ nguån lùc nÕu vÉn duy tr× ph¬ng thøc qu¶n trÞ nh©n lùc nh vËy. Do ®ã nhµ qu¶n lý ph¶i cã sù thay ®æi ch¼ng h¹n cho mét nguån lao ®éng ®i ®µo t¹o. Cã thÓ nãi ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ph¶i phï hîp trong mçi thêi ®iÓm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.6.6.3.TÝnh ®Æc thï cña tõng bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng Mçi bé phËn trong kh¸ch s¹n cã c¸c chøc n¨ng chuyªn biÖt do vËy mµ nhiÒu khi sù qu¶n lý ¸p ®Æt lªn chóng còng rÊt kh¸c nhau. Cã bé phËn ¸p dông ph¹m vi kiÓm so¸t réng, nh÷ng còng cã bé phËn ¸p dông ph¹m vi kiÓm so¸t hÑp. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ph¶i lµm sao ®Ó cã thÓ thiÕt lËp ®îc hÖ thèng qu¶n lý nèi liÒn c¸c bé phËn chøc n¨ng, c¸c phßng ban nh»m ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cã hiÖu qu¶ vµ th«ng tin chÝnh x¸c vµ th«ng suèt. 1.1.6.6.4.ChÊt lîng cña ®éi ngò lao ®éng C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc chÞu ¶nh hëng bëi nguån nh©n lùc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ? Mçi kh¸ch s¹n cã nh÷ng ®Æc trng vÒ nh©n lùc hoµn toµn kh¸c nhau, do dè mµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÒ lao ®éng còng kh¸c nhau. §èi víi nh÷ng kh¸ch s¹n nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao còng nh cã kinh ngiÖm. §iÒu nµy lµ xu thÕ lín cña kh¸ch s¹n nh vËy c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ph¶i chó träng ®Õn c¸c chÕ ®é l¬ng, thëng xøng ®¸ng cho tr×nh ®é lao ®éng cña hä, khuyÕn khÝch hä tiÕp tôc ph¸t huy vµ trong qu¶n lý nh©n sù cã thÓ ¸p dông ph¹m vi kiÓm so¸t réng. Ngîc l¹i nÕu nguån lùc lµ hoµn toµn míi tr×nh ®é cha cao th× c«ng t¸c qu¶n trÞ ph¶i ®i s©u vµo vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ph¹m vi kiÓm so¸t cã thÓ lµ hÑp nh»m quan t©m s¸t sao ®Õn ngêi lao ®éng cho hä lµm quen víi nghÒ... Nãi tãm l¹i ®Æc ®iÓm nguån nh©n lùc ®· chi phèi trªn diÖn réng c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ sö dông lao ®éng. §iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi t¹i quèc gia ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao vµ chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh ®ã lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn. Mét nÒn kinh tÕ m¹nh kÕt hîp víi sù b×nh æn cña x· héi th× sÏ khiÕn tr×nh ®é nhËn thøc cña con ngêi ph¸t triÓn ë møc cao vµ nh vËy tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc lµ cao. Sù ph¸t triÓn sÏ khiÕn cho c¸c nhµ qu¶n lý cã nhiÒu kinh ngiÖm trong qu¶n trÞ nh©n lùc. Kinh ngiÖm ®i ®«i víi ®Æc ®iÓm nguån nh©n lùc sÏ ®a ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc dÔ dµng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.1.6.6.5. Tr×nh ®é n¨ng lùc t duy cña ngêi qu¶n lý Nã lµ nh©n tè chñ quan t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng. Mét ngêi c¸n bé cã tr×nh ®é hä sÏ biÕt m×nh ph¶i lµm g× ®Ó t¹o c¬ cÊu lao ®éng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------hîp lý. Sù ph©n c«ng lao ®éng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng trÝ tuÖ cña ngêi lao ®éng. T duy phÈm chÊt cña ngêi l·nh ®¹o sÏ t¸c ®éng ®Õn t©m lý lao ®éng cña ngêi nh©n viªn. PhÈm chÊt cña ngêi l·nh ®¹o lµ tèt phÊn ®Êu v× lîi Ých tËp thÓ th× sÏ t¹o ra ª kÝp qu¶n lý v÷ng ch¾c thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. 