Tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh C Lêi më ®Çu hÝnh s¸ch chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng cña §¶ng vµ nhµ níc ta ®· thùc sù t¹o ra nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cho mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu v× môc tiªu lîi nhuËn. Do ®ã, bÊt k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña ho¹t ®éng ®ã. MÆt kh¸c, trong xu híng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ còng nh sù c¹nh tranh khèc liÖt vÒ s¶n phÈm diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò ®ã, §¶ng vµ nhµ níc ®· chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ nh»m ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u, huy ®éng vèn cña toµn x· héi, thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lÝ .Ngêi lao ®éng trong c«ng ty cæ phÇn sÏ trë thµnh ngêi chñ thùc sù cña t liÖu s¶n xuÊt, t¹o ®éng lùc cho hä s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phong phó cña con ngêi trong cuéc sèng v¨n minh hiÖn ®¹i. Kh«ng n»m ngoµi qui luËt, c«ng ty chÌ Kim Anh ®· ®îc tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam chän lµm ®¬n vÞ cæ phÇn ho¸ ®Çu tiªn cña ngµnh chÌ vµ ®îc chÝnh phñ phª chuÈn t¹i Q§ sè 140/CP ngµy 01/08/1998. Tr¶i qua mét lo¹t nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, còng nh gi¶I quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña c«ng ty, ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng ®îc thÞ trêng tiªu thô trong níc mµ cßn më réng h¬n n÷a thÞ trêng tiªu thô ë níc ngoµi. S¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vÒ mÉu m· chñng lo¹i víi chÊt lîng ®¶m b¶o vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. ChÝnh v× thÕ mµ uy tÝn cña c«ng ty ®îc gi÷ v÷ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ph¸t triÓn thuËn lîi vµ v÷ng ch¾c. Trong thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh, víi sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸n bé nh©n viªn phßng TµI chÝnh kÕ to¸n, cïng sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u ¸nh, t«i ®· hoµn thµnh b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o gåm hai phÇn chÝnh: PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP chÌ Kim Anh. PhÇn II: Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh. PhÇn I : Thùc tr¹ng c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh. C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh cã trô së t¹i x· Mai §×nh – huyÖn Sãc S¬n thµnh phè Hµ Néi. Tªn giao dÞch : NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh Kim Anh Tea Stock-holding company. Tel: 04.8843222-8843263, Fax: 04.8840724. Website: http://www.Kimanhtea.com E.mail: Kimanhtea@netnam.vn C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ xanh, ®en xuÊt khÈu vµ chÌ h¬ng tiªu dïng néi ®Þa. C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ®îc thµnh lËp trªn c¬ së hai nhµ m¸y nhËp l¹i lµ nhµ m¸y chÌ VÜnh long vµ nhµ m¸y chÌ Kim Anh. Nhµ m¸y chÌ Kim Anh ®îc thµnh lËp n¨m 1960 ë ViÖt Tr×, VÜnh Tuy (Nay lµ tØnh Phó Thä ) chuyªn s¶n xuÊt chÌ xanh xuÊt khÈu vµ chÌ tiªu dïng néi ®Þa. Sau n¨m 75, do yªu cÇu s¶n xuÊt tËp trung cña ngµnh, nhµ m¸y chÌ Kim Anh chuyÓn vÒ x· Mai §×nh, Sãc S¬n, Hµ Néi. Nhµ m¸y chÌ VÜnh Long ®îc thµnh lËp n¨m 1959 ë Hµ Néi chuyªn s¶n xuÊt chÌ h¬ng tiªu dïng néi ®Þa. Ngµy 15/5/1980, Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm quyÕt ®Þnh s¸p nhËp hai nhµ m¸y chÌ Kim Anh vµ nhµ m¸y chÌ VÜnh Long thµnh nhµ m¸y chÌ xuÊt khÈu Kim Anh, trô së t¹i x· Mai §×nh – huyÖn Sãc S¬n – Hµ Néi. Th¸ng 2/1990 nhµ m¸y chÌ xuÊt khÈu Kim Anh ®îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÌ Kim Anh. Ngµy 18/12/1995, nhµ m¸y chÌ Kim Anh ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty chÌ Kim Anh thuéc Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 1999, c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ nh÷ng s¶n phÈm mang m¸c Kim Anh Tea Company ®· trë nªn quen thuéc víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam vµ cßn xuÊt hiÖn ë nhiÒu níc: Hång K«ng, Canada, §«ng ¢u,...ChÝnh bëi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m· vµ chÊt lîng cña nã. Tuy vËy, ®Õn n¨m 1999 Nhµ níc cã chñ tr¬ng