Tài liệu Hoàn thiện quy chế trả lương trong công ty cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

môc lôc lêi nãi ®Çu PhÇn i: Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long cã ¶nh hëng ®Õn quy chÕ tiÒn l¬ng........................................................................................................ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long........................................................................................................... II. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty VPP Cöu Long cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiÒn l¬ng.............................................................................................. 1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty VPP Cöu Long........................... 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty VPP Cöu Long:................................... PhÇn II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng Quy chÕ tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long........................... I. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý vµ nguyªn t¾c chung trong quy chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty VPP Cöu Long:.................................................................................... 1. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý khi ban hµnh quy chÕ tr¶ l¬ng................................ 2. Nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ quy chÕ tiÒn l¬ng ë C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long....................................................................................................... II. Ph©n tÝch vÒ c¬ chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty VPP Cöu Long:.........................10 1. Nguån h×nh thµnh quü l¬ng.....................................................................10 2. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng.............................................................................10 2.1. LËp kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng:..............................................................10 2.2. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn:......................................................14 3. Nguyªn t¾c sö dông quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long:....................................................................................................15 4. Ph©n phèi tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long........................16 4.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian:....................................................16 4.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm:..................................................19 3. §¸nh gi¸:.................................................................................................22 3.1. Thµnh tùu ®· ®¹t ®îc:.......................................................................22 3.2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n.......................................................................23 1 PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm cöu long................................................................................................................27 I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ ®Þnh híng ®æi míi trong c«ng t¸c tiÒn l¬ng...........................................................................................................27 1. §Þnh híng ph¸t triÓn c«ng ty...................................................................27 2. Nh÷ng ®Þnh híng míi cho c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng cña c«ng ty trong thêi gian tíi........................................................................................27 II . Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long....................................................................28 1. X©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng hîp lý:...........................................................28 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng quü tiÒn l¬ng..........................................28 3. Hoµn thiÖn vÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng............................29 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 2 Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, tríc sù ph¸t triÓn nhu vò b·o cña khoa häc kü thuËt vµ xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ th× vÊn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn tù kh¼ng ®Þnh m×nh cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ®øng tríc nhiÒu th¸ch thøc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng hµnh trang u thÕ cho cuéc c¹nh tranh khèc liÖt ®ã. Vµ khi ®ã ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu thu ®îc lîi nhuËn cao th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. Bëi v× tiÒn l¬ng kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp mµ cßn ¶nh hëng ®Õn viÖc gi÷ g×n ngêi tµi cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn thùc tÕ hiÖn nay quy chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c doanh nghiÖp vÉn cß nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ®îc quan t©m gi¶i quyÕt ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña doanh nghiÖp còng nh phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ trêng vµ ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng cho ngêi lao ®éng. §Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy em ®· lùa chän ®Ò tµi : “ Hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long” lµm ®Ò ¸n m«n häc cho m×nh. §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long. Môc ®Ých nghiªn cøu: Ph©n tÝch thùc tr¹ng quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty. Ph¹m vi cña ®Ò tµi: C«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long giai ®o¹n n¨m 2004 - 2006. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph©n tÝch, tæng hîp vµ sö dông sè liÖu cña c«ng ty. §Ò tµi ®îc kÕt cÊu gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long. 3 PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l¬ng trong c«ng ty V¨n phßng phÈm Cöu Long. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o, TiÕn sÜ Vò ThÞ Mai ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn do thêi gian cã h¹n còng nh nh÷ng nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. 4 PhÇn i: Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long cã ¶nh hëng ®Õn quy chÕ tiÒn l¬ng. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ CLOSTACO (Cu Long stationary company) Trô së c«ng ty: sè 536A Minh Khai – Hai Bµ Trng – Hµ Néi. Tríc n¨m 1991, c«ng ty cæ phÇn v¨n phßng phÈm Cöu Long lµ mét ph©n xëng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Hång Hµ, cã trô së giao dÞch t¹i 27 – Lý Thêng KiÖt – Hµ Néi. Ngµy 1/7/1991 ph©n xëng b¾t ®Çu t¸ch ra khái nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Hång Hµ, theo nghÞ ®Þnh sè 384/TCL§- CNN ngµy 29/4/91 cña Bé C«ng NghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng NghiÖp) lÊy tªn doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Cöu Long thuéc liªn hiÖp s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu nhùa (nay lµ tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam Theo quyÕt ®Þnh sè 1106/QTTCLD ngµy 28/7/1995 cña bé c«ng nghiÖp doanh nghiÖp ®æi tªn thµnh c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long. Tõ khi nhµ m¸y chuyÓn ®æi sang c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trßng tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng c¸c tØnh phÝa Nam, vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Ngµy 17/10/2003, theo quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp cña Nhµ níc, c«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long. Tõ khi cæ phÇn ho¸ ®Õn nay, c«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu n¨m 2000, doanh thu ®¹t 19,5 tû ®ång th× ®Õn n¨m 2006 ®¹t 123 tû ®ång, t¨ng 630%. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 2 triÖu/ ngêi/th¸ng. Cæ tøc chi tr¶ hµng n¨m còng t¨ng, n¨m 2004, 2005 lµ 12%, n¨m 2006 lµ 13%. 5 II. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty VPP Cöu Long cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiÒn l¬ng. 1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty VPP Cöu Long C«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn, thuéc lo¹i võa vµ nhá, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, do ®ã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¬ng ®èi gän nhÑ víi c¸c phßng ban bé phËn sau: S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty VPP Cöu Long Héi ®ång qu¶n trÞ Ban Gi¸m §èc Phßng Tµi ChÝnhKÕ to¸n Ph©n Xëng Nhùa Phßng Kü ThuËt – S¶n XuÊt Phßng Tæ chøcHµnh chÝnh Phßng VËt T Ph©n Xëng Chai PET Ph©n Xëng V¨n Phßng PhÈm (Nguån: Quy chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long- Phßng TC-HC) 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty VPP Cöu Long: HiÖn nay sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 190 ngêi, trong ®ã c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty qua mét sè n¨m gÇn ®©y ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª sau: B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng theo tÝnh chÊt lao ®éng vµ theo giíi tÝnh 6 T T ChØ Tiªu 1 Tæng sè lao ®éng, trong ®ã: C«ng nh©n KT L§ qu¶n lý L§ nam N¨m 2004 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m 2005 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m2006 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) 195 100 192 190 175 20 96 89,74 10,26 49,23 173 19 90 100 90,1 162 9,9 28 2 46,87 92 5 L§ n÷ 99 50,77 102 53,12 98 5 (Nguån: Tæng hîp b¸o c¸o L§-TL mét sè n¨m gÇn ®©y. Phßng TC- KT) 100 85,26 14,74 48,42 51,58 B¶ng 2: ChÊt lîng lao ®éng qu¶n lý T T Tr×nh ®é 1 N¨m 2004 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m 2005 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m2006 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) Cao ®¼ng vµ ®¹i 14 70 17 89,48 20 häc 2 Trung cÊp 2 10 1 5,26 4 3 Cßn l¹i 4 20 1 5,26 4 Tæng sè 20 100 19 100 28 (Nguån: Tæng hîp b¸o c¸o chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty. TC – HC) 71,44 14,28 14,28 100 B¶ng 3: ChÊt lîng lao ®éng c«ng nh©n kü thuËt T T 1 CÊp bËc c«ng nh©n N¨m 2004 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m 2005 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) N¨m2006 Tû Sè lîng träng (Ngêi) (%) C«ng nh©n bËc 4 60 34,28 66 38,15 70 43,21 trë lªn 2 C«ng nh©n bËc 4 115 65,72 107 61,85 92 56,79 trë xuèng Tæng 175 100 173 100 162 100 (Nguån: Tæng hîp b¸o c¸o chÊt lîng lao ®éng c¸c n¨m. Phßng TC-HC) Qua sè liÖu trªn ta thÊy: C«ng ty VPP Cöu Long lµ mét c«ng ty võa vµ nhá nªn sè lao ®éng chØ cã gÇn 200 ngêi. Do c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nªn sè lao ®éng cã xu híng tinh gi¶m dÇn. 7 Còng qua sè liÖu trªn ta thÊy, do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, do ®ã kh«ng qu¸ ®ßi hái nhiÒu vÒ søc khoÎ mµ cÇn sù khÐo lÐo vµ tÝnh kiªn nhÉn trong tÝnh c¸ch cña ngêi lao ®éng nªn tû lÖ lao ®éng n÷ ë ®©y lu«n cao h¬n sè lao ®éng nam . VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña lao ®éng qu¶n lý cña c«ng ty, n¨m 2006 sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm tû lÖ 71,44% trong tæng sè lao ®éng qu¶n lý vµ chiÕm kho¶ng 10% tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty; Sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 14,28%, sè cßn l¹i chiÕm 14,28% trong tæng sè lao ®éng qu¶n lý. Víi ®éi ngò qu¶n lý nh vËy sÏ ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sx-kd cña c«ng ty. VÒ c¬ cÊu theo tr×nh dé lµnh nghÒ cña c«ng nh©n, theo b¶ng sè liÖu 3 ta thÊy: MÆc dï sè lîng c«ng nh©n gi¶m dÇn qua 3 n¨m do c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nhng sè c«ng nh©n bËc 4 trë lªn chiÕm tíi 43,21% trong tæng sè c«ng nh©n vµ chiÕm 36,8% tæng sè lao ®«ng trong c«ng ty vµ sè lao ®éng nµy kh«ng ngõng t¨ng lªn sau mçi n¨m. PhÇn II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng Quy chÕ tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Cöu Long. I. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý vµ nguyªn t¾c chung trong quy chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty VPP Cöu Long: 1. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý khi ban hµnh quy chÕ tr¶ l¬ng Khi ban hµnh quy chÕ tiÒn l¬ng cña C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long lu«n dùa trªn nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®îc Nhµ níc quy ®Þnh. Cô thÓ lµ: C¨n cø vµo NghÞ §Þnh 114/N§ - CP ngµy 31/01/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt tiÒn l¬ng. vµ nghÞ ®Þnh 2005/2004/N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, th«ng t 13/TT - BL§TB - XH ngµy 30/05/2003 cña Bé lao ®éng th¬ng binh x· héi vÒ vÒ híng dÉn mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh sè 114/N§ - CP cña ChÝnh phñ. Sau ®ã c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh, sau khi ®· trao ®æi thèng nhÊt víi C«ng ®oµn C«ng ty vµ Héi ®ång x©y dùng c¬ chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty, Gi¸m ®èc C«ng ty VPP Cöu Long ®· ban hµnh quy chÕ tr¶ l¬ng ngµy 5/11/2005 vµ ¸p dông thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn C«ng ty. 8 2. Nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ quy chÕ tiÒn l¬ng ë C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long * Quy chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng - thu nhËp cña C«ng ty ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c NghÞ ®Þnh vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Nhµ níc, vµ ®îc ¸p dông cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc thanh to¸n tiÒn l¬ng trªn c¬ së lµ lµm c«ng viÖc, chøc vô g×, ®îc hëng h¬ng theo c«ng