Tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng cẩm trướng

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ ®èi tîng cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña hä g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. T¬ng lai cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi doanh nghiÖp. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn thiÕt, cÇn ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn cha ®îc nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em m¹nh d¹n ®i s©u vµo ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng” . Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m qua vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn... Trong chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. PhÇn thø nhÊt 1 lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Qu¶n lý tæ chøc. - Qu¶n lý lµ g× ? Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh híng cña chñ thÓ lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c c¬ héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng. Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt, kü thuËt cña s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, bëi v× con ngêi lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong mäi hÖ thèng s¶n xuÊt, con ngêi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Qu¶n lý con ngêi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v×, con ngêi chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè nh: Sinh lý, t©m lý, x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n cã sù hç trî qua l¹i, t¸c ®éng nhau h×nh thµnh nh©n c¸ch mçi con ngêi. - Tæ chøc lµ g× ? Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp - Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ viÖc s¾p xÕp theo trËt tù nµo ®ã cña mçi bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. 2 - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp. Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - TÝnh tèi u: Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi liªn hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp. Cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. - TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh, linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i trêng. - TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. - TÝnh kinh tÕ : C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt míi quan hÖ nµy lµ mèi t¬ng quan gi÷a chi phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu vÒ. Bé m¸y qu¶n lý ®îc coi lµ v÷ng m¹nh khi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nã ®îc chuÈn bÞ mét c¸ch chu ®¸o, cã c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Cã nh vËy th× nh÷ng quyÕt ®Þnh Êy ®îc mäi bé phËn, mäi ngêi chÊp hµnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kû luËt nghiªm kh¾c, ý thøc tù gi¸c ®Çy ®ñ. 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng 3 Khi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ch¼ng nh÷ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®· xÐt ë trªn, mµ ®iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu ®ã vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh huèng cô thÓ. Nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ta cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh sau: a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý mµ th«ng qua chóng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc, tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. - Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi. - ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 4 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. KiÓu m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn. L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn I A1 A2 … L·nh ®¹o tuyÕn II An Bn … B2 B1 Trong ®ã: A1, A2, .., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp díi. Toµn bé vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh theo mèi liªn hÖ ®êng th¼ng. CÊp l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 5 §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu nµy lµ: CÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o cÊp díi. CÊp díi tiÕp thu, chÊp hµnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh cÊp trªn. * ¦u ®iÓm: QuyÒn lùu tËp trung, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× ®îc tÝnh kû luËt vµ kiÓm tra, liªn hÖ dÔ dµng ®¬n gi¶n, mau lÑ, quyÕt ®Þnh nhanh chãng, mÖnh lÖnh thèng nhÊt tiÖn cho Gi¸m ®èc. ChÝnh v× vËy mµ t¹o ®iÒu kiÖn duy tr× mét thñ trëng. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng cã sù ph©n c«ng hîp lý, kh«ng cã quan hÖ ®iÒu hoµ theo chiÒu ngang. TÊt c¶ ®Òu do c¸ nh©n quyÕt ®Þnh nªn dÔ ®i ®Õn chuyªn quyÒn, ®éc ®o¸n. §ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, toµn diÖn, tæng hîp. §ång thêi kh«ng tËn dông ®îc sù t vÊn, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt qu¶n trÞ vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a hai thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®êng vßng. 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o chøc n¨ng I L·nh ®¹o chøc n¨ng II 6 A1 A2 A3 … An Trong ®ã: A1, A2, ..., An lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. Theo c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc tæ chøc theo tõng chøc n¨ng riªng. Do ®ã, h×nh thµnh nªn nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ®îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp díi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi chñ doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña bé phËn chøc n¨ng kh¸c. * ¦u ®iÓm: Thu hót ®îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng duy tr× ®îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra phèi hîp. Ngêi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng, nhng do cã qu¸ nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®îc hÕt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi thõa hµnh trong mét lóc cã thÓ nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ tr¸i ngîc nhau. 