Tài liệu Hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng garden brasserie (khách sạn parkroyal saigon)

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P tài: HOÀN THI N QUY TRÌNH PH C V BÀN T I NHÀ HÀNG GARDEN BRASSERIE (KHÁCH S N PARKROYAL SAIGON) Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N TR KHÁCH S N – NHÀ HÀNG Gi ng viên hư ng d n : TS. Sinh viên th c hi n ng Thanh Vũ : Nguy n Th Hoài Anh L p: 08DQKS1 MSSV: 0854050010 TP. H Chí Minh, 2012 i L I CAM OAN Tôi tên là NGUY N TH HOÀI ANH i H c K Thu t Công Ngh Thành ph H Chí Minh Sinh viên trư ng Trình : iH c H : Chính quy L p: 08DQKS1 Mã sinh viên: 0854050010 Khoa: Qu n Tr Kinh Doanh Chuyên ngành: Qu n tr khách s n – nhà hàng Tôi ã tham gia t th c t p tháng 4 năm 2012 t i khách s n ParkRoyal Saigon và hoàn thành báo cáo th c t p theo quy nh c a nhà trư ng và quý khách s n. Căn c vào “Danh sách sinh viên làm khóa lu n t t nghi p – K08 h i h c” c a khoa Qu n tr kinh doanh ã ư c niêm y t ngày 3 tháng 6 năm 2012 và “Hư ng d n vi t khóa lu n t t nghi p” c a trư ng, nay tôi th c hi n khóa lu n t t nghi p v i tài: “Hoàn thi n quy trình ph c v bàn t i nhà hàng Garden Brasserie (Khách s n ParkRoyal Saigon)” Tôi xin cam oan khóa lu n t t nghi p này hoàn toàn là s n ph m khoa h c c a tôi v i hình th c và n i dung theo quy nh c a trư ng và không có s sao chép t b t kỳ ngu n nào khác. Tôi xin ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam oan này. Thành ph H Chí Minh, ngày tháng Sinh viên th c hi n NGUY N TH HOÀI ANH năm 2012 ii L I C M ƠN Tôi xin c m ơn Ban Giám Hi u trư ng i H c K Thu t Công Ngh TP.HCM và Ban Giám c khách s n ParkRoyal Saigon ã t o i u ki n thu n l i cho tôi hoàn thành công tác th c t p. Tôi xin chân thành c m ơn Ti n Sĩ góp ý cho khóa lu n t t nghi p c a tôi. ng Thanh Vũ ã nhi t tình hư ng d n và Tôi xin g i l i c m ơn n Phòng Nhân S khách s n ParkRoyal Saigon, các anh ch qu n lý và nhân viên nhà hàng Garden Brasserie, các anh ch nhân viên phòng Linen c a B ph n Housekeeping, Locker, Security, Canteen và các phòng ban khác ã t n tình giúp tôi trong su t th i gian th c t p. Tôi vô cùng trân tr ng kho ng th i gian th c t p t i khách s n ParkRoyal Saigon vì quý khách s n ã t o i u ki n cho tôi có ư c nh ng tr i nghi m thú v v công vi c th c t c a m t nhân viên ph c v bàn tôi có y ki n th c th c hi n khóa lu n t t nghi p. Các anh ch qu n lý và nhân viên chính th c c a nhà hàng Garden Brasserie dù r t b n r n nhưng ã dành nhi u th i gian quan tâm, hư ng d n và ng viên tôi trong công vi c. S nhi t tình và ân c n ó không ch giúp tôi c ng c ki n th c v ng vàng hơn mà còn giúp tôi c m nh n ư c văn hóa c a khách s n ParkRoyal Saigon: m t môi trư ng sang tr ng v i các m i quan h g n bó ch t ch c a nh ng con ngư i ng c p. Th i gian th c t p t i quý khách s n ã mang n cho tôi cơ h i v n d ng nh ng ki n th c ã ư c các Th y Cô truy n t trên gi ng ư ng vào th c ti n nh m hi u bi t sâu s c hơn v ngành ngh mình ã ch n, hoàn thành báo cáo th c t p và th c hi n khóa lu n t t nghi p. Tôi xin c m ơn các b n trainee ã oàn k t, thương yêu và giúp tôi trong t th c t p. Cu i cùng, tôi xin chân thành c m ơn gia ình và b n bè ã h t lòng ng viên và h tr tôi trong su t th i gian qua. Thành ph H Chí Minh, ngày tháng Sinh viên th c hi n NGUY N TH HOÀI ANH năm 2012 iii NH N XÉT C A GI NG VIÊN HƯ NG D N -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thành ph H Chí Minh, ngày tháng năm 2012 Gi ng viên hư ng d n iv M CL C MC TRANG L IM