Tài liệu Hoàn thiện quy trình sản xuất tại công ty tnhh tm & dv lê hoàng

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ HOÀNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : TS. Lê Quang Hùng Sinh viên thực hiện : Lê Thị Ánh Đào MSSV: 0954010005 Lớp: 09DQD5 TP. Hồ Chí Minh, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cam đoan này. Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (Ký tên) i LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các Thầy cô, đặc biệt là Thầy cô trong Khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong bốn năm học qua. Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Lê Quang Hùng đã có những chỉ dẫn tận tình trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này. Em xin kính gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các Phòng ban và các Anh Chị tại Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng, đã tận tình giúp đỡ và tạo điểu kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực tập để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài khóa luận này bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình nhưng em vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (Ký tên) iii NHẬN XÉT CỦA G IÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (Ký tên) iv MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................ vii DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ...............................................................ix LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu ..................................................................................................2 3. Mục đích nghiên cứu...................................................................................................2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................2 6. Các kết quả đạt được của đề tài .................................................................................2 7. Kết cấu của đề tài ........................................................................................................3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT ..4 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT .......................................................................4 1.1.1 Khái niệm chung về sản xuất ............................................................................4 1.1.2 Đặc trưng của sản xuất công nghiệp ................................................................5 1.1.3 Đặc điểm sản xuất công nghiệp ........................................................................6 1.1.4 Phân loại hệ thống sản suất ...............................................................................7 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT ..............................................9 1.2.1 Khái niệm quy trình sản xuất ............................................................................9 1.2.2 Đặc trưng của quy trình sản xuất ....................................................................12 1.2.3 Phân loại quy trình sản xuất hiện nay ............................................................13 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN SẢN XUẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG XÍ NGHIỆP MAY ..........................................................................................................................................22 1.3.1 Nguồn nhân lực.................................................................................................22 1.3.2 Tài chính ............................................................................................................23 1.3.3 Cơ sở hạ tầng.....................................................................................................23 1.3.4 Khách hàng ........................................................................................................24 1.3.5 Giáo dục và đào tạo ..........................................................................................24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................................25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LÊ HOÀNG ....................................................................................................26 v 2.1 THỰC TRẠNG VỀ NGÀNH DỆT MAY CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.....26 2.1.1 Tìm hiểu chung về ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam .............................26 2.1.2 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam những năm gần đây............26 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LÊ HOÀNG ............................................................................................................29 2.2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng ..................29 2.2.2 Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm của công ty .....................................38 2.