Tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (aasc

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng em. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ trong khãa luËn lµ trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ. T¸c gi¶ chuyªn ®Ò TrÇn Xu©n B¸ch TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t Ký hiÖu DiÔn gi¶i BC§KT B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n BCTC B¸o c¸o tµi chÝnh BCKQKD B¸o c¸c kÕt qu¶ kinh doanh BCLCTT B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ DN Doanh nghiÖp DNNN Doanh nghiÖp Nhµ N-íc DTBH&CCDV Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng HTKSNB HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé KTNB KiÓm to¸n néi bé KTV KiÓm to¸n viªn SXKD S¶n xuÊt kinh doanh VLNCN VËt liÖu næ c«ng nghiÖp AASC TrÇn Xu©n B¸ch C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n KTDK9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng MỤC LỤC lêi më ®Çu................................................................................................... 1 Ch-¬ng i : c¬ së lý luËn vÒ kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kiÓm to¸n ®éc lËp ............................................................................................. 3 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña kiÓm to¸n BCTC ............................................ 3 1.1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß cña kiÓm to¸n BCTC .............................................. 3 1.1.2 Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n BCTC ............................................. 3 1.1.3 KiÓm to¸n c¸c kho¶n môc trong BCTC ................................................... 5 1.2 KiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn BCTC ................................................................................................................ 6 1.2.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp ...................................................................................................... 6 1.2.2 Tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n doanh thu ......................................................... 8 1.2.3 Quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ..................................................................................................... ............. 10 1.3 Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l-u ý vµ rñi ro th-êng gÆp trong quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c¸c tæ chøc kiÓm to¸n vµ rñi ro......................................................................................... 15 1.3.1 Nh÷ng vÊn ®Ò l-u ý trong quy tr×nh kiÓm to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô .............................................................................................. 15 1.3.2 Rñi ro th-êng gÆp trong quy tr×nh kiÓm to¸n doanh thhu ...................... 16 Ch-¬ng ii : thùc tr¹ng quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i c«ng ty aasc ........................................................................................................ 17 TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng 2.1 Tæng quan vÒ C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n Vµ KiÓm to¸n. ............................................................................................................... 17 2.1.1 Th«ng tin chung ...................................................................................... 17 2.1.2. C¸c dÞch vô chuyªn ngµnh chñ yÕu cña AASC...................................... 20 2.1.3. V¨n phßng vµ c¸c chi nh¸nh cña AASC ................................................ 25 2.1.4 Quy tr×nh kiÓm to¸n chung t¹i AASC ..................................................... 26 2.1.5. Quy tr×nh kiÓm so¸t chÊt l-îng t¹i C«ng ty AASC................................ 28 2.2. Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. ........ 28 2.2.1. Giíi thiÖu vÒ kh¸ch hµng kiÓm to¸n. ..................................................... 