Tài liệu Hoàn thiện quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu của công ty cổ phần thực phẩm sannam

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn LỜI CẢM ƠN Luận văn này được hoàn thành qua quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng, phương pháp sau bốn năm học tập. Đây không chỉ là thành quả công sức của một mình, mà còn có sự giúp đỡ của các thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè, đặc biệt là thầy giáo PGS·TS·Doãn Kế Bôn đã tài tình hướng dẫn em trong suốt thời gian hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo,phòng kinh doanh,bộ phận nhân sự công ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM đã giúp em trong việc thu thập số liệu và nhận thức tình hình thực hiện đề tài phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Em đã hết sức cố gắng nhưng với thời gian chuẩn bị chưa nhiều và do trình độ nhận thức về thực tế và lý luận còn hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót.em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo,bạn bè và của các nhân viên trong công ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM để tôi hoàn thiện và nâng cao trình độ nhận thức của bản thân,giúp cho chuyên đề tốt nghiệp của em đạt kết quả tốt . Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Hồ Đình SV thực hiện: Hồ Đình 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn Mục lục . Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ,hình vẽ Danh mục từ viết tắt CHƢƠNGI:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM 1.1Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 1.3các mực tiêu nghiêu cứu 1.4phạm vi nghiên cứu 1.5một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu việc chuẩn bị hàng xuất khẩu. 1.5.1 một số khái niệm 1.5.1.1 khái niệm chuẩn bị hàng xuất khẩu 1.5.1.2 khái niệm về quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu 1.5.2 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu 1.5.2.1 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu tập trung hàng xuất khẩu 1.5.2.2 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu bao gói ,kẻ ký mã hiệu 1.5.2.3 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu kiểm tra chất lượng SV thực hiện: Hồ Đình 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn CHƢƠNG1:PHƢƠNG PHÁT NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM 2.1 phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 2.1.1 phương pháp thu tập,phân tích dữ liệu 2.1.2 phương pháp phỏng vấn 2.1.3 phương pháp phát phiếu điều tra 2.2 đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.2.1 ảnh hưởng cuả nhân tố môi trường đến quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.2.1.1 những thuận lợi 2.2.1.2 những khó khăn 2.3 kết quả phân tích thực trạng quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.3.1 số lược về quá trình hình thành và phát triển cuả công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.3.2 chức năng nghiệm vụ 2.3.3đặt điểm kinh doanh 2.3.4 tổ chức hàng xuất khẩu của doanh nghiệp 2.3.5 các thị trường chủ yếu cuả công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.3.6 phân tích các kết quả thu thập (sơ cấp ,thứ cấp)về thực trạng quá trình SV thực hiện: Hồ Đình 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM từ năm 2006-2008 2.3.6.1 tình hình hoạt động cuả việc chuẩn bị hàng xuất khẩu và hoạt động sản xuất của công ty từ năm 2006-2008 2.3.6.2 thực trạng việc chuẩn bị hàng xuất khẩu và hoạt động sản xuất của công ty từ năm 2006-2008 2.3.7 các kết quả đạt được trong công việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty từ năm 2006 đến nay CHƢƠNG III:CÁC KẾT LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM 3.1 các kết luận về thực trạng công việc hoàn thiện quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 3.1.1những kết quả đạt được 3.1.2 những điểm hạn chế cần khắc phục 3.1.3 kết luật các tồn tại trong nghiệp vụ chuẩn bị hàng 3.2 một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 3.2.1 kế hoạch hoá và cơ cấu hợp lý nguồn nhân công trong việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 3.2.2 nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trong