Tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vận tải biển hồng hải

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ………………………. LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải LỜI MỞ ĐẦU Tính đến nay nền kinh kế thị trƣờng ở nƣớc ta đã trải qua hơn hai mƣơi năm. Khoảng thời gian chƣa phải là dài nhƣng cũng đủ cho doanh nghiệp tự nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong môi trƣờng mới này các doanh nghiệp không còn đƣợc nhà nƣớc bao cấp cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nữa mà phải tự xây dựng cho mình các mục tiêu và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu kinh tế đó. Vì thế, vấn đề đặt ra mà các doanh nghiệp đề quan tâm là vốn để sản xuất kinh doanh. Trong quá trình đấu tranh tồn tại để khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Chính vì lẽ đó mà doanh nghiệp phải tìm cách khai thác triệt để các tiềm năng của bản thân mình và chính sách tài chính để đạt đƣợc mục đính tối đa hóa lợi nhuận. Vốn bằng tiền là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là tài sản lƣu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng tiền để thanh toán những khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc thì cần phải có một lƣợng vốn cần thiết, lƣợng vốn đó phải gắn liền vơi quy mô sản xuất kinh doanh nhất định và phải có sự quản lí đồng vốn tốt để làm cho việc xử lí đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy thực hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp. Sau thời gian thực tập đƣợc nghiên cứu thực tiễn cụ thể em đã cân nhắc và mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải biển Hồng Hải ” làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn này ngoài việc hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến hạch toán vốn bằng tiền còn nhằm đƣa ra những ý kiến chủ quan của mình vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán. Bên cạnh đó nhằm củng cố nâng cao kiến thức và góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện các nghiệp vụ cơ bản về kế toán tài chính của doanh nghiệp. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 1 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng I : Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chƣơng II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tại biển Hồng Hải. Chƣơng III : Một số ý kiển đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải biển Hồng Hải. Trong thời gian thực hiện khóa luận em đã đƣợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Văn Thụ và các cô, chú cán bộ trong phòng kế toán của công ty, mặc dù đã cố gằng rất nhiều nhƣng do trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp phê bình của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2012 Sinh viên: Nguyễn Huy Cƣờng Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 1.1.1 Sự cần thiết của tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi bƣớc vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhất thiết cần có một lƣợng vốn nhất định, trên cơ sở tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp, dùng nó vào việc mua sắm tài sản cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Do đó vốn bằng tiền có một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa đƣợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tƣ, hàng hóa sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Thiếu vốn là một trong những trở ngại và là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó vốn bằng tiền đóng một vai trò rất quan trọng, đảm bảo cho công tác sản xuất, kinh doanh đƣợc liên tục đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc quản lí và sử dụng vốn là một khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trƣởng hay suy thoái của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là đối tƣợng có khả năng phát sinh rủi ro cao hơn các loại tài sản khác vì vậy nó cần đƣợc quản lí chặt chẽ, thƣờng xuyên kiểm tra kiểm soát các khoản thu chi bằng tiền là rất cần thiết. Trong quản lý ngƣời ta sử dụng nhiều công cụ quản lí khác nhau nhƣ thống kê, phân tích các hoạt động kinh tế nhƣng kế toán luôn đƣợc coi là công cụ quản lí kinh tế quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép phản ánh, tính toán giám sát thƣờng xuyên liên tục sự biến động của vật tƣ, tiền vốn bằng các thƣớc đo giá trị và hiện vật, kế toán cung cấp các tài liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền đáp ứng yêu cầu quản lí trong sản xuất kinh doanh. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 3 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Các thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp và những ngƣời quản lí doanh nghiệp nắm vững tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ việc sử dụng vốn để từ đó thấy đƣợc mặt mạnh, mặt yếu để từ đó có những quyết định và chỉ đạo sao cho quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 1.1.2 Yêu cầu của quản lí kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là loại tài sản đặc biệt, nó là vật ngang giá chung, do vậy trong quá trình quản lý rất dễ xảy ra tham ô lãng phí. Để quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền cần đảm bảo tốt các yêu cầu sau: - Để quản lí tốt vốn bằng tiền trong doanh nghiệp thì trƣớc hết cần tách biệt việc bảo quản vốn bằng tiền khỏi việc ghi chép các nghiệp vụ này. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải phân công một số nhân viên làm nhiệm vụ ghi sổ để kiểm tra công việc của ngƣời nay thông qua việc của ngƣời kia. Việc phân chia trách nhiệm nhƣ trên nhằm hạn chế bớt tình trạng gian lận cũng nhƣ sự móc ngoặc giữa các nhân viên trong việc tham ô tiền mặt. - Mọi biến động của vốn bằng tiền phải làm đầy đủ thủ tục và có chứng từ gốc hợp lệ. - Việc sử dụng chi tiêu vốn bằng tiền phải đúng mục đích, đúng chế độ. 1.1.3 Nhiệm vụ của quản lí kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. - Phản ánh chính xác, kịp thời những khoản thu, chi và tình hình tăng giảm thừa thiếu của từng loại vốn bằng tiền. - Kiểm tra thƣờng xuyên tình hình thực hiện chế độ sử dụng và quản lí vốn bằng tiền, kỉ luật thanh toán, kỉ luật tín dụng. Phát hiện và ngăn ngừa các hiện tƣợng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh. - Hƣớng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, kiểm tra thƣờng xuyên đối chiếu số liệu của thủ quỹ với kế toán tiền mặt để đảm bảo tính cân đối thống nhất. - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời. Phản ánh các khoản tiền đang chuyển, kịp thời phát hiện nguyên nhân làm cho tiền đang chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp có biện pháp thích hợp, giải phóng tiền đang chuyển kịp thời. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 4 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải - Phản ánh tình hình tăng giảm và số dƣ tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám đốc việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. 1.1.4 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. - Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, trừ trƣờng hợp đƣợc phép sử dụng một đơn vị tiền tệ thông dụng khác ghi chép báo cáo kế toán nhƣng phải đƣợc chấp nhận bằng văn bản của Bộ tài chính. - Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch ( Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh) để ghi sổ kế toán. - Trƣờng hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt, gửi vào ngân hàng hoặc thanh toán công nợ ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì đƣợc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có TK 1112, 1112 đƣợc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 hoặc TK 1122 theo một trong các phƣơng pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trƣớc, xuất trƣớc; Nhập sau, xuất trƣớc; Giá thực tế đích danh ( nhƣ một loại hàng hóa đặc biệt ). - Một giao dịch bằng ngoại tệ phải đƣợc hạch toán và ghi nhận ban đầu theo đơn vị tiền tệ kế toán bằng việc áp dụng tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ kế toán và ngoại tệ tại ngày giao dịch. - Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch đƣợc coi là tỷ giá giao dịch. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của một doanh nghiệp theo các tỷ giá hối đoái khác với tỷ giá hối đoái đƣợc ghi nhận ban đầu, hoặc đã đƣợc báo cáo trong báo cáo tài chính trƣớc, đƣợc xử lí nhƣ sau: + Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tƣ xây dựng hình để thành TSCĐ của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính sẽ đƣợc ghi nhận là thu nhập, hoặc chi phí trong năm tài chính. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 5 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải + Đối với doanh nghiệp có sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đƣợc hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Doanh nghiệp không đƣợc đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái. + Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đƣợc ghi nhận khi có sự thay đổi tỷ giá hối đoái giữ ngày giao dịch và ngày thanh toán của mọi khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Khi giao dịch phát sinh và đƣợc thanh toán trong cùng kỳ kế toán, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đƣợc hạch toán trong kì đó. Nếu giao dịch đƣợc thanh toán ở các kì kế toán sau, chênh lệch tỷ giá hối đoái đƣợc tính theo sự thay đổi của tỷ giá hối đoái trong từng kỳ cho đến kỳ giao dịch đƣợc thanh toán. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đƣợc phát sinh trong các trƣờng hợp: Thực tế mua, bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ bằng ngoại tệ trong kỳ ( chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện ): Là khoản chênh lệch từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lƣợng đơn vị tiền tệ khác sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái này thƣờng phát sinh trong các dịch vụ mua, bán hàng hóa, dịch vụ; hoặc thanh toán nợ phải trả, hay ứng trƣớc để mua hàng; hoặc vay, cho vay… bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán. Trong các trƣờng hợp nêu trên, tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán sẽ đƣợc ghi theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch ( Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch ). - Đối với vàng bạc kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải theo dõi số lƣợng, trọng lƣợng, quy cách, phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại. Giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đƣợc tính theo giá trị thực tế ( Giá hóa đơn hoặc giá đƣợc thanh toán ). Khi tính giá xuất vàng, bạc, kim khí quý, đá quý có thể áp dụng một trong bốn phƣơng Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 6 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải pháp xuất kho: Bình quân gia quyền, nhập trƣớc - xuất trƣớc, nhập sau- xuất trƣớc, giá thực tế đích danh. Tuy nhiên, do vàng bạc, đá quý là loại tài sản có giá trị lớn và mang tính tách biệt nên phƣơng pháp thực tế đích danh thƣờng đƣợc sử dụng. Nếu có chênh lệch giữa giá xuất bán và giá thanh toán ở thời điểm phát sinh nghiệp vụ thì đƣợc phản ánh vào TK 515, hoặc TK 635. Nếu thực hiện đúng các nguyên tắc trên thì hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt vốn bằng tiền, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch thu, chi và sử dụng vốn có hiệu quả cao. 1.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ 1.2.1 Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ - Chỉ phản ánh vào TK 111 số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất, quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu đƣợc chuyển ngay vào ngân hàng không qua quỹ tiền mặt thì ghi vào bên Nợ TK 112. - Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cƣợc, ký quỹ tại doanh nghiệp đƣợc quản lý và hạch toán nhƣ các loại tài sản bằng tiền của doanh nghiệp. - Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi hoặc chứng từ nhập, xuất, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và có đủ chữ ký của ngƣời nhận, ngƣời giao, ngƣời cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trƣờng hợp phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm. - Kế toán quỹ tiền mặt phải chịu trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và tính ra số tồn quỹ mọi thời điểm. Riêng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhận ký cƣợc, ký quỹ phải theo dõi riêng một sổ hay một phần sổ. - Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu, sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp chênh lệch. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 7 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải - Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở các doanh nghiệp có vàng bạc , kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt thì việc nhập xuất đƣợc hạch toán nhƣ các loại hàng tồn kho, khi sử dụng để thanh toán chi trả đƣợc hạch toán nhƣ ngoại tệ. - Riêng vàng bạc, kim khí quý, đá quý trƣớc khi nhập quỹ phải làm đầy đủ các thủ tục về cân, đong, đo, đếm số lƣợng và trọng lƣợng, giám định chất lƣợng, sau đó tiến hành niêm phong, có xác nhận của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ trên dấu niêm phong. 1.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.  Chứng từ sử dụng. Phiếu thu : Mẫu số 01-TT. Phiếu chi : Mẫu số 02-TT. Biên lai thu tiền : Mẫu số 06-TT. Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý : Mẫu số 07-TT. Giấy đề nghị thanh toán: : Mẫu số 05-TT. - Ngoài các chứng từ bắt buộc trên, kế toán còn sử dụng một số chứng từ hƣớng dẫn sau: Bảng kiểm kê quỹ : Mẫu số 08a-TT, Mẫu số 08b-TT. Bảng kê chi tiền : Mẫu số 09-TT. Một số chứng từ có liên quan khác.  Tài khoản sử dụng. Để hạch toán tổng hợp thu- chi tiền mặt, kế toán sử dụng TK 111 “Tiền mặt” để hạch toán. Nội dung kết cấu TK 111 nhƣ sau :  Bên Nợ TK 111: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý nhập quỹ. Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng khi điều chỉnh. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 8 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải  Bên Có TK 111 : Các loại tiền mặt, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ. Số tiền mặt còn thiếu ở quỹ phát hiện khi kiểm kê, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giảm khi điều chỉnh.  Số dƣ đầu kì : Phản ánh số hiện còn tại quỹ.  Số dƣ cuối kì : Phản ánh số tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý còn tồn tại quỹ. Tài khoản TK 111- Tiền mặt đƣợc chi tiết thành 3 TK cấp II.  TK 1111 - Tiền Việt Nam  TK 1112 - Ngoại tệ  TK 1113 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 9 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải 1.2.3 Phƣơng pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ. a) Kế toán tiền mặt bằng tiền Việt Nam  Kế toán tiền mặt bằng tiền Việt Nam được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt (VNĐ) 111 (1111) 112 (1121) 112 (1121) Gửi tiền mặt vào ngân hàng Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiềnmặt 141, 144, 244 131, 136 Thu hồi các khoản Chi tạm ứng, ký cƣợc, nợ phải thu ký quỹ bằng tiền mặt 141, 144, 244 121, 128, 221 Thu hồi các khoản ký cƣợc, ký quỹ tiền mặt Đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn bằng tiền mặt 121, 128, 221.... 152, 153, 156... Thu hồi các khoản mua vật tƣ, hàng hoá, cc đầu tƣ ...TSCĐ bằng tiền mặt 311, 341 Vay ngắn hạn, 133 Thuế GTGT đƣợc KT vay dài hạn 627, 641, 642... 411, 441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng tiền Chi phí phát sinh bằng tiền mặt mặt 511,512,515,711 311, 315, 331... Thanh toán nợ Doanh thu HĐSXKD HĐ bằng tiền mặt khác bằng tiền mặt 3331 Thuế GTGT khác phải nộp Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 10 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải b) Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ. - Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán. - Bên Có tài khoản 1112 đƣợc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán Tài khoản 1112 theo một trong các phƣơng pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trƣớc, xuất trƣớc; Nhập sau, xuất trƣớc; Giá thực tế đích danh ( nhƣ một loại hàng hóa đặc biệt ). - Tiền mặt bằng ngoại tế ngoài việc đƣợc quy đổi ra Đồng Việt Nam, kế toán còn phải theo dõi chi tiết theo từng loại trên Tài khoản 007 “ Ngoại tệ các loại ” (Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán ) - Việc quy đổi ra Đồng Việt Nam cần tuân thủ những quy định sau : Đối với tài khoản thuộc loại chi phí thu nhập, vật tƣ hàng hóa, tài sản cố định… dù doanh nghiệp có hay không sử dụng tỷ giá hạch toán, khi có phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ đều phải luôn luôn ghi sổ bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Các doanh nghiệp ít có nghiệp vụ bằng ngoại tệ thì các khoản tiền, các tài khoản phải thu , phải trả đƣợc ghi sổ bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.  Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ được thể hiện qua sơ đồ 1.2 như sau : Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 11 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Sơ đồ 1.2. Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ 131, 136,138 311,331,336,338… 111 (1112) Thu nợ bằng ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ khi nhận nợ 515 Lãi Tỷ giá thực tế hoặc bình quân liên Ngân hàng Thanh toán nợ bằng ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ xuất dùng 515 635 Lỗ Lãi Tỷ giá ghi sổ khi nhận nợ 635 Lỗ 152,153,156,133… 511, 515 711 Mua vật tƣ, hàng hóa, công cụ, TSCĐ … bằng ngoại tệ Doanh thu, TN tài chính, thu nhập khác bằng ngoại tệ (Tỷ giá thực tế hoặc BQLNH tại thời điểm PS nghiệp vụ ) Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ xuất dùng 515 Lãi Tỷ giá thực tế tại thời điểm PS nghiệp vụ 635 Lỗ 413 413 Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dƣ ngoại tệ cuối năm lại số dƣ ngoại tệ cuối năm Tất cả các nghiệp vụ trên đều phải đồng thời ghi đơn TK 007 – Ngoại tệ các loại. 007 Thu nợ bằng ngoại tệ - Doanh thu, Tn tài chính - TN khác bằng ngoại tệ Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K Thanh toán nợ ngoại tệ - Mua vật tƣ, hàng hóa, công cụ, TSCĐ… bằng ngoại tệ 12 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải c) Kế toán tiền mặt là vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. - Đối với các doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh vàng bạc, đá quý, chỉ có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài sản này thì phản ánh vào TK 111 ( 1113 ). Do vàng, bạc, đá quý có giá trị cao nên khi mua cần có đầy đủ các