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. BiÓu 3: M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o tuyÕn I L·nh ®¹o chøc n¨ng A L·nh ®¹o chøc n¨ng B Tham mu L·nh ®¹o tuyÕn II 7 A1 A2 … An B1 B2 … Bn Trong ®ã: A1, A2, ..., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý kÕt hîp gi÷a sù chØ huy trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh ®¹o hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chøc n¨ng c¸c cÊp. Lo¹i c¬ cÊu nµy ®ång thêi gi÷ ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng, l¹i tr¸nh ®îc c¸c khuyÕt ®iÓm cña mçi kiÓu c¬ cÊu ®ã. * ¦u ®iÓm: Ph¸t huy ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. * Nhîc ®iÓm: Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng, nªn l·nh ®¹o tæ chøc thêng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Ngêi ra cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt ®îc quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm. Trong ba m« h×nh trªn th× m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc ¸p dông réng r·i h¬n c¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ngíi ba c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n trªn cßn cã kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu, c¬ cÊu chÝnh thøc, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, c¬ cÊu theo kh¸ch hµng... II. Lao ®éng qu¶n lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. 8 Lao ®éng qu¶n lý ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng ®Æc biÖt ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ tham gia vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Theo C¸c M¸c th×: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña con ngêi lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã.” Trong doanh nghiÖp, lao ®éng qu¶n lý bao gåm nh÷ng ngêi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, Trëng- Phã c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét så ngêi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cña hä cã thÓ g©y ¶nh hëng lín ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. - Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: lµ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng kü thuËt hoÆc ®· qua thùc tÕ cã tr×nh ®é kü thuËt t¬ng ®¬ng, ®îc cÊp trªn cã thÈm quyÒn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o hoÆc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt. §ã lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc phô tr¸ch kü thuËt, Trëng- Phã phßng ban kü thuËt, c¸c kü s, kü thuËt viªn, nh©n viªn ë c¸c phßng ban. - Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: Gi¸m ®èc hay Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, kÕ to¸n trëng, c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i c¸c phßng kÕ ho¹ch, tµi chÝnh kÕ to¸n, cung tiªu... - Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, thi ®ua khen thëng, qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷, lÔ t©n, l¸i xe, vÖ sinh, t¹p vô... b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, 9 Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: - C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, c¸c Trëng-Phã phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chuyªn m«n bao gåm c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, nh÷ng nhµ khoa häc. §©y lµ nh÷ng lùc lîng tham mu cho l·nh ®¹o trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: §©y lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n, bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n, kiÓm tra nh nh©n viªn kiÓm ®Þnh, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho, v¨n th, lÔ t©n, b¶o vÖ, t¹p vô... NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt lµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ban ®Çu vµ xö lý chóng, truyÒn tin ®Õn n¬i nhËn còng nh chuÈn bÞ vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cã nhiÖm vô lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã cã néi dung lao ®éng rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng qu¶n lý quy ®Þnh. Tuy nhiªn, néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng ®Òu ®îc hîp thµnh tõ c¸c yÕu tè thµnh phÇn sau: - YÕu tè kü thuËt: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt thiÕt kÕ vµ mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh: thiÕt kÕ, øng dông s¶n phÈm míi, ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng... - YÕu tè tæ chøc hµnh chÝnh: ThÓ hiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh nh lËp kÕ ho¹ch, híng dÉn c«ng viÖc, ®iÒu hµnh kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. 10 - YÕu tè s¸ng t¹o: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh suy nghÜ, t×m tßi, ph¸t minh ra kiÕn thøc míi, c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. - YÕu tè thùc hµnh gi¶n ®¬n: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh, híng dÉn cã s½n nh c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn thu thËp vµ xö lý th«ng tin, truyÒn tin vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô. - YÕu tè héi häp vµ sù vô: ThÓ hiÖn ë sù tham gia vµo c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh thñ tôc. C¶ n¨m yÕu tè trªn ®Òu cã mÆt ë néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lao ®éng qu¶n lý nhng víi tû träng kh¸c nhau lµm cho néi dung lao ®éng cña hä còng kh¸c nhau. 