Tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì united

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN VAØ KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ DOANH NGHIEÄP 1.1 Keá toaùn - cô sôû quan troïng cuûa caùc quyeát ñònh kinh doanh 1.1.1 Ñònh nghóa veà keá toaùn Coù nhieàu caùch tieáp caän veà keá toaùn, vì vaäy coù raát nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà keá toaùn. Tuy nhieân, nhöõng ñònh nghóa naøy ñeàu thoáng nhaát vôùi nhau ôû choã: Keá toaùn laø moät heä thoáng cuûa nhöõng khaùi nieäm vaø phöông phaùp, höôùng daãn chuùng ta thu thaäp, ño löôøng, xöû lyù vaø truyeàn ñaït nhöõng thoâng tin caàn thieát cho vieäc ra nhöõng quyeát ñònh taøi chính hôïp lyù. - Veà phöông dieän khoa hoïc, keá toaùn laø khoa hoïc veà baûn chaát cuûa caùc söï kieän trong hoaït ñoäng kinh doanh. Muïc ñích cuûa noù laø vaïch roõ noäi dung vaø moái lieân heä giöõa caùc phaïm truø phaùp lyù vaø caùc phaïm truø kinh teá cuûa caùc söï kieän kinh teá, nhôø ñoù maø nhöõng söï kieän naøy ñöôïc nhaän thöùc. [2,10] - Veà phöông dieän thöïc haønh, keá toaùn laø quaù trình toå chöùc coù ñònh tính ñònh höôùng thöïc haønh gaén vôùi vieäc theo doõi, ghi soå toång hôïp, phaân tích vaø truyeàn ñaït caùc soá lieäu veà söï kieän cuûa ñôøi soáng kinh teá. Muïc ñích cuûa noù laø thu thaäp thoâng tin cho caùc quyeát ñònh quaûn lyù. [2,10] Ñònh nghóa keá toaùn nhaán maïnh ñeán chöùc naêng cung caáp thoâng tin vaø chöùc naêng naøy ñöôïc coi laø chöùc naêng cô baûn nhaát cuûa keá toaùn. Hieäp hoäi keá toaùn Myõ, trong thoâng baùo veà lyù thuyeát caên baûn cuûa keá toaùn ñaõ ñònh nghóa “ keá toaùn laø quaù trình ghi nhaän, ño löôøng vaø coâng boá caùc thoâng tin kinh teá, chuû yeáu laø thoâng tin taøi chính giuùp ngöôøi söû duïng ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh teá”. [2,12] Uûy ban thuaät ngöõ cuûa Hoïc vieän keá toaùn coâng chöùc cuûa Myõ (AICPA) ñaõ ñònh nghóa “ Keá toaùn laø moät ngheä thuaät duøng ñeå ghi cheùp, phaân loaïi vaø toång hôïp theo 2 moät phöông phaùp rieâng coù döôùi caùc hình thöùc tieàn teä vaø nghieäp vuï, caùc söï kieän kinh teá vaø trình baøy keát quaû cuûa noù cho ngöôøi söû duïng ra quyeát ñònh” Trong Luaät keá toaùn ñöôïc ban haønh, ôû khoaûn 1 ñieàu 4 coù neâu: Keá toaùn laø coâng vieäc thu thaäp xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá, taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng. Nhö vaäy ñeå ñònh nghóa veà keá toaùn caàn phaûi döïa vaøo baûn chaát cuûa keá toaùn, maø baûn chaát naøy laïi tuøy thuoäc vaøo hình thaùi kinh teá xaõ hoäi - nôi hoaït ñoäng keá toaùn dieãn ra. Vì vaäy trong ñieàu kieän neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng, keá toaùn coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö sau” Keá toaùn laø moät khoa hoïc lieân quan ñeán vieäc thu thaäp, ño löôøng , xöû lyù vaø truyeàn ñaït caùc thoâng tin taøi chính vaø phi taøi chính höõu ích cho moät toå chöùc ñeán caùc ñoái töôïng söû duïng ñeå treân cô sôû ñoù ñeà ra caùc quyeát ñònh hôïp lyù”. [2,13] 1.1.2. Chöùc naêng vaø muïc tieâu cuûa keá toaùn 1.1.2.1 Chöùc naêng cuûa keá toaùn Hoaït ñoäâng keá toaùn coù 2 chöùc naêng cô baûn, ñoù laø: chöùc naêng thoâng tin vaø chöùc naêng kieåm tra - Chöùc naêng thoâng tin: Keá toaùn seõ cung caáp caùc thoâng tin höõu ích cho vieäc ra caùc quyeát ñònh kinh teá, xaõ hoäi vaø dieãn ñaït ñöôïc khaû naêng, traùch nhieäm vaø cöông vò quaûn lyù. Ñoàng thôøi cung caáp caùc thoâng tin höõu ích cho vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû toå chöùc vaø laõnh ñaïo. - Vôùi chöùc naêng kieåm tra: Keá toaùn thöïc hieän vieäc giaùm saùt kieåm tra caùc hoaït ñoäng kinh teá taøi chính, tình hình söû duïng vaø baûo quaûn taøi saûn trong DN , ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa DN coù hieäu quaû thieát thöïc, ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra, ñoàng thôøi tuaân thuû phaùp luaät cuûa Nhaø Nöôùc. 1.1.2.2 Muïc tieâu cô baûn cuûa keá toaùn Keá toaùn khoâng thuaàn tuùy laø coâng vieäc giöõ soå hay ghi cheùp vaø löu tröõ caùc döõ lieäu, maø quan trong hôn laø thieát laäp moät heä thoáng thoâng tin cho coâng taùc quaûn lyù, 3 cho ngöôøi ra quyeát ñònh. Nhöõng thoâng tin do keá toaùn cung caáp cho pheùp caùc nhaø kinh teá coù ñöôïc nhöõng löïa choïn hôïp lyù ñeå ñònh höôùng hoaït ñoäng kinh doanh. Vì vaäy, muïc tieâu cô baûn cuûa keá toaùn hieän ñaïi laø cung caáp thoâng tin taøi chính keå caû moät soá thoâng tin phi taøi chính veà moät thöïc theå kinh teá ñeå ngöôøi söû duïng coù ñöôïc moät quyeát ñònh saùng suoát veà vieäc söû duïng moät caùch höõu hieäu nguoàn taøi nguyeân voán coù giôùi haïn. 1.2. Vai troø vaø noäi dung cuûa keá toaùn quaûn trò 1.2.