28 2.2.2 Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty AASC. ................................................................................ 29 2.3 §¸nh gi¸ quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i AASC ........................................................................... 48 2.3.1 ¦u ®iÓm .................................................................................................. 48 2.3.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n ...................................................................... 49 Ch-¬ng iii: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i AASC .............................................................. 51 3.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i AASC .............................................. 51 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i AASC................................... 51 3.2.1 Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ......................................... 51 3.2.2 Hoµn thiÖn viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n ...................................................... 52 3.2.3 Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh kÕt thóc kiÓm to¸n ................................................ 53 KÕt luËn ..................................................................................................... 55 TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng DANH MỤC BẢNG BIỂU B¶ng 1: Møc träng yÕu víi c¸c kho¶n môc ®-îc quy ®Þnh tai AASC ............. 31 B¶ng 2: B¶ng -íc l-îng møc träng yÕu ®èi víi kho¶n môc Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ................................................................................. 31 B¶ng 3: T×m hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ................................................... 33 B¶ng 4: B¶ng tæng hîp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu ................. 34 BiÓu 5: Ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô .............................................................................................................. 35 BiÓu 6: Thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch t¹i C«ng ty Cæ phÇn ABC ....................... 37 BiÓu 7: Thùc hiÖn tæng hîp ®èi øng t¹i C«ng ty Cæ phÇn ABC ....................... 38 BiÓu 8: Thùc hiÖn kiÓm tra chi tiÕt t¹i C«ng ty Cæ phÇn ABC ......................... 40 BiÓu 9: Sæ Ch÷ T TK 3387 C«ng ty Cæ phÇn ABC .......................................... 42 BiÓu 10: KiÓm tra viÖc tr×nh bµy doanh thu t¹i ABC ....................................... 43 BiÓu 11: trÝch th- qu¶n lý göi cho kh¸ch hµng ............................................... 45 BiÓu 12: Trang kÕt luËn kiÓm to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn ABC ....................... 46 TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Häc ViÖn Ng©n Hµng lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ó tµi Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ mét kho¶n môc träng yÕu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh v× ®ã lµ c¬ së ®Ó ng-êi ta sö dông ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp. ë ViÖt Nam, do doanh thu cã quan hÖ chÆt chÏ víi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra nªn còng cã kh¶ n¨ng bÞ khai thÊp h¬n thùc tÕ ®Ó trèn thuÕ hay tr¸nh thuÕ. NhËn thøc ®-îc tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ó tµi cïng víi viÖc ®-îc thùc tËp t¹i C«ng ty kiÓm to¸n AASC - mét trong 2 c«ng ty lín nhÊt ViÖt nam nªn em ®± chän ®Ò t¯i “ Hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n (AASC)” l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò lµ ®i s©u t×m hiÓu quy tr×nh kiÓm to¶n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a lý thuyÕt vµ quy tr×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. Qua ®ã, hiÓu s©u h¬n n÷a vÒ quy tr×nh kiÓm to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vµ ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh t¹i C«ng ty. 3. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu B»ng ph-¬ng ph¸p luËn cña phÐp biÖn chøng duy vËt kÕt hîp víi c¸c ph-¬ng ph¸p to¸n häc, logic, ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª, ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph-¬ng ph¸p tæng hîp, ph-¬ng ph¸p so s¸nh...