viÖc, chøc vô ®ã, víi møc l¬ng cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty phô thuéc vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - c«ng t¸c cña b¶n th©n vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. * C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty ph¶i cã ®Þnh møc vµ ®Þnh biªn lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng hîp lý. Khi cã sù thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng th× ph¶i thay ®æi ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho phï hîp. * TiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng ph¶i ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong sè lîng cña doanh nghiÖp theo mÉu cña Bé L§TBXH ban hµnh. Vµ tiÒn l¬ng chØ ®îc dïng tr¶ l¬ng, thëng cho CBCNV trong C«ng ty, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc dïng tiÒn l¬ng vµo môc ®Ých kh¸c. * Trêng hîp cã biÕn ®éng lín trong s¶n xuÊt kinh doanh do kh¸ch quan g©y ra, khi quyÕt to¸n tiÒn l¬ng, Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt ®iÒu chØnh ®Ó ®ì lµm ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña ngêi lao ®éng. II. Ph©n tÝch vÒ c¬ chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty VPP Cöu Long: 1. Nguån h×nh thµnh quü l¬ng - Quü l¬ng h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Quü l¬ng ®îc h×nh thµnh dùa vµo doanh thu - Quü l¬ng dù phßng cña n¨m tríc 2. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng 2.1. LËp kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng: Hµng n¨m trªn c¬ së kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m tríc vµ xÐt ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn t¹i cïng víi viÖc nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ trêng C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m, tr×nh Bé C«ng nghiÖp xÐt duyÖt. Sau ®ã trªn c¬ së khèi lîng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc giao, c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng thùc tÕ vµ hÖ sè l¬ng cña tõng lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc, C«ng ty cæ phÇn 9 VPP Cöu Long sÏ x¸c ®Þnh sè lao ®éng ®Þnh biªn, hÖ sè møc l¬ng b×nh qu©n. Tõ ®ã, C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña m×nh. Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña C«ng ty VPP Cöu Long ®îc x©y dùng theo ph¬ng ph¸p lao ®éng ®Þnh biªn, cô thÓ lµ: Theo c«ng thøc: VKH =  L§B x TLMINDN x (HCB + HPC) + Vvc  Tõ ®ã ta cã: VKH = vKHSX +VKHKD + VKHTG Trong ®ã: VKH lµ tæng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch VKHSX lµ tæng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch bé phËn s¶n xuÊt (c¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ lao ®éng qu¶n lý) VKHTG lµ tæng quü tiÒn l¬ng thªm giê kÕ ho¹ch VKHKD lµ tæng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch bé phËn kinh doanh. VÝ dô: N¨m 2006, C«ng ty VPP Cöu Long tiÕn hµnh x©y dùng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch nh sau: *X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng: Trong hÖ thèng c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cña m×nh C«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm theo thêi gian hao phÝ (giê - ngêi/1000 ®¬n vÞ s¶n phÈm) cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt sau ®ã quy ®æi ra sè lao ®éng ®Þnh biªn cña tõng bé phËn s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®ã. Do ®ã theo kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn ta thÊy n¨m 2006 sè lao ®éng ®Þnh biªn mµ C«ng ty x¸c ®Þnh lµ 209 ngêi, trong ®ã: + Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: Lyc = 145 ngêi + Lao ®éng qu¶n lý lµ Lql = 27 ngêi + Lao ®éng phôc vô lµ Lpv = 37 ngêi Tuy nhiªn c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ sè lao ®éng hiÖn cã vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ nh÷ng ngµy nghØ trong n¨m, C«ng ty tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè lao ®éng bæ sung vµ ®Þnh 10 biªn sè lao ®éng lµm thªm giê ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. + Sè lao ®éng bæ sung ®Ó thùc hiÖn ngµy nghØ theo chÕ ®é qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc tÝnh theo th«ng t sè 14/L§TBXH ngµy 10/4/1997 vÒ híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc nh sau: Sè ngµy nghØ theo chÕ ®é LBS = (Lgc + LPV). 