việc chuẩn bị và hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu của doanh SV thực hiện: Hồ Đình 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn nghiệp mình 3.2.3 quản lý tốc các khâu trong quy trình chuẩn mà công ty đề ra 3.2.4 mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuận,tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định 3.2.5 các biện pháp khác 3.3 một số kiến nghị,đề xuất 3.3.1 đối với nhà nước 3.3.2 đối với công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO SV thực hiện: Hồ Đình 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn DANH MỤC SƠ ĐỒ ,HÌNH VẼ Hình 1.1: sơ đồ tổ chức hàng hóa công ty cổ phần thực phẩm SANNAM Hình 1.2: Doanh thu và lợi nhuận công ty cổ phần thực phẩm SANNAM Hình 1.3: Doanh thu thuần của Sannamfood qua 3 năm Hình1.4: Lợi nhuận sau thuế của Sannamfood qua 3 năm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1.TNHH Trác nghiệm hữu hạn 2.SX Sản xuất 3.CBHXK Chuẩn bị hàng xuất khẩu 4.DN Doanh nghiệp 5.TSCĐ Tài sản cố định 6. DNXK Doanh nghiệp xuất khẩu 7.XK xuất khẩu 8.WTO Tổ chức thương mại thế giới SV thực hiện: Hồ Đình 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn CHƢƠNG1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong nền kinh tế thị trường,việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và việc chuẩn bị hàng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự sống còn của các doanh nghiệp khi tìm chỗ đứng trên thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì phải tìm các thị trường nhằm phục vụ cho mục đính sinh lời của mình.nhưng quan trọng là người quản lý phải xác định chính xác nhu cầu cuả thị trường,còn phải lựa chọn các hình thức kinh doanh thích hợp từ các loại hình kinh tế khác nhau nhằm tạo lập một thế đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp đó phải biết sử dụng tối đa những lợi thế sẵn có của doanh nghiệp mình.Chuẩn bị hàng là bộ phận rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp và nó thường chiếm tỷ trọng rất lớn ở những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.có thể nói trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việc chuẩn bị hàng đóng một vai trò quan trọng nhất nó ảnh hưởng trực tiếp vào sự thành bại của doanh nghiệp. yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường hiện nay đặt ra cho các doanh nghiệp hết sức khắt khe, nên mỗi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn.Để làm tốt điều này thì khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu chiếm một vai trò hết sức quan trọng trong quá tình hoạt động SV thực hiện: Hồ Đình 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn sản xuất kinh doanh xuất khẩu cuả công ty.thực tế cho thấy đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vợc sản xuất kinh doanh thì việc chuẩn bị hàng mang tính quyết định đến chất lượng sản phẩm xuất khẩu của công ty,qua đó quyết định đến việc tồn tại và phát triển của công ty. 1.2 xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Xuất phát từ vị trí,vai trò của việc chuẩn bị hàng xuất khẩu đối với hoạt động kinh doanh của công ty;thông qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM em mạnh dạn đi sâu tìm hiểu thực trạng công việc chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAMcũng như phạm vi nghiên cứu cũng như kiến thức của mình em muốn đi sâu tìm hiểu -thực trạng một quy trình chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu ở công ty SANNAM. -Tìm hiểu để thấy rõ được những mặt mạnh và hạn chế trong khâu chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu tại công ty từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện một quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty Do vậy trong thời gian thực tập tại công ty em quyết định chọn tên đề tài “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM” làm chuyên đề tốt nghiệp cuối khoá của mình. 1.3các mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu quá trình thực hiện việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ SV thực hiện: Hồ Đình 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn phần thực phẩm SANNAM -đánh giá đúng