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò Töø khi xaõ hoäi loaøi ngöôøi hình thaønh, con ngöôøi ñaõ luoân laøm vieäc vaø choáng choïi vôùi nhöõng cay nghieät cuûa theá giôùi töï nhieân ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc coâng vieäc mình laøm, hieäu quaû cuûa noù vaø tieân ñoaùn ñöôïc töông lai cuûa nhöõng hoaït ñoäng thì con ngöôøi phaûi döïa vaøo moät coâng cuï ñoù laø keá toaùn. Keá toaùn ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Khi neàn saûn xuaát cuûa xaõ hoäi phaùt trieån vaø thay ñoåi, keá toaùn cuõng phaùt trieån vaø thay ñoåi töông öùng ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñoái vôùi nhöõng thoâng tin phaùt sinh. Töø khi hình thaønh, keá toaùn chuû yeáu taäp trung vaøo vieäc ghi cheùp, saép xeáp, xöû lyù, toång hôïp caùc söï kieän kinh teá, phaùp lyù vaø giao dòch thöông maïi baèng ñôn vò ño löôøng tieàn teä, cung caáp nhöõng döõ lieäu caàn thieát cho vieäc laäp caùc Baùo caùo taøi chính cuûa moät toå chöùc. Cuøng vôùi quaù trình phaùt trieån taäp trung vaø chuyeân moân hoùa saûn xuaát ñaõ hình thaønh nhieàu ngaønh ngheà vaø saûn phaåm dòch vuï phong phuù ña daïng. Söï taùch rôøi quyeàn sôû höõu doanh nghieäp vaø quyeàn quaûn lyù doanh nghieäp ñaõ daãn ñeán söï caàn thieát phaûi coù thoâng tin keá toaùn quaûn trò ñeå ban quaûn trò coù theå kieåm soaùt, ñieàu haønh doanh nghieäp moät caùch coù hieäu quaû. Vì theá maëc duø keá toaùn taøi chính ñaõ ra ñôøi caùch ñaây raát laâu nhöng cho ñeán cuoái theá kyû 19, ñaàu theá kyû 20 ngöôøi ta môùi bieát veà keá toaùn quaûn trò. Theo giaùo sö 4 Lyle E. Jacobsen vieát treân baùo London Economist thaùng 06/1960 thì, ngöôøi ñaàu tieân vieát veà keá toaùn quaûn trò laø Thomas Suther Land – moät nhaø kinh doanh ngöôøi Anh. Vaøo naêm 1875, oâng ñaõ vieát: “Caùc doanh nghieäp caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc lôïi nhuaän cuûa moät naêm hay moät khoaûng thôøi gian ngaén hôn nöõa. Cho neân coù moät ñieàu hieån nhieân laø caùc nhaø quaûn lyù caàn phaûi naém ñöôïc caùc thoâng tin chi tieát veà caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, caùc thoâng tin naøy coù theå thu thaäp ñöôïc ngay trong thöïc tieãn hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa doanh nghieäp, noù trôï giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù hieåu ñöôïc nhanh choùng vaø roõ raøng nhöõng nguyeân nhaân coù theå aûnh höôûng toát, xaáu ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp”. Keá toaùn quaûn trò ñöôïc aùp duïng ñaàu tieân ôû Baéc Myõ vaø ôû Anh vaøo nöõa cuoái theá kyû 19 trong caùc ngaønh coâng nghieäp deät luïa, ñöôøng saét, sau ñoù thaâm nhaäp vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp thuoác laù, luyeän kim, hoùa chaát … vaø ñeán naêm 1925 keá toaùn quaûn trò ñaõ thaâm nhaäp vaøo haàu heát caùc ngaønh kinh teá vaø ñöôïc ñònh hình, phaùt trieån cho ñeán nay. Söï caïnh tranh trong kinh doanh treân toaøn caàu; söùc eùp khoác lieät cuûa giaù thaønh; söï tieán boä nhanh choùng cuûa kyõ thuaät trong lónh vöïc töï ñoäng hoùa laøm thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa keá toaùn quaûn trò. 1.2.1.1. Keá toaùn taøi chính Keá toaùn taøi chính thöïc hieän vieäc ghi cheùp, toång hôïp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh phaûn aùnh söï hình thaønh vaø vaän ñoäng cuûa taøi saûn trong moät doanh nghieäp phuïc vuï cho vieäc laäp baùo caùo taøi chính theo quy ñònh chung nhaèm cung caáp cho nhaø quaûn lyù doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi beân ngoaøi doanh nghieäp. 