Tài liệu Hoàn thiện quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường mỹ tại xí nghiệp may xuất khẩu thanh trì

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 602 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ dÊt níc, ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp quan träng, kh«ng chØ ®¶m b¶o viÖc cung cÊp s¶n phÈm dÖt may cho nhu cÇu trong níc ngµy mét t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn më réng th¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may. Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc, víi ®Æc ®iÓm møc vèn ®Çu t kh«ng nhiÒu, cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu lao déng, gia c«ng theo c¸c kiÓu mÉu cña ®¬n ®Æt hµng, víi thÞ trêng s½n cã vµ kh¸ réng ®ang lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng nghiÖp dÖt may níc ta, cho phÐp chóng ta gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ gãp phÇn t¨ng nguån vèn phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña níc ta ra thÞ trêng níc ngoµi nãi chung vµ sµn thÞ trêng Mü nãi riªng ®· cã nhiÒu tiÕn bé : víi thÞ phÇn ngµy cµng lín, mÆt hµng phong phó h¬n vµ doanh thu b»ng ngo¹i tÖ t¨ng râ rÖt. Tuy nhiªn, còng cßn kh«ng Ýt h¹n chÕ ®ang lµ nh÷ng c¶n trë ®Õn viÖc më réng quy m«, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ trêng Mü. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËptèt nghiÖp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× , em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu “ hoµn thiÖn quy tr×nh gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu ang thÞ trêng mü t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× “ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Môc tiªu nghiªn cøu: t«ng qua viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c lý luËn vÒ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng d¾n thùc tr¹ng quy trÝnh gia c«nghµng may mÆc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü c¶u xÝ nghiÖp, t×m ra ®îc nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng nµy vµ nguyªn nh©n cña nã,tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng gia c«ng hµng may mÆc sang thÞ trêng Mü. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn quy tr×nh gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: LuËn v¨n sö dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh tÕ vµ tæ chøc th«ng dông nh: Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, ph¬ng ph¸pph©n tÝch tæng hîp… KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn gia c«ng quèc tÕ Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 1 Líp: K38-E4 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng quy tr×nh gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× Do thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ hiÓu biÕt cã h¹nnªn ®Ò tµi ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em mong muèn nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ phßng xuÊt nhËp khÈu cña xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®· chØ b¶o gióp ®ì em tiÕp xóc t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu cña xÝ nghiÖp, nhÊt lµ nghiÖp vô gia c«ng hµng may mÆccña xÝ nghiÖp. §Æc biÖt em xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi thÇy gi¸o Do·n KÕ B«n ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 2 Líp: K38-E4 Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ gia c«ng quèc tÕ 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i gia c«ng quèc tÕ 1.1. Kh¸i niÖm gia c«ng quèc tÕ Gia c«ng quèc tÕ lµ mét ph¬ng thøc giao dÞch , trong ®ã bªn dÆt gia c«ng ë níc ngoµi cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn phô liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm ®Ó bªn nhËn gia c«ng trong níc tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thµnh s¶n phÈm theo yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng. Toµn bé s¶n phÈm lµm ra bªn nhËn gia c«ng sÏ giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng ®Ó nhËn vÒ mét kho¶n thï lao ( gäi lµ phÝ gia c«ng ) theo tho¶ thuËn. 1.2. DÆc ®iÓm cña gia c«ng quèc tÕ - Gia c«ng quèc tÕ lµ ph¬ng thøc uû th¸c gia c«ng, trong ®ã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. - Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, ngêi nhËn gia c«ng trong níc bá ra lao ®éng, tiÒn chi phÝ gia c«ng lµ thï lao lao ®éng. Do ®ã cã thÓ nãi gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu lµ h×nh thøc mËu dÞch lao ®éng, lµ h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng t¹i chç. - Gia c«ng què tÕ lµ ph¬ng thøc bu«n b¸n gia c«ng “hai ®Çu ë ngoµi “ nghÜa lµ thÞ trêng níc ngoµi võa lµ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®ång thêi còng lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc ®ã. - Gia c«ng quèc tÕ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c víi h×nh thøc mua nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm trong xuÊt khÈu trùc tiÕp (mua ®øt b¸n ®o¹n ) : + Kh«ng cã sù chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u, hoÆc nÕu cã sù chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u trong nhËp khÈu nguyªn liÖu nhng chóng ®Òu thuéc mét cuéc giao dÞch, c¸c viÖc cã liªn quan ®Òu ®îc quy ®Þnh trong cïng mét hîp ®ång. Gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu thuéc vÒ uû th¸c gia c«ng, do dã ngêi cung øng nguyªn liÖu l¹i chÝnh lµ ngêi tiÕp nhËn thµnh phÈm, + Trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ, s¶n phÈm lµm ra do bªn ®Æt gia c«ng tiªu thô, bªn nhËn gia c«ng chØ tæ chøc s¶n xuÊt kh«ng ph¶i chÞu rñi ro trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn, lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t déng nµy kh«ng cao do sè tiÒn gia c«ng chØ lµ tiÒn thï lao lao ®éng. 1.3. Ph©n lo¹i gia c«ng quèc tÕ 1.3.1. C¨n cø vµo quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu H×nh thøc nhËn nguyªn liÖu giao thµnh phÈm :Theo h×nh thøc nµy bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cho bªn nhËn gia c«ng vµ sau thêi gian s¶n xuÊt sÏ thu håi s¶n phÈm vµ phÝ gia c«ng. Trong trêng hîp nµy, trong thêi gian s¶n xuÊt quyÒn së h÷u vÒ nguyªn liÖu vÉn thuéc vÒ bªn ®Æt gia c«ng. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 3 Líp: K38-E4 H×nh thøc mua ®øt b¸n do¹n : Dùa trªn hîp ®ång mua b¸n hµng dµi h¹n víi níc ngoµi. Bªn ®Æt gia c«ng b¸n ®øt nguyªn liÖu cho bªn nhËn gia c«ng vµ sau thêi gian s¶n xuÊt sÏ mua l¹i thµnh phÈm. Trong trêng hîp nµy quyÒn së h÷u nguyªn liÖu chuyÓn tõ bªn ®Æt gia c«ng sang bªn nhËn gia c«ng. H×nh thøc kÕt hîp : Trong ®ã bªn ®Æt gia c«ng chØ giao nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bªn nhËn gia c«ng sÏ cung cÊp nh÷ng nguyªn vËt liÖu phô. 1.3.2. C¨n cø theo gi¸ gia c«ng Hîp ®ång thùc chi thùc thanh : Trong ®ã bªn nhËn gia c«ng thanh to¸n vãi bªn ®Æt gia c«ng toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc tÕ cña m×nh céng víi thï lao gia c«ng. Hîp ®ång kho¸n : Trong ®ã ngêi ta x¸c ®Þnh møc cho mçi s¶n phÈm bao gåm chi phÝ ®Þnh møc vµ thï lao ®Þnh møc. Dï chi phÝ thùc tÕ cña bªn nhËn gia c«ng lµ bao nhiªu ®i n÷a th× hai bªn vÉn thanh to¸n vãi nhau theo gi¸ ®Þnh møc ®ã. 1.3.3. C¨n cø theo sè bªn tham gia quan hÖ gia c«ng Gia c«ng hai bªn : Trong ®ã chØ cã hai bªn tham gia quan hÖ gia c«ng, lµ bªn ®Æt gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng. Gia c«ng nhiÒu bªn : Trong ®ã bªn nhËn gia c«ng lµ mét sè doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm gia c«ng cña ®¬n vj tríc lµ ®èi tîng gia c«ng cña ®¬n vÞ sau, cßn bªn ®Æt gia c«ng chØ lµ mét. 1.3.4 C¨n cø theo c«ng ®o¹n gia c«ng Gia c«ng theo tõng c«ng ®o¹n : Bªn nhËn gia c«ng sÏ gia c«ng mét phÇn s¶n phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng. Cã thÓ lµ c«ng ®o¹n cßn l¹i hoÆc mét c«ng ®o¹n bÊt k× nµo ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng ®o¹n cÇn gia c«ng sÏ giao l¹i s¶n phÈm d· thùc hiÖn ®îc cho bªn ®Æt gia c«ng. Hinh thøc nµy ¸p dông víi nh÷ng hµng mµ bªn nhËn gia c«ng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm hoÆc tªn cña s¶n phÈm ®· g¾n liÒn víi danh tiÕng cña bªn ®Æt gia c«ng. Do ®ã h×nh thøc nµy khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña bªn nhËn gia c«ng vÒ nhËp khÈu s¶n xuÊt, gi¸ c¶ lao ®éng rÎ, tr×nh ®é tay nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ ®ñ yªu cÇu ®¸p øng gia c«ng tèt phÇn c«ng ®o¹n ®ã. Gia c«ng hoµn chØnh s¶n phÈm : Bªn nhËn gia c«ng nhËn nguyªn vËt liÖu vµ tiÕn hµnh gia c«ng tõ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn ®Õn c«ng ®o¹n cuèi cïng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh. Sau ®ã ®ãng gãi, kÎ ký m· hiÖu ( nÕu cã ) råi chuyÓn giao cho bªn ®¹t gia c«ng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng. H×nh thøc nµy ¸p dông víi c¸c hµng ho¸ th«ng dông kh«ng ph¶i lµ mòi nhän hiÖn thêi cña bªn ®Æt gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng ph¶i cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®Ó hoµn chØnh s¶n phÈm. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 4 Líp: K38-E4 Gia c«ng chi tiÕt : Bªn nhËn gia c«ng sÏ gia c«ng mét chi tiÕt s¶n phÈm mµ bªn ®Æt gia c«ng yªu cÇu. H×nh thøc nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp hoÆc chi tiÕt ®ã cã thÓ lµ u thÕ tuyªt ®èi cña bªn nhËn gia c«ng. 1.3.5. C¨n cø theo nghÜa vô cña bªn nhËn gia c«ng CM ( Cutting and making ) ngêi nhËn gia c«ng chØ tiÕn hµnh pha c¾t, chÕ t¹o vµ chØnh trang s¶n phÈm theo yªu cÇu cña bªn dÆt gia c«ng. CMP ( Cutting, making and packing ) sau khi hoµn thµnh c¾t vµ may s¶n phÈm, bªn nhËn gia c«ng ph¶i ®ãng gãi s¶n phÈm nh ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. CMT (cutting, making and trimming ) ngêi nhËn gia c«ng ph¶i c¾t may vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng ®oan liªn quan ®Õn hoµn thiÖn s¶n phÈm nh : hå, lµ… CMPQ ( cutting, making, packing and quota ), ë h×nh thøc nµy, nghÜa vô cña bªn nhËn gia c«ng nhiÒu h¬n. Ngoµi viÖc c¾t, may vµ ®ãng gãi s¶n phÈm, ngêi nhËn gia c«ng cßn ph¶i tr¶ phÝ h¹n ng¹ch theo quy ®Þnh ®èi víi nh÷ng mÆt hµng ®îc qu¶n lÝ b»ng h¹n ng¹ch. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ khi kÝ kÕt hîp ®ång gia c«ng ph¶i tÝnh tíi sè quota mµ doanh nghiÖp cã ®îc ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kÝ kÕt hîp ®ång råi mµ kh«ng cã quota. Song cho dï ¸p dông h×nh thøc gia c«ng nµo th× mèi quan hÖ gi÷a bªn ®Æt gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng còng ®îc x¸c ®Þnh râ rµng trong hîp ®«ng gia c«ng, trong ®ã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®îc quy ®Þnh cô thÓ, chÆt chÏ. 1.3.6. C¨n cø theo møc ®é cung cÊp nguyªn phô liÖu Bªn nhËn gia c«ng nhËn toµn bé nguyªn phô liÖu b¸n thµnh phÈm. Trong trêng hîp nµy, bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp 100% nguyªn phô liÖu. Trong mçi l« hµng ®Òu cã b¶ng ®Þnh møc nguyªn phô liÖu chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn vµ ®îc c¸c cÊp qu¶n lý xÐt duyÖt. Bªn nhËn gia c«ng chØ viÖc tæ chøc theo ®óng mÉu cña kh¸ch hµng vµ giao l¹i s¶n phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng hoÆc giao l¹i cho ngêi thø ba theo sù chØ ®Þnh cña kh¸ch hµng. Bªn nhËn gia c«ng chØ nhËn nguyªn vËt liÖu chÝnh theo ®Þnh møc, cßn nguyªn liÖu phô, phô liÖu th× tù khai th¸c theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Bªn nhËn gia c«ng kh«ng nhËn bÊt cø nguyªn phô liÖu nµo cña kh¸ch mµ chØ nhËn ngo¹i tÖ råi dïng ngo¹i tÖ ®ã ®Ó mua nguyªn liÖu theo yªu cÇu 2. Vai trß cña ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ Gia c«ng quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh vµ trë thµnh ph¬ng thøc phæ biÕn trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. H×nh thøc kinh doanh nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cã vai trß to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ cña mét níc trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn. NhiÒu níc ®ang ph¸t Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 5 Líp: K38-E4 triÓn ®· nhê vËn dông ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ cã ®îc mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 2.1. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng - Lîi Ých lín nhÊt ®èi víi bªn dÆt gia c«ng lµ gi¶m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt do tËn dông ®îc nguån nh©n lùc vµ mét phÇn nguyªn phô liÖu thêng lµ rÎ ë níc nhËn gia c«ng. ChÝnh lîi thÕ nµy quyÕt ®Þnh xu híng chuyÓn dÇn c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®ßi hái nhiÒu nh©n c«ng, nhiÒu c«ng ®o¹n tØ mØ ( nhng kh«ng yªu cÇu ngêi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cao ) tõ nh÷ng níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn sang c¸c níc míi ph¸t triÓn cã nguån lao ®éng nhiÒu vµ rÎ. B»ng ph¬ng thøc thuª gia c«ng, nhµ kinh doanh ë nh÷ng níc ph¸t triÓn ®· tiÕt kiÖm ®Õn møc tèi ®a chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. §ã lµ do chi phÝ lao ®éng ë níc ngoµi thÊp, cßn nÕu tù s¶n xuÊt trong níc th× chi phÝ nh©n c«ng cao khiÕn gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Nguån gèc lîi nhuËn tõ nhµ kinh doanh gia c«ng quèc tÕ chÝnh lµ tõ phÇn lao ®éng thÆng d cña ngêi lao ®«ng níc ngoµi, møc lîi nhuËn nµy cao h¬n so víi lîi nhuËn cña cïng mét sè t b¶n nh vËy nhng ®Çu t ë trong níc. - Mét lîi thÕ kh¸c lµ bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chñ ®éng ®iÒu chØnh ®îc nguån hµng ®Ó phôc vô cho yªu cÇu kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ngêi ®i thuª gia c«ng thêng cã thÕ m¹nh lµ thÞ trêng tiªu thô hoÆc lµ c¸c thÞ trêng truyÒn thèng, hoÆc lµ c¸c thÞ trêng khã tÝnh mµ chØ hä m¬i ®¸p øng ®îc. Cho nªn khi thÞ trêng ph¸t sinh nh÷ng yªu cÇu lín th× hä cã thÓ dÊp øng ®îc ngay mµ kh«ng ph¶i bá thªm vèn ®Çu t më réng ph©n xëng s¶n xu¸t, thu hót c«ng nh©n… mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt (®«i khi v× tèn thêi gian nªn mÊt c¬ héi lµm ¨n). Do vËy, hä võa gi÷ ®îc thÞ trêng tiªu thu võa tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t mµ vÉn thu ®îc lîi nhuËn cao. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, bªn ®¹t gia c«ng cßn cã thÓ t¹o thªm thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ cho m×nh ngay t¹i níc nhËn gia c«ng. Nh÷ng quy c¸ch mÉu m·, kiÓu d¸ng, chÊt lîng cña hµng ho¸ ®¹t gia c«ng còng cã thÓ ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu sè ®«ng ngêi tiªu dïng ë níc nhËn gia c«ng, dÇn dÇn ®i tíi chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô ë níc ®ã vµ c¸c níc l©n cËn. §©y lµ thùc tÕ c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn quan t©m. 2.2. §èi víi bªn nhËn gia c«ng Trong ho¹t ®éng gia c«ng, bªn nhËn gia c«ng chØ ph¶i bá ra søc lao ®éng vµ vèn cè ®Þnh ( nhµ xëng, kho b·i…) Lîi Ých cña bªn nhËn gia c«ng thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau : Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 6 Líp: K38-E4 - Lîi Ých cña bªn nhËn gia c«ng cã ®îc kh«ng ph¶i lµ nhá nhng kh«ng dÔ nhËn thÊy ngay ®îc, ®ã lµ viÖc gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã kh¨n bì ngì ban ®Çu cña c¸c níc chËm ph¸t triÓn khi míi tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi vµ thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng nh»m môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ cña m×nh. - Khai th¸c ®îc lîi thÐ nguån nh©n lùc dåi dµo trong níc, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét bé phËn lao ®éng d thõa trong x· héi, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, gi¶m thÊt nghiÖp… - Gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t vµ kÜ thuËt lµm tiÒn ®Ò x©y dùng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c«ng nghiÖp nhÑ trong níc, dÇn dÇn lµm thay ®æi c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu theo híng t¨ng dÇn tû träng hµng ®· qua chÕ biÕn, gi¶m tû lÖ hµng nguyªn liÖu th«, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ thÞ trêng tiªu thô, ®ång thêi sö dông m¹ng líi vÒ kinh nghiÖm tiªu thô hµng ho¸ cña níc ®Æt gia c«ng. Tõ ®ã tÝch luü kinh nghiÖm, tËp dît cho viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. - Nhê gia c«ng xuÊt khÈu, cã thÓ kÕt hîp xuÊt khÈu mét sè vËt t, nguyªn liÖu s½n cã trong níc, ph¸t triÓn thªm nguån hµng, trang bÞ vµ khai th¸c m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn hoÆc quy tr×nh c«ng nghÖ míi mµ kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian nghiªn cøu thö nghiÖm. - Gãp phÇn t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc, gi¶m bít sù mÊt c©n ®èi trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. ChÝnh v× nh÷ng lîi Ých to lín nµy nªn ph¬ng thøc kinh doanh gia c«ng trªn thÞ trêng quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng chØ nh÷ng níc kinh tÕ cha ph¸t triÓn míi quan t©m mµ ngay c¶ nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn còng vÉn sö dông nh»m tËn dông tèi ®© nh÷ng lîi Ých do ph¬ng thøc gia c«ng ®em l¹i. 3. Quy tr×nh gia c«ng quèc tÕ 3.1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng vµ t×m ®èi t¸c Khi nãi ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu, nhiÒu ngêi cho r»ng viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ c«ng viÖc cña phÝa ®Æt gia c«ng, tøc lµ phÝa níc ngoµi, cßn phÝa doanh nghiÖp cña ta chØ lo s¶n xuÊt gia c«ng theo yªu cÇu. Quan ®iÓm nµy chØ ®óng trong viÖc nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô cña s¶n phÈm trong giai ®o¹n ®Çu cña h×nh thøc gia c«ng quèc tÕ. Cßn hiÖn nay, khi mµ chóng ta ®· cung cÊp ®îc mét phÇn nguyªn phô liÖu, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n còng ®· ®îc n©ng cao, m¸y mãc c«ng nghÖ ®ang ®îc hiÖn ®¹i ho¸ dÇn dÇn th× viÖc nghiªn cøu, tiÕp cËn thÞ trêng lµ ho¹t ®éng hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn tíi xuÊt khÈu trùc tiÕp. MÆt kh¸c, ®Æc ®iÓm cña gia c«ng xuÊt khÈu lµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång thêng kÐo dµi rÊt l©u, nªn nã chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña m«i trêmg kinh doanh trong níc vµ quèc tÕ. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 7 Líp: K38-E4 M«i trßng kinh doanh quèc tÕ bao gåm c¸c yÕu tè vµ lùc lîng g©y ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c yÕu tè rÊt dÔ thay ®æi t¹o thµnh mét dßng ch¶y liªn tôc t¹o nªn nh÷ng c¬ héi hay ®e do¹ cho doanh nghiÖp. Khi nghiªn cøu m«i trêng, ngêi ta nghiªn cøu hai lo¹i m«i trêng c¬ b¶n : M«i trêng bªn trong vµ m«i trêng bªn ngoµi. Nghiªn cøu m«i trêng bªn ngoµi ®Ó th«ng qua ®ã x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vµ ®e do¹. Ph©n tich m«i trêng bªn trong lµ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm yÕu vµ ®iÓm m¹nh cïa c«ng ty. §iÓm yÕu vµ diÓm m¹nh ë ®©y lµ ph¶i so s¸nh v¬i ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã cã c¸c ph¬ng thøc thÝch hîp tríc nh÷ng c¬ héi vµ ®e do¹ cña m«i trêng kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ trêng thùc chÊt lµ nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tÝn dông, tû gi¸ hèi ®o¸i, ®iÒu kiÖn vÒ vËn t¶i, gi¸ cíc, … trªn tõng thÞ trêng. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, nªn ho¹t ®«ng nghiªn cøu thÞ trêng rÊt ®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng quan t©m. 3.2. Giao dÞch ®µm ph¸n vµ kÝ kÕt hîp ®ång 3.2.1. Giao dÞch vµ ®µm ph¸n Sau khi ®· nghiªn cøu kÜ lìng vÒ thÞ trêng vµ t×m hiÓu ®èi t¸c th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n nh»m tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ hµng ho¸, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc thanh to¸n… §µm ph¸n lµ n¬i bµn b¹c trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt kÝ kÕt hîp ®ång. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c bªn giao dÞch thêng sö dông ba h×nh thøc ®µm ph¸n c¬ b¶n sau : - §µm ph¸n qua th tÝn : Ngµy nay th tõ vÉn lµ mét h×nh thøc giao dÞch ®µm ph¸n chñ yÕu cña nh÷ng ngêi kinh doanh quèc tÕ. So víi c¸c h×nh thøc ®µm ph¸n kh¸c, ®µm ph¸n qua th tÝn tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. H¬n n÷© trong cïng mét lóc cã thÓ ®µm ph¸n víi nhiÒu kh¸ch hµng ë nhiÒu níc kh¸c nhau. Ngêi viÕt th tÝn cã diÒu kiÖn ®Ó ph©n tÝch, c©n nh¾c, tranh thñ ý kiÕn nhiÒu ngêi vµ cã thÓ khÐo lÐo dÊu kÝn ý ®Þnh thùc hiÖn cña m×nh. Nhng viÖc giao dÞch dµm ph¸n qua th tÝn thêng mÊt nhiÒu thêi gian chê ®îi, cã thÓ bá lì c¬ héi mua b¸n vµ nhiÒu khi kh«ng hiÓu hÕt ý cña nhau nhÊt lµ khi dïng ng«n ng÷ cã ng÷ c¶nh cao. - §µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i : §µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i thùc hiÖn rÊt dÏ dµng vµ nhanh chãng ®¶m b¶o ®îc tÝnh thêi ®iÓm ( Just in time ). Nhng chi phÝ ®µm ph¸n l¹i rÊt cao, vµ th¬ng lîng qua ®iÖn tho¹i ph¶i h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian cho nªn c¸c bªn kh«ng thÓ tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt. Ngêi ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i yªu cÇu ph¶i cã tÝnh s¸ng t¹o, ph©n tÝch, ph¸n ®o¸n vµ ph¶n øng linh ho¹t tríc c¸c vÊn ®Ò Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 8 Líp: K38-E4 mµ ®èi ph¬ng ®© ra. Cho nªn ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o tríc khi ®µm ph¸n, ®Ó cã thÓ tr¶ lêi ngay vµ chÝnh x¸c c¸c vÊn ®Ò ®îc nªu ra. MÆt kh¸c, th¬ng lîng qua ®iÖn tho¹i sÏ gÆp khã kh¨n khi ph¶i sö dông phiªn dÞch, vµ mét ®iÒu c¬ b¶n lµ trao ®æi qua ®iÖn tho¹i lµ trao ®æi b»ng miÖng, kh«ng cã g× lµ b»ng chøng cho viÖc tho¶ thuËn, viÖc trao ®æi qua ®iÖn tho¹i chØ ®îc sö dông trong trêng h¬p cÇn thiÕt, hoÆc trong nh÷ng trêng hîp mµ mäi ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn xong, chØ cÇn x¸c nhËn mét vµi th«ng tin…Sau khi trao ®æi b»ng ®iÖn tho¹i cÇn cã th x¸c nhËn néi dung ®· ®µm ph¸n tho¶ thuËn. - §µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp : H×nh thøc ®µm ph¸n b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp thêng ®îc ¸p dông khi ®µm ph¸n c¸c hîp ®ång lín, hîp ®ång cã tÝnh chÊt phøc t¹p,hµng ho¸ cã tÝnh chÊt phøc t¹p hoÆc c¸c bªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¶i trao ®æi ®Ó thuyÕt phôc nhau. §©y lµ h×nh thøc ®Æc biÖt quan träng, nã ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò gi÷© hai bªn vµ niÒu khi lµ lèi tho¸t cho c¸c h×nh thøc ®µm ph¸n kh¸c ®· kÐo dµi qu¸ l©u mµ kh«ng cã kÕt qu¶. ViÖc hai bªn trùc tiÕp gÆp gì nhau ®Ó ®µm ph¸n t¹o ®iÌu kiÖn cho hai bªn hiÓu biÕt lÉn nhau vµ duy tr× m«i quan hÖ l©u dµi víi nhau. Song ®©y còng lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã nhÊt, yªu cÇu ngêi ®µm ph¸n ph¶i am hiÓu vÒ nghiÖp vô, hµng ho¸ vµ ®è ph¬ng, nhanh chãng cã biÖn ph¸p ®èi phã trong mäi trêng hîp hoÆc quyÕt ®Þnh ngay t¹i chç khi cÇn thiÕt. Trong ®µm ph¸n trùc tiÕp cè g¾ng tr¸nh ®Ó ®èi ph¬ng biÕt ®îc ý ®å chiÕn lîc cña m×nh th«ng qua ng÷ c¶nh ®µm ph¸n. ChuÈn bÞ kÜ lìng tríc khi ®µm ph¸n lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng. 3.2.2. KÝ kÕt hîp ®ång Ph¬ng thøc kÝ kÕt hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu thêng cã c¸c lo¹i sau : - Nhµ m¸y trùc tiÕp kÝ hîp ®ång víi h·ng níc ngoµi vµ lµm toµn bé c¸cc qu¸ tr×nh cña nghiÖp vô gia c«ng quèc tÕ, tù thu chi phÝ lao ®éng. - C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®éc lËp kÝ hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu víi h·ng níc ngoµi, sau ®ã giao nguyªn vËt liÖu, linh kiÖn mµ bªn h·ng níc ngoµi cung cÊp cho nhµ m¸y ®· liªn hÖ ®Ó tiÕn hµnh gia c«ng l¾p r¸p, thµnh phÈm do c«ng ty xuÊt nhËp khÈu phô tr¸ch giao hµng vµ thu nhËn chi phÝ lao ®éng. Quan hÖ gi÷© c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ nhµ m¸y ®îc xö lý dùa vµo hîp ®ång ®· kÝ gi÷© hai bªn. - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®¹i diÖn nhµ m¸y, tiÕn hµnh ®µm ph¸n, ®èi tho¹i, kÝ kÕt hîp ®ång gia c«ng, sau ®ã nhµ m¸y phô tr¸ch gia c«ng l¾p r¸p thu chi phÝ lao ®éng. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thu phÝ hoa hång cña nhµ m¸y. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 9 Líp: K38-E4 - Mét c«ng ty dÞch vô gia c«ng xuÊt khÈu thay mÆt nhµ m¸y gia c«ng, phô tr¸ch kÝ kÕt, lµm thñ tôc khai b¸o h¶i quan xuÊt ®i, thanh to¸n chi phÝ lao ®éng. 3.2.3. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ Trong hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ th× phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt thóc t¬ng tù nh c¸c hîp ®ång quèc tÕ kh¸c. Trong hîp ®ång ph¶i ghi râ sè hîp ®ång, tªn gäi cña hîp ®ång, tªn, ®Þa chØ giao dÞch, quèc tÞch, sè diÖn tho¹i, sè tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång gia c«ng, ngµy ký hîp ®ång… PhÇn néi dung cña hîp ®ång bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n sau : 3.2.3.1. Môc ®Ých cña hîp ®ång Trong ®iÒu kho¶n nµy cÇn quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ néi dung vµ yªu cÇu cña s¶n phÈm, h¹ng môc gia c«ng l¾p r¸p. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng cña thµnh phÈm, cã khi cßn ph¶i quy ®Þnh bªn h·ng níc ngoµi cung øng mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, bªn gia c«ng sÏ dïng chi phÝ lao ®éng ®Ó tr¶. 3.2.3.2.Quy ®Þnh vÒ thµnh phÈm Trong ®iÒu kho¶n nµy oh¶i ®© ra nh÷ng quy ®Þnh râ rµng vÒ tªn hµng, quy c¸ch chÊt lîng cña thµnh phÈm, sè lîng, bao b× ®ãng gãi, kú h¹n giao nép. CÇn ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kho¶n kü thuËt tØ mØ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm yªu cÇu ®Æc biÖt, ®ång thêi ph¶i lu«n quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m hîp ®ång. 3.2.3.3. Quy ®Þnh vÒ nguyªn vËt liÖu Trong hîp ®ång gia c«ng ph¶i nªu râ tªn, lo¹i nguyªn liÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè lîng, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu. Trong trêng hîp, bªn ®Æt gia c«ng chØ cung cÊp nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ bªn nhËn gia c«ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu phô th× hîp ®ång ph¶i nªu râ c¸c lo¹i nguyªn liÖu phô, sè lîng, quy c¸ch. §iÒu c¬ b¶n lµ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ, chi tiÕt vµ tû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®èi