U--------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Lý do ch n tài --------------------------------------------------------------------------- 1 2. Tình hình nghiên c u----------------------------------------------------------------------- 1 3. M c tiêu nghiên c u------------------------------------------------------------------------ 2 4. i tư ng, ph m vi và nhi m v nghiên c u ------------------------------------------- 2 5. Phương pháp nghiên c u ------------------------------------------------------------------ 2 6. D ki n k t qu nghiên c u --------------------------------------------------------------- 2 7. K t c u c a tài --------------------------------------------------------------------------- 2 CHƯƠNG 1: CƠ LÝ LU N V NGHI P V PH C V BÀN -------------- 3 S 1.1 Các khái ni m cơ b n v khách s n và ng kinh doanh khách s n --- 3 ho t 1.1.1 Khái ni m khách s n và ng kinh doanh khách s n -------------------- 3 ho t ng kinh doanh khách s n ------------------ 3 1.1.2 N i dung và b n ch t c a ho t 1.1.3 c i m c a ho t ng kinh doanh khách s n --------------------------------- 3 ng kinh doanh khách s n ----------------------------------- 4 1.1.4 Ý nghĩa c a ho t 1.2 Các khái ni m cơ b n v ho ng c a b ph n bàn t i nhà hàng trong t khách s n--------------------------------------------------------------------------------------5 1.2.1 Các khái ni m v nhà hàng ---------------------------------------------------------- 5 1.2.1.1 Khái ni m nhà hàng ----------------------------------------------------------------- 5 1.2.1.2 Phân lo i nhà hàng ------------------------------------------------------------------ 5 1.2.1.3 c i m c a nhà hàng trong khách s n ----------------------------------------- 5 1.2.1.4 Vai trò c a nhà iv i i s ng -------------------------------------------- 6 hàng 1.2.1.5 Phân lo i phòng ăn trong nhà hàng----------------------------------------------- 6 1.2.1.6 T ch c và n i dung công vi c theo nhà hàng ----------------------------- 6 ca 1.2.1.7 Vai trò và nhi m v c a nhà hàng trong khách s n----------------------------- 7 1.2.2 Các khái ni m v quy trình ph c v c a b ph n bàn -------------------------- 7 1.2.2.1 Vai trò và nhi m v c a b ph n bàn t i nhà hàng trong khách s n --------- 7 1.2.2.2 Yêu c u i v i nhân viên ph c v bàn ------------------------------------------- 8 1.2.2.3 Ý nghĩa c a b ph n bàn i v i nhà hàng trong khách s n ------------------ 9 1.2.2.4 Khái ni m quy trình ph c v ------------------------------------------------------- 9 1.2.2.5 Khái quát quy trình ph c v c a b ph n bàn ----------------------------------- 9 1.2.2.6 Khái quát k thu t ph c v c a b ph n bàn -----------------------------------13 1.2.2.7 K thu t t bàn (set up) Âu – Á tiêu bi u---------------------------------------14 v 1.3 Các khái ni m cơ b n v ch t lư ng d ch v khách s n – nhà hàng --------15 1.3.1 Khái ni m d ch v c i m c a ngành d ch v ----------------------------15 và 1.3.1.1 Khái ni m d ch v ------------------------------------------------------------------15 1.3.1.2 c i m c a ngành d ch v -----------------------------------------------------15 1.3.2 Khái ni m ch t lư ng ---------------------------------------------------------------15 1.3.3 Khái ni m ch t lư ng d ch v ------------------------------------------------------15 1.3.4 Khái ni m ch t lư ng d ch v khách s n – nhà hàng -------------------------15 1.3.5 c i m c a ch t lư ng d ch v khách s n – nhà hàng ---------------------15 1.3.6 Thang o ch t lư ng d ch v