thực trạng việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM - đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm Hoàn thiện một quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 1.4 phạm vi nghiên cứu - khảo sát thực tế hiệu quả hoạt động của việc chuẩn bị hàng xuất khẩu của công ty cổ phần thực phẩm SANNAM từ năm 2006-2008 - phân tích các số liệu tổng hợp,kết quả nghiên cứu (sơ cấp,thứ cấp)ở trụ sở chính của công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 1.5một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 1.5.1 Một số khái niệm 1.5.1.1 khái niệm về chuẩn bị hàng xuất khẩu Các nhà kinh tế đã đưa ra nhiều khái niệm về chuẩn bị hàng nhưng có thể hiểu theo nghĩa chung.chuẩn bị hàng là toàn bộ các hoạt động bao gồm các công đoạn bắt đầu từ việc thu mua các nguyên vật liệu,sơ chế sử lý nguyên vật liệu,thiết kế sản phẩm theo mẫu mã mà công ty tự nghiên cứu thiết kế và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của đơn đặt hàng đề ra,bảo quản sản phẩm cuối cùng để chờ thời gian xuất khẩu theo hợp đồng. 1.5.1.2 khái niệm về quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu SV thực hiện: Hồ Đình 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn quy trình chuẩn bị hàng là một hoạt động mô tả một quá trình chuẩn bị hàng theo một quy chuẩn nhất định được tổ chức thương mại thế giới áp dụng công nhân. quy trình chuẩn bị hàng được đánh giá chất lượng thông qua chứng chỉ mà tổ chức này cung cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp đã đáp ứng được những đặt ra.Quy trình chuẩn bị hàng mang tính nguyên tắt bắt buộc đối với các doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu mà doanh nghiệp đó đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO,quy trình chuẩn bị hàng này là quy trình chuẩn được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất khẩu,bởi chỉ việc áp dụng những quy định chuẩn như thế này mới đảm bảo cho việc làm ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng để phục vụ một cách tốt nhất cho khách hàng của mình 1.5.2 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu 1.5.2.1 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu tập trung hàng xuất khẩu Đối với các doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuấ̉t kinh doanh xuất khẩu hàng hoa quả sấy thì việc chuẩn bị hàng xuất khẩu rất phong phú ,nó không thể thống nhất nào cả,tất cả các khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu là tùy thuộc vào các doanh nghiệp ,bởi công việc chuẩn bị hàng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của công ty ,mặt hàng xuất khẩu của công ty. Đối với các doanh nghiệp tuy rằng cùng hoạt động trong lĩnh vực sản xuấ̉t kinh doanh xuất khẩu hàng hoa quả sấy nhưng mỗi doanh nghiệp lại có cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp.tuy SV thực hiện: Hồ Đình 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn nhiên đã là các doanh nghiệp cùng ngành thì sẽ có những điểm chung,thực tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó các doanh nghiệp với quy mô nhỏ chiếm tỷ trọng lớn hơn ,do vậy việc chuẩn bị hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp này thường đi theo một quy trình gồm các bước như sau: Bước 1: thu mua nguyên vật liếu là công việc tìm kiếm thị trường và thu mua nguyên vật liệu tại các địa phương có mặt hàng hoa quả sấy.Bộ phần này do phòng kế hoạch thực hiện, phòng kế hoạch có nhiệm vụ tìm kiếm thị trường mua với những nguyên vật liệu có chất lượng đảm bảo là tốt nhất Bước 2: sau khi đã có nguyên vật liệu c̀ng nhận tại công ty sẽ tiến hành sử lý phân loại vệ sinh các nguyên vật liệu trên để ra được sản phẩm là nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Bước 3:thực hiện sản xuất các mặt hàng theo đơn đặt hàng cũng như các mẫu tự thiết kế của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Bước 4:sau khi đã hình thành nên sản phẩm cuối cùng là công đọan sơn ,mầu sản phẩm trong lò sơn và mầu sau đó đem phơi sản phẩm tuỳ từng loại sản phẩm mà sẽ có thời gian phới thích hợp Bước 5:kiểm tra đóng gối sản phẩm.sau khi các công đoạn đã hoàn tất toàn bộ sản phẩm đã được chuyển sang khâu kiểm tra