Tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình tự chủ tài chính tại bệnh viện bạch mai

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 426 |
  • Lượt tải: 4
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VŨ THỊ NGỌC NỮ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO MÔ HÌNH TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VŨ THỊ NGỌC NỮ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO MÔ HÌNH TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI - 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tên tôi là: PGS. TS Đinh Thị Mai Cán bộ hướng dẫn khoa học cho học viên: Vũ Thị Ngọc Nữ Viết đề tài luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo mô hình tự chủ tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 Trong quá trình hướng dẫn học viên viết luận văn, tôi có một số nhận xét sau: 1. Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của học viên: Học viên có tình thần, thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị; có nhiều có gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành đề tài luận văn 2. Về nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn: Học viên nắm vững lý thuyết, am hiểu sâu sắc thực tiễn nên trình bày và phân tích ý tưởng khoa học rõ ràng, các giải pháp đề xuất có căn cứ, thiết thực, khả thi, đảm bảo yêu cầu về mặt nội dung của luận văn thạc sĩ kinh tế. 3. Tiến độ thực hiện luận văn: Luận văn thực hiện đúng tiến độ quy định 4. Bố cục và trình bày luận văn: Luận văn có kết cấu hợp lý, khoa học, trình bày rõ ràng, mạch lạc, hình thức luận văn tuân thủ đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo 5. Đề nghị Học Viện Tài Chính cho phép học viên Vũ Thị Ngọc Nữ được bảo vệ luận văn trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT PGS.TS Đinh Thị Mai PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung Phụ lục 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán Phụ lục 1.3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Phụ lục 1.4: Sơ đồ trình tự ghi số theo hình thức kế toán nhật ký chung Phụ lục 1.5: Sơ đồ trình tự ghi số theo hình thức kế toán nhật ký - sổ cái Phụ lục 1.6: Sơ đồ trình tự ghi số theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Phụ lục 1.7: Sơ đồ trình tự ghi số theo hình thức kế toán máy Phụ lục 2.1: Danh mục chứng từ kế toán áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai Phụ lục 2.2: Quy trình kiểm kê tại Bệnh viện Bạch Mai Phụ lục 2.3 : Quy trình hoàn trả viện phí tại Bệnh viện Bạch Mai Phụ lục 2.4: Danh mục tài khoản kế toán áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai Phụ lục 2.5: Sổ chi tiết Tài khoản 5111 tháng 01/2012 Phụ lục 2.6: Sổ chi tiết TK 5118 tháng 01/2012 Phụ lục 2.7: Sổ chi tiết TK 66121 tháng 01/2012 tại Viện Tim mạch Phụ lục 2.8: Sổ chi tiết TK 66121 tháng 01/2012 tại Phòng Kế hoạch tổng hợp Phụ lục 2.9: Danh mục báo cáo kế toán tại Bệnh viện Bạch Mai Phụ lục 1.1 – Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TSCĐ,CC DC, VẬT TƯ,HÀNG HÓA KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU VÀ CHI PHÍ … KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KIỂM TRA KẾ TOÁN Phụ lục 1.2 – Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán KẾ KẾTOÁN TOÁNTRUNG TRUNGTÂM TÂM KẾ KẾTOÁN TOÁNĐƠN ĐƠNVỊVỊCẤP CẤPTRÊN TRÊN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN BỘ PHẬN TÀI CHÍNH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG Ở ĐV CẤP KẾ TOÁN TRÊN HOẠT ĐỘNG Ở ĐV CẤP TRÊN TỔNG HỢP KT CHO ĐƠN VỊ TRỰC TỔNG HỢP THUỘC KT CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ PHẬN KIỂM TRA KẾ TOÁN BỘ PHẬN KIỂM TRA KẾ TOÁN ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRỰC THUỘC KẾ TOÁN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN PHẦN HÀNH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN PHẦN HÀNH Phụ lục 1.3 – Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán KẾ KẾTOÁN TOÁNĐƠN ĐƠNVỊVỊCẤP CẤPTRÊN TRÊN BỘ BỘPHẬN PHẬNTÀI TÀI CHÍNH, CHÍNH,VỐN VỐN BỘ PHẬN TÀI BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CHÍNH, VỐN VÀ VÀTHANH THANH BẰNG TIỀN TOÁN TOÁN VÀ THANH TOÁN KẾ KẾTOÁN TOÁNCÁC CÁCPHẦN PHẦNHÀNH HÀNHỞỞ ĐƠN ĐƠNVỊVỊCHÍNH CHÍNH KẾ TOÁN CÁCKẾ PHẦN HÀNH Ở BỘ BỘPHẬN PHẬN KẾTOÁN TOÁN ĐƠN VỊ CHÍNH BỘ PHẬN KẾ TOÁN NHÂN VIÊN HẠCH TOÁN BAN ĐẦU Ở ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI NHÂN VIÊN HẠCH TOÁN BAN ĐẦU Ở ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI BỘ BỘPHẬN PHẬN TỔNG TỔNGHỢP HỢP BỘ PHẬN VÀ VÀKIỂM KIỂM TỔNG TRA TRAHỢP VÀ KIỂM TRA ĐƠN VỊ CÓ TỔ CHỨC KT RIÊNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CÓ TỔ CHỨC KT RIÊNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN KT PHẦN HÀNH KT PHẦN HÀNH KT PHẦN HÀNH KT PHẦN HÀNH Phụ lục 1.4 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỔ THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu cuối tháng Phụ lục 1. 5 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG SỔ QUỸ TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI NHẬT KÝ- SỔ CÁI SỔ THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu cuối tháng Phụ lục 1.6 - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI SỔ QUỸ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ, THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ CÁI BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu cuối tháng Phụ lục 1. 7- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính SỔ KẾ TOÁN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT MÁY VI TÍNH TOÁN CÙNG LOẠI Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu cuối tháng BẢNG CÂN ĐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phụ lục 2.1- Danh mục chứng từ kế toán sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai STT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 1 TÊN CHỨNG TỪ CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm giờ Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm Bảng thanh toán học bổng Bảng thanh toán tiền thưởng Giấy đi đường Bảng thanh toán làm thêm giờ Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Bảng kê thanh toán công tác phí CHỈ TIÊU VẬT TƯ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ Biên bản kiểm kê CCDC, Vật tư, hàng hóa Bảng kê mua hàng CHỈ TIÊU TIỀN TỆ Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy thanh toán tạm ứng Biên bản kiểm kê quỹ Giấy đề nghị thanh toán Biên lai thu tiền Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn CHỈ TIÊU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Biên bản giao nhận TSCĐ SỐ HIỆU C01a C01b C02a C02b C03 C04 C06 C07 C09 C11 C12 C20 C21 C22 C23 C24 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C40a C50 2 3 4 5 V 1 2 3 4 Biên bản bàn giao TSCĐ Biên bản kiểm kê TSCĐ Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Bảng tính hao mòn TSCĐ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN KHÁC Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Giấy rút dự toán Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Ủy nhiệm chi C51 C53 C54 C55 C02-2 Phụ lục 2.2: Quy trình kiểm kê tại Bệnh viện Bạch Mai Trách nhiệm Lãnh đạo bệnh viện. Lãnh đạo các đơn vị liên quan. Các bước thực hiện Thành lập hội đồng Thông tin về TSCĐ, hàng hóa, vốn bằng tiền Trưởng/phó phòng VT TBYT, Phòng HCQT, Khoa Dược Kế toán theo dõi. Mô tả/ Tài liệu liên quan - Ban hành quyết định kiểm kê. - Thành lập hội đồng kiểm kê (Danh sách H ĐKK, yêu cầu thành phần kiểm kê gồm : Lãnh đạo bệnh viện,trưởng phó khoa phòng liên quan, thủ kho, kế toán và cán bộ phụ trách TSCĐ taị khoa phòng. - TSCĐ: Hàng năm (1tuần trước 31/12) phòng VTTBYT và phòng HCQT: +Căn cứ danh sách TSCĐ đã giao cho các đơn vị sử dụng, in bảng tổng hợp TSCĐ cần kiểm kê. ( theo mẫu ….) + Gửi bảng tổng hợp về các Viện, Trung tâm, khoa phòng.Lãnh đạo viện , khoa phòng giao cho cán bộ phụ trách TSCĐ của viện khoa phòng mình thực hiện kiểm tra lại tình hình tài sản được giao thực tế tại đơn vị so với danh sách.Sau đó báo cáo lại tình hình thừa thiếu TSCĐ cho lãnh đạo phòng. - Hàng hóa: Kế toán kho in số tồn trên sổ sách đến 31/12, và gửi cho các thủ kho. - Vốn bằng tiền: Kế tóan tiền mặt và Kế tóan tiền gửi in số tồn trên sổ sách đến thời điểm kiểm kê. Cán bộ được phân công HĐKK Kế toán theo dõi. Thủ kho. Kế toán theo dõi Và HĐKK Cán bộ phụ trách của phòng TCKT Thông báo đến các đơn vị liên quan. -Phòng VTTBYT, HCQT thông báo thời gian kiểm kê TSCĐ, hàng hóa đến các Trung tâm, viện , khoa phòng. - Các đơn vị chuẩn bị sắp xếp nhân lực để thực hiện công tác kiểm kê. - Lịch kiểm kê.( theo mẫu….) -Đoàn kiểm kê cần chuẩn bị biên bản kiểm kê. Đơn vị kiểm kê chuẩn bị bảng tổng hợp TSCĐ đã gửi trước để Tiến cùng đối chiếu với số lượng TSCĐ tồn thực tế. Cán bộ hành kế tóan theo dõi kho và thủ kho, cùng các thành viên kiểm HĐKK, tiến hành kiểm kê thực tế số lượng tồn kho và kê đối đối chiếu với số tồn trên sổ sách kế tóan. chiếu - Thủ quỹ tiền mặt kiểm kê tiền mặt tồn thực tế trong két. - Kế toán theo dõi kho lập danh mục chênh lệch và xác Xử lý các biến động, chênh lệch. định nguyên nhân chênh lệch. - HĐKK ra quyết định xử lý. - Kế toán theo dõi xử lý chênh lệch vào sổ kế toán. Lưu hồ sơ Nộp chứng từ theo qui định hiện hành cho bộ phận KTTH lưu. Phụ lục 2.3 : Quy trình hoàn trả viện phí tại Bệnh viện Bạch Mai Trường hợp BN lấy lại tiền trong ngày nộp tiền. Trách nhiệm Các bước thưc hiện Mô tả/ các biểu mẫu -Hỏi thăm yêu cầu của BN - Kiểm tra chứng từ đã nộp tiền của bệnh Tiếp nhận Kế toán tại điểm nhân chứng từ thu viện phí - Hướng dẫn bệnh nhân lấy xác nhận vào biên của bệnh lai thu tiền. nhân BN hoặc người nhà BN Bác sỹ khám bệnh hoặc nhân viên y tế nơi thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế Kế toán tại điểm thu viện phí Kế toán tại các điểm viện phí , kế toán thanh toán, kế toán tổ kiểm soát nội bộ Lấy xác nhận vào biên lai nộp tiền Xác nhận vào biên lai cho BN Trả tiền cho BN Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục hành chính - Quay lại nơi bác sỹ khám và chỉ định hoặc nơi làm các dịch vụ, kỹ thuật y tế để xác nhận -Kiểm tra và xác nhận : ” Bệnh nhân không làm được ....” -Ký và ghi rõ họ tên người xác nhận, ngày xác nhận. -Hướng dẫn BN quay lại nơi đã nộp tiền để lấy lại tiền - Kiểm tra lại các chứng từ đã nộp tiền của BN - Đủ chứng từ, hoàn tiền cho BN. - Huỷ chứng từ ( Nếu có mạng