vãi mçi s¶n phÈm gia c«ng. 3.2.3.4. Quy ®Þnh vÒ gi¸ c¶ gia c«ng Gi¸ c¶ gia c«ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¸c yÕu tè t¹o thµnh nh tiÒn thï lao gia c«ng, chi phÝ nguyªn phô liÖu, tû lÖ thø phÈm, c¸c chi phÝ mµ bªn nhËn gia c«ng ph¶i øng tríc trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu, phu liÖu vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , gia c«ng hµng ho¸. Quy ®Þnh thï lao gia c«ng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng v× vÒ b¶n chÊt gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng t¹i chç. TÝnh to¸n khi quy ®Þnh ®Þnh møc thï lao gia c«ng, bªn nhËn gia c«ng cÇn xem xÐt c¸c nh©n tè sau : gi¸ c¶ lao ®éng quèc tÕ, gi¸ thµnh thùc tÕ gia c«ng s¶n phÈm ®ã cña m×nh, møc ®é chªnh lÖch vÒ n¨ng suÊt lao ®éng so víi c¸c níc kh¸c, c¸c chi phÝ nh vËn chuyÓn, b¶o Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 10 Líp: K38-E4 hiÓm dïng trong qu¸ tr×nh gia c«ng do ai chÞu nh»m võa ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cña m×nh võa t¨ng cêng søc c¹nh tranh, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. 3.2.3.5. Quy ®Þnh vÒ nghiÖm thu Trong ®iÒu kho¶n nµy c¸c bªn ph¶i tho¶ thuËn vÒ ®Þa ®iÓm nghiÖm thu, ph¬ng ph¸p kiÓm tra hµng ( nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm ), thêi gian nghiÖm thu vµ chi phÝ nghiÖm thu. 3.2.3.6. Quy ®Þnh vÒ thanh to¸n DiÒu kho¶n vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n lµ diÒu kho¶n quan träng ®îc c¸c bªn quan t©m khi tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång. Nã quy ®Þnh ph¬ng thøc tr¶ tiÒn, ®Þa ®iÓm, thêi ®iÓm tr¶ tiÒn, ®ång tiÒn thanh to¸n. Trong hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ, c¸c bªn cã thÓ ¸p dông nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh : thanh to¸n b»ng th tÝn dông, chÊp nhËn tr¶ tiÒn ®æi lÊy chøng tõ, ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn… Song dï bÊt k× h×nh thøc thanh to¸n nµo th× trong ®iÒu kho¶n nµy còng quy ®Þnh chÝnh x¸c ngµy tiÕn hµnh thanh to¸n mét phÇn hoÆc toµn bé hîp ®ång. 3.2.3.7. Quy ®Þnh vÒ viÖc giao hµng: §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh chÝnh x¸c thêi gian giao nguyªn liÖu chÝnh vµ phô, thêi gian giao s¶n phÈm. §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®îc thùc hiÖn ®óng h¹n kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh, ¶nh hëng tíi quyÒn lîi c¸c bªn. §ång thêi trong ®iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh cô thÓ ph¬ng thøc giao hµng (nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm) theo tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ. C¸c hîp ®ång gia c«ng ë níc ta thêng ¸p dông c¸c ph¬ng thøc giao hµng sau : NhËn nguyªn vËt liÖu theo ®iÒu kiÖn CIF c¶ng ViÖt nam, giao thµnh phÈm theo ®iÒu kiÖn FOB c¶ng ViÖt Nam. 3.2.3.8. Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra hµng ho¸ §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc kiÓm tra s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc thÈm quyÒn cña c¬ quan nµo. C¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra theo tho¶ thuËn cña hai bªn sÏ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ ®ã lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. §iÒu kho¶n vÒ kiÓm tra chÇt lîng hµng ho¸ ph¶i ®îc quy ®Þnh cô thÓ nghiªm tóc nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¶ hai bªn. Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, c¸c chuyªn gia sÏ c¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®· ®ù¬c quy ®Þnh trong hîp ®ång. 3.2.3.9. Quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn Trong nghiÖp vô gia c«ng xuÊt khÈu cã liªn quan ®Õn hai giai ®o¹n vËn chuyÓn. §ã lµ vËn chuyÓn nguyªn liÖu vµo vµ vËn chuyÓn thµnh phÈm ra. CÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ chi phÝ vËn chuyÓn do bªn nµo chÞu. §iÒu kho¶n vËn chuyÓn trong hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh ph¬ng thøc vËn chuyÓn, n¬i xuÊt ph¸t, n¬i ®Õn, thñ tôc uû th¸c vËn chuyÓn do ai chÞu…Th«ng thêng tr¸ch nhiÖm vµ chi phÝ Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 11 Líp: K38-E4 vËn chuyÓn ®Òu do bªn ®Æt gia c«ng chÞu. Nhng trong khi thùc hiÖn còng cã thÓ linh ho¹t ¸p dông, tøc lµ mét phÇn vËn chuyÓn cã thÓ do bªn gia c«ng phô tr¸ch. 3.2.3.10. Quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm Trong nghiÖp vô gia c«ng xuÊt khÈu, nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm thêng ph¶i tr¶i qua nh÷ng chÆng ®êng vËn chuyÓn dµi, qua nhiÒu quèc gia kh¸c nhau ®Ó ®Õn ®îc n¬i tiªu thô. V× thÕ kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cña chóng lµ rÊt cao nªn cÇn tiÕn hµnh b¶o hiÓm cho c¸c qu¸ tr×nh vËn chuyÓn còng nh b¶o hiÓm cho tµi s¶n lu kho trong thêi gian gia c«ng hµng ho¸. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y, hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu cßn cã thÓ ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c nh : ViÖc øng tríc thiÕt bÞ, m¸y mãc cho bªn nhËn gia c«ng; viÖc ®µo t¹o thî chuyªn m«n lµm hµng gia c«ng; thëng ph¹t; viÖc gi¶i quýet tranh chÊp… 3.3. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng 3.3.1. Thñ tôc h¶i quan nhËn nguyªn vËt liÖu 3.3.1.1. Thñ tôc tiÕp nhËn hîp ®ång gia c«ng Sau khi kÝ hîp ®ång gia c«ng, hai bªn tham gia hîp ®ång ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô cña m×nh nh ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Bªn ®Æt gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh göi nguyªn phô liÖu ®Ó bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh xin giÊy phÐp gia c«ng hµng xuÊt khÈu ®Ó ®© sè nguyªn phô liÖu ®ã vµo trong níc. §Çu tiªn bªn nhËn gia c«ng ph¶i lµm xuÊt tr×nh hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu víi c¬ quan h¶i quan chËm nhÊt lµ 03 ngµy lµm viÖc tríc khi lµm thñ tôc nhËp khÈu l« hµng ®Çu tiªn thuéc hîp ®ång. Theo nghÞ ®Þnh 57/N§-Cp 31/07/1998. Bé hå s¬ xuÊt tr×nh gåm : - Hîp ®«ng gia c«ng vµ c¸c phô kiÖn kÌm theo ( nÕu cã ) : 02 b¶n - B¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ( nÕu ®¨ng kÝ lÇn ®Çu ) - V¨n b¶n chÊp nhËn cña Bé Th¬ng M¹i nÕu mÆt hµng gia c«ng thuéc danh môc nhµ níc ViÖt Nam cÊm xuÊt nhËp khÈu vµ t¹m ngõng xuÊt nhËp khÈu. - GiÊy chøng nhËn cña côc së h÷u c«ng nghiÖp ViÖt Nam ( ®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ tªn gäi, xuÊt xø hµng ho¸ ®· ®îc ®¨ng kÝ b¶o hé t¹i ViÖt Nam ). Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan h¶i quan khi tiÕp nhËn hîp ®ång gia c«ng vµ cho phÐp gia c«ng hµng xuÊt khÈu. - TiÕp nhËn hîp ®ång gia c«ng phï hîp víi quy ®Þnh cña nghÞ ®Þnh 57/N§-CP quy ®Þnh vÒ gia c«ng hµng xuÊt khÈu. - §ãng dÊu “ ®· tiÕp nhËn “ lªn hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo. Tron thêi gian kh«ng qu¸ hai ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn hå s¬ xin phÐp gia c«ng Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 12 Líp: K38-E4 hµng xuÊt khÈu hîp lÖ cña doanh nghiÖp, c¬ quan h¶i quan lu l¹i mét b¶n ®Ó theo dâi. 3.3.1.2. Thñ tôc h¶i quan nhËp khÈu nguyªn phô liÖu Hµng ho¸ vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia ®Ó nhËp khÈu hay xuÊt khÈu ®Òu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. Thñ tôc h¶i quan lµ mét c«ng cô qu¶n lý hµnh vi mua b¸n theo luËt ph¸p cña Nhµ níc. ViÖc lµm thñ tôc h¶i quan bao gåm ba bíc sau: - Khai b¸o h¶i quan - XuÊt tr×nh hµng ho¸ - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña h¶i quan Bé hå s¬ ®¨ng kÝ lµm thñ tôc h¶i quan khi nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu cho hîp ®ång gia c«ng gåm : + Tê khai h¶i quan hµng ho¸ nhËp khÈu : 02 b¶n chÝnh. + Hîp ®ång gia c«ng : 01 b¶n sao. + Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i : 01 b¶n chÝnh. + VËn t¶i ®¬n : 01 b¶n copy. Ngoµi ra, tuú theo tõng lo¹i hµng ho¸ vµ trong c¸c trêng hîp cô thÓ cã thÓ ph¶i nép thªm vµ xuÊt tr×nh c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c nh : + B¶n kª chi tiÕt hµng ho¸. + C¸c chøng tõ kh¸c : C/O, giÊy ®¨ng ký kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸, giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch… Tuy vËy khi kiÓm hãa h¶i quan ph¶i lÊy mÉu nguyªn vËt liÖu, niªm phong vµ giao cho bªn nhËn gia c«ng b¶o qu¶n ®Ó xuÊt tr×nh khi xuÊt khÈu thµnh phÈm 3.3.2. NhËn vµ kiÓm tra nguyªn liÖu 3.3.2.1. NhËn nguyªn liÖu Trong kinh doanh th¬ng m¹i th¬ng m¹i quèc tÕ cã rÊt nhiÒu ph¬ng thøc vËn t¶i. Mçi p¬ng thøc ®Òu cã quy tr×nh giao nhËn kh¸c nhau song ®Òu cã nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. * NhËn hµng tõ tµu biÓn ®îc thùc hiÖn qua c¸c bíc - ChuÈn bÞ c¸c chøng tõ ®Ó nhËn hµng - KÝ kÕt hîp ®ång uû th¸c cho c¬ quan ga, c¶ng vÒ viÖc giao nhËn hµng tõ níc ngoµi vÒ. - X¸c nhËn víi c¬ quan ga, c¶ng vÒ kÕ ho¹ch giao nhËn hµng, lÞch tµu, c¬ cÊu mÆt hµng, ®iÒu kiÖn kÜ thuËt khi bèc dì giao nhËn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. - Cung cÊp c¸c taq× liÖu cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn hµng nh vËn ®¬n, lÖnh giao hµng ( D/O ) … - TiÕn hµnh nhËn hµng: nhËn vÒ sè lîng, xem xÐt sù phï hîp vÒ tªn hµng, chñng lo¹i kÝch thíc th«ng sè kÜ thuËt, chÊt lîng bao b×, kÝ hiÖu cña hµng ho¸ so Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 13 Líp: K38-E4 víi yªu cÇu ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Ngêi nhËp khÈu ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc giao nhËn, ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vµ sö lÝ c¸c t×nh huèng ph¸t sinh. - Thanh to¸n chi phÝ giao nhËn bèc xÕp, bo¶ qu¶n hµng cho c¬ uan c¶ng, ga. * NhËn hµng chuyªn chë b»ng Container - NhËn vËn ®¬n vµ c¸c chøng tõ kh¸c - Tr×nh vËn ®¬n vµ c¸c chøng tõ kh¸c ( ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, phiÕu ®ãng gãi …) cho h·ng tµu ®Ó ®æi lÊy lÖnh giao hµng ( D/O) - Nhµ nhËp khÈu ®Õn b·i Container ho¹c tr¹m ®Ó nhËn hµng. NÕu hµng ®ñ container (FCL), ngêi nhËp khÈu muèn nhËn container vÒ kiÓm tra l¹i t¹i kho riªng th× tríc ®ã ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ víi c¬ quan h¶i quan, ®ång thêi víi h·ng tµu ®Ó mîn container. Khi ®îc chÊp thuËn chñ hµng kiÓm tra niªm phong, kep ch× cña contianer, vËn chuyÓn container vÒ kho riªng, sau ®ã hoµn tr¶ container cho h·ng tµu. NÕu hµng kh«ng ®ñ container (LCL), c¶ng cho container cã nhiÒu hµng nhÊt mang vÒ c¬ së ®Ó bèc dì, ph©n chia víi sù gi¸m s¸t cña h¶i quan. NÕu c¶ng lµ ngêi më container th× nhµ nhËp khÈu lµm thñ tôc nh nhËn hµng lÎ. 3.3.2.2. KiÓm tra nguyªn liÖu §èi víi nguyªn liÖu ®Ó gia c«ng còng nh hµng ho¸ nhËp khÈu ë kh©u tiÕp nhËn ®Òu ph¶i qua kh©u kiÓm ra vµ cã biªn b¶n x¸c nhËn. Néi dung kiÓm tra : - KiÓm tra vÒ sè lîng ®Ó ph¸t hiÖn ra sè lîng hµng ho¸ bÞ thiÕu, hµng ho¸ bÞ ®æ vì vµ t×m ra nguyªn nh©n cña viÖc ®ã. - KiÓm tra vÒ chÊt lîng ®Ó t×m ra sè lîng nguyªn vËt liÖu bÞ sai vÒ chñng lo¹i, kÝch thíc, m©u s¾c, chÊt liÖu hoÆc sè nguyªn vËt liÖu bÞ suy gi¶m vÒ chÊt lîng, møc ®é suy gi¶m vµ nguyªn nh©n cña viÖc suy gi¶m ®ã. - KiÓm tra bao b× xem cã phï hîp víi hîp ®ång kh«ng ? Khi kiÓm tra nÕu thÊy sai sãt vÒ chÊt lîng, sè lîng cÇn mêi ngay ®¹i diÖn cña c¬ quan b¶o hiÓm cña c¶ng, cña h·ng vËn t¶i vµ ®¹i diÖn ngêi b¸n. Khi nhËn hµng ho¸ chó ý kiÓm tra niªm phong, kÑp ch× tríc khi dì hµng ho¸ khái ph¬ng tiÖn vËn t¶i. 3.3.3. Tæ chøc gia c«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ Muèn hoµn thµnh tèt hîp ®ång, bªn nhËn gia c«ng ph¶i chó träng ®Õn kh©u nµy bëi ®©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng. Gi¶i quÕt tèt kh©u nµy sÏ t¨ng ®îc uy tÝn cho bªn nhËn gia c«ng. Tæ chøc gia c«ng vµ chuÈn bÞ hµng ®Ó giao bao gåm c¸c c«ng viÖc sau : - TiÕn hµnh gia c«ng thö ®Ó tÝnh ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô vµ lao ®éng. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 14 Líp: K38-E4 - Giao nguyªn vËt liÖu cho c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn ®Ó c¸c d¬n vÞ ®ã tiÕn hµnh tõng c«ng do¹n gia c«ng s¶n phÈm - TÝnh c¸c kho¶n chi phÝ thï lao gia c«ng ( chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ) - Sau khi hoµn thµnh s¶n phÈm, bªn ®Æt gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh : + §ãng gãi bao bÝ hµng xuÊt khÈu : Lùa chän bao b× vµ vËt liÖu, bao b× ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña hîp ®ång. C«ng viÖc nµy rÊt quan träng, bëi v× bao b× kh«ng chØ b¶o qu¶n hµng ho¸ mµ cßn liªn quan ®Õn viÖc chuyªn chë, bèc xÕp… + KÎ, vÏ kÝ m· hiÖu hµng xuÊt nhËp khÈu : ViÖc kÎ kÝ m· hiÖu ph¶i ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu s¸ng sña, dÔ ®äc, kh«ng thÊm níc, kh«ng phai mµu, mùc s¬n kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng hµng ho¸. 3.3.4. Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, viÑc ai thuª tµu, thuª tµu theo h×nh thøc nµo dùa vµo bao c¨n cø chñ yÕu ; - §iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cña hîp ®ång nhËp khÈu - Khèi lîng hµng ho¸ vµ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ - §iÒu kiÖn vËn t¶i Ngoµi ra cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c diÒu kiÖn khÊc trong hîp ®ång nhËp khÈu nh: quy ®Þnh møc t¶i träng tèi ®© cña ph¬ng tiÖn, møc bèc dì … NÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cña hîp ®ång lµ ®iÒu kiÖn CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDU, DDP th× ngêi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Cßn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së gioa hµng lµ EXW, FCA, FAS ,FOB th× ngêi nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Tuú theo ®Æc ®iÓm hµng ho¸ kinh doanh, doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng thøc thuª tµu cho phï hîp: Thuª tµu chî, tµu chuyÕn, hay tµu bao . NÕu nhËp khÈu thêng xuyªn víi khèi lîng lín th× thuª tµi bao, nÕu nhËp khÈu kh«ng htîng xuyªn nhng víi sè lîng lín th× thuª tµu chuyÕn, nÕu nhËp khaaur víi sè lîng nhá th× thuª tµu chî. Do thuª tµu ph¶i lu cíc lµ mét nghiÖp vô phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã kinh nghiªm, cã th«ng tin vÒ t×nh h×nh vËt gi¸ vµ gi¸ cíc, hiÓu biÕt tinh th«ng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång thuª tµu, nªn trong nhiÒu trêng hîp ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i uû th¸c thuª tµu cho m«i giíi 3.3.5. Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ Trong th¬ng m¹i quèc tÕ hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn ®i xa, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phøc t¹p hµng ho¸ dÔ bÞ h háng mÊt m¸t, tæn thÊt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. ChÝnh v× vËy c¸c ngêi kinh doanh th¬ng m¹i quãc tÕ thêng mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ ®Ó gi¶m bít rñi ro cã thÓ x¶y ra, Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 15 Líp: K38-E4 * NghiÖp vô mua b¶o hiÓm - X¸c ®Þnh nhu cÇu b¶o hiÓm,. + C¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. §iÒu kiÖn “C” tèi thiÓu bao gåm c¸c tæn th¸t chung vµ c¸c tæn thÊt kh·c nh : ch¸y næ, m¸c c¹n, lËt tµu, mÊt nguyªn kiÖn khi bèc dì … §iÒu kiÖn “B” bao gåm: ®éng ®¸t, nói löa, sÐt ®¸nh … §iÒu kiÖn “A” gåm: mÊt trém, mÊt c¾p, thiÖt h¹i do chÊt ®èng, tæn thÊt riªng… + C¸c h×nh thøc b¶o hiÓm Hîp ®ång b¶o hiÓm bao (Voyage Policy): mua b¶o hiÓm cho nhiÒu chuyÕn hµng, trong mçi chuyÕn chØ cÇn ®iÖn cho h·ng b¶o hiÓm ®Ó nhËn giÊy chøng nhËn hoÆc ®¬n chøng nhËn b¶o hiÓm. Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn ( Open Policy) : mua b¶o hiÓm cho tõng chuyÕn hµng vµ mçi chuyÕn hµng cÊp giÊy chøng nhËn hoÆc ®¬n b¶o hiÓm. - Lùa chän h·ng b¶o hiÓm ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch; nªn mua b¶o hiÓm ë nh÷ng h·ng b¶o hiÓm næi tiÕng, cã uy tÝn, cã quan hÖ thêng xuyªn, tû lÖ phÝ b¶o hiÓm thÊp vµ thuËn tiÖn ttrong qu¸ tr×nh giao dÞch. - TiÕn hµnh giao dÞch vµ kÝ hîp ®ång b¶o hiÓm: Thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm, nhËn ®¬n b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm 3.3.6. KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm Tríc khi giao hµng, bªn nhËn gia c«ng ph¶i cã nghÜa vô kiÓm tra chÊt lîng, sè lîng, träng lîng bao b×…cña s¶n phÈm vµ c¸c yªu cÇu kh¸c theo nh tho¶ thuËn trong hîp ®ång. ViÖc kiÓm tra hµng gia c«ng xuÊt khÈu nh»m : - Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn gia cçng xuÊt khÈu trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. - Ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hËu qu¶ xÊu dÉn ®Õn khuyÕt tËt ph¶i lµm l¹i hµng, giao bï hµng… - Ph©n ®Þnh ®îc tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, d¶m b¶o quyÒn lîi cña bªn ®Æt gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng. 3.3.7. Lµm thñ tôc h¶i quan xuÊt s¶n phÈm Quy tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan bao gåm : - Khai b¸o h¶i quan ®Ó kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña hµng ho¸. Néi dung khai b¸o h¶i quan gåm : Tªn hµng, kÝ m· hiÖu, ph¶m chÊt, sè lîng, khèi lîng, ®¬n gi¸, tæng gi¸ trÞ, xuÊt xø hµng ho¸ cïng c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. - XuÊt tr×nh hµng ho¸ : Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ph¶i ®îc s¾p xÕp trËt tù, thuËn tiªn cho viÖc kiÓm so¸t…Yªu cÇu cña viÖc xuÊt tr×nh hµng ho¸ lµ sù trung thùc cña hµng. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 16 Líp: K38-E4 - Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan :Sau khi kiÓm tra giÊy tê vµ hµng ho¸ sÏ cã mét ttong c¸c quyÕt ®Þnh sau : + Cho hµng ho¸ ®i x¸c nhËn ®· lµm thñ tôc h¶i quan + Cho hµng ho¸ ®i nhng ph¶i nép thuÕ (nÕu hµng thuéc d¹ng ph¶i nép thóª) + Cho hµng ®i nhng ph¶i bæ sung giÊy tê ( nÕu giÊt tê thñ tôc kh«ng hîp lÖ ) + Gi÷ hµng l¹i kh«ng cho xuÊt hoÆc nhËp khÈu (nÕu hµng thuéc diÖn cÊm xuÊt , ch© ®îc sù chÊp nhËn cña Bé Th¬ng M¹i) Bé hå s¬ ®¨ng kÝ lµm thñ tôc h¶i quan ®îc thùc hiÖn nh ®èi víi c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu kh¸c. Ngoµi ra, bªn nhËn gia c«ng ph¶i xuÊt tr×nh mÉu nguyªn vËt liÖu ®· niªm phong h¶i quan ®Ó h¶i quan lµm thñ tôc ®èi chiÕu víi nguyªn vËt liÖu cÊu thµnh trªn s¶n phÈm. Trêng hîp trong hîp ®ång gia c«ng cã quy ®Þnh vÒ viÖc xuÊt tr¶ nguyªn vËt liÖu d thõa cho bªn dÆt gia c«ng th× thñ tôc h¶i quan khi xuÊt tr¶ nguyªn liÖu cÇn cã thªm 01 b¶n sao cã x¸c nhËn cña bªn nhËn gia c«ng vÒ yªu cÇu xuÊt tr¶. Sau khi ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c thñ tôc h¶i quan cho viÖc xuÊt khÈu hµng gia c«ng. Hµng ho¸ sÏ ®îc giao cho tµu hÆc ®¹i lÝ vËn t¶i. 3.3.8. Giao s¶n phÈm Hµng gia c«ng xuÊt khÈu thêng ®îc vËn chuyÓn b»ng nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau, cã thÓ ®îc giao b»ng ®êng biÓn, b¨ng container, b»ng ®êng hµng kh«ng. * NÕu thµnh phÈm ®îc giao b»ng tµu biÓn, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c bíc nh sau : - LËp b¶ng kª hµng ho¸ cho ngêi vËn t¶i ®Ó lÊy c¬ së xÕp hµng - Trao ®æi víi c¬ quan ®iÒu ®éng c¶ng ®Ó n¾m ®îc kÕ ho¹ch giao hµng. - Tæ chøc vËn chuyÓn hµng h¸o vµo c¶ng vµ bèc lªn tµu - LÊy biªn lai thuyÒn phã ®Ó x¸c nhËn hµng h¸o ®· ®îc giao. Trªn c¬ së biªn lai thuyÒn phã ®æi lÊy vËn ®¬n ®êng biÓn. * Trong trêng hîp chuyªn chë bµng container, hµng ho¸ ®îc giao cho ngêi vËn t¶i theo mét trong hai ph¬ng thøc sau : - NÕu hµng ®ñ container : chñ hµng ph¶i ®¨ng ký thuª container, chÞu chi phÝ chë cotainer rçng tõ b·i container vÒ c¬ së cña m×nh, ®ãng hµng vµo container råi giao cho ngêi vËn t¶i. - NÕu hµng kh«ng ®ñ container : chñ hµng ph¶i ®em hµng ho¸ ®Õn c¶ng vµ giao cho ngêi vËn t¶i t¹i b·i container * Giao hµng b»ng ®êng hµng kh«ng : Bªn ®Æt gia c«ng liªn hÖ víi bé phËn giao nhËn, vËn chuyÓn hµng ®Õn tr¹m giao nhËn ®· ®îc chØ ®Þnh, lµm thñ tôc h¶i quan giao hµng cho ngêi vËn t¶i hµng kh«ng vµ nhËn vËn ®¬n. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 17 Líp: K38-E4 3.3.9. Lµm thñ tôc thanh to¸n * Thanh to¸n b»ng th tÝn dông §èi víi hîp ®ång gia c«ng quy ®Þnh vÒ viÖc thanh to¸n b»ng th tÝn dông (L/C). Sau khi giao hµng, bªn ®Æt gia c«ng ph¶i ®«n ®èc bªn ®Æt gia c«ng më L/C ®óng h¹n vµ sau khi nhËn ®îc L/C ph¶i kiÓm tra xem L/C cã phï hîp víi yªu cÇu cña hîp ®ång kh«ng. NÕu thÊy phï hîp, bªn nhËn gia c«ng sÏ lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña L/C gåm : vËn ®¬n, ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸, Packing List, hîp ®ång gia c«ng. Sau ®ã xuÊt tr×nh cho ng©n hµng më L/C th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. Ng©n hµng më L/C sÏ kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn cho bªn nhËn gia c«ng. * Thanh to¸n theo ph¬ng thøc nhê thu NÕu hîp ®ång gia c«ng quy ®Þnh thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu th× ngay sau khi giao hµng, bªn nhËn gia c«ng ph¶i hoµn thµnh viÖc lËp chøng tõ vµ ph¶i xu¸t tr×nh cho ng©n hµng ®Ó uû th¸c cho ng©n hµng ®Ó thu tiÒn sau khi kiÓm tra chøng tõ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Chøng tõ thanh to¸n cÇn ®îc lËp hîp lÖ, chÝnh x¸c vµ ®îc nhanh chãng giao cho ng©n hµng ®Ó sím thu ®îc thï lao gia c«ng. NÕu trong thêi gian kiÓm tra chøng tõ, bªn ®Æt gia c«ng kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng tõ chèi thanh to¸n th× ng©n hµng xem nh yªu cÇu thu tiÒn lµ hîp lÖ. Qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh cho viÖc kiÓm tra chøng tõ, tranh chÊp gi÷a bªn ®Æt gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng vÒ viÖc thanh to¸n sÏ ®îc gi¶i quyÕt gi÷a c¸c bªn hoÆc b»ng träng tµi theo tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång. 3.3.10. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ( nÕu cã ) Khi thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu, nÕu mét bªn cã vÊn ®Ò cÇn ph¶i khiÕu n¹i vÒ nguyªn vËt liÖu hay thµnh phÈm th× ph¶i : - §Ó nguyªn hiÖ tr¹ng hµng ho¸ ®ång thêi b¸o cho bªn kia biÕt ®Ó kiÓm tra l¹i. - LËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng sai sãt ®îc ph¸t hiÖn víi sù tham gia cña c¬ quan gi¸m ®Þn theo to¶ thuËn trong hîp ®ång. - Göi biªn b¶n gi¸m ®Þnh cïng ®¬n khiÕu n¹i cho bªn kia. Hai bªn cã thÓ gÆp nhau cïng tho¶ thuËn, trao ®æi cïng nhau gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khiÕu n¹i sao cho tho¶ m·n nguyÖn väng vµ yªu cÇu cña c¶ hai bªn trong thêi gian ng¾n nhÊt. NÕu viÖc khiÕu n¹i kh«ng ®îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng, c¸c bªn cã thÓ ®© ra héi ®ång träng tµi gi¶i quyÕt. 3.3.11. Thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng Sau khi lµm xong tÊt c¶ c¸c thñ tôc thanh to¸n cÇn tihiÕt, nÕu kh«ng cã tranh chÊp hoÆc khiÕu n¹i nµo th× bªn nhËn gia c«ng sÏ tiÕn hµnh thanh kho¶n hîp ®ång. ViÖc thanh kho¶n hîp ®ång ®îc tiÕn hµnh víi c¬ quan h¶i quan, hå s¬ thanh kho¶n gåm: Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 18 Líp: K38-E4 - B¶ng tæng sè nguyªn phô liÖu dÉ nhËp - §Þnh møc nguyªn phô liÖu ®· sö dông cho tõng m· hµng - B¶ng tæng sè nguyªn phô liÖu ®· xuÊt khÈu Trªn c¬ së c¸c b¶ng ®Þnh møc ®· cã, c¬ quan h¶i quan sÏ x¸c ®Þnh ®îc sè nguyªn phô liÖu nhËp vµo thõa hay thiÕu ®Ó cã ph¬ng híng gi¶i quyÕt. Th«ng thêng trong hîp ®ång gia c«ng th× nguyªn phô liÖu nhËp vµo kh«ng ®îc sö dông hÕt vµ c¸ch gi¶i quyÕt sè nguyªn phô liÖu thõa nh sau : - §ãng thuÕ tiªu dïng néi ®Þa - T¸i xuÊt tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng - ChuyÓn cho hîp ®ång sau - Tiªu huû hoÆc biÕu Thêi gian chËm nhÊt ®Ó tiÕn hµnh thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng víi c¬ quan h¶i quan lµ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊm døt hîp ®ång. Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 19 Líp: K38-E4 Ch¬ng 2 THùC TR¹NG QUY TR×NH GIA C¤NG HµNG MAY MÆC XUÊT KHÈU SANG THÞ TR¦êNG Mü T¹I XÝ NGHIÖP MAY XUÊT KHÈU THANH TR× 1.Tæng quan vÒ xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× - Tªn giao dÞch : xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× - §Þa chØ : Km 11, quèc lé 1A- ThÞ trÊn V¨n §iÓn- Thanh Tr×- Hµ Néi. - Tªn giao dÞch quèc tÕ : Thanh Tr× Garment Factory - §iÖn tho¹i : ( 84-4 ) 8618341 / 8615334 - Fax : (84-4 ) 8615390 - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè : 20320 Q§UB, ngµy 13/6/1996 - GiÊy phÐp kinh doanh : 300660 cÊp ngµy 29/6/1996 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Sau mét thêi gian duy tr× nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, t¹i ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI vµo th¸ng 12 n¨m 1986, Nhµ níc ®· chñ tr¬ng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· t¹o ra bé mÆt míi cho ®Êt níc ta nãi chung vµ cho nÒn kinh tÕ nãi riªng. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch “më cöa“ ®Ó thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp trong níc t×m kiÕm thÞ trêng vµ ®èi t¸c lµm ¨n tõ nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Trong xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn ®ã, n¨m 1996, xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2032/Q§-UB ngµy 13/6/1996. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ ®¬n vÞ trùc thuéc tæng c«ng ty s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi ( Haprosimex ). KÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp, xÝ nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ trô së riªng, cã tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng Vietcombank Hµ Néi, vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. §Ó cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp th× tríc ®ã, vµo n¨m 1993, c¬ së h¹ tÇng cña xÝ nghiÖp gåm nhµ xëng, v¨n phßng, ®êng x¸ ®· ®îc x©y dùng trªn mÆt b»ng réng 16.000 m2 thuª cña Tæng c«ng ty b¸ch ho¸. Sau ®ã, th¸ng 4 n¨m 1994 bíc vµo tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n cho xÝ nghiÖp vµ ®· thu hót trªn 1000 lao ®éng tuæi tõ 18 cña huyÖn Thanh Tr×. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay lµ kho¶ng 10 n¨m, trong thêi gian kh«ng nhiÒu ®ã, xÝ nghiÖp ®· ngµy cµng ph¸t triÓn, ®øng v÷ng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong m«i trêng kinh doanh c¹nh tranh gay g¾t. Tõ sè vèn Ýt ái vµ c¬ s¬ vËt chÊt ban ®Çu cßn nghÌo nµn, ®Õn nay sè vèn ®ã ®· t¨ng lªn gÊp nhiÒu lÇn, m¸y mãc, Sinh viªn: TrÇn Ph¬ng Thóy 20 Líp: K38-E4
- Xem thêm -