kiểm định chất lượng sản phẩm cuối cùng và mang đi đóng gói sản phẩm để đi xuất khẩu Trên đây là toàn bộ các công đoạn chủ yếu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoa quả sấy SUNSFARM của Việt Nam nói chung ,tuy nhiên các doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này SV thực hiện: Hồ Đình 11 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ do vậy tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể của từng doanh nghiệp mà có những bước chuẩn bị hàng xuất khẩu khác nhau Quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp bao gồm 2 mặt hàng hoa quả sấy SUNSFARM xuất khẩu chủ yếu là -quy trình chuẩn bị hàng sơn là từ nguyên vật liệu trở thành sản phẩm hoàn thiện theo công thức sau. từ nguyên vật liệu hoa quả sấy ta đưa vào máy kho,sau đó phợi kho công nhân sản xuất .sau khi hoàn thành ta đưa bộ phẩn làm vệ sinh ,tiếp theo ta đưa vào đề sơn và sấy kho mấy lần,suối cùng đưa vào bộ phận kiểm tra và đóng gói 1.5.2.2 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu bao gói ,kẻ ký mã hiệu Bao bì là một loại vật phẩm dùng ̣để bao gói và chứa đựng hàng hoá,hạn chế những tác động của môi trường bên ngoài nhằm bảo vệ hàng hoá trong quá trình vận chuyển,bảo quan đồng thời có tác dụng quảng cáo và hướng dẫn tiế dùng.Những Yêu cầu đối với bao bì hàng xuất khẩu như sau: · bao bì phải đảm bảo an toàn cho hàng hoá trong suốt quá trìng vận chuyển bảo quản để hàng hoá tới tay người tiêu dùng trong điều kiện hoàn hảo. ·bao bì phải phù hợp với các điều kiện bốc dỡ,vận chuyển bảo quản nhầm tránh được các tác động xấu trong quá trình bốc dỡ,vận chuyển,bảo quản đồng thời khai thác triệt để hiệu năng của quá trình như công suất bốc dỡ,vận tải,dung tích diện tích nhà kho và năng suất lao động ·bao bì phù hợp với các tiêu chuẩn,luật lệ,quy định,tập quán và thị hiếu SV thực hiện: Hồ Đình 12 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn tiêu dùng của thị trường xk cũng như tập quán của ngành hàng. ·bao bì cẩn hấp dẫn thu hút khách hàng,hướng dẫn tiêu dùng,thuận tiện trong sử dụng,góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. ·bao bì hàng XK cần đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế như chi phí về bao bì và giá cả hàng hoá,tương quan giữa khối lượng bao bì và khối lượng hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Ký mã hiệu là những kỹ hiệu bằng số hoặc bằng hình vẽ được ghi trên các bao bì bên ngoài nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình giao nhận,bốc dỡ,vận chuyển và bảo quản hàng hoá.ký mã hiệu là khâu cần thiết và là khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị hàng XK.mục đích của kẻ ký mã hiệu là: ·bảo đảm thuận lợi cho phương pháp giao nhận. ·hướng dẫn phương pháp,kỹ thuật bốc dỡ,vận chuyển và bảo quản hàng hoá. Kẻ ký mã hiệu trên bao bì ngoài cho hàng hoá xuất khẩu phải đảm bảo được các yêu cầu sau: ·nội dung thông tin của ký mã hiệu phải đáp ứng được mục tiêu đề ra. ·nội dung thông tin của ký mã hiệu phải đáp ứng được mục đích đề ra. ·ký mã hiệu phải giản và nhất quán về mọi chi tiết chủ yếu,cố gắng sử dụng tối đa các kỹ mã hiệu ,những không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hoá. 1.5.2.3 quản trị chuẩn bị hàng xuất khẩu kiểm tra chất lượng SV thực hiện: Hồ Đình 13 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn kiểm tra chất lượng là hoạt động như đo,xem xét,thử nghiệm,định cỡ một hay nhiều đặt tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặt tính.kiểm tra chỉ là một sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo,đây là cách xử lý chuyện đã rồi.