295 Trong ®ã sè ngµy nghØ theo chÕ ®é tÝnh b×nh qu©n 1 n¨m cho 1 lao ®éng trong C«ng ty lµ 36 ngµy. 36 LBS = (145 + 37) x = 23 ngêi 295 + §Þnh biªn sè lao ®éng lµm thªm giê Trªn c¬ së quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vÒ thêi gian lµm thªm vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, mçi bé phËn dù tÝnh sè lao ®éng cÇn huy ®éng lµm thªm ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt khi cã biÕn ®éng vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty dù tÝnh mçi ngêi lao ®éng ph¶i lµm thªm trung b×nh 2 giê 1 ngµy vµ sau thêi gian lµm thªm ®îc nghØ bï. Khi ®ã sè lao ®éng ®Þnh biªn quy ®æi lµm thªm giê c¸c bé phËn lµ: 16 ngêi. * X¸c ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu TLMINDN. TiÒn l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo 13/L§-TBXH ngµy 30/5/2003 nh sau: TLMINDN = TLMIN (1 + K®c) Víi TLMIN = 450.000®/th¸ng K®c = 1  TLMINDN = TLMIN (1 + K®c) = 450 * (1 + 1)= 900.000 ®ång Khi ®ã: Møc l¬ng tèi thiÓu C«ng ty ®îc lùa chän trong kho¶ng 450.000 (®ång)  TLMINDN  900.000 (®ång) C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh C«ng ty chän møc l¬ng tèi thiÓu lµ 785.046 ®ång. * X¸c ®Þnh hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n: 11 Do c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cha ®îc tiÕn hµnh 1 c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc nªn C«ng ty cha x¸c ®Þnh ®îc râ cÊp bËc cho tõng c«ng viÖc, do ®ã viÖc ®ã theo cÊp bËc ®îc quy ®Þnh trong hÖ thèng thang b¶ng l¬ng, cô thÓ: + HÖ sè l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng ty: Hcb = 2,50 + HÖ sè l¬ng cÊp bËc lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: Hcbsx 419,85 182 = = 2,31 + HÖ sè l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n lao ®éng qu¶n lý: Hcbql 87,30 27 = = 3,23 + HÖ sè phô cÊp: Hpc = 45,60 = 0,22 209 Trong ®ã: + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: - Trëng phßng, qu¶n ®èc: 6 x 0,2 = 1,2 - Phã phßng, phã qu¶n ®èc: 3 x 0,15 = 0,45 - Tæ trëng s¶n xuÊt: 17 x 0,1 = 1,70 + Phô cÊp kiªm nhiÖm: + Phô cÊp ca 3: = 0,248 42 x 2,5 x 40% = 42 = 45,60 Tæng * X¸c ®Þnh quü l¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2006: + Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: VKHSX = [L®b x TLMINDN x (Hcb + Hpc)] x 12 = [209 x 785.046 (2,5 + 0,22) x 12 = 5.355.395.041 (®ång) + Quü tiÒn l¬ng thªm giê kÕ ho¹ch VKHTG = [16 x 785.046 (2,50 + 0,22)] x 12 x 50% = 204.991.211,5 (®ång) + Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch kinh doanh: VKHKD = [5 x 785.046 (2,86 + 0,22)] x 12 12 = 145.076.500,8(®ång) Khi ®ã: Tæng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2006. VKH = VKHSX + VKHTg + VKHKD = 5.705.462.753,3(®ång) 2.2. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: C«ng ty c¨n cø vµo kÕt qu¶ chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó chän ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. Tõ ®ã C«ng ty tiÕn hµnh x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn nh sau: VTH = TTHSX x §GSX + TTHKD x §GKD + VTG VTH = VSXTH x VKDTH + VTG Trong ®ã: VTH: lµ tæng quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn TTHSX: lµ doanh thu s¶n xuÊt kú thùc hiªn §GSX: lµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng bé phËn s¶n xuÊt kú thùc hiÖn §GKD: lµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng bé phËn kinh doanh kú thùc hiÖn. TTHKD: lµ doanh thu thùc hiÖn cña bé phËn kinh doanh. N¨m 2006, tæng quü tiÒn l¬ng cña C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long lµ: 7,5 tû ®ång, t¨ng 31% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra, vµ tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña toµn C«ng ty lµ: 2.144.035 ®ång, t¨ng 63% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Quü tiÒn l¬ng vµ thu nhËp th¸ng t¨ng kh«ng ®Òu nhau lµ do lao ®éng b×nh qu©n n¨m thùc hiÖn nhá h¬n sè lao ®éng kÕ ho¹ch C«ng ty lËp vµ do n¨m 2006 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thùc hiÖn ®¹t vît rÊt nhiÒu so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, cô thÓ lµ doanh thu vît 31,3%, lîi nhuËn vît 50% so víi n¨m kÕ ho¹ch. MÆt kh¸c tõ qòy tiÒn l¬ng s¶n xuÊt kinh doanh chung ®ã, c¨n cø vµo t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tríc vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ trêng n¨m nay, C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ b¸n kÕ ho¹ch cho mçi lo¹i s¶n phÈm. Tõ ®ã tÝnh ra doanh thu kÕ ho¹ch cho tõng bé phËn. KÕt hîp víi viÖc ®Þnh møc lao ®éng ®Þnh biªn cho tõng bé phËn, C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cho tõng bé phËn vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh møc l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch ®Ó cè g¾ng phÊn ®Êu b¶o ®¶m cho ngêi lao ®éng hµng th¸ng ë tõng bé phËn. 13 §Õn kú thùc hiÖn c¨n cø vµo kÕt qu¶ doanh thu s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn cña tõng bé phËn vµ sè lao ®éng thùc tÕ cña tõng bé phËn vµ sè lao ®éng thùc tÕ cña