Tài liệu Hoàn thiện quản lý tài chính của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thái nguyên

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 227 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU.................................................................................................................... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN............................................................................................... 1.1. Tổng quan về quản lý tài chính công ty cổ phần........................................ 1.1.1 Khái quát về Công ty cổ phần........................................................................ 1.1.2 Quản lý tài chính của Công ty cổ phần......................................................... 1.2. Nội dung quản lý tài chính của Công ty cổ phần..................................... 1.2.1 Lựa chọn và quyết định đầu tư..................................................................... 1.2.2 Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn........................................... 1.2.3 Quản lý hiệu quả số vốn hiện có................................................................... 1.2.4 Phân tích tài chính........................................................................................ 1.2.5 Kiểm tra, giám sát tài chính.......................................................................... 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính của công ty cổ phần....... 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan................................................................................ 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan............................................................................ Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN................................ 2.1 Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên ..................................................................................................................... 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.................................................................. 2.1.2 Đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh...................................................... 2.2 Thực trạng quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên................................................................................... 2.2.1 Công tác hoạch định tài chính của Công ty.................................................. 2.2.2 Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn........................................... 2.2.3 Quản lý vốn của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên............................ 2.2.4 2.2.5 2.2.6 Phân tích tài chính........................................................................................ Các quyết định đầu tư tài chính tại Công ty.................................................. Kiểm tra, giám sát tài chính tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên ...................................................................................................................... 2.3 Đánh giá về quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên................................................................................... 2.3.1 Những thành tựu đạt được............................................................................ 2.3.2 Những hạn chế............................................................................................. 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế.................................................................. Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ..................................................................................................................... 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên......................................................................... 3.1.1 Định hướng phát triển của CTCP vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên............ 3.1.2 Mục tiêu tổng quát........................................................................................ 3.1.3 Mục tiêu chiến lược tài chính của Công ty................................................... 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên......................................................................... 3.2.1 Các giải pháp chung..................................................................................... 3.2.2. Các giải pháp cụ thể..................................................................................... 3.3. Kiến nghị................................................................................................... 3.3.1. Nhà nước cần sớm ban hành Quy chế tài chính, hệ thống báo cáo tài chính thống nhất cho loại hình công ty cổ phần......................................... 3.3.2 Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh.......................... 3.3.3 Phát triển thị trường tài chính, tiền tệ và hệ thống dịch vụ tài chính.......... 3.3.4. Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế tín dụng tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển........................................................................................ 3.3.5 Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên.............................................................. KẾT LUẬN............................................................................................................ TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................... DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội CBCNV : Cán bộ công nhân viên CTCP : Công ty Cổ phần DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DN : Doanh nghiệp ĐHĐCĐ : Đại hội đồng quản trị GTGT : Giá trị gia tăng HĐQT : Hội đồng quản trị SXKD : Sản xuất kinh doanh TTCK : Thị trường chứng khoán TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2: Bảng 2.3 Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17: Bảng 3.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Vật tư NNTN (giai đoạn 2007-2009)......................................................................... Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 2006 đến 2010 của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên................................................................... So sánh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính với doanh thu của của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên............................ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu vào CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên................................................................................................ Nợ phải trả của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên..................... Nguồn vốn chiếm dụng của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên ............................................................................................................. Tình trạng tài sản cố định của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, giai đoạn 2006 - 2010............................................................ Các khoản phải thu ngắn hạn............................................................... Nợ phải trả của Công ty....................................................................... Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010........................ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cộng hợp Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.................................................................... Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cộng hợp Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.................................................................................. Diễn biến tài sản và kết cấu tài sản...................................................... Kết cấu nguồn vốn và diễn biến nguồn vốn......................................... Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh............................................ Bảng thống kê một số chỉ tiêu đặc trưng tài chính của công ty năm 2009- 2010........................................................................................... Doanh thu hoạt động tài chính............................................................. Một số chỉ tiêu tài chính đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên....................................... SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên....................37 i MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Thị trường kinh doanh không ngừng được mở rộng, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn để doanh nghiệp phát triển thông qua khai phá thị trường và đổi mới quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là những thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quản lý doanh nghiệp. Thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, không có một doanh nghiệp nào thành công nếu công tác quản lý tài chính yếu kém. Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, hiệu quả trong tất cả các khâu: kế hoạch tạo lập và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; triển khai thực hiện tốt các dự án sản xuất kinh doanh; theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính; quản lý công nợ khách hàng; thực hiện báo cáo cho các cấp lãnh đạo….là nhân tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Đã có rất nhiều vụ bê bối tài chính của các công ty lớn trên thế giới như Enron, Worldcom….đã dẫn các công ty đó đến sự sụp đổ. Chính vì thế, ngày nay tất cả các công ty đều phải đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp mình. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, được thành lập từ ngày 01/4/1959, ngay từ khi mới thành lập công ty đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng yếu là quản lý tài chính hiệu quả. Thời gian qua công ty đã thu được những kết quả đáng kể trong hoạt động của mình, song trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, để nắm bắt được những thời cơ, vượt qua những thách thức buộc công ty phải tổ chức lại cơ cấu sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và đặc biệt phải hoàn thiện việc quản lý tài chính cho phù hợp với sự biến động của môi trường kinh doanh. ii Xuất phát từ ý tưởng trên,“Hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên” được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ, với hy vọng có thể góp phần hoàn thiện quá trình chuyển đổi mô hình công ty, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Mục đích của luận văn Đề tài nhằm mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính của doanh nghiệp, làm cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý tài chính của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, kết hợp với những lý luận cơ bản về quản lý tài chính, đề tàì đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý tài chính của Công ty cổ phần. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Quản lý tài chính của CTCP vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên từ 2006 đến 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn còn kết hợp đồng thời các phương pháp cụ thể, như: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp điều tra, khảo sát thự tế. - Phương pháp thống kê, so sánh. 5. Những đóng góp của luận văn: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp đề tài đã hệ thống những vấn đề lý luận về Công ty cổ phần và quản lý tài chính ở công ty cổ phần. Dựa vào các số liệu, thông tin thu thập được, đề tài đã phân tích, đánh iii giá đúng thực trạng về quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống quản lý tài chính của Công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp mang tình thực tiễn nhằm hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. 5. Những đóng góp của luận văn: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp đề tài đã hệ thống hó những vấn đề lý luận về Công ty cổ phần và quản lý tài chính ở công ty cổ phần. Dựa vào các số liệu, thông tin thu thập được, đề tài đã phân tích, đánh giá đúng thực trạng về quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống quản lý tài chính của Công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp mang tình thực tiễn nhằm hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận chung và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tài chính của Công ty cổ phần. Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. iv CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1. Tổng quan về quản lý tài chính công ty cổ phần 1.1.1 Khái quát về Công ty cổ phần 1.1.1.1 Khái niệm Công ty cổ phần Trong nền kinh tế thị trường, Công ty cổ phần là loại hình điển hình của các doanh nghiệp đương đại, là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. 1.1.1.2 Đặc điểm của Công ty cổ phần 1.1.2 Quản lý tài chính của Công ty cổ phần 1.1.2.1 Khái niệm quản lý tài chính của Công ty cổ phần Quản lý tài chính của Công ty cổ phần là việc các nhà quản lý làm cách nào để huy động vốn nhanh và ổn định nhất, phân bổ và sử dụng nguồn vốn ấy có hiệu quả nhất, đưa lại lợi nhuận cao và ổn định cho doanh nghiệp, đảm bảo cho hoạt động tài chính và hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định. 1.1.2.2 Vai trò của quản lý tài chính của Công ty cổ phần Quản lý tài chính luôn luôn giữ vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, bởi nó quyết định tính độc lập và sự thành bại của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, khi mà cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, quản v lý tài chính DN càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi tất cả các quyết định quản lý khác của doanh nghiệp đều được dựa trên kết quả rút ra từ những đánh giá, phân tích tài chính trong quản lý tài chính doanh nghiệp. 1.2. Nội dung quản lý tài chính của Công ty cổ phần 1.2.1 Lựa chọn và quyết định đầu tư Khi đề ra biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn phải xét kỹ đến điều kiện cụ thể sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trước hết phải quy định rõ những biện pháp trong các giai đoạn sản xuất và lưu thông vì mỗi giai đoạn đều có những hình thức và phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Khi đề ra biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn phải xét kỹ đến điều kiện cụ thể sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trước hết phải quy định rõ những biện pháp trong các giai đoạn sản xuất và lưu thông vì mỗi giai đoạn đều có những hình thức và phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 2.1 Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên 2.1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển - Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, tiền thân là Công ty tư liệu sản xuất được thành lập vào ngày 01/4/1959. Quá trình phát triển vi của Công ty trải qua nhiều bước thăng trầm, chuyển đổi và sát nhập. Ngày 01/01/2004 Công ty là đơn vị tiên phong trong tỉnh Thái Nguyên chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Từ đó đến nay, Công ty tiếp tục có những bước phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh gtrên nhiều lĩnh vực với các đơn vị thành viên: Chi nhánh VTNN Bắc Đại Từ; Thành lập thêm 2 Công ty TNHH 1TV là: Công ty TNHH 1TV bảo vệ thực vật và chăn nuôi thú y Thái Nguyên; Thành lập Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên. 2.1.1.2 Bộ máy tổ chức, hoạt động của công ty Công ty hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty được xây dựng dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc tinh giảm đến mức tối đa các cấp quản lý trung gian, gián tiếp, tập trung nhân lực cho các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh và các đại lý bán hàng trực tiếp. 2.1.2 Đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số 4600349833 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 19 tháng 01 năm 2004. Theo đó; Vốn điều lệ là 7.000.000.000 đồng, mệnh giá 100.000 đồng/CP, trong đó: Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Thái Nguyên 51% vốn điều lệ; Các cổ đông khác 49% vốn điều lệ. 2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có đặc điểm riêng; Một là, vật tư hàng hóa do công ty cung ứng mang tính đặc thù. Hai là, phạm vi hoạt động của công ty rộng, chủ yếu là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn. vii Ba là, khối lượng vật tư hàng hóa cung ứng lớn. Bốn là, sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao, việc bảo đảm tính thời vụ có ý nghĩa quyết định đến năng suất và sản lượng. Năm là, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của công ty còn mỏng, các cụm kho và cửa hàng bán lẻ sức chứa thấp hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, địa điểm của hàng do xây dựng từ thời bao cấp không còn phù hợp với cơ chế thị trường. 2.1.2.2 Khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanh Từ ngày thành lập năm 1959 đến nay, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mô hình hoạt động của công ty đã có nhiều thay đổi, nhưng hơn 50 năm qua công ty vẫn giữ được vai trò chủ đạo về cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã trở thành nhà cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp chuyên nghiệp – Là “người bạn tin cậy của nhà nông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. 2.2 Thực trạng quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên 2.2.1 Công tác hoạch định tài chính của Công ty Để quản lý tài chính, Công ty tiến hành hoạch định tài chính. Công tác hoạch định tài chính của Công ty tập trung vào việc lựa chọn phương án hoạt động cho Công ty trong tương lai. Các kế hoạch tài chính của Công ty được xây dựng dựa trên các mục tiêu phát triển tổng thể của Công ty và mục tiêu quản lý tài chính của Công ty. Bước 1: Nghiên cứu và dự báo Bước 2: Thiết lập các mục tiêu Bước 3: Xây dựng các phương án thực hiện mục tiêu Bước 4: Đánh giá các phương án viii Bước 5: Lựa chọn phương án tối ưu và triển khai phương án 2.2.2 Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn Giống như tất cả các CTCP khác, hoạt động của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên cũng được triển khai thực hiện từ việc xác định nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, từ đó đi đến tổ chức huy động vốn. Thời gian vừa qua, vốn của Công ty được huy động từ các nguồn chủ yếu sau. 2.2.1.1 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước và vốn chủ sở hữu 2.2.1.2 Nguồn vốn vay 2.2.1.3 Các hình thức huy động vốn kinh doanh khác 2.2.3 Quản lý vốn của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Quản lý vốn của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên được thực hiện theo quyết định tại “Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác” ban hành theo Nghị định 199/2004/NĐ- CP của Chính phủ và Quy chế tài chính CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. 