thông tin nhƣ ngày mua, mẫu mã, độ tuổi, giá thanh toán… - Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng bạc. - Khi phát sinh nghiệp vụ có vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt thì ghi sổ theo giá mua thực tế ( Giá thanh toán ). - Khi xuất vàng, bạc, kim khí quý, đá quý có thể tính giá bình quân hoặc giá thực tế đich danh. Tuy nhiên do vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là loại tài sản có giá trị lớn và mang tính tách biệt nên phƣơng pháp tính giá thực tế đích danh thƣờng đƣợc sử dụng. - Nếu có chênh lệch giữa giá xuất và giá thanh toán tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ thì đƣợc phản ánh vào tài khoản 711: Thu nhập khác hoặc tài khoản 811: Chi phí khác. - Riêng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhận ký cƣợc, ký quỹ nhập theo giá nào thì khi xuất hoàn trả lại theo giá đó và phải đếm số lƣợng và cân trọng lƣợng. Kế toán tiền mặt là vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được thể hiện qua sơ đồ 1.3 như sau : Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 13 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Sơ đồ 1.3. Kế toán tiền mặt là vàng bạc, kim khí quý, đá quý 131, 136,138,338 111 (1113) Thu nợ bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (Giá ghi sổ) 515 Lãi ( Gía thực tế hoặc BQLNH) 635 Lỗ 311, 331, 336 Thanh toán nợ bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (Giá ghi sổ) 515 Lãi ( Gía thực tế hoặc BQLNH) 635 Lỗ 144, 244 144, 244 Thu hồi các khoản ký cƣợc Chi ký cƣợc, ký quỹ bằng vàng, Ký quỹ bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý bạc,kim khí quý, đá quý 411, 441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 412 412 Chênh lệch tỷ giá tăng do Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dƣ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đánh giá lại số dƣ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 14 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải 1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng. 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng. a) Đối với tiền gửi ngân hàng là tiền Việt Nam. - Căn cứ để hạch toán trên TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng “ là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc ( Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản…) - Khi phát hành các chứng từ tài khoản ngân hàng, các doanh nghiệp chỉ đƣợc phép phát hành trong phạm vi số dƣ tiền gửi của mình. Nếu phát hành quá số dƣ là doanh nghiệp vi phạm kỷ luật thanh toán và phải chịu phạt theo chế độ quy định. Chính vì vậy kế toán trƣởng phải thƣờng xuyên phản ánh đƣợc số dƣ tài khoản phát hành các chứng từ thanh toán. - Khi nhận đƣợc chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì đơn vị phải thông báo cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng chƣa xác định đƣợc nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch( nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “ Phải thu khác” ( 1388 ) ( Nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” ( 3388 ) ( Nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của ngân hàng ). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ. - Ở những đơn vị có các tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi ( Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại ). - Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi ngân hàng theo từng tài khoản ở ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 15 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải - Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp nếu dùng ký quỹ, mở LC nhập khẩu… nghĩa là doanh nghiệp không đƣợc phép chi khoản tiền gửi đó cho mục đích khác, thì kế toán phải chuyển tiền quỹ sang khoản “ thế chấp, ký cƣợc, ký quỹ ngắn hạn” TK 144 hoặc “ký cƣợc, ký quỹ dài hạn” TK 244 ( Nếu ký trên 01 năm). b) Đối với tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ. - Trƣờng hợp gửi tiền gửi vào ngân hàng bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trƣờng hợp mua ngoại tệ gửi vào ngân hàng đƣợc phản ánh theo thực tế phải trả. Trƣờng hợp rút tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ thì đƣợc quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 1122 theo một trong các phƣơng pháp Bình quân gia quyền; Nhập trƣớc, xuất trƣớc; Nhập sau, xuất trƣớc; Giá thực tế đích danh. - Trong giai đoạn sản xuất kinh doanh ( Kể cả hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản của doanh nghiệp SXKD vừa có hoạt động đầu tƣ XDCB ) các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch này đƣợc phản ánh vào bên Có TK 515 “ doanh thu hoạt động tài