khách s n – nhà hàng (SERVQUAL)--------16 1.3.7 Ý nghĩa c a vi c nâng cao ch t lư ng d ch v khách s n – nhà hàng-----17 Ti u k t chương 1 ---------------------------------------------------------------------------18 CHƯƠNG 2: T NG QUAN KHÁCH S N PARKROYAL SAIGON VÀ HO T NG C A NHÀ HÀNG GARDEN BRASSERIE------------------------19 2.1 Gi i thi u t ng quan khách s n ParkRoyal Saigon -----------------------------19 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát tri n c a khách s n ----------------19 2.1.1.1 V trí a i m -----------------------------------------------------------------------19 2.1.1.2 Thông tin liên l c -------------------------------------------------------------------19 2.1.1.3 L ch s hình thành và phát tri n --------------------------------------------------19 2.1.1.4 Slogan và ý nghĩa slogan ----------------------------------------------------------20 2.1.2 Cơ c u t ch c và mô t các b ph n ---------------------------------------------20 2.1.2.1 Sơ c p b c qu n lý và t ch c các b ph n trong khách s n -------------20 2.1.2.2 Mô t ch c năng và nhi m v c a các b ph n trong khách s n ------------21 2.1.3 Khái quát nhân s c a khách s n ----------------------------------------22 ch 2.1.3.1 Ch lương và khen thư ng -----------------------------------------------------22 2.1.3.2 Ch b o hi m và ph c p ------------------------------------------------------22 2.1.3.3 Ch ngày ngh hàng năm có hư ng lương-----------------------------------22 2.1.3.4 Sinh ho t oàn th và các chính sách khác -------------------------------------22 2.1.3.5 Nh ng phúc l i khác trong gi ng ----------------------------------------22 lao 2.1.4 Các ti n nghi và d ch v c a khách s n ------------------------------------------23 2.1.4.1 Các d ch v c a b ph n lưu trú -------------------------------------------------23 2.1.4.2 Các d ch v c a b ph n m th c ------------------------------------------------24 2.1.4.3 Các d ch v h tr khác------------------------------------------------------------25 2.1.5 Th trư ng khách m c tiêu c a khách s n--------------------------------------26 2.1.6 Tình hình kinh doanh c a khách s n năm 2009 -------------------------------26 vi 2.2 Th c tr ng quy trình ph c c a b ph n bàn t i nhà hàng Garden v Brasserie (Khách s n ParkRoyal Saigon) ----------------------------------------------27 2.2.1 V trí, b c c c a nhà hàng Garden Brasserie ----------------------------------27 2.2.2 T ch c nhân s nhà hàng Garden Brasserie --------------------------------28 2.2.2.1 Sơ t ch c nhân s c a nhà hàng --------------------------------------------28 2.2.2.2 Nhi m v c a các ch c danh trong nhà hàng ----------------------------------28 2.2.3 T ch c ca làm vi nhà hàng Garden Brasserie ----------------------------29 c 2.2.3.1 Quy nh chung v ng ph c-----------------------------------------------------29 2.2.3.2 C u trúc ca---------------------------------------------------------------------------29 2.2.3.3 Nhân s c a b ph n bàn và nhi m v c a t ng ca ---------------------------29 2.2.4 Quy trình ph cv 2.2.4.1 Quy trình ph cv 2.2.4.2 Quy trình ph cv 2.2.4.3 Quy trình ph cv c a b ph n bàn t i nhà hàng Garden Brasserie -------31 Buffet sáng ----------------------------------------------------31 Buffet trưa, t i -----------------------------------------------34 À la carte ------------------------------------------------------36 2.2.5 K t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v bàn t i nhà hàng Garden