điều đó có nghĩa là chất lượng không được tạo dựng nên qua kiểm tra. công ty cổ phần thực phẩm SANNAM để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp quy định một cách có hiệu quả bằng cách kiểm tra sàng lọc 100% sản phẩm xuất khẩu,cần phải thỏa mãn những điều kiện sau: ·công việc kiểm tra hàng xuất khẩu cần được tiến hành một cách đáng tin cậy và không có sai sót. ·chi phí cho sự kiểm tra hàng xuất khẩu phải ít hơn phí tổn do sản phẩm khuyết tật và những thiệt hại do ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng. ·quá trình kiểm tra hàng xuất khẩu không được ảnh hưởng đến chất lượng hàng xuất khẩu. SV thực hiện: Hồ Đình 14 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁT NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM 2.1 phƣơng pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 2.1.1 phương pháp thu thập,phân tích sữ liệu Phương phạp thu thập phân tích số liệu thứ cấp,sơ cấp trong 3 tuần thực tập.tiếp tục điều tra,phòng vắn tại công ty ở gian đoạn tiếp theo nhằm tìm kiếm thêm thông tin ,số liệu cùng các đánh giá về đề nghiên cứu. Thu thập ,phân tích và kế thừa có phát huy các công trình nghiên cứu năm trước ,sách ,báo,tập chí và các ấn phẩm đã được công nhận đề xây dựng lí tuyểt của vấn đề nghiên cứu. 2.1.2 phương pháp phỏng vấn Em tín hành phỏng vấn về chuẩn bị hàng xuất khẩu của công ty từ đó em rút ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao việc chuẩn bị hàng xuất khẩu của công ty.các khách thể của cuộc phỏng vấn gồm có thành viên ban giám đốc,nhân viên kinh doanh ,nhân viên kế toán của công ty,nhân viên phòng vật liệu. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn (người cung cấp tin)bao gồm :thành viên ban giám đốc, nhân viên kế toán,nhân viên kinh doanh,nhân viên phòng vật liệu và xin hẹn gập để trao đổi. SV thực hiện: Hồ Đình 15 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn Tiếp theo là gặp mặt để phòng vấn ,sau khi giới thiệu mục đích cuộc phòng vấn ,tầm quan trọng của nó với vấn đề nghiên cứu,tôi đã trao đổi trực tiếp các điểm mấu chốt của vấn đề sử dụng vốn lưu động và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty,cùng với đó là xác định những giải pháp đặt ra để giải quyết vất đề. Kết thúc cuộc phỏng vấn ,sau khi cảm ơn các vị khách em đã viết lại những điểm quan trọng trong phỏng vấn và xem xét sự logic của các câu trả lời. 2.1.3 phương pháp phát phiếu điều tra Điều tra khảo sát và thiết kế bảng hỏi là phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thông dụng nhất trong nghiên cứu kinh tế. Bước 1,em dự kiến chọn mẫu điều tra với 10 nười tại công ty cổ phần thực phẩm Sannam Bước 2,em tiến hành lập phiếu điều tra nêu ra các câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm về việc chuẩn bị hàng hoa quả sấy xuất khẩu tại công ty.các câu hỏi và câu trả lời đi sâu tìm hiểu về vai trò,việc sử dụng hiệu quả,các khó khăn,nguyên nhân,các giải pháp để nâng cao việc hoàn thiện quy trình chuẩn bị hàng hoa quả sấy xuất khẩu cuả công ty cổ phần thực phẩm Sannam.phát phiếu điều tra được em thực hiện với một phó giám đốc,ba nhân viên phòng kế toán,ba nhân viên phòng vật liệu và ba nhân viên bộ phận nhân sự. Bước 3,là việc thu thập phiếu điều tra ,xử lý kết quả điều tra bằng phương pháp thống kê. SV thực hiện: Hồ Đình 16 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn 2.2 đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến việc chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.2.1 ảnh hưởng cuả nhân tố môi trường đến quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM a.các nhân tố nội tại trong công ty ảnh hưởng đến việc chuẩn bị hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hoa qủa sấy là trình độ của công nhân còn yếu kém chưa được đào tạo một cách bài bản,cung cách làm còn mang nặng tính cảm tính ,với một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô nhổ thì trình độ công nhân của công ty mang tính tự phát tự học tự làm cho nên tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận này chưa đúng với xu thế phát triển của xã hội hơn thế các công nhân làm việc trong bộ phân sơ chế đa phần mang tính thời vụ họ không xác định mục tiêu là ổn định công việc không đặt toàn tâm toàn ý vào công việc mà mình đang làm b.các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới việc chuẩn bị hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoa quả sấy của Việt Nam thực tế cho thấy đối với Việt Nam cũng đã dần đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá đúng mức các khâu chuẩn bị hàng đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như SANNAM.việc chuẩn bị hàng cũng như việc đảm bảo chất lượng về hàng hoá mà công ty sản xuất ra đã được áp dụng các chứng chỉ như ISO9001:2000, ISO 9001:2001, ISO 