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh h ëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh t©m lý x· héi cao. §èi tîng bÞ qu¶n lý ë ®©y lµ ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Do ®ã, ®ßi hái ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh t©m lý x· héi cao gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng víi nhau. V× ®Æc ®iÓm nµy cho nªn trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i t¹o ra ®îc m«i trêng lao ®éng tho¶i m¸i, bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ vµ ®oµn kÕt trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kinh tÕ võa lµ ®èi tîng lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, võa lµ ph¬ng tiÖn lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý thu nhËn, xö lý c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Ó phôc vô môc ®Ých cña m×nh t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®· ®îc xö lý bëi nh÷ng lao ®éng qu¶n lý chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. MÆt kh¸c, th«ng tin kinh tÕ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó lao ®éng qu¶n lý hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh. Víi ®Æc ®iÓm nµy, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i tæ chøc tèt c¸c th«ng tin cña lao ®éng qu¶n lý, trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ thu thËp, xö lý, lu tr÷ c¸c th«ng tin kinh tÕ mét c¸ch thuËn lîi, dÔ dµng. III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 11 Níc ta ®· tõng tr¶i qua mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong mét thêi gian dµi, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ chËm ch¹p do mang nÆng tÝnh bao cÊp, bé m¸y qu¶n lý c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cång kÒnh, tån t¹i nhiÒu tæ chøc ®«ng vÒ sè lîng nhng tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ l¹i thÊp. §iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, vËn ®éng theo quy luËt thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, gän nhÑ, linh ho¹t ®Ó thùc hiÖn qu¶ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã néi dung rÊt phong phó, ®a d¹ng, khã x¸c ®Þnh mµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt chÊt nhng nã lu«n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Môc tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi nhµ qu¶n lý. Bëi vËy, c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ph¶i thêng xuyªn ®iÒu tra, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, c©n nh¾c, so¹n th¶o vµ lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi u. MÆt kh¸c, c¸c chñ doanh nghiÖp còng ph¶i thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, rót ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶, v¹ch ra nh÷ng tiÒm n¨ng cha ®îc sö dông vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, xö lý ®Ó sö dông kÞp thêi, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc nh vËy trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, nguån vèn, lao ®éng cßn h¹n chÕ, c¸c chñ doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ ph¬ng híng ®Çu t, c¸ch ®Çu t, biÖn ph¸p sö dông c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã cña m×nh. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ phï hîp. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ phï hîp víi xu thÕ chung. Qua ®ã gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi hoµn thiÖn ®îc qu¸ tr×nh s¶n 12 xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng I.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh h ëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. Tríc ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ra ®êi n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. N¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 17/ UBTH, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng nhËp vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp vËt liÖu x©y dùng I vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé. Ngµy 18/9/1991 theo quyÕt ®Þnh 795/ UBTH xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ®îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp liªn hîp vËt liÖu x©y dùng I vµ trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸. Ngµy 17/5/1995 nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng kh¸nh thµnh vµ ®i vµo s¶n xuÊt. Khi ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ®æi tªn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Nh vËy, hiÖn nay c«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt ®ã lµ: xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng- tiÒn th©n cña c«ng ty hiÖn nay t¹i x· §Þnh C«ng hyuÖn Yªn 13 §Þnh, vµ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng t¹i x· §«ng H¬ng thµnh phè Thanh Ho¸. N¨m 2000 kh¸nh thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngãi vµ vËt liÖu chÊt lîng cao t¹i §Þnh C«ng theo c«ng nghÖ cña Céng hoµ liªn bang §øc, ®ång thêi lËp dù ¸n kh¶ thi vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt kÝnh Flo¸t. Còng trong n¨m 2000 thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng xÝ nghiÖp x©y l¾p vµ kinh doanh thiÕt bÞ x©y l¾p vµ lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi Do ®Æc trng cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi…). Mµ nhu cÇu mÆt hµng nµy trong x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. V× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt thÝch hîp nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng. 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®ã lµ c¸c trang thiÕt bÞ ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é kü thuËt bëi lÏ tiÒn th©n cña c«ng ty ra ®êi tõ n¨m 1956 vµ míi ®©y, n¨m 1995 ®îc ®Çu t mét d©y truyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. T¹i c¬ së I tøc lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng s¶n xuÊt g¹ch ngãi chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng vµ b¸n thñ c«ng, víi kiÓu nung truyÒn thèng lµ nung b»ng lß ®øng. T¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, do míi ®îc x©y dùng cho nªn d©y truyÒn s¶n xuÊt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, víi c«ng nghÖ chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt trong níc. Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nµy, viÖc s¶n xuÊt g¹ch ë ®©y ®îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ tõ kh©u vËn chuyÓn nguyªn, nhiªn liÖu cho ®Õn khi t¹o ra viªn g¹ch méc (g¹ch cha nung). ChÝnh v× thÕ ®· gi¶m ®îc lîng ®¸ng kÓ lao ®éng ch©n tay ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ cô thÓ ë ®©y lµ mÆt hµng g¹ch ngãi lµ rÊt lín bëi lÏ: Trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ cßn cã hai c¬ së s¶n xuÊt g¹ch tuynel kh¸c, mét ë huyÖn TÜnh Gia, 14 mét ë huyÖn §«ng S¬n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý t¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ trêng tiªu thô. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (Trang sau) 15 BiÓu 5: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tuynel- nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. Kho than M¸y nghiÒn than Xil« than TB. Xö lý tû lÖ Kho ®Êt M¸y n¹p liÖu B¨ng t¶i phèi liÖu M¸y c¸n M¸y nhµo hai trôc M¸y nhµo ®ïn liªn hîp M¸y hót ch©n kh«ng ThiÕt bÞ xö lý ®ång tèc M¸y c¾t tù ®éng Nhµ kÝnh ph¬i méc 16 Lß sÊy nung Kho s¶n phÈm 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty Ngoµi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp (lao ®éng qu¶n lý) th× lao ®éng cña c«ng ty ®ßi hái vÒ thÓ lùc t¬ng ®èi lín v× c«ng viÖc kh¸ nÆng nhäc vµ møc ®é nguy hiÓm cao. Tuy vËy, lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín, kho¶ng 45,8%. Qua sè liÖu thu thËp ®îc tõ c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cho thÊy: sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ lín. Trong ®ã, tû träng c«ng nh©n díi 30 tuæi lµ 75,6%. §©y lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, cã thÓ lùc vµ trÝ lùc dåi dµo. NÕu biÕt tËn dông ®Ó sö dông hîp lý sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn l¹i vÊp ph¶i khã kh¨n ®ã lµ: §éi ngò lao ®éng trÎ thiÕu kinh nghiÖm dÔ m¾c sai lÇm trong s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chñ yÕu lµ bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nªn ngêi lao ®éng dÔ m¾c nh÷ng chøng bÖnh nh: x¬ng khíp, c¸c chøng bÖnh vÒ ®êng h« hÊp do m«i trêng lµm viÖc rÊt nhiÒu khãi bôi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn tiÕng ån lín lµm cho ngêi lao ®éng dÔ m¾c chøng ï tai, ®au ®Çu… V× vËy, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n nh: trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÇy, mò b¶o hé… 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. BiÓu 6: T×nh h×nh sè lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n ngêi tõ 19997 ®Õn 1999 N¨m 17 ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng Thu nhËp b×nh qu©n Lîi nhuËn §¬n vÞ Ngêi TriÖu ®ång Ngh×n ®ång TriÖu ®ång 1997 430 9131,518 400 14,6 1998 430 8710,2 420 133,76 1999 430 7777,76 424 151,87 Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ trêng, vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Hµng n¨m, c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ møc lîi nhuËn ®¹t ®îc t¬ng ®èi cao vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, mét m« h×nh mµ ®îc hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang ¸p dông. §iÒu ®ã còng phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi kú hiÖn nay. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã: -Ban gi¸m ®èc gåm cã: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn c«ng ty vµ ba Phã gi¸m ®èc trong ®ã: mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng, mét Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû c«ng ty. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã bèn phßng chøc n¨ng ®Òu ®Æt v¨n phßng t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, bèn phßng ®ã lµ: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng kinh doanh tiªu thô. - Phßng kü thuËt kÕ ho¹ch vËt t. - Phßng kÕ to¸n tµi vô. 18 C¶ bèn phßng chøc n¨ng trªn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc gäi lµ khèi chøc n¨ng. Trong m« h×nh trªn th×: + Gi¸m ®èc c«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, mét mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, mÆt kh¸c lµ ngêi ®iÒu hµnh, chØ dÉn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh vËy, Gi¸m ®èc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng võa lµ ®¹i diÖn cña Nhµ níc – do Uû ban nh©n d©n tØnh bæ nhiÖm, võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty – chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Díi Gi¸m ®èc C«ng ty cã 3 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch theo lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. + KÕ to¸n trëng C«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, lµ ngêi góp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ níc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + C¸c phßng ban cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c Trëng phßng vµ c¸c Phã phßng ban. + C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®øng ®Çu lµ c¸c Qu¶n ®èc vµ Phã qu¶n ®èc. + C¸c tæ ®éi, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é trëng ®éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt. BiÓu 7: M« h×nh tæ chøc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel Phßng kü thuËt vËt t Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû Phßng kinh doanh tiªu thô Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp xÝ nghiÖp §Þnh C«ng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 19 Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel Ph©n xëng nung ®èt tuynel Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng Tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: * ¦u ®iÓm: Do ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc mét sè nhîc ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. §ång thêi, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu ®ã. Cô thÓ lµ: - Ho¹t ®éng qu¶n lý trong C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi: Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n ®ã. - §øng ®Çu mçi phßng ban, ph©n xëng lÇn lît lµ Trëng phßng, Qu¶n ®èc. C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi do Gi¸m ®èc ®· chia c«ng viÖc ra thµnh nhiÒu phÇn. Trëng phßng, Qu¶n ®èc sÏ thay mÆt cho ®¬n vÞ m×nh nhËn phÇn viÖc ®îc giao vµ xÕp viÖc cho nh©n viªn trong phßng, ph©n xëng m×nh. Sau ®ã, Trëng phßng, Qu¶n ®èc ph¶i theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng viÖc ®îc giao. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o cho Gi¸m ®èc sau mçi kú ho¹t ®éng. * Nhîc ®iÓm: 20
- Xem thêm -