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trong công ty may .......................39 2.2.4 Một số thông tin tham dự phiếu điều tra........................................................48 2.3 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH SẢN XUẤT.............................................................54 2.3.1 Nhận xét ưu và nhược điểm từ những quy trình sản xuất của công ty ......54 2.3.2 Nguyên nhân .....................................................................................................54 2.3.3 Tổng hợp điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – nguy cơ của công ty ............57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................................60 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT.61 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI .....................................................................................61 3.1.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. .............................................................61 3.1.2 Định hướng mục tiêu và quan điểm phát triển của công ty trong thời gian tới..................................................................................................................................62 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LÊ HOÀNG .......................................................63 3.2.1 Giải pháp thứ nhất áp dụng chuyền Lean vào quy trình sản xuất ..............63 3.2.2 Giải pháp ERGONOMICS ..............................................................................67 3.2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ..............................................................70 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM.......72 3.3.1 Nhà nước............................................................................................................72 3.3.2 Doanh nghiệp ....................................................................................................73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................................74 KẾT LUẬN ........................................................................................................................75 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................76 PHỤ LỤC ...........................................................................................................................77 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV - Cán bộ công nhân viên KCS – Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm TNHH TM & DV – Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Cơ cấu lao động công ty Lê Hoàng năm 2011 – 2012 Bảng 2.2. Bảng số liệu nhân sự theo độ tuổi năm 2012 Bảng 2.3. Cơ cấu nhân sự theo phòng ban năm 2012 Bảng 2.4. Tình hình nhân sự theo phòng ban năm 2012 Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011- 2012 Bảng 2.6. Các đề mục cần xác định trong quy trình may sản phẩm Bảng 2.7. Bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra Bảng 2.8. Ma trận SWOT cho công ty Lê Hoàng Bảng 3.1. Mục tiêu tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ Biều đồ 2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may bình quân tháng năm 2005 – 2012 Biểu đồ 2.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may theo tháng giai đoạn 2008 – 2012 Biểu đồ 2.3. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 – 2012 Biểu đồ 2.4. Xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường chính năm 2011 và năm 2012 Biểu đồ 2.5. Thông tin tổng quan về công ty Biểu đồ 2.6. Thể hiện cơ cấu lao động theo giới tính Biểu đồ 2.7. Thể hiện cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2012 Biểu đồ 2.8. Thể hiện cơ cấu sản phẩm công ty Biểu đồ 2.9. Thể hiện sự đánh giá môi trường làm việc tại xưởng may Biểu đồ 2.10. Thể hiện các yếu tố ảnh hưởng năng suất làm việc Hình 3.1. Bảng hướng dẫn những lỗi thường gặp trong sản xuất Hình 3.2. Hình ảnh trước và sau khi áp dụng Lean. Hình 3.3. Công nhân ngồi cắt chỉ Hình 3.4. Xe nâng hàng thay cho việc khuân vác Sơ đồ 1.1. Sơ đồ mô tả quy trình sản xuất Sơ đồ 1.2. Sơ đồ cấu trúc sản xuất may công nghiệp Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty Lê Hoàng Sơ đồ 2.2. Sơ đồ thể hiện năng lực sản xuất công ty Lê Hoàng ix Sơ đồ 2.3. Quy trình công nghệ sản xuất quần áo Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quy trình sản xuất bộ phận cắt Sơ đồ 2.5. Sơ đồ quy trình sản xuất của bộ phận may Sơ đồ 2.6. Sơ đồ thiết kế mặt bằng phân xưởng x LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tế cho thấy sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngành Dệt May Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ, thông tin, các dịch vụ cũng như có kinh nghiệm quản lý tốt hơn và được bình đẳng về thuế quan giữa các nước thành viên. Với những lợi thế riêng như ổn định chính trị, năng suất, chi phí nhân công thấp, đáp ứng được sự đa dạng về các chủng loại hàng may