14000vv... tuy nhiên thực tế tại các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam còn nhiều bất SV thực hiện: Hồ Đình 17 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn cập có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam mà SANNAM không phải là ngoại lệ thứ nhất quy mô của công ty nhỏ điều kiện về kinh tế chưa cho phép công ty có những hoạch định chiến lược mang tính lâu dài thứ hai hệ thống pháp luật của Việt Nam còn nhiều điều chưa thực sự hợp lý chưa có sự chủ động cao còn mang tính thụ động chạy theo xu thế phất triển chung của toàn cầu 2.2.1.1 những thuận lợi Là sử dụng nguyên vật liệu sẵn có ,cho nên nguồn hàng của công ty rất dồi dào và ổn định. Hiện nay sảm phẩm hoa quả sấy của công ty đã có mặt tại một số thị trường lớn về hàng hoa qủa sấy và đã được chấp nhận do đó công ty đã có uy tín với khách hàng ,như Trung Quốc ,Cananta vv..khách hàng của công ty rất lớn và mực tiêu thụ ngày càng tăng vàcông ty khai thác thêm được một số khách hàng mới đầy tiềm năng. Chính sách mở cửa cùng với chính sách ngoại giao (Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới ) và kết quả đạt được tạo vị thế thuận lợi cho sự phát triển nội tại của Việt Nam.đặc biệt là việc Việt Nam ký hiệp định thương mại Việt Mỹ,việt Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có doanh nghiệp Sannam 2.2.1.2 những khó khăn SV thực hiện: Hồ Đình 18 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn Về thông tin: hiện nay công ty tìm hiểu thông tin về đối tác của mình gặp rất nhiều khó khăn các tổ chức xúc tiến cho công ty những thông tin về thị trường ít,làm việc tìm hiệu thị trường rất chậm . Về thị trường:hiện nay thị trường lớn nhất là thị trường Trung Quốc do khủng hoảng kinh tế nên mức tiêu dùng giảm cùng , cạnh tranh rất lớn,do đó việc phát triển thị trường có gặp nhiều khó khăn Về cạnh tranh cả trong: trong nước có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoa quả sấy nên có sự cạnh tranh cả mua và bán làm cho giá mua tăng mà giá bán có xu thế giảm. 2.3 kết quả phân tích thực trạng quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu tại công ty cổ phần thực phẩm SANNAM 2.3.1 số lược về quá trình hình thành và phát triển cuả công ty cổ phần thực phẩm SANNAM Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thực phẩm SANNAM -Ngày 22/11/1994, SANNAM đựợc thành lập bởi Tiến sỹHoàng Đình Phi và ông Trần Nguyệt. SANNAM bắt đầu kinh doanh với các ngành nghề tư vấn đàu tư,thương mại,du lịch,nhà hàng. -Năm1995,Thành lập bộ phận kinh doanh máy công cụ &chuyển giao công nghệ -Năm2000,Thành lập bộ phận chế biến hoa quả&hực phẩm xuất khẩu -Năm2002,Thành lập mô hình Nhóm các công ty Sannam với các công ty thành viên -Năm2003,Thành lập công ty cổ phần thực phẩm Sannam(sannamfood) SV thực hiện: Hồ Đình 19 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Doãn Kế Bôn -Năm2004,Thành lập công ty đầu tư Sannam-Hòa Bình(Sannampark),cùng với tổng công ty CNTT ViệtNam thành lập công ty C.P cơ khí chính xác Vinashin(Vinashina)để đầu tư &vận hành tổ hợp cơ khí chế tạo Vinashina. -Năm2006.Thành lập công ty cổ phần công nghệ Sannam(Sannamtek) trên cơ sở phát triển bộ phận tư vấn,kinh doanh&chuyển giao công nghệ của Sannam. -Năm2007,Thành lập công tycổ phần xây dựng Sibencon(Sibencon),công ty cổ phần Sannam-Kim Bôi,công ty cổ phần giáo dục quốc tế Sannam-Wasi(Sannam-Wasi),công ty cổ phần giải pháp Sinnovasoft(Sinnova),công ty cổ phần rượu Núi Tản(Núi Tản),công ty cổ phần du lịch Hòa Bình gia nhập Tập đoàn Sannam. -Năm 2008,Thành lập công ty cổ phần Thương mại Điện tử Sannam(Senmart) Công ty cổ phần thực phẩm SANNAM (Sannamfood)được thành lập với mục tiêu nghiên cứu và sản xuất các loại thực phẩm và đồ uống sạch từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của Việt Nam . Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANNAM Tên giao dịch :SANNAMFOOD Ngành nghề kinh doanh chính: -chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại đồ uống và thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP -Kinh doanh dịch vụ nhà hàng Trong đó (vốn điều lệ):32 000 000 000 đồng Lao động:600-800 người SV thực hiện: Hồ Đình 20
- Xem thêm -