®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Chuyªn ®Ò lÊy c«ng t¸c tæ chøc kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¹i C«ng ty AASC lµm ®èi t-îng nghiªn cøu. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Häc ViÖn Ng©n Hµng 5. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò Ch-¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy c« vµ sù gióp ®â nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ kiÓm to¸n viªn phßng kiÓm to¸n 3 nãi riªng vµ C«ng ty kiÓm to¸n AASC nãi chung ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi Th¸ng 4-2010 Sinh viªn TrÇn Xu©n B¸ch TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3 Häc ViÖn Ng©n Hµng Ch-¬ng i c¬ së lý luËn vÒ kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kiÓm to¸n ®éc lËp 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña kiÓm to¸n BCTC 1.1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß cña kiÓm to¸n BCTC KiÓm to¸n BCTC lµ lo¹i kiÓm to¸n nh»m kiÓm tra vµ x¸c nhËn vÒ tÝnh trung thùc, hîp lý cña c¸c BCTC ®-îc kiÓm to¸n. BCTC ®-îc kiÓm to¸n th-êng lµ BC§KT, BCKQKD, B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ vµ thuyÕt minh BCTC cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh. Ngoµi ra, c¸c BCTC cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh- b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn, ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, cña c¸c dù ¸n ®Çu t-…còng lµ nh÷ng ®èi t-îng th«ng tin cña kiÓm to¸n BCTC. KiÓm to¸n BCTC cã chøc n¨ng thu thËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c b»ng chøng ®Ó ®-a ra lêi x¸c nhËn vÒ møc ®é tin cËy cña BCTC do ®¬n vÞ ®-îc kiÓm to¸n lËp ra. Lêi x¸c nhËn nµy chÝnh lµ ý kiÕn nhËn xÐt cña KTV r¨ng: BCTC cã ®-îc lËp phï hîp víi chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ®· ®-îc chÊp nhËn hay kh«ng; c¸c th«ng tin ®· tr×nh bµy trong BCTC cã phï hîp víi c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p cã liªn quan; toµn c¶nh c¸c th«ng tin tµi chÝnh cã thÓ hiÖn trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu hay kh«ng. ý kiÕn nhËn xÐt nµy mang tÝnh x¸c nhËn cho BCTC, cßn viÖc sö dông ý kiÕn nhËn xÐt nµy kh«ng mang tÝnh b¾t buéc. KiÓm to¸n BCTC do doanh nghiÖp kiÓm to¸n thùc hiÖn lµ mét ho¹t ®éng dùa trªn c¬ së tháa thuËn gi÷a doanh nghiÖp kiÓm to¸n víi kh¸ch hµng. 1.1.2 Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n BCTC Ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n lµ c¸c biÖn ph¸p, c¸ch thøc vµ thñ ph¸p ®-îc vËn dông trong c«ng t¸c kiÓm to¸n nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých kiÓm to¸n ®· ®¹t ra. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, KTV sö dông hai ph-¬ng ph¸p d-íi ®©y: a) Ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n hÖ thèng ( ph-¬ng ph¸p tu©n thñ) TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4 Häc ViÖn Ng©n Hµng  Kh¸i niÖm: lµ ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n trong ®ã c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®-îc thiÕt kÕ ®Ó thu thËp c¸c b»ng chøng vÒ tÝnh hiÖu qu¶ ( tÝnh thÝch hîp) vµ hiÖu lùc cña HTKSNB cña ®¬n vÞ ®-îc kiÓm to¸n.  Néi dung +) T×m hiÓu hÖ thèng: lµ viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña KSNB cña ®¬n vÞ ®-îc kiÓm to¸n th«ng qua viÖc m« t¶ hoÆc m« h×nh hãa. Cã 4 b-íc trong t×m hiÓu hÖ thèng: (1). H×nh dung qui tr×nh nghiÖp vô tèt nhÊt vÒ nghiÖp vô ®ang ®-îc kiÓm to¸n. TÝnh lý t-ëng phô thuéc kiÕn thøc, tr×nh ®é, am hiÓu cña KTV. (2). Xem xÐt qui tr×nh nghiÖp vô hiÖn t¹i cña ®¬n vÞ ®-îc kiÓm to¸n. (3). So s¸nh qui tr×nh nghiÖp vô hiÖn t¹i víi qui tr×nh nghiÖp vô tèt nh©t. (4). Trªn c¬ së ®ã t×m ra ®iÓm m¹nh, yÕu cña ®¬n vÞ ®-îc kiÓm to¸n, vïng tiÒm Èn rñi ro trong qui tr×nh. +) X¸c nhËn hÖ thèng : lµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh hiÖu lùc cña KSNB trong thùc tÕ, kiÓm tra tÝnh tu©n thñ trong thùc tÕ. Néi dung gåm 4 b-íc : (1). N¾m v÷ng vµ m« t¶ râ rµng, chi tiÕt qui tr×nh nghiÖp vô hiÖn hµnh ®-îc qui ®Þnh ( b»ng v¨n b¶n). (2). KiÓm