mặc…, Dệt May Việt Nam đang ngày càng khẳng định được uy tín trên thị trường thế giới và đứng trong top các nước xuất khẩu cao. Trong xu thế hội nhập, hợp tác kinh tế toàn cầu Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với nhiều cơ hội và thách thức khiến thị trường luôn có nhiều biến động. Vì vậy để ổn định sản xuất và kinh doanh có lãi đòi hỏi các đơn vị kinh tế phải luôn năng động, linh hoạt và chủ động với các tình huống trên thị trường, huy động mọi nguồn lực thế mạnh của mình để khai thác các điểm yếu của đối thủ, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Đặc biệt đối với ngành sản xuất dệt may là ngành có tốc độ phát triển nhanh chóng sản phẩm dệt may luôn chiếm tỷ trọng lớn và đứng vị trí thứ nhất trong kim ngạch hàng xuất khẩu. Trước tình hình trên, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng nói riêng đã có những chủ động trong việc hội nhập, bằng chứng là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây không ngừng tăng trưởng. Tuy vậy trong môi trường mới mẻ này không tránh những khó khăn, nhưng đó chỉ là những trở ngại ban đầu để đạt được sự phát triển ổn định về lâu, về dài. Để thực hiện được mục tiêu hàng dệt may Việt Nam giành thắng lợi trong cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những khó khăn hiện tại của công ty, ngoài việc tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng thị trường, vấn đề cấp thiết của công ty cũng cố nội lực bên trong xây dựng phương pháp điều hành và dây chuyền sản xuất chuyên môn hóa, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm tăng năng suất chất lượng trong thời gian ngắn nhất. Là cánh cửa duy nhất đảm bảo thành công cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế và cũng là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay. Vì vậy em chọn đề tài “Hoàn 1 thiện quy trình sản xuất tại Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng” để nghiên cứu cho khóa luận của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất tại công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng” chưa có cá nhân hay tổ chức nào từng nghiên cứu trước đây. 3. Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực tế tại đơn vị công tác, phân tích kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác sản xuất trên cơ sở đó đưa ra nhận xét và đề xuất hỗ trợ phần nào trong việc tham mưu cho công ty trong việc đánh giá, xem xét điểm mạnh, điểm yếu trong dây chuyền sản xuất hiện tại và những mối quan hệ trong thực tế sản xuất cần có, từ đó giải quyết vấn đề tăng năng suất chất lượng sản phẩm, định hướng tìm kiếm khách hàng truyền thống như hiện nay, góp phần tăng doanh thu và tỉ trọng xuất khẩu của công ty. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích đã đề ra, bài nghiên cứu cần hoàn thành được những nhiệm vụ sau: - Xây dựng cơ sở lý luận về sản xuất và quy trình sản xuất - Nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất tại công ty - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình sản xuất tại công ty 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như: phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh… Đồng thời vận dụng các phương pháp thu thập số liệu thực tế tại nơi làm việc trong công ty. 6. Các kết quả đạt được của đề tài Đề tài đã phân tích thực trạng về hoạt động sản xuất của công ty, đề xuất một số giải pháp cần thiết cho công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng môi trường làm việc cho người lao động, và đưa ra cách nâng cao chất lượng nguồn lao động góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất của công ty Lê Hoàng. Bản thân được học hỏi và cọ sát với môi trường làm việc. 2 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, lời cảm ơn, mục lục, danh mục, kết luận, tài liệu tham khảo, phần phụ lục, đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về sản xuất và quy trình sản xuất Chương 2: Thực trạng hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH TM & DV Lê Hoàng Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình sản xuất 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT 1.1.1 Khái niệm chung về sản xuất Hiện nay theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất (Production) được hiểu là một quá trình (Process) tạo ra sản phẩm (Goods) hoặc dịch vụ (Services). Ở nước ta lâu nay có người thường cho rằng chỉ có những doanh nghiệp chế tạo ra các sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể như xi măng, ti vi, tủ lạnh, … mới gọi là đơn vị sản xuất. Những đơn vị còn lại, nếu không sản xuất các sản phẩm vật chất thì đều bị xếp vào loại các đơn vị phi sản xuất. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, quan niệm như vậy không còn phù hợp nữa. Như vậy, về thực chất sản xuất chính là quá trình chuyển hóa các đầu vào, biến chúng thành các đầu ra (Transforms Inputs to Outputs) dưới dạng sản phẩm hoặc dịch vụ. Mục đích của quá trình chuyển hóa này là tạo ra giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Ta có thể hình dung quá trình này như trong sơ đồ 1.1 Đầu vào Đất đai Lao động Vốn (thiết bị, tiền, nguyên vật liệu, năng lượng, phương tiện) Khoa học và ngệ thuật quản lý Cung cấp trở lại Sơ đồ 1.1. Sơ đồ mô tả quy trình sản xuất 4 1.1.2 Đặc trưng của sản xuất công nghiệp Nếu xét trên gốc độ tổng hợp các mối quan hệ của con người trong hoạt động sản xuất thì quá trình sản xuất là sự tổng hợp của hai mặt: mặt kỹ thuật của sản xuất và mặt kinh tế xã hội của sản xuất. Trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất của xã hội, do sự phân công lao động xã hội nền kinh tế chia thành nhiều ngành như: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng. Song xét trên phương diện tính chất tương tự của công nghệ sản xuất, có thể coi đó là tổng thể của hai ngành cơ bản: nông nghiệp và công nghiệp, còn các dạng khác có thể là dạng đặc thù của hai ngành này. Từ ý nghĩa đó, cần xem xét các đặc trưng của sản xuất công nghiệp khác với sản xuất nông nghiệp trên cả hai mặt: mặt kỹ thuật của sản xuất và mặt kinh tế xã hội của sản xuất. 1.1.2.1 Các đặc trưng về mặt kỹ thuật sản xuất của công nghiệp Đặc trưng về công nghệ sản xuất, trong công nghiệp chủ yếu là quá trình tác động trực tiếp bằng phương pháp cơ lý hóa của con người, làm thay đổi các đối tượng lao động thành những sản phẩm thích ứng với nhu cầu con người. Trong khi đó sản xuất nông nghiệp lại bằng phương pháp sinh học là chủ yếu, do đó nghiên cứu đặc trưng về công nghệ sản xuất có ý nghỉa rất quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và ứng dụn khoa học công nghệ thích ứng với mỗi ngành, trong công nghiệp hiện nay phương pháp sinh học cũng được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là công nghệ thực phẩm. Đặc trưng và sự biến đổi của các đối tượng lao động của quá trình sản xuất công nghiệp sau mỗi chu kỳ sản xuất được thay đổi hoàn toàn về chất từ công dụng cụ thể này chuyển sang các sản phầm có công dụng cụ thể hoàn toàn khác, nghiên cứu đặc trưng này của sản xuất công nghiệp có ý nghỉa thực tiễn rất thiết thực trong việc khai thác và sử dụng nguyên vật liệu. Vậy sản xuất công nghiệp là hoạt động sản xuất duy nhất tạo ra những sản phẩm thực hiện chức năng là các tư liệu lao động trong các ngành kinh tế. Đặc 5 trưng này cho thấy vị trí chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân là một tất yếu khách quan, xuất phát từ bản chất của quá trình sản xuất đó. 1.1.2.2 Đặc trưng kinh tế xã hội của sản xuất Trong quá trình phát triển, công nghiệp luôn luôn là ngành có điều kiện phát triển về kỹ thuật, lực lượng sản xuất phát triển nhanh ở trình độ cao, nhờ đó mà quan hệ sản xuất có tính tiên tiến hơn. Nghiên cứu các đặc trưng về mặt kinh tế, xã hội của sản xuất công nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức sản xuất, trong việc phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp đối với các ngành kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia 1.1.3 Đặc điểm sản xuất công nghiệp Trong nền sản xuất hiện đại ngày nay có những nét đặc thù riêng, thích nghi với xu hướng thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thông tin, sản xuất hiện đại mang những đặc điểm sau:  Quản lý cấp cao trong công ty Nên quan tâm nhiều hơn cho sản xuất chứ không chỉ quan tâm những chiến lược, kế hoạch vĩ mô như vậy sẽ làm động viên nhân viên, đồng thời giải quyết kịp thời những bất trắc trong quá trình sản xuất mà không thuộc quyền quyết định cấp dưới.  Chú trọng đến chất lượng Ngày nay chất lượng là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu trên thương trường, không những chỉ đối với những công ty lớn, sản xuất với thị trường ổn định, mà những công nhỏ chẳng hạn như một số công ty ở Việt Nam, thì chất lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc hội nhập thị trường khu vực và thế giới.  Chú trọng đến yếu tố con người trong sản xuất Ngày nay quan tâm nhiều đến bộ máy tổ chức, nhân sự và các bộ phận hỗ trợ nhằm giúp cho bộ phận sản xuất hoạt động tốt hơn. Đồng thời tinh giản số lượng quản lý trung gian để tăng hiệu quả quản lý. 6  Chú trọng đến yếu tố chi phí Việc chú trọng kiểm soát và cắt giảm chi phí được thực hiện thường xuyên và liên tục hơn, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng cạnh tranh quốc tế.  Chú trọng tập trung chuyên môn hóa Tối ưu hóa quá trình sản xuất nhờ hợp lý lao động, xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn hóa phương pháp, thao tác và điều kiện tác nghiệp, phân công chuyên môn hóa đối với lao động của nhân viên và đối với các chức năng quản lý, cuối cùng là cách trả lương theo số lượng sản phẩm nhằm kích thích tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.  Những nhà máy sản xuất khối lượng lớn cũng là trở ngại lớn cho tiến bộ Bởi việc nếu chúng ta tái đầu tư cho công nghệ mới, hiện đại thì đòi hỏi vốn đầu tư lớn, còn nếu sử dụng nhà máy cũ thì năng suất, chất lượng và chi phí không thể cạnh tranh nổi trong cơ chế thị trường mới như hiện nay. Hơn nữa, ngày nay tính linh hoạt, thay đổi nhanh chóng của sản phẩm và công nghệ đòi hỏi dạng sản xuất và sản lượng nhỏ nhưng linh hoạt hơn.  