1.1.6.6.6. §èi thñ c¹nh tranh Trong thêi kú c¹nh tranh ban ®Çu, møc gi¸ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh nh÷ng cïng víi ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh, yÕu tè cèt lâi ®Ó ph©n th¾ng b¹i thuéc vÒ chÊt lîng. Vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n kh«ng n»m ngoµi ph¹m vi nãi trªn. C¸c ®Æc trng trong kinh doanh kh¸ch s¹n lµ nã cung cÊp chñ yÕu lµ dÞch vô. Do vËy sù tham gia cña nh©n tè con ngêi víi t c¸ch lµ ngêi phôc vô lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Vµ chÝnh v× vËy mµ sù c¹nh tranh vÒ nh©n lùc kh¸ch s¹n ngµy mét gay g¾t. Nh©n lùc kh¸ch s¹n lµ nguån tµi nguyªn quÝ gi¸ cña kh¸ch s¹n nã gãp phÇn quan träng quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm. HiÖn nay ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, c¸c kh¸ch s¹n ph¶i duy tr× cho m×nh mét nguån nh©n lùc víi ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng vµ trÝ tuÖ cao, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i cã ®îc mét c¸ch dÔ dµng. Do vËy mµ c¸c kh¸ch s¹n ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó l«i kÐo nh÷ng ngêi tµi giái vËn t ®iÒu tÊt yÕu lµ h×nh thµnh m«i trêng c¹nh tranh vÒ nh©n lùc kh«ng kÐm phÇn gay g¾t. §Ó cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao th× kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ con ®êng qu¶n trÞ nh©n lùc cã hiÖu qu¶. Nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua chÝnh s¸ch nh©n sù hîp lý, chÝnh s¸ch ®µo t¹o, l¬ng thëng t¹o bÇu kh«ng khÝ lµnh m¹nh g¾n bã. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n ph¶i chó träng ®Õn quyÒn lîi mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. §· cã rÊt nhiÒu kh¸ch s¹n ®· v« t×nh coi nhÑ sù qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc, vµ kÕt qu¶ lµ sù ra ®i cña hµng lo¹t nh÷ng ngêi lao ®éng cã n¨ng lùc. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m sót chÊt lîng s¶n phÈm vµ cã nguy c¬ ®ãng cöa. Do ®ã ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n trÞ nh©n lùc hîp lý. 1.1.6.1.7. LuËt lÖ cña nhµ níc LuËt lao ®éng níc ta ®· ®îc ban hµnh viÖc sö dông lao ®éng vµ ng¨n cÊm bÊt cø viÖc sö dông lao ®éng vµo c¸c ho¹t ®éng phi ®¹o ®øc, bÊt hîp ph¸p. Do vËy mµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n trÞ nh©n lùc cña c¸c kh¸ch s¹n dùa trªn c¬ së luËt lao ®éng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . 1.2.1 §ào t¹o và ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 1.2.2.1 Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc + Kh¸i niÖm ®µo t¹o: lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh»m gióp cho ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ngêi lao ®éng n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng viÖc cña m×nh, lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña ngêi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô lao ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. + Kh¸i niÖm ph¸t triÓn: lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp vît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tríc m¾t cña ngêi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh híng t¬ng lai cña tæ chøc. 1.2.2.2 Vai trß, mục tiªu của đào tạo và ph¸t tri ển nguồn nh©n lực Vai trß: - §¸p øng yªu cÇu cña viÖc tæ chøc hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. - §¸p øng nhu cÇu häc tËp, ph¸t triÓn cña ngêi lao ®éng. - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn lîc t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. - Gi¶m bít sù gi¸m s¸t v× ngêi