1.2.1.2. Keá toaùn quaûn trò Keá toaùn quaûn trò laø quaù trình cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn lyù doanh nghieäp ñeå laäp keá hoaïch, toå chöùc vaø ñieàu haønh, kieåm soaùt vaø ra quyeát ñònh. 5 1.2.2. So saùnh giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò 1.2.2.1. Nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò Keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò coù nhieàu ñieåm gioáng nhau vaø laø hai boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa keá toaùn danh nghieäp. Nhöõng ñieåm gioáng nhau cô baûn laø: - Keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò ñeàu ñeà caäp ñeán caùc söï kieän kinh teá taøi chính dieãn ra trong doanh nghieäp vaø ñeàu quan taâm ñeán taøi saûn, nôï phaûi traû, nguoàn voán sôû höõu, doanh thu, chi phí, keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, quaù trình löu chuyeån tieàn teä cuûa doanh nghieäp. - Keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính ñeàu döïa treân heä thoáng ghi cheùp ban ñaàu cuûa keá toaùn. Heä thoáng ghi cheùp ban ñaàu laø cô sôû ñeå keá toaùn taøi chính ghi cheùp, haïch toaùn vaø töø ñoù soaïn thaûo caùc baùo caùo taøi chính ñònh kyø, cung caáp cho caùc ñoái töôïng beân ngoaøi. Ñoái vôùi keá toaùn quaûn trò, heä thoáng ñoù cuõng laø cô sôû ñeå vaän duïng vaø xöû lyù nhaèm taïo ra caùc thoâng tin thích hôïp cho vieäc ra quyeát ñònh cuûa caùc nhaø quaûn trò. - Keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò ñeàu bieåu hieän traùch nhieäm cuûa ngöôøi quaûn lyù. Keá toaùn taøi chính theå hieän traùch nhieäm cuûa ngöôøi quaûn lyù caáp cao coøn keá toaùn quaûn trò theå hieän traùch nhieäm cuûa nhaø quaûn lyù caùc caáp beân trong doanh nghieäp. 1.2.2.2. Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò Do ñoái töôïng söû duïng thoâng tin khaùc nhau, muïc ñích söû duïng thoâng tin khaùc nhau neân giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò coù nhieàu ñieåm khaùc bieät nhö sau: 6 Baûng 1: Toùm taét nhöõng ñieåm khaùc bieät giöõa keá toùan taøi chính vaø keá toùan quaûn trò Keá toaùn taøi chính 1. Ñoái töôïng söû -Caùc ñoái töôïng beân ngoaøi duïng thoâng tin doanh nghieäp nhö coå ñoâng, ngöôøi cho vay, khaùch haøng, nhaø cung caáp, caùc cô quan höõu quan. 2. Nguyeân taéc trình - Phaûi tuaân thuû nguyeân taéc, baøy vaø cung caáp chuaån möïc vaø cheá ñoä hieän haønh veà keá toaùn cuûa töøng quoác thoâng tin gia, keå caùc caùc nguyeân taéc, chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn ñöôïc caùc quoác gia coâng nhaän. 3. Tính phaùp lyù cuûa - Coù tính phaùp leänh, nghóa laø keá toaùn heä thoáng soå, ghi cheùp, trình baøy vaø cung caáp thoâng tin cuûa KTTC ñeàu phaûi tuaân theo caùc quy ñònh thoáng nhaát. 4. Ñaëc ñieåm thoâng - Chuû yeáu döôùi hình thöùc giaù tin trò. - Thoâng tin nhöõng nghieäp vuï kinh teá ñaõ phaùt sinh, ñaõ xaûy ra. - Thoâng tin keá toaùn thuaàn tuùy ñöôïc thu thaäp töø caùc chöùng töø ban ñaàu veá keá toaùn. 5. Hình thöùc baùo - Baùo caùo taøi chính phaûn aùnh caùo toång hôïp veà taøi saûn, keát quaû Keá toaùn quaûn trò - Caùc thaønh vieân beân trong doanh nghieäp goàm: caùc chuû sôû höõu, Ban giaùm ñoác, … - Thoâng tin KTQT caàn linh hoaït, nhanh choùng vaø thích hôïp vôùi töøng quyeát ñònh cuï theå cuûa ngöôøi quaûn lyù, khoâng buoäc phaûi tuaân theo caùc nguyeân taéc, chuaån möïc cuûa keá toaùn chung. - Toå chöùc coâng taùc quaûn trò mang tính chaát noäi boä, thuoäc thaåm quyeàn cuûa töøng doanh nghieäp phuø hôïp vôùi caùc ñaëc thuø quaûn lyù, ñieàu kieän vaø khaû naêng cuûa töøng doanh nghieäp. - Ñöôïc bieåu hieän caû hình thaùi hieän vaät vaø hình thaùi giaù trò. - Thoâng tin chuû yeáu ñaët troïng taâm vaøo töông lai ñeå nhaø quaûn trò löïa choïn phöông aùn cho moät söï kieän chöa xaûy ra. - Döïa vaøo heä thoáng ghi cheùp ban ñaàu cuûa keá toaùn keát hôïp vôùi vieäc phaân tích, thoáng keâ, xöû lyù. - Baùo caùo KTQT ñi saâu töøng boä phaän, töøng khaâu 7 hoaït ñoäng SXKD trong moät thôøi kyø (goàm Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng SXKD, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, Thuyeát minh baùo caùo taøi chính). - Theo ñònh kyø thaùng, quyù vaø thöôøng laø naêm. coâng vieäc cuûa doanh nghieäp (nhö baùo caùo chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh, baùo caùo coâng nôï phaûi traû, baùo caùo nhaäp xuaát toàn kho. 6. Kyø baùo caùo - Ñöôïc laäp thöôøng xuyeân theo yeâu caàu quaûn trò doanh nghieäp. 7. Quan heä vôùi caùc - Coù ít moái quan heä vôùi caùc - Coù lieân quan ñeán caùc moân khoa hoïc khaùc moân khoa hoïc khaùc. moân khoa hoïc khaùc. 