Chú trọng cơ khí hóa Việc ứng dụng nhiều thành tựu tiến bộ của khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí hóa để nâng cao tính chính xác và làm giảm sức lao động của con người, hoạc dùng những thiết bị đồ gá chuyên dùng, tự động hóa để tăng năng suất.  Chú trọng ứng dụng lý thuyết liên quan Đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng mô hình toán học trong ra quyết định, hoặc những phần mền máy tính liên quan, thiết kế, xây dựng kế hoạch. 1.1.4 Phân loại hệ thống sản suất 1.1.4.1 Sản xuất đơn chiếc Đây là dạng sản xuất với số lượng nhỏ và đa dạng về chủng loại, trong mỗi lần chỉ sản xuất một loại sản phẩm riêng biệt. Dạng sản xuất này thường đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng và có rất nhiều công việc khác nhau cho việc phải chuẩn bị và hoạch định sản xuất. Do vậy, thiết bị sản xuất phải linh động và đa năng mới đáp ứng những tính chất thay đổi của công việc. Đồng thời, tay nghề của công nhân phải cao hơn để thích nghi và giải quyết nhiều tình huống khác nhau. 7 1.1.4.2 Sản xuất theo lô Đây là dạng sản phẩm với sản lượng trung bình theo từng lô, có thể cùng loại hay khác nhiều sản phẩm tương tự nhau. Lô sản phẩm có thể sản xuất một lần duy nhất hay có thể lặp lại theo một chu kỳ bất định. Tuy nhiên, đối với dạng sản xuất này người ta có thể sản xuất vượt mức nhu cầu để tồn kho, sau đó đáp ứng nhu cầu từ kho và có thể lặp lại với lô mới. Về thiết bị sản xuất cũng tương tự sản xuất đơn chiếc nhưng thiết bị có phần chuyên dụng hơn nhằm nâng cao tốc độ sản xuất. 1.1.4.3 Sản xuất theo dây chuyền Sản xuất theo dây chuyền là một quá trình tổ chức tiên tiến, nơi công việc được chuyên môn hóa cao, đối tượng lao động được vận chuyển một hướng cố định với đường đi ngắn nhất và được chế biến đồng thời qua tất cả các nơi làm việc của dây chuyền. Sản xuất dây chuyền đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng sản xuất của một đơn vị máy móc và diện tích sản xuất, rút ngắn chu kỳ sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Muốn sản xuất dây chuyền đạt năng suất cao, đạt đúng yêu cầu kỹ thuật phải đảm bảo các yếu tố sau: - Phải cung cấp nguyên liệu, dụng cụ đúng tiêu chuẩn, quy cách, giữ gìn bảo quản máy móc và thiết bị chu đáo, đảm bảo chạy liên tục đồng bộ. - Đảm bảo về số lượng bán thành phẩm dự trữ nhất định cho dây chuyền không ngừng trệ. - Phân công, bố trí công nhân trên dây chuyền hợp lý, phù hợp với tay nghề, có công nhân lao động dự trữ. - Tăng cường kiểm tra kỹ thuật, chất lượng sản phẩm qua các bước công việc của dây chuyền. - Kế hoạch tiến độ sản xuất và chỉ đạo sản xuất phải đảm bảo chính xác, nhạy bén và đồng bộ. 8 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm quy trình sản xuất Quy trình sản xuất là sự tính toán xếp đặt các bước công việc cho từng vị trí làm việc theo đúng quy trình lắp ráp sản phẩm sao cho sử dụng tay nghề công nhân hợp lý nhất, tận dụng tối đa năng suất máy móc thiết bị nhằm tạo ra năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Nói cách khác quy trình sản xuất là sự sâu chuỗi có hệ thống quá trình sản xuất và các bộ phận hợp thành quá trình sản xuất sao cho hiệu quả đạt cao nhất.  Quá trình sản xuất và các bộ phận hợp thành quá trình sản xuất Quá trình sản xuất: Là quá trình con người dùng sức lao động của mình thông qua các công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động nhằm mục đích tạo ra những sản phẩm có ích cho nhu cầu xã hội. Một quá trình sản xuất hoàn chỉnh nhằm tạo nên một sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh phải là sự tổng hợp về số lượng và về chất lượng các quá trình sản xuất riêng biệt hay cục bộ. Hay nói cách khác muốn trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh đối tượng lao động phải đi qua nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau, mỗi giai đoạn là một quá trình riêng biệt. Tùy theo đặc điểm của sản phẩm, theo tác dụng của quá trình sản xuất được phân thành sản xuất chính và sản xuất phụ. Quá trình sản xuất phụ: Được tạo nên bởi những tác động nhằm đảm bảo thực hiện tính chất liên tục của sự tiến triển sản xuất và giữ vững khả năng làm việc của những yếu tố vật chất đã tham gia vào quá trình sản xuất chính. Quá trình sản xuất có hai mặt: mặt công nghệ và mặt lao động. Quá trình lao động là tập hợp những động tác của người thực hiện để thực hiện toàn bộ hoặc từng phần quá trình công nghệ. Nội dung và trình tự các động tác của những người thực hiện xác định bởi quá trình công nghệ. Bộ phận cấu thành cơ bản của bất kỳ quá trình lao động nào đều là nguyên công. Một nguyên công được thực hiện bởi một hay một số người thực hiện trong một nơi làm việc hoặc trong phạm vi bộ phận. Nguyên công bao trùm toàn bộ các động tác của họ để hoàn thành một đơn vị công việc được giao trên một đối tượng lao động. Nguyên công được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau: 9
- Xem thêm -