lao ®éng ®îc ®µo t¹o lµ ngêi cã kh¶ n¨ng tù gi¸m s¸t. - N©ng cao tÝnh æn ®Þnh vµ n¨ng ®éng cña tæ chøc. - T¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. - T¹o ®iÒu kiÖn cho ¸p dông kü thuËt vµ qu¶n lý vµo doanh nghiÖp - Duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng cña nguån nh©n lùc - T¹o ra sù g¾n bã cña ngêi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp - T¹o ra tÝnh chuyªn nghiÖp cñ ngêi lao ®éng - T¹o cho ngêi lao ®éng cã c¸ch nh×n, c¸ch t duy míi trong c«ng viÖc. Môc tiªu: Môc tiªu nh»m sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc hiÖn cã vµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña tæ chøc vµ cho ngêi lao ®éng hiÓu râ h¬n vÒ c«ng viÖc, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Melia §Æng Xu©n §¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------n¾m v÷ng nghÒ nghiÖp cña m×nh thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô mét c¸ch tù gi¸c, víi th¸i ®é tèt h¬n, còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng cña hä víi c¸c c«ng viÖc trong t¬ng lai. 1.2.2.3 C¸c phương ph¸p đào tạo và ph¸t tri ển Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Mçi mét ph¬ng ph¸p cã c¸ch thøc thùc hiÖn, u nhîc ®iÓm riªng mµ c¸c tæ chøc cÇn c©n nh¾c ®Ó lùa chä cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c«ng viÖc, ®Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ vÒ nguån tµi chÝnh cña m×nh. Sau ®©y , chóng ta nãi tíi c¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc chñ yÕu ®ang ®îc thùc hiÖn ë c¸c níc vµ ë níc ta §µo t¹o trong c«ng viÖc: §µo t¹o trong c«ng viÖc lµ c¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i n¬i lµm viÖc, trong ®ã ngêi häc sÏ häc ®îc nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc th«ng qua thùc tÕ thùc hiÖn vµ thêng lµ díi sù híng dÉn cña ngêi lao ®éng lµnh nghÒ h¬n. Nhãm nµy bao gåm nh÷ng ph¬ng ph¸p nh + §µo t¹o theo kiÓu chØ dÉn c«ng viÖc: §©y lµ ph¬ng ph¸p phæ biÕn dïng ®Ó d¹y c¸c kü n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cho hÇu hÕt c¸c c«ng nh©n s¶n xu©t vµ kÓ c¶ mét sè c«ng viÖc qu¶n lý. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o b¾t ®Çu tõ viÖc giíi thiÖu, gi¶i thÝch cña ngêi d¹y vÒ môc tiªu cña c«ng viÖc , ngêi d¹y cßn chØ dÉn mét c¸ch tØ mØ, theo tõng bíc vÒ c¸ch quan s¸t , trao ®æi, häc hái vµ lµm thö cho tíi khi thµnh th¹o díi sù híng dÉn chØ dÉn cña ngêi d¹y + §µo t¹o theo kiÓu häc nghÒ; ph¬ng ph¸p nµy ®îc b¾t ®Çu b»ng viÖc häc lý thuyÕt ë trªn líp, sau ®ã c¸c häc viªn ®îc ®a ®Õn lµm viÖc díi sù híng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ trong mét vµi n¨m, c¸c häc viªn ®îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®Õn khi thµnh th¹o tÊt c¶ c¸c kü n¨ng cña nghÒ . Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó d¹y nghÒ hoµn chØnh cho c«ng nh©n, ®©y lµ ph¬ng ph¸p th«ng dông ë ViÖt Nam. + KÌm cÆp vµ chØ b¶o: ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó gióp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý c¸c nh©n viªn gi¸m s¸t cã thÓ häc ®îc c¸c kü n¨ng, kiÕn thøc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc tríc m¾t vµ c«ng viÖc cho t¬ng lai th«ng qua sù kÌm cÆp chØ b¶o cña ngêi qu¶n lý giái h¬n. Cã ba c¸ch ®Ó kÌm c¨p chØ b¶o: - KÌm cÆp bëi ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕp - KÌm cÆp bëi cè vÊn - KÌm cÆp bëi ngêi qu¶n lý cã kinh nghiÖm h¬n -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -