Tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ công nghệ bán dẫn toàn cầu việt nam (ges vn)

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------- NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM (GES VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60 34 0301 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------- NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM (GES VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HUỲNH ĐỨC LỘNG TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Đức Lộng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc Sĩ đư ợc bảo vệ tại trường Đại học Công Nghệ TP. HCM ngày …… tháng ……. năm …… Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc Sĩ gồm (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận Văn Thạc Sĩ) 1.............................................................................................................. 2.............................................................................................................. 3.............................................................................................................. 4.............................................................................................................. 5.............................................................................................................. Xác nhận của chủ tịch hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã đư ợc sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÒNG QLKH - ĐTSĐH TP. HCM, ngày …. tháng …. năm … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên ...........................................................................Giới tính:.................. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................ Nơi sinh: .................. Chuyên ngành: ............................................................................. MSHV: ................... I-Tên đề tài ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... II- Nhiệm vụ và nội dung: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán bộ hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên)............................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả viện dẫn trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đư ợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn Nguyễn Phương Hiền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Huỳnh Đức Lộng, người đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam đã tạo thuận lợi cung cấp số liệu nghiên cứu, cũng như chia s ẻ quan điểm để tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Tác giả luận văn Nguyễn Phương Hiền iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận những nội dung kế toán quản trị như lập dự toán ngân sách, kế toán trách nhiệm, kế toán chi phí tính giá thành, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C-V-P). Đồng thời nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam, qua đó phân tích ưu điểm, nhược điểm tiến tới đề ra giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng thông tin giúp nhà quản trị thực hiện tốt chức của mình, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình, cách thực hiện, người lập các báo cáo quản trị nâng cao chất lượng thông tin ra quyết định kinh doanh, hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị hoạt động một cách hiệu quả. iv ABSTRACT This research studies the system of theoretical basis on management accounting such as prepare budget project, evaluate management responsibilities, Organization of cost accounting and cost variance analysis, Analyze Cost – Volume – Profit. On the other hand, analyze the management Accounting system at Global Equipment Services and Manufacturing Vietnam Joint Stock company to find out advantages as well as challenge. Based on the studies, some solutions are addressed to enhance the quality of information to gain effective business. Results of study show the way to collect and analyze information; individual, unit responsibilities in Managerial Accounting system as well as establishment processes, which made the performance of Management Accounting at GES VN more fluency. v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii TÓM TẮT ................................................................................................................ iii ABSTRACT ............................................................................................................. iv MỤC LỤC...................................................................................................................v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..........................................................................x DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... xi DANH MỤC SƠ ĐỒ .............................................................................................. xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1 1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................1 1.2 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .............................................................................3 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể...................................................................................................3 1.4 Nội dung nghiên cứu .............................................................................................3 1.5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu....................................................4 1.5.1 Phương pháp luận...............................................................................................4 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................4 1.6 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu .............................................................................5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1............................................................................................5 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ......................6 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển kế toán quản trị..................................................6 vi 2.1.1 Trên thế giới .......................................................................................................6 2.1.2 Tại Việt Nam......................................................................................................7 2.2 Khái niệm về kế toán quản trị ...............................................................................8 2.3 So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị................................................9 2.3.1 Giống nhau .........................................................................................................9 2.3.2 Khác nhau.........................................................................................................10 2.4 Vai trò kế toán quản trị........................................................................................11 2.5 Nội dung của kế toán quản trị .............................................................................13 2.5.1 Dự toán ngân sách ............................................................................................13 2.5.1.1 Khái niệm ......................................................................................................13 2.5.1.2 Các loại dự toán ngân sách............................................................................13 2.5.1.3 Quy trình lập .................................................................................................16 2.5.1.4 Mô hình lập dự toán ......................................................................................17 2.5.1.5 Nội dung lập dự toán.....................................................................................19 2.5.2 Kế toán trách nhiệm .........................................................................................20 2.5.2.1 Khái niệm ......................................................................................................20 2.5.2.2 Nội dung kế toán trách nhiệm .......................................................................21 2.5.3 Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ......................................27 2.5.3.1 Khái niệm chi phí ..........................................................................................27 2.5.3.2 Phân loại chi phí............................................................................................28 2.5.3.3 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành .................................................29 2.5.3.4 Kỳ tính giá thành...........................................................................................30 2.5.3.5 Phương pháp tập hợp chi phí ........................................................................30 2.5.3.6 Phương pháp tính giá thành ..........................................................................30 vii 2.5.3.7 Phân tích biến động chi phí...........................................................................31 2.5.4 Thiết lập thông tin KTQT cho quá trình ra quyết định ....................................32 2.5.4.1 Thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn .......................................32 2.5.4.2 Thông tin kế toán quản trị ra quyết định dài hạn ...................................33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI GES VN.....................................................................................................................36 3.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty .......................................................................................................................36 3.1.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại GES VN...........................36 3.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển....................................................................36 3.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ....................................................................................37 3.1.1.3 Quy mô..........................................................................................................37 3.1.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý công ty GES VN....................................................39 3.1.1.5 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động .................................................................41 3.1.1.6 Thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển ...............................................42 3.1.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán ................................................................43 3.1.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty ........................................................43 3.1.2.2 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách tại GES VN..........................................44 3.1.2.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty GES VN......................................46 3.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty....................................48 3.2.1 Dự toán chi phí tổng hợp..................................................................................48 3.2.2 Kế toán chi phí và tính giá thành .....................................................................49 3.2.2.1 Đối với khối sản xuất ....................................................................................50 viii 3.2.2.2 Đối với khối cung ứng dịch vụ......................................................................53 3.2.3 Kế toán trách nhiệm .........................................................................................56 3.2.4 Thiết lập hệ thống thông tin ra quyết định quản trị..........................................58 3.3 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện tổ chức công tác KTQT tại GES VN.....................................................................................................................59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................60 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY GES VN..................................................................................................61 4.1 Các quan điểm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại GES VN .........61 4.1.1 Phù hợp với đặc điểm mô hình tổ chức quản lý của GES VN.........................61 4.1.2 Sự tương quan giữa chi phí thực hiện và lợi ích mang lại khi thực hiện .........61 4.2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại GES VN .................................61 4.2.1 Xác định những nội dung kế toán quản trị cần hoàn thiện tại GES VN ..........61 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức hệ thống dự toán ngân sách tại GES VN ..........................62 4.2.2.1 Mô hình lập ...................................................................................................62 4.2.2.2 Quy trình lập dự toán ngân sách ...................................................................62 4.2.2.3 Báo cáo dự toán ngân sách............................................................................63 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trách nhiệm ............................................72 4.2.3.1 Sự phân cấp quản lý ......................................................................................72 4.2.3.2 Xác định trung tâm trách nhiệm....................................................................74 4.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá các trung tâm được phân cấp quản lý.........................75 4.2.3.4 Hoàn thiện các báo cáo đánh giá từng trung tâm trách nhiệm......................76 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành.....................................79 4.2.4.1 Khối sản xuất.................................................................................................79 ix 4.2.4.2 Khối dịch vụ kỹ thuật....................................................................................80 4.2.4.3 Hoàn thiện phương pháp hạch toán ..............................................................82 4.2.5 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C – V – P)......83 4.2.5.1 Khối sản xuất.................................................................................................83 4.2.5.2 Khối dịch vụ ..................................................................................................85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4..........................................................................................87 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................88 KẾT LUẬN ...............................................................................................................88 KIẾN NGHỊ ..............................................................................................................89 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................91 x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GES VN: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam KTQT: Kế toán quản trị IMA: Institution of Management Accountants QLDN: Quản lý doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định NVL: Nguyên vật liệu KQHĐKD: Kết quả hoạt động kinh doanh SXDD: Sản xuất dở dang SPDD: Sản phẩm dở dang xi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: So sánh sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị .............10 Bảng 3.1: Vốn điều lệ doanh nghiệp.........................................................................36 Bảng 3.