tõng bé phËn ®ã, C«ng ty sÏ tÝnh ra quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña mçi bé phËn t¬ng øng ®îc nhËn. 3. Nguyªn t¾c sö dông quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long: C¨n cø theo quyÕt ®Þnh tû lÖ tiÒn l¬ng trªn doanh thu ®îc Nhµ níc duyÖt, C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cho tõng ®¬n vÞ, víi tû lÖ ph©n phèi nh sau: + Quü tiÒn l¬ng ®Ó chi thùc tÕ chiÕm 80% tæng quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn. + Quü dù phßng cho n¨m sau chiÕm 10% tæng quü l¬ng thùc hiÖn. + Quü khen thëng tõ quü l¬ng cho nh÷ng lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao, cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c, chiÕm 10% tæng quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn. Nh vËy, nguyªn t¾c sö dông quü tiÒn l¬ng cña C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long ®· thùc hiÖn ®óng theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Cô thÓ lµ: Trong n¨m 2006: Quü tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng lµm theo l¬ng kho¸n, l¬ng s¶n phÈm lµ: 80% x 7.5 tû = 6 tû ®ång Quü dù phßng cho n¨m sau lµ: 10% x 7.5 tû = 0.75 tû ®ång Quü khen thëng tõ quü l¬ng = 0.75 tû ®ång 4. Ph©n phèi tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long. §Ó ®¶m b¶o sù ph©n phèi c«ng b»ng, võa ®¶m b¶o ®¹t ®îc môc tiªu ®Æt ra cña doanh nghiÖp, l¹i võa kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng. HiÖn nay, ë C«ng ty VPP Cöu Long ¸p dông thèng nhÊt 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng ®ã lµ: L¬ng theo s¶n phÈm chiÕm 72% tèng sè lao ®éng trong C«ng ty vµ l¬ng theo thêi gian chiÕm 28% tæng sè lao ®éng trong toµn C«ng ty. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc ¸p dông cho khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo sè tiÒn l¬ng trong th¸ng cña tæ, nhãm ®ã cña ®¬n vÞ ®ã ®îc nhËn, sè lîng vµ chÊt lîng c«ng ®o¹n, lo¹i s¶n phÈm. Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®îc ¸p dông cho khèi gi¸n tiÕp (bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty) . 14 4.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian: a. §èi víi c¸n bé nh©n viªn thuéc hÖ thèng qu¶n lý: L¬ng thêi gian ¸p dông cho c¸c ®èi tîng nµy, do c«ng viÖc cña hä kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ, do tÝnh chÊt c«ng viÖc cña hä kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, v× thÕ kh«ng thÓ ®o lêng mét c¸ch chÝnh x¸c ®îc. TiÒn l¬ng tÝnh cho nh÷ng c¸n bé nµy c¨n cø vµo cÊp bËc cña hä trong c¸c b¶ng l¬ng cña Nhµ níc mµ C«ng ty ¸p dông vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. Cô thÓ lµ: TL MINDN x Hcbi x Ni x HLT 26 Trong ®ã: TLti: Lµ møc tiÒn l¬ng th¸ng cña ngêi i TLti = TLMINDN: Lµ møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu mµ C«ng ty lùa chän Hcbi : Lµ hÖ sè l¬ng cÊp bËc cña ngêi i Ni : Lµ sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi i trong th¸ng. 26 : Lµ sè ngµy lµm viÖc quy ®Þnh trong th¸ng cña C«ng ty. HLT : Lµ hÖ sè l¬ng th¸ng. Ngoµi tiÒn l¬ng theo ngµy c«ng ®i lµm trªn, tiÒn l¬ng cña nh÷ng ®èi tîng trªn cßn ®îc hëng c¸c kho¶n phô cÊp vµ tiÒn l¬ng nghØ viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh. VÝ dô: Nh©n viªn v¨n th NguyÔn ThÞ Chi cã hÖ sè l¬ng lµ 2,81, trong th¸ng thùc hiÖn 26 c«ng, ®îc ¸p dông hÖ sè l¬ng th¸ng lµ 1,2 víi møc l¬ng tèi thiÓu C«ng ty ¸p dông n¨m 2005 lµ Tlmindn = 785.046®/th¸ng th× tiÒn l¬ng nhËn ®îc th¸ng 10 lµ: 785.046 x 2,81 TLt = x 26 x 1,2 = 2.647.175®/th¸ng 26 b. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian ®èi víi l·nh ®¹o vµ c¸n bé chøc danh trong C«ng ty: * Ngyªn t¾c tr¶ l¬ng: TiÒn l¬ng hµng th¸ng cña l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé chøc danh trong C«ng ty còng ®îc thanh to¸n theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu C«ng ty hoµn 15 thµnh kÕ ho¹ch, cã lîi nhuËn, b¶o ®¶m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch th× tiÒn l¬ng cña bé phËn nµy ®îc tÝnh nh sau: §èi víi tiÒn l¬ng cña Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, trî lý Gi¸m ®èc vµ trëng phã phßng ban ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: - NÕu C«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 100% trë lªn, ®¶m b¶o chØ tiªu nép ng©n s¸ch vµ cã l·i th×: + TiÒn l¬ng cña Gi¸m ®èc tèi ®a kh«ng qu¸ 3,0 lÇn tiÒn l¬ng b×nh qu©n chung cña toµn C«ng ty. + TiÒn l¬ng cña phã Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng ®îc tÝnh kh«ng qu¸ 2,5 tiÒn l¬ng b×nh qu©n chung cña C«ng ty. + TiÒn l¬ng cña trî lý Gi¸m ®èc vµ c¸c trëng phã phßng b»ng 1,8 tiÒn l¬ng b×nh qu©n chung cña C«ng ty. - NÕu c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cña