1.2.3. Vai troø cuûa keá toaùn quaûn trò Keá toaùn quaûn trò laø moät chuyeân ngaønh cuûa keá toaùn nhaèm thöïc hieän quaù trình nhaän dieän, ño löôøng, toång hôïp vaø truyeàn ñaït thoâng tin höõu ích giuùp cho caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò goàm hoaïch ñònh, toå chöùc ñieàu haønh, kieåm tra – ñaùnh giaù vaø ra quyeát ñònh trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Cuï theå nhö sau: - Cung caáp thoâng tin cho quaù trình xaây döïng keá hoaïch: Laäp keá hoaïch laø moät chöùc naêng quan troïng cuûa nhaø quaûn lyù, keá hoaïch bieåu hieän döôùi daïng hình thöùc döï toaùn. Ñeå nhöõng keá hoaïch naøy ñöôïc thöïc hieän toát, coù khaû thi vaø mang laïi hieäu quaû thì phaûi döïa treân nhöõng thoâng tin ñuùng ñaén vaø coù cô sôû do keá toaùn quaûn trò cung caáp. - Cung caáp thoâng tin cho quaù trình toå chöùc vaø ñieàu haønh: Ñeå toå chöùc vaø ñieàu haønh doanh nghieäp, nhaø quaûn lyù caàn coù nhöõng thoâng tin veà taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän trong doanh nghieäp. Caùc thoâng tin cho caùc tình huoáng khaùc nhau vôùi caùc phöông aùn khaùc nhau ñeå nhaø quaûn trò laøm cô sôû xem xeù, ñeà ra caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén trong quaù trình toå chöùc vaø ñieàu haønh hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh phuø hôïp vôùi caùc muïc tieâu ñaõ vaïch ra. - Cung caáp thoâng tin cho quaù trình kieåm tra, ñaùnh giaù: 8 Ñeå giuùp caùc nhaø quaûn trò thöïc hieän chöùc naêng kieåm tra, ñaùnh giaù, keá toaùn quaûn trò seõ cung caáp caùc baùo caùo thöïc hieän, trong ñoù so saùnh söï khaùc bieät giöõa soá lieäu thöïc hieän so vôùi soá lieäu döï toaùn. Baùo caùo keá toaùn quaûn trò cung caáp thoâng tin phaûn hoài ñeå nhaø quaûn trò bieát ñöôïc keá hoaïch ñeà ra ñang ñöôïc thöïc hieän ñeán ñaâu, ñoàng thôøi nhaän dieän caùc vaán ñeà toàn taïi caàn coù söï ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm höôùng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp theo muïc tieâu ñaõ ñeà ra. - Cung caáp thoâng tin cho quaù trình ra quyeát ñònh: Taát caû caùc quyeát ñònh ñeàu töø neàn taûng thoâng tin, thoâng tin do keá toaùn quaûn trò cung caáp phaàn lôùn nhaèm phuïc vuï cho chöùc naêng ra quyeát ñònh cuûa nhaø quaûn trò. Vì vaäy, keá toaùn quaûn trò cung caáp nhöõng thoâng tin linh hoaït, kòp thôøi vaø mang tính heä thoáng, treân cô sôû ñoù phaân tích caùc phöông aùn nhaèm ra quyeát ñònh löïa choïn phöông aùn toái öu nhaát. 1.2.4. Noäi dung cuûa keá toùan quaûn trò Vôùi vai troø cung caáp thoâng tin phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, keá toaùn quaûn trò bao goàm nhöõng noäi dung sau: - Laäp döï toaùn: laø moät coâng cuï ñònh löôïng ñöôïc söû duïng bôûi caùc keá toaùn vieân nhaèm giuùp caùc nhaø quaûn trò trong vieäc hoaïch ñònh vaø kieåm soaùt. Coù 3 loaïi döï toaùn: Döï toaùn nhaân saùch: ñöôïc laäp cho kyø keá hoaïch moät naêm hoaëc döôùi moät naêm. Döï toaùn naøy coù tính khaû thi, ñöôïc laäp cho töøng loaïi hoaït ñoäng nhö tieâu thuï, saûn xuaát, taøi chính … vaø keát hôïp thaønh moät baûn döï toaùn toång theå cuûa doanh nghieäp. Döï toaùn linh hoaït: Laø döï toaùn ñöôïc laäp töông öùng vôùi nhieàu möùc ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau giuùp chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc caùc chi phí töông öùng vôùi caùc möùc ñoä, phaïm vi hoaït ñoäng khaùc nhau. Döï toaùn veà voán ñaàu tö daøi haïn. 9 - Keá toaùn caùc trung taâm traùch nhieäm: laø moät coâng cuï ñeå ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt trong caùc coâng ty coù söï phaân quyeàn quaûn lyù thoâng qua vieäc xaùc ñònh caùc trung taâm traùch nhieäm, baùo caùo boä phaän cuûa chuùng vaø caùc chæ tieâu ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm traùch nhieäm. - Heä thoáng keá toaùn chi phí vaø phaân tích sai bieät trong quaûn trò chi phí saûn xuaát kinh doanh: Ñeå kieåm soaùt toát ñöôïc caùc khoaûn chi phí, vaán ñeà ñaët ra laø phaûi nhaän dieän, phaân tích chi phí vaø sai bieät chi phí phaùt sinh laø ñieàu maáu choát ñeå töø ñoù coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Thieát laäp thoâng tin keá toaùn quaûn trò cho vieäc ra quyeát ñònh : Ñeå coù ñöôïc quyeát ñònh ñuùng ñaén cho moãi tình huoáng quyeát ñònh ngaén haïn cuõng nhö daøi haïn, nhaø quaûn trò phaûi thöïc hieän moät quy trình töø thu thaäp, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin thích hôïp cho quaù trình ra quyeát ñònh. Cuï theå bao goàm noäi dung phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän (C-P-V) vaø ñieåm hoøa voán ñeå ra quyeát ñònh veà saûn xuaát vaø tieâu thuï; Phaân tích thoâng tin