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam ................................................................38 Bảng 3.3: Trình độ lao động và số lao động trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển....................................................................................................................38 Bảng 3.4: Tình hình doanh thu, lợi nhuận, và các nghĩa vụ thực hiện đối với ngân sách nhà nước của GES VN ......................................................................................42 Bảng 4.1: Bảng phân cấp trách nhiệm quản lý .........................................................72 Bảng 4.2: Phiếu đề nghị xuất kho vượt định mức.....................................................77 Bảng 4.3: Danh sách đề xuất làm thêm giờ ..............................................................78 Bảng 4.4 Bảng phân tích biến động chi phí dự án Giá đỡ ........................................79 Bảng 4.5: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí.......................................................80 Bảng 4.6 Bảng phân tích biến động chi phí dịch vụ kỹ thuật ...................................81 xii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mô hình quản trị ........................................................................................9 Sơ đồ 2.2: Mô hình lập dự toán ấn định thông tin từ trên xuống..............................17 Sơ đồ 2.3: Mô hình lập dự toán thông tin phản hồi ..................................................18 Sơ đồ 2.4: Mô hình lập dự toán thông tin từ dưới lên...............................................19 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty GES VN .....................................39 Sơ đồ 3.2: Nhật ký chung..........................................................................................45 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy công tác kế toán tại công ty GES VN..................46 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ phân cấp các trung tâm trách nhiệm..............................................56 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Để thực hiện tốt chức năng lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra và ra quyết định điều hành quản lý doanh nghiệp, nhà quản trị cần thông tin linh hoạt kịp thời, thông tin phải thể hiện được nhiều mặt của vấn đề về thị trường (đối thủ cạnh tranh, thị hiếu người tiêu dùng, …), mối liên hệ của các bộ phận trong doanh nghiệp. Kết quả này được phản ánh qua kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để kiểm tra được hiệu quả, tác động của các quyết định, nhà quản trị cần phải có thông tin ghi nhận lại để đối chiếu so sánh giúp nhà quản trị nắm được sát tình hình thực hiện đang ở giai đoạn nào?, hiệu quả thế nào?, tiến triển ra sao?, để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế dựa trên kế hoạch tổng thể đã được duyệt. Do đó tất cả thông tin cung cấp cho nhà quản trị đòi hỏi phải linh hoạt, kịp thời, khách quan và đặc biệt là phải mang tính hệ thống doanh nghiệp để nhà quản trị đưa ra các quyết định tối ưu ứng với các tình huống phát sinh góp phần tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin phục vụ cho nhà quản trị lập kế hoạch, ra quyết định được dựa trên hệ thống thông tin cung cấp từ bộ phận kế toán quản trị của doanh nghiệp. Để việc ra quyết định ngày càng linh hoạt, chuẩn xác thì việc hoàn thiện bộ máy KTQT ở doanh nghiệp là tất yếu, và phải được thực hiện cải tiến xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp dựa trên chiến lược, sách lược, bản sắc riêng từng doanh nghiệp. 1.2 Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh ảm đạm chung của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc điều hành quản lý doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn này làm đau đầu các nhà quản trị khi đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra trong giai đoạn hiện nay. Việc cấp thiết đặt ra là thông tin phục vụ nhà quản trị đưa ra quyết định phải thật sự linh hoạt và kip thời để xử lý các tình huống cấp bách. 2 Kế toán với chức năng thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp để thực hiện cho nhu cầu quản lý của các đối tượng trong và ngoài tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa đ ặc biệt quan trọng trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, cạnh tranh mang tính khắc nghiệt hơn trong sân chơi thế giới. Chất lượng hệ thống thông tin của công tác kế toán ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức. Để có thể phát huy đầy đủ, toàn diện các chức năng của mình đòi h ỏi doanh nghiệp phải có hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Hệ thống kế toán phải đáp ứng các yêu cầu thông tin không chỉ qua các sự kiện đã x ảy ra trong quá khứ mà còn phải hướng đến các sự kiện trong tương lai nhằm giúp các nhà quản trị linh hoạt đưa ra các quyết định điều hành kiểm soát kịp thời một cách tối ưu nhất với các mục tiêu đã đề ra. Hệ thống kế toán gồm hai nhánh kế toán tài chính và kế toán quản trị. KTQT đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho việc quản lý điều hành doanh nghiệp bên cạnh kế toán tài chính. Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam (GES VN) là công ty hoạt động trong lĩnh v ực công nghệ bán dẫn, lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam. Công ty đang chuyển dần vị thế từ tiếp cận thị trường sang mở rộng phạm vi hoạt động, chuyển từ hình thức gia công xuất khẩu sang sản xuất xuất khẩu. GES VN với vai trò là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, một mắt xích trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới, đòi h ỏi thông tin phục vụ quản trị ở mức tối ưu để nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường của công ty trong sân chơi ngày một quốc tế hóa. Tuy nhiên, hiện nay công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Vì vậy việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại GES VN hiện nay là vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới tổ chức công tác kế toán để phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty trong tình hình mới. Chính vì vậy tôi đã ch ọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế 3 toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam” làm luận văn cao học của mình với mong muốn góp phần vào sự phát triển công ty trong lĩnh vực công nghệ mới này, đồng thời hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp tương đồng với GES VN tại Việt Nam. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện tổ chức công tác KTQT tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho nhà quản trị, giúp nhà quản trị thực hiện tốt chức năng của mình trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán quản trị Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán và kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam. Xác định ưu điểm, nhược điểm của tổ chức công tác KTQT thực hiện tại GES VN. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại GES VN. 1.4 Nội dung nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị Nghiên cứu tổ chức công tác KTQT các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam Nghiên cứu những nguyên nhân tác động đến công tác tổ chức kế toán quản trị tại GES VN Nghiên cứu để xác định những nội dung kế toán quản trị cần thực hiện tại GES VN 4 Những giải pháp nào giúp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam? 1.5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng mà cụ thể là nguyên lý về mối quan hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển để chỉ mối quan hệ tương quan qua lại lẫn nhau trong sự vận động và phát triển đề tài được nghiên cứu một cách có hệ thống, dữ liệu phản ánh trung thực, khách quan góp phần mang lại kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất. 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu Để đạt được những mục tiêu, nội dung nêu trên luận văn sử dụng phương pháp định tính nhằm phù hợp với đối tượng nghiên cứu mà cụ thể là: Nội dung 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận Sử dụng thông tin thứ cấp là kết quả đề tài nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước để nghiên cứu xu hướng phát triển của KTQT trên thế giới hiện nay cũng như đặc điểm, sự phát triển KTQT hiện được áp dụng tại Việt Nam. Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan tình hình tổ chức công tác KTQT các doanh nghiệp Sử dụng thông tin thứ cấp là kết quả các đề tài được tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu để nghiên cứu xu hướng phát triển của KTQT trên thế giới hiện nay cũng như đ ặc điểm, sự phát triển KTQT hiện được áp dụng tại Việt Nam. Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam Sử dụng phương pháp quan sát, thống kê mô tả: ghi nhận lại toàn cảnh thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam theo từng nội dung KTQT. Sử dụng đồng thời thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp. Nội dung 4: Nghiên cứu để xác định ưu điểm, nhược điểm của từng nội dung KTQT thực hiện tại GES VN
- Xem thêm -