tra, ¸p dông c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t ®Ó biÕt xem trong thùc tÕ qui tr×nh nghiÖp vô ®ã diÔn ra nh- thÕ nµo. (3). So s¸nh gi÷a qui tr×nh nghiÖp vô ®· ®-îc qui ®Þnh víi qui tr×nh nghiÖp vô diÔn ra trong thùc tÕ. (4). ChØ ra nh÷ng kh¸c biÖt, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña sù kh¸c biÖt. b) Ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n c¬ b¶n  Kh¸i niÖm: lµ ph-¬nng ph¸p kiÓm to¸n trong ®ã c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ®-îc thiÕt kÕ nh»m thu thËp c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n chøng minh sù trung thùc hîp lý cña c¸c sè liÖu mµ hÖ thèng kÕ to¸n xö lý cung cÊp. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5 Häc ViÖn Ng©n Hµng §Æc tr-ng cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ viÖc tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n, c¸c ®¸nh gi¸ ®Òu dùa vµo c¸c sè liÖu, c¸c th«ng tin trªn BCTC vµ hÖ thèng kÕ to²n cña ®¬n vÞ nªn cßn cã tªn gäi l¯ “ ph­¬ng ph²p thö nghiÖm theo sè liÖu”.  Néi dung (1) Ph©n tÝch sè liÖu - Ph©n tÝch tæng qu¸t BCTC + Thêi ®iÓm: ®-îc tiÕn hµnh khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ khi hoµn tÊt kiÓm to¸n. + T¸c dông: cho phÐp KTV cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu kh«ng hîp lý, nh÷ng ®iÒu bÊt th-êng, nh÷ng biÕn ®éng lín vµ nh÷ng träng t©m träng yÕu trong kiÓm to¸n. - Ph©n tÝch khi kiÓm tra chi tiÕt nghiÖp vô vµ sè d- tµi kho¶n + T¸c dông: gióp ph¸t hiÖn ®-îc nh÷ng gian lËn sai sãt trong qu¸ tr×nh ghi chÐp, xö lý sè liÖu. §ång thêi nã kh¼ng ®Þnh vµ t¨ng thªm ®é tin cËy cña nh÷ng b»ng chøng mµ KTV thu thËp ®-îc ®Ó tõ ®ã cã thÓ më réng hay thu hÑp qui m« mÉu kiÓm to¸n cÇn thö nghiÖm. Qua ®ã x¸c ®Þnh ®-îc møc tháa m·n ®Ó ®-a ra kÕt luËn phï hîp. (2) KiÓm tra chi tiÕt nghiÖp vô vµ sè d- TK KTV sÏ ph¶i kiÓm tra trùc tiÕp, cô thÓ toµn bé hoÆc mét sè ( trªn c¬ së chän mÉu) c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hay sè d- TK. ViÖc nµy nh»m thu thËp b»ng chøng kiÓm to¸n ®Ó chøng minh cho c¬ së dÉn liÖu cña c¸c kho¶n môc. 1.1.3 KiÓm to¸n c¸c kho¶n môc trong BCTC Víi kiÓm to¸n tµi chÝnh cã hai c¸ch c¬ b¶n ®Ó ph©n chia ®èi t-îng kiÓm to¸n thµnh c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n: ph©n theo kho¶n môc hoÆc ph©n theo chu tr×nh. Ph©n theo kho¶n môc: lµ c¸ch chia m¸y mãc tõng nhãm kho¶n môc hoÆc nhãm c¸c kho¶n môc trong c¸c b¶ng khai vµo mét phÇn hµnh. C¸ch chia nµy TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6 Häc ViÖn Ng©n Hµng ®¬n gi¶n song cã thÓ bÞ h¹n chÕ do t¸ch biÖt nh÷ng kho¶n môc ë vÞ trÝ kh¸c nhau song cã liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau nh- hµng tån kho víi gi¸ vèn hµng b¸n ch¼ng h¹n. Ph©n theo chu tr×nh: lµ c¸ch chia th«ng dông h¬n c¨n cø vµo mèi liªn hÖ chÆt chÏ lÉn nhau gi÷a c¸c kho¶n môc, c¸c qu¸ tr×nh cÊu thµnh c¸c yÕu tè trong mét chu tr×nh chung cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ch¼ng h¹n, c¸c nghiÖp vô vÒ doanh thu, doanh thu tr¶ l¹i, c¸c kho¶n thu tiÒn b¸n hµng vµ sè d- c¸c kho¶n ph¶i thu ®Òu n»m trong chu tr×nh b¸n hµng vµ thu tiÒn ( tiªu thô). Th«ng th-êng c¸c phÇn hµnh c¬ b¶n th-êng trong kiÓm to¸n tµi chÝnh gåm:  KiÓm to¸n chu tr×nh b¸n hµng vµ thu tiÒn ( tiªu thô).  KiÓm to¸n tiÒn mÆt ( t¹i kÐt, t¹i ng©n hµng hoÆc ®ang chuyÓn).  KiÓm to¸n chu tr×nh mua hµng vµ tr¶ tiÒn ( cung øng vµ thanh to¸n).  KiÓm to¸n chu tr×nh tiÒn l-¬ng vµ nh©n viªn.  KiÓm to¸n hµng tån kho.  KiÓm to¸n ®Çu t- vµ chi tr¶.  KiÓm to¸n tiÕp nhËn vµ hoµn vèn. 1.2 KiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn BCTC 1.2.