chính” ( Lãi tỷ giá ) hoặc vào bên Nợ TK 635 “ chi phí tài chính” ( Lỗ tỷ giá ). - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong giai đoạn đầu tƣ XDCB ( giai đoạn trƣớc hoạt động ) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch liên quan đến ngoại tệ này đƣợc hạch toán vào tài khoản TK 413 “ chênh lệch tỷ giá hối đoái ” ( TK 4132) Ngoài ra để theo dõi chi tiết các loại ngoại tệ kế toán mở sổ chi tiết TK 007. - Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản tiền gửi ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái ở thời điểm cuối năm tài chính là tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính. Doanh nghiệp phải hạch toán chi tiết khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt động đầu tƣ - XDCB ( giai đoạn trƣớc hoạt động ) vào TK 4132 và của hoạt động sản xuất kinh doanh vào TK 4131. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 16 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải 1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng.  Chứng từ sử dụng : Giấy báo Nợ. Giấy báo Có. Bản sao kê của ngân hàng. Kèm theo các chứng từ khác nhƣ Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản…  Tài khoản sử dụng : Để hạch toán tiền gửi ngân hàng, kế toán sử dụng TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng”. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng, kho bạc Nhà nƣớc hoặc công ty tài chính. TK 112- Tiền gửi ngân hàng có 3 tài khoản cấp 2: - TK 1121- Tiền Việt Nam : Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam. - TK 1122- Ngoại tệ : Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam. - TK 1123 - Vàng bạc kim khí quý, đá quý: phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng.  Bên Nợ: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc kim khí quý, đá quý gửi vào ngân hàng. - Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số tiền dƣ ngoại tệ cuối kỳ.  Bên Có: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý rút ra từ ngân hàng. - Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số tiền dƣ ngoại tệ cuối kỳ.  Số dƣ bên Nợ: Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn gửi tại ngân hàng. Các tài khoản có liên quan đƣợc sử dụng trong hạch toán tỷ giá ngoại tệ là :  TK 635: Chi phí hoạt động tài chính.  TK 515: Thu nhập từ hoạt động tài chính.  TK 413: Chênh lệch do đánh giá lại tỷ giá. Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 17 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải 1.3.2 Phƣơng pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng. Sơ đồ 1.4. Kế toán tiền gửi Ngân hàng (VNĐ) 112 (1121) 111 Gửi tiền mặt 111 Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiền mặt vào Ngân hàng 141, 144, 244 131, 136 Thu hồi các khoản Chi tạm ứng, ký cƣợc, nợ phải thu ký quỹ bằng tiền gửi NH 141, 144, 244 121, 128, 221 Thu hồi các khoản ký cƣợc, ký quỹ Đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn bằng tiền bằng tiền gửi NH gửi NH 121, 128, 221.... 152, 153, 156... Thu hồi các khoản mua vật tƣ, hàng hoá, cc đầu tƣ ...TSCĐ bằng tiền TGNH 311, 341 133 Thuế GTGT đƣợc KT Vay ngắn hạn, vay dài hạn 627, 641, 642... 411, 441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng tiền gửi NH Chi phí phát sinh bằng tiền gửi Ngân hàng 311, 315, 331... 511, 512, 515, 711 Doanh thu HĐSXKD HĐ Thanh toán nợ bằng tiền gửi Ngân hàng khác bằng TGNH 3331 Thuế GTGT phải nộp Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 18 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hồng Hải Sơ đồ 1.5. Kế toán tiền gửi Ngân hàng ( Ngoại tệ ) 131,136,138 112 (1121) Thu nợ bằng ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ khi nhận nợ Tỷ giá thực tế hoặc bình quân liên Ngân hàng 515 Thanh toán nợ bằng ngoại tệ Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ xuất dùng Tỷ giá ghi sổ khi nhận nợ 515 635 515 Lãi 331,336,338... Lỗ Lãi Lỗ 511,515,711 152,153,156,133 Mua vật tƣ, hàng hóa, công cụ TSCĐ bằng ngọai tệ Doanh thu, TN tài chính, thu nhập khác bằng ngoại tệ Tỷ giá thực tế hoặc BQLNH tại thời điểm PS nghiệp vụ Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ xuất dùng Tỷ giá thực tế tại thời điểm PS nghiệp vụ 515 635 Lãi Lỗ 413 413 Chênh lệch tăng tỷ giá do đánh giá tại số Chênh lệch giảm tỷ giá do đánh giá dƣ ngoại tệ cuối năm tại số dƣ ngoại tệ cuối năm ngoại tệ cuối năm ngoại tệ cuối năm Tất cả các nghiệp vụ trên đều phải đồng thời ghi đơn TK 007- Ngoại tệ các loại 007 Thu nợ bằng ngoại tệ Thanh toán nợ bằng ngoại tệ - Doanh thu, TN tài chính, TN khác bằng - Mua vật tƣ, hàng hoá, công cụ, TSCĐ... ngoại tệ bằng ngoại tệ Sinh viên: Nguyễn Huy Cường_QTL402K 19
- Xem thêm -