tæ chøc s¾p xÕp l¹i DNNN lín thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc chñ chèt víi môc ®Ých t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ nhµ níc ®ång thêi n©ng cao t¨ng trëng kinh tÕ, do ®ã c«ng ty chÌ Kim Anh lµ DNNN ®Çu tiªn thuéc ngµnh chÌ ®îc chän ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Sau 6 th¸ng chuÈn bÞ c¸c bíc tiÕn hµnh ngµy 3/7/1999 Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh sè 99/Q§BNN _ TCCB chÝnh thøc chuyÓn c«ng ty chÌ Kim Anh thµnh c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh. ChuyÓn sang cæ phÇn víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 9,2 tû ®ång ®îc chia thµnh 92.000 cæ phÇn trong ®ã cæ phÇn nhµ níc chiÕm 30%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty lµ 48%, b¸n cho ®èi tîng bªn ngoµi lµ 22%. Tæng sè cæ phÇn theo gi¸ u ®·i cho ngêi nghÌo trong c«ng ty tr¶ dÇn lµ 8.840 cæ phÇn. §©y lµ mét bíc chuyÓn lín lao trong lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty chÌ. ViÖc cæ phÇn ho¸ ®· thay ®æi h×nh thøc së h÷u cña c«ng ty, nÕu nh tríc ®©y c«ng ty thuéc së h÷u nhµ níc th× hiÖn nay c¶ ngêi lao ®éng trong c«ng ty còng trë thµnh chñ së h÷u cña c«ng ty. TÊt c¶ cïng chung mét môc ®Ých lµm cho c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh 2. T×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y Nhê nh÷ng bíc c¶i tiÕn quan träng ®ã, nªn sau 3 th¸ng chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty ®· s¶n xuÊt ®îc 500 tÊn s¶n phÈm trong ®ã chÌ ®en xuÊt khÈu ®îc 230 tÊn, chÌ h¬ng tiªu thô trong níc c¸c lo¹i 270 tÊn b»ng 45% s¶n lîng cña c¶ n¨m 1999 vµ t¨ng 12% so víi cïng k× n¨m 1998. Doanh thu tiªu thô ®¹t 13,5 tû ®ång, sè tiÒn l·i chia cho cæ phÇn lµ 528 triÖu ®ång. H¬n n÷a, c«ng ty cßn ®a ra thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ 32 s¶n phÈm c¸c lo¹i. S¶n phÈm ®îc tÆng nhiÒu huy ch¬ng vµng,b«ng lóa vµng t¹i Héi chî triÓn l·m Gi¶ng Vâ – HN, CÇn th¬ vµ ®îc chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. Do ®ã thÞ trêng tiªu thô ngµy cµng ®îc më réng víi trªn 40 ®¹i lý trong níc, duy tr× tiªu thô t¹i c¸c thÞ trêng quèc tÕ truyÒn thèng vµ cßn tiÕp tôc më réng thÞ trêng sang c¸c níc: Ph¸p, Hång K«ng, Angiªri... C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña ngµnh chÌ trªn thÞ trêng vµ tiÕp tôc trªn ®µ ph¸t triÓn. B¶ng sè liÖu sau ®©y cho thÊy sù phÊn ®Êu nç lùc ®ã cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh (§¬n ChØ Tiªu vÞ: 1000VN§) 1999 2000 2001 Tæng doanh thu Tæng lîi nhuËn 35.908.000 33.502.000 30.528.000 577.460 1.600.000 1.178.000 Nép NSNN 2.226.000 1.556.000 1.240.000 550 650 690 Thu nhËp b×nh qu©n CNV/1T 3.§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý Khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ®· tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý trªn c¬ së tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.NhiÒu phßng ban ®îc s¸t nhËp vµo nhau vµ cã phßng ban kiªm nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng, ¨n khíp nh»m thùc hiÖn thèng nhÊt kÕ ho¹ch, môc tiªu cña c«ng ty. HiÖn nay, sè lîng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm cã 410 ngêi trong ®ã: -lao ®éng trùc tiÕp: 310 ngêi -lao ®éng gi¸n tiÕp:100 ngêi Khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, C«ng ty chÌ Kim Anh ®· tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý trªn c¬ së tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. NhiÒu phßng ban ®îc s¸t nhËp vµo nhau vµ cã phßng ban kiªm nhiÔu nhiÖm vô kh¸c nhau. C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ®îc thµnh lËp th«ng qua ®¹i héi ®ång cæ ®«ng (§H§C§). Vµ §H§C§ bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT), ban kiÓm so¸t (BKS). C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng h¹ch to¸n ®éc lËp c¬ cÊu bé m¸y ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn tham mu. Cô thÓ ta sÏ xem s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh S¬ ®å bé m¸y qu¶n lÝ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc nguyªn liÖu phßng kinh tÕ thÞ trêng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Xëng chÌ Ngäc Thanh Phßng KCS Phßng c¬ ®iÖn Nhµ m¸y chÌ §¹i Tõ PX thµnh phÈm Nhµ m¸y chÌ §Þnh Ho¸ PX