keá toaùn quaûn trò ñeå ra caùc quyeát ñònh ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn. 1.3. Caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän keá toaùn quaûn trò taïi caùc doanh nghieäp Ñeå keá toaùn quaûn trò ñöôïc thöïc hieän ôû caùc doanh nghieäp caàn thieát phaûi coù moät soá ñieàu kieän sau: - Chính saùch keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc: keá toaùn ñang ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän toát hôn ñeå trôû thaønh moät coâng cuï quaûn lyù kinh teá taøi chính trong neàn kinh teá thò tröôøng. Veà phöông dieän phaùp lyù, keá toaùn quaûn trò ñöôïc ñònh nghóa chính thöùc trong Luaät keá toaùn ñöôïc Quoác hoäi khoùa XI thoâng qua ngaøy 19/05/2003 coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/2004. Trong Luaät keá toaùn quy ñònh “Boä taøi chính höôùng daãn aùp duïng keá toaùn quaûn trò phuø hôïp vôùi töøng lónh vöïc hoaït ñoäng”. Maët khaùc, Hoäi keá toaùn Vieät Nam vôùi vai troø laø moät toå chöùc ngheà nghieäp neân taïo ñieàu kieän hoã trôï caùc doanh nghieäp trong vieäc ñöa ra nhöõng moâ hình toå chöùc keá toaùn quaûn trò phuø hôïp vôùi nhöõng loaïi hình doanh nghieäp cuï theå, giuùp caùc 10 doanh nghieäp löïa choïn ñöôïc moät toå chöùc coâng taùc keá toaùn quaûn trò phuø hôïp vôùi qui moâ vaø ñaëc thuø rieâng cuûa doanh nghieäp ñoù. - Caùc doanh nghieäp phaûi nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa keá toaùn quaûn trò ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình ñeå taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. - Caùc doanh nghieäp phaûi xaây döïng cho mình moät boä maùy toå chöùc quaûn lyù khoa hoïc trong ñoù coù söï phaân ñònh roõ raøng quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa töøng boä phaän trong vieäc thu nhaän, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin. Bôûi vì keá toaùn quaûn trò gaén lieàn vôùi söï phaân caáp quaûn lyù neân heä thoáng thoâng tin trong noäi boä caàn phaûi ñöôïc thieát laäp ñoàng boä vaø thoáng nhaát, traùnh söï truøng laép. - Nguoàn nhaân löïc thöïc hieän coâng taùc keá toaùn quaûn trò – caùc keá toaùn vieân phaûi coù naêng löïc chuyeân moân ñeå cung caáp nhöõng thoâng tin thích hôïp vaø ñaùng tin caäy ñaùp öùng kòp thôøi cho nhaø quaûn trò. - Söï hoã trôï cuûa khoa hoïc kyõ thuaät cuï theå laø nhöõng phaàn meàm keá toaùn cuøng vôùi nhöõng maùy vi tính giuùp doanh nghieäp ño löôøng söï hoaït ñoäng vaø cho thaáy hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau phuïc vuï yeâu caàu caùc nhaø quaûn lyù. - Caùc doanh nghieäp neân xaây döïng cho mình caùc chuaån möïc rieâng ñeå töø ñoù ñaùnh giaù, kieåm soaùt hoaït ñoäng noäi boä cuûa mình. Thoâng qua caùc chuaån möïc naøy hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän ñöôïc thoáng nhaát theo muïc tieâu chung cuûa toaøn doanh nghieäp. 11 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 Keá toaùn laø quaù trình thu thaäp, phaân loaïi, toång hôïp caùc thoâng tin kinh teá taøi chính lieân quan ñeán quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp nhaèm laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát cho caùc ñoái töôïng söû duïng khaùc nhau beân trong vaø beân ngoaøi doanh nghieäp. Keá toaùn quaûn trò laø moät boä phaän cuûa heä thoáng keá toaùn, cung caáp nhöõng thoâng tin chuû yeáu cho noäi boä doanh nghieäp. Trong boái caûnh kinh teá hieän nay, keá toaùn quaûn trò khaúng ñònh ñöôïc taàm quan troïng cuûa nhu caàu thoâng tin kinh teá ñoái vôùi quaù trình ñieàu haønh quaûn lyù doanh nghieäp cho quaù trình xaây döïng keá hoaïch, toå chöùc ñieàu haønh, kieåm tra ñaùnh giaù vaø ra quyeát ñònh maø keá toaùn taøi chính khoâng theå cung caáp ñöôïc. Tuy nhieân, ñeå thöïc hieän keá toaùn quaûn trò ôû caùc doanh nghieäp caàn phaûi coù moät soá ñieàu kieän nhaát ñònh, cuï theå laø: chính saùch keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc ngaøy caøng hoaøn thieän hôn phuø hôïp moïi lónh vöïc hoaït ñoäng; nhaø quaûn lyù doanh nghieäp phaûi töï nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa keá toaùn quaûn trò ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp mình vaø xaây döïng ñöôïc moät boä maùy quaûn lyù khoa hoïc phaân ñònh roõ quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa töøng boä phaän; nhaân vieân keá toaùn quaûn trò phaûi coù naêng löïc chuyeân moân; söï hoã trôï cuûa caùc phaàn