2.2.3.1 Quản lý vốn cố định Vốn cố định là giá trị bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của Công ty, tài sản cố định của Công ty là những tư liệu lao động chủ yếu của Công ty mà đặc điểm của chúng là có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài được sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản. - Thanh lý, nhượng bán tài sản - Đánh giá, xử lý tổn thất tài sản - Quản lý khấu hao tài sản cố định 2.2.3.2 Quản lý vốn lưu động Vốn lưu động là giá trị bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động của Công ty. Tài sản lưu động là một nguồn tài sản của Công ty thường có sự quay vòng nhanh hơn so với tài sản cố định. ix - Xác định lượng vốn lưu động cần dùng trong một kỳ kinh doanh của Công ty. - Tiến hành khai thác nguồn tài trợ vốn lưu động một cách hợp lý và có hiệu quả. - Đẩy mạnh hiệu quả trong khâu tiêu thụ sản phẩm, xử lý hàng hoá, bán thành phẩm bị ứ đọng và áp dụng các hình thức tín dụng thương mại nhằm bảo toàn và phát triển vốn lưu động của Công ty. - Công ty thường xuyên tiến hành phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động thông qua việc xem xét và đánh giá các chỉ số tài chính có liên quan. 2.2.4 Phân tích tài chính 2.2.4.1 Tài liệu phân tích Tài liệu sử dụng để phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình quản lý tài chính của Công ty là Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của CTCP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên năm 2009-2010. 2.2.4.3 Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của Công ty Thứ nhất, nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Thứ hai, nhóm chỉ tiêu về kết cấu tài chính (tỷ trọng nợ). Thứ ba, nhóm chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động sử dụng các nguồn lực. Thứ tư, nhóm chỉ tiêu đặc trưng về khả năng sinh lợi và phân phối lợi nhuận. 2.2.5 Các quyết định đầu tư tài chính tại Công ty. Đầu tư tài chính là một trong những hoạt động tạo thêm lợi nhuận hay tạo dựng thêm nguồn vốn cho Công ty, bổ sung thêm cho hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh. 2.2.6 Kiểm tra, giám sát tài chính tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên *Chế độ kế toán và thống kê *Chế độ kiểm tra, giám sát nội bộ x *Chế độ kiểm toán báo cáo tài chính năm *Chế độ lập và công khai báo cáo thường niên. 2.3 Đánh giá về quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên 2.3.1 Những thành tựu đạt được 2.3.2 Những hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, trình độ năng lực quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu mới. Thứ hai, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính chưa hoàn thiện. Thứ ba, cơ chế kiểm tra, giám sát tài chính của công ty “chặt” theo những quy định về hình thức, nhưng lại “lỏng” trên thực tế. Thứ tư, cơ chế quyết định tập thể của HĐQT và Tổng giám đốc ở công ty nhiều khi còn mang tính hình thức, chưa phân định trách nhiệm cụ thể 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Một là, Nhà nước chưa có qui chế quản lý tài chính qui định chi tiết áp dụng cho các CTCP. Hai là, hệ thống pháp luật, chính sách còn nhiều bất cập. Hệ thống luật pháp, môi trường pháp lý vẫn còn nhiều điểm không nhất quán. Ba là, môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xi Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. 3.1.1 Định hướng phát triển của CTCP vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên Không ngừng mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận và lợi ích cho cổ đông, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Để thực hiện được mục tiêu chiến lược trên trong thời gian tới CTCP vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực sau: Tập trung mọi nguồn lục vào lĩnh vực chính là sản xuất và mua bán phân bón, giống cây trồng; Sản xuất và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Các đơn vị thành viên không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, tiến hành bán hoặc cổ phần hóa tập trung vốn cho lĩnh vực kinh doanh chính. Mở rộng thị trường phân bón và giống cây trồng Nông, lâm nghiệp ra phạm vi cả nước. Đưa Công ty thành đơn vị luôn đi đầu ở miền bắc trong sản xuất giống lúa siêu nghuyên chủng chất lượng cao. 3.1.2 Mục tiêu tổng quát Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng giá trị doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được ĐHĐCĐ, HĐQT giao trong các năm. 3.1.3 Mục tiêu chiến lược tài chính của Công ty - Một là, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc đổi mới và hoàn thiện công tác hoạch định tài chính của Công ty, đảm bảo đưa ra những kế hoạch tài chính có hiệu quả và tính khả thi cao. xii - Hai là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm thị trường mới cũng như khôn ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể từng bước cải thiện được các chỉ tiêu tài chính của Công ty. - Ba là, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tăng tốc độ luân chuyển vốn. - Bốn là, cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng hoàn thiện và hiệu quả hơn, nâng cao trình độ quản lý và điều hành của cán bộ quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính. 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên Hoàn thiện dần QLTC của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên theo từng bước, phù hợp với năng lực của Tổng công ty. 3.2.1 Các giải pháp chung 3.2.1.