C«ng ty ®¹t díi møc kÕ ho¹ch vµ lµm ¨n kh«ng cã l·i th×: TiÒn l¬ng, thu nhËp cña Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, c¸c trëng phã phßng ban ®îc tÝnh theo tiÒn l¬ng c¬ b¶n nh c¸n bé nh©n viªn thuéc hÖ thèng qu¶n lý nh trªn: - NÕu C«ng ty lµm ¨n thua lç th× tiÒn l¬ng, thu nhËp cña Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, trëng c¸c phßng ban sÏ ®îc tÝnh c¨n cø tuú theo møc ®é hoµn thµnh cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt, nhng tèi ®a ®¹t 80 - 90% l¬ng c¬ b¶n ®îc nhËn cña mçi ngêi. * C¸ch tÝnh l¬ng: TLti = TLBQCT 26 x Ni x Hcdi Trong ®ã: TLBQCT lµ møc l¬ng b×nh qu©n 1 th¸ng cña C«ng ty Ni: Lµ sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ; lµ hÖ sè l¬ng theo chøc danh. c. TiÒn l¬ng theo thêi gian ®èi víi c¸n bé qu¶n lý c¸c XÝ nghiÖp vµ xëng: - C¨n cø vµo ®Æc thï vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ, ®ång thêi khuyÕn khÝch trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý XÝ 16 nghiÖp vµ ph©n xëng, Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh cô thÓ c¸ch tr¶ l¬ng cho bé phËn nµy nh sau: * Víi chøc danh Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vµ ph©n xëng: Hëng hÖ sè 2,0 møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña XÝ nghiÖp vµ ph©n xëng m×nh phô tr¸ch. * Chøc danh phã Gi¸m ®èc: HÖ sè 1,7 l¬ng b×nh qu©n XÝ nghiÖp, hay ph©n xëng. * Chøc danh qu¶n ®èc: HÖ sè 1,5 l¬ng b×nh qu©n XN, PX. * §èc c«ng : HÖ sè 1,4 l¬ng b×nh qu©n XN, PX * C¸n bé cung øng, tiªu thô, thèng kª, thñ kho: hÖ sè 1,2 l¬ng b×nh qu©n XN, PX. - Cô thÓ lµ møc tiÒn l¬ng cña mçi ngêi ®îc tÝnh nh sau: TLBQXN - PX TLti = x Ni x Hcd 26 Trong ®ã: TLti: Lµ tiÒn l¬ng nhËn ®îc cua c¸n bé i trong th¸ng TLBQXN-PX: Lµ møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña XN - PX Ni: Lµ sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña c¸n bé i Hcd: Lµ hÖ sè tiÒn l¬ng chøc danh cña c¸n bé 1 4.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: a. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n: H×nh thøc s¶n phÈm c¸ nh©n ®îc ¸p dông cho ®a sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong C«ng ty. TiÒn l¬ng thanh to¸n cho nh÷ng c«ng nh©n s¶n xuÊt nµy c¨n cø vµo sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn 1 ®¬n vÞ hay 1 c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ra 1 ®¬n vÞ lo¹i s¶n phÈm mµ hä lµm ra nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm hay 1 c«ng ®o¹n cña s¶n phÈm ®ã do C«ng ty x©y dùng vµ quy ®Þnh. Vµ tiÒn cña hä ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TLTCNSXi = §GSP x Qi + TLC§i + PCi Trong ®ã: TLCNSXI: Lµ tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm mµ ngêi c«ng nh©n i nhËn ®îc trong th¸ng. Qi: Lµ sè s¶n phÈm mµ ngêi c«ng nh©n i hoµn thµnh trong th¸ng. 17 §GSP: Lµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó lµm ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm hay 1 c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. TLC§i: Lµ tiÒn l¬ng cho nh÷ng ngµy ngêi c«ng nh©n nghØ lÔ, phÐp, häc, häp. PCi: Lµ tiÒn phô cÊp kh¸c ngoµi l¬ng gåm: phô cÊp ca 3, thªm giê, ®éc h¹i, tr¸ch nhiÖm... * Víi ®¬n gi¸ s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: LNgµy §GSP = MSLca Trong ®ã: Lngµy: Lµ møc tiÒn l¬ng 1 ngµy c«ng ty ®¶m b¶o thu nhËp trung b×nh 1 ngµy cho ngêi c«ng nh©n mçi bé phËn XÝ nghiÖp vµ ph©n xëng s¶n xuÊt. - Møc l¬ng ngµy ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së nh sau: + Trªn c¬ së sè lao ®éng ®Þnh biªn vµ doanh thu kÕ ho¹ch cho mçi bé phËn ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, C«ng ty sÏ tÝnh ra quü l¬ng kÕ ho¹ch mµ mçi bé phËn sÏ ®îc hëng vµ tõ ®ã tÝnh ra møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n 1 th¸ng cña mçi ®¬n vÞ vµ cè g¾ng b¶o ®¶m møc thu nhËp ®ã cho mçi ®¬n vÞ. + Dùa vµo møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch cña mçi ®¬n vÞ ®îc nhËn, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt sÏ tÝnh ra møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n 1 ngµy ph¶i ®¶m b¶o cho mçi lao ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. + Tuy nhiªn c¨n cø vµo tr×nh ®é bËc thî vµ ®iÒu kiÖn chÊt lîng ho¹t ®éng æn ®Þnh cña tõng m¸y mãc vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt mµ c¸c ®¬n vÞ sÏ quyÕt ®Þnh møc l¬ng ngµy cho mçi lao ®éng ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm. - Víi MSLca lµ møc s¶n lîng trong 1ca s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm kÕt hîp víi ph©n tÝch kh¶o s¸t bÊm giê tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y vµ thao t¸c ®iÒu khiÓn m¸y cña c¸c c«ng nh©n trong 1 ca