meàm keá toaùn; xaây döïng caùc chuaån möïc rieâng cuûa doanh nghieäp ñeå ñaùnh giaù, kieåm soaùt hoaït ñoäng noäi boä cuûa mình. 12 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ TAÏI COÂNG TY LIEÂN DOANH BAO BÌ UNITED 2.1 Tình hình toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh taïi Coâng ty Lieân doanh bao bì UNITED 2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Bao bì laø nhaân toá quan troïng giuùp khaùch haøng nhaän bieát ñöôïc saûn phaåm cuûa coâng ty naøy vôùi coâng ty khaùc, bao bì coøn laø nôi ghi coâng duïng, höôùng daãn caùch söû duïng cuûa caùc saûn phaåm, bao bì ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc taïo neân giaù trò vaø aán töôïng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa bao bì ñoái vôùi saûn phaåm coâng ty lieân doanh bao bì UNITED ra ñôøi vaøo ngaøy 23/01/2002 vaø hoaït ñoäng theo giaáy pheùp ñaàu tö soá 2248/GP vôùi toång soá voán phaùp ñònh laø 1.400.000 USD, voán ñaàu tö laø 3.000.000 USD. Teân coâng ty laø Coâng ty Lieân doanh bao bì UNITED vieát taét laø UPJV, truï sôû vaên phoøng vaø phaân xöôûng saûn xuaát ñöôïc ñaët taïi 2 Bis, Ñoàng Tieán, Phöôøng Trung Myõ Taây, Quaän 12, TPHCM. Coâng ty ñöôïc lieân doanh bôûi caùc beân nhö sau: - Beân Vieät Nam + Coâng ty TNHH in aán bao bì Kim Ngaân, truï sôû ñaët taïi 2Bis, Ñoàng Tieán, Quoác loä 1A, P. Trung Myõ Taây, Quaän 12. Toång voán goùp 280.000 USD chieám tyû leä 20% trong toång voán phaùp ñònh. + Coâng ty TNHH SX vaø TM Kim Hoaøn Vuõ. Truï sôû ñaët taïi H31Bis, Loâ 1, K300, Ñöôøng Coäng Hoøa, Quaän Taân Bình, Tp.HCM. Toång voán goùp 70.000 USD chieám tyû leä 5% trong toång voán phaùp ñònh. - Beân nöôùc ngoaøi + Coâng ty TNHH Quoác teá GRAND UNITED, ñòa chæ thöôøng truù taïi Cao oác Akara, soá 24 ñöôøng De Castro, Wickhams Cay I, thaønh phoá Road, Tortola, Britsh 13 Virgin Islands. Toång voán goùp 1.050.000 USD chieám tyû leä 75% trong toång voán phaùp ñònh. Trong ñoù: ñaïi dieän thaønh vieân cuûa coâng ty TNHH Quoác teá Grand United laøm chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò. Ban giaùm ñoác goàm 4 thaønh vieân: + Thaønh vieân cuûa coâng ty TNHH Quoác teá Grand United laøm Toång Giaùm Ñoác chòu traùch nhieäm quaûn lyù vaø ñieàu haønh toaøn boä hoaït ñoäng coâng ty. + Phoù toång giaùm ñoác thöù nhaát laø thaønh vieân cuûa coâng ty TNHH in aán bao bì Kim Ngaân phuï traùch quaûn trò haønh chính vaên phoøng. + Phoù toång giaùm ñoác thöù hai laø thaønh vieân cuûa coâng ty TNHH Quoác teá Grand United phuï traùch kinh doanh vaø Marketing. + Giaùm ñoác coâng ty laø thaønh vieân cuûa coâng ty TNHH SX vaø TM Kim Hoaøn Vuõ chòu traùch nhieäm hoã trôï kinh doanh vaø quaûn lyù saûn xuaát. 2.1.2 Chöùc naêng, nhieäm vuï coâng ty - Chöùc naêng: phuïc vuï vaø ñaùp öùng nhu caàu bao bì giaáy cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát treân caû nöôùc vaø xuaát khaåu veà hoäp giaáy, ly giaáy duøng cho caùc saûn phaåm thöïc phaåm, myõ phaåm. - Nhieäm vuï: + Toå chöùc saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm veà in, bao bì giaáy ñeå phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu. + Quaûn lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû taøi saûn, vaät tö, voán, lao ñoäng ñoàng thôøi khoâng ngöøng baûo toàn vaø phaùt trieån ñoàng voán cuûa coâng ty. 2.1.3. Quy trình coâng ngheä 14 Baûng 2: Quy trình coâng ngheä taïi Coâng ty Lieân doanh Bao bì UNITED * Hoäp baèng giaáy bìa cöùng Vaät lieäu giaáy bìa ñöôïc caét töø oáng/ cuoän giaáy caét thaønh taám baèng maùy caét Guillotine hay ED. Kieåm tra chaát löôïng = - Chính xaùc veà kích thöùôc - Nhöõng quy ñònh veà beà maët Maãu in, caùch boá trí, baûn phim vaø baûn keõm In: baèng tieán haønh in Off –Set ( toái ña 5 maøu) Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra söï phoái hôïp maøu - Kieåm tra vò trí EÙp nhuõ: theo yeâu caàu vaø thieát keá cuûa khaùch haøng Phuû vaø traùng U.V: tuøy theo yeâu caàu khaùch haøng Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra vò trí - Daùn nhaõn kieåm tra chaát löôïng Caét beá cho moãi kích côõ cuûa caùc kieåu hoäp vaø vôùi aùc neáp gaáp Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra kích thöôùc - Vò trí ñöôøng caét vaø neáp gaáp v.v.. Daùn caùc caïnh hoäp < Hoäp hoaøn taát, tröôùc khi raùp> Kieåm tra chaát löôïng sau cuøng Ñoùng goùi; Boù laïi vaø ñöa leân palet Giao haøng cho khaùch 15 * Hoäp