Brasserie----------------------------------------------------------------------38 2.2.5.1 K t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v Buffet c a nhà hàng Garden Brasserie ----------------------------------------------------------------------38 2.2.5.2 K t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v À la carte c a nhà hàng Garden Brasserie -----------------------------------------------------------------39 2.2.5.3 Phân tích k t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v bàn t i nhà hàng Garden Brasserie -----------------------------------------------------------------40 2.2.6 ánh giá th c tr ng quy trình ph c bàn t i nhà hàng Garden v Brasserie--------------------------------------------------------------------------------------40 2.2.6.1 Ưu i m ------------------------------------------------------------------------------40 2.2.6.2 H n ch -------------------------------------------------------------------------------41 Ti u k t chương 2 ---------------------------------------------------------------------------42 CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP HOÀN THI N QUY TRÌNH PH C V BÀN T I NHÀ HÀNG GARDEN BRASSERIE (KHÁCH S N PARKROYAL SAIGON)-------------------------------------------------------------------------------------43 3.1 nh hư ng phát tri n c a khách s n ParkRoyal Saigon ---------------------43 3.1.1 T m nhìn c a khách s n (Our vision) -------------------------------------------43 3.1.2 M c ích phát tri n c a khách s n (Our purpose) ----------------------------43 3.1.3 nh hư ng phát tri n nhân s c a khách s n (Our values)----------------43 vii 3.1.4 nh hư ng phát tri n ch t lư ng d ch v c a khách s n (3 values) 3.1.4. -------44 1 Modern comfort ---------------------------------------------------------------------44 3.1.4.2 Always there (Service one) --------------------------------------------------------44 3.1.4.3 Local connection --------------------------------------------------------------------44 3.1.5 nh hư ng phát tri n d ch v c a khách s n ----------------------------------45 3.1.5.1 nh hư ng phát tri n d ch v phòng --------------------------------------------45 3.1.5.2 nh hư ng phát tri n d ch m th c------------------------------------------45 v 3.1.5.3 nh hư ng phát tri n các d ch v h tr khác---------------------------------46 3.2 M t s gi i pháp hoàn thi n quy trình ph c v bàn t i nhà hàng Garden Brasserie (khách s n ParkRoyal Saigon)-----------------------------------------------46 3.2.1 Nâng cao năng l c chuyên môn nghi i ngũ nhân s -----------46 pvca 3.2.1.1 Cơ s c a gi i pháp ----------------------------------------------------------------46 3.2.1.2 Phương án th c hi n ---------------------------------------------------------------47 3.2.1.2.1 Xây d ng yêu c u chuyên môn nghi p v iv i i ngũ nhân s c a nhà hàng----------------------------------------------------------------------------------------47 3.2.1.2.2 Nâng cao k năng ph c v c a nhân viên -------------------------------------47 3.2.1.2.3 Nâng cao k năng giao ti p ngo i ng c a nhân viên -----------------------48 3.2.1.2.4 B i dư ng nghi p v cho c p qu n lý nhà hàng--------------------------48 3.2.1.2.5 C p nh t th c ơn và b i dư ng ki n th c m th c qu c t cho nhân viên---------------------------------------------------------------------------------------49 3.2.1.2.6 Nâng cao k năng gi i quy t v n c a qu n lý và nhân viên-------------49 3.2.1.3 ánh giá hi u qu c a gi i pháp -------------------------------------------------51 