b. H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ: H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ nµy hiÖn nay ®îc sö dông rÊt h¹n chÕ trong C«ng ty VPP Cöu Long. Nã chØ ®îc ¸p dông ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt v¨n phßng phÈm, do quy m« s¶n xuÊt cña bé phËn nµy ®· ®îc thu hÑp nhá l¹i, sè lao ®éng chØ cã 11 ngêi, víi quy tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu lµ thñ c«ng, trong ®ã chØ cã 1 sè kh©u lµ lµm b»ng m¸y mãc. Víi nh÷ng kh©u lµm b»ng 18 m¸y sÏ ®îc tÝnh l¬ng theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm c¸ nh©n ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nh trªn, cßn ®èi víi nh÷ng kh©u lµm b»ng thñ c«ng ®îc x¸c ®Þnh tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ. + Trong ®ã c¸ch tÝnh l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  Lngµy MSLca lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm tËp thÓ §GSPTT = Víi: §GSPTT Lngµy: Lµ tæng møc l¬ng b×nh qu©n ngµy cña bé phËn c«ng nh©n lµm theo l¬ng s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh møc tiÒn l¬ng ngµy s¶n phÈm c¸ nh©n nh trªn råi céng l¹i. MSLca: Lµ møc s¶n lîng ®Þnh møc 1ca, chñ yÕu ®îc x¸c ®Þnh theo thèng kª kinh nghiÖm. * TiÒn l¬ng s¶n phÈm cña tËp thÓ ®îc x¸c ®Þnh: LTT = Q. §GSPTT Trong ®ã: LTT:Lµ tæng tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ nhËn ®îc trong th¸ng. Q: Lµ sè s¶n thùc tÕ tËp thÓ s¶n xuÊt ®îc trong th¸ng §GSPTT: Lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm tËp thÓ cho lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng. * C¸ch chia tiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ: TiÒn l¬ng ®îc chia cho c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ c¨n cø chñ yÕu vµo ngµy c«ng thøc tÕ cña m«Ü ngêi lao ®éng vµ tiÒn l¬ng b×nh qu©n ngµy cña mçi thµnh viªn trong tæ. Tæng tiÒn l¬ng s¶n phÈm tæ ®îc lÜnh TiÒn l¬ng b×nh qu©n ngµy = Tæng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña tæ Khi ®ã: TiÒn l¬ng cña 1 c«ng nh©n trong tæ = 3. §¸nh gi¸: 19 L¬ng b×nh x qu©n1 ngµy Sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ 3.1. Thµnh tùu ®· ®¹t ®îc: - VÒ c¬ b¶n c«ng t¸c lËp quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, thùc hiÖn cña C«ng ty VPP Cöu Long ®· thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña C«ng ty. C¸ch thøc tæ chøc còng t¬ng ®èi cã kÕ ho¹ch vµ khoa häc. C«ng ty ®· lùa chän møc l¬ng tèi thiÓu kh«ng thÊp h¬n møc quy ®Þnh cña Nhµ níc hiÖn nay lµ 450.000®/th¸ng, ®ã lµ møc 785.046®/ th¸ng, t¬ng ®èi cao so víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Ó lµm c¬ së tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. Do ®ã ®¶m b¶o møc thu nhËp æn ®Þnh, t¹o cho ngêi lao ®éng yªn t©m c«ng t¸c. - H×nh thøc giao kho¸n quü l¬ng g¾n liÒn víi h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, lµ mét nguyªn t¾c qu¶n lý s¶n xuÊt cña toµn C«ng ty còng nh lµ ë tõng ®¬n vÞ trùc thuéc. C«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long thùc hiÖn h×nh thøc giao kho¸n quü l¬ng nµy nh»m híng c¸c ®¬n vÞ vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, më réng quyÒn tù chñ cña c¸c ®¬n vÞ trong lÜnh vùc qu¶n lý tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c h¹ch to¸n néi bé tõng ®¬n vÞ. §ång thêi kho¸n møc chi phÝ tiÒn l¬ng nµy cßn gãp phÇn ®éng viªn c¸c ®¬n vÞ ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý lao ®éng, khuyÕn khÝch h¬n n÷a lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh nh»n n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. - TiÒn l¬ng cña mçi ngêi nhËn ®îc ®· g¾n víi nh÷ng ngµy lµm viÖc thùc tÕ vµ sù thùc hiÖn c«ng viÖc nªn ®¶m b¶o ®îc tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý trong t¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng, khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cßn nhiÒu h¹n chÕ trong quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty cÇn ph¶i t×m ra nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong thêi gian tíi. 3.2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n. Thø nhÊt ta thÊy viÖc x¸c ®Þnh sè lao ®éng ®Þnh biªn cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn quü tiÒn l¬ng. Sù t¨ng gi¶m sè lao ®éng ®Þnh biªn lµ bao nhiªu sÏ khiÕn quü tiÒn l¬ng t¨ng gi¶m bÊy nhiªu. MÆc dï hiÖn nay vÒ mÆt lý thuyÕt th× sè lao ®éng ®Þnh biªn phô thuéc vµo ®Þnh møc lao ®éng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh kú kÕ ho¹ch, vµ møc cho phÐp tù ®iÒu chØnh 95% - 120% so víi lao ®éng ®Þnh møc, do ®ã ®©y lµ ®iÒu cha tho¶ ®¸ng v× quü l¬ng sÏ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n lîng kú kÕ ho¹ch, v× thùc tÕ ®ã lµ sè 20
- Xem thêm -