chÕ biÕn + §¹i héi ®ång cæ ®«ng: trong c«ng ty, c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt lµ §¹i h«Þ ®ång cæ ®«ng, §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña c«ng ty gåm 220 cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t thay mÆt c¸c cæ ®«ng ®iÒu hµnh, qu¶n lý trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn ®Ó th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña c«ng ty vµ th«ng qua ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng còng cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc chµo b¸n cæ phÇn vµ møc cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn. + Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn trong ®ã cã 1 chñ tÞch, 1 phã chñ tÞch vµ 3 thµnh viªn kh¸c. Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô qu¶n lý chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch ®a ra c¸c nghÞ quyÕt, ph¬ng híng ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c quy chÕ kiÓm so¸t néi bé. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh + Ban kiÓm so¸t: Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty gåm cã 3 ngêi trong ®ã cã 1 trëng ban vµ 2 kiÓm so¸t viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t ph¶i thÈm ®Þnh BCTC n¨m, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt gian lËn cña c¸c bé phËn vµ ®a ra §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t còng cã thÓ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña c«ng ty. + Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: lµ thµnh viªn cña héi ®ång quyÕt to¸n, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty, ®îc uû quyÒn lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh: phô tr¸ch vÒ viÖc tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kinh tÕ thÞ trêng. + Phã gi¸m ®èc nguyªn vËt liÖu: phô tr¸ch viÖc thu mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë hai xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ ph©n xëng Ngäc Thanh. + Phßng Kinh TÕ thÞ trêng: cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng, giíi thiÖu s¶n phÈm, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô, x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. + Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n: cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho c¸c bé phËn cã liªn quan, cè vÊn cho gi¸m ®èc trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. + Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng nh: tuyÓn lao ®éng, ®µo t¹o lao ®éng, khen thëng, kû luËt c«ng nh©n viªn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng. + Phßng KCS: theo dâi quy tr×nh c«ng nghÖ, ®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu. + Phßng c¬ ®iÖn: cã nhiÖm vô ®¶m b¶o kü thuËt cho m¸y mãc trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. + Ph©n xëng thµnh phÈm: Cã nhiÖm vô ®ãng gãi chÌ vµ vËn chuyÓn vÒ c¸c kho thµnh phÈm. + Ph©n xëng chÕ biÕn: Thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh tinh chÕ tõ chÌ bóp kh« thµnh chÌ thµnh phÈm. + Hai xÝ nghiÖp thµnh viªn: lµ nhµ m¸y chÌ §¹i Tõ, vµ §Þnh Ho¸, xëng chÕ biÕn chÌ Ngäc Thanh cã nhiÖm vô thu mua chÌ s¬ chÕ thµnh chÌ bóp kh« lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt. 4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÌ. 4.1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt. Víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ xanh, chÌ ®en xuÊt khÈu vµ chÌ h¬ng ®Ó tiªu dïng néi ®Þa. C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh tæ chøc s¶n xuÊt chÌ ë hai xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp chÌ §¹i Tõ vµ xÝ nghiÖp chÌ §Þnh Ho¸, ®ång thêi ë t¹i trô së cña C«ng ty cã hai ph©n xëng s¶n xuÊt lµ ph©n xëng chÕ biÕn vµ ph©n xëng thµnh phÈm. Trong mçi ph©n xëng l¹i chia thµnh c¸c tæ ®Ó c«ng viÖc s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Ó thÊy râ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ta sÏ xem xÐt s¬ ®å c¬ cÊu s¶n xuÊt t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh: NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh C¬ CÊu S¶n XuÊt C«ng Ty Cæ PhÇn ChÌ Kim Anh. C«ng ty XN thµnh viªn XN chÌ §¹i Tõ XN chÌ §Þnh Ho¸ PX thµnh phÈm PX chÕ biÕn Xëng CB