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp a) Doanh thu lµ tæng c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®-îc trong kú h¹ch to¸n, ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng SXKD th«ng th-êng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doanh thu thuÇn ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tæng doanh thu sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu hµng ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i. C¸c lo¹i doanh thu: doanh thu tïy theo tõng lo¹i h×nh SXKD vµ bao gåm:  Doanh thu b¸n hµng TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7 Häc ViÖn Ng©n Hµng  Doanh thu cung cÊp dÞch vô  Doanh thu tõ tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi tøc ®-îc chia. Ngoµi ra cßn c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. b) C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh-: ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu lµ c¬ së ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¶i ®-îc ph¶n ¸nh, theo dâi chi tiÕt, riªng biÖt theo nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Tæng doanh thu = b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu c) §iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu Doanh thu b¸n hµng ®-îc ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n tÊt c¶ n¨m (5) ®iÒu kiÖn sau: 1) Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng hãa cho ng-êi mua; 2) Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh- ng-êi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng hãa; 3) Doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng ®èi ch¾c ch¾n; 4) Doanh nghiÖp ®· thu ®-îc hoÆc sÏ thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng; 5) X¸c ®Þnh ®-îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 8 Häc ViÖn Ng©n Hµng Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®-îc ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n tÊt c¶ n¨m (4) ®iÒu kiÖn sau: 1) Doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng ®èi ch¾c ch¾n; 2) Cã kh¶ n¨ng thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã; 3) X¸c ®Þnh ®-îc phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n; 4) X¸c ®Þnh ®-îc chi phÝ ph¸t sinh cho giao dÞch vµ chi phÝ ®Ó hoµn thµnh giao dÞch cung cÊp dÞch vô ®ã. 1.2.2 Tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n doanh thu a) Chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ kÕ to¸n ®-îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô bao gåm:  Hãa ®¬n GTGT  Hãa ®¬n b¸n hµng th«ng th-êng  B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lÝ, kÝ göi  ThÎ quÇy hµng  C¸c chøng tõ thanh to¸n ( phiÕu thu, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc thanh to¸n, ñy nhiÖm thu, giÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng, b¶ng sao kª cña Ng©n hµng). b) Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, kÕ to¸n sö dông: + TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l-îng s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n, kh«ng ph©n biÖt ®· thu tiÒn hay ch-a. TK 511 cã 5 TK cÊp 2 - TK 5111- Doanh thu b¸n hµng hãa: ®-îc sö dông chñ yÕu cho c¸c doanh nghiªp kinh doanh hµng hãa, vËt t-. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 9 Häc ViÖn Ng©n Hµng TK 5112- Doanh thu b¸n thµnh phÈm: ®-îc sö dông chñ yÕu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nh- c«ng nghiÖp, x©y l¾p, ng- nghiÖp. - TK 5113- Doanh thu cung cÊp dÞch vô: ®-îc sö dông cho c¸c ngµnh kinh doanh dÞch vô nh- giao th«ng vËn t¶i, b-u ®iÖn, du lÞch, dÞch vô c«ng céng, dÞch vô khoa häc kÜ thuËt. - TK 5114- Doanh thu trî cÊp, trî gi¸: ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ n-íc khi doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cung cÊp hµng hãa, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n-íc. - TK 5117- Doanh thu kinh doanh B§SDT + TK 512 - Doanh thu néi bé: ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô, lao vô tiªu thô trong néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty h¹ch to¸n toµn ngµnh. TK 512 bao gåm 3 TK cÊp 2: - TK 5121- doanh thu b¸n hµng hãa. - TK 5122- doanh thu b¸n thµnh phÈm. - TK 5123- doanh thu cung cÊp dÞch vô + TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. TK nµy ¸p dông chung cho ®èi t-îng nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ®èi t-îng nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. + TK 3387 - Doanh thu ch-a thùc hiÖn. Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c ( TK 111,112,131) + TK 521 - ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i TK 521 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: - TK 5211- ChiÕt khÊu hµng hãa: ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn chiÕt khÊu th-¬ng m¹i ( tÝnh trªn khèi l-îng hµng hãa ®· b¸n ra ) cho ng-êi mua hµng hãa. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 10 Häc ViÖn Ng©n Hµng TK 5212- ChiÕt khÊu thµnh phÈm: ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn chiÕt khÊu th-¬ng m¹i tÝnh trªn khèi l-îng s¶n phÈm ®· b¸n ra cho ng-êi mua thµnh phÈm. - TK 5213- ChiÕt khÊu dÞch vô: ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn chiÕt khÊu th-¬ng m¹i dÞch vô tÝnh trªn khèi l-îng dÞch vô ®· cung cÊp cho ng-êi mua dÞch vô. TK 521 kh«ng cã sè d- cuèi kú. c) Tr×nh bµy doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn BCTC Trong b¸o c¸o tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy: 1) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®-îc ¸p dông trong viÖc ghi nhËn doanh thu bao gåm ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña c¸c giao dÞch vÒ cung cÊp dÞch vô; 2) Doanh thu cña tõng lo¹i giao dÞch vµ sù kiÖn: - Doanh thu b¸n hµng; - Doanh thu cung cÊp dÞch vô; - TiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®-îc chia. 3) Doanh thu tõ viÖc trao ®æi hµng hãa hoÆc dÞch vô theo tõng lo¹i ho¹t ®éng trªn. 4) Thu nhËp kh¸c, trong ®ã tr×nh bµy cô thÓ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng. 1.2.3 Quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Khi kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn BCTC th× cÇn chó ý tíi ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau:  Thu thËp b»ng chøng chøng minh viÖc h¹ch to¸n doanh thu vµ thu nhËp vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp ®· ®¶m b¶o cho viÖc doanh thu TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 11 Häc ViÖn Ng©n Hµng vµ thu nhËp lµ trung thùc, hîp lý vµ tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc.  Thu thËp ®ñ b»ng chøng chøng minh mäi nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ doanh thu vµ thu nhËp ®· h¹ch to¸n vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong sæ s¸ch kÕ to¸n.  Thu thËp ®ñ b»ng chøng minh chøng mäi nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ doanh thu vµ thu nhËp ®· h¹ch to¸n vµ ®-îc ph©n lo¹i ®óng ®¾n, ®· ®-îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ thùc tÕ x¶y ra vµ ®-îc ghi nhËn ®óng kú. Quy tr×nh kiÓm to¸n a) T×m hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé vµ thùc hiÖn thö nghiÖm kiÓm so¸t ®èi víi doanh thu  T×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch kiÓm so¸t vµ thñ tôc kiÓm so¸t liªn quan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng, doanh thu vµ viÖc ghi nhËn doanh thu. KTV cÇn t×m hiÓu tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch kiÓm so¸t vÒ b¸n hµng, thu tiÒn, ghi nhËn doanh thu còng nh- c¸c thñ tôc kiÓm so¸t cã liªn quan.  KiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ cña doanh nghiÖp vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vÒ doanh thu vµ viÖc ghi nhËn doanh thu. Xem liÖu kh¸ch hµng cã tu©n thñ hay kh«ng, tu©n thñ ë møc ®é nµo vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng x¶y ra sai ph¹m cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng-thu tiÒn.  TiÕn hµnh kiÓm tra mÉu mét sè nghiÖp vô doanh thu, kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n vµ ghi nhËn doanh thu, ®èi chiÕu víi ®¬n ®Æt hµng, lÖnh b¸n hµng, chøng tõ vËn chuyÓn, hãa ®¬n b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho, kiÓm tra ch÷ ký phª duyÖt b¸n hµng, ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt cã liªn quan. Th«ng qua viÖc kiÓm tra mÉu ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c thñ tôc kiÓm so¸t néi bé ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng-thu tiÒn. b) Thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch  So s¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kú nµy víi kú tr-íc, so s¸nh víi kÕ ho¹ch, nÕu cã biÕn ®éng th× cÇn t×m râ nguyªn nh©n. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 12 Häc ViÖn Ng©n Hµng  So s¸nh tû träng lîi nhuËn thuÇn víi doanh thu thuÇn gi÷a c¸c kú kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi tõ doanh thu b¸n s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô qua c¸c kú kÕ to¸n.  