baèng giaáy Kraft Vaät lieäu giaáy Kraft, trong oáng/ cuoän Giaáy Kraft daïng gôïn soùng Maët ngoaøi lôùp giaáy loùt Boài: giaáy loùt daïng gôïn soùng vôùi beà maët taám giaáy trôn Caét thaønh taám Kieåm tra chaát löôïng = - Söï chính xaùc veà kích thöùôc - Nhöõng quy ñònh veà beà maët. Caét beá cho moãi kích côõ cuûa caùc kieåu hoäp vaø vôùi neáp gaáp Kieåm tra chaát löôïng = - Söï chính xaùc veà kích thöùôc - Kieåm tra ñöôøng caét vaø neáp gaáp - Nhöõng quy ñònh veà beà maët. Daùn caùc caïnh hoäp Kieåm tra chaát löôïng sau cuøng Ñoùng goùi; Boù laïi vaø ñöa leân palet Giao haøng cho khaùch 16 * Phong bì vaø nhaõn giaáy Vaät lieäu giaáy bìa ñöôïc caét töø oáng/ cuoän giaáy caét thaønh taám baèng maùy caét Guillotine hay ED. Kieåm tra chaát löôïng = - Chính xaùc veà kích thöùôc - Nhöõng quy ñònh veà beà maët Maãu in, caùch boá trí, baûn phim vaø baûn keõm In: baèng tieán haønh in Off –Set : theo yeâu caàu khaùch haøng Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra söï phoái hôïp maøu - Kieåm tra vò trí ñaêng kyù Caét beá, theo hình daùng cuûa phong bì vaø nhaõn Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra kích thöôùc - Kieåm tra ñöôøng caét vaø neáp gaáp v.v.. Caét vaø daùn khoang hôû ( cuûa phong bì) Daùn Gaáp phong bì Hoaøn thaønh phong bì vaø giaáy nhaõn Kieåm tra chaát löôïng sau cuøng Ñoùng goùi; boû vaøo hoäp Giao haøng cho khaùch 17 * Ly giaáy Vaät lieäu giaáy ñöôïc caét töø oáng/ cuoän giaáy caét thaønh taám baèng maùy caét Guillotine hay ED. Vaät lieäu giaáy = Giaáy bìa tar1ng Polyethylene (P.E) Kieåm tra chaát löôïng = - Chính xaùc veà kích thöùôc - Nhöõng quy ñònh veà beà maët Maãu in, caùch boá trí, baûn phim vaø baûn keõm In: baèng tieán haønh in Off –Set : (toái ña 5 maøu) Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra söï phoái hôïp maøu - Kieåm tra vò trí ñaêng kyù Caét beá, theo hình daùng cuûa phong bì vaø nhaõn Kieåm tra chaát löôïng = - Kieåm tra kích thöôùc caét -“ Khoûang troáng” cho thaân ly Maùy laøm ly giaáy - Daäp phaàn ñaùy töø cuoän giaáy bìa tar1ng PE thaønh nhöõng taám giaáy hình troøn. - Gaáp vaø daùn ôû thaân, thaønh daïng hình troøn. - Cheøn phaàn ñaùy, thaønh phaàn thaân - Cuoän ñaùy - Raäp ñaùy - Cuoän mieäng ly Toøan boä tieán trình töï ñoäng Hoaøn taát ly giaáy> Kieåm tra chaát löôïng sau cuøng Ñoùng goùi; boû vaøo hoäp Giao haøng cho khaùch 18 2.1.4. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù 2.1.4.1. Sô ñoà toå chöùc Baûng 3: Sô ñoà toå chöùc Coâng ty Lieân doanh bao bì UNITED 2.1.4.2. Nhieäm vuï caùc boä phaän - Toång Giaùm ñoác: phuï traùch quaûn lyù vaø ñieàu haønh toaøn boä hoaït ñoäng coâng ty. - Phoù toång giaùm ñoác thöù 1: phuï traùch quaûn trò haønh chính vaên phoøng. - Phoù toång giaùm ñoác thöù 2: phuï traùch kinh doanh vaø Marketing. - Giaùm ñoác ñieàu haønh: hoã trôï kinh doanh vaø quaûn lyù saûn xuaát. - Phoøng haønh chính nhaân söï: Chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Phoù toång giaùm ñoác thöù 1, phuï traùch chung veà coâng taùc y teá, lao ñoäng tieàn löông, baûo hieåm, thi ñua. Coù nhieäm vuï chuû yeáu laø soaïn thaûo vaên baûn, quaûn lyù lyù lòch vaø hoà sô caùn boä coâng nhaân vieân, tuyeån duïng nhaân söï. - Phoøng keá toaùn: Coù chöùc naêng tham möu cho ban giaùm ñoác quaûn lyù, söû duïng taøi chính cuûa coâng ty, toå chöùc coâng taùc haïch toaùn vaø thoáng keâ taøi chính. Phoøng keá toaùn coù nhieäm vuï toå chöùc coâng taùc keá toaùn vaø boä maùy keá toaùn trong coâng ty; laäp baùo caùo keá toaùn theo cheá ñoä quy ñònh; toå chöùc baûo quaûn, löu tröõ caùc taøi lieäu keá toaùn, chöùng töø vaø soá lieäu. - Phoøng kinh doanh vaø logistics: Boä phaän sale: Coù nhieäm vuï theo doõi saûn xuaát ñaûm baûo ñuùng keá hoaïch saûn löôïng tieâu thuï. Nhaän ñôn haøng cuûa khaùch haøng vaø trieån khai saûn xuaát. Chòu traùch nhieäm tröôùc khaùch haøng veà vieäc giao haøng ñuùng thôøi haïn vaø yeâu caàu cuûa khaùch. Ngoaøi ra boä phaän sale coøn coù nhieäm vuï trong vieäc ñeà xuaát mua vaät tö, nguyeân lieäu ñaûm baûo cho saûn xuaát lieân tuïc. Boä phaän mua haøng: Coù nhieäm vuï ñaûm baûo cung öùng vaät tö, maùy moùc thieát bò, phuï tuøng ñaày ñuû, kòp thôøi ñuùng yeâu caàu soá löôïng, chaát löôïng, giaù caû hôïp lyù cho saûn xuaát, tìm kieám khai thaùc caùc loaïi vaät tö thay theá phuø hôïp yeâu caàu caûi tieán. 