Ngäc Thanh Tæ sµng Tæ ®Êu trén Tæ sao h¬ng Tæ ñ chÌ Tæ phôc vô SX Tæ ®ãng gãi Tæ vËn chuyÓn Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi bé phËn trong c¬ cÊu s¶n xuÊt nh sau: - XÝ nghiÖp chÌ thµnh viªn: cã nhiÖm vô thu mua chÌ vµ s¬ chÕ thµnh chÌ bóp kh« lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt. - Ph©n xëng chÕ biÕn: Tõ chÌ bóp kh« do c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn chuyÓn vÒ, ph©n xëng ph¶i t¸i chÕ l¹i cïng víi c¸c h¬ng liÖu ®Ó t¹o nªn c¸c lo¹i chÌ råi chuyÓn sang ph©n xëng thµnh phÈm ®ãng gãi. NhiÖm vô cô thÓ cña tõng tæ trong ph©n xëng nh sau: + Tæ sµng: SÊy l¹i chÌ ë nhiÖt ®é thÝch hîp, ®a chÌ ®· ®· sÊy qua m¸y sµng, nh÷ng c¸nh chÌ to ®a qua m¸y c¾t. ChÌ ®· qua c¸c c«ng ®o¹n nµy dîc ®a vµo m¸y qu¹t, t¸ch r©u s¬, ®Ó thµnh chÌ b¸n thµnh phÈm. + Tæ ®Êu trén: Trén tõng lo¹i chÌ b¸n thµnh phÈm ë tÊt c¶ c¸c vïng theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. + Tæ sao h¬ng: Tõ c¸c lo¹i chÌ ®· ®îc ®Êu trén cïng víi c¸c h¬ng liÖu ®Ó sao chÌ víi h¬ng. + Tæ ñ chÌ: §a chÌ ®· sao h¬ng ®i ñ vµ b¶o qu¶n råi chuyÓn chÌ sang ph©n xëng thµnh phÈm. - Ph©n xëng thµnh phÈm: cã nhiÖm vô ®ãng gãi vµ nhËp kho chÌ thµnh phÈm. NhiÖm vô tõng tæ trong ph©n xëng nh sau: + Tæ phôc vô s¶n xuÊt: VËn chuyÓn c¸c vËt liÖu phô cÇn thiÕt ®Õn tæ ®ãng gãi ®Ó phôc vô cho viÖc ®ãng gãi chÌ. + Tæ ®ãng gãi: §ãng gãi chÌ ®· ®îc chÕ biÕn vµo c¸c hép, tói theo ®óng quy c¸ch. + Tæ vËn chuyÓn: VËn chuyÓn c¸c lo¹i chÌ ®· ®ãng gãi, nhËp kho thµnh phÈm. 4.2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÌ SX chÌ h¬ng néi tiªu ChÌ s¬ chÕ s¶n xuÊt chÌ xanh, ®en XK SÊy SÊy Sµng Sµng C¾t c¸n C¾t c¸n T¸ch r©u t¬ T¸ch r©u t¬ Qu¹t Qu¹t §Êu trén §Êu trén Sao h¬ng §ãng gãi - ñ chÌ NhËp kho thµnh phÈm Sµng t¸ch XuÊt khÈu §ãng gãi II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n 1.Tæ m¸y NhËp khochøc thµnh bé thµnh phÈmkÕ to¸n 1.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét phßng ban nghiÖp vô cã chøc n¨ng Tiªu thô trong tÝch níc vµ gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng chÝnh lµ ph©n ty. §ång thêi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cßn cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc viÖc chuÈn bÞ vµ qu¶n ký c¸c nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt vµ thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, híng dÉn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n th«ng kª, kÕ to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong néi bé c«ng ty. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty, thùc hiÖn nghÜa vô th«ng kª tæng hîp, kÕ to¸n tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n quyÕt to¸n, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vµ b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¸c c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn: tham mu, gióp ®ì gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn m¹ng líi thèng kª kÕ to¸n, híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, h¹ch to¸n néi bé c¸c ph©n xëng trong c«ng ty. 1.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n . C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh lµ c«ng ty cã quy m« kh«ng lín, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu tËp trung t¹i c«ng ty. Nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n, c«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung vµo mét phßng kÕ to¸n trung t©m. Cßn ë c¸c bé phËn trùc thuéc cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ To¸n Trëng kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô, VLC, kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh,VLP, c«ng nî KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn mÆt kiªm thñ quü Nh©n viªn thèng kª c¸c PX Phßng kÕ to¸n gåm cã 4 ngêi, mçi ngêi cã thÓ kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cho viÖc qu¶n lý toµn c«ng ty. - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y KT cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc do kÕ to¸n viªn thùc hiÖn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc, c¬ quan chñ qu¶n vÒ sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Lµ ngêi tËp hîp sè liÖu tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó ghi vµo sæ c¸i, tÝnh sè thuÕ ph¶i nép vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. H¬n n÷a do lµ c«ng ty cã m« h×nh nhá nªn kÕ to¸n trëng còng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi ghi chÐp, tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn liÖu chÝnh, thµnh phÈm, tiªu thô hµnh phÈm, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô nµy vµo sæ chi tiÕt, b¶ng ph©n bè cïng víi sè liÖu do kÕ to¸n ë c¸c phÇn hµnh kh¸c chuyÓn qua cuèi th¸ng lËp NKCT, cuèi quý lËp BCTC. BCKT. - KÕ to¸n TSC§, vËt liÖu phô, c«ng nî: theo dâi hai xÝ nghiÖp thµnh viªn: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi ghi chÐp tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§, VL phô, c«ng nî vµ hai xÝ nghiÖp thµnh viªn. Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô nµy vµo c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng ph©n bè. Cuèi k× chuyÓn c¸c sè liÖu nµy cho kÕ to¸n tæng hîp. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi ghi chÐp, tÝnh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, më c¸c sæ chi tiÕt, lËp c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª theo yªu cÇu qu¶n lý. Cuèi th¸ng lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh råi chuyÓn toµn bé cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm thu, chi ,qu¶n lý tiÒn mÆt, theo dçi ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ phÊt sinh liªn quan ®Õn tiÒn mÆt vµ c¶ tiÒn göi ng©n hµng,…Cuèi th¸ng, kiÓm quü, ®èi chiÕu sè trªn sæ víi sè tiÒn thùc cã t¹i quü vµ sè tiÒn trªn sæ cña ng©n hµng, råi chuyÓn toµn bé sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. Nh©n viªn thèng kª c¸c PX: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, sè lîng, quy c¸ch s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng th¸ng. 2. Tæ chøc chøng tõ t¹i c«ng ty CP chÌ Kim Anh. 2.1 Tæ chøc chøng tõ tiÒn mÆt: C¸c nghiÖp vô tiÒn mÆt x¶y ra t¹i c«ng ty gåm cã: NghiÖp vô thu tiÒn mÆt: nguån thu tõ b¸n hµng, rót TGNH vÒ quÜ tiÒn mÆt, tiÒn vay, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. NghiÖp vô chi tiÒn mÆt: mua vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, nép vµo ng©n hµng, khi thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng,… Do ®ã c¸c chøng tõ mµ c«ng ty sö dông lµ: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, b¶ng kiÓm kª quÜ. 2.2. Tæ chøc chøng tõ hµng tån kho t¹i c«ng ty. * C¸c nghiÖp vô vÒ hµng tån kho: C¸c nghiÖp vô vÒ nhËp hµng: mua ngoµi vËt t, s¶n xuÊt hoµn thµnh nhËp kho, thu håi tõ s¶n xuÊt,… C¸c nghiÖp vô xuÊt hµng: xuÊt cho s¶n xuÊt, xuÊt b¸n,… * Chøng tõ sö dông: Chøng tõ nguån sö dông khi nhËp hµng: ho¸ ®¬n mua hµng (khi mua ngoµi), b¶ng kª nhËp xuÊt, phiÕu giao nhËn s¶n phÈm( khi nhËp tõ s¶n xuÊt), khi xuÊt hµng th× ®ã lµ lÖnh xuÊt do phßng KTTT lËp. Chøng tõ thùc hiÖn: Biªn b¶n kiÓm nhËn vËt t s¶n phÈm hµng ho¸ do phßng KCS lËp, phiÕu nhËp kho, PXK do phßng KTTT lËp. Qui tr×nh lu©n chuyÓn cña tõng lo¹i chøng tõ sÏ ®îc tr×nh bµy cô thÓ theo tõng phÇn hµnh ë phÇn III. 2.3. Tæ chøc chøng tõ b¸n hµng: NghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty CP chÌ Kim Anh ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: b¸n trùc tiÕp, hoÆc göi b¸n trùc tiÕp. Do ®ã chøng tõ sö dông chØ gåm: ho¸ ®¬n GTGT. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh 3. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: 3.1 §Æc ®iÓm chung: TK kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh, sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i tµi s¶n, tõng lo¹i nguån vèn, tõng kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶. Bëi vËy, ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho qu¶n lÝ, c«ng ty chÌ Kim Anh ®· dïng rÊt nhiÒu c¸c tµi kho¶n kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®îc toµn bé c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt. Do qui m« nhá, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô chÌ, tÝnh chÊt kh«ng phøc t¹p nªn c«ng ty chÌ Kim Anh ®· lîc bít mét sè TK kh«ng sö dông nh: TK ph¶n ¸nh tiÒn ngo¹i tÖ, TK c¸c kho¶n dù phßng, TK vÒ kÝ cîc kÝ quÜ….TK ngoµi b¶ng doanh nghiÖp chØ sö dông TK 009. 