LËp b¶ng ph©n tÝch doanh thu theo thuÕ suÊt, theo tõng th¸ng, theo tõng lo¹i doanh thu vµ xem xÐt biÕn ®éng bÊt th-êng.  TÝnh tû lÖ l·i gép theo tõng th¸ng, tõng quý, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-êng.  So s¸nh sè d- doanh thu ch-a thùc hiÖn ( TK 3387) cuèi kú nµy so víi kú tr-íc, xem xÐt nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-êng. c) KiÓm tra chi tiÕt c¸c nghiÖp vô doanh thu KiÓm tra tÝnh cã thùc cña doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( tån t¹i hoÆc ph¸t sinh). Môc tiªu cña thñ tôc nµy lµ nh»m ph¸t hiÖn c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô kh«ng x¶y ra nh-ng l¹i bÞ ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c thñ tôc cã thÓ bao gåm:  T×m hiÓu chÝnh s¸ch ghi nhËn doanh thu t¹i ®¬n vÞ cã phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh hay kh«ng vµ cã nhÊt qu¸n víi niªn ®é kÕ to¸n tr-íc hay kh«ng? Th«ng th-êng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, doanh thu ®-îc ghi nhËn khi hµng hãa chuyÓn giao cho kh¸ch hµng hoÆc dÞch vô ®· cung cÊp, ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. Tuy nhiªn, viÖc ghi nhËn doanh thu cña c¸c c«ng ty x©y dùng l¹i cã nh÷ng ®iÓm kh¸c víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.  §èi chiÕu nghiÖp vô b¸n hµng ®-îc ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n, nhËt ký b¸n hµng víi chøng tõ gèc cã liªn quan nh- ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång kinh tÕ, lÖnh b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho, vËn ®¬n, hãa ®¬n b¸n hµng…kÕt hîp xem xÐt vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh thanh to¸n.  KiÓm tra mÉu mét sè nghiÖp vô b¸n hµng cã quy m« lín vµ ®èi chiÕu víi nghiÖp vô thu tiÒn nh- phiÕu thu, giÊy b¸o cã tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c chøng TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 13 Häc ViÖn Ng©n Hµng tõ cã liªn quan. NÕu hµng ®ã ®· ®-îc thanh to¸n, bÞ tr¶ l¹i th× ®ã lµ b»ng chøng kh¼ng ®Þnh nghiÖp vô b¸n hµng thùc tÕ x¶y ra. KiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( ®Çy ®ñ/trän vÑn). Môc tiªu cña thñ tôc nµy lµ nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thùc tÕ x¶y ra nh-ng l¹i kh«ng ®-îc ghi vµo sæ kÕ to¸n. §Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh ®Çy ®ñ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, th«ng th-êng kiÓm to¸n viªn ®èi chiÕu tõ chøng tõ gèc lªn sæ kÕ to¸n. Theo c¸ch ®ã, kiÓm tra viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµo sæ chi tiÕt, nhËt ký b¸n hµng nh»m ®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ®· ph¸t sinh ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ. KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè tiÒn ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( chÝnh x¸c m¸y mãc). Môc tiªu cña thñ tôc nµy lµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai ph¹m trong viÖc tÝnh to¸n sè tiÒn ghi nhËn doanh thu. C¸c thñ tôc cã thÓ bao gåm:  KiÓm tra sè l-îng, ®¬n gi¸ vµ tÝnh to¸n trªn hãa ®¬n b¸n hµng, kiÓm tra viÖc quy ®æi tû gi¸ ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cã gèc b»ng ngo¹i tÖ, ®èi chiÕu sè liÖu trªn hãa ®¬n b¸n hµng víi sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp doanh thu.  So s¸nh víi vËn ®¬n, ®¬n ®Æt hµng, lÖnh b¸n hµng…®Ó x¸c ®Þnh chñng lo¹i vµ sè l-îng hµng hãa tiªu thô.  §èi chiÕu víi chÝnh s¸ch gi¸ b¸n cña ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ cña hµng hãa tiªu thô. Xem xÐt c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ xem cã phï hîp víi chÝnh s¸ch tÝn dông cña ®¬n vÞ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KiÓm tra viÖc ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy). Môc tiªu cña c¸c thñ tôc nµy lµ nh»m ph¸t hiÖn ra viÖc ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy doanh thu kh«ng ®óng ®¾n. Do doanh nghiÖp ph¸t sinh nhiÒu lo¹i doanh thu kh¸c nhau nªn nÕu ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy sai doanh TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 14 Häc ViÖn Ng©n Hµng thu sÏ ¶nh h-ëng ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Khi ®ã, KTV thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n sau:  KiÓm tra viÖc h¹ch to¸n doanh thu trªn sæ kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o r»ng doanh thu ®-îc h¹ch to¸n ®óng. Trªn thùc tÕ, nÕu h¹ch to¸n sai chÕ ®é kÕ to¸n nghiÖp vô doanh thu th× dÉn ®Õn th«ng tin tr×nh bµy trªn c¸c tµi kho¶n doanh thu kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn ph©n lo¹i vµ tr×nh bµy sai trªn sæ b¸o c¸o tµi chÝnh.  KiÓm tra viÖc ph©n lo¹i doanh thu: ph©n biÖt doanh thu b¸n chÞu ( ®èi chiÕu sè liÖu víi sè h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n c«ng nî ph¶i thu); doanh thu tiÒn ngay; doanh thu nhËn tr-íc; doanh thu b¸n hµng ®æi hµng…ph©n biÖt doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô víi c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c; ph©n biÖt tõng lo¹i doanh thu liªn quan ®Õn tõng lo¹i thuÕ suÊt kh¸c nhau, tõng s¶n phÈm kh¸c nhau ( ®èi chiÕu víi sè liÖu h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra).  KiÓm tra viÖc tr×nh bµy doanh thu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt doanh thu. KiÓm tra tÝnh ®óng kú cña doanh thu( ®óng kú). Môc tiªu cña thñ tôc nµy lµ nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c sai ph¹m trong viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ghi nhËn kh«ng ®óng kú kÕ to¸n, nh- nghiÖp vô b¸n hµng n¨m nay l¹i ghi nhËn vµo n¨m sau, nghiÖp vô b¸n hµng n¨m say bÞ ghi vµo n¨m nay. C¸c thñ tôc kiÓm to¸n bao gåm:  KiÓm tra chøng tõ cña mét sè nghiÖp vô doanh thu ph¸t sinh tr-íc vµ sau thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n mét sè ngµy ®Ó xem xÐt ngµy th¸ng ghi trªn hãa ®¬n, vËn ®¬n víi ngµy th¸ng ghi trªn nhËt ký b¸n hµng vµ sæ chi tiÕt. ViÖc kiÓm tra c¸c nghiÖp vô tr-íc vµ sau thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n bao nhiªu ngµy tïy thuéc vµo tõng c«ng ty kiÓm to¸n.  KiÓm tra mét sè phiÕu xu©t kho tr-íc vµ sau thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n mét sè ngµy ®Ó b¶o ®¶m r»ng ghi nhËn doanh thu khi hµng hãa ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng. ViÖc kiÓm tra nµy lµ rÊt cÇn thiÕt, së dÜ nÕu KTV ph¸t hiÖn TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 15 Häc ViÖn Ng©n Hµng ®¬n vÞ ch-a xuÊt hµng cho kh¸ch hµng th× sÏ kh«ng cã c¬ së ghi nhËn doanh thu hoÆc nÕu ®¬n vÞ xuÊt hµng cho kh¸ch hµng nh-ng kh¸ch hµng ch-a chÊp nhËn thanh to¸n th× còng kh«ng cã c¬ së ghi nhËn doanh thu… Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kh¶ n¨ng ghi chÐp kh«ng ®óng kú kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô doanh thu th-êng xuyªn x¶y ra. Mét sè nghiÖp vô doanh thu cña n¨m nay bÞ ghi vµo n¨m sau, mét sè nghiÖp vô doanh thu cña n¨m sau bÞ ghi vµo n¨m nay v× nhiÒu lÝ do kh¸c nhau. Nh- vËy c¸c nghiÖp vô doanh thu ®ã ®· bÞ ghi nhËn kh«ng ®óng kú kÕ to¸n ( kh«ng ®óng niªn ®é kÕ to¸n). 1.3 Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l-u ý vµ rñi ro th-êng gÆp trong quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c¸c tæ chøc kiÓm to¸n vµ rñi ro 1.3.1 Nh÷ng vÊn ®Ò l-u ý trong quy tr×nh kiÓm to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ mét kho¶n môc träng yÕu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh v× ®ã lµ c¬ së ®Ó ng-êi sö dông ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã, kho¶n môc nµy lµ ®èi t-îng cña nhiÒu sai ph¹m dÉn ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh bÞ sai lÖch träng yÕu v× nh÷ng lý do sau: - Trong nhiÒu tr-êng hîp, viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp vµ sè tiÒn ®Ó ghi nhËn doanh thu ®ßi hái sù xÐt ®o¸n, thÝ dô ®èi víi doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng hoÆc cung cÊp dÞch vô cã liªn quan ®Õn nhiÒu niªn ®é. - Doanh thu cã quan hÖ mËt thiÕt víi kÕt qu¶ l·i lç, nªn nh÷ng sai lÖch vÒ doanh thu th-êng dÉn ®Õn l·i lç bÞ tr×nh bµy kh«ng trung thùc vµ kh«ng hîp lý. - T¹i nhiÒu ®¬n vÞ, doanh thu cßn lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoÆc thµnh tÝch, nªn chóng cã kh¶ n¨ng bÞ thæi phång cao h¬n thùc tÕ. TrÇn Xu©n B¸ch KTDK9
- Xem thêm -