19 Boä phaän xuaát nhaäp khaåu: coù nhieäm vuï toå chöùc quaûn lyù chaët cheõ vieäc thöïc hieän caùc hôïp ñoàng xuaát nhaäp khaåu, quaûn lyù vaø theo doõi hoà sô xuaát nhaäp khaåu, xaây döïng keá hoaïch naêm veà xuaát nhaäp khaåu vaø theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch. Boä phaän kho: Coù nhieäm vuï toå chöùc quaûn lyù taøi saûn vaät tö haøng hoùa cuûa coâng ty. Saép xeáp chöùng töø vaø kho baõi thuaän tieän cho vieäc giao haøng vaø cung öùng vaät tö kòp thôøi cho saûn xuaát. - Phoøng döï aùn: coù nhieäm vuï nghieân cöùu thò tröôøng saûn phaåm tìm ra khaùch haøng môùi vaø saûn phaåm môùi cho coâng ty. Ngoaøi ra, phoøng döï aùn coøn tính giaù thaønh saûn phaåm öôùc tính laøm cô sôû baùo giaù cho khaùch haøng. - Phaân xöôûng saûn xuaát: Chia laøm 4 boä phaän sau: Boä phaän caét, in ,beá, eùp nhuõ: Coù nhieäm vuï hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao ñuùng thôøi haïn quy ñònh vaø ñaûm baûo ñuùng chaát löôïng saûn phaåm theo yeâu caàu khaùch haøng. Boä phaän caùn maøng vaø baûo trì maùy moùc thieát bò: Thöïc hieän coâng vieäc caùn maøng cho saûn phaåm vaø boä phaän baûo trì luoân giaùm saùt tình traïng hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc maùy moùc thieát bò ñaùp öùng ñöôïc coâng suaát hoaït ñoäng cuûa noù. Boä phaän phong bì thö, ly giaáy vaø daùn keo: coù nhieäm vuï hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao vaø ñaûm baûo veà an toaøn lao ñoäng. Boä phaän kieåm tra chaát löôïng: coù nhieäm vuï kieåm tra chaát löôïng, quy caùch, chuûng loaïi vaät tö haøng haøng vaø thaønh phaåm saûn xuaát ra. 2.1.5. Thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån coâng ty @ Thuaän lôïi ¾ Laø moät coâng ty môùi thaønh laäp vaø ñi vaøo hoaït ñoäng 3 naêm neân heä thoáng daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát töông ñoái hieän ñaïi, maùy moùc thieát bò môùi vôùi coâng suaát saûn xuaát lôùn taïo ñieàu kieän phaùt trieån saûn xuaát. ¾ Ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo, caùc phoøng ban, caùc caùn boä coâng nhaân vieân treû nhieät tình laøm vieäc, ñoaøn keát toát xem coâng ty nhö gia ñình, khoâng ngöøng hoïc hoûi, phaùt huy saùng taïo trong coâng vieäc vaø xaây döïng coâng ty ngaøy moät phaùt trieån hôn. 20 ¾ Caùc maët haøng cuûa coâng ty raát ña daïng töø bao bì giaáy, phong bì thö, nhaõn, hoäp, ly….. hình thöùc bao bì ña daïng phuø hôïp vôùi nhu caàu ñaët haøng cuûa khaùch haøng. ¾ Uy tín chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng ñöôïc caùc coâng ty khaùch haøng tín nhieäm vôùi giaù caû phuø hôïp. ¾ Saûn phaåm ngaønh in bao bì coù tính ñaëc thuø laø saûn phaåm chæ ñöôïc saûn xuaát khi khaùch haøng ñaët haøng coù soá löôïng cuï theå, chaát löôïng, kieåu daùng, maøu saéc roõ raøng thì coâng ty môùi tieán haønh saûn xuaát vaø in. Do ñoù khoâng coù haøng toàn kho neân coâng ty ít toán chi phí löu kho vaø baûo quaûn haøng hoùa. ¾ Saûn phaåm bao bì ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa caùc coâng ty bôûi vì noù giuùp cho khaùch haøng nhaän bieát ñöôïc saûn phaåm coâng ty naøy vôùi coâng ty khaùc. ¾ Vôùi thò tröôøng Vieät Nam môû cöûa nhö hieän nay taïo ñieàu kieän thuaän lôïi löïa choïn nhaø cung caáp nguyeân lieäu giaáy cho coâng ty vôùi ñieàu kieän thanh toaùn deã daøng vôùi giaù töông ñoái reõ nhö Thaùi lan, Indonexia …. ¾ Cô sôû haï taàng ñaát nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån thuaän tieän cho vieäc phaân phoái haøng hoùa ñeán nhöõng thò tröôøng xa moät caùch nhanh choùng, kòp thôøi. ¾ Quan heä hôïp taùc vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi vaø khu vöïc ngaøy caøng ñöôïc môû roäng, seõ taïo cô hoäi môû roäng thò tröôøng vaø cô hoäi cho caùc doanh nghieäp tieáp xuùc vôùi nhöõng trang thieát bò maùy moùc coâng ngheä hieän ñaïi, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuûa mình. @ Khoù khaên ¾ Baûn thaân doanh nghieäp in aán khoâng theå töï saùng cheá ra aán phaåm maø phaûi döïa vaøo ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. Saûn phaåm laøm ra phaûi ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät cuûa khaùch haøng ñöa ra neân baûn thaân doanh nghieäp khoâng ñöôïc caûi tieán saûn phaåm nhö kieåu daùng vaø chaát löôïng, maøu saéc. ¾ Ñaàu vaøo chuû yeáu laø nguoàn nguyeân vaät lieäu nhaäp khaåu chieám 80% do ñoù khoù chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo bôûi væ bình quaân thôøi gian
- Xem thêm -