3.2.B¶ng tæng hîp c¸c TK kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông: Theo quyÕt ®Þnh 114-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé trëng bé tµi chÝnh vµ t×nh h×nh cô thÓ t¹i c«ng ty, b¶ng hÖ thèng tµi kho¶n sö dông ®îc x©y dùng nh sau: TT SH TT 27 28 SH 341 342 29 30 31 32 33 411 414 415 421 431 Tµi kho¶n Vay dµi h¹n Nî dµi h¹n Lo¹i 4: Vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn QuÜ dù phßng tµi chÝnh Lîi nhuËn cha ph©n phèi QuÜ khen thëng, phóc lîi 34 35 36 511 512 531 Lo¹i 5: Doanh thu Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng néi bé Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 211 213 214 222 228 Tµi kho¶n Lo¹i 1: Tµi s¶n lu ®éng TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Ph¶i thu néi bé Ph¶i thu kh¸c T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Nguyªn liÖu, vËt liÖu C«ng cô dông cô Chi phÝ s¶n xuÊt,kinh doanh dë dang Thµnh phÈm Lo¹i 2: Tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ h÷u h×nh TSC§ v« h×nh Hao mßn TSC§ Gãp vèn liªn doanh §Çu t dµi h¹n kh¸c 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 111 112 131 133 136 138 141 142 152 153 154 13 155 37 38 39 40 41 42 532 621 622 627 632 642 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 43 711 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp Lo¹i 7: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 14 15 16 17 18 19 44 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 20 21 22 311 331 333 45 46 811 821 Lo¹i 8: Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ bÊt thêng 23 334 Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Thóª vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 24 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 47 911 Lo¹i 9: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh 25 26 336 338 Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 48 009 Lo¹i 10: TK ngoµi b¶ng C§KT Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n 4. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n. 4.1. §Æc ®iÓm chung: C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh tuy cã qui m« nhá nhng tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ kÕ to¸n tèt. MÆt kh¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng lµ chñ yÕu do ®ã h×nh thøc sæ mµ C«ng ty sö dông lµ NKCT. Tr×nh tù ghi sæ c«ng ty ¸p dông: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ phÝ (1- 4) (1) (1) (2) B¶ng kª 1-11 C¸c sæ chi tiÕt (1) (3) (3) NKCT (4) (4) (5) Sæ c¸i (6) B¶ng tæn hîp chi tiÕt (6) (6) B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: (1): Ghi hµng ngµy (2,3,4,6): Ghi cuèi k× (5): §èi chiÕu sæ chi tiÕt vµ tæng hîp 4.2. Sæ s¸ch sö dông * NKCT: DN sö dông c¸c sæ NKCT ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo vÕ cã c¸c TK. C¨n cø ®Ó ghi chÐp c¸c NKCT lµ chøng tõ gèc, sè liÖu sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng kª , b¶ng ph©n bæ,… DN më NKCT theo tõng th¸ng, hÕt mçi th¸ng c¸c kÕ to¸n kho¸ sæ NKCT cò më NKCT míi cho th¸ng sau. Cô thÓ, c«ng ty chÌ Kim Anh sö dông c¸c NKCT sau: NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh NKCT sè 1: ghi cã TK 111 NKCT sè 2: ghi cã TK 112 NKCT sè 4: ghi cã TK 311,341,342 NKCT sè 5: tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n vµ c«ng nî víi nhµ cung cÊp NKCT sè 7: tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo dâi bªn cã c¸c TK 142,152,153,154,214,241,334,335,338,621,622,627. NKCT sè 8: ghi cã c¸c TK 155,131,511,512,531,532,641,642,911,711,721,811,821,911. NKCT sè 9: ghi cã TK 211,213. NKCT sè 10: ghi cã c¸c TK cßn l¹i. * B¶ng kª: DN sö dông b¶ng kª khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mét tµI kho¶n kh«ng thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn NKCT. C¬ së ®Ó ghi b¶ng kª lµ c¸c chøng tõ gèc. Sè liÖu tæng céng cuèi th¸ng cña b¶ng kª ®îc ghi vµo NKCT cã liªn quan. Cô thÓ: B¶ng kª 1: ghi nî TK 111 B¶ng kª 2: ghi nî TK 112 B¶ng kª 3: dïng ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô. B¶ng kª 4: ghi nî TK 154,621,622,627. B¶ng kª 5: ghi nî TK 641,642,241. B¶ng kª 6: ph¶n ¸nh chi phÝ tr¶ tríc, chi phÝ ph¶I tr¶(142.335) B¶ng kª 8: tæng hîp t×nh h×nh N-X-T hµng ho¸ B¶ng kª 9: tÝnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm hµng ho¸ B¶ng kª 11: ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi mua(TK131). * B¶ng ph©n bæ: - B¶ng ph©n bæ sè1: chi phÝ lao ®éng sèng(TK334,338). - B¶ng ph©n bæ sè2: vËt liÖu c«ng cô dông cô. - B¶ng ph©n bæ sè 3: khÊu hao TSC§ * Sæ chi tiÕt (SCT): SCT sè 1: dïng cho TK 341,342,311 sè liÖu tæng céng ghi NKCT sè 4. SCT sè 2: theo dâi chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n( TK 331) sè liÖu cuèi th¸ng ghi vµ0o NKCT sè 5. SCT sè 3: theo dâi b¸n hµng, sè liÖu ghi vµo NKCT sè 8. SCT sè 4: theo dâi chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸h hµng, sè liÖu ghi vµo b¶ng kª 11 vµ NKCT sè 8. SCT sè 5: theo dâi vÒ TSC§, sè liÖu ghi vµo NKCT sè 9. SCT sè 6: theo dâi c¸c TK bªn NKCT sè 10. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh 5. Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: 5.1. B¸o c¸o tµi chÝnh: Theo qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh, doanh nghiÖp sö dông 4 lo¹i b¸o c¸o sau: - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 5.2. B¸o c¸o qu¶n trÞ. B¸o c¸o qu¶n trÞ cña c«ng ty do phßng KTTT lËp phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Díi ®©y lµ mét sè b¸o c¸o qu¶n trÞ ®Æc trng cña c«ng ty: B¶ng chi tiÕt gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®îc lËp cho tõng n¨m vµ cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÈm chÌ cña c«ng ty. Tæng hîp c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m: bao gåm c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ, doanh thu, lîi nhuËn, … B¶ng tæng kÕt vÒ thu mua nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm,… III.Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh. 1.KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ thanh to¸n víi nhµ cung cÊp. 1.1. §Æc ®iÓm chung. C«ng ty chÌ Kim Anh sö dông vËt liÖu chÝnh chiÕm kho¶ng trªn 80% trong tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈmnh: chÌ xanh ®Æc biÖt, chÌ xanh lo¹i mét, chÌ xanh lo¹i 2,… chÌ ®en lo¹i 1, chÌ ®en lo¹i 2,…VËt liÖu phô gåm:h ¬ng liÖu nh: sen, cóc, nhµi, ng©u,…nh·n nh: Thanh h¬ng, Hång ®µo,hép chÌ tói läc,…Nhiªn liÖu sö dông ®Ó sÊy vµ sao chÌ:than, cñi,…®Ó ch¹y m¸y ph¸t, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ, s¶n xuÊt:x¨ng, dÇu,… §èi víi vËt liÖu nhËp kho: gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu sÏ lµ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT (phÇn kh«ng thóª) céng víi chi phÝ vËn chuyÓn (nÕu cã). §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: c«ng ty h¹ch to¸n gi¸ thùc tÕ theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷. 1.2.Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 1.2.1.Thñ tôc nhËp, xuÊt vËt liÖu. 1.2.1.1.Thñ tôc nhËp kho. Theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu khi vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho.Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho ngêi cung cÊp hoÆc nh©n viªn tiÕp liÖu ®em Ho¸ ®¬n mua hµng lªn phßngKTTT. Phßng KTTT sÏ kiÓm tra ho¸ ®¬n ,®èi chiÕu néi dung ghi trªn ho¸ ®¬n víi hîp ®ång mua hµng ®· kÝ kÕt vÒ chñng lo¹i qui c¸ch nÕu ®óng sÏ NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh lËp phiÕu nhËp kho(PNK).Sau ®ã nh©n viªn tiÕp liÖu cÇm PNK xuèng kho ®Ò nghÞ thñ kho cho nhËp kho vËt liÖu mua vÒ. Tríc khi cho nhËp kho vËt liÖu ph¶I ®îc tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm. Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: 1 ®¹i diÖn phßng KTTT,1 ®¹i diÖn phßng kÜ thuËt vµ thñ kho. Ban kiÓm nghiÖm kiÓm tra sè lîng vËt liÖu thùc cã , qui c¸ch vµ phÈm chÊt vËt liÖu ,nÕu ®¶m b¶o th× sÏ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt liÖu vµ kÝ x¸c nhËn vµo PNK råi ®Ò nghÞ thñ kho cho nhËp kho. PNK ®îc lËp thµnh 3 liªn, trong ®ã: 1 liªn giao cho phßng KTTT gi÷, 1 liªn giao cho nh©n viªn tiÕp liÖu gi÷, 1 liªn thñ kho gi÷. Thñ kho sö dông PNK ®Ó ghi thÎ kho theo chØ tiªu sè lîng råi chuyÓn cho kÕ to¸n. (MÉu PNK xem biÓu sè 01) ( BiÓu sè 01) PhiÕu nhËp kho Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 Hä tªn ngêi giao hµng: DNTN bao b× ¸ Ch©u Theo: Ho¸ ®¬n sè 062388 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 NhËp t¹i kho: Liªn TT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t 1 Vá hép T©n C¬ng 80g §VT Sè lîng Theo CT Thùc nhËp Hép 4.400 4.400 Hép 2 2.850 2.850 MÉu sè:01- VT Sè: 352 Nî:152,133 Cã: 331 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 4.300 18.920.000 5.800 16.530.000 ........ Céng tiÒn hµng : 35.450.000 ThuÕ xuÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT: 3.545.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 38.995.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m¬I t¸m triÖu chÝn tr¨m chÝn m¬I l¨m ngµn ®ång ch½n. Phô tr¸ch c«ng tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) 1.2.1.2.Thñ tôc xuÊt kho. Khi ph©n xëng cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thèng kª ph©n xëng sÏ viÕt ®¬n xin lÜnh vËt t råi ®a cho qu¶n ®èc ph©n xëng kÝ. Sau ®ã thèng kª ph©n xëng cÇm ®¬n nµy xuèng phßng KTTT. Phßng KTTT c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt giao cho ph©n xëng ®ã vµ ®Þnh møc tiªu hao NVL ®Ó lËp PXK cã ®ñ ch÷ kÝ cña ngêi cã thÈm quyÒn (ch¸nh phã gi¸m ®èc). Thñ kho c¨n cø vµo PXK ®Ó xuÊt vËt liÖu ®óng sè lîng chñng lo¹i qui c¸ch vµ ghi sè lîng thùc xuÊt vµp PXK. PXK ®îc lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn giao cho phßng KHVT, mét liªn giao cho thèng kª ph©n xëng gi÷ vµ mét liªn giao cho thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n. NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh (MÉu PXK xem biÓu sè 02) ( BiÓu sè 02) PhiÕu xuÊt kho MÉu sè:01- VT Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 Sè: 370 Nî:621 Cã: 1522 Hä tªn ngêi nhËn hµng:Phan ViÖt Hïng-PX thµnh phÈm LÝ do xuÊt kho: ®ãng chÌ T©n C¬ng 80g XuÊt t¹i kho: Liªn TT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t 1 Vá hép T©n C¬ng 80g 2 Tói PE 16*24 §VT Sè lîng Theo CT Thùc nhËp Hép 21.250 21.250 Tói §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 21.250 21.250 ........ Phô tr¸ch bé phËn sö dông ( KÝ, hä tªn) Phô tr¸ch c«ng tiªu ( KÝ, hä tªn) Thñ kho (KÝ, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, hä tªn) 1.2.2.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. HiÖn nay ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®ang ®îc ¸p dông ë c«ng ty lµ ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, viÖc ghi sæ ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë c¶ kho vµ phßng kÕ to¸n. 1.2.2.1.T¹i kho. Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng vËt liÖu theo chØ tiªu sè lîng trªn c¬ së c¸c PNK,PXK. §Ó thuËn tiÖn cho viÖcghi chÐp, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ qu¶n lÝ tõng vËt liÖu, kÕ to¸n më cho mçi nhãm mét quyÓn thÎ kho vµ më cho c¶ n¨m. Trong mét quyÓn thÎ kho mçi thø vËt liÖu ®îc më vµ ghi chÐp trªn mét sè tê sæ nhÊt ®Þnh. Sè thø tù cña tõng vËt liÖu trong tõng quyÓn thÎ kho sÏ thèng nhÊt víi sè thø tù cña vËt liÖu ®ã trªn b¶ng kª tæng hîp N-X-T. Khi nhËn ®îc c¸c PNK, PXK thñ kho thùc hiÖn thu, ph¸t vËt liÖu, sau ®ã ghi sè lîng vËt liÖu thùc nhËp , thùc xuÊt vµo thÎ kho. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh tån kho vµ ghi vµo thÎ kho cña tõng vËt liÖu. §Þnh k× (10 ngµy) sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho sÏ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n c¶ thÎ kho vµ PNK ,PXK. Cuèi th¸ng thñ kho tiÕn hµnh tÝnh sè tån kho cuèi th¸ng tõng thø vËt liÖu. (MÉu thÎ kho xem biÓu sè 03. MÉu sæ chi tiÕt vËt liÖu xem biÓu sè 04) ( BiÓu sè 03) §¬n vÞ: C«ng ty CP chÌ Kim Anh Tªn kho:1( chÞ Th¸i) NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ:01/01/2001 Tªn kho: Nguyªn liÖu chÝnh Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t: ChÌ xanh ®Æc s¶n §¬n vÞ tÝnh : Kg §¬n gi¸ h¹ch to¸n: Ngµy stt Ctõ DiÔn gi¶i Sè lîng N_X SH NT NhËp XuÊt Sè d 30/11/2001 1 30 10/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 10/12 1.650 2 60 28/12 PX thµnh phÈm 28/12 1.743 3 63 30/12 PX thµnh phÈm 30/12 1.904 4 31 31/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 30/12 2.410 Céng SPS trong th¸ng 4.060 3.647 Sè d 31/12/2001 NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 Tån 2.560 4.210 2.467 563 2.973 KÝ x¸c nhËn cña kÕ to¸n 2.973 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh NguyÔn H¹nh Lª - Líp KiÓm to¸n 41 20
- Xem thêm -