LAN, hoàn trên mạng) - Cuối ngày, làm báo cáo huỷ biên lai - Nộp chứng từ, báo cáo cho kế toán thanh toán và tổ kiểm soát nội bộ của phòng để kiểm soát và lưu trữ Trường hợp BN lấy lại tiền sau ngày nộp tiền. Trách Các bước thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan nhiệm Kế toán tại điểm thu viện phí BN hoặc người nhà BN Bác sỹ khám bệnh hoặc nhân viên y tế nơi thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế Tiếp nhận chứng từ của bệnh nhân Điền thông tin và lấy xác nhận Xác nhận cho BN Trả lại tiền cho BN Kế toán tại các điểm viện phí Kế toán tại các điểm viện phí , kế toán thanh toán, kế toán tổ kiểm soát nội bộ Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục hành chính -Hỏi thăm yêu cầu của BN; Kiểm tra chứng từ đã nộp tiền của BN - Cấp cho BN ” Giấy yêu cầu trả tiền viện phí”( tHEO Theo mẫu ); Hướng dẫn BN điền thông tin và lấy xác nhận vào ” Giấy yêu cầu trả tiền viện phí” -Điền các thông tin chính xác và đầy đủ vào ” Giấy yêu cầu trả tiền viện phí”. - Đến bác sỹ khám hoặc nơi làm DVKTYT xác nhận . -Kiểm tra và xác nhận vào ” Giấy yêu cầu trả tiền viện phí” : Bệnh nhân không làm được .... -Ký và ghi rõ họ tên người xác nhận. -Hướng dẫn BN quay lại nơi đã nộp tiền để lấy lại tiền - Kiểm tra các chứng từ hợp lệ, chữ ký nhận tiền đầy đủ của BN - Nếu số tiền cần trả cho BN bằng đúng số tiền trong biên lai thu tiền làm thủ tục trả tiền cho BN - Nếu số tiền cần trả nhỏ hơn trong biên lai thu tiền: + Viết biên lai tài chính cho BN bằng số tiền đã thực hiện dịch vụ ( Kế toán viện phí chỉ đưa biên lai đỏ cho BN) + Trả lại số tiền không làm dịch vụ cho BN.(Số tiền chênh lệch giữa hoá đơn cũ và hoá đơn mới) - Cuối mỗi ngày hay mỗi kỳ làm báo cáo hoàn trả viện phí theo mẫu . - Số tiền hoàn trả BN sẽ được trừ vào báo cáo nộp tiền của ngày nộp tiền. - Nộp chứng từ, báo cáo cho kế toán thanh toán để lưu - Tổ kiểm soát nội bộ của phòng kiểm tra cập nhật số tiền trả viện phí ( trừ thu theo báo cáo) Phụ lục 2.4 Danh mục tài khoản kế toán áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai STT 1 2 3 SỐ HIỆU 111 1111 112 1121 1122 TÊN TÀI KHOẢN Tiền mặt Tiền Việt Nam Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi Việt Nam Tiền gửi ngoại tệ 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn GHI CHÚ Chi tiết cho từng tài khoản, từng đơn vị gửi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1218 152 1522 1523 1524 1525 153 155 1555 211 2111 2112 2113 2114 2118 213 2131 2138 214 2141 2142 311 3111 3118 312 331 3311 3313 3314 3315 3318 332 3321 3322 3323 3324 333 3331 3334 3335 3337 3338 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác Nguyên liệu, vật lileeuj Thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất Vật liệu văn phòng Nhiên liệu Vật liệu khác Công cụ, dụng cụ Sản phẩm, hàng hóa Thuốc các loại (pha chế) Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Tài sản cố định vô hình khác Hao mòn tài sản cố định Hao mòn tài sản cố định hữu hình Hao mòn tài sản cố định vô hình Các khoản phải thu Phải thu của khách hàng Phải thu khác Tạm ứng Các khoản phải trả Phải trả người cung cấp Phải trả tiền gửi viện phí bệnh nhân Hợp đồng NCKH và PT công nghệ Phả trả nhà cung cấp chờ xử lý Phải trả khác Các khoản phải nộp theo lương Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp Các khoản phải nôp NN Thuế GTGT phải nộp Thuế TNDN Thuế TN cá nhân Thuế khác Các khoản phải nộp khác
- Xem thêm -