3.2.2 Hoàn thi n công tác t ch c và qu n lý nhân s -------------------------------51 3.2.2.1 Cơ s c a gi i pháp ----------------------------------------------------------------51 3.2.2.2 Phương án th c hi n ---------------------------------------------------------------51 3.2.2.2.1 Phân công công vi c h p lý -----------------------------------------------------51 3.2.2.2.2 Chú tr ng công tác ki m tra, giám sát quy trình ph c v c a nhân viên--52 3.2.2.2.3 Hoàn thi n cách th c qu n lý và ng viên nhân viên ----------------------53 3.2.2.2.4 Chú tr ng công tác Briefing-----------------------------------------------------54 3.2.2.2.5 Ch lương thư ng công b ng và minh b ch-------------------------------54 3.2.2.2.6 B trí thêm nhân s vào nh ng ngày cao i m-------------------------------55 3.2.2.2.7 Nâng cao công tác training ------------------------------------------------------55 3.2.2.3 ánh giá hi u qu c a gi i pháp -------------------------------------------------55 3.2.3 u tư c i ti n và b sung cơ s v t ch t k thu t cho nhà hàng------------56 3.2.3.1 Cơ s c a gi i pháp ----------------------------------------------------------------56 3.2.3.2 Phương án th c hi n ---------------------------------------------------------------56 viii 3.2.3.2.1 3.2.3.2.2 3.2.3.2.3 3.2.3.2.4 3.2.3.2.5 3.2.3.2.6 3.2.3.3 Thay th cơ s v t ch t cũ -------------------------------------------------------56 C i ti n h th ng èn và âm thanh trong khu ph c v -----------------------57 B sung các lo i d ng c ph c v ăn u ng -----------------------------------57 u tư xe thu d n bát ĩa h tr công tác Clearing ----------------------58 B sung v i cho nhà hàng----------------------------------------------------58 Hoàn thi n phong cách trang trí c a nhà hàng --------------------------------58 ánh giá hi u qu c a gi i pháp -------------------------------------------------58 3.2.4 Hoàn thi n các giai o n ph c v c a b ph n bàn ---------------------------59 3.2.4.1 Cơ s c a gi i pháp ----------------------------------------------------------------59 3.2.4.2 Phương án th c hi n ---------------------------------------------------------------59 3.2.4.2.1 Xây d ng h th ng tiêu chu n ph c v ----------------------------------------59 3.2.4.2.2 Hoàn thi n các thao tác ph c v bàn-------------------------------------------59 3.2.4.2.3 Tăng cư ng s ph i h p ho t ng gi a các b ph n chuyên môn trong nhà hàng----------------------------------------------------------------------------------------60 3.2.4.2.4 m b o v sinh khu ph c v và h u c n nhà hàng -------------------------60 3.2.4.3 ánh giá hi u qu c a gi i pháp -------------------------------------------------61 3.3 Ki n ngh và ti u k t chương --------------------------------------------------------61 3.3.1 Ki n ngh i v i t p oàn ParkRoyal Hotels & Resorts ----------------------61 3.3.2 Ki n ngh i v i BG khách s n ParkRoyal Saigon--------------------------61 3.3.3 Ki n ngh i v i BG nhà hàng Garden Brasserie và m t s b ph n có liên quan -----------------------------------------------------------------------------------62 3.3.3.1 Ki n ngh i v i BG nhà hàng Garden Brasserie---------------------------62 3.3.3.2 Ki n ngh ivimts b ph n có liên quan n ho t ng c a nhà hàng ---------------------------------------------------------------------------------------62 Ti u k t chương 3 ---------------------------------------------------------------------------63 K T LU N -----------------------------------------------------------------------------------63 TÀI LI U THAM KH O -----------------------------------------------------------------64 PH L C ix DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ch vi t t t, ký hi u BG CSVC GVHD KC SL STT SV TNHH TP.HCM USD VND % / & * Ý nghĩa Ban giám c Cơ s v t ch t Gi ng viên hư ng d n Kho ng cách S lư ng S th t Sinh viên Trách nhi m h u h n Thành ph H Chí Minh United States Dollar ( ơn v ti n c a Hoa Kỳ) Vi t Nam ng ( ơn v ti n c a Vi t Nam) Ph n trăm Dnn Ho c Và D u nhân trong Excel x DANH SÁCH CÁC B NG S D NG STT 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tên b ng s d ng N i dung công vi c c a các giai o n trong quy trình ph c v bàn V trí và di n tích các lo i phòng khách S c ch a c a các phòng h p K t qu kinh doanh c a khách s n ParkRoyal Saigon năm 2009 S bàn m i section – nhà hàng Garden Brasserie Nhân s ca sáng c a b ph n bàn – Garden Brasserie Restaurant K t qu th ng kê kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v Buffet c a nhà hàng Garden Brasserie tháng 4/2012 b ng Excel 2.7 K t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v Buffet c a nhà hàng Garden Brasserie tháng 4/2012 b ng Excel 38 2.8 K t qu th ng kê kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v À la carte c a nhà hàng Garden Brasserie tháng 4/2012 b ng Excel 39 2.9 K t qu kh o sát ý ki n khách hàng v ch t lư ng ph c v À la carte c a nhà hàng Garden Brasserie tháng 4/2012 b ng Excel 39 2.10 Quy chu n ánh giá ch t lư ng ph c v ăn u ng c a nhà hàng Garden Brasserie 39 3.1 3.2 3.3 Các chương trình khuy n mãi cho d ch v m th c năm 2013 Lo i cơ s v t ch t c n thay th c a nhà hàng Garden Brasserie Các d ng c ph c v ăn u ng c n b sung nhà hàng Garden Brasserie 45 56 57 DANH SÁCH CÁC SƠ , STT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 TH , BI U Trang 9 23 25 26 28 30 38 , HÌNH NH S D NG Tên sơ , th , bi u , hình nh s d ng Quy trình cung ng d ch v ăn u ng c a nhà hàng Mô hình SERVQUAL v 5 kho ng cách ch t lư ng d ch v Sơ c p b c qu n lý và t ch c các b ph n Mô ph ng v trí c a nhà hàng Garden Brasserie T ch c nhân s c a nhà hàng Garden Brasserie Quy trình ph c v Buffet sáng – nhà hàng Garden Brasserie Quy trình ph c v Buffet trưa, t i – nhà hàng Garden Brasserie Quy trình ph c v À la carte – nhà hàng Garden Brasserie Trang 7 17 20 27 28 31 34 36 I PH L C A: PH L C M T S HÌNH NH V KHÁCH S N PARKROYAL SAIGON VÀ NHÀ HÀNG GARDEN BRASSERIE Hình 1: B n v trí khách s n ParkRoyal Saigon Hình 2: T p th nhân viên nhà hàng Garden Brasserie Hình 3: Khách s n ParkRoyal Saigon II Hình 4: Swimming Pool Hình 5: Swimming Pool vào Hình 6: Phòng h p Mimosa ngày có Hình 7: Phòng h p Orchid Hình 8: Phòng h p Orchid Room 1 Room 2 III Hình 9: Logo Pan Pacific Hotels Hình 11: Logo ParkRoyal Hotels & Resorts Hình 10: Logo Pan Pacific Hotels & Resorts Hình 12: Logo khách s n ParkRoyal Hình 13: Lotus Bar Hình 14: Cherry Blossom (Garden Brasserie Restaurant Extension) IV Hình 15: Lobby Lounge nhìn t t ng 1 Hình 16: Garden Brasserie Restaurant Hình 17: Garden Hình 18: Garden Brasserie Brasserie Restaurant Restaurant (Section 2: Smoking Hình 19: Qu y Buffet sáng (Khu v c ph /h ti u) Hình 20: Qu y Buffet sáng (Khu v c món tráng mi ng) V Hình 21: Qu y Buffet trưa, t i (Khu v c bánh ng t) Hình 22: Qu y Buffet trưa (trư c gi ph c v ) Hình 23: Qu y Buffet trưa (Khu v c món khai v ) Hình 24: Qu y Buffet trưa (Khu v c Seafood) Hình 25: Qu y Buffet t i (Khu v c các lo i th t cho Barbecue ho c
- Xem thêm -