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý tài chính của công ty Công ty cần sớm xây dựng 3.2.1.2 Thiết lập và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chinh giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc, các công ty con Công ty cần hoàn thiện hơn nữa mô hình Công ty mẹ, công ty con, phân định rõ tư cách pháp nhân của các Công ty thành viên. 3.2.1.3 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, nhân viên đủ năng lực để thực hiện một cách có hiệu quả công tác quản lý tài chính trong Công ty. 3.2.1.4 Tổ chức thực hiện công tác quản trị tài chính Công ty cần thành lập bộ phận chuyên trách về tài chính để lập kế hoạch tài chính, giám sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình tài chính để sớm phát hiện kịp thời các vấn đề và đề xuất các giải pháp phù hợp để công tác quản lý tài chính được thực hiên hiệu quả. xiii 3.2.2. Các giải pháp cụ thể 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính của Công ty Công tác hoạch định tài chính của Công ty bao gồm kế hoạch tài chính ngắn hạn và kế hoạch tài chính dài hạn. Các kế hoạch tài chính là căn cứ cho mọi hoạt động tài chính của Công ty và là căn cứ để đánh giá xem hoạt động tài chính của Công ty có hiệu quả không. - Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn. - Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn 3.2.2.2 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn Huy động vốn kinh doanh là một nội dung quan trọng của quản lý tài chính, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào, cả trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn, nó phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tác nhân bên ngoài, giữa doanh nghiệp với định chế tài chính. Từng bước mở rộng việc bán cổ phần cho cổ đông bên ngoài, các cổ đông chiến lược là các khách hàng, đối tác kinh doanh của công ty, dần đưa công ty tham gia vào thị trường chứng khoán khi phù hợp. 3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty cần sớm đề ra biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn mà trước hết phải quy định rõ những biện pháp trong các giai đoạn sản xuất và lưu thông vì mỗi giai đoạn đều có những hình thức và phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Một là, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động trong lĩnh vực sản xuất Hai là, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động trong lĩnh vực lưu thông Ba là, kiểm tra tình hình sử dụng vốn lưu động 3.2.2.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tài chính. Công ty cần phải quy định một cách cụ thể chi tiết vấn đề hạch toán kế xiv toán, cũng như quy trình xử lý chứng từ ban đầu, ghi chép sổ sách, lập các báo cáo tài chính định kỳ, để có thể đáp ứng về thời gian hoàn thành báo cáo tài chính. Từng bước nâng cao năng lực của Ban kiểm soát. Công ty cần sử dụng đầy đủ hệ thống các chỉ tiêu phân tích tài chính trong Công ty cổ phần để đánh giá toàn diện tình hình tài chính của Công ty cũng nhuư của các đơn vị thành viên. 3.2.2.5 Xây dựng chế dộ khen thưởng và kỷ luật về quản lý tài chính Công ty cần sớm ban hành các quy định về kỷ luật và khen thưởng đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty để khuyến khích tập thể cán bộ mà ở đây là những người làm công tác quản lý tài chính trong công ty có trách nhiêm hơn nữa với công việc được giao. 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Nhà nước cần sớm ban hành Quy chế tài chính, hệ thống báo cáo tài chính thống nhất cho loại hình công ty cổ phần 3.3.3 Phát triển thị trường tài chính, tiền tệ và hệ thống dịch vụ tài chính 3.3.2 Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh 3.3.4. Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế tín dụng tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển 3.3.5 Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Thị trường kinh doanh không ngừng được mở rộng, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn để doanh nghiệp phát triển thông qua khai phá thị trường và đổi mới quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là những thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quản lý doanh nghiệp. Thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, không có một doanh nghiệp nào thành công nếu công tác quản lý tài chính yếu kém. Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, hiệu quả trong tất cả các khâu: kế hoạch tạo lập và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; triển khai thực hiện tốt các dự án sản xuất kinh doanh; theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính; quản lý công nợ khách hàng; thực hiện báo cáo cho các cấp lãnh đạo….là nhân tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Đã có rất nhiều vụ bê bối tài chính của các công ty lớn trên thế giới như Enron, Worldcom….đã dẫn các công ty đó đến sự sụp đổ. Chính vì thế, ngày nay tất cả các công ty đều phải đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp mình. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, được thành lập từ ngày 01/4/1959, ngay từ khi mới thành lập công ty đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng yếu là quản lý tài chính hiệu quả. Thời gian qua công ty đã thu được những kết quả đáng kể trong hoạt động của mình, song trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, để nắm bắt được những thời cơ, vượt qua những thách thức buộc công ty phải tổ chức lại cơ cấu sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và đặc biệt phải hoàn thiện việc quản lý tài chính cho phù hợp với sự biến động của môi trường kinh doanh. 2 Xuất phát từ ý tưởng trên,“Hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên” được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ, với hy vọng có thể góp phần hoàn thiện quá trình chuyển đổi mô hình công ty, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Mục đích của luận văn Đề tài nhằm mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính của doanh nghiệp, làm cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý tài chính của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, kết hợp với những lý luận cơ bản về quản lý tài chính, đề tài đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý tài chính của Công ty cổ phần. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Quản lý tài chính của CTCP vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên từ 2006 đến 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn còn kết hợp đồng thời các phương pháp cụ thể, như: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp điều tra, khảo sát thự tế. - Phương pháp thống kê, so sánh. 5. Những đóng góp của luận văn: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp đề tài đã hệ thống những vấn đề lý luận về Công ty cổ phần và quản lý tài chính ở công ty cổ phần.
- Xem thêm -